Siemens ET475MY11E manual

Få vist brugermanualen for Siemens ET475MY11E below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Bageplade
  • Model/navn: ET475MY11E
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 2
3
× Indholdsfortegnelse[da]
Brugsanvisning
Vigtige sikkerhedsanvisninger..................................................3
Årsager for skader..............................................................................4
Miljøbeskyttelse..........................................................................4
Miljøvenlig bortskaffelse ....................................................................4
Om apparatet ..............................................................................5
Deres nye Teppan Yaki .....................................................................5
Betjeningsfeltet....................................................................................5
Restvarmeindikator.............................................................................6
Inden den første ibrugtagning ..................................................6
Rengøre................................................................................................6
Opvarme Teppan Yaki.......................................................................6
Indstille Teppan Yaki ..................................................................6
Tænde og slukke Teppan Yaki ........................................................6
Indstille temperatur.............................................................................6
Varmholdningstrin...............................................................................6
Rengøringstrin .....................................................................................6
Slukke bageste varmezone ..............................................................6
Indstillingstabel....................................................................................7
Automatisk tidsbegrænsning.................................................... 7
Tips og tricks.............................................................................. 8
Timer ........................................................................................... 8
Grundindstillinger ...................................................................... 8
Ændre grundindstillinger...................................................................8
Vedligeholdelse og rengøring................................................... 9
Rengøre apparatet .............................................................................9
Disse rengøringsmidler må ikke benyttes .....................................9
Afhjælpe en fejl .......................................................................... 9
Kundeservice............................................................................ 10
Produktinfo
Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør,
reservedele og services på internettet: www.siemens.com og
Online-Shop: www.siemens-eshop.com
ã=Vigtige sikkerhedsanvisninger
Læs denne vejledning omhyggeligt
igennem. Det er en forudsætning
for, at apparatet kan betjenes
sikkert og korrekt. Opbevar brugs-
og montagevejledningen til senere
brug eller til kommende ejere af
apparatet.
Kontroller apparatet, når det er
pakket ud. Apparatet må ikke
tilsluttes, hvis det har
transportskader.
Apparater uden netstik må
udelukkende tilsluttes af en
autoriseret fagmand. Der kan ikke
gøres krav gældende om
garantiydelser ved skader, der
skyldes forkert tilslutning.
Dette apparat er udelukkende
beregnet til anvendelse i private
husholdninger. Apparatet må
udelukkende anvendes til
tilberedning af madretter og
drikkevarer. Apparatet skal være
under opsigt, når det er i drift.
Anvend kun apparatet indendørs.
Dette apparat er ikke beregnet til
brug med et eksternt tidsur eller en
fjernbetjening.
Dette apparat kan benyttes af børn
fra en alder af 8 år og af personer
med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring eller viden, hvis
de er under opsigt af en person,
der er ansvarlig for deres
sikkerhed, eller hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet
og har forstået de farer og risici,
der kan være forbundet med
brugen af apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet som
legetøj. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke udføres af
børn, med mindre de er over 8 år
gamle og er under opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal altid
befinde sig på sikker afstand af
apparatet og dets
tilslutningsledning.
Side: 3
4
Brandfare!
■ Varm olie og fedtstof kan hurtigt
blive antændt. Lad aldrig varm olie
eller fedtstof være uden opsigt.
Sluk aldrig ild med vand. Sluk for
kogezonen. Kvæl forsigtigt
flammerne med et låg, et
brandtæppe eller lignende.
Brandfare!
■ Apparatet bliver meget varmt,
brændbare materialer kan blive
antændt. Opbevar og anvend
aldrig brændbare
genstande, f.eks. spraydåser,
rengøringsmidler, under apparatet
eller i umiddelbar nærhed af
apparatet. Læg aldrig brændbare
genstande på eller ind i apparatet.
Fare for forbrænding!
