Siemens ET375GU11E manual

Få vist brugermanualen for Siemens ET375GU11E below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: ET375GU11E
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 16
17
Indhold
Hvad skal De være opmærksom på . . . . . . . . . . . 18
Inden monteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sikkerhedsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Arsager for skader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Før den første ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Deres nye apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dette er Deres nye lavastensgrill . . . . . . . . . . . . . . . 21
Afbryder og driftslampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Grillvarmeelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lavastensbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vandbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indstille grillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Grillstege over lavasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Grillstege over vandbadet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Overophedningssikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tabeller og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tips omkring grillering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vedligeholdelse og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Side: 17
18
Hvad skal De være opmærksom på
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem.
Derefter kan De betjene Deres apparat sikkert og
korrekt.
Opbevar brugs- og monteringsanvisningen. Når De
giver apparatet videre, bedes De også lægge
vejledningerne ved.
Inden monteringen
Miljøvenlig bortskaffelse Pak apparatet ud og bortskaf forpakningen på
miljøvenlig vis.
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske
direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Direktivet fastsætter rammen
for en tilbagetagning og nyttiggørelse af WEEE i hele
den Europæiske Union.
Transportskader Kontrollér apparatet efter at det er pakket ud. Ved en
transportskade må De ikke tilslutte apparatet.
Elektrisk tilslutning Er tilslutningsledningen beskadiget, skal den for at
undgå farer udskiftes af en fagmand, der er
uddannet af producenten.
Opstille og tilslutte apparatet Venligst vær opmærksom på den specielle
monteringsanvisning.
Side: 18
19
Sikkerheds-
instruktioner
Dette apparat er kun beregnet til at bruges i en privat
husholdning. Benyt apparatet udelukkende til at
tilberede madvarer.
Benyt til grillen hverken trækul eller lignende
brændstoffer!
Sikker betjening Voksne og børn må aldrig benytte apparatet uden
tilsyn,
– hvis de fysisk eller psykisk ikke er i stand til det,
– eller hvis de mangler viden og erfaring for at
betjene apparatet korrekt og sikkert.
Lad ikke børn lege med apparatet.
Overophedet olie og fedt Pas på, brandfare! Overophedet olie eller fedt
antænder sig hurtigt. Lad varmt olie eller fedt aldrig
uden tilsyn. Sluk aldrig brændende olie eller fedt med
vand. Kvæl flammerne med et grydelåg. Sluk for
apparatet.
Varm grill Pas på, forbrændingsfare! Apparatet bliver varmt
under driften. Fedt, som drypper ned, kan kort
blusse op. Hold børnene væk!
Pas på, brandfare! Opbevar aldrig brændbare
genstande (f. eks. rengøringsmidler, spraydåser) i
skuffer eller på hylder under apparatet.
Fare for kortslutning! Elektriske apparaters
tilslutningskabler må aldrig føres hen over den varme
grill. Kablets isolering kan smelte.
Glaskeramisk dæksel Advarsel, forbrændingsfare! Det glaskeramiske
dæksel må først lægges på, når apparatet er
fuldstændigt afkølet. Tænd grillen aldrig med dækslet
lagt på.
Side: 19
20
Årsager for skader
Hårde og spidse genstande Når hårde eller spidse genstande falder ned på det
glaskeramiske panel eller på det glaskeramiske
dæksel, kan det medføre skader.
Glaskeramisk dæksel Det glaskeramiske dæksel må først lægges på, når
apparatet er fuldstændigt afkølet. Tænd grillen aldrig
med dækslet lagt på. Benyt dækslet ikke til at
varmholde eller henstille ting på.
Før den første
ibrugtagning
Lavasten Tag lavastenene før den første ibrugtagning ud af
forpakningsposen og fyld lavastenene ind i
lavastensbeholderen.
Opvarme grillen Før den første ibrugtagning skal grillen og tilbehøret
renses grundigt. Opvarm derefter grillen uden
madvarer i nogle minutter på det øverste trin.
Herved fjernes eventuelle “nye” lugte.
Ved den første opvarmning er en let røgdannelse
normal.
Rengøring Sluk grillen efter at De har brugt den. Rengør den
afkølede grill hver gang, De har brugt den.
Fedtsnavs kan antænde sig.
