Siemens EQ.5 TE503201RW manual

Få vist brugermanualen for Siemens EQ.5 TE503201RW below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: EQ.5 TE503201RW
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 0
siemens-home.com/welcome
Register
your
product
online
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
TE503..
Side: 5
da
Kære kaffeelskere,
hjertelig tillykke med købet af denne
espresso fuldautomat fra Siemens.
Læs venligst medfølgende korte instruktion.
Denne kan opbevares i det dertil beregnede
rum (5c) i maskinen.
Pakken indeholder
(se oversigtsbilledet i begyndelsen af
vejledningen)
a Espresso-fuldautomat TE503
b Kort vejledning
c Brugsanvisning
d Mælkeskummer/Drejeknap
e Strimmel til måling af vandhårdhed
f Pulverske
Indhold
Pakken indeholder.......................................2
Sikkerhedsanvisninger................................3
Oversigt.......................................................5
Betjeningselementer....................................5
Display meddelelser....................................6
­aromaDouble Shot......................................6
Før brug.......................................................7
Vandfilter......................................................8
Menuindstillinger.........................................9
Indstilling af malingsgrad...........................10
Tilberedning med kaffebønner...................10
Tilberedning med malet kaffe....................11
Varmt vand................................................11
Tilberedning af
mælkeskum og varm mælk.......................11
Vedligeholdelse og daglig rengøring.........12
Sådan sparer du energi.............................15
Serviceprogrammer...................................15
Frostbeskyttelse........................................18
Tilbehør.....................................................18
Bortskaffelse..............................................19
Reklamationsret........................................19
Tekniske data............................................19
Små problemer kan man selv afhjælpe.....20
2
Side: 6
da
Sikkerhedsanvisninger
Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde
og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal
denne vejledning vedlægges. Dette apparat er beregnet
til tilberedning af almindelige mængder i husholdningen,
og til husholdningslignende, ikke-kommercielle formål.
Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i
køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter
og andre kommercielle virksomheder, eller gæsters brug i
pensioner, små hoteller og lignende.
¡ Fare for elektriske stød!
Tilslut og anvend kun apparatet iht� angivelserne på typeskiltet�
Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik)� For at
sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stikadapter� Denne adapter (tilladt til maks�
13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr� 616581)�
Reparationer på apparatet, f�eks� udskiftning af en beskadiget
netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå
tilskadekomst�
Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og
er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf
resulterende farer� Apparatet og tilslutningsledningen skal være
utilgængelige for børn under 8 år, og de må ikke betjene apparatet�
Børn må ikke lege med apparatet� Børn må ikke foretage
rengøringen og bruger-vedligeholdelsen, medmindre de er mindst
8 år gamle og under opsyn
3
Side: 7
da
Maskinen og netledningen må ikke dyppes i vand� Brug kun
apparatet, når netledningen og apparatet er ubeskadigede�
Træk straks stikket ud af stikkontakten eller slå netspændingen fra i
tilfælde af fejl�
¡ Kvælningsfare!
Lad ikke børn lege med emballagen�
¡
¡ Risiko for skoldning!
Mælkeskummerens udløb (6c) bliver meget varmt. Mælkeskum og
varm mælk kommer ud af mælkeskummeren (6) under højt tryk.
Mælkstænk kan føre til skoldning. Rør ikke ved udløbet (6c) og
ret det ikke mod personer. Rør først ved den, når den er afkølet.
Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet
og monteret.
¡
¡ Fare for tilskadekomst!
Grib ikke ind i kværnen.
4
Side: 8
da
Betjeningselementer
Netafbryder O/I
Apparatet tændes eller slukkes helt
(­
strømforsyningen afbrydes) med
­hovedafbryderen O/I (9).
Vigtigt: Kør rengøringsprogrammet, inden
apparatet slukkes, eller sluk med tasten
eoff / j (12).
Knap eoff / j
Efter et kort tryk på tasten eoff / j  (12)
kører apparatet rengøringsprogrammet
og slukker. Efter et langt tryk på tasten
eoff / j (12) åbnes de brugerdefine-
rede indstillinger, eller afkalknings- og
­rensefunktionen startes.
