Siemens MR008B1 manual

Få vist brugermanualen for Siemens MR008B1 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Skæremaskine
  • Model/navn: MR008B1
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 26
27
Indhold
For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . . 27
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Efter arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Praktiske tips og opskrifter . . . . . . . . . . 29
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
For din egen sikkerheds skyld
Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat
Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen
eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende
indretninger forstås f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på
kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug
på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet
betjenes af gæsterne selv.
Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er
almindelige i en normal husholdning.
Apparatet er kun egnet til at småhakke og blande fødevarer. Det må ikke
bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser.
Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en
senere ejer.
, Generelle sikkerhedstips
Risiko for elektrisk stød
Dette produkt må ikke bruges af børn under 8 år, men det kan bruges af
ældre børn, hvis de er under opsyn. Apparatet og dets tilslutningsledning
skal holdes uden for børns række-vidde.
Produkter kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges
eller er blevet instrueret i en sikker brug af produktet og har forstået de
farer, der er forbundet hermed. Produktet er ikke legetøj for børn.
Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.Må kun
tages i brug, hvis ledningen og maskinen er ubeskadigede.
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før
det samles, før det skilles ad eller før det rengøres.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceværksted eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af fabrikantens servicepersonale.
da
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçJ
ÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
Side: 27
28
, Sikkerhedstips til dette apparat
Kvæstelsesfare
Risiko for elektrisk stød
Apparatet må kun benyttes med originalt tilbehør.
Stil ikke bægeret på et varmt underlag.
Rør varme fødevarer med forsigtighed. Væsken kan sprøjte under
arbejdet med apparatet. Håndtér ikke apparatet med fugtige hænder,
hold det ikke ind under rindende vand og dyp det ikke i væsker.
Motorenheden må kun tages af, når bægeret står stille. Lad aldrig
apparatet køre, når det er tomt.
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!
Tag altid kun fast i kunststofgrebet på knivene. Apparatet kører kort efter,
at det er slukket.
Fare for forbrænding!
Maksimal bearbejdningsmængde, skummende eller varme væsker:
0,5 liter med plastbæger eller 1,0 liter med glasbæger.
Brugsanvisningen beskriver forskellige
modeller.
Overblik
Fold siden med illustrationerne ud.
Billede 1
a Motorenhed
benyttes til at tænde og slukke for apparatet
og ændre driftsformen.
konstant drift
= motorenhed trykkes ned
intervaldrift (|)
= motorenhed trykkes ned, holdes nede –
slippes – trykkes ned, holdes nede – slippes
b Beskyttelseslåg
til lukning af beholderen og fastlåse
værktøjet – sørg for at det sidder rigtigt!
Det må ikke sidde skævt! Apparatet kan
kun benyttes, hvis beskyttelseslåget sidder
rigtigt.
Redskab (ikke alle modeller)
c Kniv til hakning af f. eks. krydderurter, løg,
frugt, grønt, ost og kød
d Skive til at piske flødeskum, æggehvider,
mayonnaise og lave milkshake (kold
mælk, max. 8 °C)
e Ice-Crush-kniv til knusning af isterninger
Bæger (egnet til mikrobølge)
f Af plast (volumen: max. 800 ml) eller
g Af glas (volumen: max. 1.500 ml)
Betjening
Billede 2–6
m~ë=é™>
e~ââÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=íáä=~í=Ü~ââÉ=â~ÑÑÉJ
Ä›ååÉêI=éÉÄÉêêçÇ=ÉääÉê=ëìââÉêK=c›ê=Ü~ââÉ~êJ
ÄÉàÇÉí=ëí~êíÉëW=càÉêå=~ääÉ=Ü™êÇÉ=ÇÉäÉ=EîÉÇ=â›Ç=
ÑK ÉâëK=ëÉåÉêI=Äêìëâ=ÉääÉ=âåçÖäÉêFI=ÇóÄÑêçëåÉ=
ã~Çî~êÉê=ã™=âìå=Ü~ââÉë=ãÉÇ=fÅÉJ`êìëÜJ
âåáîÉåK
Apparat og redskaber skal rengøres grundigt før
ibrugtagning første gang.
 Træk hele ledningen ud.
 Stil bægeret på en glat og ren arbejdsflade.
 Anbring værktøjet i bægeret.
 Kom de ønskede fødevarer i bægeret,
overhold måleskalaen (A).
 Sæt låget på – det må ikke sidde skævt!
 Sæt motorenheden på og tryk den på plads.
Apparatet kan kun starte, hvis de enkelte
del sidder rigtigt.
 Sæt stikket i.
 Hold fast i bægeret med den ene hånd og
tryk på motorenheden med den anden hånd:
Konstant drift til finhakning og piskning
af æggehvider eller fløde eller interval-drift
til grovhakning af f. eks. løg eller frugt
og til småhakning af isterninger.
da
Side: 28
29
m~ë=é™>
_áääÉÇÉ=U
qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=Ñ›ê=Çì=ä›ÑíÉê=~éé~ê~íÉí=ÉääÉê=
í~ÖÉê=ä™ÖÉí=~Ñ>=^åîÉåÇ=~äÇêáÖ=~éé~ê~íÉíI=Üîáë=
ÇÉí=ëí™ê=é™=ÜçîÉÇÉíI=çÖ=ëâáä=ÇÉí=~äÇêáÖ=~Ç=á=ÇÉå=
éçëáíáçåK
Efter arbejdet
 Træk stikket ud.
 Tag motorenheden og låget af.
 Fjern redskabet og tag fødevarerne ud.
Rengøring
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
 Træk stikket ud.
 Tør motorenheden af først med en fugtig
klud og herefter med en tør klud.
 Sæt redskab, bæger og låg i opvaske-
maskinen eller rengør det med en børste
under rindende vand.
m~ë=é™>
oÉåÖ›ê=~äÇêáÖ=âåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK=
_Éåóí ~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉ=ëâ~ä=êÉåÖ›êÉëK=
q~Ö ~äíáÇ=âìå=Ñ~ëí=á=âìåëíëíçÑÖêÉÄÉí=é™=âåáîÉåÉK
Bemærk: Ved rivning af f. eks. rødkål opstår der
en rød belægning, som fjernes med et par
dråber spiseolie.
Rengør bægeret straks efter hakning af løg eller
hvidløg.
Opbevaring Billede 7
 Vikle kablet rundt om motorenheden.
Praktiske tips og opskrifter
Følgende tips kan være en hjælp til at gøre det
nemmere at arbejde med apparatet og forbedre
resultatet.
Før apparatet tages i brug:
– Skær kød, ost, rå frugt eller grøntsager
i ca. 1 cm store terninger.
– Vask krydderurter, fjern stilken og tør dem
tørre.
– Køl ost i køleskabet.
– Skær tørt brød i stykker.
– Fjern brusk, knogler og sener fra kødet.
– Bægeret skal være fri for fedt og tørt,
før æggehvider slås i bægeret.
Bemærk:
Tiderne i den efterfølgende tabel skal betragtes
som vejledende, afhængigt af påfyldnings-
mængde og finhedsgrad.
da
Kortere
tændingstid
Lille mængde, og/eller lille
hakningsgrad
Længere
tændingstid
Stor mængde, og/eller stor
hakningsgrad
Fødevarer Redskab Maks. mængde Antal
intervaller (|)
Tid/
sekunder
Glas-Bæger Plastbæger
Persille Kniv 40 g 30 g 5–15 (I)
Hvidløg, løg Kniv 200 g 150 g 5–10 (I)
Frugt/grønt Kniv 200 g 200 g 10–15 (I)
Mandler, valnødder Kniv 250 g 200 g 20–30 s
Ost Kniv 200 g 150 g 20–30 s
Kød Kniv 200 g 200 g 15–25 s
Babymad Kniv 200 g 200 g 10–20 s
Pandekagedej Kniv 1,0 l 0,7 l 30–45 s
Cocktail Kniv 1,5 l 0,8 l –30 s
Stødt is Ice-Crush-kniv
200 g eller ca.
