Siemens MQ5N150N manual

Få vist brugermanualen for Siemens MQ5N150N below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Blender
  • Model/navn: MQ5N150N
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 36
PT
S Hac¹i¸¸e ®piÿæe¸¸ø
(ªå­. o¨æøª ¯oªeæe¼)
©æø µ¢epi¨a¸¸ø ¢æe¸ªepa.
¥p娭帹i¹¿ ¸ac¹i¸¸e ®piÿæe¸¸ø µa
ªoÿo¯o¨o÷ 2 ¨­å¸¹i­ (­ ®o¯ÿæe®¹i
ÿoc¹a­®å) ¸a ÿpåªa¹¸i¼ ­ep¹å®a濸i¼
ÿo­epx¸i.
T O¨æøª ¯oªeæe¼
š¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ ¯o²¸a
µa¯o­å¹å ñepeµ cep­ic¸º c溲¢º.
(Ho¯ep ªæø µa¯o­æe¸¸ø 48-0397)
³aº­a²e¸¸ø µ ¹ex¸i®å ¢eµÿe®å
He¢eµÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯
He¢eµÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i
¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i
iµ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi µ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp
²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i
ÿoò®oª²e¸¸ø.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He µaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eµ ¸a¨æøªº, óo¢
µaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iµ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (­ ¹.ñ. ªi¹¿¯å) iµ o¢¯e²e¸å¯
íiµåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iµ ¸epoµ­å¹å¯å poµº¯o­å¯å µªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iµ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a µ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoµ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
µ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ
µa ïx ¢eµÿe®º.
å¼¯a¼¹e ò¹e®ep iµ poµe¹®å ÿicæø ®o²¸o¨o
®opåc¹º­a¸¸ø, ÿepeª ñåc¹®o÷, ÿepeª
­åxoªo¯ iµ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a º ­åÿaª®º
ªeíe®¹º. ¥po­iª ¸e ¹ø¨¸i¹¿ ñepeµ
¨oc¹pi ®paï ¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i.
Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº
ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o µa¯i¸a ÿo­å¸¸a
­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷
cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o ®­aæiíi®o­a¸å¯
íaxi­ýe¯ µ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø påµå®i­.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷
c溲¢o÷ cep­icº.
He ®opåc¹º¼¹ecø ¢æe¸ªepo¯, ø®óo º ac
­oæo¨i pº®å, a ¹a®o² ­ xoæoc¹o¯º pe²å¯i.
E®cÿæºa¹º¼¹e ¢æe¸ªep æåòe µ opå¨i¸aæ¿-
¸å¯å a®cecºapa¯å.
¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå ÿepepo¢ýi ¨apøñoï
piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac ÿepepo¢®å ¯o²e
poµ¢påµ®º­a¹åcø.
He µa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª ­ piªå¸º ÿo­epx
¯icýø µ’ƒª¸a¸¸ø ¸i²®å ¢æe¸ªepa
µ oc¸o­¸å¯ ¢æo®o¯ ÿpåæaªº.
He¢eµÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å/o¢ep¹o­å¯ ÿpå­oªo¯
He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ¸o²a ¸a
¸i²ýi ¢æe¸ªepa. Hi ­ ø®o¯º paµi ¸e ñåc¹å¹å
¸i² ¢æe¸ªepa ¨oæå¯å pº®a¯å.
Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.
a²æå­o!
Hi²®º ¢æe¸ªepa ­c¹a­æø¹å¹a µ¸i¯a¹å æåòe
ÿpå ÿo­¸i¼ µºÿå¸ýi ÿpåæaªº.
å®opåc¹a¸¸ø
©æø µ¯iòº­a¸¸ø ¯a¼o¸eµº, coºci­,
®o®¹e¼æi­, ÿ÷pe ªæø ¸e¯o­æø¹, a ¹a®o²
ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ý墺æi, æ¿oªº, ­ape¸åx
ípº®¹i­ i o­oñi­.
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø cºÿi­-ÿ÷pe.
¡æe¸ªep ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø
ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ®ap¹oÿæø¸o¨o ÿ÷pe.
