Siemens iQ500 manual

Få vist brugermanualen for Siemens iQ500 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Vaskemaskine
  • Model/navn: iQ500
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Tjekkisk, Slovakisk, Spansk, Tyrkisk, Dansk, Nordmand, Portugisisk, Svensk, Polsk, Russisk, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Rumænsk

Indholdsfortegnelse

Side: 2
da
3
Indholdsfortegnelse
8 Bestemmelsesmæssig brug . . 4
(Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . 4
Før apparatet tages i brug . . . . . . . . . 5
Når maskinen leveres. . . . . . . . . . . . . 5
Når maskinen installeres . . . . . . . . . . 5
Daglig brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
dørlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hvis der opstår skader . . . . . . . . . . . . 7
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7Miljøbeskyttelse . . . . . . . . . . . . 9
Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gamle apparater/maskiner. . . . . . . . . 9
*Lær maskinen at kende . . . . . 10
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indvendig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menuoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
+Afkalkningsanlæg/
Specialsalt . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hårdhedstabel . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anvendelse af salt . . . . . . . . . . . . . . 11
Opvaskemiddel med
saltkomponent . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Afkalkning slukkes . . . . . . . . . . . . . . 12
,Afspændingsmiddel . . . . . . . . 12
Mængde af afspændingsmiddel
indstilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Påfyldningsindikator til
afspændingsmiddel slukkes . . . . . . . 13
-Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ikke egnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skader på glas og service . . . . . . . . 14
Maskinen fyldes . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Maskinen tømmes . . . . . . . . . . . . . . 14
Kopper og glas. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gryder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bestikskuffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Stave til at klappe . . . . . . . . . . . . . . . 16
Holder til små dele . . . . . . . . . . . . . . 16
Kurvehøjde indstilles. . . . . . . . . . . . . 16
.Opvaskemiddel . . . . . . . . . . . . . 17
Påfyldning af opvaskemiddel . . . . . . 18
Kombi-opvaskemiddel . . . . . . . . . . . 19
/Programoversigt . . . . . . . . . . . . 20
Programudvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Henvisninger til testinstitutter . . . . . . 21
0Ekstrafunktioner . . . . . . . . . . . . 21
Tidsbesparelse (VarioSpeed) . . . . . . 21
Halv maskine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hygiejne (Hygiene) . . . . . . . . . . . . . . 21
Intensiv zone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ekstra tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1Betjening af maskinen . . . . . . . 22
Programdata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Aquasensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tænd for maskinen. . . . . . . . . . . . . . 22
Optisk indikator mens
programmet kører. . . . . . . . . . . . . . . 22
Indikator til visning af resterende
programtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Udskydelse af starttid . . . . . . . . . . . . 23
Programmet er færdigt . . . . . . . . . . . 23
Automatisk slukning /
indvendig belysning . . . . . . . . . . . . . 24
Sluk for maskinen . . . . . . . . . . . . . . . 24
Afbryd programmet. . . . . . . . . . . . . . 24
Afbrydelse af program . . . . . . . . . . . 25
Programskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Intensiv tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Side: 3
da Bestemmelsesmæssig brug
4
2Rengøring og
vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . 25
Maskinens samlede tilstand . . . . . . . 25
Specialsalt og afspændingsmiddel. . 26
Sier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Spulearme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3Hvad skal jeg gøre,
hvis der opstår en fejl? . . . . . . 27
Afløbspumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Fejltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . 37
5Opstilling og tilslutning . . . . . 37
Leveringsomfang . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . 37
Leverance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Opstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tilslutning for afløbsvand . . . . . . . . . 38
Rentvandstilslutning . . . . . . . . . . . . . 39
Varmtvandstilslutning . . . . . . . . . . . . 39
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . 39
Demontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Frostsikkerhed (Tøm maskinen) . . . . 40
8 Bestemmelsesmæssig
brug
B
e
s
t
e
m
m
e
l
s
e
s
m
æ
s
s
i
g b
r
u
g
Dette apparat er beregnet til
brug i den private
husholdning og de huslige
omgivelser.
Brug kun opvaskemaskinen i
husholdningen og kun til det
fastlagte formål: Opvask
af husholdningsservice.
Denne opvaskemaskine er
beregnet til anvendelse i op
til en maksimal højde på
4000 m over havets
overflade.
(Sikkerhedsanvisninger
S
i
k
k
e
r
h
e
d
s
a
n
v
i
s
n
i
n
g
e
r
Dette apparat kan benyttes af
børn fra en alder af 8 år og af
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er
under opsigt af en person, der
er ansvarlig for deres
sikkerhed, eller hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og har forstået de
farer og risici, der kan være
forbundet med brugen af
apparatet.
Side: 4
Sikkerhedsanvisninger da
5
Børn må ikke bruge apparatet
som legetøj. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke
udføres af børn, med mindre de
er over 8 år gamle og er under
opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal
altid befinde sig på sikker
afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.
Før apparatet tages i brug
Læs brugsanvisningen
og monteringsvejledningen
grundigt! De indeholder vigtige
oplysninger om opstilling, brug
og vedligeholdelse af
apparatet.
Opbevar alle dokumenterne til
senere brug, og giv dem videre
til en evt. senere ejer.
Brugsanvisningen kan
downloades gratis fra vores
internetside. Den pågældende
internetadresse findes på
bagsiden af denne
brugsanvisning.
Når maskinen leveres
1. Kontrollér straks emballage
og opvaskemaskine for
transportskader. Tag ikke
maskinen i brug, hvis den er
beskadiget. Kontakt
leverandøren.
2. Bortskaf emballagen
iht. gældende forskrifter.
3. Emballage er ikke legetøj for
børn. Foldekartoner og folie
kan være farlige for børn.
Når maskinen installeres
Vær opmærksom på,
at bagsiden på
opvaskemaskinen ikke er frit
tilgængelig efter
installationen
(berøringsbeskyttelse på
grund af varm overflade).
Apparatet skal opstilles og
tilsluttes iht. installations- og
montagevejledningen.
Opvaskemaskinen skal være
afbrudt fra nettet under
installationen.
Kontrollér
at jordledningssystemet for
den elektriske husinstallation
er installeret forskriftmæssigt.
De elektriske
tilslutningsbetingelser skal
være i overensstemmelse
med angivelserne på
opvaskemaskinens
typeskilt 92.
Side: 5
da Sikkerhedsanvisninger
6
Beskadiges
nettilslutningsledningen
på dette apparat, skal den
erstattes af en speciel
tilslutningsledning.
For at undgå farer må denne
kun købes hos kundeservice.
Skal opvaskemaskinen
indbygges i et højskab, skal
denne fastgøres korrekt.
Indbygges opvaskemaskinen
under eller over andre
husholdningsapparater,
følges informationerne vedr.
indbygning i kombination
med en opvaskemaskine,
der findes
i montagevejledningen til de
pågældende apparater.
Følg stadigvæk
montagevejledningerne til
opvaskemaskinen for
at sikre, at alle apparater
fungerer, som de skal.
Findes der ingen
informationer eller indeholder
montagevejledningen ingen
tilsvarende anvisninger,
kontaktes producenten
af disse apparater for
at sikre, at opvaskemaskinen
kan indbygges over eller
under disse apparater.
Kan du ikke få fat på
informationer fra
producenten, må
opvaskemaskinen ikke
indbygges over eller under
disse apparater.
Indbygges en mikrobølgeovn
over opvaskemaskinen, kan
denne blive beskadiget.
Montér indbygningsapparater
og integrerbare apparater
kun ind under
gennemgående
arbejdsplader, der er skruet
fast med skabene ved siden
af for at sikre en god
stabilitet.
Installér ikke apparatet
i nærheden af varmekilder
(radiatorer, varmelegemer,
ovne eller andre
varmeproducerende
apparater) og montér det
ikke under et kogefelt.
Bemærk, at isolationen på
opvaskemaskinens
tilslutningsledning kan smelte
ved varmekilder
(for eksempel
varmeinstallation /
varmtvandsinstallation) eller
varme apparatdele.
Opvaskemaskinens
tilslutningsledning må aldrig
komme i kontakt med
varmekilder eller varme
apparatdele.
Side: 6
Sikkerhedsanvisninger da
7
Når apparatet er opstillet,
skal stikket være frit
tilgængeligt.
(Se „Elektrisk tilslutning“)
Ikke alle modeller:
Kunststofhuset på
vandtilslutningen indeholder
en elektrisk ventil,
i tilløbsslangen findes
tilslutningsledningerne. Skær
ikke denne slange over
og dyp ikke kunststofhuset
i vand.
Daglig brug
Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne på
emballagen til opvaskemiddel
og afspændingsmiddel.
Børnesikring (dørlås)dørlås *
Børnesikringen er beskrevet
bag i omslaget.
* ikke alle modeller
Hvis der opstår skader
Reparationsarbejde og
indgreb i maskinen må kun
gennemføres af fagfolk. Dette
kræver, at skabet er afbrudt
fra nettet. Tag stikket ud eller
slå hovedafbryderen fra. Luk
for vandhanen.
Er især betjeningspanelet
blevet beskadiget (revner,
huller, udbrækkede taster),
eller fungerer dørfunktionen
ikke, som den skal, må
apparatet ikke længere
bruges. Træk elstikket ud
eller sluk for sikringen. Luk
for vandhanen, ring til
kundeservice.
Bortskaffelse
1. Gør gamle maskiner
ubrugelige med det samme
for at udelukke senere uheld.
2. Bortskaf maskinen
iht. gældende forskrifter.
Side: 7
da Sikkerhedsanvisninger
8
m Advarsel
Fare for tilskadekomst!
Opvaskemaskinen bør kun
åbnes i kort tid til påfyldning
og tømning for at undgå
kvæstelser (f. eks. fare for
at snuble).
Knive og andet køkkengrej
med skarpe spidser skal
placeres vandret
i bestikskuffen.
Man må hverken sætte
eller stille sig på den åbne
dør.
Sørg for, at kurvene ikke
fyldes for meget op
på gulvmodellerne.
Står maskinen ikke i en
niche, hvorved en sidevæg er
tilgængelig, skal dørens
hængsler beklædes i siden
af sikkerhedsmæssige
grunde (fare for kvæstelser).
Afdækningerne fås som
specialtilbehør hos
serviceteknikeren eller den
autoriserede forhandler.
m Advarsel
Fare for eksplosion!
Kom ikke opløsningsmiddel
i opvaskemaskinen. Fare for
eksplosion.
m Advarsel
Fare for skoldning!
Åben døren forsigtigt, hvis den
skal åbnes under
programkørslen. Der er fare for,
at varmt vand kan sprøjte ud af
maskinen.
m Advarsel
Fare for børn!
Brug børnesikringen efter
behov. En nøjagtig
beskrivelse findes
i omslaget.
Tilllad ikke børn at lege med
eller betjene maskinen.
Opvaskemiddel og
afspændingsmiddel skal
opbevares uden for
småbørns rækkevidde. Disse
kan føre til ætsninger i mund,
svælg og øjne eller til
kvælning.
Sørg for at holde børn væk
fra opvaskemaskinen, når
den er åben. Der kan være
små ting i opvaskemaskinen,
som børn kan sluge, og
vandet i det indvendige rum
er ikke drikkevand, det kan
indeholde
opvaskemiddelrester.
Side: 8
Miljøbeskyttelse da
9
Sørg for, at børn ikke stikker
fingrene ned i
opvaskemiddeltablettens
beholder 1B. Små fingre
kan komme i klemme
i revnerne.
Er maskinen monteret i et
højskab, skal man passe på,
at børn ikke får fingrene
i klemme eller på anden
måde kommer til skade
mellem maskinens dør og
den underliggende skabsdør,
når maskindøren åbnes og
lukkes.
Børn kan komme til at
spærre sig inde i maskinen
(fare for kvælning) eller
komme i en anden farlig
situation.
Derfor skal man gøre
følgende ved gamle
maskiner: Træk stikket ud,
klip ledningen over og smid
den væk.Ødelæg dørlåsen,
så døren ikke kan lukkes
mere.
7Miljøbeskyttelse
M
i
l
j
ø
b
e
s
k
y
t
t
e
l
s
e
Både emballagen til nye maskiner og
brugte maskiner indeholder vædifulde
råstoffer og genbrugelige materialer.
Sortér de enkelte dele, før de
bortskaffes.
Brug genbrugsordningerne for
emballage og ældre apparater og vær
med til at skåne miljøet. Er der tvivl om
ordningerne og hvor genbrugspladserne
er placeret, kan kommunen eller de
kommunale myndigheder kontaktes.
Emballage
Alle maskinens plastdele er kendetegnet
med internationalt standardiserede
koder (f.eks. >PS< polystyrol). Dette gør
det muligt at sikre en rensorteret
recycling af plastaffaldet.
Læs og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under „Når
maskinen leveres“.
Gamle apparater/maskiner
Læs og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under
„Bortskaffelse“.
Dette apparat er klassificeret iht.
det europæiske direktiv 2012/
19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE). Dette
direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af
kasserede apparater gældende
for hele EU.
Side: 10
da Lær maskinen at kende
10
*Lær maskinen at kende
L
æ
r m
a
s
k
i
n
e
n a
t k
e
n
d
e
Betjeningspanelet og den indvendige
side af maskinen er illustreret forrest
i omslaget.
I teksten henvises til de enkelte
positioner.
Betjeningspanel
* ikke alle modeller
** Antal afhænger af model
Indvendig
* ikke alle modeller
Menuoversigt
Indstillingerne findes i de enkelte
kapitler.
* ikke alle modeller
+Afkalkningsanlæg/
Specialsalt
A
f
k
a
l
k
n
i
n
g
s
a
n
l
æ
g
/
S
p
e
c
i
a
l
s
a
l
t
God opvask opnås bedst med blødt,
dvs. kalkfattigt vand, da der elles aflejres
hvide kalkrester på servicet.
Vand fra hanen over 7° dH (1,2 mmol/l)
skal afkalkes. Dette gøres med salt
(regenereringssalt), som fyldes
i opvaskemaskinens afkalkningsanlæg.
Indstillingen afhænger af vandets
hårdhedsgrad (se tabel).
Indstilling
Salttilsætningsmængden kan indstilles
fra •:‹‹ til •:‹ˆ.
Salt er ikke nødvendig ved
indstillingsværdien •:‹‹.
1. Det lokale vandværk eller
fabrikantens serviceafdeling kan
oplyse om vandets hårdhedsgrad.
Kontakt vandværket, hvis du er i tvivl.
2. Indstillingen fremgår af
hårdhedstabellen.
( TÆND/SLUK knappen.
0 Programtaster **
8 Indikator „Vandtilløb kontrolleres“
@ Indikator for salt
H Indikator for afspændingsmiddel
P Udskydelse af starttid*
X Ekstrafunktioner **
` START-taste
h Display
)" Dørgreb
1" Indvendigt lys *
1* Bestikskuffe
12 Overkurv
1: Øverste spulearm
1B Opvaskemiddeltablettens beholder
1J Nederste spulearm
1R Beholder til salt
1Z Sier
1b Underkurv
1j Beholder til afspændingsmiddel
9" Sæbeautomat
9* Låsepal til sæbekammer
92 Typeskilt
• Vandets hårdhedsgrad •:‹‹ - •:‹ˆ
š Intensiv tørring š:‹‹ - š:‹‚
§ Afspændingsmiddel §:‹‹ - §:‹‡
‘ Varmt brugsvand ‘:‹‹ - ‘:‹‚*
› Summetone når programmet er
færdigt ›:‹‹ - ›:‹„
˜ Automatisk slukning ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
‚ Optisk indikator mens programmet
kører ‚:‹‹ -‚:‹‚ *
Side: 11
Afkalkningsanlæg/Specialsalt da
11
3. Åben døren.
4. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
5. Tryk på programtasten # og hold
den nede og tryk på START-
tasten `, til talindikatoren •:‹...
fremkommer.
6. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten # blinker og
i taldisplayet h lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….
Den indstillede værdi ændres på
følgende måde:
1. Tryk på programtasten 3.
Den indstillede værdi øges et trin,
hver gang der trykkes på tasten; når
værdien •:‹ˆ er nået, springer
displayet tilbage til •:‹‹ (slukket).
2. Tryk på START-tasten `.
Den indstillede værdi er gemt
i maskinen.
3. Luk døren.
Hårdhedstabel
Anvendelse af salt
Salt skal altid påfyldes umiddelbart før
maskinen tændes. Derved opnås, at
overløbende saltopløsning skylles ud
med det samme , hvorved
opvaskningsbeholderen ikke korroderer.
1. Åbn skruelåsen på
forrådsbeholderen 1R.
2. Fyld beholderen med vand (det er
kun nødvendigt ved den første
ibrugtagning).
3. Påfyld specialsalt (ikke spisesalt
eller tabletter).
Vand fortrænges og løber ud.
Så snart saltindikatoren @ lyser
i blenden, påfyldes salt.
* ikke alle modeller
Anvendelse af opvaskemiddel
med saltkomponentOpvaskemiddelmedsaltkomponent
Anvendes kombinerede opvaskemidler
med saltkomponent, har man normalt
ikke brug for salt indtil en hådhedsgrad
på 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over
21° dH skal der påfyldes salt.
‡¯¯
‡¯³
‡¯›
‡¯´
‡¯ž
‡¯‚
‡¯±
‡¯Å
9DQGHWV
KnUGKHGV
JUDGƒG+
 EO¡G
 EO¡G
 PLGGHO
 PLGGHO
 PLGGHO
 KnUG
 KnUG
 KnUG
PPROO
0DVNLQHQV
LQGVWLOOLQJV
Y UGL
+nUGKHGV
JUDG