■ De tilgængelige dele bliver meget
varme under brugen. Rør aldrig
ved de varme dele. Hold børn på
sikker afstand.
Fare for forbrænding!
■ Hvis apparatets afdækning lukkes,
ophobes der varme. Luk først
afdækningen, når apparatet er
kølet af. Tænd aldrig apparatet
med lukket afdækning. Apparatets
afdækning må ikke anvendes til
varmholdning eller afsætning.
Fare for elektrisk stød!
■ Fagligt ukorrekte reparationer er
farlige.Kun serviceteknikere, der
er uddannet af os, må udføre
reparationer.Træk netstikket ud af
kontakten, eller slå sikringen fra i
sikringsskabet, hvis apparatet er
defekt. Kontakt kundeservice.
Fare for elektrisk stød!
■ Isoleringen på ledninger i
elektriske apparater kan smelte,
hvis de berører varme dele. Sørg
for, at tilslutningskablet ved
elektriske apparater ikke kommer
i kontakt med de varme dele.
Fare for elektrisk stød!
■ Indtrængende fugtighed kan
forårsage et elektrisk stød.
Anvend aldrig højtryksrenser eller
dampstråler.
Årsager for skader
Stegefladen i rustfrit stål er robust og glat, men vil med tiden
bære præg af brug, som en god pande. Dette forringer dog
ikke brugsværdien. En let gulfarvning af stegefladen i rustfrit
stål er normal.
Pas på!
■ Ridser eller skurer på stegefladen: Skær aldrig med knive på
stegefladen. Anvend den medfølgende spatel til at vende
madvarerne. Slå ikke på stegefladen med spatlen.
■ Hvis hårde eller spidse genstande falder ned på den
glaskeramiske plade eller den glaskeramiske afdækning, kan
det medføre skader.
■ Glaskeramisk afdækning: Læg først den glaskeramiske
afdækning på apparat, når det er helt afkølet. Tænd aldrig
apparatet med pålagt afdækning. Anvend ikke afdækningen
til afsætning eller som varmholdningsflade.
Miljøbeskyttelse
Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen
miljømæssigt korrekt.
Miljøvenlig bortskaffelse
Dette apparat er i overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (waste of electrical
and electronic equipment – WEEE). Direktivet
fastsætter rammen for en tilbagetagning og
nyttiggørelse af WEEE i hele den Europæiske
Union.
Side: 4
5
Om apparatet
Her får De en oversigt over komponenter og betjeningspanelet
på Deres nye apparat.
Deres nye Teppan Yaki
Betjeningsfeltet
Betjeningsområder
Når De berører et symbol, bliver den pågældende funktion
aktiveret.Nr. Betegnelse
1 Glaskeramisk afdækning
2 Stegeflade
3 Betjeningsfelt
Betjeningsområder
# Hovedafbryder
Q Varmezone bagest slukket
-...+ Indstillingsområde
f Varmholdningstrin
0 Timer
, Rengøringstrin
Indikatorer
•/œ Restvarme
°C Opvarmningsindikator
U Timer
‰.‰.‰. Temperatur/Varighed
Side: 5
6
Anvisninger
■ Indstillingerne bliver ikke ændret, hvis De berører flere felter
samtidig. På den måde kan De tørre indstillingsområdet af,
f.eks. hvis noget er kogt over.
■ Sørg for, at betjeningsfladerne altid er tørre. Fugt forringer
deres funktion.
Restvarmeindikator
Deres Teppan Yaki har en restvarmeindikator med to trin.
Hvis • vises i indikatoren, er Teppan Yaki stadig varm. Når
Deres Teppan Yaki køler yderligere af, skifter indikatoren til œ.
Når Deres Teppan Yaki er tilstrækkeligt afkølet, slukker
indikatoren.
Inden den første ibrugtagning
Her findes alle oplysninger om, hvad De skal gøre, inden De
tilbereder retter med Deres Teppan Yaki for første gang. Læs
først kapitlet Sikkerhedsanvisninger.