Poµ¯o¹a¼¹e ÿo­¸ic¹÷ eæe®¹po®a¢eæ¿.
c¹a­¹e ¸i²®º ¢æe¸ªepa ­ oc¸o­¸å¼
¢æo® ÿpåæaªº, óo¢ ­o¸a ñº¹¸o µa¼òæa ­
ÿaµ (1).
­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poµe¹®å.
³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªo ñaòi
¢æe¸ªepa a¢o i¸òº ­åco®º ñaòº.
™på¯a¼¹e ¯iý¸o ¢æe¸ªep ¹a ñaòº.
Óo¢ µaÿo¢i¨¹å º¹­ope¸¸÷ ¢påµo®,
¸a¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º ­­i¯®¸e¸¸ø (2)
æåòe ÿicæø ¹o¨o, ø® ¸i²®a ¢æe¸ªepa
µa¸ºpåæacø ­ ÿpoªº®¹å.
å¯å®a¼¹e µa­²ªå ¢æe¸ªep ÿepeª
¹å¯, ø® ­å¼¸ø¹å ¼o¨o iµ ÿpoªº®¹i­.
¥opaªa: ©æø ÿoªpi¢¸e¸¸ø æ¿oªº ÿo®æaªi¹¿
2—3 ®º¢å®a ªo ñaòi ¢æe¸ªepa ñå ­ i¸òº
ÿæac¹¯aco­º ñaòº, i, ¹på¯a÷ñå
µa¸ºp÷­a¸å¼ ¢æe¸ªep ­ ñaòi, ­­i¯®¸i¹¿
¼o¨o, a ÿo¹i¯ ¸a¹åc¸i¹¿ ¸å¯ ¸a ®º¢å®å
æ¿oªº.
ìâ
Side: 37
PU
¥icæø po¢o¹å/Ñåc¹®a
š­a¨a!
Hi®oæå ¸e µa¸ºp÷¼¹e oc¸o­¸å¼ ¢æo®
ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸e ¯å¼¹e ­ ÿocºªo-
¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
He µac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx ÿapo­åx ¯aòå¸
ªæø ñåc¹®å!
å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iµ poµe¹®å.
Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®å poµ¢æo®º­a¸¸ø (3)
¹a µ¸i¯i¹¿ ¸i²®º ¢æe¸ªepa µ oc¸o­¸o¨o
¢æo®º ÿpåæaªº.
¥po¹pi¹¿ oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷, a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿
¸acºxo.
Ñaòº ¢æe¸ªepa ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo-
¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
Hi²®º ¢æe¸ªepa ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo-
¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷ µa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å.
Hi²®º ¢æe¸ªepa µaæåòi¹¿ cºòå¹åcø
­ ­ep¹å®a濸o¯º ÿoæo²e¸¸i (ªo­epxº
¸o²e¯ ¢æe¸ªepa), óo¢ ­oªa iµ
cepeªå¸å ¯o¨æa.
¥iª ñac ÿepepo¢®å ªeø®åx ÿpoªº®¹i­,
¸aÿp., ñep­o¸a ®aÿºc¹a, ¸a ÿæac¹¯aco-
­åx ªe¹aæøx ¯o²º¹¿ º¹­opå¹åcø
µa¢ap­æe¸¸ø, ø®i ¯o²¸a ºcº¸º¹å
µa ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿
c¹oæo­oï oæiï.
Pe®o¯e¸ªaýiï µ º¹åæiµaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoµ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iµ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨oCo÷µº2002/96/EG
ÿpo º¹åæiµaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o
¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
©åpe®¹å­a ­åµ¸añaƒ ÿopøªo®
µ¢opº ¹a º¹åæiµaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸
‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiµaýiï µ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a
ªo c­o¨o cÿeýiaæiµo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø
a¢o ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åµ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª-
¸oc¹i iµ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
ìâ
¸ece¸¸ø µ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
Side: 38
PV
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e
ÿpeª¸aµ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o
åcÿo濵o­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å,
®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o
xoµø¼c¹­a.