Knap h
Med et tryk på tasten h (11) produceres
damp til tilberedning af mælkeskum eller
varm mælk.
Knap start
Når der trykkes på start (10) startes tilbe-
redning af drikke eller serviceprogram.
Trykkes der på start-knappen (10) en
gang til i forbindelse med tilberedning, kan
­
brygningen standses før tid.
Drejeknappen ”Kaffens styrke”
Med denne drejeknap (13)
indstilles kaffens styrke.
h
til
g
Meget mild
Mild
Normal
Stærk
DoubleShot Stærk+
DoubleShot Stærk++
Ved disse kaffestyrker
­
brygges kaffen i 2 trin. Se
kapitel ”­­aromaDouble Shot”.
Oversigt
(se oversigtsbillederne A, B, C, D og E i
begyndelsen af vejledningen)
1 Bønnebeholder
2 Aromalåg
3 Drejeknap til indstilling af malingsgrad
4 Pulverskuffe (kaffepulver/rensetablet)
5 Bryggeenhed (billede E)
a) Bryggeenhed
b) Dør
c) Opbevaringsrum til kort vejledning
d) Udkastgreb til bryggeenhed
e) Låseanordning
f) Skærm
6 Mælkeskummer (billede C) aftagelig
a) Dampventil
b) Luftdyse
c) Udløb
d) Drejeknap varm mælk/mælkeskum
e) Mælkeslange
7 Højdejusterbar kaffeudløb
8 Drypskål (billede D)
a) Skærm til drypskåle
b) Beholder til kaffegrums
c) Drypskål til kaffeudløb
d) Gitter til kaffeudløb
e) Flyder
9 Netafbryder O/I
10 Knap start
11 Knap h
12 Knap eoff/j
13 Drejeknappen ”Kaffens styrke”
14 Drejeknappen ”Valg af drik”
15 Display
16 Aftagelig vandbeholder
17 Låg til vandbeholder
18 Pulverske
(påsætningshjælp til vandfilter)
19 Opbevaringsrum til pulverske
20 Strømforsyningskabel med
opbevaringsrum
5
Side: 9
da
Drejeknappen ”Valg af drik”
Med denne drejeknap (14)
vælges den ønskede drik og
mængden. Desuden anven-
des den til ændring af bru-
gerdefinerede indstillinger.
a
til
c
Lille espresso
Espresso
Lille café crème
café crème
Stor café crème
b
til
d
2 små espressi
2 espressi
2 små café crème
2 café crème
2 stor café crème
e Skyl apparatet
f Skyl mælkesys.
Bemærk: Når der vælges en drik, som ikke
kan tilberedes, vises Ugyldig ­kombination
i displayet. Ændr kaffe­
styrken eller udvalget
af drikke.
Mælkeskummer
Mælkeskummeren (6) kan åbnes og lukkes
ved at trække den ud eller skubbe den ind.
Drejeknap
For at få mælkeskum – f.eks. til
Latte ­
Macchiato eller Cappuccino – drejes
­symbolet jfrem.
For at få varm mælk drejes symbolet i
frem.
For at få varmt vand stilles drejeknappen
vandret.
Display meddelelser
I displayet (15) vises udover den aktuelle
driftsstatus også forskellige meddelelser,
som informerer om tilstanden eller
meddeler, hvis din indgriben er nødvendig.
Når du har udført den fornødne handling,
forsvinder meddelelsen og menuen for
udvalg af drikke vises igen.
­aromaDouble Shot
Jo længere kaffen brygges, desto flere
bitterstoffer og uønskede aromaer frigøres.
Kaffens smag og fordøjelighed påvirkes
derved negativt. Derfor er TE503 udstyret
med en særlig ­
aromaDouble Shot-funktion
til ekstra stærk kaffe. Når halvdelen af
mængden er tilberedt, males og brygges
der igen kaffepulver, så der altid kun frigives
velsmagende aromastoffer, der er skån-
somme for maven.