Side: 12
da Afspændingsmiddel
12
Saltindikator/afkalkning
slukkesAfkalkningslukkes
Generer saltindikatoren @ (f.eks. hvis
der anvendes et kombineret
opvaskemiddel med saltkomponent),
kan den slukkes.
Gør som beskrevet under „Indstilling
af afkalkningsanlæg“ og stil værdien
på •:‹‹.
Dermed er afkalkningsanlæg og
saltindikator slukket.
m Pas på
Fyld aldrig opvaskemiddel
i saltbeholderen. Dermed ødelægges
afkalkningsanlægget.
,Afspændingsmiddel
A
f
s
p
æ
n
d
i
n
g
s
m
i
d
d
e
l
Så snart indikatoren for
afspændingsmiddel H lyser i panelet,
er der nok afspændingsmiddel til endnu
1–2 x opvask. Afspændingsmiddel bør
påfyldes.
Afspændingsmidlet bruges til at sikre
pletfri service og flotte glas. Anvend kun
afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner.
Kombinerede opvaskemidler med
afspændingsmiddelkomponent kan kun
anvendes indtil en hårdhedsgrad på
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH
skal der påfyldes afspændingsmiddel.
1. Åbn forrådsbeholderen 1j ved at
trykke på snippen på låget og løfte
det.
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel
indtil max. tegn på
påfyldningsåbningen.
3. Luk låget, til det falder tydeligt i hak.
4. Spildt afspændingsmiddel fjernes
med en klud, da der ellers kan
danne sig store mængder skum,
næste gang maskinen bruges.


