Siemens MQ66155 manual

Få vist brugermanualen for Siemens MQ66155 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Blender
  • Model/navn: MQ66155
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 25
26
Indhold
For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . . 26
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hjælp i tilfælde af fejl (MQ67. .) . . . . . . . . 28
Opskrifter og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
For din egen sikkerheds skyld
Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af apparatet.
Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen
eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende
indretninger forstås f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på
kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug
på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet
betjenes af gæsterne selv.
Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som
er almindelige i en normal husholdning. Apparatet er kun egnet til at
småhakke og blande fødevarer.
Det må ikke bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser.
Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en
senere ejer.
, Generelle sikkerhedstips
Risiko for elektrisk stød
Dette apparat må ikke bruges af børn.
Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns
rækkevidde.
Produkter kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges
eller er blevet instrueret i en sikker brug af produktet og har forstået de
farer, der er forbundet hermed. Produktet er ikke legetøj for børn.
Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.
Må kun tages i brug, hvis ledningen og maskinen er ubeskadigede.
Før tilbehør eller ekstradele skiftes, der bevæges under brugen, skal
apparatet slukkes og afbrydes fra elnettet.
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn,
før det samles, før det skilles ad eller før det rengøres.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
da
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~=
Ñáêã~Éí=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçJ
ÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
Side: 26
27
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceværksted eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af fabrikantens servicepersonale.
, Sikkerhedstips til dette apparat
Kvæstelsesfare
Risiko for elektrisk stød
Hænderne må ikke være fugtige, når der arbejdes med stavblenderen.
Benyt ikke stavblenderen i tomgang.
Dyp ikke apparatet så langt ned i væsken, at forbindelsesstedet mellem
blenderfod og motorenhed er dækket af væske.
Dyp aldrig motorenheden i væske og sæt den aldrig i opvaskemaskinen.
Rør varme fødevarer med forsigtighed.
Væsken kan sprøjte under arbejdet med apparatet.
Stil aldrig blenderfoden på varme overflader eller ned i meget varme
fødevarer. Lad varme fødevarer afkøle til mindst 80 °C, før de blandes
med blenderen! Skal blenderen bruges i en varm gryde, skal gryden
fjernes fra kogepladen, før blenderen tages i brug.
Stavblenderen må kun benyttes med originalt tilbehør.
Redskaber må kun tages af og sættes på, når apparatet står stille.
Det anbefales, at apparatet kun er tændt, så længe blenderen er i brug.
Blenderbægeret er ikke egnet til brug i mikrobølge-ovnen.
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!
Stik aldrig fingrene ind i kniven i blenderfoden. Rengør aldrig knivene med
de bare fingre. Benyt altid en børste, når de skal rengøres.
Brugsanvisningen beskriver forskellige
modeller. På siderne med illustrationerne
ses en oversigt over forskellige modeller.
Der kan evt. forekomme billeder med
tilbehørsdele, der ikke findes i alle lande
og modeller (Billede ).
Overblik
Fold billedsiderne ud.
Billede 
1 Motorenhed
2 Netkablet
3 Hastighedsregulering
Arbejdshastighed kan indstilles trinløst
mellem laveste () og højeste (12) omdrej-
ningstal (kun i forbindelse med taste 4a).
4 Tænd-tast
a Regulerbar hastighed
(med hastighedsregulering 3)
b Turbo-hastighed
Stavblenderen er tændt, så længe tænd-
tasten (a eller b) holdes inde.
Turbo-hastigheden bruges til minihakkeren
(hvis den følger med leveringen).
5 Sikkerhedstaster
Tryk samtidigt på begge frigøringsknapper
for at tage blenderfoden af.
6 Blenderfod
Af plast eller metal (afhænger af den
enkelte model). Sæt blenderfoden
på og lad den falde i hak.
7 Blenderfodkniv
8 Blenderbæger
Blanding i blenderbægeret forhindrer
stænk.
Ikke alle modeller:
9 Låg til blenderbæger
Sæt låget på blenderbægeret, hvis de
blendede fødevarer skal opbevares i
bægeret.
da
Side: 27
28
10 Piskeris med gear
11 Moser-påsats med gear
12 Minihakker
13 Låg til minihakker
Sæt låget på minihakkeren, hvis de hakkede
fødevarer skal opbevares i minihakkeren.
Hvis minihakkeren ikke medfølger, kan den
bestilles hos kundeservice (best. nr. 657248).
Med minihakkeren bruger du apparatets fulde
ydelse, når smørepålæg med honning
tilberedes (ved overholdelse af opskriften).
Opskriften findes i brugsanvisningen til
minihakkeren.
Betjening
Apparatet er egnet til at blande mayonnaise,
saucer, blandede drikkevarer, babymad,
kogt frugt og grønt.
Til purering af supper.
Til finhakning/hakning af rå fødevarer
(løg, hvidløg, krydderurter) i minihakkeren!
Det anbefales at bruge det medleverede
blenderbæger. Det er dog også muligt
at bruge andre egnede beholdere.
m~ë=é™>
_ìåÇÉå=á=ÇÉå=~åîÉåÇíÉ=ÄÉÜçäÇÉê=ã™=ÜîÉêâÉå=
Ü~îÉ=ÑçêÜ›àåáåÖÉê=ÉääÉê=íêáåK
 Rengør alle dele, før de tages i brug første
gang.
Billede 
 Træk hele ledningen ud.
 Klik blenderfoden sammen med
motorenheden og tryk den rigtigt fast.
 Netstikket sættes i stikkontakten.
 Kom fødevarer i blenderbægeret eller
en anden høj beholder.
Stavblenderen fungerer bedre, hvis det,
der skal blendes, er flydende.
 Indstil den ønskede hastighed med
hastighedsreguleringen (Billede -5).
Det anbefales at bruge et lavt hastighedstrin
i forbindelse med blanding af væsker, varme
fødevarer og iblanding (f.eks. müsli i jogurt).
Det anbefales at anvende de høje
hastighedstrin til at tilberede faste fødevarer.
 Hold fast i stavblender og bæger.
 Tænd for stavblenderen ved at trykke
på den ønskede tændetaste.
Hold stavblenderen en smule på skrå, når
den tændes for at undgå, at den „suger
sig fast“ på bunden af blenderbægeret.
Stavblenderen er tændt, så længe tænd-
tasten holdes inde.
For at undgå stænk og sprøjt: Tryk først
på starttasten, når blenderfoden er dykket
ned i fødevarerne.
Stavblenderen skal altid være slukket, før
den tages op af de blendede fødevarer.
 Slip tændetasten, når blendningen er
færdig.
Efter arbejdet:
 Træk netstikket ud.
 Tryk på sikkerhedstasterne og tag
blenderfoden af grundmodellen.
Rengøring
m~ë=é™>
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î‹ëâÉ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=
_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK
Ved tilberedelse af f.eks. rødkål og
gulerødder opstår der en farvet belægning
på plastdelene, som fjernes med et par
dråber spiseolie.
 Træk stikket ud!
 Tør motorenheden af først med en fugtig
klud og herefter med en tør klud.
 Bægeret kan tåle opvaskemaskine.
 Sæt blenderfoden i opvaskemaskinen eller
rengør den under rindende vand.
 Blenderfoden skal stå ret op (med
blenderfodkniven opad) under tørringen,
så evt. vand i foden kan løbe ud.