8 isterninger
4–6 (I)
Piskning af
æggehvider
Piskeskive 4 æggehvider 60–90 s
Piskning af fløde Piskeskive 400 ml 15–20 s
Side: 29
30
Grøntsagssuppe
Ingredienser
1 gulerød og 1 stk. selleri, 1 stk. porre,
1 stk. courgette, 1 stk. blomkål eller en
anden grøntsag, 1 mellemstor kogt kartoffel, ¾ l
kødbouillon, persille, basilikum (efter ønske),
salt, sort peber, 100 g fløde, 1 æggeblomme
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Vask grøntsagerne og skær dem i store
stykker.
 Bring kødbouillon med grøntsager i kog.
 Kom den kogte suppe og grøntsagerne
i bægeret og purér det hele.
 Hæld den purerede suppe tilbage i gryden
og tilsæt krydderurter, salt og peber.
 Bland æggeblomme og fløde og rør det
i suppen. Herefter må suppen ikke koge
mere.
Mælk-Shake
Ingredienser
300 ml kold mælk, 100 g jordbær eller anden
frugt, 1 pakke vanillesukker, 2–3 spsk. vanilleis
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Kom alle ingredienserne i bægeret og bland
det i ca 30 sek. Skal serveres med det
samme.
Salatdressing
Ingredienser
200 g crème fraîche, 200 g yoghurt, 3 fed –
hvidløg, 2–3 spsk ketchup, 1 knivspids salt,
sukker, 3–6 spsk eddike
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Kom alle ingredienserne i bægeret og bland
det hele i ca 20 sek.
Mayonnaise
Ingredienser
1 æg, 1 spsk sennep, 1 spsk eddike, salt,
peber, 100 ml olie og desuden ekstra
150 ml olie
Redskab: Piskeskive
Tilberedelse
Det er vigtigt, at alle ingredienserne har samme
temperatur.
 Kom alle ingredienserne samt 100 ml olie
i bægeret og bland det hele i ca 20 sek.
 Tilsæt 150 ml olie og bland det hele
i yderligere 30–45 sek. I det lille bæger
kan mayonnaisen blandes med kniven.
Honning-smør
Ingredienser til det lille bæger (MR008..)
30 g smør (fra køleskabet)
100 g honning (fra køleskabet)
Ingredienser til det store bæger (MR015..)
50 g smør (fra køleskabet)
150 g honning (fra køleskabet)
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Skær smørret i små stykker.
 Kom smør og honning i bægeret og bland
det hele i ca. 10 sek.
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht. bestem-
melserne i det europæiske direktiv 2002/
96/EF om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og
brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr,
der gælder i hele EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og ældre apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan kommunen
kontaktes.
Garanti
På dette apparat yder SIEMENS 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse
til reparation, hvis denne ønskes udført på
garanti. Medfølger købsnota ikke, vil repara-
tionen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation.
Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker, kan
indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
da
Ændringer forbeholdes.
Side: 76
77
³¯ic¹
©æø aòoï ¢eμÿe®å . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kopo¹®å¼ o¨æøª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
å®opåc¹a¸¸ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
¥icæø po¢o¹å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ñåc¹®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
¥pa®¹åñ¸i ÿopaªå i peýeÿ¹å . . . . . . . . 80
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï . . . . . . . . . . 81
¦apa¸¹iø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
©æø aòoï ¢eμÿe®å
¥poñå¹a¼¹e º­a²¸o ý÷ i¸c¹pº®ýi÷ ÿepeª ­å®opåc¹a¸¸ø¯,
óo¢ oμ¸a¼o¯å¹åcø iμ ­a²æå­å¯å ­®aμi­®a¯å μ ¹ex¸i®å
¢eμÿe®å i ºÿpa­æi¸¸ø ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº.
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º μ­åña¼¸i¼
ªæø ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i ­ ªo¯aò¸ix a¢o ÿo¢º¹o-
­åx º¯o­ax i ¸e poμpaxo­a¸å¼ ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ÿpo¯åcæo­åx
ýiæøx. ³ac¹ocº­a¸¸ø ­ ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax ­®æ÷ñaƒ, ¸aÿp.,
­å®opåc¹a¸¸ø ­ ®ºx¸øx ªæø cÿi­po¢i¹¸å®i­ ¯a¨aμå¸i­, oíici­,
ciæ¿c¿®o¨ocÿoªapc¿®åx i i¸òåx ÿpo¯åcæo­åx ÿiªÿp僯c¹­,
a ¹a®o² ®opåc¹º­a¸¸ø ¨oc¹ø¯å ÿa¸cio¸i­, ¸e­eæå®åx ¨o¹eæi­
i ÿoªi¢¸åx μa®æaªi­.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­
º ®iæ¿®oc¹i ¹a ÿpo¹ø¨o¯ ñacº, ø®i ­iªÿo­iªa÷¹¿ μ­åña¼¸å¯
ªæø ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯.
¥påæaª ÿpåªa¹¸å¼ ­å®æ÷ñ¸o ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø a¢o μ¯iòº­a¸¸ø
xapño­åx ÿpoªº®¹i­. ¥påæaª μa¢opo¸e¸o ­å®opåc¹o­º­a¹å
ªæø ÿepepo¢®å i¸òåx ÿpeª¯e¹i­ ñå peño­å¸.
³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a, i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø.
¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º-
­aña¯ paμo¯ iμ ÿpåæaªo¯.
, ³a¨a濸i ­®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯
å®opåc¹a¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº ªi¹¿¯å ­i®o¯ ¯oæoªòe 8 po®i­
μa¢opo¸e¸e, ÿpo¹e, ÿpåæaªo¯ ¯o²º¹¿ ®opåc¹º­a¹åcø ªi¹å
c¹apòo¨o ­i®º ÿiª ¸a¨æøªo¯ ­iªÿo­iªa濸åx μa ïx ¢eμÿe®º oci¢.
¥påæaª ¹a ¼o¨o ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ¹på¯a¹å oc¹opo¸¿ ­iª ªi¹e¼.
Oco¢å iμ o¢¯e²e¸å¯å íiμåñ¸å¯å, ce¸cop¸å¯å a¢o poμº¯o­å¯å
μªi¢¸oc¹ø¯å ñå iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº i μ¸a¸¿ ¯o²º¹¿
®opåc¹º­a¹åcø ÿo¢º¹o­å¯å ÿpåæaªa¯å ¹iæ¿®å ÿiª ¸a¨æøªo¯ a¢o
ÿicæø o¹på¯a¸¸ø ­®aμi­o® μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø
ÿpåæaªº ¹a ÿicæø ¹o¨o, ø® ­o¸å ºc­iªo¯åæå ÿo­'øμa¸i iμ ýå¯
påμå®å.
uk
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
Side: 77
78
©i¹ø¯ μa¢opo¸e¸o ¨pa¹åcø iμ ÿpåæaªo¯.
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å
æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å. He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp
²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i ÿoò®oª²e¸¸ø.