PD[
Side: 13
Service da
13
Mængde af
afspændingsmiddel indstilles
Afspændingsmiddelmængden kan
indstilles fra §:‹‹ til §:‹‡. Stil
påfyldningsmængden
af afspændingsmiddel på §:‹† for at få
et meget godt tørreresultat. På fabrikken
er trin §:‹† allerede indstillet.
Ændre kun
afspændingsmiddelmængden, hvis der
er striber (indstil et lavere trin) eller
vandpletter (indstil et højere trin) på
servicet.
1. Åben døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK-
knappen (.
3. Tryk på programtasten # og hold
den nede og tryk på START
tasten `, til i talindikatoren •:‹...
fremkommer.
4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten # blinker og
i talindikatoren h lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….
5. Tryk på programtasten #, indtil
den fabriksindstillede værdi §:‹†
fremkommer i talindikatoren h.
Den indstillede værdi ændres
på følgende måde:
1. Tryk på programtasten 3.
Den indstillede værdi øges et trin,
hver gang der trykkes på tasten; når
værdien §:‹‡ er nået, springer
displayet tilbage til §:‹‹ (slukket).
2. Tryk på START tasten `.
Den indstillede værdi er gemt
i hukommelsen.
3. Luk døren.
Påfyldningsindikator til
afspændingsmiddel slukkes
Generer påfyldningsindikatoren til
afspændingsmiddel H (f.eks. hvis der
bruges et kombineret opvaskemiddel
med afspændingsmiddelkomponent),
kan den slukkes.
Gør som beskrevet under „Mængde
af afspændingsmiddel indstilles“ og
stil værdien på §:‹‹.
Dermed er påfyldningsindikatoren til
afspændingsmiddel H slukket.
-Service
S
e
r
v
i
c
e
Ikke egnet
Bestik og service af træ.
Fine dekorationsglas,
kunsthåndværk (service) og antikt
service. Disse dekorationer kan ikke
tåle opvaskemaskine.
Ikke varmeresistente kunststofdele.
Kobber og tinservice.
Service, der er snavset til med aske,
voks, smørefedt eller farve.
Dekoreret glas, aluminiums- og sølvdele
kan misfarves og blegne, hvis de
kommes opvaskemaskinen. Også andre
glassorter (som f.eks. genstande af
krystalglas) kan blive matte efter
gentagen vask i opvaskemaskinen.
Side: 14
da Service
14
Skader på glas og service
Årsager:
Glastype og glasfremstillingsproces.
Opvaskemidlets kemiske
sammensætning.
Opvaskeprogrammets
vandtemperatur.
Anbefaling:
Anvend kun glas og porcellæn, der
af fabrikanten er mærket til at kunne
tåle opvaskemaskine.
Brug et opvaskemiddel, der er
kendetegnet som serviceskånende.
Tag glas og bestik så hurtigt som
muligt ud af opvaskemaskinen, når
programmet er færdigt.
Maskinen fyldes
1. Fjern madrester. Det er ikke
nødvendigt at skylle servicet under
rindende vand.
2. Placer servicet i maskinen på en
sådan måde, at
– det står sikkert og ikke kan vælte.
– alle beholdere stilles med
åbningen nedad.
– dele med buer eller fordybninger
står på skrå, så vandet kan løbe
af.
– det ikke generer de to
spulearmes roterende
bevægelse 1: og 1J.
Meget små servicedele må ikke sættes
i opvaskemaskinen, da de nemt kan
falde ud af kurvene.
Maskinen tømmes
For at undgå at vanddråber fra den
øverste kurv drypper ned på servicet
i den nederste kurv, anbefales det først
at tømme den nederste kurv og herefter
den øverste kurv.
Varmt service er stødfølsomt! Lad det
derfor afkøle i opvaskemaskinen efter
programslut, til man problemløst kan
tage fat i det.
Bemærk
Når programmet er færdigt, kan der
være vanddråber på indersiden af
maskinen. Dette har ingen indflydelse
på tørringen af servicet.
Kopper og glas
Overkurv 12
Side: 15
Service da
15
Bemærk
Servicedele må ikke rage ud over tab-
opfangningsskålen 1B. Disse kan
blokere låget til opvaskemiddel, og det
åbnes ikke fuldstændigt
Gryder
Underkurv 1b
Tip
Meget snavset service (gryder) bør
placeres i underkurven. Der opnås
et bedre opvaskeresultat på grund
af den stærke vandstråle.
Tip
Yderligere eksempler på, hvordan man
bedst fylder opvaskemaskinen, findes
på vores homepage (gratis download).
Den passende internetadresse findes
på bagsiden af denne brugsanvisning.
Bestikskuffe
Placér bestikket i bestikhylden som vist
på billedet 1*. Sorteret placering gør
det nemmere at tage det ud igen, når
maskinen er færdig.
Skuffen kan tages ud.
Side: 16
da Service
16
Afhængigt af modellen kan hylderne
i siden klappes ned for at få mere plads
til høje bestikdele. De forreste pigrækker
kan klappes om, så man kan anbringe
bredere greb.
StavetilatklappeStave til at klappe *
* ikke alle modeller
Stavene kan klappes om, det gør det
nemmere at placere gryder, skåle og
glas.
Holder til små dele *Holdertilsmådele
* ikke alle modeller
Dermed kan lette plastdele som
f.eks. bægre, låg osv. holdes sikkert
og godt.
Kurvehøjde indstilles
Overkurven 12 kan justeres i højdeni 3
trin for at skaffe mere plads i over- eller
underkurven.
Maskinens højde 81,5 cm
Maskinens højde 86,5 cm


&/,&.
 