_Éã‹êâW
m™=ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=ëéáê~ääÉÇåáåÖW
sáâäÉ=~äÇêáÖ=äÉÇåáåÖÉå=êìåÇí=çãâêáåÖ=ã~ëâáåÉå>
Hjælp i tilfælde af fejl (MQ67...)
Kan fejlen ikke afhjælpes, kontaktes Siemens´
serviceafdeling på telefon 44 89 88 05.
da
Fejl Afhjælpning
Blenderen
slukker under
brug eller hastig-
hedsvisningen
(hvis en sådan
findes) begynder
at blinke.
Overbelastningssikringen
er aktiveret.
 Sluk for apparatet og træk
stikket ud.
 Lad blenderen afkøle
i ca. 1 time, så overbelast-
ningssikringen kan
deaktiveres.
 Tænd for apparatet igen.
Side: 28
29
Opskrifter og tips
Mayonnaise
1 æg (æggeblomme og æggehvide)
1 spsk sennep
1 spsk citronsaft eller eddike
200–250 ml olie
Salt og peber efter smag
Det er vigtigt, at ingredienserne har samme
temperatur!
 Kom ingredienserne i bægeret.
 Stil stavblenderen på bunden af bægeret
og tænd for den (turbo-hastighed), til
blandingen begynder at samle sig.
 Løft den tændte stavblender langsomt op
til den øverste kant af blandingen og sænk
den igen, til mayonnaisen er færdig.
Tip: Denne opskrift kan kun bruges til at
fremstille majonnaise med æggeblommer.
Brug her kun den halve mængde olie.
Grøntsagssuppe
300 g kartofler
200 g gulerødder
1 lille stykke selleri
2 tomater
1 løg
50 g smør
2 l vand
Salt og peber efter smag
 Fjern skræl og kerne fra tomaterne.
 Skær de rengjorte og vaskede grøntsager
i stykker og brun dem i varmt smør.
 Tilsæt vand og salt.
 Lad det hale koge i 20–25 min.
 Tag gryden af komfuret/kogepladen.
 Purér suppen i gryden med stavblenderen.
 Tilsæt salt og peber efter behag.
Pandekagedej
250 ml mælk
1 æg
100 g mel
25 g smeltet, afkølet smør
 Kom alle ingredienserne i bægeret i den
angivne rækkefølge og bland det hele
til en glat dej.
Mælkedrik med smag
1 glas mælk
6 store jordbær
eller
10 hindbær eller
1 banan (skåret i skiver)
 Kom ingredienserne i bægeret og bland
det hele med stavblenderen.
 Tilsæt sukker efter behag.
Tip:
For at lave en milkshake tilsættes en kugle
is eller bruge meget koldt mælk.
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht. bestem-
melserne i det europæiske direktiv
2012/19/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og
brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr,
der gælder i hele EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og ældre apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan kommunen
kontaktes.
Garanti
På dette apparat yder SIEMENS 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse
til reparation, hvis denne ønskes udført på
garanti. Medfølger købsnota ikke, vil repara-
tionen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation.
Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker, kan
indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
da
Ændringer forbeholdes.
Side: 73
74
³¯ic¹
©æø aòoï ¢eμÿe®å . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kopo¹®å¼ o¨æøª . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
å®opåc¹a¸¸ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ñåc¹®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax (MQ67...). . . . 77
Peýeÿ¹å ¹a ÿopaªå . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï . . . . . . . . . 78
¦apa¸¹iø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
©æø aòoï ¢eμÿe®å
¥poñå¹a¼¹e º­a²¸o ý÷ i¸c¹pº®ýi÷ ÿepeª ­å®opåc¹a¸¸ø¯,
óo¢ oμ¸a¼o¯å¹åcø iμ ­a²æå­å¯å ­®aμi­®a¯å μ ¹ex¸i®å
¢eμÿe®å i ºÿpa­æi¸¸ø ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº.
š paμi ¸eªo¹på¯a¸¸ø ­®aμi­o® óoªo ÿpa­å濸o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø
ÿpåæaªº ­åpo¢¸å® ¸e ¸ece ­iªÿo­iªa濸oc¹i μa μ¢å¹®å, ø®i ­å¸å®æi
­¸acæiªo® ý¿o¨o.
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º μ­åña¼¸i¼ ªæø
ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i ­ ªo¯aò¸ix a¢o ÿo¢º¹o­åx
º¯o­ax i ¸e poμpaxo­a¸å¼ ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ÿpo¯åcæo­åx ýiæøx.
³ac¹ocº­a¸¸ø ­ ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax ­®æ÷ñaƒ, ¸aÿp., ­å®opåc¹a¸¸ø ­
®ºx¸øx ªæø cÿi­po¢i¹¸å®i­ ¯a¨aμå¸i­, oíici­, ciæ¿c¿®o¨ocÿoªapc¿®åx
i i¸òåx ÿpo¯åcæo­åx ÿiªÿp僯c¹­, a ¹a®o² ®opåc¹º­a¸¸ø ¨oc¹ø¯å
ÿa¸cio¸i­, ¸e­eæå®åx ¨o¹eæi­ i ÿoªi¢¸åx μa®æaªi­.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º ®iæ¿®oc¹i
¹a ÿpo¹ø¨o¯ ñacº, ø®i ­iªÿo­iªa÷¹¿ μ­åña¼¸å¯ ªæø ªo¯aò¸¿o¨o
¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯.
¥påæaª ÿpåªa¹¸å¼ ­å®æ÷ñ¸o ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø a¢o μ¯iòº­a¸¸ø
xapño­åx ÿpoªº®¹i­. ¥påæaª μa¢opo¸e¸o ­å®opåc¹o­º­a¹å ªæø
ÿepepo¢®å i¸òåx ÿpeª¯e¹i­ ñå peño­å¸.
³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a, i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø.
¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º­aña¯
paμo¯ iμ ÿpåæaªo¯.
, ³a¨a濸i ­®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯
©i¹ø¯ μa¢opo¸øƒ¹¿cø ®opåc¹º­a¹åcø ýå¯ ÿpåæaªo¯.
¥påæaª ¹a ¼o¨o ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ¹på¯a¹å oc¹opo¸¿ ­iª ªi¹e¼.
Oco¢å iμ o¢¯e²e¸å¯å íiμåñ¸å¯å, ce¸cop¸å¯å a¢o poμº¯o­å¯å
μªi¢¸oc¹ø¯å ñå iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº i μ¸a¸¿ ¯o²º¹¿
®opåc¹º­a¹åcø ÿo¢º¹o­å¯å ÿpåæaªa¯å ¹iæ¿®å ÿiª ¸a¨æøªo¯
­iªÿo­iªa濸åx μa ix ¢eμÿe®º oci¢ a¢o ÿicæø o¹på¯a¸¸ø ­iª ¸åx
­®aμi­o® μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ÿo¢º¹o­o¨o ÿpåæaªº
ÿicæø ¹o¨o, ø® ­o¸å ºc­iªo¯åæå ÿo­'øμa¸i iμ ýå¯ påμå®å.
uk
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic-
¸å¼ ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
Side: 74
75
©i¹ø¯ μa¢opo¸e¸o ¨pa¹åcø iμ ÿo¢º¹o­å¯ ÿpåæaªo¯.