³aæåòa÷ñå ÿpåæaª ¢eμ ªo¨æøªº, a ¹a®o² ÿepeª ¼o¨o c®æaªa¸-
¸ø¯, poμ¢åpa¸¸ø¯ a¢o ¯å¹¹ø¯, ÿpåæaª cæiª μa­²ªå ­iª’ƒª¸º­a¹å
­iª eæe®¹po¯epe²i.
He ¹ø¨¸i¹¿ ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ñepeμ ¨oc¹pi ®paï ¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i.
Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o
μa¯i¸a ÿo­å¸¸a ­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷
cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o ®­aæiíi®o­a¸å¯ íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷
º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº.
, ®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯
Kopåc¹º­a¹åcø ÿpåæaªo¯ ¯o²¸a ¹iæ¿®å ­ ®o¯ÿæe®¹i μ opå¨i¸aæ¿-
¸å¯ ÿpåæaªªø¯.
He c¹a­¹e ®eæåx ¸a ¨apøñº ÿo­epx¸÷.
¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå ÿepepo¢ýi ¨apøñoï piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac
ÿepepo¢®å ¯o²e poμ¢påμ®º­a¹åcø. He ºÿpa­æø¼¹e ÿpåæaªo¯,
ø®óo º ac ­oæo¨i pº®å, ¸e ¹på¯a¼¹e ¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷
¹a ¸e μa¸ºp÷¼¹e º piªå¸å.
³¸i¯a¼¹e ¢æo® ª­å¨º¸a μ ®eæåxº æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å.
Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e ÿpaý÷¼¹e μ ÿopo²¸i¯ ÿpåæaªo¯.
å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å, ø®óo å μ¢åpaƒ¹ecø ÿiª¸ø¹å ÿpåæaª
a¢o μ¸ø¹å ®påò®º. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μac¹oco­º¼¹e ÿpåæaª,
poμ¹aòº­a­òå ¼o¨o ¸åμo¯ ªo­epxº, a ¹a®o² ¸e poμ¢åpa¼¹e
¼o¨o ­ ¹a®o¯º ÿoæo²e¸¸i.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å ¸o²a¯å.
Ho²i cæiª ¢pa¹å μa­²ªå μa ÿæac¹¯aco­º pºñ®º.
¥icæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpåæaª óe ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø.
He¢eμÿe®a oòÿap÷­a¸¸ø
©o ®eæåxº iμ ÿæac¹¯acå cæiª μaæå­a¹å ªæø ÿepepo¢®å ¸e ¢iæ¿òe
0,5 æi¹pa ÿi¸åc¹oï a¢o ¨apøñoï piªå¸å, a ªo ®eæåxº iμ c®æa — ¸e
¢iæ¿òe 1,0 æi¹pa.
uk
Side: 78
79
 ýi¼ i¸c¹pº®ýiï μ ­å®opåc¹a¸¸ø
oÿåcº÷¹¿cø piμ¸i ¯oªeæi.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®º
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
Maæ÷¸o® 1
a ¡æo® ª­å¨º¸a
ªæø ­­i¯®¸e¸¸ø i ­å¯®¸e¸¸ø ÿpåæaªº
i μ¯i¸å pe²å¯º po¢o¹å
¡eμÿepep­¸å¼ pe²å¯
= ¢æo® ª­å¨º¸a ¸a¹åc¸º¹å ªo¸åμº
I¸¹ep­aæ¿¸å¼ pe²å¯ (I)
= ¢æo® ª­å¨º¸a ¸a¹åc¸º¹å ªo¸åμº,
º¹p寺­a¹å — ­iªÿºc¹å¹å — ¸a¹åc¸º¹å
ªo¸åμº, º¹p寺­a¹å — ­iªÿºc¹å¹å
b ³axåc¸a ®påò®a
ªæø μa®på­a¸¸ø ®eæåxº i íi®caýiï
¸acaª®å — cæiª®º¼¹e μa ÿpa­å濸å¯
poμ¹aòº­a¸¸ø¯! He ÿepe®oòº¼¹e
piμ¿¢å!
¥påæaª ¯o²¸a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe
μ ÿpa­å濸o μa®på¹o÷ μaxåc¸o÷
®påò®o÷.
Hacaª®å (­ μaæe²¸oc¹i ­iª ¯oªeæi)
c Hi² ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø, ¸aÿp., μeæe¸i,
ý墺æi, ípº®¹i­, o­oñi­, cåpº i ¯’øca
d ©åc® ªæø μ¢å­a¸¸ø ­epò®i­, ¢iæ®o­oï
ÿi¸å, ¯a¼o¸eμº i ¯oæoñ¸oï ÿi¸å
(xoæoª¸e ¯oæo®o, ¯a®c. 8 °C)
e Hi² ªæø ®påòe¸¸ø æ¿oªº ªæø
ÿoªpi¢¸e¸¸ø ®º¢å®i­ æ¿oªº
Keæåx (ÿpåªa¹¸å¼ ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø
­ ¯i®pox­åæ¿o­i¼ ÿeñi)
f iμ ÿæac¹¯acå (¯ic¹®ic¹¿: ¯a®c.
800 ¯æ) a¢o
g iμ c®æa (¯ic¹®ic¹¿: ¯a®c. 1500 ¯æ)
å®opåc¹a¸¸ø
Maæ÷¸®å 2—6
š­a¨a!
¥oªpi¢¸÷­añ ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø ÿoªpi¢-
¸e¸¸ø ®a­o­åx ¢o¢i­, peªåcº ñå ýº®pº.
¥epeª ÿepepo¢®o÷ ­åªaæi¹¿ ­ci ¹­epªi
ñac¹å¸å (iμ ¯’øca, ¸aÿp., cºxo²åææø,
xpøói ñå ®ic¹®å). ³a¯opo²e¸i ÿpoªº®¹å
ÿoªpi¢¸÷¼¹e æåòe μa ªoÿo¯o¨o÷ ¸o²a
ªæø ®påòe¸¸ø æ¿oªº.
¥oñåc¹i¹¿ ÿpåæaª i ¸acaª®å ÿepeª ÿepòå¯
­å®opåc¹a¸¸ø¯.
 Poμ¯o¹a¼¹e ÿo­¸ic¹÷ eæe®¹po®a¢eæ¿.
 šc¹a¸o­i¹¿ ®eæåx ¸a pi­¸i¼ i ñåc¹i¼
po¢oñi¼ ÿo­epx¸i.
 c¹a­¹e ¸acaª®º ªo ®eæåxº.
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªo ®eæåxº.
³­ep¸i¹¿ º­a¨º ¸a ¯ip¸º ò®aæº (A).
 ³a®på¼¹e μaxåc¸º ®påò®º — ¸e
ÿepe®oòº¼¹e piμ¿¢º!
 c¹a­¹e ¢æo® ª­å¨º¸a i μaíi®cº¼¹e
¼o¨o.
¥påæaª ¸e μaÿºc®aƒ¹¿cø ­ paμi
¸eÿpa­å濸oï íi®caýiï.
 ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
 ™på¯a¼¹e ®eæåx oª¸iƒ÷ pº®o÷,
a i¸òo÷ pº®o÷ ¸a¹åc¸i¹¿ ¸a ¢æo®
ª­å¨º¸a:
¢eμÿepep­¸å¼ pe²å¯ ªæø ¯iæ®o¨o
ÿoªpi¢¸e¸¸ø a¢o μ¢å­a¸¸ø ¢iæ®i­,
­epò®i­ ñå i¸¹ep­aæ¿¸å¼ pe²å¯ ªæø
¸apiμa¸¸ø ¸a ò¯a¹oñ®å, ¸aÿp., ý墺æi
a¢o ípº®¹i­, a ¹a®o² ÿoªpi¢¸e¸¸ø
®º¢å®i­ æ¿oªº.
