Siemens MS4000B manual

Få vist brugermanualen for Siemens MS4000B below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Skæremaskine
  • Model/navn: MS4000B
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 22
 23
 da
Dansk
Bestemmelsesmæssig brug
Læs brugsanvisningen grundigt, følg den, og opbevar den
på et sikkert sted! Ved overdragelse af apparatet skal denne
brugsanvisning vedlægges.
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af
apparatet.
Dette apparat er beregnet til tilberedning af almindelige mængder
i husholdningen, og til husholdningslignende, ikke-kommercielle
formål. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug
i køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og
andre kommercielle virksomheder, eller gæsters brug i pensioner,
små hoteller og lignende.
Dette apparat er kun egnet til at skære i skærefaste fødevarer som
f.eks. brød, pålæg eller skæreost. Det er ikke tilladt at skære i andre
substanser (f.eks. træ) eller meget hårde fødevarer (knogler, hård
ost, dybfrosne fødevarer).
Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller
viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af
apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Apparatet og
tilslutningsledningen skal være utilgængelige for børn, og de må
ikke betjene apparatet. Apparatet er ikke legetøj for børn. Børn må
ikke foretage rengøringen og bruger-vedligeholdelsen. Apparatet
skal opbevares utilgængeligt for børn.
Sikkerhedshenvisninger
W
W Advarsel
Fare for elektriske stød og brandfare
Apparatet må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og
maks. 2000 m over havets overflade. Apparatet må kun tilsluttes en
strømforsyning med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er
installeret forskriftsmæssigt. Kontroller, om jordledningssystemet for
den elektriske husinstallation er installeret forskriftmæssigt. Appa-
ratet må kun tilsluttes og benyttes iht. angivelserne på typeskiltet.
Brug kun apparatet, hvis netledningen og apparatet er uden skader.
Reparationer på apparatet som f.eks. udskiftning af en beskadiget
tilslutningsledning må kun foretages af vores kundeservice for at
undgå fare. Apparatet skal altid være under opsyn, når det anven-
des! Netkablet må ikke komme i kontakt med varme dele eller
trækkes over skarpe kanter. Apparatet må aldrig dyppes ned i vand
eller kommes i opvaskemaskine. Apparatet må ikke benyttes ved
siden af en køkkenvask, som er fyldt op med vand!
MS_40_8001024688.indb 23 09.11.2015 13:04:25
Side: 23
24
da Dansk
Indhold
Tillykke med købet af dit nye apparat
fra firmaet Siemens. Flere informationer
om vores produkter findes på vores
internetside.
Bestemmelsesmæssig brug���������������������23
Sikkerhedshenvisninger���������������������������23
Din universelle skæremaskine�����������������25
Rengøring�������������������������������������������������25
Opbevaring�����������������������������������������������26
Bortskaffelse���������������������������������������������26
Reklamationsret���������������������������������������26
Hænderne må ikke være fugtige, når der arbejdes med apparatet.
Benyt ikke apparatet i tomgang. Apparatet skal efter hver brug,
når det ikke er under opsyn, altid afbrydes fra strømnettet, før det
samles, adskilles eller rengøres og i tilfælde af fejl. Før udskiftning
af tilbehør eller ekstradele, der bevæges under driften, skal appara-
tet slukkes og afbrydes fra nettet.
W
W Advarsel
Fare for tilskadekomst
Kniven er meget skarp. Hold aldrig hænderne i nærheden af kniven.
Drevet kører stadig lidt kort efter, at apparatet er slukket. Vent, til
kniven står stille! Indstil skærebredden til 0 efter arbejdet. Denne
maskine skal bruges med slæde og restholder i brugsposition, med-
mindre dette ikke er muligt på grund af skæreemnets størrelse og
form.
Træk netstikket ud, og tag kniven af inden rengøring. Tag ikke fat
på knivens skæreflade, men kun ved knivholderen. Ved strømsvigt
forbliver apparatet tændt og går derefter i gang igen.
W
W Pas på
Motoren kan blive for varm! Lad apparatet afkøle, hvis det har været
i uafbrudt drift i maks. 5 minutter.
W
W Advarsel
Fare for kvælning
Lad ikke børn lege med emballagen.
MS_40_8001024688.indb 24 09.11.2015 13:04:26
Side: 24
 25
 da
Dansk
Din universelle
skæremaskine
Rengør apparatet grundigt før første
ibrugtagning.