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å xapa®¹epåc¹å-
®a¯å. He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª
¯a÷¹¿ ¢ºª¿ø®i ÿoò®oª²e¸¸ø.
¥epeª μa¯i¸o÷ ÿpåæaªªø a¢o ®o¯ÿæe®¹º÷ñåx eæe¯e¸¹i­, ø®i
pºxa÷¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å, ­åpi¢ cæiª ­å¯®¸º¹å ¹a ­iª'ƒª¸a¹å ­iª
eæe®¹po¯epe²i.
³aæåòa÷ñå ÿpåæaª ¢eμ ªo¨æøªº, a ¹a®o² ÿepeª ¼o¨o c®æaªa¸¸ø¯,
poμ¢åpa¸¸ø¯ a¢o ¯å¹¹ø¯, ÿpåæaª cæiª μa­²ªå ­iª’ƒª¸º­a¹å ­iª
eæe®¹po¯epe²i.
He ¹ø¨¸i¹¿ ò¸ºp ñepeμ ¨oc¹pi ®paï ¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i. Ø®óo ò¸ºp
²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o μa¯i¸a ÿo­å¸¸a
­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷ cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o
®­aæiíi®o­a¸å¯ íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº.
, ®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
He ®opåc¹º¼¹ecø ¢æe¸ªepo¯, ø®óo º ac ­oæo¨i pº®å, a ¹a®o²
­ xoæoc¹o¯º pe²å¯i.
He μa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª ­ piªå¸º ÿo­epx ¯icýø μ’ƒª¸a¸¸ø ¸i²®å
¢æe¸ªepa μ oc¸o­¸å¯ ¢æo®o¯ ÿpåæaªº.
Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ¸i ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷­a¹å º piªå¸º
¹a ¸e ¯å¹å º ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå ÿepepo¢ýi ¨apøñoï piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac
ÿepepo¢®å ¯o²e poμ¢påμ®º­a¹åcø.
Hi²®º ¢æe¸ªepa ¸e c¹a­¹e ¸i®oæå ¸a ¨apøñi ÿo­epx¸i ¹a ¸e
μa¸ºp÷¼¹e ­ ªº²e ¨apøñi ÿpoªº®¹å. ¦apøñi ÿpoªº®¹å ÿepeª
ÿepepo¢®o÷ ¢æe¸ªepo¯ oxoæoªå¹å ªo ¹e¯ÿepa¹ºpå 80 °C a¢o
¸å²ñe! Kac¹pºæ÷ cæiª μ¸ø¹å μ ÿæå¹å ÿepeª ¹å¯, ø®
­å®opåc¹o­º­a¹å ­ ¸i¼ μa¸ºp÷­a¸å¼ ¢æe¸ªep.
E®cÿæºa¹º¼¹e ¢æe¸ªep æåòe μ opå¨i¸a濸å¯å a®cecºapa¯å.
Hacaª®å ­c¹a­æø¹å i μ¸i¯a¹å æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpåæaªº.
Pe®o¯e¸ªºƒ¹¿cø ¸e μaæåòa¹å ¸i®oæå ÿpåæaª ­­i¯®¸e¸å¯ ªo­òe ¸i²
ýe ÿo¹pi¢¸o ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­.
Ñaòa ¢æe¸ªepa ¸e ÿpåªa¹¸a ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ¯i®pox­åæ¿o­i¼
ÿeñi.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å ¸o²a¯å/o¢ep¹o­å¯
ÿpå­oªo¯!
He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ¸o²a ¸a ¸i²ýi ¢æe¸ªepa. Hi®oæå ¸e
ñåc¹i¹¿ ¸o²a ¨oæå¯å pº®a¯å. Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.
uk
Side: 75
76
 ýi¼ i¸c¹pº®ýiï μ ­å®opåc¹a¸¸ø
oÿåcº÷¹¿cø piμ¸i ¯oªeæi.
C¹opi¸®å μ ¯aæ÷¸®a¯å ¯ic¹ø¹¿ o¨æøª
piμ¸åx ¯oªeæe¼ (Maæ÷¸o® ).
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
Maæ÷¸o® 
1 Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
2 Eæe®¹po®a¢eæ¿
3 Pe¨ºæø¹op ò­åª®oc¹i
Po¢oña ò­åª®ic¹¿ pe¨ºæ÷ƒ¹¿cø
ÿoc¹ºÿa濸o ­iª ¸a¼¯e¸òoï ()
ªo ¸a¼­åóoï (12) ò­åª®oc¹i
(¹iæ¿®å paμo¯ iμ ®¸oÿ®o÷ 4a).
4 K¸oÿ®a ­­i¯®¸e¸¸ø
a Pe¨ºæ¿o­a¸a ò­åª®ic¹¿ (pe¨ºæø¹op
ò­åª®oc¹i 3)
b ™ºp¢o-pe²å¯
¡æe¸ªep ­­i¯®¸º¹å¼, ÿo®å ¸a¹åc¸º¹a
®¸oÿ®a ­­i¯®¸e¸¸ø (a a¢o b).
™ºp¢o-pe²å¯ ­å®opåc¹o­ºƒ¹¿cø ªæø
º¸i­epca濸o¨o ÿoªpi¢¸÷­aña (ø®óo ƒ ­
¸aø­¸oc¹i ­ ®o¯ÿæe®¹i ÿoc¹a­®å).
5 K¸oÿ®å poμ¢æo®º­a¸¸ø
©æø ¹o¨o, óo¢ μ¸ø¹å ¸i²®º ¢æe¸ªepa,
¸a¹åc¸i¹¿ oª¸oñac¸o ¸a o¢åª­i ®¸oÿ®å
poμ¢æo®º­a¸¸ø.
6 Hi²®a ¢æe¸ªepa
¥æac¹å® a¢o ¯e¹aæ (­ μaæe²¸oc¹i ­iª
¯oªeæi) c¹a­¹e ¸i²®º ¢æe¸ªepa ¹a®,
óo¢ ­o¸a ñº¹¸o μa¼òæa ­ ÿaμ.
7 Hi² ¸i²®å ¢æe¸ªepa
8 Ñaòa ¢æe¸ªepa
¥epepo¢®a ÿpoªº®¹i­ ­ ñaòi ¢æe¸ªepa
ªoμ­oæøƒ º¸å®¸º¹å ¢påμo®.
 μaæe²¸oc¹i ­iª ¯oªeæi:
9 Kpåò®a ªæø ñaòi ¢æe¸ªepa
³a®på¼¹e ñaòº ¢æe¸ªepa ®påò®o÷
ªæø μ¢epi¨a¸¸ø ÿepepo¢æe¸åx
ÿpoªº®¹i­.
10 i¸åño® ªæø μ¢å­a¸¸ø
μ peªº®¹opo¯
11 Hacaª®a-¹o­®añå® μ peªº®¹opo¯
12 š¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ
13 Kpåò®a ªæø º¸i­epca濸o¨o
ÿoªpi¢¸÷­aña
³a®på¼¹e ®påò®o÷ º¸i­epca濸å¼
ÿoªpi¢¸÷­añ ªæø μ¢epi¨a¸¸ø
ÿepepo¢æe¸åx ÿpoªº®¹i­.
Ø®óo º¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ ¸e
­xoªå¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º, ¹oªi å ¯o²e¹e
μa¯o­å¹å ¼o¨o ñepeμ c溲¢º cep­icº
(Ho¯ep ªæø μa¯o­æe¸¸ø 657248).
š¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ μa¢eμÿeñºƒ
a¯ ­å®opåc¹a¸¸ø ¯a®cå¯a濸oï
ÿo¹º²¸oc¹i ÿpåæaªº ÿpå ÿpå¨o¹º­a¸¸i
¯eªo­oï ¢º¹ep¢poª¸oï ¯acå (μa º¯o­å
ªo¹på¯a¸¸ø ­®aμi­o®, ÿpå­eªe¸åx ­
peýeÿ¹i). å μ¸a¼ªe¹e peýeÿ¹ ­ i¸c¹pº®ýiï
μ e®cÿæºa¹aýiï º¸i­epca濸o¨o
ÿoªpi¢¸÷­aña.
å®opåc¹a¸¸ø
¥påæaª ÿpåªa¹¸å¼ ªæø μ¯iòº­a¸¸ø
¯a¼o¸eμº, coºci­, ®o®¹e¼æi­, ªå¹øño¨o
xapñº­a¸¸ø, ­ape¸åx ípº®¹i­ i o­oñi­.
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø cºÿi­-ÿ÷pe.
©æø ÿoªpi¢¸÷­a¸¸ø/ciñe¸¸ø cåpåx
ÿpoªº®¹i­ (ý墺æi, ñac¸å®º, μeæe¸i)
­å®opåc¹o­º¼¹e º¸i­epca濸å¼
ÿoªpi¢¸÷­añ!
¥iª ñac ÿpoýecº ÿpå¨o¹º­a¸¸ø
Pe®o¯e¸ªºƒ¹¿cø ®opåc¹º­a¹åcø ñaòe÷
¢æe¸ªepa, ø®a ­xoªå¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º
ÿoc¹a­®å. Mo²¸a ­å®opåc¹o­º­a¹å ¹a®o²
i¸òi ÿpåªa¹¸i ƒ¯¸oc¹i.
š­a¨a!
©¸o ­å®opåc¹o­º­a¸oï ƒ¯¸oc¹i ¯aƒ ¢º¹å
¢eμ ­åÿº®æoc¹e¼ ¹a ­åc¹ºÿi­.
 ¥oñåc¹i¹¿ ­ci eæe¯e¸¹å ÿepeª ÿepòå¯
­å®opåc¹a¸¸ø¯.
Maæ÷¸o® 
 Poμ¯o¹a¼¹e ÿo­¸ic¹÷ eæe®¹po®a¢eæ¿.
 c¹a­¹e ¸i²®º ¢æe¸ªepa ­ oc¸o­¸å¼
¢æo® ÿpåæaªº, óo¢ ­o¸a ñº¹¸o μa¼òæa
­ ÿaμ.
 ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
 ³aÿo­¸i¹¿ ÿpoªº®¹å ªo ñaòi ¢æe¸ªepa
ñå i¸òoï ­åco®oï ƒ¯¸oc¹i.
¡æe¸ªep ®paóe ÿepepo¢æøƒ ÿpoªº®¹å,
ø®óo ªo ¸åx ªoªa¹å piªå¸º.
 šc¹a¸o­i¹¿ ¢a²a¸º ò­åª®ic¹¿ μa
ªoÿo¯o¨o÷ pe¨ºæø¹opa ò­åª®oc¹i
(Maæ÷¸o® -5).
©æø ÿepe¯iòº­a¸¸ø piªå¸, ¨apøñåx
ÿpoªº®¹i­ ¹a ÿiª¯iòº­a¸¸ø (¸aÿp.,
¯÷cæi ­ ¼o¨ºp¹) ¯å pe®o¯e¸ªºƒ¯o
®opåc¹º­a¹åcø ¸åμ¿®o÷ ò­åª®ic¹÷.
åco®i ò­åª®oc¹i pe®o¯e¸ªº÷¹¿cø ªæø
ÿepepo¢®å ¹­epªiòåx ÿpoªº®¹i­.
 ™på¯a¼¹e ¯iý¸o ¢æe¸ªep ¹a ñaòº.
uk
Side: 76
77
 ­i¯®¸i¹¿ ¢æe¸ªep, ¸a¹åc¸º­òå
¢a²a¸º ®¸oÿ®º ­­i¯®¸e¸¸ø.
¯å®a÷ñå μa¸ºp÷­a¸å¼ ¢æe¸ªep,
¹på¯a¼¹e ¼o¨o μæe¨®a ¸axåæe¸å¯,
óo¢ ­i¸ ¸e «ÿpåc¯o®¹a­cø» ªo ª¸a
ñaòi ¢æe¸ªepa. ¡æe¸ªep ­­i¯®¸º¹å¼,
ÿo®å ¸a¹åc¸º¹a ®¸oÿ®a ­­i¯®¸e¸¸ø.
Óo¢ μaÿo¢i¨¹å º¹­ope¸¸÷ ¢påμo®,
¸a¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º ­­i¯®¸e¸¸ø æåòe
ÿicæø ¹o¨o, ø® ¸i²®a ¢æe¸ªepa
μa¸ºpåæacø ­ ÿpoªº®¹å.
å¯å®a¼¹e μa­²ªå ¢æe¸ªep ÿepeª
¹å¯, ø® ­å¼¸ø¹å ¼o¨o iμ ÿpoªº®¹i­.
 ¥icæø ÿepepo¢®å ­iªÿºc¹i¹¿ ®¸oÿ®º
­­i¯®¸e¸¸ø.
¥icæø po¢o¹å:
 å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
 Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®å poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a
μ¸i¯i¹¿ ¸i²®º ¢æe¸ªepa μ oc¸o­¸o¨o
¢æo®º ÿpåæaªº.
Ñåc¹®a
š­a¨a!
Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ¸i ­ ø®o¯º paμi
¸e μa¸ºp÷­a¹å º piªå¸º ¹a ¸e ¯å¹å
º ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿapo­å¯å ÿpåc¹poø¯å
ªæø ñåc¹®å!
Ha ÿo­epx¸øx ¯o²º¹¿ ­å¸å®¸º¹å
ÿoò®oª²e¸¸ø. He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx
a¢paμå­¸åx μaco¢i­ ªæø ñåóe¸¸ø.
¥på ÿepepo¢ýi ñep­o¸oï ®aÿºc¹å,
¯op®­å ¹a ÿoªi¢¸o¨o ¸a ÿæac¹¯aco­åx
eæe¯e¸¹ax º¹­op÷ƒ¹¿cø ñep­o¸å¼
¸aæi¹, ø®å¼ ¯o²¸a ºcº¸º¹å μa
ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿
c¹oæo­oï oæiï.
 å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺
iμ poμe¹®å!
 ¥po¹pi¹¿ oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷, a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿
¸acºxo.
 Ñaòº ¢æe¸ªepa ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo-
¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo-
¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷ μa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa μaæåòi¹¿ cºòå¹åcø
­ ­ep¹å®a濸o¯º ÿoæo²e¸¸i (ªo­epxº
¸o²e¯ ¸i²®å ¢æe¸ªepa), óo¢ ­oªa
iμ cepeªå¸å ¯o¨æa c¹e®¹å.
®aμi­®a:
©æø ÿpåæaªi­ iμ cÿipaæ¿¸å¯ eæe®¹po-
®a¢eæe¯:
Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e o¢¯o¹º¼¹e eæe®¹po-
®a¢eæ¿ ¸a­®oæo ÿpåæaªº!