š­a¨a!
Maæ÷¸o® 8
å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å, ø®óo å
μ¢åpaƒ¹ecø ÿiª¸ø¹å ÿpåæaª a¢o μ¸ø¹å
®påò®º. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μac¹oco­º¼¹e
ÿpåæaª, poμ¹aòº­a­òå ¼o¨o ¸åμo¯
ªo­epxº, a ¹a®o² ¸e poμ¢åpa¼¹e ¼o¨o
­ ¹a®o¯º ÿoæo²e¸¸i.
¥icæø po¢o¹å
 å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ³¸i¯i¹¿ ¢æo® ª­å¨º¸a i μaxåc¸º
®påò®º.
 å¼¯i¹¿ ¸acaª®º, a ÿicæø ý¿o¨o
­å¼¯i¹¿ ÿpoªº®¹å.
Ñåc¹®a
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø
eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯
Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¢æo®
ª­å¨º¸a ­ ­oªº i ¸e ¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼
¯aòå¸i.
 å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ¥po¹pi¹¿ ¢æo® ª­å¨º¸a ­oæo¨o÷
¹®a¸å¸o÷, a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿ ¸acºxo.
 Hacaª®å, ®eæåx i μaxåc¸º ®påò®º
ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o
μa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷.
uk
Side: 79
80
š­a¨a!
Hi®oæå ¸e ñåc¹i¹¿ ¸o²a ¨oæå¯å pº®a¯å.
Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.
™på¯a¼¹e ¸i² æåòe μa ÿæac¹¯aco­º pºñ®º.
®aμi­®a: ¥iª ñac ÿepepo¢®å ªeø®åx ÿpo-
ªº®¹i­, ¸aÿp., ñep­o¸a ®aÿºc¹a, ¸a ÿæac¹-
¯aco­åx ªe¹aæøx ¯o²º¹¿ º¹­opå¹åcø
μa¢ap­æe¸¸ø, ø®i ¯o²¸a ºcº¸º¹å μa ªoÿo-
¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿ c¹oæo­oï oæiï.
¥icæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ý墺æi ñå ñac¸å®º
®eæåx cæiª oªpaμº ² ÿo¯å¹å.
©æø μ¢epi¨a¸¸ø Maæ÷¸o® 7
 ³¯o¹a¼¹e eæe®¹po®a¢eæ¿ ¸a­®oæo
¢æo®º ª­å¨º¸a.
¥pa®¹åñ¸i ÿopaªå i peýeÿ¹å
Hac¹ºÿ¸i ÿopaªå ªoÿo¯o²º¹¿ a¯
ÿoæe¨òå¹å po¢o¹º μ ÿpåæaªo¯ i o¹på¯a¹å
®paói peμºæ¿¹a¹å.
¥epeª ­å®opåc¹a¸¸ø¯ ÿpåæaªº:
— ¥opi²¹e ¯’øco, cåp, cåpi ípº®¹å a¢o
o­oñi ÿepeª ÿepepo¢®o÷ ®º¢å®a¯å
­eæåñå¸o÷ ÿpå¢æåμ¸o 1 c¯.
— ¥o¯å¼¹e μeæe¸¿, ­åªaæi¹¿ c¹e¢æi
i ®opo¹®o ÿpocºòi¹¿.
— Cåp oxoæo¸¿¹e ­ xoæoªå濸宺.
— ¥opi²¹e cºxå¼ xæi¢ ò¯a¹oñ®a¯å
— åªaæi¹¿ iμ ¯’øca xpøói, ®ic¹®å
i cºxo²åææø.
— Keæåx ÿo­å¸e¸ ¢º¹å o¢eμ²åpe¸å¯
i cºxå¯ ÿepeª μ¢å­a¸¸ø¯ ¢iæ®i­.
®aμi­®a:
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ ¸a­eªe¸a
­ ¸ac¹ºÿ¸i¼ ¹a¢æåýi ÿpå¢æåμ¸o i μaæe²å¹¿
­iª μa­a¸¹a²e¸oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­
i c¹ºÿe¸ø ÿoªpi¢¸e¸¸ø.
uk
®opo¹òå¼
ñac ­­i¯®-
¸e¸¸ø
¯e¸òa ®iæ¿®ic¹¿
¹a/a¢o ¯e¸òå¼ c¹ºÿi¸¿
ÿoªpi¢¸e¸¸ø
ªo­òå¼ ñac
­­i¯®¸e¸¸ø
¢iæ¿òa ®iæ¿®ic¹¿
¹a/a¢o ­åói¼ c¹ºÿi¸¿
ÿoªpi¢¸e¸¸ø
ÿpoªº®¹å ¸acaª®å
¯a®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ñåcæo i¸¹ep-
­aæi­ (I)
ñac/ce®º¸ª
®eæåx iμ
c®æa
®eæåx iμ
ÿæac¹¯acå
ÿe¹pºò®a Hi² 40 ¨ 30 ¨ 5—15 (I)
ñac¸å®, ý墺æø Hi² 200 ¨ 150 ¨ 5—10 (I)
ípº®¹å/o­oñi Hi² 200 ¨ 200 ¨ 10—15 (I)
¯å¨ªaæ¿, ¨peý¿®i
¨opixå
Hi² 250 ¨ 200 ¨
20—30 ce®.
cåp Hi² 200 ¨ 150 ¨ 20—30 ce®.
¯’øco Hi² 200 ¨ 200 ¨ 15—25 ce®.
ÿ÷pe ªæø
¸e¯o­æø¹
Hi² 200 ¨ 200 ¨
10—20 ce®.
™ic¹o ªæø
¯æå¸ýi­
Hi² 1,0 æ 0,7 æ
30—45 ce®.
®o®¹e¼æ¿ Hi² 1,5 æ 0,8 æ —30 ce®.
ÿo®påòe¸å¼ æiª Hi² ªæø
®påòe¸¸ø
æ¿oªº
200 ¨ a¢o
ÿpå¢æ.
8 ®º¢å®i­
æ¿oªº
4—6 (I)
μ¢å­a¸¸ø øƒñ¸åx
¢iæ®i­
©åc® ªæø
μ¢å­a¸¸ø
4 øƒñ¸åx
¢iæ®a
60—90 ce®.
μ¢å­a¸¸ø ­epò®i­ ©åc® ªæø
μ¢å­a¸¸ø
400 ¯æ
15—20 ce®.
Side: 80
81
O­oñe­å¼ cºÿ
I¸¨peªiƒ¸¹å
1 ¯op®­a ¹a ÿo oª¸o¯º ò¯a¹oñ®º ceæepå,
ÿope÷, ®a¢añ®a, ý­i¹¸oï ®aÿºc¹å ñå i¸òo¨o
cop¹º o­oñi­, 1 ­ape¸a ®ap¹oÿæø cepeª¸¿oï
­eæåñå¸å, ¾ æ ¯’øc¸o¨o ¢ºæ¿¼o¸º,
ÿe¹pºò®a, ¢aμåæi® (μa ¢a²a¸¸ø¯), ciæ¿,
ñop¸å¼ ÿepeý¿, 100 ¨ coæoª®åx ­epò®i­,
1 øƒñ¸å¼ ²o­¹o®
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 ¥oñåóe¸i i ÿo¯å¹i o­oñi ¸apiμa¹å
­eæå®å¯å ò¯a¹®a¯å.