6
Side: 10
da
­
aromaDouble Shot-funktionen er aktiveret
ved følgende indstillinger:
Før brug
Generelle oplysninger
Der må kun fyldes rent og koldt vand uden
kulsyre og udelukkende ristede kaffebønner
(helst espressobønner eller kaffebøn-
neblandinger til fuldautomatiske maskiner)
i de pågældende beholdere. Der må ikke
benyttes glaserede, karameliserede eller
andre sukkerholdige kaffebønner, da de
tilstopper bryggeenheden.
Vandhårdheden kan indstilles for maskinen.
På fabrikken indstilles vandhårdhed 4.
Vandets hårdhedsgrad måles med medføl-
gende prøvestrimmel. Hvis kontrollens
resultat viser en anden værdi end 4, skal
apparatet programmeres tilsvarende efter
ibrugtagning (se Vandhårdhed i kapitel
”Menuindstillinger”).
Ibrugtagning af maskinen
1.	 Fjern beskyttelsesfolien.
2.	 Den fuldautomatiske espressomaskine
stilles på et jævnt underlag, som kan
bære vægten og er vandfast. Apparatets
ventilationshuller skal holdes fri.
Vigtigt: Maskinen må kun bruges i frostfrie
rum. Hvis maskinen er blevet transpor-
teret eller opbevaret ved temperaturer
under 0°C, vent mindst 3 timer, inden
maskinen tages i brug.
3.	 Træk stikket ud af ledningsrummet (20)
og slut det til. Længden kan justeres
ved at skubbe det tilbage og trække det
ud. Stil f.eks. maskinen med bagsiden
ind mod bordkanten og træk kablet ned
eller skub det op.
4.	 Monter mælkeskummeren. Anvend kun
mælkeskummeren (6), når den er fuld-
stændig samlet og monteret.
5.	 Låget på vandbeholder (17) klappes op.
6.	 Vandbeholder (16) aftages, skyldes og
fyldes med rent koldt vand op til marke-
ringen max.
7.	 Vandbeholderen (16) sættes lige på
maskinen og trykkes helt ned.
8.	 Luk låget på vandbeholderen (17).
9.	 Fyld bønnebeholderen (1) med kaffe­
bønner. For tilberedning med kaffe­
pulver se kapitel ”Tilberedning med
malet kaffe”.
10.	Tryk på netafbryderen O/I (9).
I ­
displayet (15) vises menuen til instilling
af displaysproget.
11.	Vælg det ønskede displaysprog med
den øverste drejeknap (14).
Du kan vælge mellem følgende sprog:
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
12.	Tryk på start (10). Det valgte
sprog ­
gemmes. I displayet vises
Træk m. skummer.
13.	Stil beholderen under udløbet (6c).
7
Side: 11
da
14.	Træk mælkeskummeren (6) forsigtigt
ud for at åbne den. Apparatet ­
skyller
mælke­
skummeren (6) med vand.
I ­
displayet vises Tryk på m.skummer.
15.	Skub mælkeskummeren (6) ind for at
lukke den.
Apparatet varmer op og skyller. Der løber
lidt vand ud af kaffeudløbet. Når udvalget
af drikke vises i displayet, er apparatet
driftsklar.
Sluk apparatet
Den fuldautomatiske espressomaskine er
fra fabrikken på forhånd programmeret til
optimal drift. Maskinen slukkes automatisk
efter en forvalgt tid (varigheden er indstil-
lelig, se Sluk i kaptitel ”Menuindstillinger”).
Undtagelse: Hvis der kun er blevet udtaget
varmt vand eller damp, slukker apparatet
uden at skylle.
For at slukke apparatet manuelt først
skal du trykke på knappen eoff / j (12).
­
Apparatet skyller og slukker.
Bemærk: Ved første ibrugtagning af
apparatet, efter et serviceprogram er blevet
udført, eller hvis apparatet ikke har været i
brug i længere tid, har den første drik endnu
ikke den fulde aroma og bør ikke drikkes.
Efter ibrugtagning af espressomaskinen
vil man først opnå en passende og stabil
konsistens af produktet, efter at man har
trukket nogle få kopper.
Ved længerevarende brug er det ­
normalt,
at der danner sig vanddråber på
ventilations­hullerne.
