Siemens TC3A0307 manual

Få vist brugermanualen for Siemens TC3A0307 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: TC3A0307
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 19
18
da
Tillykke med dit nye produkt fra Siemens!
Du har købt et kvalitetsprodukt, som du
vil få stor glæde af.
Læs og opbevar betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den!
Denne brugsanvisning beskriver forskellige
modeller (A / B):
–	Grundmodel kun med ON/OFF-knap
–	Model ”auto off” slukker automatisk efter
2 timer. Man kan også slukke manuelt
som ved grundmodellen.
Sikkerhedshenvisninger
Dette apparat er udformet til brug i
husholdningen og til husholdningslignende,
ukommercielle formål.
Under husholdningslignende formål forstås
bl.a. anvendelsen i køkkener for ansatte
i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og
andre kommercielle virksomheder, eller
gæsters brug af espresso-fuldautomaten i
pensioner, små hoteller og lignende.
¡	
Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt
jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet
stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplys­
ningerne på typeskiltet. Må kun benyttes,
hvis maskinen eller ledningerne ikke er
beskadiget.
Personer (også børn) med nedsatte fysiske
sanseevner, nedsat åndsevne eller perso-
ner, der mangler erfaring og viden, må ikke
benytte maskinen, medmindre dette sker
under opsyn eller de har fået en grundig
instruktion af en person, der har ansvaret
for deres sikkerhed.
Børn må ikke komme i nærheden af
maskinen og skal holdes under opsyn for at
forhindre, at de benytter maskinen til leg.
Stikket skal trækkes ud efter hver anven-
delse eller i tilfælde af fejl.
For at undgå farer må reparationer
på apparatet, f.eks. udskiftning af en
beskadiget elledning, kun udføres af vores
kunde­
service.
Elledningen må ikke
–	komme i kontakt med varme dele
–	trækkes over skarpe kanter
–	benyttes som bæregreb.
Kaffemaskinen må ikke placeres på eller
i nærheden af varme overflader, f.eks. en
kogeplade.
Tildæk aldrig varmepladen.
Under driften må apparatets dele og
glaskanden kun berøres ved de dertil
beregnede greb.
Lad kaffemaskinen aldrig være uden
opsyn mens den er i brug!
Dele og
betjeningselementer
	1		Vandbeholder med niveauindikator
	2		
Aftageligt låg
(egnet til opvaskemaskine)
	3		Opbevaringsrum (kandens greb)
	4		
Drejelig filterholder  
(egnet til opvaskemaskine)
	5		Drypstop
	6		Glaskande med låg (kan
	kommes i opvaskemaskinen)
	7		ON/OFF-knap
	8		Varmeplade
	9		Kabeloprulning
Generelle oplysninger
–	Fyld vandbeholderen 1 udelukkende
med rent, koldt vand. Fyld den aldrig
med mælk eller drikkevarer såsom
te eller kaffe, da dette vil beskadige
kaffemaskinen.
120216_SE_ESSENTIAL_Kaffeemaschine.indd 20 16.02.2012 15:51:28
Side: 20
19
da
–	Fyld aldrig mere vand i vandbeholder 1
end til markeringen ”10”.
–	Brug kaffe, som er mellemformalet (ca.
7 g pr. kop).
–	Bryg ikke mindre end minimumsmæng-
den på tre kopper, da kaffen ellers ikke vil
have den ønskede styrke og temperatur
(1 kop = ca. 125 ml).
–	Fjern aldrig glaskanden 6 mens maskinen
brygger kaffe, da det kan medføre at kaf-
fefilteret 4 flyder over.
–	Sørg for at glaskandens låg er lukket, når
du placerer kanden 6 på kaffemaskinen.
–	Brug ikke andre kander, da den særlige
drypbeskyttelse vil hindre kaffen i at flyde
ned i beholderen.
–	En mindre vandansamling i filterholderen
4 er normalt; det betyder ikke, at
kaffemaskinen er defekt.
Inden første ibrugtagning
●	Fjern alle mærkater og film.
●	Træk tilstrækkelig strømkabel ud af
kabeloprulningen 9 og tilslut det lysnettet.
●	Tag glaskandens greb ud af opbevarings-
rummet og drej det frem.
●	Til rengøring åbnes låget 2, og vandtank
1 fyldes med 9 kopper vand. Luk låget,
indsæt glaskande 6 og tænd med ON/
OFF-knap 7, rengøringsprocessen starter.
●	Gentag rengøringsproceduren.
Bemærk: Du lægger måske mærke
til en lugt af ”ny maskine”; dette er
normalt. Hvis det er tilfældet, så påfyld
en fortyndet eddikeopløsning (6 kopper
vand og 2 kopper eddike) og start