 ³­apå¹å o­oñi ­ ¯’øc¸o¯º ¢ºæ¿¼o¸i.
 ³­ape¸å¼ cºÿ i o­oñi ÿo®æac¹å
ªo ®eæåxº i ÿpå¨o¹o­å¹å ÿ÷pe.
 Cºÿ-ÿ÷pe ­åæå¹å ¸aμaª ªo ®ac¹pºæi
i μaÿpa­å¹å μeæe¸¸÷, ciææ÷ i ÿepýe¯.
 ؃ñ¸å¼ ²o­¹o® i coæoª®i ­epò®å
μ¯iòa¹å i ­æå¹å ªo cºÿº, ÿo¯iòº÷ñå.
¥icæø ý¿o¨o μ¸i¯i¹¿ cºÿ μ ÿæå¹å.
Moæoñ¸å¼ òe¼®
I¸¨peªiƒ¸¹å
300 ¯æ xoæoª¸o¨o ¯oæo®a, 100 ¨ cº¸åý¿
ñå i¸òåx ípº®¹i­, 1 ÿ. ­a¸i濸o¨o ýº®pº,
2—3 c¹. æ. ­a¸i濸o¨o ¯opoμå­a
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿo®æac¹å ªo ®eæåxº
i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o 30 ce®.
³paμº ² ÿoªa­a¹å ¸a c¹iæ.
Coºc ªæø caæa¹º
I¸¨peªiƒ¸¹å
200 ¨ c¯e¹a¸å, 200 ¨ ¼o¨ºp¹º, 3 μº¢ñå®a
ñac¸å®º, 2—3 c¹. æ. ®e¹ñºÿº, ÿºò®a coæi,
ýº®pº, 3—6 c¹. æ. oý¹º
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿo®æac¹å ªo ®eæåxº
i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o 20 ce®.
Ma¼o¸eμ
I¸¨peªiƒ¸¹å
1 ø¼ýe, 1 c¹. æ. ¨ipñåýi, 1 c¹. æ. oý¹º,
ciæ¿, ÿepeý¿, 100 ¯æ oæiï i ªoªa¹®o­o
óe 150 ¯æ oæiï
Hacaª®a: ©åc® ªæø μ¢å­a¸¸ø
¥på¨o¹º­a¸¸ø
ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿo­å¸¸i ¢º¹å oª¸a®o­oï
¹e¯ÿepa¹ºpå.
 I¸¨peªiƒ¸¹å i 100 ¯æ oæiï ÿo®æac¹å
ªo ®eæåxº i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o
20 ce®.
 ©oªa¹å 150 ¯æ oæiï i ÿepe¯iòº­a¹å
óe 30—45 ce®. Ma¼o¸eμ ¯o²¸a ÿpå-
¨o¹º­a¹å ­ ¯aæo¯º ®eæåxº μa ªoÿo-
¯o¨o÷ ¸o²a.
epò®o­e ¯acæo μ ¯eªo¯
I¸¨peªiƒ¸¹å ªæø ¯aæo¨o ®eæåxa
(MR008..)
30 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa (iμ xoæoªå濸å®a)
100 ¨ ¯eªº (iμ xoæoªå濸å®a)
I¸¨peªiƒ¸¹å ªæø ­eæå®o¨o ®eæåxa
(MR015..)
50 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa (iμ xoæoªå濸å®a)
150 ¨ ¯eªº (iμ xoæoªå濸å®a)
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 epò®o­e ¯acæo ÿopiμa¹å ¸a
ò¯a¹oñ®å.
 epò®o­e ¯acæo ¹a ¯eª ÿo®æac¹å
ªo ®eæåxº i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o
10 ce®.
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o
¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ ÿopøªo® μ¢opº ¹a
º¹åæiμaýiï c¹apåx ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï
ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c­o¨o
cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o ªo
aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº ­åμ¸aña-
÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯ º ®paï¸i, ªe
ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼. ¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­
¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª ¹op¨o­ýø, º ø®o¨o
ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª-
¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
uk
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
Side: 81
82
Coªep²a¸åe
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . 82
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Õ®cÿæºa¹aýåø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾ . . . . . . . . . . . . . . 85
Ñåc¹®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
¥pa®¹åñec®åe co­e¹¾ å peýeÿ¹¾ . . . . . 85
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå . . . . . . . . . . . . 87
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø . . . . . . . . . . . . . . 87
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa ­¸å¯a¹eæ¿-
¸o ÿpoñ¹å¹e ÿpa­åæa ÿoæ¿μo­a¸åø, ñ¹o¢¾ ÿoæyñ广 ­a²¸º÷
å¸íop¯aýå÷ ªæø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å å ºÿpa­æe¸åå
õæe®¹poÿpå¢opo¯.
Õ¹o¹ ÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­ ­ o¢¾ñ¸o¯
ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a ®oæåñec¹­e ­ ªo¯aò¸åx åæå ¢¾¹o­¾x
ºcæo­åøx å ¸e paccñå¹a¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ÿpo¯¾òæe¸¸¾x
ýeæøx.
¥på¯e¸e¸åe ­ ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx ­®æ÷ñae¹, ¸aÿp., åcÿoæ¿μo­a¸åe
­ ®ºx¸øx ªæø co¹pºª¸å®o­ ¯a¨aμå¸o­, oíåco­,
ceæ¿c®oxoμø¼c¹­e¸¸¾x å ªpº¨åx ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ÿpeªÿpåø¹å¼,
a ¹a®²e ÿoæ¿μo­a¸åe ¨oc¹ø¯å ÿa¸cåo¸o­, ¸e¢oæ¿òåx o¹eæe¼
å ÿoªo¢¸¾x μa­eªe¸å¼.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe
®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å, ®o¹op¾e
xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
Õæe®¹poÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø åæå
ÿepe¯eòå­a¸åø ÿpoªº®¹o­.
Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ®a®åx-æå¢o
ªpº¨åx ÿpeª¯e¹o­ åæå ­eóec¹­.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº
¸e μa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
, O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
Åcÿoæ¿μo­a¸åe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ªe¹¿¯å ­ ­oμpac¹e
¯æaªòe 8 æe¹ μaÿpeóe¸o, oª¸a®o, ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯ ¯o¨y¹
ÿoæ¿μo­a¹cø ªe¹å c¹apòe¨o ­oμpac¹a ÿoª ÿpåc¯o¹po¯
o¹­e¹c¹­e¸¸¾x μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿ æåý. He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼
¢æåμ®o ® ¢¾¹o­o¯º ÿpå¢opº åæå ce¹e­o¯º ò¸ºpº.
ru
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
SIEMENS.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼,
­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o
¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
Side: 82
83
Æåýa c o¨pa¸åñe¸¸¾¯å íåμåñec®å¯å, ce¸cop¸¾¯å åæå
º¯c¹­e¸¸¾¯å cÿoco¢¸oc¹ø¯å åæå c ¸eªoc¹a¹®o¯ oÿ¾¹a å μ¸a¸å¼
¯o¨º¹ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯å ÿpå¢opa¯å ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯
o¹­e¹c¹­e¸¸¾x μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿ æåý åæå ÿocæe ÿoæºñe¸åø o¹ ¸åx
º®aμa¸å¼ ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ¢¾¹o­o¨o
ÿpå¢opa ÿocæe ¹o¨o, ®a® o¸å ocoμ¸aæå c­øμa¸¸¾e c õ¹å¯
oÿac¸oc¹å. ©e¹ø¯ μaÿpeóe¸o å¨pa¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯.