Vandfilter
Et vandfilter kan formindske kalkaflejringer.
Husk at skylle nye vandfiltre, inden disse
benyttes. Gå hertil frem på følgende måde:
1.	 Tryk vandfilteret godt ned i vandbeholde-
ren med pulverskeen (18).
2.	 Vandbeholderen (16) fyldes med vand
op til markeringen max.
3.	 Tryk på tasten eoff / j (12) i mindst
3 sekunder. Menuindstillingen åbnes.
4.	 Tryk på tasten eoff / j (12) flere gange,
indtil Filter Nej / gam. vises på
displayet.
5.	 Vælg Aktiver filter med den ­
øverste
drejeknap (14).
6.	 Tryk på start (10).
7.	 Sæt en beholder med en volumen på
0,5 liter under udløbet (6c).
8.	 Tryk på start (10).
9.	 Åbn mælkeskummeren (6) ved at
trække den ud.
10.	Vandet løber gennem filteret for at skylle
dette.
11.	Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
12.	Herefter tømmes beholderen.
Maskinen er atter driftsklar.
Info: Indstilling for visning af filterskift
­
aktiveres samtidigt med at filter skylles.
Filter skal udskiftes efter visning af Skift
filter eller senest efter 2 måneder. Filteret
udskiftes af hygiejniske grunde for at
forhindre, at maskinen tilkalkes, da den kan
8
Side: 12
da
tage skade heraf. Reservefiltre kan købes
i handlen eller bestilles hos kundeservice
(se kapitel ”Tilbehør”). Hvis der ikke sættes
et nyt filter i, drejes indstillingen Filter hen
på Nej / gam.
Info: Med filterindikatoren kan du markere
den måned, hvor du har isat filteret. Du kan
også markere den måned, hvor du skal
skifte filter (senest efter to måneder).
Info: Hvis maskinen ikke er blevet benyttet
i længere tid (f.eks. på grund af ferie), bør
det aktuelle filter skylles før maskinen atter
benyttes.Udtag hertil en kop varmt vand og
hæld den ud.
Menuindstillinger
I menuindstillingerne kan du tilpasse
­apparatet individuelt.
1.	 Knap eoff / j (12) holdes nedtrykket i
mindst 3 sek.
2.	 Tryk gentagne gange på tasten eoff / j
(12) indtil det ønskede menupunkt vises
i displayet.
3.	 Vælg den ønskede indstilling med den
øverste drejeknap (14).
4.	 Bekræft med tasten start (10).
Sæt drejeknappen på Tilbage og tryk på
tasten start (10) for at forlade menuen uden
at foretage ændringer.
Du kan indstille følgende:
Sluk
Her kan tidsrummet indstilles, hvorefter
apparatet slukkes automatisk efter den
sidste tilberedning af en drik.
En indstilling fra 15 minutter til 4 timer er
mulig. Den forindstillede tid kan forkortes for
at spare på strømmen.
Filter
Her kan det indstilles, om der benyttes et
vandfilter. Benyttes der ikke noget vand-
filter, drejes indstillingen hen på Filter
Nej/gam.. Benyttes et vandfilter, drejes
indstillingen hen på Aktiver filter Inden et
nyt vandfilter kan benyttes, skal det skylles
(se kapitel ”Vandfilter”).
Start Calc‘n‘Clean
Her kan serviceprogrammerne
(Calc‘n‘Clean / Afkalkning / ­
Rensning)
vælges manuelt. Tryk på knappen start
(10) og kør det valgte program (se kapitel
”Serviceprogrammer”).
Temperatur
Her kan du indstille bryggetemperaturen
(høj / middel / lav).
Sprog
Her kan du indstille displaysproget.
Vandhårdhed
Denne maskine kan indstilles til forskellige
hårdhedsgrader af vand. Det er vigtigt,
at hårdhedsgraden indstilles korrekt,
så maskinen kan afkalkes rettidigt. Fra
fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet
til 4.
Hårdhedsgraden kan måles med den
vedlagte stick eller oplyses på det lokale
vandværk.