Over-kurv Under-kurv
Trin 1 max. ø 16 cm 30 cm
Trin 2 max. ø 18,5 cm 27,5 cm
Trin 3 max. ø 21 cm 25 cm
Over-kurv Under-kurv
Trin 1 max. ø 18 cm 33 cm
Trin 2 max. ø 20,5 cm 30,5 cm
Trin 3 max. ø 23 cm 28 cm
Side: 17
Opvaskemiddel da
17
1. Træk overkurven 12 ud.
2. Kurven sænkes: Tryk de to greb, der
befinder sig på højre og venstre side
af kurvens yderside, ind en ad
gangen. Hold kurven fast i siden på
den øverste kant, så den ikke falder
ned med et ryk.
3. Kurven løftes: Tag fat i siden på
kurvens øverste kant og løft den op.
4. Før kurven skubbes ind på plads,
skal man være sikker på, at den står
i samme højde på begge sider.
Ellers kan døren ikke lukkes og den
øverste spulearm er ikke forbundet
med vandets kredsløb.
.Opvaskemiddel
O
p
v
a
s
k
e
m
i
d
d
e
l
Der kan bruges opvaskemiddeltabletter
samt pulvlerformede eller flydende
opvaskemidler til opvaskemaskinen,
undgå under alle omstændigheder
opvaskemiddel til håndvask. Doseringen
tilpasses individuelt med
maskinopvaskemiddel i pulverform eller
flydende form, afhængigt af, hvor
snavset servicet er. Tabs indeholder en
tilstrækkelig stor mængde virksomme
stoffer, der kan klare enhver form for
opvask. Moderne, effektive
opvaskemidler bruger især en lav
alkalisk opskrift med fosfat og encymer.
Fosfater binder kalken i vandet.
Encymer nedbryder stivelse og opløser
æggehvider. Sjældnere er fosfatfrie
opvaskemidler. Disse har en noget
svagere evne til at binde kalken
og kræver en højere doseringsmængde.
Til fjernelse af farvede pletter (f. eks. te,
ketchup) bruges især blegemiddel på
basis af ilt.
Bemærk
Følg ubetinget henvisningerne på
opvaskemidlernes emballage for
at opnå et godt opvaskeresultat!
Yderligere spørgsmål om opvaskemidler
bedes rettet til serviceafdelingen hos
den enkelte opvaskemiddelfabrikant.
m Advarsel – Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne på emballagen til
opvaskemiddel og afspændingsmiddel.
Side: 18
da Opvaskemiddel
18
Påfyldning af opvaskemiddel
1. Er sæbeautomaten 9" endnu
lukket, trykkes på låsepalen 9* for
at åbne den.
Kom kun opvaskemiddel i det tørre
rum 9" (opvaskemiddeltabletten
lågges i på tværs, ikke på højkant).
Dosering: se fabrikantens tips/råd
på emballagen.
Doseringsinddelingen
i sæbeautomaten 9" gør det
nemmere at påfylde den rigtige
mængde pulverformet eller flydende
opvaskemiddel.
Normalt er 20 ml–25 ml nok ved
normal tilsmudsning. Bruges der
tabs, er det nok med en tablet.
2. Luk sæbeautomaten ved at skyde
låget op, til det falder i hak.
Sæbeautomaten åbner automatisk
på det optimale tidspunkt, hvilket
afhænger af programmet.
Pulverformet eller flydende
opvaskemiddel fordeles og opløses
i maskinen, opvaskemiddeltabletten
falder ned i opvaskemiddeltablettens
beholder, hvor den opløses lidt ad
gangen.
Tip
Er servicet ikke så snavset, er det
normalt nok at komme en smule mindre
opvaskemiddel end angivet i.
Egnede rengørings- og plejemidler kan
bestilles online på vores internetside
eller hos vores kundeservice (se
bagside).
PO
PO
PO
&/,&.
Side: 19
Opvaskemiddel da
19
Kombi-opvaskemiddel
Udover de almindelige opvaskemidler
(Solo) tilbydes en række forskellige
produkter med ekstrafunktioner. Disse
produkter indeholder udover
opvaskemiddel ofte også
afspændingsmiddel og salt (3in1)
og afhængigt af kombinationen (4in1,
5in1 osv.) desuden ekstra komponenter
som f. eks. glasbeskyttelse eller
stålglans. Kombi-opvaskemidler
fungerer kun indtil en bestemt
hårdhedsgrad (for det meste 21°dH).
Overskrides denne grænse, tilsættes
salt og afspændingsmiddel.
Så snart der anvendes kombinerede
opvaskeprodukter, tilpasser
opvaskeprogrammet sig automatisk, så
man altid opnår det bedste opvaske-
og tørreresultat.
m Advarsel – Læg ikke smådele til
opvask i opvaskemiddeltablettens
beholder 1B; det forhindrer en jævn
opløsning af opvaskemiddeltabletten.
m Advarsel – Brug ikke
opvaskemiddeltablettens beholder 1B
som greb til overkurven, hvis der skal
sættes service i maskinen efter start.
Opvaskemiddeltabletten kan evt.
allerede befinde sig i den, hvorved du
kan komme i kontakt med den delvist
opløste opvaskemiddeltablet.
Anvisninger
Optimale opvaske og tørreresultater
opnås ved at bruge almindelige solo-
opvaskemidler i kombination med
salt og afspændingsmiddel.
Ved korte programmer kan det ske,
at opvaskemiddeltabletter ikke kan
udfolde deres fulde opvaskefunktion
på grund af forskellig
opløsningsadfærd, hvorved uopløste
opvaskemiddelrester bliver tilbage
i maskinen. Pulveropvaskemidler er
bedst egnet til disse programmer.
Ved programmet „Intensiv“ (ikke alle
modeller) er det nok at dosere med
en opvaskemiddeltablet. Bruges
pulveropvaskemiddel, kan man
desuden komme en smule ekstra
opvaskemiddel på indersiden af
maskindøren.
Bruges der kombinerede
opvaskemidler, kører
opvaskeprogrammet som det skal,
også selv om indikatoren for
afspændingsmiddel og/eller salt
lyser.
Hvis der bruges rengøringsmidler
med vandopløselig
beskyttelseskappe: Tag kun fat
i kappen med tørre hænder, og fyld
kun rengøringsmidlet i et absolut tørt
sæbeautomat, ellers kan det klæbe.
Omstilles fra kombinerede
opvaskemidler til soloopvaskemidler,
skal man være opmærksom på, at
afkalkningsanlægget og mængden
af afspændingsmiddel er indstillet på
den rigtige værdi.
Side: 20
da Programoversigt
20
/Programoversigt
P
r
o
g
r
a
m
o
v
e
r
s
i
g
t
I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer
og deres placering fremgår af dit betjeningspanel.
* Programmet Intensive Smart 45°
tilbyder fremragende opvaskeresultater,
også selv om servicet er meget snavset.
Og dette med en energibesparelse på
op til 25% i forhold til programmet
Intensiv 70°.
For at kunne udnytte disse fordele skal
du bruge moderne opvaskemidler, som
udfolder sin fulde opvaskekraft allerede
fra 45 °C. Disse opvaskemidler
er kendetegnet tilsvarende
af producenterne.
Service Tilsmudsningsart Program Mulige
ekstrafunktioner
Programforløb
gryder, pander,
robust service
og bestik
fastsiddende,
fastbrændte eller
tørrede, stivelses-
eller
æggehvideholdige
madrester
± / °
Intensiv 70°
alle
Forskyl
Opvask 70°
Mellemskyl
Sidste skyl 65°
Tørring
Ó
* Intensive
Smart 45°
alle
Forskyl
Opvask 45°
Mellemskyl
Sidste skyl 69°
Tørring
Á
Auto 45° - 65°
alle
Optimeres
iht. tilsmudsningsgraden
vha. sensorik.
blandet service
og bestik
let tørrede,
almindelige
madrester fra
husholdningen
Á
Auto 45° - 65°
alle
Optimeres
iht. tilsmudsningsgraden
vha. sensorik.
â / à
Eco 50°
alle
Forskyl
Opvask 50°
Mellemskyl
Sidste skyl 65°
Tørring
sart service,
bestik,
temperaturfølso
mt plast
og temperaturføl
somme glas
ikke fastsiddende,
friske madrester
ñ / ð
Lyn 45°
Ekstra tørring
Opvask 45°
Mellemskyl
Sidste skyl 55°
alle former for
service
kold afskylning,
mellemrengøring
ù / ø
Forskyl
ingen Forskyl
Side: 21
Ekstrafunktioner da
21
Programudvalg
Vælg et program, der passer til service
og tilsmudsninsgrad.
Henvisninger til testinstitutter
Testinstitutter modtager henvisningerne
til sammenlignende afprøvninger (f.eks.
iht. EN 60436).
Her er der tale om betingelserne for at
gennemføre testene, dog ikke om
resultaterne eller forbrugsværdierne.
Forespørgsel via e-mail til:
dishwasher@test-appliances.com
Der er brug for produktions-nummeret
(E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD),
der findes på typeskiltet 92 på
maskinens dør.
0Ekstrafunktioner
E
k
s
t
r
a
f
u
n
k
t
i
o
n
e
r
* ikke alle modeller
Kan indstilles med tasterne for
ekstrafunktioner X.
Tidsbesparelse(VarioSpeed)Ÿ Tidsbesparelse
(VarioSpeed) *
Med funktionen >>Speed up<< kan
programtiden forkortes ca.20% til 50%,
afhængigt af det valgte program. Den
ændrede programtid vises i
talindikatoren h. Vand- og
energiforbruget øges for at sikre
optimale opvaskeresultater, selv om
programtiden er kortere.
Halvmaskine§ Halv maskine *
Benyt „Halv maskine“, hvis der skal
vaskes mindre mængder op (f.eks. glas,
kopper, tallerkener). Derved spares
vand, energi og tid. Tilsæt lidt mindre
opvaskemiddel end angivet på
emballagen.
· Hygiejne (Hygiene) *Hygiejne(Hygiene)
Temperaturen øges under rengøringen.
Derved nås en øget hygiejnestatus.
Denne ekstrafunktion er ideel f.eks. til
rengøring af skærebrætter eller
babyflasker.
Ï Intensiv zone *Intensivzone
Perfekt til blandet service og bestik.
Meget snavsede gryder og pander kan
placeres i underkurven og normalt
snavset service i overkurven.
Sprøjtetrykket forstærkes i underkurven,
opvasketemperaturen øges en smule.
¿ Ekstra tørring *Ekstratørring
En øget temperatur under skylningen og
en forlænget tørrefase gør det muligt, at
også kunststofdele tørrer bedre.
Energiforbruget er steget en smule.
Side: 22
da Betjening af maskinen
22
1Betjening af maskinen
B
e
t
j
e
n
i
n
g a
f m
a
s
k
i
n
e
n
Programdata
Programdata (forbrugsværdier) findes
i den korte vejledning. De gælder for
normale betingelser og
indstillingsværdien for hårdhedsgrad
•:‹…. Forskellige faktorer som
f.eks. vandtemperatur eller ledningstryk
kan føre til afvigelser.
AquasensorAquasensor *
* ikke alle modeller
AQUA-sensoren er en optisk
måleanordning (fotocelle) til måling af
opvaskevandets uklarhed.
Programmet afgør, om der er brug for
aquasensoren. Er aquasensoren aktiv,
kan „rent“ opvaskevand bruges i det
næste hold vand og vandforbruget
reduceres med 3 - 6 liter. Hvis vandet er
for snavset, pumpes det ud af maskinen
og erstattes af rent vand. I de
automatiske programmer tilpasses
desuden temperatur og programtid
i forhold til tilsmudsningsgraden.
Tænd for maskinen
1. Luk helt op for vandhanen.
2. Åben døren.
3. Tænd for TÆND/SLUK-
knappen (.
Displayet til programmet Eco 50°
blinker. Dette program vælges, hvis
der ikke vælges et andet program
0. I taldisplayet h blinker den
forventede programvarighed.
4. Tryk på START tasten `.
5. Luk døren.
Programforløbet starter.
Bemærk
- til miljøvenlig brug af
opvaskemaskinen:
Af økologiske grunde forindstilles
programmet Eco (Øko) 50°, hver gang
maskinen startes. Derved spares
miljøressourcer og ikke mindst din
pengepung.
Eco (Øko) 50° programmet er et
specielt miljøvenligt program. Det er
„standardprogrammet“ iht. EU-
forordningen 1016/2010 om krav til
miljøvenligt design af
husholdningsvaskemaskiner, i hvilken