©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax
(MQ67...)
³­ep¸i¹¿cø, ¢ºª¿ æac®a, μa ªoÿo¯o¨o÷
ªo c溲¢å cep­icº, ø®óo a¯ ¸e ­ªaæocø
ºcº¸º¹å ¸eÿoæaª®º.
Peýeÿ¹å ¹a ÿopaªå
Ma¼o¸eμ
1 ø¼ýe (²o­¹o® i ¢iæo®)
1 c¹. æ. ¨ipñåýi
1 c¹. æ. æå¯o¸¸o¨o co®º a¢o oý¹º
200—250 ¯æ oæiï
Coæi, ÿepý÷ μa c¯a®o¯
I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo­å¸¸i ¢º¹å oª¸iƒï
¹e¯ÿepa¹ºpå!
 ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo ñaòi.
 ³a¸ºp÷­a¸å¼ ¢æe¸ªep oÿºc¹i¹¿ ¸a ª¸o
ñaòi i ­­i¯®¸i¹¿ (¹ºp¢o-pe²å¯), ÿo®å
cº¯iò ¸e e¯ºæ¿¨ºƒ.
 ­i¯®¸º¹å¼ ¢æe¸ªep ÿo­i濸o
pºxa¼¹e, ÿiª¸i¯a÷ñå ªo ­epx¸¿o¨o
®pa÷ cº¯iòi ¹a oÿºc®a÷ñå ­¸åμ, ÿo®å
¯a¼o¸eμ ¸e ¢ºªe ¨o¹o­å¼.
¥opaªa: ³a ýå¯ peýeÿ¹o¯ å ¯o²e¹e
ÿpå¨o¹º­a¹å ¹a®o² ¯a¼o¸eμ æåòe
μ ²o­¹®o¯.  ¹a®o¯º paμi ­iμ¿¯i¹¿ æåòe
ÿoæo­å¸º μaμ¸añe¸oï ®iæ¿®oc¹i oæiï.
uk
Heÿoæaª®a šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
¥påæaª ­å¯å-
®aƒ¹¿cø ÿiª ñac
e®cÿæºa¹aýiï
a¢o i¸ªå®a¹op
ò­åª®oc¹i
(μa ¸aø­¸oc¹i)
ÿoñå¸aƒ
¢æå¯a¹å.
­i¯®¸º­cø μaxåc¹ ­iª
ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø.
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª ¹a
­å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º
­å殺 iμ poμe¹®å.
 ©a¼¹e ÿpåæaªº
oxoæo¸º¹å ÿpå¢æ.
1 ¨oªå¸º, óo¢ μaxåc¹
­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø
­å¯®¸º­cø.
 ­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª μ¸o­º.
Side: 77
78
O­oñe­å¼ cºÿ
300 ¨ ®ap¹oÿæi
200 ¨ ¯op®­å
1 ¸e­eæåñ®å¼ ò¯a¹o® ceæepå
2 ÿo¯iªopa
1 ý墺æø
50 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa
2 æ ­oªå
Coæi, ÿepý÷ μa c¯a®o¯
 ³¸i¯i¹¿ ò®ipoñ®º μ ÿo¯iªopi­
¹a ­å¼¯i¹¿ μ ¸åx ¸aci¸¸ø.
 ¥opi²¹e ò¯a¹oñ®a¯å ÿoñåóe¸i
i ÿo¯å¹i o­oñi ¹a ÿpo¹ºò®º¼¹e
­ ¨apøño¯º ­epò®o­o¯º ¯acæi.
 ©oªa¼¹e ­oªº i ciæ¿.
 ¥po®åÿ’ø¹i¹¿ ­ce paμo¯ 20—25 x­.
 ³¸i¯i¹¿ ®ac¹pºæ÷ μ ÿæå¹å.
 ¥poÿºc¹i¹¿ cºÿ ¸a ÿ÷pe ¢æe¸ªepo¯
­ ®ac¹pºæi.
 ©oªa¼¹e μa ÿo¹pe¢å coæi ¹a ÿepý÷.
™ic¹o ªæø ¯æå¸ýi­
250 ¯æ ¯oæo®a
1 ø¼ýe
100 ¨ ¢opoò¸a
25 ¨ poμ¹oÿæe¸o¨o oxoæoª²e¸o¨o
­epò®o­o¨o ¯acæa
 ci i¸¨peªiƒ¸¹å ªoªa¼¹e ªo ñaòi
­ μaμ¸añe¸i¼ ÿocæiªo­¸oc¹i ¹a ÿepe-
¯iòa¼¹e ªo º¹­ope¸¸ø oª¸opiª¸o¨o
¹ic¹a.
Moæoñ¸i ®o®¹e¼æi
1 c¹a®a¸ ¯oæo®a
6 ­eæå®åx cº¸åý¿
a¢o
10 ø¨iª ¯aæå¸ a¢o
1 ¢a¸a¸ (ÿopiμa¸å¼ ®pº²aæ¿ýø¯å)
 ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo ñaòi
¹a ÿepe¯iòa¼¹e.
 ©oªa¼¹e μa c¯a®o¯ ýº®pº.
¥opaªa:
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ¯oæoñ¸o¨o òe¼®º
ªoªa¼¹e óe oªå¸ òapå® ¯opoμå­a a¢o
­iμ¿¯i¹¿ ªº²e xoæoª¸e ¯oæo®o.
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2012/19/EC
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE).
©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ ÿopøªo® μ¢opº
¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï
ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c­o¨o
cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o ªo
aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº ­åμ¸aña-
÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯ º ®paï¸i, ªe
ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼. ¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­
¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª ¹op¨o­ýø, º ø®o¨o
ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª-
¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
uk
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
Side: 78
79
Coªep²a¸åe
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . 79
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . . . . . . . . . . . . . . . 81
šÿpa­æe¸åe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ñåc¹®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ (MQ67...) . . . . . . . . . . . 81
Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå . . . . . . . . . . 83
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå . . . . . . . . . . . . 84
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø . . . . . . . . . . . . . . 84
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa
­¸å¯a¹e濸o ÿpoñ¹å¹e ÿpa­åæa ÿoæ¿μo­a¸åø, ñ¹o¢¾
ÿoæyñ广 ­a²¸º÷ å¸íop¯aýå÷ ªæø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
å ºÿpa­æe¸åå õæe®¹poÿpå¢opo¯.
¥poåμ­oªå¹eæ¿ ¸e ¸ece¹ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å μa º¢¾¹®å, ­oμ¸å®òåe
­ peμºæ¿¹a¹e ¸eco¢æ÷ªe¸åø pe®o¯e¸ªaýå¼ ÿo ÿpa­å濸o¯º
ÿpå¯e¸e¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa.
Õ¹o¹ ÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­ ­ o¢¾ñ¸o¯
ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a ®oæåñec¹­e ­ ªo¯aò¸åx åæå ¢¾¹o­¾x
ºcæo­åøx å ¸e paccñå¹a¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ÿpo¯¾òæe¸¸¾x
ýeæøx.