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
oÿåc¾­a÷¹cø paµæåñ¸¾e ¯oªeæå
¢æe¸ªepo­. Ha c¹pa¸åýax c påcº¸®a¯å
¾ ¸a¼ªe¹e o¢µop ÿo¨pº²¸¾x ¢æe¸ªepo­
paµæåñ¸¾x ¯oªeæe¼.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷ ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e. ¥på
ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa
ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e µa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿
e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢µop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
N Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø
 µa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa ¸o²®a ÿæac¹¯acco­aø åæå
¯e¹aææåñec®aø. ¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º
¢æe¸ªepa å µaíå®cåpº¼¹e ee.
O K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
a ®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø ¸op¯a濸o¼
c®opoc¹å
b ®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø ¹ºp¢o-c®opoc¹å
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø
­®æ÷ñe¸¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a
®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø (a åæå b).
P K¸oÿ®å paµ¢æo®åpo­®å
Õ¹å ®¸oÿ®å åcÿo濵º÷¹cø ªæø c¸ø¹åø
¸o²®å ¢æe¸ªepa ¸a ¸åx cæeªºe¹
¸a²å¯a¹¿ oª¸o­pe¯e¸¸o.
Q Ho²®a ¢æe¸ªepa c ¸o²o¯
R C¹a®a¸ ¯å®cepa
¥epepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o­ ­ c¹a®a¸e
ÿpeÿø¹c¹­ºe¹ paµ¢p¾µ¨å­a¸å÷
o¢paµº÷óe¼cø ²åª®oc¹å.
©æø xpa¸e¸åø ÿepepa¢o¹a¸¸¾x
ÿpoªº®¹o­ ­ c¹a®a¸e ¢æe¸ªepa e¨o
cæeªºe¹ ¸a®p¾¹¿ ®p¾ò®o¼.
S Hac¹e¸¸¾¼ ªep²a¹eæ¿ (c¯o¹på¹e
o¢µop ¯oªeæe¼ ¢æe¸ªepo­)
Õ¹o¹ ªep²a¹eæ¿ ÿpeª¸aµ¸añe¸ ªæø
xpa¸e¸åø ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa.
¥på®peÿå¹e ªep²a¹eæ¿ c ÿo¯oó¿÷
ª­ºx å¯e÷óåxcø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å
­å¸¹o­ ® ÿoªxoªøóe¼ ­ep¹å®a濸o¼
ÿo­epx¸oc¹å.
T O¢µop ¯oªeæe¼ ÿo¨pº²¸¾x
¢æe¸ªepo­
š¸å­epca濸¾¼ 嵯eæ¿ñå¹eæ¿ ¯o²¸o
µa®aµa¹¿ ñepeµ C溲¢º cep­åca.
(No ªæø µa®aµa: 48-0397)
š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿ å
õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯ ªa¸¸¾x,
ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåµ®o ® õæe®¹po-
ÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eµ
ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿo濵o­aæå
¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å
µ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿo濵o­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º
åcÿo濵o­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o µa åx ¢eµoÿac¸oc¹¿.
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿo濵o­a¸åø, ÿepeª
ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿ ÿo¯eóe-
¸åe å ­ cæºñae ­oµ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­-
¸oc¹å cæeªºe¹ åµ­æe®a¹¿ ­å殺 õæe®¹po-
ÿpå¢opa åµ poµe¹®å.
êì
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoµªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
SIEMENS.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o-
®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
Side: 39
QM
Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿
ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e
®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa
ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åµ¢e²a¸åe oÿac¸o¼
c幺aýåå, µa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾
cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-嵨o¹o­å¹eæø åæå
e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
Æ÷¢¾e pa¢o¹¾ ÿo pe¯o¸¹º õæe®¹po-
ÿpå¢opa ªo沸¾ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼ cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸e濵ø ­®æ÷ña¹¿
¯o®p¾¯å pº®a¯å å ªa­a¹¿ e¯º pa¢o¹a¹¿
­xoæoc¹º÷.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¯o²¸o åcÿo濵o­a¹¿
¹oæ¿®o ­¯ec¹e c íåp¯e¸¸¾¯å
ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. ¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾
ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼.