standardopvaskecyklussen til opvask
af normalt snavset service og det
kombinerede energi- og vandforbrug til
opvask af denne form for service
forklares på en forståelig måde.
OptiskindikatormensprogrammetkørerOptisk indikator mens
programmet kører *
* ikke alle modeller
Mens programmet kører, ses et lyst
punkt på gulvet under maskinens dør.
Åbn først døren, når dette lyse punkt
ikke ses mere på gulvet.
Lyspunktet blinker, hvis døren ikke er
lukket helt. *
Det lyse punkt kan ikke ses, hvis
maskinen monteres i et højskab, hvor
maskinen flugter med møblets kant.
Denne funktion kan ændres på følgende
måde:
1. Åben døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK-
knappen (.
3. Tryk på programtasten # og hold
den nede og tryk på START
tasten `, til talindikatoren •:‹....
fremkommer.
Side: 23
Betjening af maskinen da
23
4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten # blinker og
i talindikatoren h lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….
5. Tryk på programtasten #, indtil
den fabriksindstillede værdi ‚:‹‚
fremkommer i talindikatoren h.
Den indstillede værdi ændres
på følgende måde:
1. Funktionen kan slukkes ‚:‹‹ eller
tændes ‚:‹‚ ved at trykke på
tasten 3.
2. Tryk på START tasten `.
Den indstillede værdi er gemt
i hukommelsen.
3. Luk døren.
Indikator til visning af
resterende programtid
Når der vælges et program,
fremkommer den resterende programtid
i talindikatoren h.
Programtiden bestemmes under
programkørslen af vandtemperatur,
servicemængde og tilsmudsningsgrad
og kan variere (afhængigt af det valgte
program).
UdskydelseafstarttidUdskydelse af starttid *
* ikke alle modeller
Starttidspunktet kan udskydes i op til
24 timer (i timetrin).
1. Åben døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
3. Tryk på tasten P til
talindikatoren h springer œ:‹‚ hen
på.
4. Tryk på tasten P + eller –, indtil
den ønskede tid fremkommer.
5. Tryk på START-tasten `,
udskydelsen af starttid er aktiveret.
6. Udskydelsen af starttid slettes ved at
trykke på tasten P + eller –, indtil
fremkommer i talindikatoren h
œ:‹‹.
Programvalget kan ændres efter
behag, indtil maskinen starter.
7. Luk døren.
Programmet er færdigt
Programmet er færdigt, når
værdien ‹:‹‹ ses i taldisplayet h.
Desuden høres en signaltone, når
programmet er færdigt. Denne funktion
kan ændres på følgende måde:
1. Åben døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
3. Tryk på programtasten # og hold
den nede og tryk på START-
tasten `, til talindikatoren •:‹....
fremkommer.
4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten # blinker og
i taldisplayet h lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….
5. Tryk på programtasten #, indtil
den fabriksindstillede værdi ›:‹ƒ
fremkommer i talindikatoren h.
Den indstillede værdi ændres på
følgende måde:
1. Tryk på programtasten 3. Den
indstillede værdi øges et trin, hver
gang der trykkes på tasten; når
værdien ›:‹„ er nået, springer
displayet tilbage til ›:‹‹ (slukket).
2. Tryk på START-tasten `, den
indstillede værdi er gemt.
3. Luk døren.
Side: 24
da Betjening af maskinen
24
Automatisk slukning når
programmet er færdigt eller
indvendig belysning*Automatiskslukning/indvendigbelysning
* ikke alle modeller
Ønsker du at spare på energien, kan
opvaskemaskinen slukkes automatisk 1
min eller 120 min, efter at programmet
er færdigt.
Indstillingen kan vælges mellem ˜:‹‹
og ˜:‹ƒ.
1. Åben døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK
knappen (.
3. Tryk på programtasten # og hold
den nede og tryk på START
tasten `, til talindikatoren •:‹...
fremkommer.
4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten # blinker og
i taldisplayet h lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….
5. Tryk på programtasten # igen og
igen, til værdien ˜:‹... fremkommer i
ciffervisningen h.
Den indstillede værdi ændres
på følgende måde:
1. Tryk på programtasten 3.
Den indstillede værdi øges et trin,
hver gang der trykkes på tasten; når
værdien ˜:‹ƒ er nået, springer
displayet tilbage til ˜:‹‹.
2. Tryk på START tasten `.
Den indstillede værdi er gemt
i hukommelsen.
3. Luk døren.
Sluk for maskinen
Kort tid efter programslut:
1. Åben døren.
2. Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
3. Luk for vandhanen (bortfalder ved
Aqua-Stop).
4. Tag servicet ud, når det er kølet af.
Bemærk
Når maskinen er færdig med at køre,
skal den være lukket i et stykke tid, før
den åbnes. Dermed undgår du, at damp
trænger ud og beskadiger bordpladen
og køkkenskabene på længere sigt.
Afbryd programmet
1. Åben døren.
2. Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
Lysindikatorerne slukker.
Programmet er gemt i hukommelsen.
Hvis døren åbnes ved
varmtvandstilslutning eller efter at
maskinen er varmet op, stilles døren
på klem i et par minutter, før den
lukkes. Ellers kan opvaskemaskinens
dør springe op eller vand strømme
ud af maskinen som følge af
ekspansion (overtryk).
3. Programmet fortsættes ved at tænde
for TÆND/SLUK-knappen ( igen.
4. Luk døren.
˜:‹‹ Maskinen slukker ikke automatisk.
Den indvendige belysning 1"
lyser, når døren er åben,
uafhængigt af, om TÆND-/SLUK-
kontakten ( er tændt eller
slukket. Belysningen er slukket, når
døren er lukket. Skulle døren være
åbnet i mere end 60 min., slukker
belysningen automatisk. Den
indvendige belysning 1" lyser
kun, når værdien er indstillet
på ˜:‹‹.
˜:‹‚ Maskine slukker efter 1 min.
˜:‹ƒ Maskine slukker efter 120 min.
Side: 25
Rengøring og vedligeholdelse da
25
AfbrydelseafprogramAfbrydelse af program (reset)
1. Åben døren.
2. Tryk på START-tasten `
i ca. 3 sekunder.
Talindikatoren h viser ‹:‹‚.
3. Luk døren.
Programmet varer ca. 1 min.
I talindikatoren h
fremkommer ‹:‹‹.
4. Åben døren.
5. Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
6. Luk døren.
Programskift
Når snart der trykkes på START-tasten
`, kan programmet ikke mere
ændres.
Det er kun muligt at ændre programmet
med funktionen afbrydelse af program
(reset).
Intensiv tørring
I skylleprogrammet arbejdes med en
højere temperatur for at opnå et bedre
tørreresultat. Programtiden kan
forlænges en smule i denne forbindelse.
(Pas på ved sarte servicedele!)
1. Åben døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen
(.
3. Tryk på programtasten # og hold
den nede og tryk på START-
tasten `, til talindikatoren •:‹...
fremkommer.
4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten # blinker og
i taldisplayet h lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….
5. Tryk på programtasten #, indtil
den fabriksindstillede værdi š:‹‹
fremkommer i talindikatoren h.
Den indstillede værdi ændres på
følgende måde:
1. Den intensive tørring kan tændes
š:‹‚ eller slukkes š:‹‹ ved at trykke
på tasten 3.
2. Tryk på START-tasten `.
Den indstillede værdi er gemt
i hukommelsen.
3. Luk døren.
2Rengøring og
vedligeholdelse
R
e
n
g
ø
r
i
n
g o
g v
e
d
l
i
g
e
h
o
l
d
e
l
s
e
Regelmæssig kontrol og
vedligeholdelse af din maskine er med
til at undgå fejl. Dermed sparer du tid og
penge.
Maskinens samlede tilstand
Kontrollér den indvendige del af
maskinen for fedt- og kalkaflejringer.
Hvis sådanne aflejringer findes, gøres
følgende:
Fyld sæberummet med
opvaskemiddel. Stil maskinen på
programmet med den højeste
temperatur og start maskinen uden
service.
Maskinen må kun rengøres med
rengøringsmidler, der er specielt egnet
til opvaskemaskinen.
Side: 26
da Rengøring og vedligeholdelse
26
Rengør apparatet regelmæssigt med
et specielt opvaskemaskinerens for
at bibeholde apparatets ydeevne i
længere tid.
For at dørpakningen altid er ren
og hygiejnisk, rengøres den med
en klud tilsat en smule
opvaskemiddel med regelmæssige
mellemrum.
Lad døren stå lidt åben, hvis
maskinen ikke bruges i længere tid,
da det ellers kan komme til at lugte
ubehageligt inde i maskinen.
Rengør aldrig opvaskemaskinen med en
damprenser. Fabrikanten fraskriver sig
ansvaret for evt. følgeskader.
Tør maskinens front og panel af med en
let fugtig klud med regelmæssige
mellemrum; det er nok at bruge klud og
sæbevand. Undgå svampe med ru
overflade og skurende rengøringsmidler,
begge dele kan ridse overfladen.
Ved modeller af rustfrit stål: Undgå
svampede klude eller vask dem
grundigt flere gange, før de anvendes
første gang, for at undgå korrosion.
m Advarsel – Sundhedsfare
Brug aldrig andre f.eks. klorholdige
husholdningsrengøringsmidler!
Specialsalt og
afspændingsmiddel
Kontrollér @ og H indikatorerne.
Påfyld salt og/eller
afspændingsmiddel efter behov.
Sier
Sierne 1Z holder grov snavs
i opvaskevandet væk fra pumpen. Dette
snavs kan medføre, at sierne tilstoppes
af og til.
Sisystemet består af en grov si, en flad
fin si og en mikrosi.
1. Kontrollér sierne for snavs, hver
gang maskinen har været i brug.
2. Drej sicylinderen løs som vist på
billedet og tag sisystemet ud.
3. Fjern evt. rester og rengør sierne
under rindende vand.
4. Samle sisystemet igen i omvendt
rækkefølge og kontrollér, at
pilmarkeringerne befinder sig ud for
hinanden efter lukningen.
Side: 27
Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? da
27
Spulearme
Kalk og snavs fra opvaskevandet kan
blokere dyser og lejringer i spulearmene
1: og 1J.
1. Kontrollér om dyserne på
spulearmene er tilstoppet.
2. Skru den øverste spulearm 1: af.
3. Tag den nederste spulearm 1J af
opad.
4. Rengør spulearmene under rindende
vand.
5. Sæt spulearmene på plads igen og
skru dem evt. fast.
3Hvad skal jeg gøre,
hvis der opstår en fejl?
H
v
a
d s
k
a
l j
e
g g
ø
r
e
, h
v
i
s d
e
r o
p
s
t
å
r e
n f
e
j
l
?
Mange fejl i dagligdagen kan afhjælpes
af brugeren uden brug af kundeservice.
Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan
tages i brug igen. I den efterfølgnede
oversigt findes mulige årsager til
fejlfunktioner og gode tips til, hvordan
de afhjælpes.
Bemærk
Skulle maskinen blive stående eller ikke
starte af uforklarlig grund, mens den
kører, gennemfører du først funktionen
program afbrydes (reset).
(se kapitel Betjening af maskinen)
m Advarsel – Husk: Reparationer må
kun gennemføres af fagfolk. Slidte dele
må kun erstattes af orignale
reservedele. Fagligt ukorrekte
reparationer eller brug af ikke originale
reservedele kan føre til alvorlige skader
og fare for brugeren.