Reparationer Uhensigtsmæssige reparationer er farlige. Risiko for
elektrisk stød! Kun en kundenservice-tekniker, som vi
har uddannet, må gennemføre reaparationer.
Når apparatet er i stykker, skal sikringen i
sikringskassen slås fra. Tilkald kundeservicen.
Side: 20
21
Deres nye apparat
Her lærer De Deres nye apparat at kende og får
informationer vedr. det medfølgende tilbehør.
Dette er Deres nye
lavastensgrill
1 Glaskeramisk dæksel
2 Grillrist
3 Lavastensbeholder
4 Grillvarmeelement
5 Kontakt
6 Driftslampe
1
2
3
5
6
4
Side: 21
22
Afbryder og
driftslampe
Med afbryderen indstilles grillens varemeffekt. De kan
trinløst indstille varmeeffekten. Drej afbryderen efter
grillstegningen til 0 for at slukke for apparatet.
Driftslampen lyser, når grillen er tændt og advarer
mod forbrændinger.
Grillvarmeelement
Pas på, forbrændingsfare! Varmeelementet bliver
몇 varmt under driften. Berør grillristen og
varmeelementet kun, når apparatet er afkølet.
De vil måske lægge mærke til, at grillvarmeelementet
under grillstegningstiden automatisk slås til og fra.
Dette er normalt.
Når De aftager grillristen, kan De dreje
varmeelementet i siden opad. Når varmeelementet er
drejet opad, forbliver det af sikkerhedsgrunde
slukket.
Lavastensbeholder
Tag lavastenene før den første ibrugtagning ud af
forpakningsposen og fyld lavastenene ind i
lavastensbeholderen.
Vandbad
Fyld grillbeholderen før enhver ibrugtagning med
vand. Vandmængden er afhængig af, om De vil
grillstege med eller uden lavasten.
Pas på, skoldningsfare! Når der ved påfyldningen
몇 kommer vand på den/det varme grillrist eller
grillvarmeelementet opstår vanddamp.
Side: 22
23
Indstille grillen
Med Deres grill kan De grillstege over lavasten eller
et vandbad.
Lavastenene gemmer varmen, der udstråles fra
grillvarmeelementet, og sørger for en intensiv og
jævn varmefordeling.
Når man grillsteger over vandbadet bliver grillstegt
kød pga. af den opstigende vanddamp saftigere.
Grillstege over
lavasten
1. Tag grillristen af og drej grillvarmeelementet opad.
Tag lavastensbeholderen ud af apparatet.
2. Fyld 700 ml vand til den nedre markering ind i
grillbeholderen.
3. Tag lavastenene ud af forpakningsposen og fyld
dem ind i lavastensbeholderen.
Sæt lavastensbeholderen ind i apparatet.
Side: 23
24
4. Drej grillvarmeelementet nedad, læg grillristen på.
5. Forvarm grillen i ca. 8-12 minutter på det øverste
trin. Derefter kan madvarerne lægges på. Indstil
grilltrinet iht. tabellen.
NB: Forvarm den tomme grill i maks.
8-12 minutter. Længere opvarmningstider kan føre
til, at apparatet slås fra (overophedningssikring).
Slå apparatet fra og lad det afkøle, inden De igen
tænder for det.
Pga. fedt, som drypper ned på grillvarmeelementet,
og de varme lavasten opstår der røg. Fedt, som
drypper ned, kan kort blusse op.
Påfylde vand Hver gang før grillen tages i brug skal vandstanden i
grillbeholderen kontrolleres. I givet fald skal vand
påfyldes til den nedre markering.
Pas på, skoldningsfare! Når der ved påfyldningen
몇 kommer vand på den/det varme grillrist eller
grillvarmeelementet opstår der vanddamp.
Aftappe vand Skulle vandet endnu være for varmt til at blive
aftappet, hæld først koldt vand i til at afkøle vandet!
For at aftappe vandet sættes en varmebestandig
beholder under aftapningshanen. Åbn hanen ved at
dreje grebet 90° nedad. Luk derefter hanen ved at
dreje grebet opad til anslaget.
Side: 24
25
Grillstege over
vandbadet
1. Tag grillristen af og drej grillvarmeelementet opad.
Tag lavastensbeholderen ud af apparatet.
2. Fyld 2,5 l vand til den øvre markering ind i
grillbeholderen.