¥på¯e¸e¸åe ­ ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx ­®æ÷ñae¹, ¸aÿp., åcÿoæ¿μo­a¸åe
­ ®ºx¸øx ªæø co¹pºª¸å®o­ ¯a¨aμå¸o­, oíåco­, ceæ¿c®oxoμø¼c¹-
­e¸¸¾x å ªpº¨åx ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ÿpeªÿpåø¹å¼, a ¹a®²e ÿoæ¿μo-
­a¸åe ¨oc¹ø¯å ÿa¸cåo¸o­, ¸e¢oæ¿òåx o¹eæe¼ å ÿoªo¢¸¾x
μa­eªe¸å¼.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe
®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å, ®o¹op¾e
xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
Õæe®¹poÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø åæå
ÿepe¯eòå­a¸åø ÿpoªº®¹o­.
Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ®a®åx-æå¢o
ªpº¨åx ÿpeª¯e¹o­ åæå ­eóec¹­.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²-
¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº
¸e μa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
ru
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
SIEMENS.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼,
­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o
¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
Side: 79
80
, O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
©a¸¸¾¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ªe¹¿¯å.
¥på¢op å e¨o ce¹e­o¼ ò¸ºp ªep²a¹¿ ­ªaæå o¹ ªe¹e¼.
Æåýa c o¨pa¸åñe¸¸¾¯å íåμåñec®å¯å, ce¸cop¸¾¯å åæå
º¯c¹­e¸¸¾¯å cÿoco¢¸oc¹ø¯å åæå c ¸eªoc¹a¹®o¯ oÿ¾¹a å μ¸a¸å¼
¯o¨º¹ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯å ÿpå¢opa¯å ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯
o¹­e¹c¹­e¸¸¾x μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿ æåý åæå ÿocæe ÿoæºñe¸åø o¹ ¸åx
º®aμa¸å¼ ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ¢¾¹o­o¨o
ÿpå¢opa ÿocæe ¹o¨o, ®a® o¸å ocoμ¸aæå c­øμa¸¸¾e c õ¹å¯
oÿac¸oc¹å. ©e¹ø¯ μaÿpeóe¸o å¨pa¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯.
¥oª®æ÷ña¼¹e å åcÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ coo¹­e¹c¹­åå
c ¹ex¸åñec®å¯å ªa¸¸¾¯å ¸a íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå
º ca¯o¨o ÿpå¢opa å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx ÿo­pe²ªe¸å¼.
¥epeª μa¯e¸o¼ ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ åæå ®o¯ÿæe®¹º÷óåx õæe¯e¸-
¹o­, ®o¹op¾e ÿpe¢¾­a÷¹ ­ ª­å²e¸åå ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾, åμªeæåe
cæeªºe¹ ­¾®æ÷ñ广 å o¹coeªå¸å¹¿ o¹ ce¹å.
å殺 åμ poμe¹®å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ecæå õæe®¹poÿpå¢op ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ÿepeª e¨o ñåc¹®o¼, c¢op®o¼ å paμ¢op®o¼.
Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹po-
ÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o
åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼ c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾ cÿeýåaæåc¹¾
íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
o åμ¢e²a¸åe oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø c幺aýå¼, pe¯o¸¹
ÿpå¢opa ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼
cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
, š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø.
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸eæ¿μø ­®æ÷ña¹¿ ¯o®p¾¯å pº®a¯å å ªa­a¹¿
e¯º pa¢o¹a¹¿ ­xoæoc¹º÷.
Õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ²åª®oc¹¿ ­¾òe ¯ec¹a
coeªå¸e¸åø ¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø c oc¸o­¸¾¯ ¢æo®o¯.
Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e ­ ®a®º÷-æå¢o ²åª®oc¹¿ oc¸o­¸o¼ ¢æo®
å ¸e ¯o¼¹e e¨o ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾ ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼.
™a® ®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯ paμ¢p¾μ¨a¹¿cø.
ru
Side: 80
81
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø c¹a­å¹¿ ¸a ¨opøñåe
ÿo­epx¸oc¹å åæå ÿepe¯eòå­a¹¿ c ¸e¼ oñe¸¿ ¨opøñåe ÿpoªº®¹¾.
¥epeª ÿepepa¢o¹®o¼ ¨opøñåx ÿpoªº®¹o­ c ÿo¯oó¿÷ ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa åx cæeªºe¹ oc¹ºªå¹¿ ªo ¯å¸. 80 °C!
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ­¯ec¹e
c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å.
Hacaª®å ¯o²¸o ÿpåcoeªå¸ø¹¿ åæå c¸å¯a¹¿ c ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa æåò¿ ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å e¨o ª­å¨a¹eæø.
Pe®o¯e¸ªºe¹cø ¸e oc¹a­æø¹¿ ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep
­®æ÷ñe¸¸¾¯ ªoæ¿òe, ñe¯ ¹o¨o ¹pe¢ºe¹ ÿepepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o­.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o æeμ­åø ¸o²a/­paóa÷óå¼cø
ÿpå­oª!
Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿ μa ¸o², pacÿoæo²e¸¸¾¼ ¸a ¸o²®e ¢æe¸ªepa.
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ñåc¹å¹¿ ¸o² ¨oæo¼ pº®o¼.
Åcÿoæ¿μº¼¹e ªæø õ¹o¨o óe¹®º.
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
oÿåc¾­a÷¹cø paμæåñ¸¾e ¯oªeæå ¢æe¸-
ªepo­. Ha c¹pa¸åýax c påcº¸®a¯å ¾
¸a¼ªe¹e o¢μop ÿo¨pº²¸¾x ¢æe¸ªepo­
paμæåñ¸¾x ¯oªeæe¼ (c¯. påcº¸o® ).
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® 
1 Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
2 Ce¹e­o¼ ò¸ºp
3 Pe¨ºæø¹op c®opoc¹å ­paóe¸åø
Pa¢oñaøc®opoc¹¿pe¨ºæåpºe¹cøÿæa­¸o
o¹ ca¯o¼ ¸åμ®o¼ () ªo ca¯o¼ ­¾co®o¼
(12) c®opoc¹å (¹oæ¿®o ­ coñe¹a¸åå
c ®¸oÿ®o¼ 4a).
4 K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
a ®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø c pe¨ºæø¹opo¯
ñåcæa o¢opo¹o­ 3 ªæø pe¨ºæåpo­®å
c®opoc¹å
b ®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø ¹ºp¢o-c®opoc¹å
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø
­®æ÷ñe¸¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a
®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø (a åæå b).
™ºp¢o-c®opoc¹¿ åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø (ecæå
ec¹¿ ­ ¸aæåñåå ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å).
5 K¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å
Õ¹å ®¸oÿ®å åcÿoæ¿μº÷¹cø ªæø c¸ø¹åø
¸o²®å ¢æe¸ªepa.
Ha ¸åx cæeªºe¹ ¸a²å¯a¹¿ oª¸o­pe-
¯e¸¸o.
6 Ho²®a ¢æe¸ªepa
 μa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa ¸o²®a ÿæac¹¯acco­aø åæå
¯e¹aææåñec®aø.
¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa å
μaíå®cåpº¼¹e ee.
7 Ho² ¸a ¸o²®e ¢æe¸ªepa
8 C¹a®a¸ ¢æe¸ªepa
¥epepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o­ ­ c¹a®a¸e ÿpe-
ÿø¹c¹­ºe¹ paμ¢p¾μ¨å­a¸å÷ o¢paμº-
÷óe¼cø ²åª®oc¹å.