Side: 28
da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
28
Afløbspumpe
Madrester eller fremmedlegemer, der
ikke holdes tilbage af sierne, kan
blokere afløbspumpen. Opvaskevandet
står så over sien.
m Advarsel – Fare for snit!
Vær under rengøringen
af afløbspumpen opmærksom på, at du
ikke kvæstes af glasskår eller spidse
genstande.
I dette tilfælde:
1. Afbryd principielt altid først apparatet
fra strømnettet.
2. Tag over- 12 og underkurven 1b
ud.
3. Demontér sierne 1Z.
4. Øs vandet væk, brug evt. en svamp.
5. Løft hvidt pumpelåg af ved hjælp
af en ske (som vist på billedet). Tag
fat omkring lågets forbindelsesstykke
og løft det skråt indad. Tag låget helt
af.
6. Kontrollér vingehjulet for
fremmedlegemer og fjern i givet fald
disse.
7. Anbring låget i den oprindelige
position og tryk det ned, til det falder
i hak (klik).
8. Sæt sierne i.
9. Sæt kurvene i igen.


&/,&.

Side: 29
Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? da
29
Fejltabel
Fejl Årsag Afhjælpning
Indikator „Vandtilløb
kontrolleres“ 8 lyser.
Der er knæk på tilløbsslangen. Sørg for at der ikke er knæk på
tilløbsslangen.
Vandhane er lukket. Luk op for vandhanen.
Vandhane sidder i klemme eller
er tilkalket.
Luk op for vandhanen.
Flowmængden skal være min. 10 l/min., når
der er åbnet for vandtilløbet.
Sien i vandtilløbet er tilstoppet. Sluk for maskinen og træk stikket ud. Luk
for vandhanen. Skru vandtilslutningen af.
Rengør sien i tilløbsslangen. Skru
vandtilslutningen på igen. Kontrollér mht.
tæthed. Genopret strømforsyningen. Tænd
maskinen.
Fejlkode “:‹ˆ lyser. Opsugningsåbning (på den højre
side inde i maskinen) tildækket af
servicedele.
Anbring service i maskinen på en sådan
måde, at opsugningsåbningen er fri.
Fejlkode “:‚ƒ lyser. Varmelement er tilkalket eller
snavset.
Rengør maskinen med maskinplejemiddel
eller afkalkningsmiddel. Brug
opvaskemaskinen med afkalkningsanlæg
og kontrollér indstillingen (se kapitel
Afhærdningsanlæg/Specialsalt).
Fejlkode “:‚… lyser. Vandbeskyttelsessystem
aktiveret.
Sluk for vandhanen.
Kontakt kundeservice, og angiv fejlkoden.
Fejlkode “:‚† lyser.
Fejlkode “:‚‡ lyser. Konstant vandtilløb.
Fejlkode “:ƒƒ lyser. Sier 1Z er snavsede eller
tilstoppede.
Rengør sierne.
(se „Rengøring og vedligeholdelse“).
Fejlkode “:ƒ… lyser. Afløbsslangen er knækket eller
tilstoppet.
Træk slangen, så der ikke er knæk på den
og fjern evt. rester.
Vandlåsen er stadigvæk lukket. Kontrollér tilslutningen på vandlåsen og åbn
den evt.
Afdækning på afløbspumpe er
løs.
Tryk afdækningen rigtigt på plads.
(se „Afløbspumpe“).
Side: 30
da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
30
Fejlkode “:ƒ† lyser. Afløbspumpen blokerer eller
afdækningen til afløbspumpen
sidder ikke rigtigt i hak.
Rengør pumpen og tryk afdækningen rigtigt
på plads. (se „Afløbspumpe“).
Fejlkode “:ƒˆ lyser. For lav netspænding. Ingen maskinfejl, få netspænding og el-
installation kontrolleret.
En anden fejlkode
fremkommer i
talindikatoren.
(“:‹‚ til “:„‹)
Der er sandsynligvis opstået en
teknisk fejl.
Sluk for maskinen med TÆND-/SLUK-
knappen (. Start maskinen igen efter
kort tid.
Skulle problemet opstå igen, luk vandhanen
og træk ud netstikket.
Kontakt kundeservice og angiv fejlkoden.
Display blinker. Dør er ikke lukket helt. Luk døren. Kontrollér, at der ikke rager
genstande (service, duftautomat) ud over
kurven, da døren så ikke kan lukkes.
Indikator for salt @ og/
eller afspændingsmiddel
H lyser.
Afspændingsmiddel mangler. Påfyld afspændingsmiddel.
Salt mangler. Påfyld specialsalt.
Sensor erkender ikke
salttabletter.
Brug andet specialsalt.
Indikator for salt @ og/
eller afspændingsmiddel
H lyser ikke.
Indikator er slukket. Aktivering/deaktivering (se kapitel
„Afkalkningsanlæg/Specialsalt“ eller
„Afspændingsmiddel“).
Der er stadigvæk nok specialsalt/
afspændingsmiddel i maskinen.
Kontrollér indikator, påfyldningsniveauer.
Efter programmet er
afsluttet, bliver vandet
stående i maskinen.
Sisystem eller område under
sierne 1Z er tilstoppet.
Rengør sierne og området under disse (se
„Afløbspumpe“).
Programmet er endnu ikke
færdigt.
Vent til programmet er færdigt eller
gennemfør Reset (se „Program afbrydes“).
Fejl Årsag Afhjælpning
Side: 31
Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? da
31
Service er ikke tørt. Intet eller for lidt
afspændingsmiddel i beholderen.
Påfyld afspændingsmiddel.
Der er valgt et program uden
tørring.
Vælg et program med tørring (se
„Programoversigt“, „Programforløb“).
Vand har samlet sig i
fordybninger på service og bestik.
Sørg for, at service og bestik stilles på skrå,
når det stilles ind i maskinen, stil
pågældende servicedele så skråt som
muligt.
Brugt, kombineret
opvaskemiddel har dårlig
tørrekapacitet.
Brug et andet kombi-opvaskemiddel, med
bedre tørrekapacitet. Ekstra brug af
afspændingsmiddel forbedrer
tørrekapacitet.
Intensivtørring til øget tørring
ikke aktiveret.
Aktivér intensivtørring (se „Betjening af
maskinen“)
Service er blevet taget for tidligt
ud af maskinen eller tørringen var
endnu ikke færdig.
Vent til programmet er færdigt eller tag først
servicet ud af maskinen 30 min. efter
programslut.
Brugt Øko afspændingsmiddel
har dårlig tørrekapacitet.
Brug et mærkeafspændingsmiddel. Øko
produkter har tydeligt dårligere virksomhed.
Plastservice er ikke tørt. Plast har specielle egenskaber. Plast har en dårligere evne til at holde på
varmen og tørrer derfor dårligere.
Bestik er ikke tørt. Bestik er sorteret ufordelagtigt i
bestikkurven.
Læg helst hvert bestikstykke separat, undgå
at bestikstykkerne rammer hinanden.
Bestik er sorteret ufordelagtigt i
bestikskuffen.
Sortér bestikket rigtigt og læg helst hvert
bestikstykke separat.
Efter opvasken er
maskinen våd indvendig.
Ingen maskinfejl. Som følge af tørreprincippet
„Kondensationstørring“ er vanddråberne i
beholderen fysisk betinget og de er også
ønsket. Fugtigheden i luften kondenserer på
den indvendige side af opvaskemaskinen,
løber ned og pumpes ud.
Fejl Årsag Afhjælpning
Side: 32
da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
32
Madrester på servicet. Service er placeret alt for tæt,
servicekurv er for fuld.
Sæt servicet i maskinen på en sådan måde,
at der er nok frirum, og at sprøjtestrålerne
kan nå servicets overflade. Undgå at delene
rammer hinanden.
Spulearmdrejning er forhindret. Sæt servicet i maskinen på en sådan måde,
at spulearmens rotation ikke hindres på
nogen måde.
Spulearmdyser tilstoppet. Rengør spulearmdyserne.
(se „Rengøring og vedligeholdelse“).
Sier 1Z er snavsede. Rengør sierne (se „Rengøring og
vedligeholdelse“).
Sier 1Z er sat forkert i og/eller
er ikke trykket rigtigt på plads.
Sæt sierne rigtigt i og tryk dem på plads.
For svagt opvaskeprogram. Vælg et stærkere opvaskeprogram.
Service er forvasket alt for stærkt,
derfor indstiller sensorik på svagt
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.
Anbefalet program Eco (Øko) 50° eller
Intensiv.
Høje, smalle beholdere skylles
ikke tilstrækkeligt i hjørnerne.
Stil ikke høje, smalle beholdere alt for meget
på skrå og ikke ind i hjørner.
Overkurv 12 til højre og
venstre er ikke indstillet i samme
højde.
Indstil overkurven i samme højde med
sidearme.
Opvaskemiddelrester Låg på sæbeautomat er blokeret
af servicedele, derfor kan låget
ikke åbnes helt.
Låg på sæbeautomat må ikke hindres af
servicedele.
Placér ikke servicedele eller duftautomat i
opvaskemiddeltablettens beholder.
Låg på sæbeautomat blokeres af
en tab.
Tab skal lægges ind på tværs, ikke på
højkant.
Tabs er brugt i lyn- eller
kortprogrammet.
Opvaskemidlets opløsningstid
nås ikke i det valgte kortprogram.
Opløsningstid for tabs er for lang til lyn- eller
kortprogrammet.
Brug opvaskepulver eller et stærkere
program.
Opvaskeeffekt og
opløsningsadfærd reduceres, jo
længere tid opvaskemidlet
opbevares, eller opvaskemiddel
er meget klumpet.
Skift opvaskemiddel.
Fejl Årsag Afhjælpning
Side: 33
Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? da
33
Vandpletter på plastdele. Dråber på plastdelenes overflade
kan rent fysisk ikke undgås.
Vandpletter ses efter aftørringen.
Brug et kraftigere program (flere
vandveksel).
Sørg for, at service stilles på skrå ind i
maskinen.
Brug afspændingsmiddel.
Øg evt. afkalkningsindstillingen.
Belægninger i beholder
eller på dør, der kan tørres
af eller opløses i vand.
Opvaskemidlets indholdsstoffer
aflejres. Disse belægninger kan
normalt ikke fjernes kemisk
(maskinrens, ...).
Skift opvaskemiddelmærke.
Rengør maskinen mekanisk.
Ses en „hvid belægning“ på
beholderens bund, er
afkalkningsanlægget ikke
indstillet helt rigtigt.