Rengøre
Rengør Teppan Yaki grundigt med lunkent opvaskevand før
første ibrugtagning.
Opvarme Teppan Yaki
De kan fjerne lugten af nyt produkt ved at opvarme den tomme
Teppan Yaki. Det gøres bedst ved 240 °C i 30 minutter.
Indstille Teppan Yaki
I dette kapitel får De at vide, hvordan De indstiller Teppan Yaki.
I tabellen findes temperaturer og tilberedningstider for
forskellige retter.
Tænde og slukke Teppan Yaki
De tænder og slukker Deres Teppan Yaki med
hovedafbryderen.
Tænde: Berør symbolet #. Der lyder et signal. Indikatoren over
hovedafbryderen lyser. Teppan Yaki er klar til brug.
Slukke: Berør symbolet #, til indikatoren over hovedafbryderen
slukkes. Teppan Yaki er slukket. Restvarmeindikatoren bliver
ved med at lyse, indtil Teppan Yaki er tilstrækkeligt afkølet.
Bemærk: Teppan Yaki slukkes automatisk, når temperaturen er
indstillet til 0 i mere end 20 sekunder.
Indstille temperatur
1. Tænd Deres Teppan Yaki med hovedafbryderen.
I temperaturindikatoren lyser ‹.‹.‹. og symbolet N.
2. Lad fingrene glide hen over indstillingsområdet, indtil den
ønskede temperatur vises i indikatoren.
Når den indstillede temperatur er nået, høres et signal, og
opvarmningsindikatoren slukkes. Nu kan du lægge de
madvarer på, som skal tilberedes.
Bemærk: Teppan Yaki styrer opvarmningen ved at tænde/
slukke for varmelegemet. Selv ved den højeste effekt kan
varmelegemet hhv. tænde/slukke.
Varmholdningstrin
Teppan Yaki skal være tændt.
Vælg varmholdningsstrinnet f i indstillingsområdet.
Vælg ikke for store mængder til varmholdning. Al den mad,
som skal holdes varm, bør være i berøring med stegefladen, da
den ellers bliver kold. Hold ikke maden varm for længe, da den
ellers bliver for tør.
Rengøringstrin
På rengøringstrinnet , opvarmer apparatet til 40 °C. På den
måde kan De opbløde snavs, hvis De anbringer lidt vand og
sulfo på stegefladen (maks. 1 time). Når snavset er blevet
løsnet, kan De begynde rengøringen.
Slukke bageste varmezone
Ved tilberedning af mindre mængder kan De også udnytte den
forreste zone. Den bageste zone kan De anvende til
varmholdning.
Teppan Yaki skal være tændt.
Berør symbolet Q. Indikatoren over symbolet lyser. Den
bageste varmezone er nu slukket.
Næste gang De tænder apparatet, er denne indstilling gemt. De
kan ændre denne funktionsmåde i grundindstillingerne.
Side: 6
7
Indstillingstabel
Angivelserne i tabellerne er vejledende værdier og gælder for
et forvarmet apparat. Værdierne kan variere afhængigt af
madvarernes art og mængde.
Læg først de madvarer, der skal tilberedes, på, når tiden for
forvarmning er gået.
Kød/fjerkræ
Fisk
Grøntsager
Automatisk tidsbegrænsning
Hvis Deres Teppan Yaki er i brug i længere tid, og De ikke
ændrer nogen indstilling, aktiveres den automatiske
tidsbegrænsning.
Varmen afbrydes. I displayet blinker ” og ‰ skiftevis.
Hvis De berører et vilkårligt betjeningsområde, slukkes
indikatoren. De kan nu indstille igen.
Hvornår tidsbegrænsningen aktiveres, afhænger af den
indstillede temperatur.
Kød til stegning Temperatur Tilberedningstid Mængde/tykkelse
Oksesteak, medium* brunes ved 230 - 240 °C 2-3 min. på hver side ca. 2 cm tyk
stegning fortsættes ved
180 °C
5-7 min.