Fold billedsiderne ud.
W
W Fare for elektrisk stød!
Apparatet må ikke benyttes ved siden af en
køkkenvask, som er fyldt op med vand!
X
X Billede 1 og 2
■
■ Stil apparatet på en glat flade.
■
■ Saml slæden, før den i lodret position
ind i føringsrille i siden, og stil den på
pladen.
X
X Billede 3
■
■ Indstil skærebredden med drejegrebet.
W
W Kvæstelsesfare som følge af
skarp kniv!
Kniven er meget skarp. Hold aldrig hæn-
derne i nærheden af kniven. Drevet kører
stadig lidt kort efter, at apparatet er slukket.
Indstil skærebredden til 0 efter arbejdet.
X
X Billede 4 og 5
■
■ Tryk på indkoblingssikringen. Tryk sam-
tidigt på tændknappen, indtil apparatet
går i gang.
■
■ Slip indkoblingssikringen igen.
■
■ Slip tændknappen for at stoppe.
X
X Billede 6
Rundkniv af rustfrit stål
X
X Billede 7
■
■ Sæt restholder på, og skær. Brug altid
slæden og restholderen!
Henvisninger:
■
■ Start med at skære pålæg og ost, og
slut af med at skære brød. Så er appa-
ratet nemmere at gøre rent.
■
■ Rengør apparatet og kniven grundigt for
fedtholdige fødevarer (f.eks. kød, pølse,
ost) straks efter skæring af hygiejniske
årsager. X ”Rengøring”
Rengøring
Apparatet er vedligeholdelsesfrit!
Grundig rengøring sikrer lang holdbarhed.
W
W Fare for elektrisk stød!
Dyp aldrig apparatet i vand, og hold det
aldrig under rindende vand, og rengør det
ikke i opvaskemaskinen.
W
W Kvæstelsesfare som følge af
skarp kniv!
Træk netstikket ud, og tag kniven af inden
rengøring. Tag ikke fat på knivens skære-
flade, men kun ved knivholderen.
OBS!
Overfladerne kan blive beskadiget. Brug
ikke skurende rengøringsmidler.
■
■ Tør først apparatet og påsatte dele af
med en fugtig klud og derefter med en
tør klud.
Rengøring af rundkniv
■
■ Rengør rundkniv grundigt manuelt efter
hver anvendelse.
X
X Billede 9
■
■ Klap pladen op, og tag den ud af
hængslet mod højre.
X
X Billede 6
■
■ Drej knivholderen med uret, og stil den
lodret. Tag derefter rundkniven ud.
W
W Fare for at komme til skade, hvis
kniven falder ud!
Kontroller ved sammensætning, at rund-
kniven fastlåses rigtigt = knivholderen står
vandret.
MS_40_8001024688.indb 25 09.11.2015 13:04:26
Side: 25
26
da Dansk
Komplet rengøring
X
X Billede 11
■
■ Tag anslagspladen af. Drej drejegrebet
over 0-stillingen hen på ►, og tag
anslagspladen af.
■
■ Drejegrebet skal stå på ► ved monte-
ring af anslagspladen! Tryk anslags-
pladen lige på plads i midten, og drej
drejegrebet tilbage på 0 for at monteres
anslagspladen.
■
■ Indstil skærebredden til kontrolformål.
Tag anslagspladen af igen, og gentag
processen, hvis det ikke fungerer.
Opbevaring
W
W Kvæstelsesfare som følge af
skarp kniv!
Apparatet skal opbevares utilgængeligt for
børn.
X
X Billede 3
■
■ Stil drejegrebet på 0.
X
X Billede 8
■
■ Klap apparatet sammen efter brug og
øjeblikkelig rengøring.
X
X Billede 10
■
■ Vikl kablet op, og få stikket til at falde
i hak.
Bortskaffelse
J
Emballagen	skal	bortskaffes	på	
miljøvenlig	vis.	Dette	apparat	er	klas-
sificeret	iht.	det	europæiske	direktiv	
2012/19/EU	om	affald	af	elektrisk-	og	
elektronisk	udstyr	(waste	electrical	
and	electronic	equipment	–	WEEE).	
Dette	direktiv	angiver	rammerne	for	
indlevering	og	recycling	af	kasserede	
apparater	gældende	for	hele	EU.	Du	
kan	få	nærmere	informationer	om	
aktuelle	muligheder	for	bortskaffelse	
i	faghandlen.
Reklamationsret
På	dette	apparat	yder	Siemens	2	års	rekla-
mationsret.	Købsnota	skal	altid	vedlægges	
ved	indsendelse	til	reparation,	hvis	denne	
ønskes	udført	indenfor	retten	til	reklamation.	
Medfølger	købsnota	ikke,	vil	reparationen	
altid	blive	udført	mod	beregning.	
Indsendelse til reparation
Skulle	Deres	Siemens	apparat	gå	i	stykker,	
kan	det	indsendes	til	vort	serviceværksted:
BSH	Hvidevarer	A/S,	Telegrafvej	4,	
2750	Ballerup,	tlf.	44	89	88	10.
Ret	til	ændringer	forbeholdes.
MS_40_8001024688.indb 26 09.11.2015 13:04:26
Side: 47
MS_40_8001024688.indb 48 09.11.2015 13:04:27
Side: 48
MS_40_8001024688.indb 49 09.11.2015 13:04:27
Side: 66
MS_40_8001024688.indb 1 09.11.2015 13:04:31

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens MS4000B.

Stil et spørgsmål om Siemens MS4000B

Har du et spørgsmål om Siemens MS4000B men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens MS4000B. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens MS4000B så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.