3. Drej grillvarmeelementet nedad, læg grillristen på.
4. Forvarm grillen i ca. 8-12 minutter på det øverste
trin. Derefter kan madvarerne lægges på. Indstil
grilltrinet iht. tabellen.
NB: Forvarm den tomme grill i maks.
8-12 minutter. Længere opvarmningstider kan føre
til, at apparatet slås fra (overophedningssikring).
Slå apparatet fra og lad det afkøle, inden De igen
tænder for det.
Påfylde vand Vær under grilleringen opmærksom på vandstanden i
grillbeholderen. I givet fald skal vand påfyldes til den
øvre markering.
Pas på, skoldningsfare! Når der ved påfyldningen
몇 kommer vand på den/det varme grillrist eller
grillvarmeelementet opstår der vanddamp.
Udskifte lavasten Lavastenene opsuger fedt, som drypper ned, og er
mættet, når stenene er blevet mørke. Lavastenene
skal derefter udskiftes.
De passende lavasten til Deres grill får De fra Deres
specialforhandler eller vores kundeservice.
Side: 25
Aftappe vand Skulle vandet endnu være for varmt til at blive
aftappet, hæld først koldt vand i til at afkøle vandet!
For at aftappe vandet sættes en varmebestandig
beholder under aftapningshanen. Åbn hanen ved at
dreje grebet 90° nedad. Luk derefter hanen ved at
dreje grebet opad til anslaget.
Overophednings-
sikring
Overophedningssikringen slukker grillvarme-
elementet, når grillen er overophedet. Når grillen er
tilstrækkeligt afkølet, slås grillvarmeelementet
automatisk til igen.
26
Side: 26
Tabeller og tips
Grilltabel Værdierne i tabellerne er vejledende værdier og
gælder for en forvarmet grill. Værdierne kan variere
alt afhængig af madvarernes art og mængde.
De kan trinløst indstille effekten. Det er muligt, at
effekten, der er optimal til Deres brug, ligger mellem
to trin!
Vend grillvarerne mindst én gang.
Grillvarer Forvarmningstid Knappens Knappens Grilltid
på trin 9 position position i minutter
i minutter Grille over Grille over
lavasten vandbad
Oksebøf, medium, 2-3 cm 12 8 - 9 8 - 9 8 - 10
T-bone-steak, lyserød, 3 cm 10 7 - 8 8 - 9 10 - 15
Nakkekotelet (uden ben) 10 8 - 9 8 - 9 12 - 16
Svinekoteletter*, 2 cm 8 7 - 8 8 - 9 15 - 20
Lammekoteletter (lyserød), 2 cm 10 7 - 8 8 - 9 8 - 12
Kyllingebryst, 2 cm 10 7 - 8 8 - 9 15 - 20
Kyllingevinger, à 100 g 10 7 - 8 8 - 9 15 - 20
Kalkunschnitzel (uden panering), 10 7 - 8 8 - 9 12 - 15
2 cm
Laksesteak**, 3 cm 8 7 - 8 8 - 9 10 - 15
Tunsteak**, 2 cm 8 7 - 8 8 - 9 10 - 15
Forel*** (hel, 200 g) 10 7 - 8 8 - 9 12 - 15
Kæmperejer, à 30 g 10 7 - 8 8 - 9 12 - 15
Hamburger / frikadeller, 1 cm 10 7 - 8 8 - 9 12 - 17
Sjaslik****, à 100 g 8 7 - 8 8 - 9 17 - 25
Grillpølse, à 100 g 10 7 - 8 8 - 9 10 - 20
Grøntsager***** 8 7 - 8 8 - 9 8 - 12
* Skal skæres ind langs benet
** Grillristen skal smøres ind med olie
*** Huden skal godt smøres ind med olie og skal smøres ind igen, før fisken vendes
**** Skal vendes hyppigt
***** f.eks. auberginer, squash i 1 cm tykke skiver, peberfrugter i kvarte
27
Side: 27
28
Tips omkring grillering
Kødets kvalitet Resultatet af grillstegningen er afhængig af kødets
art og kvalitet og af Deres personlige smag.
Grillvarerne burde have en jævn tykkelse. På den
måde får de en jævn bruning og bliver dejlig saftig.
Forvarme grillen Forvarm grillen altid. Så kan der pga. den intensive
varmestråling danne sig en skorpe på overfladen af
grillvarerne og saft kan ikke sive ud.