Øg afkalkningsindstillingen og skift evt.
opvaskemiddel.
Låg på saltbeholder 1R er ikke
drejet fast.
Drej låget til saltbeholderen rigtigt fast.
Gælder kun for glas: En
begyndende glaskorrosion ser
kun ud til at kunne tørres af.
Se „Skader på glas og service“.
Hvide belægninger på
service, beholder eller dør,
der er vanskelige at fjerne.
Opvaskemidlets indholdsstoffer
aflejres. Disse belægninger kan
normalt ikke fjernes kemisk
(maskinrens, ...).
Skift opvaskemiddelmærke.
Rengør maskinen mekanisk.
Hårdhedsområde er indstillet
forkert eller vandets hårdhed
overskrider 8,9 mmol/l.
Indstil afkalkningsanlæg iht.
brugsvejledning eller fyld salt på.
Effekten af 3in1 opvaskemiddel
eller Bio/Øko opvaskemiddel er
ikke stor nok.
Indstil afkalkningsanlæg iht.
brugsvejledning eller brug separate midler
(mærkeopvaskemiddel, salt,
afspændingsmiddel).
Underdosering af opvaskemiddel. Øg dosering af opvaskemiddel eller skift
opvaskemiddel.
Det valgte opvaskeprogram er for
svagt.
Vælg et stærkere opvaskeprogram.
Rester fra te- eller læbestift
på service.
For lav opvasketemperatur. Vælg et program med højere
opvasketemperatur.
For lidt eller uegnet
opvaskemiddel.
Påfyld egnet opvaskemiddel med rigtig
dosering.
Service er forvasket alt for stærkt,
derfor indstiller sensorik på svagt
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.
Anbefalet program Eco (Øko) 50°
Fejl Årsag Afhjælpning
Side: 34
da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
34
Farvede (blå, gul, brun)
belægninger, der er
vanskelige at fjerne eller
som ikke kan fjernes, i
maskinen eller på service
af rustfrit stål.
Lagdannelse af indholdsstoffer
fra grøntsager (f.eks. kål, selleri,
kartofler, nudler, ...) eller fra
postevand (f.eks. mangan).
Kan til dels fjernes med maskinrens eller
mekanisk rengøring. Belægninger er ikke
sundhedsskadelige.
Lagdannelse fra metalliske
bestanddele på sølv- eller
aluminiumsservice.
Kan til dels fjernes med maskinrens eller
mekanisk rengøring.
Farvede (gul, orange, brun)
aflejringer, der er nemme
at fjerne inde i maskinen
(især i bundområdet).
Lagdannelse af indholdsstoffer
fra madrester og postevand
(kalk), „sæbeagtig“.
Kontrollér afkalkningsanlæggets funktion
(påfyld salt) hhv. hvis der bruges
kombinerede opvaskemidler (tabs), må
afkalkning aktiveres (se kapitel
Afkalkningsanlæg/Specialsalt).
Misfarvning af plastdelene
inde i apparatet.
Plastdele inde i apparatet kan
misfarves i opvaskemaskinens
brugstid.
Misfarvninger er normale og forringer ikke
opvaskemaskinens funktion.
Misfarvning på plastdele. For lav opvasketemperatur. Vælg et program med højere
opvasketemperatur.
Service er forvasket alt for stærkt,
derfor indstiller sensorik på svagt
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.
Anbefalet program Eco (Øko) 50°
Striber på glas, glas med et
metallisk udseende og
bestik, der kan fjernes.
Der er brugt for meget
afspændingsmiddel.
Indstil afspændingsmiddel på lavt trin.
Afspændingsmiddel er ikke fyldt
på eller indstilling er for lav.
Påfyld afspændingsmiddel og kontrollér
dosering (anbefaling trin 4-5).
Opvaskemiddelrest i
programafsnit Skylning. Låg på
sæbeautomat er blokeret af
servicedele (låg kan ikke åbnes
helt).
Låg på sæbeautomat må ikke hindres af
servicedele.
Placér ikke servicedele eller duftautomat i
opvaskemiddeltablettens beholder.
Service er forvasket alt for stærkt,
derfor indstiller sensorik på svagt
programforløb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.
Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.
Anbefalet program Eco (Øko) 50°
Begyndende eller allerede
eksisterende, irreversible
(der ikke går tilbage)
glaspest.
Glas kan ikke tåle
opvaskemaskine, kun egnet til
opvaskemaskine.
Sæt kun glas i maskinen, der kan tåle
opvaskemaskine.
Undgå lang dampfase (ståtid når opvask er
færdig).
Brug opvask ved lavere temperatur.
Indstil afkalkningsanlæg iht. vandets
hårdhed (evt. et trin lavere).
Brug opvaskemiddel med
glasbeskyttelseskomponent.
Fejl Årsag Afhjælpning
Side: 35
Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? da
35
Rustspor på bestik. Bestik er ikke tilstrækkelig
rustbestandig. Knivklinger er ofte
meget ramt.
Brug rustfast bestik.
Bestik ruster også, hvis rustende
dele vaskes med op (grydegreb,
beskadigede servicekurve osv.).
Opvaske ikke rustende dele.
Der er for meget salt i
opvaskevandet, da låget på
saltbeholderen ikke er lukket
rigtigt eller fordi salt er blevet
spildt.
Drej låget på saltbeholderen godt fast eller
fjern spildt salt.
Apparatet starter ikke. Sikringen er ikke i orden i
husholdningen.
Kontrollér sikringen.
Netkablet er ikke sat i. Sikr, at netkablet er sat helt i bag på
maskinen og i stikdåsen. Kontrollér, at
stikdåsen fungerer som den skal.
Døren er ikke lukket rigtigt. Luk døren.
Program starter af sig selv. Du har ikke ventet, til
programmet er færdigt.
Gennemfør Reset.
(Se „Program afbrydes“).
Døren er vanskelig at åbne. Børnesikring er aktiveret. Deaktivér børnesikring. (Se brugsanvisning
bag i omslaget)
Døren kan ikke lukkes. Dørlås er sprunget om. Luk dør med øget kraft.
Døren kan ikke lukkes på grund
af forkert montering.
Kontrollér monteringen af maskinen: Dør
eller monteringsdele må ikke ramme imod,
når den/de lukkes.
Låget på sæbeautomaten
kan ikke lukkes.
Sæbeautomat eller lågføring er
blokeret af sammenklæbede
rester fra opvaskemidlet.
Fjern rester fra opvaskemiddel.
Rester fra opvaskemiddel i
sæbeautomat eller i
opvaskemiddeltablettens
beholder.
Spulearme er blokeret af
servicedele, derfor skylles
opvaskemiddel ikke ud.
Sikr, at spulearmene roterer frit.
Sæbeautomat var fugtig ved
påfyldning.
Sæbeautomaten skal være tørt, når
opvaskemiddel fyldes i.
Fejl Årsag Afhjælpning
Side: 36
da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?
36
Maskine bliver stående
under programkørsel eller
program svigter.
Dør er ikke lukket helt. Luk døren.
Placér ikke servicedele eller
duftautomat i
opvaskemiddeltablettens
beholder.
Overkurv trykker mod indersider
af døren og forhindrer en sikker
lukning af dør.
Kontrollér, om bagvæg trykkes ind på grund
af f.eks. stikdåse eller ikke demonteret
slangeholder.
Strøm- og/eller vandtilførsel
afbrudt.
Opret strøm- og/eller vandtilførsel.
Slående lyd fra
fyldeventiler.
Husinstallationsafhængig, da der
ikke er nogen maskinfejl. Dette
påvirker ikke maskinens funktion.
Ingen afhjælpning mulig.
Slående eller klaprende
lyd.
Spulearm slår mod service,
service er ikke sat korrekt ind.
Sæt service i, så spulearme ikke rammer
service.
Er der ikke meget service i
maskinen, rammer vandstrålerne
spulebeholderen direkte.
Sæt mere service i maskinen eller fordel
servicet mere jævnt.
Lette servicedele bevæger sig
under opvasken.
Sæt let service stabilt i maskinen.
Usædvanlig skumdannelse. Almindeligt opvaskemiddel er
kommet i beholder til
afspændingsmiddel.
Påfyld straks afspændingsmiddel i beholder
til afspændingsmiddel.
Afspændingsmiddel spildt. Fjern afspændingsmiddel med en klud.
Fejl Årsag Afhjælpning
Side: 37
Kundeservice da
37
4Kundeservice
K
u
n
d
e
s
e
r
v
i
c
e
Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjælpe fejlen. Vi finder altid
en passende løsning, også for at undgå
unødvendige besøg af teknikere.
Kontaktdataene for den nærmeste
kundeservice findes bag på dennen
brugsanvisning eller i vedlagte
kundeservicefortegnelse. Hvis du
kontakter kundeservice, bør du altid
oplyse produktionsnummeret (E-Nr. = 1)
og fabrikationsnummer (FD = 2), som
begge findes på typeskiltet 92, der
sidder på maskinens dør.
Hav tillid til fabrikantens kompetence.
Kontakt os. Således sikres det, at
reparationer gennemføres af instruerede
serviceteknikere, der er udstyret med de
originale reservedele, der passer til dine
husholdningsapparater.
* ikke alle modeller
5Opstilling
og tilslutning
O
p
s
t
i
l
l
i
n
g o
g
t
i
l
s
l
u
t
n
i
n
g
Opvaskemaskinen skal være tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske
tilslutningsværdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de
efterfølgende afsnit
og montagevejledningen.
De enkelte monteringsskridt skal
gennemføres i den angivne rækkefølge:
1. Kontrol af leverance
2. Opstilling
3. Afløbstilslutning
4. Rentvandstilslutning
5. Elektrisk tilslutning
Leveringsomfang
I tilfælde af reklamationer kontakt da
forhandleren, hvor du har købt
maskinen/apparatet, eller vores
kundeservice.
Opvaskemaskine
Brugsanvisning
Monteringsvejledning
Garanti*
Montagemateriale
Dampbeskyttelsesplade*
Gummiskørt*
Netkabel
* ikke alle modeller
Sikkerhedsanvisninger
Læs og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under „Når
maskinen installeres“.