Dyp sticken et kort øjeblik i vandet, ryst
overskydende vand af og aflæs resultatet
efter et minut.
Hårdhedsgrader og indstillinger:
Trin Hårdhedsgrad
Tysk (°dH) Fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
9
Side: 13
da
Indstilling af malingsgrad
Med drejekontakten (3) til indstilling af
malingsgrad kan man indstille, hvor fint
kaffen skal males.
¡
¡ Pas på!
Malingsgraden må kun indstilles, når male-
værket er i gang! Ellers er der risiko for at
maskinen går i stykker. Hold fingrene væk
fra maleværket.
●
● Når maleværket er i gang, indstilles
drejekontakten (3) fra finere (a: Drejning
mod uret) til mere groftmalet kaffepulver
(b: Drejning med uret).
a b
Info: Den nye indstilling gør sig først
bemærket fra den 2. kop kaffe.
Godt råd: Ved kraftigt ristede bønner
indstilles en finere og ved lyse bønner en
grovere malingsgrad.
Tilberedning med
kaffebønner
Denne espresso-fuldautomat maler frisk
kaffe til hver brygning.
Godt råd: Der skal helst benyttes kaffeblan-
dinger til espresso- eller fuldautomater. For
optimal kvalitet opbevares bønnerne køligt
og under tætsluttende låg eller dybfrosset.
Bønnerne kan også males i dybfrossen
tilstand.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
(16) hver dag. Der skal altid være tilstræk-
keligt med vand i beholderen til drift af
maskinen.
Du har mulighed for at få lavet forskellige
kaffedrikke bare med et tryk på knappen.
Tilberedning
Maskinen skal være driftsklar.
1.	 Stil forvarmet/forvarmede kop(per)
­
under kaffeudløbet (7).
Godt råd: Ved lille espresso venligst
altid forvarm koppen f.eks. med varmt
vand.
2.	 Vælg den ønskede kaffe og den
ønskede mængde ved at dreje den
øverste drejeknap (14). Den valgte kaffe
og mængden vises i displayet.
3.	 Vælg den ønskede styrke for kaffen ved
at dreje den nederste drejeknap (13).
Den valgte styrke vises i displayet.
4.	 Tryk på start (10).
Kaffen brygges og løber derefter ned i
koppen/kopperne.
Bemærk: Ved nogle indstillinger
tilberedes kaffen i to trin (se kapitel
”­­
aromaDouble Shot”). Vent, indtil proce-
duren er afsluttet helt.
Ved at trykke på tasten start (10) igen kan
kaffebrygningen aflsluttes før tiden.
10
Side: 14
da
Tilberedning med
malet kaffe
Til denne espresso fuldautomat kan
der også benyttes malet kaffe (ingen
instantkaffe).
Bemærk: Ved tilberedning af formalet
kaffe er ­
aromaDouble Shot-funktionen ikke
tilgængelig.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
(16) hver dag. Der skal altid være tilstræk-
keligt med vand i beholderen til drift af
maskinen.
Tilberedning
1.	 Pulverskuffe åbnes (4).
2.	 Kom max. 2 strøgne måleskeer med
kaffepulver ned i skuffen.
Pas på: Der må hverken benyttes hele
bønner eller instantkaffe.
3.	 Skuffen til kaffepulver (4) lukkes.
4.	 Vælg den ønskede drik ved at dreje den
øverste drejeknap (14) (kun én kop er
mulig).
5.	 Tryk på start (10).
Kaffen brygges og løber derefter ned i
koppen.
Bemærk: Hvis der ønskes endnu en kop
kaffe, gentages proceduren. Hvis kaffen
ikke efterspørges inden for 90 sek., tømmes
bryggekammeret automatisk for at undgå
overfyldning. Maskinen skyller.
Varmt vand
¡
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.
Rør kun ved kunststofdelen af mælke­
skummeren (6).
Mælkeskummeren skal rengøres, inden der
tappes varmt vand.
Maskinen skal være klar til drift.
1.	 Stil forvarmet kop eller glas under
­
mælkeskummerens udløb (6).