Nakkekotelet, uden ben 210 - 220 °C 15­20 min. ca. 2 cm tyk
Svinemedaljoner** 170 - 180 °C 13­17 min. maks. 2 cm tyk
Schnitzel, svin eller kalv, paneret*** 190-200 °C 10­13 min. 0,5-1 cm tyk
Kalkunsteak 210-220 °C 8­15 min. 1-1,5 cm tyk
Kyllingebrystfilet 180-190 °C 15­20 min. 2,5-3 cm tyk
Kødstrimler/stroganoff, okse eller svin, marine-
ret****
200-210 °C 8-10 min. 600-700 g
Strimler af kalkunbryst**** 180-190 °C 7-9 min. 600-700 g
Hakket kød 230-240 °C 9-11 min. ca. 600 g
Hakkebøf 180-190 °C 13-16 min. maks. 1 cm tyk
* f.eks. entrecôte, filetsteak, oksefilet. Steaken er medium, når der kommer kødsaft ud.
** Tryk hårdt mod pladen, vend flere gange.
*** Anvend tilstrækkeligt med olie, så panaden ikke tørrer ud og brænder på.
**** Fordel kød-/fjerkræstrimlerne godt, de bør ikke berøre hinanden.
Kød til stegning Temperatur Tilberedningstid Mængde/tykkelse
Fiskefilet* 190-200 °C 7-10 min. ca. 2 cm tyk
Laksesteak 170-180 °C 18-20 min. ca. 3 cm tyk
Tunsteak 190-200 °C 18-20 min. ca. 3 cm tyk
Rejer 210-220 °C 8-10 min. à 30 g
* Anvend egnede fisketyper til stegning, f.eks. laks, tun, havtaske, aborre, sandart. For at få fiskefileten til at hænge mindre fast kan
De vende den i mel, før De steger den. Begynd med at stege på skindsiden, og vend om muligt kun én gang.
Kød til stegning Temperatur Tilberedningstid Mængde/tykkelse
Gulerødder, i stave 190-200 °C 6-8 min. ca. 500 g
Peberfrugt, i strimler 200-210 °C 4-6 min. ca. 500 g
Auberginer, i skiver* 200-210 °C 6-8 min. ca. 500 g
Squash, i skiver 190-200 °C 6-8 min. ca. 500 g
Løgringe 190-210 °C 5-7 min. ca. 500 g
Champignoner, i skiver 230-240 °C 10-12 min. ca. 500 g
Kartofler, kogte, i skiver 210-220 °C 10-12 min. ca. 500 g
* Salt auberginer før stegning, lad dem stå i 30 minutter, og tør derefter saltet af.
Side: 7
8
Tips og tricks
■ Læg madvarerne, der skal tilberedes, først på, når
opvarmningsindikeringen er gået ud. Dette gælder også, når
man forhøjer temperaturen mellem to tilberedningsprocesser.
■ Tryk kød-, fjerkræ- og fiskestykker med spatlen fladt på
stegefladen. Vend dem først, når de nemt kan løses fra
pladen, for ikke at ødelægge fibrene. Ellers kan væske sive
ud og føre til, at madvarerne bliver tørre.
■ Kød-, fjerkræ- og fiskestykkerne burde ikke berøre hinanden,
når de steges, således at de ikke suger væske.
■ Før eller under tilberedningen må De ikke stikke eller skære i
kødet for at undgå, at kødsaft siver ud.
■ Salt kød, fjerkræ og fisk ikke før de steges for ikke at fratage
madvarerne vand og opløselige næringsstoffer.
■ Fiskefilet kan inden stegningen vendes i mel. På den måde
klæber den mindre på.
■ Vend fiskefilet om muligt kun én gang. Brun den først på
skindsiden.