¥oª®æ÷ña¼¹e å åcÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ coo¹­e¹c¹­åå
c ¹ex¸åñec®å¯å ªa¸¸¾¯å ¸a íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå
º ca¯o¨o ÿpå¢opa å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx ÿo­pe²ªe¸å¼.
å殺 åμ poμe¹®å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ecæå õæe®¹poÿpå¢op ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ÿepeª e¨o ñåc¹®o¼, c¢op®o¼ å paμ¢op®o¼.
Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp
õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o
åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼ c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾ cÿeýåaæåc¹¾
íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
o åμ¢e²a¸åe oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø c幺aýå¼, pe¯o¸¹
ÿpå¢opa ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼
cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
, š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø.
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.
¥oæ¿μo­a¹¿cø ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ¹oæ¿®o ­ ®o¯ÿæe®¹e
c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å.
Heæ¿μø c¹a­å¹¿ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ¸a ¨opøñº÷ ÿo­epx¸oc¹¿.
¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾ ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼. ™a®
®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯ paμ¢p¾μ¨a¹¿cø. ³a åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
¸eæ¿μø ¢pa¹¿cø ¯o®p¾¯å pº®a¯å, ¯¾¹¿ e¨o ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe åæå
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ²åª®oc¹¿. ¡æo® ª­å¨a¹eæø ¯o²¸o c¸å¯a¹¿ c pa¢oñe¼
e¯®oc¹å ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ª­å¨a¹eæø. Cæeªå¹e μa
¹e¯, ñ¹o¢¾ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¸å®o¨ªa ¸e pa¢o¹aæ ­xoæoc¹º÷.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o æeμ­åø ¸o²a!
¡epå¹ec¿ ¹oæ¿®o μa ÿæac¹¯acco­¾e ªep²a¹eæå ¸o²e¼. ¥ocæe
­¾®æ÷ñe¸åø åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø pa¢o¹ae¹ ÿo
å¸epýåå.
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ oòÿapå­a¸åø!
 ýeæøx ¢eμoÿac¸oc¹å ­ ÿæac¹¯acco­º÷ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿
åμ¯eæ¿ñå¹eæø ¯o²¸o μaæå­a¹¿ ¯a®c寺¯ 0,5 æ, ­ c¹e®æø¸¸º÷ —
1,0 æ cå濸oÿe¸øóe¼cø åæå ¨opøñe¼ ²åª®oc¹å.
ru
Side: 83
84
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
oÿåc¾­a÷¹cø paμæåñ¸¾e ¯oªeæå ¢æe¸-
ªepo­.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åýº
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® 1
a ¡æo® ª­å¨a¹eæø
ªæø ­®æ÷ñe¸åø å ­¾®æ÷ñe¸åø åμ¯eæ¿-
ñå¹eæø å åμ¯e¸e¸åø pe²å¯a pa¢o¹¾
¸eÿpep¾­¸aø õ®cÿæºa¹aýåø
= ¸aªa­å¹e ¸a ¢æo® ª­å¨a¹eæø
ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­¸åμ
ÿepåoªåñec®aø
õ®cÿæºa¹aýåø (I)
= ¸aªa­å¹e ¸a ¢æo® ª­å¨a¹eæø
ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­¸åμ, μaíå®cåpº¼¹e
e¨o — o¹ÿºc¹å¹e — oÿø¹¿ ­¸åμ,
íå®caýåø — o¹ÿºc®a¸åe
b ³aó幸aø ®p¾ò®a
ªæø μa®p¾­a¸åø pa¢oñe¼ e¯®oc¹å
å íå®caýåå ¸acaª®å: cæeªå¹e μa ¹e¯,
ñ¹o¢¾ ®p¾ò®a ¢¾æa ÿpa­å濸o ºc¹a¸o-
­æe¸a! He ÿepe®aòå­a¼¹e ee!
Åμ¯eæ¿ñå¹eæe¯ ¯o²¸o ¸añå¸a¹¿
ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a®
®p¾ò®a ¢ºªe¹ ÿpa­å濸o ºc¹a¸o­æe¸a.
Hacaª®å (­ μa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå)
c Ho² ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø, ¸aÿpå¯ep,
ÿpø¸¾x ¹pa­, peÿña¹o¨o 溮a,
ípº®¹o­, o­oóe¼, c¾pa å ¯øca
d ©åc®-­μ¢å­aæ®a ªæø ÿoæºñe¸åø
­μ¢å¹¾x cæå­o® å øåñ¸¾x ¢eæ®o­,
¯a¼o¸eμa å ¯oæoñ¸o¼ ÿe¸¾
(¹e¯ÿepa¹ºpa xoæoª¸o¨o ¯oæo®a
ªo沸a ¢¾¹¿ ¯a®c. 8 °C)
e Ho² «Ice-Crush» ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø
®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a
Pa¢oñaø e¯®oc¹¿ (ÿpå¨oª¸a ªæø
åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå)
f ÿæac¹¯acco­aø (­¯ec¹å¯oc¹¿:
¯a®c. 800 ¯æ) åæå
g c¹e®æø¸¸aø (­¯ec¹å¯oc¹¿:
¯a®c. 1500 ¯æ)
Õ®cÿæºa¹aýåø
Påcº¸®å 2—6
¸å¯a¸åe!
©a¸¸¾¼ ®ºxo¸¸¾¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸a-
ñe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ®oíe¼¸¾x μepe¸,
peª¿®å åæå caxapa. ¥epeª ÿepepa¢o¹®o¼
ÿpoªº®¹o­ åμ ¸åx cæeªºe¹ ºªaæ广 ­ce
¹­epª¾e ñac¹å (¸aÿpå¯ep, åμ ¯øca
ªo沸¾ ¢¾¹¿ ºªaæe¸¾ cºxo²åæåø, xpøóå
å ®oc¹å). ³a¯opo²e¸¸¾e ÿpoªº®¹¾
¯o²¸o åμ¯eæ¿ña¹¿ ¹oæ¿®o c ÿo¯oó¿÷
¸o²a «Ice-Crush».
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯
ÿpo­eªå¹e ñåc¹®º ÿpå¢opa å ¸acaªo®.
 ¥oæ¸oc¹¿÷ paμ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp.
 ¥oc¹a­¿¹e pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ¸a ñåc¹º÷
å ¨æaª®º÷ ÿo­epx¸oc¹¿.
 c¹a­¿¹e ¸acaª®å ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿.
 ³a¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿
ÿpoªº®¹¾. ©æø ®o¸¹poæø ÿoæ¿μº¼¹ec¿
ò®aæo¼ (A).
 Ha®po¼¹e pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ®p¾ò®o¼,
¸e ªoÿºc®aø ÿepe®oco­!
 šc¹a¸o­å¹e ¸a ®p¾ò®º ¢æo® ª­å¨a¹eæø
å μaíå®cåpº¼¹e e¨o.
Åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¸e ¸añ¸e¹ pa¢o¹a¹¿,
ÿo®a ¢æo® ª­å¨a¹eæø ¸e ¢ºªe¹
ÿpa­å濸o μaíå®cåpo­a¸.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 ©ep²a pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ oª¸o¼ pº®o¼,
ªpº¨o¼ pº®o¼ ¸a²å¯a¼¹e ¸a ¢æo®
ª­å¨a¹eæø, ­¾¢pa­:
¸eÿpep¾­¸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾,
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾¼ ªæø ¹o¸®o¨o
åμ¯eæ¿ñe¸åø ÿpoªº®¹o­ å ­μ¢å­a¸åø
øåñ¸¾x ¢eæ®o­ å cæå­o®, åæå
ÿepåoªåñec®å¼ pe²å¯ pa¢o¹¾,
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾¼ ªæø paμpeμa¸åø ¸a
®ºc®å, ¸aÿpå¯ep, peÿña¹o¨o 溮a åæå
ípº®¹o­, a ¹a®²e ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø
®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a.
¸å¯a¸åe!
Påcº¸o® 8
¥pe²ªe ñe¯ ÿpåÿoª¸ø¹¿ ÿpå¢op åæå
c¸ø¹¿ c ¸e¨o ®p¾ò®º, åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ
poμe¹®å! Hå®o¨ªa ¸e åμÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op,
ÿoc¹a­å­ e¨o ¸a ¨oæo­º, å ¸e paμ¢åpa¼¹e
e¨o ­ õ¹o¯ ÿoæo²e¸åå!
ru
Side: 84
85
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 C¸å¯å¹e ¢æo® ª­å¨a¹eæø å μaó幸º÷
®p¾ò®º.
 C¸añaæa åμ­æe®å¹e ¸acaª®º, μa¹e¯
ÿepepa¢o¹a¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø.
Ñåc¹®a
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿
ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
¡æo® ª­å¨a¹eæø ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº
åæå ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 ¥po¹på¹e ¢æo® ª­å¨a¹eæø c¸añaæa
­æa²¸o¼ caæíe¹®o¼, a μa¹e¯ cºxo¼.
 Hacaª®å,pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿å μaó幸º÷
®p¾ò®º ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e åæå ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
¸å¯a¸åe!
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ñåc¹å¹¿ ¸o²
¨oæo¼ pº®o¼. Åcÿoæ¿μº¼¹e ªæø õ¹o¨o
óe¹®º.
¡epå¹ec¿ ¹oæ¿®o μa ÿæac¹¯acco­¾¼
ªep²a¹eæ¿ ¸o²a.
K aòe¯º c­eªe¸å÷: ÿpå ÿepepa¢o¹®e
¹a®åx ÿpoªº®¹o­, ®a®, ¸aÿpå¯ep,
®pac¸o®aña¸¸aø ®aÿºc¹a, ¸a
ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa o¢paμºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹,
®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa.
¥ocæe åμ¯eæ¿ñe¸åø peÿña¹o¨o 溮a åæå
ñec¸o®a pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ cæeªºe¹ cpaμº
²e ­¾¯¾¹¿.
Xpa¸e¸åe Påcº¸o® 7
 O¢¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp ­o®pº¨ ¢æo®a
ª­å¨a¹eæø.
¥pa®¹åñec®åe co­e¹¾
å peýeÿ¹¾
ѹo¢¾ o¢æe¨ñ广 a¯ pa¢o¹º å ºæºñò广
ee peμºæ¿¹a¹¾, ¯¾ ¯o²e¯ ÿoco­e¹o­a¹¿
cæeªº÷óee:
¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹¾:
— Møco, c¾p, c¾p¾e ípº®¹¾ åæå o­oóå
ÿepeª ÿepepa¢o¹®o¼ cæeªºe¹
¸apeμa¹¿ ®ºcoñ®a¯å paμ¯epo¯ 1 c¯.
— ¥pø¸¾e ¹pa­¾ cæeªºe¹ ÿo¯¾¹¿,
o¹peμa¹¿ c¹e¢æå å cæe¨®a ÿpocºò广.
— C¾p cæeªºe¹ oxæaªå¹¿ ­ xoæoªåæ¿-
¸å®e.
— Cºxo¼ xæe¢ æºñòe ¸apeμa¹¿ ®ºc®a¯å.
— Møco cæeªºe¹ oñåc¹å¹¿ o¹ xpøóe¼,
®oc¹e¼ å cºxo²åæå¼.
— Ecæå ¾ co¢åpae¹ec¿ ­μ¢å­a¹¿
øåñ¸¾e ¢eæ®å, ¹o pa¢oñaø e¯®oc¹¿
ªo沸a ¢¾¹¿ a¢coæ÷¹¸o ñåc¹o¼
å cºxo¼.
š®aμa¸åe:
¥på­eªe¸¸¾e ­ ¹a¢æåýe μ¸añe¸åø
ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹å ÿepepa¢o¹®å
ÿpoªº®¹o­ ÿpeªc¹a­æø÷¹ co¢o¼
opåe¸¹åpo­oñ¸¾e μ¸añe¸åø, ®o¹op¾e
¯o¨º¹ åμ¯e¸ø¹¿cø ­ μa­åcå¯oc¹å
o¹ ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ å c¹eÿe¸å
åx åμ¯eæ¿ñe¸åø.
ru
š®opoñe¸¸oe
­pe¯ø ÿepe-
pa¢o¹®å
¯e¸¿òee ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å/åæå
¨pº¢oe åμ¯eæ¿ñe¸åe
¥poªoæ²å¹e濸o
e ­pe¯ø ÿepe-
pa¢o¹®å
¢oæ¿òee ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å/åæå ¢oæee
¹o¸®oe åμ¯eæ¿ñe¸åe
¥poªº®¹¾
ÿå¹a¸åø
Hacaª®å Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o Koæ­o 帹ep-
­aæo­ (I)
pe¯ø ­
ce®º¸ªax
C¹e®æø¸-¸aø
e¯®oc¹¿
¥æac¹-
¯acco­aø
e¯®oc¹¿
¥e¹pºò®a Ho² 40 ¨ 30 ¨ 5—15 (I)
Ñec¸o®, peÿña¹¾¼
溮
Ho² 200 ¨ 150 ¨ 5—10 (I)
Ípº®¹¾/o­oóå Ho² 200 ¨ 200 ¨ 10—15 (I)
M帪aæ¿, ¨peý®åe
opexå
Ho² 250 ¨ 200 ¨ 20—30 ce®
C¾p Ho² 200 ¨ 150 ¨ 20—30 ce®
Side: 85
86
O­oó¸o¼ cºÿ
¥poªº®¹¾
1 ¯op®o­¿ å ÿo oª¸o¯º ¯aæe¸¿®o¯º
®ºcoñ®º ce濪epeø, 溮a-ÿopeø, ®a¢añ®a,
ý­e¹¸o¼ ®aÿºc¹¾ åæå o­oóe¼ ªpº¨o¨o
cop¹a, 1 ­ape¸aø ®ap¹oò®a cpeª¸åx
paμ¯epo­, ¾ æ ¯øc¸o¨o ¢ºæ¿o¸a,
ÿe¹pºò®a, ¢aμåæå® (ÿo ²eæa¸å÷), coæ¿,
ñep¸¾¼ ÿepeý, 100 ¨ cæaª®åx cæå­o®,
1 ²eæ¹o®.
Hacaª®a: ¸o²
¥på¨o¹o­æe¸åe
 O­oóå cæeªºe¹ ÿoñåc¹å¹¿, ÿo¯¾¹¿
å ®pºÿ¸o ¸apeμa¹¿.
 c®åÿø¹å¹e ¯øc¸o¼ ¢ºæ¿o¸ ­¯ec¹e
c o­oóa¯å.