 μa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå:
9 Kp¾ò®a ªæø c¹a®a¸a ¢æe¸ªepa
©æø xpa¸e¸åø ÿepepa¢o¹a¸¸¾x
ÿpoªº®¹o­ ­ c¹a®a¸e ¢æe¸ªepa
μa®po¼¹e e¨o ®p¾ò®o¼.
10 e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
c peªº®¹opo¯
11 Hacaª®a-¹o殺ò®a c peªº®¹opo¯
12 š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
13 Kp¾ò®a ªæø º¸å­epca濸o¨o
åμ¯eæ¿ñå¹eæø
©æø xpa¸e¸åø ÿepepa¢o¹a¸¸¾x
ÿpoªº®¹o­ ­ º¸å­epca濸o¯
åμ¯eæ¿ñå¹eæe ¸a®po¼¹e e¨o ®p¾ò®o¼.
14 e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
Ecæå ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ¢æe¸ªepa ¸e¹
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø, ¹o e¨o
¯o²¸o μa®aμa¹¿ ñepeμ C溲¢º cep­åca
(No ªæø μa®aμa: 657248).
ru
Side: 81
82
3
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ o¢ecÿeñå-
­ae¹ a¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe ¯a®cå¯a濸o¼
¯oó¸oc¹å ÿpå¢opa ÿpå ÿpå¨o¹o­æe¸åå
¯eªo­o¼ ¢º¹ep¢poª¸o¼ ¯acc¾ (ÿpå co¢æ÷-
ªe¸åå º®aμa¸å¼, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ peýeÿ¹e).
¾ ¸a¼ªe¹e peýeÿ¹ ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®c-
ÿæºa¹aýåå º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø.
šÿpa­æe¸åe
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø
ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμa, paμæåñ¸¾x
coºco­, ®o®¹e¼æe¼, ÿå¹a¸åø ªæø ªe¹e¼
¨pºª¸o¨o ­oμpac¹a, ªæø ÿepepa¢o¹®å
­ape¸¾x o­oóe¼ å ípº®¹o­.
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø cºÿa-ÿ÷pe.
©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø/pº¢®å c­e²åx ÿpoªº®-
¹o­ ÿå¹a¸åø (peÿña¹o¨o 溮a, ñec¸o®a,
ÿpø¸¾x ¹pa­, ..) cæeªºe¹ ­ocÿoæ¿μo­a¹¿cø
º¸å­epca濸¾¯ åμ¯eæ¿ñå¹eæe¯!
©æø pa¢o¹¾ pe®o¯e¸ªºe¹cø åcÿoæ¿μo­a¹¿
c¹a®a¸ ¢æe¸ªepa, ®o¹op¾¼ ­xoªå¹
­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å. o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹a®²e ªpº¨å¯å ÿpå¨oª¸¾¯å e¯®oc¹ø¯å.
¸å¯a¸åe!
©¸o åcÿoæ¿μºe¯o¼ e¯®oc¹å ªo沸o ¢¾¹¿
¢eμ ­¾ÿº®æoc¹e¼ å ­¾c¹ºÿa÷óåx ¸epo­-
¸oc¹e¼.
 ¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ¸eo¢-
xoªå¯o ÿpo­ec¹å ñåc¹®º ­cex ªe¹aæe¼
ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa.
Påcº¸o® 
 ¥oæ¸oc¹¿÷ paμ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp.
 ¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ® oc¸o­¸o¯º
¢æo®º ¢æe¸ªepa å μaíå®cåpº¼¹e ee.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ­ c¹a®a¸ ªæø
c¯eòå­a¸åø åæå ­ ªpº¨º÷ ­¾co®º÷
e¯®oc¹¿.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep íº¸®ýåo¸åpºe¹
æºñòe, ecæå ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e
ÿpoªº®¹¾ ¸axoªø¹cø ­ ²åª®oc¹å.
 C ÿo¯oó¿÷ pe¨ºæø¹opa c®opoc¹å
­paóe¸åø ºc¹a¸o­å¹e ¸eo¢xoªå¯º÷
a¯ c®opoc¹¿ ­paóe¸åø ¸o²a
(c¯. påcº¸o® -5).
©æø ÿepe¯eòå­a¸åø ²åª®oc¹e¼,
¨opøñåx ÿpoªº®¹o­ å ÿoª¯eòå­a¸åø
(¸aÿp., ¯÷cæe¼ ­ ¼o¨ºp¹) ¯¾ pe®o¯e¸-
ªºe¯ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¸åμ®o¼ c®opoc¹¿÷
­paóe¸åø.¾co®åe c®opoc¹å­paóe¸åø
pe®o¯e¸ªº÷¹cø ªæø ÿepepa¢o¹®å
¢oæee ¹­epª¾x ÿpoªº®¹o­.
 ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹
®peÿ®o ªep²a¹¿ ­ pº®ax.
 ®æ÷ñå¹e ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep, ¸a²a­
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ a¯ ®¸oÿ®º
­®æ÷ñe¸åø.
®æ÷ñaø ÿo¨pº²ae¯¾¼ ¢æe¸ªep,
ªep²å¹e e¨o cæe¨®a ¸a®æo¸e¸¸¾¯,
ñ¹o¢¾ åμ¢e²a¹¿ e¨o «ÿpåcac¾­a¸åø»
®o ª¸º c¹a®a¸a ¢æe¸ªepa.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø
­®æ÷ñe¸¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a
®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø.
o åμ¢e²a¸åe paμ¢p¾μ¨å­a¸åø o¢pa-
μº÷óe¼cø ²åª®oc¹å, ¸a²å¯a¼¹e
®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o,
®a® ¸o²®a ¢æe¸ªepa ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a
­ ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.
¥pe²ªe ñe¯ åμ­æeñ¿ ÿo¨pº²¸o¼
¢æe¸ªep åμ c¹a®a¸a c ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å, e¨o cæeªºe¹
­¾®æ÷ñ广.
 ¥o o®o¸ña¸åå ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­
o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾:
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å
å o¹coeªå¸å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ¸acaª®º
o¹ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa.
Ñåc¹®a
¸å¯a¸åe!
Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e ­ ®a®º÷-æå¢o
²åª®oc¹¿ oc¸o­¸o¼ ¢æo® å ¸e ¯o¼¹e
e¨o ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!
¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. He ÿoæ¿μº¼¹ec¿
a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.
¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ®pac¸o-
®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ å ¯op®o­å ¸a ÿæac¹-
¯acco­¾x õæe¯e¸¹ax ®o¸c¹pº®ýåå
¢æe¸ªepa ÿoø­æøe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹,
®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa.
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å!
 ¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯ ­¾¹på¹e
e¨o ¸acºxo.
 C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
ru
Side: 82
83
 Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺
åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
 ©a¼¹e ¸acaª®e ªæø c¯eòå­a¸åø
ÿpocox¸º¹¿, ºc¹a¸o­å­ ee ­ ­ep¹å®aæ¿-
¸oe ÿoæo²e¸åe (¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾
­oªa, ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿ ¸acaª®å ÿpå
¯¾¹¿e, c¯o¨æa ­¾¹eñ¿ ¸apº²º.
š®aμa¸åe:
©æø ÿpå¢opo­ co cÿåpaæe­åª¸¾¯
ce¹e­¾¯ ò¸ºpo¯:
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ¸a¯a¹¾­a¼¹e
ce¹e­o¼ ò¸ºp ­o®pº¨ ÿpå¢opa!
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ (MQ67...)
Ecæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿ ºc¹pa¸å¹¿ ¸e
ºªac¹cø, ¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a,
­ cep­åc¸º÷ c溲¢º.
Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå
Ma¼o¸eμ
1 ø¼ýo (²eæ¹o® å ¢eæo®),
1 c¹. æo²®å ¨opñåý¾,
1 c¹. æo²®å æå¯o¸¸o¨o co®a åæå c¹oæo­o¨o
º®cºca,
200—250 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
ce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº!
 ³a¨pºμå¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸.
 ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oÿºc¹å¹e ¸a ª¸o
ñaòå å ­®æ÷ñå¹e (¹ºp¢o-c®opoc¹¿),
­μ¢å­aø ¯accº ªo õ¯ºæ¿¨åpo­a¸åø.
 Meªæe¸¸o ÿoª¸å¯a¼¹e ­®æ÷ñe¸¸¾¼
¢æe¸ªep ªo ÿo­epx¸oc¹å c¯ecå å c¸o­a
oÿºc®a¼¹e e¨o ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸eμ
¸e ¢ºªe¹ ¨o¹o­.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ÿo õ¹o¯º peýeÿ¹º ¾
¯o²e¹e ¹a®²e ÿpå¨o¹o­å¹¿ ¯a¼o¸eμ
æåò¿ ¸a oª¸åx ²eæ¹®ax.
Ho ­ õ¹o¯ cæºñae åcÿoæ¿μºe¹cø æåò¿ ÿoæo-
­å¸a º®aμa¸¸o¨o ®oæåñec¹­a pac¹å¹eæ¿-
¸o¨o ¯acæa.
O­oó¸o¼ cºÿ
300 ¨ ®ap¹oíeæø,
200 ¨ ¯op®o­å,
1 ¸e¢oæ¿òo¼ ®ºco® ce濪epeø,
2 ÿo¯åªopa,
1 ¨oæo­®a peÿña¹o¨o 溮a,
50 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa,
2 æ ­oª¾,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
 Oñåc¹å¹e ÿo¯åªop¾ o¹ ®o²ºp¾
å åμ¯eæ¿ñå¹e åx.
 Paμpe²¿¹e oñåóe¸¸¾e å ­¾¯¾¹¾e
o­oóå ¸a ®ºcoñ®å å ÿo¹ºòå¹e
­ pac¹oÿæe¸¸o¯ cæå­oñ¸o¯ ¯acæe.
 ©o¢a­¿¹e ­oªº å coæ¿.
 ©a¼¹e cºÿº ÿo­ap广cø ­ ¹eñe¸åe
20—25 ¯å¸º¹.
 C¸å¯å¹e ®ac¹p÷æ÷ c ÿæå¹¾.
 C ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa ªo­eªå¹e cºÿ
ªo ÿ÷peo¢paμ¸o¨o coc¹oø¸åø.
 ©o¢a­¿¹e ÿo ­®ºcº coæ¿ å ÿepeý.
™ec¹o ¸a ípa¸ýºμc®åe
¢æå¸ñå®å
250 ¯æ ¯oæo®a,
1 ø¼ýo,
100 ¨ ¯º®å,
25 ¨ pac¹oÿæe¸¸o¨o å oxæa²ªe¸¸o¨o
cæå­oñ¸o¨o ¯acæa.
 ³a¨pºμå¹e ­ce 帨peªåe¸¹¾
­ º®aμa¸¸o¼ ÿocæeªo­a¹e濸oc¹å
­ c¹a®a¸ å ­μ¢å­a¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷
¢æe¸ªepaªoo¢paμo­a¸åøoª¸opoª¸o¨o
¹ec¹a.
ru
Heåcÿpa­¸oc¹¿ šc¹pa¸e¸åe
o ­pe¯ø åcÿoæ¿-
μo­a¸åø ¢æe¸ªep
­¾®æ÷ñae¹cø åæå
帪å®a¹op c®o-
poc¹å (ecæå
¹a®o­o¼å¯ee¹cø)
¸añå¸ae¹ ¯å¨a¹¿.
Cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o
μaóå¹¾ o¹ ÿepe¨pºμ®å.
 ¾®æ÷ñå¹e õæe®¹po-
ÿpå¢op å åμ­æe®å¹e
­å殺 åμ poμe¹®å.
 ѹo¢¾ ­¾®æ÷ñ广
ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾ o¹
ÿepe¨pºμ®å, ªa¼¹e
¢æe¸ªepº oc¹¾¹¿
­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o
1 ñaca.
 C¸o­a ­®æ÷ñå¹e
õæe®¹poÿpå¢op.
Side: 83
84
Moæoñ¸¾e ®o®¹e¼æå
1 c¹a®a¸ ¯oæo®a,
6 ¢oæ¿òåx ø¨oª ®æº¢¸å®å
åæå
10 ø¨oª ¯aæ帾 åæå
1 ¢a¸a¸ (¸apeμa¸¸¾¼ æo¯¹å®a¯å).
 ³a¨pºμå¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸
å ­μ¢e¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa.
 ¥o ²eæa¸å÷ ¯o²¸o ªo¢a­å¹¿ caxap.
Pe®o¯e¸ªaýåø:
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯oæoñ¸o¨o ®o®¹e¼æø
ªo¢a­¿¹e ­ ¯oæo®o òapå® ¯opo²e¸o¨o
åæå ­oμ¿¯å¹e oñe¸¿ xoæoª¸oe ¯oæo®o.
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå
Õ¹o¹¢¾¹o­o¼õæe®¹poÿpå¢opå¯ee¹
o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a-
¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ EC 2012/19/EC
o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹på-
ñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
 õ¹o¼ ©åpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa,
ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC,
ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º
aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
©æø ªa¸¸o¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ªe¼c¹­º÷¹
¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø, oÿpeªeæe¸¸¾e
¸aòå¯ ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o¯ ­ c¹pa¸e,
­ ®o¹opo¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¢¾æ ®ºÿæe¸.
Ÿíop¯aýå÷ o ¨apa¸¹å¼¸¾x ºcæo­åøx ¾
¯o²e¹e ÿoæºñ广 ­ æ÷¢oe ­pe¯ø ­ c­oe¯
cÿeýåaæåμåpo­a¸¸o¯ ¯a¨aμå¸e, ¨ªe ¾
ÿpåo¢peæå c­o¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op, åæå
o¢pa¹å­òåc¿ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ­ ¸aòe
ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o ­ coo¹­e¹c¹­º÷óe¼
c¹pa¸e. ¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø ªæø
¦ep¯a¸åå å aªpeca ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
ÿocæeª¸e¼ c¹pa¸åýe pº®o­oªc¹­a.
Kpo¯e ¹o¨o, ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
åμæo²e¸¾ ¹a®²e ­ Ÿ¹ep¸e¹e ÿo
º®aμa¸¸o¯º ­e¢-aªpecº.
©æø ÿoæºñe¸åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å-
­a¸åø ­ æ÷¢o¯ cæºñae ¸eo¢xoªå¯o ÿpe-
ª½ø­å¹¿ ªo®º¯e¸¹, ÿoª¹­ep²ªa÷óå¼
ía®¹ ÿo®ºÿ®å.
ru
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens MQ66155.

Stil et spørgsmål om Siemens MQ66155

Har du et spørgsmål om Siemens MQ66155 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens MQ66155. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens MQ66155 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.