■ Benyt kun olier eller fedter, der kan opvarmes til høje
temperaturer og der er egnede til stegningen, f.eks.
raffinerede planteolier eller smørfedt (klaret smør).
Timer
Timeren kan anvendes som minutur. Timeren hverken tænder
eller slukker Teppan Yaki.
De kan indstille en tid på op til 99 minutter med timeren. De
kan også anvende timeren, når Teppan Yaki er slukket.
Sådan indstiller De
1. Berør symbolet 0, indtil indikatoren U lyser.
I timer-indikatoren lyser ‹‹.
2. Indstil den ønskede tid i indstillingsområdet.
Når tiden er udløbet, lyder der et signal. I timer-indikatoren lyser
‹‹. Efter 10 sekunder slukker indikatoren.
For at korrigere tiden skal De berøre symbolet 0 og indstille
tiden i indstillingsområdet igen.
Grundindstillinger
Apparatet har forskellige grundindstillinger. De kan tilpasse alle
disse grundindstillinger efter Deres egne ønsker og behov.
Ændre grundindstillinger
Teppan Yaki skal være slukket.
1. Tænd Deres Teppan Yaki.
2. Berør symbolet 0 i 4 sekunder indenfor de næste 10
sekunder.
I det venstre display blinker ™ƒ, i det højre display lyser ƒ.
3. Berør symbolet 0 flere gange, indtil den ønskede indikator
blinker i det venstre display.
4. Indstil den ønskede værdi i indstillingsområdet.
5. Berør symbolet 0 i 4 sekunder.
Indstillingen er gemt.
Slukke uden at gemme
Hvis De vil forlade grundindstillingerne, skal de slukke Deres
Teppan Yaki på hovedafbryderen. Ændringerne gemmes ikke.
Display Funktion
™ƒ Akustisk signal
‹ Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal deakti-
veret.
‚ Kun fejlbetjeningssignal aktiveret.
ƒ Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal aktive-
ret.*
™‡ Varighed af slutsignal for Timer
‚ 10 sekunder.*
ƒ n30 sekunder
„ 1 minut.
™ˆ Kombination af varmezoner
‹ Ved tilkobling er begge varmezoner tændt.
‚Ved tilkobling er begge varmezoner slukket.
ƒ Ved tilkobling bevares den seneste indstilling.*
™‹ Nulstilling til grundindstilling
‹ Deaktiveret.
‚ Aktiveret.
* Grundindstilling
Side: 8
9
Vedligeholdelse og rengøring
I dette afsnit finder De tips og henvisninger for en optimal
vedligeholdelse og rengøring af Deres apparat.
ã=Fare for elektrisk stød!
Apparatet må aldrig rengøres med højtryks- eller
dampstrålerenser.
ã=Fare for forbrænding!
Apparatet bliver meget varmt under brugen. Lad apparatet køle
af, inden det rengøres.
ã=Fare for forbrænding!
Hvis De kommer vand eller isterninger på den varme
stegeflade, vil der opstå vandsprøjt og vanddamp. Bøj Dem
ikke ind over apparatet. Hold en vis sikkerhedsafstand.
Rengøre apparatet
Rengør apparatet hver gang efter brug, når det er kølet af.
Fastbrændte rester er meget svære at fjerne.
Fjern store rester med spatlerne.
Isterninger egner sig bedre til rengøring af det varme apparat
end vand, fordi de sprøjter mindre og udvikler mindre
vanddamp.
Fjern omhyggeligt rester fra rengøringsmidler før næste brug.
Rengøre et varmt apparat
1. Sluk for apparatet. Lad det køle af i mindst 15 minutter!
2. Kom isterninger eller vand på stegefladen. Tilsæt nogle
dråber sulfo. Lad snavset bløde op.
3. Begynd først med rengøringen, når restvarmeindikatoren er
skiftet fra • til œ.
Rengøre et afkølet apparat
1. Kom lidt vand og sulfo på stegefladen, så denne er dækket
af et tyndt lag.
