Siemens MQ5B150 manual

Få vist brugermanualen for Siemens MQ5B150 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Blender
  • Model/navn: MQ5B150
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 31
PO
³aº­a²e¸¸ø μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯
He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i
¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i
iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp
²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i
ÿoò®oª²e¸¸ø.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He μaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eμ ¸a¨æøªº, óo¢
μaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iμ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (­ ¹.ñ. ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iμ ¸epoμ­å¹å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a μ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º μ
e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ μa ïx
¢eμÿe®º.
å¼¯a¼¹e ò¹e®ep iμ poμe¹®å ÿicæø ®o²¸o¨o
®opåc¹º­a¸¸ø, ÿepeª ñåc¹®o÷, ÿepeª
­åxoªo¯ iμ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a º ­åÿaª®º
ªeíe®¹º. ¥po­iª ¸e ¹ø¨¸i¹¿ ñepeμ ¨oc¹pi
®paï ¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i.
Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº
ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o μa¯i¸a ÿo­å¸¸a
­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷
cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o ®­aæiíi®o­a¸å¯
íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷
c溲¢o÷ cep­icº.
He ®opåc¹º¼¹ecø ¢æe¸ªepo¯, ø®óo º ac
­oæo¨i pº®å, a ¹a®o² ­ xoæoc¹o¯º pe²å¯i.
E®cÿæºa¹º¼¹e ¢æe¸ªep æåòe μ opå¨i¸aæ¿-
¸å¯å a®cecºapa¯å. ¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå
ÿepepo¢ýi ¨apøñoï piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac
ÿepepo¢®å ¯o²e poμ¢påμ®º­a¹åcø.
He μa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª ­ piªå¸º ÿo­epx
¯icýø μ’ƒª¸a¸¸ø ¸i²®å ¢æe¸ªepa
μ oc¸o­¸å¯ ¢æo®o¯ ÿpåæaªº.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å/o¢ep¹o­å¯ ÿpå­oªo¯
He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ¸o²a
¸a ¸i²ýi ¢æe¸ªepa. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e
ñåc¹å¹å ¸i² ¢æe¸ªepa ¨oæå¯å pº®a¯å.
Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.
a²æå­o!
Hi²®º ¢æe¸ªepa­c¹a­æø¹å¹a μ¸i¯a¹å æåòe
ÿpå ÿo­¸i¼ μºÿå¸ýi ÿpåæaªº.
å®opåc¹a¸¸ø
©æø μ¯iòº­a¸¸ø ¯a¼o¸eμº, coºci­,
®o®¹e¼æi­, ÿ÷pe ªæø ¸e¯o­æø¹, a ¹a®o²
ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ­ape¸åx ípº®¹i­ i o­oñi­.
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø cºÿi­-ÿ÷pe.
¡æe¸ªep ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø
ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ®ap¹oÿæø¸o¨o ÿ÷pe.
 Poμ¯o¹a¼¹e ÿo­¸ic¹÷ eæe®¹po®a¢eæ¿.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa (3) ºc¹a¸o­i¹¿
¸a oc¸o­¸o¯º ¢æoýi ÿpåæaªº (1)
i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å.
 ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªo ÿæac¹¯aco­oï
ñaòi.
 ™på¯a¼¹e ¯iý¸o ¢æe¸ªep ¹a ñaòº.
Óo¢ μaÿo¢i¨¹å º¹­ope¸¸÷ ¢påμo®,
¸a¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º ­­i¯®¸e¸¸ø (2)
æåòe ÿicæø ¹o¨o, ø® ¸i²®a ¢æe¸ªepa
μa¸ºpåæacø ­ ÿpoªº®¹å.
å¯å®a¼¹e μa­²ªå ¢æe¸ªep ÿepeª
¹å¯, ø® ­å¼¸ø¹å ¼o¨o iμ ÿpoªº®¹i­.
¥icæø po¢o¹å/Ñåc¹®a
š­a¨a!
Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e oc¸o­¸å¼ ¢æo®
ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸e ¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼-
¸i¼ ¯aòå¸i.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿapo­å¯å ÿpåc¹poø¯å
ªæø ñåc¹®å!
 å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ¥po¹pi¹¿ oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷, a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿
¸acºxo.
 Ñaòº ¢æe¸ªepa ¯o²¸a ¯å¹å
­ ÿocyªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼-
¸i¼ ¯aòå¸i a¢o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷
μa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa μaæåòi¹¿ cºòå¹åcø
­ ­ep¹å®a濸o¯º ÿoæo²e¸¸i (ªo­epxº
¸o²e¯ ¢æe¸ªepa), óo¢ ­oªa
iμ cepeªå¸å ¯o¨æa.
¥iª ñac ÿepepo¢®å ªeø®åx ÿpoªº®¹i­,
¸aÿp., ñep­o¸a ®aÿºc¹a, ¸a ÿæac¹¯aco-
­åx ªe¹aæøx ¯o²º¹¿ º¹­opå¹åcø
μa¢ap­æe¸¸ø, ø®i ¯o²¸a ºcº¸º¹å
μa ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿
c¹oæo­oï oæiï.
ìâ
Side: 32
PP
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo
c­o¨o cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o
ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª-
¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª-
¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo-
­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
­ ªo¯aò¸e¯ xoμø¼c¹­e.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæå-
ñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o
­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø
ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹po-
ÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e μa¢ºª¿¹e
o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
N Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
O K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø ­®æ÷ñe¸-
¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a ®¸oÿ®a
­®æ÷ñe¸åø.
P Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø
¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa
å μaíå®cåpº¼¹e ee.
 ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx
Q š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
(o¹ªe濸aø å¸c¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå)
Ecæå ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ¢æe¸ªepa ¸e¹