2.	 Stil drejeknappen (6d) vandret.
3.	 Åbn mælkeskummeren (6) ved at
trække den ud. Apparatet varmer
op. Der løber varmt vand ud af
mælke­
skummerens (6) udløb i ca.
40 sekunder.
4.	 Stop processen ved at skubbe
­
mælkeskummeren (6) ind.
Tilberedning af
mælkeskum og varm mælk
¡
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.
Rør kun ved kunststofdelen af mælke­
skummeren (6).
Godt råd: Skum først mælken og udtag
derefter kaffe eller skum mælken separat
og kom den på kaffen.
Maskinen skal være klar til drift.
1.	 Stil den forvarmede kop under
udløbet (6c).
2.	 Før mælkeslangen (6e) ind i
mælkebeholderen.
11
Side: 15
da
3.	 Stil drejeknappen (6d) på ”varm mælk”
ieller ”mælkeskum” j.
4.	 Tryk på tasten h (11) .
Tasten h (11) blinker, apparatet varmer
nu op i ca. 20 sekunder. Derefter vises
Træk m.skummer i displayet.
5.	 Åbn mælkeskummeren (6) ved at
trække den ud.
¡
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskum og varm mælk kommer ud
af mælkeskummeren (6) under højt tryk.
Mælkstænk kan føre til skoldning. Åbn
mælkeskummer (6) forsigtigt. Rør ikke ved
udløbet (6c) og ret det ikke mod personer.
6.	 Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
Godt råd: For at få den optimale mælke-
skum, benyttes kold mælk med et fedtind-
hold på mindst 1,5%.
Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanske-
lige at fjerne, derfor er det tvingende
nødvendigt, at mælkeskummeren (6)
renses med lunkent vand efter hver brug og
at den skylles igennem med programmet
Skyl ­mælkesys.
Vedligeholdelse og
daglig rengøring
¡
¡ Fare for elektrisk stød!
Træk stikket ud i forbindelse med rengøring
af maskinen. Maskinen må ikke dyppes i
vand. Der må ikke benyttes damprens.
●
● Huset aftørres med en blød fugtig klud.
●
● Anvend aldrig ridsende klude eller
­rengøringsmidler.
●
● Kalk-, kaffe-, mælkerester og rester af
afkalkningsmiddel skal fjernes omgående.
Der kan opstå korrosion under sådanne
rester.
●
● Nye svampe eller klude kan være belagt
med salt. Salt kan forårsage flyverust på
rustfrit stål, derfor skal de skylles grundigt
før brug.
●
● Træk drypskålen (8c) med kaffegrums-
beholderen (8b) fremover og ud. Tag
kanten (8a) og dryppladen (8d) af. Tøm
drypskålen og kaffegrumsbeholderen og
rens dem.
●
● Tag pulverskuffen (4) ud og rens den.
12
Side: 16
da
●
● Afmonter svømmeren (8e) og rens den
med en fugtig klud.
O
O Følgende dele må ikke kommes
i opvaskemaskinen: Kant (8a),
­svømmer (8e), pulverskuffe (4),
­bryggeenhed (5a).
N
N Følgende dele må kommes i opvaske­
maskinen: Drypbakke (8c), kaffe-
grumsbeholder (8b), drypplade (8d),
aromadæksel (2) og pulverske (18).
●
● Tør indersiden af maskinen (holder skåle
og pulverskuffe) af.
Vigtigt: Drypskålen (8c) og kaffebeholderen
(8b) bør tømmes og rengøres dagligt for at
undgå skimmeldannelse.
Bemærk: Hvis apparatet tændes i kold
tilstand med afbryderen O/I (9) eller slukker
automatisk efter udtagning af kaffe, skyller
apparatet automatisk. Systemet er dermed
selvrensende.
Vigtigt: Hvis kaffemaskinen ikke anvendes i
længere tid (f.eks. ferie), skal hele apparatet
inkl. mælkesystemet og bryggeenheden
rengøres grundigt.
Rensning af mælkesystem
Hvis mælkesystemet ikke er blevet rengjort
efter udtagning af mælk, kommer medde-
lelsen Rens mælkesys.! frem på displayet
efter et stykke tid.