)'
(1U

)'
 
(1U

Side: 38
da Opstilling og tilslutning
38
Leverance
Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret på fabrikken. Dette
kan være årsag til, at der evt. befinder
sig små vandskjolder i maskinen. De
forsvinder efter første brug.
Tekniske data
Vægt:
max. 60 kg
Spænding:
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilslutningsværdi:
2,0–2,4 kW
Sikring:
10/16 A (UK 13A)
Optagen effekt:
Slukket tilstand (Po)* 0,10 W
Standby-tilstand (driftsklar) (Pl)* 0,10 W
*iht. forordninger (EU) nr. 1016/2010 og
1059/2010
Ekstrafunktioner og indstillinger kan
forøge den optagne effekt.
Vandtryk:
mindst 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa
(10 bar). Ved højere vandtryk: Forkobles
en trykreduktionsventil.
Tilløbsmængde:
min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:
koldt vand, ved varmt vand max. temp.
60 °C.
Kapacitet:
12–15 kuverter (ikke alle modeller).
Opstilling
De krævede monteringsmål fremgår af
monteringsanvisningen. Opstil maskinen
vandret ved hjælp af de justerbare
fødder. Kontrollér at maskinen står
sikkert.
Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, så de ikke
kan vælte, f.eks. ved at skrue dem
fast til væggen eller montere dem
under en gennnemgående
arbejdsplade, der er skruet fast til
naboskabene.
Maskinen kan uden videre
indbygges i et køkkenelement
mellem træ- eller plastvægge.
Tilslutning for afløbsvand
1. De krævede arbejdsskridt fremgår af
monteringsanvisningen. Der kan evt.
monteres en sifon med afløbsstuds.
2. Forbind afløbsvandslangen med
sifonens afløbsstuds ved hjælp af
vedlagte dele.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er
knækket, fastklemt eller slynget ind
i sig selv og at et låg i afløbet ikke
forhindrer, at vandet kan løbe ud!
Side: 39
Opstilling og tilslutning da
39
Rentvandstilslutning
1. Forbind rentvandstilslutningen
med vandhanen ved hjælp
af vedlagte dele iht.
montagevejledningen.
Kontrollér at rentvandstilslutningen
hverken er knækket, kommet
i klemme eller slynget ind i sig selv.
2. Når apparatet skiftes, skal der altid
anvendes en ny vandtilløbsslange.
Vandtryk:
Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks.
1 MPa (10 bar). Ved højere vandtryk:
Forkobles en trykreduktionsventil.
Tilløbsmængde:
Min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:
Koldt vand, ved varmt vand maks. temp.
60 °C.
Varmtvandstilslutning *Varmtvandstilslutning
* ikke alle modeller
Opvaskemaskinen kan tilsluttes til koldt-
eller varmtvand indtil max. 60 °C.
Tilslutning til varmtvand anbefales, hvis
dette står til rådighed fra en energetisk
fordelagtig varmtvandsforsyning
og egnet installation f.eks.
et solenergianlæg
med cirkulationsledning.
Derved spares energi og tid.
Med indstillingen varmtvand ‘:‹‚ kan
maskinen afstemmes optimalt til drift
med varmtvand.
Det anbefales at indstille en
vandtemperatur (temperatur på det
indløbende vand) på mindst 40 °C
og max. 60 °C.
En tilslutning til varmtvand kan ikke
anbefales, hvis vandet kommer fra
en elektrisk vandvarmer.
Indstilling varmtvand:
1. Åben døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK
knappen (.
3. Tryk på programtasten # og hold
den nede og tryk på START
tasten `, til talindikatoren •:‹...
fremkommer.
4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten # blinker og
i taldisplayet h lyser den
fabriksindstillede værdi •:‹….
5. Tryk på programtasten #, indtil
den fabriksindstillede værdi ‘:‹‹
fremkommer i talindikatoren h.
Den indstillede værdi ændres på
følgende måde:
1. Med et tryk på tasten 3
slukkes ‘:‹‹ eller tændes ‘:‹‚
indstillingen varmtvand.
2. Tryk på START tasten `.
Den indstillede værdi er gemt
i hukommelsen.
3. Luk døren.
Elektrisk tilslutning
Tilslut kun maskinen til
vekselspænding i et område mellem
220 V og 240 V og 50 Hz eller
60 Hz via en forskriftmæssigt
installeret stikdåse med jordleder.
Nødvendig sikring se typeskilt 92.
Stikdåsen skal være anbragt
i nærheden af opvaskemaskinen og
være fri tilgængelig også efter
monteringen.
Hvis stikket ikke er frit tilgængeligt
efter monteringen, kræver de
gældende sikkerhedsforskrifter, at
der installeres en flerpolet afbryder
med en kontaktåbning på
mindst 3 mm.
Ændringer på tilslutningen må kun
foretages af en fagmand.
Side: 40
da Opstilling og tilslutning
40
En forlængelse af
nettilslutningsledningen må kun
købes hos serviceteknikeren.
Anvendes et HFI-relæ, skal det være
af typen ‚. Kun et sådant relæ
sikrer, at de gældende forskrifter
opfyldes.
Maskinen er udstyret med et
vandsikkerhedssystem. Vær
opmærksom på, at dette kun
fungerer, når strømforsyningen er
tilsluttet.
m Advarsel – Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-
Schuko-stik (sikkerhedsstik).
For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stik-adapter.
Denne adapter (tilladt til maks. 13
ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Demontering
Overhold også her den rækkefølge, der
gælder for de enkelte arbejdsskridt.
1. Afbryd apparatet fra strømnettet.
2. Luk for vandtilgangen.
3. Løsn tilslutningen til afløb- og
rentvand.
4. Løsn fastgørelsesskruerne
til møbeldelene.
5. Demonter sokkelbrættet, hvis et
sådant findes.
6. Træk apparatet ud samtidigt med
at slangen trækkes forsigtigt med ud.
Transport
Tøm opvaskemaskinen og sikre de løse
dele.
Overhold følgende skridt, når
maskinen tømmes:
1. Luk op for vandhanen.
2. Åben døren.
3. Tænd for TÆND/SLUK-
knappen (.
4. Vælg det program, der har den
højeste temperatur.
I taldisplayet h vises den
forventede programvarighed.
5. Tryk på START-tasten `.
6. Luk døren.
Programmet starter.
7. Åbn døren efter ca. 4 minutter.
8. Tryk på START-tasten ` og hold
den nede, til talindikatoren ‹:‹‚
viser.
9. Luk døren.
10.Åbn døren efter ca. 1 min.
Talindikatoren viser ‹:‹‹.
11.Sluk for TÆND/SLUK ( knappen.
12.Luk for vandhanen, løsne
tilløbsslangen og lad det resterende
vand løbe ud.
Maskinen skal transporteres
opretstående.
(så resterende vand ikke trænger ind
i maskinens styring og fører til forkert
programforløb).
FrostsikkerhedFrostsikkerhed(Tømmaskinen)
Står maskinen i et frosttruet rum (f.eks.
sommerhus), skal maskinen tømmes
helt (se transport).
5HWWLO QGULQJHULWHNQLNRJ
GHVLJQIRUEHKROGHV

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens iQ500.

Stil et spørgsmål om Siemens iQ500

Har du et spørgsmål om Siemens iQ500 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens iQ500. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens iQ500 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.