™a® ®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯
paµ¢p¾µ¨a¹¿cø.
Õæe®¹poÿpå¢op ¸e濵ø ÿo¨pº²a¹¿
­ ²åª®oc¹¿ ­¾òe ¯ec¹a coeªå¸e¸åø
¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø c oc¸o­¸¾¯
¢æo®o¯.
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å/
­paóa÷óå¼cø ÿpå­oª
Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿ µa ¸o²,
pacÿoæo²e¸¸¾¼ ¸a ¸acaª®e ªæø
c¯eòå­a¸åø. Hå®o¨ªa ¸e ÿpo­oªå¹e
ñåc¹®º ¸o²a ¢æe¸ªepa pº®o¼. Åcÿo濵º¼¹e
ªæø õ¹o¨o óe¹®º.
Õ¹o ­a²¸o!
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ºc¹a¸a­æå­a¹¿ å c¸å¯a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe
ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å õæe®¹poÿpå¢opa.
Õ®cÿæºa¹aýåø
Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø åcÿo濵ºe¹cø
ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eµo­, paµæåñ¸¾x
coºco­, ®o®¹e¼æe¼, ªe¹c®o¨o ÿå¹a¸åø å ªæø
嵯eæ¿ñe¸åø peÿña¹o¨o 溮a, ÿåóe­o¨o
濪a, ­ape¸¾x o­oóe¼ å ípº®¹o­.
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø cºÿa-ÿ÷pe.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸e ÿpeª¸aµ¸añe¸
ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ®ap¹oíe濸o¨o
ÿ÷pe.
¥oæ¸oc¹¿÷ paµ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp.
¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa
® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º å µaíå®cåpº¼¹e
ee (1).
c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poµe¹®º.
³a¨pºµå¹e ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø ­ c¹a®a¸
¢æe¸ªepa åæå ®a®º÷-æå¢o ªpº¨º÷
­¾co®º÷ e¯®oc¹¿.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹
®peÿ®o ªep²a¹¿ ­ pº®ax. o åµ¢e²a¸åe
paµ¢p¾µ¨å­a¸åø o¢paµº÷óe¼cø
²åª®oc¹å, ¸a²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º
­®æ÷ñe¸åø (2) ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a®
¸o²®a ¢æe¸ªepa ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a
­ ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.
¥pe²ªe ñe¯ åµ­æeñ¿ ÿo¨pº²¸o¼
¢æe¸ªep åµ c¹a®a¸a c ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å, e¨o cæeªºe¹
­¾®æ÷ñ广.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ªæø 嵯eæ¿ñe¸åø
ÿåóe­o¨o 濪a µa¨pºµå¹e ­ c¹a®a¸
¢æe¸ªepa åæå ®a®º÷-æå¢o ªpº¨º÷ ­¾co®º÷
e¯®oc¹¿ 2—3 ®º¢å®a 濪a, oÿºc¹å¹e
¢æe¸ªep ­ c¹a®a¸, ­®æ÷ñå¹e e¨o å ¹oæ¿®o
ÿocæe õ¹o¨o ¸a²¯å¹e ¸a æeª.
¥ocæe pa¢o¹¾/Ñåc¹®a
¸å¯a¸åe!
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e濵ø
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo-
¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
He濵ø ÿo濵o­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!
ŵ­æe®å¹e ­å殺 åµ poµe¹®å.
Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®å paµ¢æo®åpo­®å (3)
å c¸å¯å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa c oc¸o­¸o¨o
¢æo®a.
¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å µa¹e¯ ­¾¹på¹e
e¨o ¸acºxo.
C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺
åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
©æø cºò®å ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø
cæeªºe¹ ÿoc¹a­å¹¿ ­ep¹å®a濸o
(¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾ ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿
­oªa ¯o¨æa ­¾¹eñ¿.
¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep,
®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a
ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx ¢æe¸ªepa
o¢paµºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼
¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa.
êì

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens MQ5N150N.

Stil et spørgsmål om Siemens MQ5N150N

Har du et spørgsmål om Siemens MQ5N150N men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens MQ5N150N. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens MQ5N150N så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.