Mælkesystem renses efter hver brug! Lad
drejeknappen (6d) til rensning stå i den
senest brugte position.
Automatisk forrensning af mælkesystem:
1.	 Vælg fmed drejeknappen (14).
2.	 Stil en tom beholder, så høj som mulig,
neden under udløbet (6c).
3.	 Skub kaffeudløbet så tæt hen til
­
beholderen som muligt.
4.	 Kom enden af mælkeslangen (6e) ned i
beholderen.
5.	 Tryk på start (10).
6.	 Åbn mælkeskummeren (6) ved at
trække den ud.
Apparatet fylder nu automatisk beholderen
med vand og suger det til skylning op
igen via mælkeslangen (6e). Skylningen
standser automatisk efter ca. 1 min.
7.	 Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
8.	 Tøm beholderen, og rens mælke­
slangen (6e).
Derudover skal mælkesystemet rengøres
grundigt med jævne mellemrum (manuelt
eller i opvaskemaskine).
Mælkesystem skilles ad før det renses:
1.	 Træk udløbet (6c) af dampventilen (6a)
(billede C).
13
Side: 17
da
2.	 Rengør de enkelte dele med en rengø-
ringsmiddelopløsning og en blød børste.
Ved behov lægges delene i en varm
rengøringsmiddelopløsning.
3.	 Alle delene skylles med rent vand og
tørres af.
4.	 Sæt de enkelte dele sammen igen og
tryk dem ind til anslaget.
¡
¡ Fare for forbrænding!
Anvend kun mælkeskummeren (6), når den
er fuldstændig samlet og monteret.
Rensning af bryggeenhed
Rens bryggeenheden jævnligt!
Automatisk forrensning af bryggeenhed:
1.	 Vælg emed drejeknappen (14).
2.	 Sæt et tomt glas under udløbet (7).
3.	 Tryk på start (10).
Maskinen skyller.
Ud over det automatiske rengøringspro-
gram skal brygenheden (5a) regelmæssigt
tages ud og rengøres (billede E i starten af
vejledningen).
1.	 Sluk for maskinen med netafbryderen
O/I (9). Ingen af knapperne må lyse.
2.	 Lågen (5b) til bryggeenhed åbnes.
3.	 Den røde lås (5e) på bryggeenheden
(5a) skubbes helt til venstre.
4.	 Tryk udkastgrebet (5d) helt ned. Bryg-
geenheden løsnes.
5.	 Tag fat i bryggeenheden (5a) ved
udsparingerne og træk den forsigtigt ud.
6.	 Bryggeenhedens skærm (5f) tages af,
og bryggeenheden (5a) rengøres grun-
digt under rindende vand.
7.	 Bryggeenhedens si rengøres grundigt
under vandstrålen.
Vigtigt: Rengør apparatet uden skylle-
og andre rensemidler, og put den ikke i
opvaskemaskinen.
8.	 Apparatets inderside rengøres grundigt
med en fugtig klud. Fjern eventuelle
kafferester.
9.	 Lad bryggenheden (5a) og det indre af
apparatet tørre.
10.	Skærmen (5f) sættes igen på bryggeen-
heden, og bryggeenheden (5a) skubbes
ind i maskinen, indtil den går i indgreb.
11.	Tryk udkastgrebet (5d) helt op.
12.	Skub den røde lås (5e) helt til højre og
luk døren (5b).
14
Side: 18
da
Sådan sparer du energi
●
● Hvis Espresso-fuldautomaten ikke
­
benyttes, skal apparatet slukkes. Det
gøres med tasten eoff / j (12). Apparatet
skyller og slukker.
●
● Proceduren for tilberedning af kaffe og
mælkeskum må helst ikke afbrydes, da
dette fører til et øget strømforbrug og
øget forekomst af restvand i drypskålen.
●
● Maskinen skal afkalkes med jævne mel-
lemrum for at undgå kalkaflejringer, da
disse vil bevirke at strømforbruget stiger.
Serviceprogrammer
Godt råd: Se også kort betjenings­
vejledning i opbevaringsrummet (5c).