Forberede grillvarerne For at undgå, at overfladen bliver tør, og for at
forbedre smagen, pensles grillvarerne lidt ind med
varmebestandig olie. Pas på ikke at bruge for megen
olie, da der ellers er brandfare!
Bøffer skal altid grillsteges usaltet. Vand og
opløselige næringsstoffer kan ellers sive ud og gå
tabt.
Fjern fedtlaget (f. eks. på koteletten) først efter
grillstegningen, ellers taber kødet saft og aroma.
Lægge grillvarerne på Læg grillvarerne direkte på risten. Er det kun ét
stykke, så lægges dette midt på risten. På den måde
bliver det bedst.
Vende grillvarerne Vend kødet, når man kan se små dråber på
overfladen.
Vend grillvarerne først, når de nemt kan løsnes fra
risten. Når kødet bliver hængende på grillristen,
ødelægges fibrene, og kødsaft siver ud.
Tips omkring grillstegning Stik under grillstegningen ikke ind i kødet. Saft kan
gå tabt.
Når der siver kødsaft ud på bøffens overflade, er
kødet medium (lyserød indeni og brun og sprød
udvendig).
Grillstegt mad skal serveres varm. Hold grillstegt mad
ikke varmt, ellers bliver den sej.
Side: 28
Vedligeholdelse og rengøring
Benyt ingen højtryksrenser eller et dampstråle-
apparat.
Pas på, forbrændingsfare! Før grillen renses, skal
몇 den være fuldstændigt afkølet.
Rengør grillen efter hver brug. Det er ellers meget
svært at få fjernet indbrændte rester.
Vask nye karklude grundigt før brug.
Aftappe vand Skulle vandet endnu være for varmt til at blive
aftappet, hæld først koldt vand i til at afkøle vandet!
For at aftappe vandet sættes en varmebestandig
beholder under aftapningshanen. Åbn hanen ved at
dreje grebet 90° nedad. Luk derefter hanen ved at
dreje grebet opad til anslaget.
Rengøre metaldele Vask metaldele af med varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel og tør dem af.
Undgå at kradse og skure, da der ellers opstår
permanente ridser. Fastsiddende snavs løsnes med
en blød børste eller lægges i blød.
Rengøre grillristen Rengør grillristen med hånden vha. et mildt
opvaskemiddel. Benyt ingen syreholdige væsker
(citronsaf, eddike osv.) på den emaljerede grillrist.
Indbrændte madrester må ikke skrabes af, men skal
lægges i blød i vand tilsat lidt opvaskemiddel.
29
Fedt, der drypper ned Fedt, der drypper ned, kan antænde sig på
varmeelementet og medføre en kort flamme- og
røgdannelse. For at reducere dette burde fedtholdige
madvarer grilleres over vandbadet.
Side: 29
30
Lavasten Tør meget fugtige lavasten af og til i bageovnen ved
200 °C. Derved kan en mulig skimmeldannelse
undgås.
Glaskeramisk panel og
glaskeramisk dæksel Fjern løst siddende snavs med en fugtig klud eller
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Rester fra opvaskemiddel vaskes af med koldt vand,
derefter tørres overfladen godt af.
Uegnede rengøringsmidler Benyt under ingen omstændigheder svampe, der
efterlader ridser, eller skuremidler. Også kemisk
aggressive rengøringsmidler som ovnrens eller
pletfjerner må De ikke benytte.
Grillristen, lavastensbeholderen og det glaskeramiske
dæksel må ikke renses i opvaskemaskinen.
Side: 30
Kundeservice
Når Deres apparat skal repareres, kan De henvende
Dem til vores kundeservice. Adresse og
telefonnummer af det nærmeste servicested finder
De i telefonbogen. Også de nævnte servicecentre vil
oplyse Dem om et servicested i nærheden af Dem.
E-nummer og Når De rekvirerer vores kundeservice bedes De
FD-nummer angive apparatets E-nummer og FD-nummer.
Typeskiltet med numrene findes på apparatet. De
kan med det samme indføre dataerne af Deres
apparat her, så behøver De ikke søge dem i tilfælde
af en fejl.
E-nr. FD
31

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens ET375GU11E.

Stil et spørgsmål om Siemens ET375GU11E

Har du et spørgsmål om Siemens ET375GU11E men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens ET375GU11E. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens ET375GU11E så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.