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø, ¹o e¨o
¯o²¸o μa®aμa¹¿ ñepeμ C溲¢º cep­åca
(No ªæø μa®aμa: 640698 åæå 640686).
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ o¢ecÿeñå-
­ae¹ a¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe ¯a®cå¯a濸o¼
¯oó¸oc¹å ÿpå¢opa ÿpå åμ¯eæ¿ñe¸åå
¹­epªo¨o c¾pa (ÿpå co¢æ÷ªe¸åå
º®aμa¸å¼, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ peýeÿ¹e).
¾ ¸a¼ªe¹e peýeÿ¹ ­ å¸c¹pº®ýåå
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå º¸å­epca濸o¨o
åμ¯eæ¿ñå¹eæø.
ìâ
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
SIEMENS.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o-
®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
êì
Side: 33
PQ
š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹po-
ÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹aæø¼¹e ªe¹e¼ ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå
¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo-
­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, ÿepeª
ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿
ÿo¯eóe¸åe å ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø
¸eåcÿpa­¸oc¹å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ­å殺
õæe®¹poÿpå¢opa åμ poμe¹®å.
Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿
ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e
®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹po-
ÿpå¢opa ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe
oÿac¸o¼ c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾
cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå
e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
Æ÷¢¾e pa¢o¹¾ ÿo pe¯o¸¹º õæe®¹po-
ÿpå¢opa ªo沸¾ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼ cep­åc¸o¼
c溲¢¾.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸eæ¿μø ­®æ÷ña¹¿
¯o®p¾¯å pº®a¯å å ªa­a¹¿ e¯º pa¢o¹a¹¿
­xoæoc¹º÷.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿
¹oæ¿®o ­¯ec¹e c íåp¯e¸¸¾¯å
ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. ¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾
ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼.
™a® ®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯
paμ¢p¾μ¨a¹¿cø.
Õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿
­ ²åª®oc¹¿ ­¾òe ¯ec¹a coeªå¸e¸åø
¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø c oc¸o­¸¾¯
¢æo®o¯.
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e
¸o²å/­paóa÷óå¼cø ÿpå­oª
Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿ μa ¸o², pacÿoæo-
²e¸¸¾¼ ¸a ¸acaª®e ªæø c¯eòå­a¸åø.
Hå®o¨ªa ¸e ÿpo­oªå¹e ñåc¹®º ¸o²a
¢æe¸ªepa pº®o¼. Åcÿoæ¿μº¼¹e ªæø õ¹o¨o
óe¹®º.
Õ¹o ­a²¸o!
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ºc¹a¸a­æå­a¹¿ å c¸å¯a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe
ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å õæe®¹poÿpå¢opa.
Õ®cÿæºa¹aýåø
Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø åcÿoæ¿μºe¹cø
ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμo­, paμæåñ-
¸¾x coºco­, ®o®¹e¼æe¼, ªe¹c®o¨o ÿå¹a¸åø
å ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ­ape¸¾x o­oóe¼
å ípº®¹o­.
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø cºÿa-ÿ÷pe.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸
ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ®ap¹oíe濸o¨o
ÿ÷pe.
 ¥oæ¸oc¹¿÷ paμ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp.
 ¥påcoeªå¸å¹e ¸acaª®º ªæø c¯eòå-
­a¸åø (3) ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º (1) å
ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 ¥epe¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾
­ ÿæac¹¯acco­¾¼ c¹a®a¸.
 ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹
®peÿ®o ªep²a¹¿ ­ pº®ax. o åμ¢e²a¸åe
paμ¢p¾μ¨å­a¸åø o¢paμº÷óe¼cø
²åª®oc¹å, ¸a²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º
­®æ÷ñe¸åø (2) ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a®
¸o²®a ¢æe¸ªepa ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a
­ ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.
¥pe²ªe ñe¯ åμ­æeñ¿ ÿo¨pº²¸o¼
¢æe¸ªep åμ c¹a®a¸a c ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å, e¨o cæeªºe¹
­¾®æ÷ñ广.
êì
Side: 34
PR
¥ocæe pa¢o¹¾/Ñåc¹®a
¸å¯a¸åe!
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e.
Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 ¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯ ­¾¹på¹e
e¨o ¸acºxo.
 C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺
åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
 ©æø cºò®å ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø
cæeªºe¹ ÿoc¹a­å¹¿ ­ep¹å®a濸o
(¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾ ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿
­oªa ¯o¨æa ­¾¹eñ¿.
¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep,
®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a
ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx ¢æe¸ªepa
o¢paμºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼
¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa.
š¹åæåμaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å
õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment Ó
WEEE).  õ¹o¼ ªåpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ¹ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
êì
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens MQ5B150.

Stil et spørgsmål om Siemens MQ5B150

Har du et spørgsmål om Siemens MQ5B150 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens MQ5B150. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens MQ5B150 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.