2. Tænd apparatet. Indstil rengøringstrin ,. Lad snavset bløde
op (maks. 1 time).
3. Når snavset er blevet løsnet, kan De begynde rengøringen.
Mellemrengøring mellem to stegeprocesser
1. Sluk for apparatet.
2. Skub 4-5 isterninger med spatlerne hen over den varme
stegeflade.
3. Fjern løsnede rester med spatlerne.
4. Tænd apparatet igen. Vent med at lægge madvarerne på,
indtil apparatet igen har nået den indstillede temperatur.
Disse rengøringsmidler må ikke benyttes
■ Skurende eller skarpe rengøringsmidler
■ Syreholdige rengøringsmidler (f.eks. eddike, citronsyre osv.)
må ikke kommes på rammen eller panelet
■ Klorholdige eller stærk alkoholholdige rengøringsmidler
■ Ovnrens
■ Hårde rengøringssvampe, børster eller skrubbesvampe, der
efterlader ridser
■ Nye svampeklude skal skylles grundigt inden brug.
Afhjælpe en fejl
Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel. Se derfor
følgende anvisninger igennem, inden De kontakter
kundeservice.
Apparatdel/over-
flade
Anbefalet rengøring
Stegeflade Fjern fedtholdige rester med sulfo.
Alt efter den tilberedte madvare kan
der efterlades hvide pletter på stegefla-
den. Fjern disse med citronsaft eller
eddike. Tør derefter grundigt af med
en fugtig klud. Citronsaft eller eddike
må ikke komme i kontakt med betje-
ningspanelet.
Stegeflade, fast-
brændte rester
Påfør ved afkølet apparat genstridigt
snavs vores rensegel til ovn/grill
(bestillingsnummer 463582), og lad
det virke i mindst 2 timer, ved kraftig
tilsmudsning natten over. Skyl efterføl-
gende af, og tør efter. Følg anvisnin-
gerne på rensegelens emballage.
Ramme i rustfrit
stål
Rengør med en blød, fugtig klud og
lidt sulfo.
Anvend vores rengøringsmiddel til rust-
frit stål (bestillingsnummer 464524) til
kraftig tilsmudsning. Det giver mat rust-
frit stål fornyet glans.
Betjeningspanel Rengør med en blød, fugtig klud og
lidt sulfo; kluden må ikke være for våd.
Tør efter med en blød klud.
Display Fejl Forholdsregler
Ingen Strømforsyningen er afbrudt. Kontroller sikringen for apparatet i boligens sikringsskab. Kontroller ved
hjælp af andre elektriske apparater, om der er tale om et strømsvigt.
“ blinker Betjeningsområdet er fugtigt, eller der
ligger en genstand på det.
Tør betjeningsområdet af, eller fjern genstanden. Berør derefter et vilkår-
ligt betjeningsområde.
Ҥ + tal
”‹ / ”‡ / ”ˆ
Apparatfejl Sluk apparatet, og tænd det igen. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren
vises igen.
”… Elektronikken er blevet overophedet og
har slukket apparatet.
Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter et vilkårligt
betjeningsområde.
”‰ Apparatet har været i brug for længe
og har slukket sig selv.
De kan tænde apparatet igen med det samme.
Side: 9
10
Kundeservice
Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til
Deres rådighed.
E-nummer og FD-nummer:
Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive
komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene
findes i apparatets papirer.
Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke
er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det
viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.
Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-
fortegnelse.
Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl
De kan altid stole på, at producenten har den største
kompetence. Når reparationerne bliver udført af producenten,
kan man være sikker på, at de bliver udført af uddannede
serviceteknikere, som anvender originale reservedele.
DK 44 89 89 85

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens ET475MY11E.

Stil et spørgsmål om Siemens ET475MY11E

Har du et spørgsmål om Siemens ET475MY11E men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens ET475MY11E. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens ET475MY11E så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.