 ¦o¹o­¾¼ cºÿ ÿepeæe¼¹e ­¯ec¹e
c o­oóa¯å ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿
åμ¯eæ¿ñå¹eæø å ÿpå¨o¹o­¿¹e åμ ¸e¨o
ÿ÷pe.
 ¥epeæe¼¹e cºÿ-ÿ÷pe o¢pa¹¸o
­ ®ac¹p÷æ÷, ªo¢a­¿¹e ÿpø¸oc¹å,
coæ¿ å ÿepeý.
 ±eæ¹o® å cæå­®å c¯eòa¼¹e å ªo¢a­¿¹e
­ cºÿ. ¥ocæe õ¹o¨o cºÿ ¸eæ¿μø ¢oæ¿òe
®åÿø¹å¹¿. ¥ocæe õ¹o¨o cºÿ ¢oæ¿òe
­ap广 ¸eæ¿μø.
Moæoñ¸¾¼ ®o®¹e¼æ¿
¥poªº®¹¾
300 ¯æ xoæoª¸o¨o ¯oæo®a, 100 ¨ ®æº¢¸å®å
åæå ªpº¨åx ípº®¹o­, 1 ÿa®e¹å®
­a¸å濸o¨o caxapa, 2—3 c¹. æo²®å
­a¸å濸o¨o ¯opo²e¸o¨o
Hacaª®a: ¸o²
¥på¨o¹o­æe¸åe
 ce ÿpoªº®¹¾ μa¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷
e¯®oc¹¿ å ­μ¢å­a¼¹e åx ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 30 ce®º¸ª. Ko®¹e¼æ¿
cpaμº ²e ÿoªae¹cø ¸a c¹oæ.
Coºc ªæø caæa¹a
¥poªº®¹¾
200 ¨ ®åcæ¾x cæå­o®, 200 ¨ ¼o¨ºp¹a,
3 μº¢ñå®a ñec¸o®a, 2—3 c¹. æo²®å ®e¹ñºÿa,
óeÿo¹®a coæå, caxap, 3—6 c¹. æo²e® º®cºca
Hacaª®a: ¸o²
¥på¨o¹o­æe¸åe
 ce ÿpoªº®¹¾ μa¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷
e¯®oc¹¿ å ­μ¢å­a¼¹e ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 20 ce®º¸ª.
Ma¼o¸eμ
¥poªº®¹¾
1 ø¼ýo, 1 c¹. æo²®a ¨opñåý¾, 1 c¹. æo²®a
º®cºca, coæ¿, ÿepeý, c¸añaæa 100 ¯æ,
μa¹e¯ eóe 150 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa
Hacaª®a: ªåc®-­μ¢å­aæ®a
¥på¨o¹o­æe¸åe
ce coc¹a­æø÷óåe ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº.
 ³a¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ­ce
ÿpoªº®¹¾, ­æe¼¹e 100 ¯æ pac¹å¹eæ¿-
¸o¨o ¯acæa å ­μ¢å­a¼¹e ­ce ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 20 ce®º¸ª.
 ©o¢a­¿¹e eóe 150 ¯æ ¯acæa å ÿpoªoæ-
²a¼¹e ­μ¢å­a¹¿ c¯ec¿ ­ ¹eñe¸åe eóe
30—45 ce®º¸ª.  ¯aæe¸¿®o¼ pa¢oñe¼
e¯®oc¹å ¯a¼o¸eμ ¯o²¸o ÿpå¨o¹o­å¹¿
c ÿo¯oó¿÷ ¸o²a.
ru
¥poªº®¹¾
ÿå¹a¸åø
Hacaª®å Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o Koæ­o 帹ep-
­aæo­ (I)
pe¯ø ­
ce®º¸ªax
C¹e®æø¸-¸aø
e¯®oc¹¿
¥æac¹-
¯acco­aø
e¯®oc¹¿
Møco Ho² 200 ¨ 200 ¨ 15—25 ce®
©e¹c®oe ÿå¹a¸åe Ho² 200 ¨ 200 ¨ 10—20 ce®
™ec¹o ªæø ¢æå¸o­ Ho² 1,0 æ 0,7 æ 30—45 ce®
Ko®¹e¼æ¿ Ho² 1,5 æ 0,8 æ —30 ce®
Åμ¯eæ¿ñe¸åe
濪a
Ho²
«Ice-Crush»
200 ¨ åæå o®.
8 ®º¢å®o­ 濪a 4—6 (I)
μ¢å­a¸åe
øåñ¸¾x ¢eæ®o­
©åc®-
c¢å­aæ®a
4 øåñ¸¾x ¢eæ®a 60—90 ce®
μ¢å­a¸åe cæå­o® ©åc®-
c¢å­aæ®a
400 ¯æ 15—20 ce®
Side: 86
87
Meªo­oe ¯acæo
¥poªº®¹¾ ªæø ¯aæe¸¿®o¼ pa¢oñe¼
e¯®oc¹å (MR008..)
30 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (åμ xoæoªå濸å®a)
100 ¨ ¯eªa (åμ xoæoªå濸å®a)
¥poªº®¹¾ ªæø ¢oæ¿òo¼ pa¢oñe¼
e¯®oc¹å (MR015..)
50 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (åμ xoæoªå濸å®a)
150 ¨ ¯eªa (åμ xoæoªå濸å®a)
Hacaª®a: ¸o²
¥på¨o¹o­æe¸åe
 Paμpe²¿¹e cæå­oñ¸oe ¯acæo ¸a ¯eæ®åe
®ºcoñ®å.
 ³a¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ¯acæo
å ¯eª å ­μ¢å­a¼¹e åx ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 10 ce®º¸ª.
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå
Õ¹o¹¢¾¹o­o¼õæe®¹poÿpå¢opå¯ee¹
o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o-
­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ EC 2002/96/EG
o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹på-
ñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
 õ¹o¼ ©åpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa,
ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC,
ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
©æø ªa¸¸o¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ªe¼c¹­º÷¹
¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø, oÿpeªeæe¸¸¾e
¸aòå¯ ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o¯ ­ c¹pa¸e,
­ ®o¹opo¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¢¾æ ®ºÿæe¸.
Ÿíop¯aýå÷ o ¨apa¸¹å¼¸¾x ºcæo­åøx ¾
¯o²e¹e ÿoæºñ广 ­ æ÷¢oe ­pe¯ø ­ c­oe¯
cÿeýåaæåμåpo­a¸¸o¯ ¯a¨aμå¸e, ¨ªe ¾
ÿpåo¢peæå c­o¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op, åæå
o¢pa¹å­òåc¿ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ­ ¸aòe
ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o ­ coo¹­e¹c¹­º÷óe¼
c¹pa¸e. ¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø ªæø
¦ep¯a¸åå å aªpeca ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
ÿocæeª¸e¼ c¹pa¸åýe pº®o­oªc¹­a.
Kpo¯e ¹o¨o, ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
åμæo²e¸¾ ¹a®²e ­ Ÿ¹ep¸e¹e ÿo
º®aμa¸¸o¯º ­e¢-aªpecº.
©æø ÿoæºñe¸åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a-
¸åø ­ æ÷¢o¯ cæºñae ¸eo¢xoªå¯o ÿpeª½-
ø­å¹¿ ªo®º¯e¸¹, ÿoª¹­ep²ªa÷óå¼ ía®¹
ÿo®ºÿ®å.
ru
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens MR008B1.

Stil et spørgsmål om Siemens MR008B1

Har du et spørgsmål om Siemens MR008B1 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens MR008B1. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens MR008B1 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.