rengøringsproceduren. Skyl derefter
maskinen to gange med 9 kopper vand.
●	Gør kanden grundigt rent.
Kaffebrygning
●	Fyld vandtank 1 med vand, vær
opmærksom på markeringen.
●	Sving filterholder 4 ud.
●	Sæt en 1x4 papirfilter i filterholderen 4, og
kom den ønskede mængde kaffe i.
●	Sving filterholder 4 tilbage og lad den gå i
indgreb.
●	Stil glaskande 6 med lukket låg under
filterholder 4.
●	Tryk på ON/OFF-knappen 7 for at starte
brygningen.
Bemærk: Model ”auto off” er
programmeret med en automatisk slukning
auto off (energibesparelse), som slukker
for maskinen efter ca. 2 timer.
Vigtig: Når kaffebrygningen er afsluttet,
så vent et øjeblik indtil al kaffen er løbet
gennem filteret og ned i kanden.
Lad maskinen køle af i fem minutter før
du brygger en ny kande.
Tips til kaffebrygning
Opbevar formalet kaffe på et køligt sted; du
kan også fryse den.
Når en pose kaffe er blevet åbnet, skal
posen lukkes tæt for at bevare kaffens
aroma.
Den måde kaffebønnerne ristes påvirker
deres smag og aroma.
Mørkere ristning	= mere smag
Lysere ristning	 = mere syrlig smag
Rengøring
Nedsænk aldrig kaffemaskinen i vand. Sæt
den aldrig i opvaskemaskinen!
Kaffemaskinen må ikke damprenses.
Frakobl kaffemaskinen lysnettet inden du
gør den rent.
–	Gør alle dele, som er kommet i kontakt
med kaffe, rent efter hver brug.
–	Gør ydersiden af kaffemaskinen rent
med en fugtig klud; brug ikke stærke
rengøringsmidler eller skuremidler.
–	Aftør vandtank 1, undlad at bruge en
hård børste.
–	Alle løse dele kan vaskes i
opvaskemaskine.
120216_SE_ESSENTIAL_Kaffeemaschine.indd 21 16.02.2012 15:51:28
Side: 21
20
da
Afkalkning
Maskinen skal regelmæssigt afkalkes,
senest når
●	bryggetiden forlænges
●	der opstår meget damp
●	maskinen bliver mere højlydt.
Regelmæssig afkalkning
●	forlænger kaffemaskinens levetid,
●	sikrer problemfri funktion
●	forhindrer for meget damp
●	fremskynder brygningen
●	sparer energi
Afkalk kaffemaskinen med en gængs
afkalker.
●	Sluk for apparatet og lad det afkøle.
●	Placer glaskanden 6 med lukket låg på
kaffemaskinen.
●	Klargør afkalkningsopløsningen i henhold
til producentens instruktioner og hæld
den i vandbeholderen 1.
●	Lad opløsningen blive stående i 5
minutter og tænd så for maskinen.
●	Efter 1 minut slukkes for maskinen. Vent i
10 minutter mere.
●	Gentag denne procedure mindst 3 x, ved
stærk tilkalkning tiere.
●	Lad det resterende afkalkningsmiddel
løbe igennem.
●	Efter afkalkningen skal maskinen sættes i
gang to gange med rent vand uden kaffe.
Fyld ikke vandbeholderen med mere end
6 kopper vand.
●	Vask alle dele og glaskanden grundigt.
Fejlfinding
Maskinen er betydelig længere om at slukke
automatisk inden brygningen er udført.
�	
Maskinen skal afkalkes.
●	Afkalk kaffemaskinen i henhold til
instruktionerne.
Tip: Ved meget kalkholdigt vand skal
maskinen afkalkes oftere.
Bortskaffelse
Maskinen er mærket iht. det europæiske di-
rektiv 2002/96/EC om affald af elektriske og
elektroniske produkter (waste electrical and
electronic equipment–WEEE). Direktivet
fastsætter fælles EU-regler om tilbageta-
gelse, håndtering og genbrug af elskrot. Du
kan få nærmere informationer om aktuelle
muligheder for bortskaffelse i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Siemens 2 års
reklamationsret. Købsnota skal altid
vedlægges ved indsendelse til reparation,
hvis denne ønskes udført indenfor retten
til reklamation. Medfølger købs­
nota ikke,
vil reparationen altid blive udført mod
beregning.
Indsendelse til reparation 	
Skulle Deres Siemens apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 	
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.
A
120216_SE_ESSENTIAL_Kaffeemaschine.indd 22 16.02.2012 15:51:28

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens TC3A0307.

Stil et spørgsmål om Siemens TC3A0307

Har du et spørgsmål om Siemens TC3A0307 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens TC3A0307. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens TC3A0307 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.