Alt efter brug vises følgende meddelelser
på displayet inden for bestemte tidsrum:
Afkalkning nødvendig!
eller
Rensning nødvendig!
eller
Calc‘n‘Clean nødvendig!
Maskinen renses eller afkalkes med det
pågældende program straks. Program-
merne kan også kombineres med
funktionen Calc‘n‘Clean (se kapitel
”Calc‘n‘Clean”). Hvis anvisningerne for
serviceprogrammet ikke følges, kan dette
føre til beskadigelse af maskinen.
¡
¡ Pas på!
I forbindelse med serviceprogrammerne
skal afkalknings- og rengøringsmidler
benyttes efter anvisning. Overhold sikker-
hedsanvisningerne på rensemidlernes
emballage.
Serviceprogrammet må under ingen
omstændigheder afbrydes!
Væsker må ikke drikkes!
Der må ikke benyttes eddike eller midler
på eddikebasis, citronsyre eller midler på
citronsyrebasis!
Der må ikke kommes afkalkningstabletter
eller andre afkalkningsmidler ned i pulver-
skuffen (4)!
Specielt udviklede og egnede afkalk-
nings- og rensetabletter kan købes i
handlen og via kundeservice
(se kapitel ”Tilbehør”).
Afkalkning
Varighed: ca. 25 minutter
Vigtigt: Hvis der er isat et vandfilter i
vandbeholderen (16), er det tvingende
nødvendigt, at filteret fjernes inden
­afkalkningsproceduren startes.
Tryk på tasten eoff / j (12) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises medde-
lelsen Afkalkning nødvendig! i displayet,
og tryk derefter på tasten start (10). Afkalk-
ningsproceduren starter.
Tryk på tasten eoff / j (12) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at afkalke
apparatet en gang imellem. Tryk derefter
to gange kort på tasten eoff / j (12).
Drej den øverste drejeknap (14) indtil
Start ­afkalkn. vises i displayet.
Tryk på tasten start (10) for at starte
afkalkningsproceduren.
Displayet guider gennem programmet.
Tøm skål
Isæt skål
●
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Bemærk: Hvis vandfilteret er aktiveret,
vises den tilsvarende anmodning om at
fjerne filteret og derefter at trykke på tasten
start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort
det, så fjern filteret nu. Tryk på start (10).
15
Side: 19
da
Påfyld afkalker
Tryk på start
●
● Fyld lunkent vand i den tomme vand-
beholder (16) op til markeringen ”0,5l”,
og opløs 1 Siemens afkalkningstablet
TZ80002 deri. Ved anvendelse af
TZ60002 skal der altid opløses 2 tabletter.
●
● Tryk på start (10).
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
10 min.
Placer beholder
Træk m.skummer
●
● Sæt en beholder med en volumen på
mindst 0,5 liter under udløbet (6c).
●
● Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække
den ud.
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 12 min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
●
● Skyl vandbeholderen (16) og fyld rent
vand på op til markeringen max.
●
● Tryk på start (10).
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 30 sekunder og skyller maskinen.
Tryk på m.skummer
●
● Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
1 min.
Tøm skål
Isæt skål
●
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Hvis der anvendes et filter, så sæt det i igen
nu. Maskinen er nu afkalket og klar til drift
igen.
Vigtigt: Tør maskinen af med en blød,
fugtig klud for straks at fjerne rester af
afkalkningsmidlet. Der kan opstå korrosion
under sådanne rester. Nye svampe eller
klude kan være belagt med salt. Salt kan
forårsage flyverust på rustfrit stål, derfor
skal svampene/kludene skylles grundigt før
brug.
Rensning
Varighed: ca. 10 minutter
Vigtigt: Rengør bryggeenheden før start af
serviceprogrammet, se kapitel ”Rensning af
bryggeenhed”.
Tryk på tasten eoff / j (12) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises medde-
lelsen Rensning nødvendig! i displayet, og
tryk derefter på tasten start (10).
Rensningen starter.
Tryk på tasten eoff / j (12) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at rense
apparatet en gang imellem. Tryk derefter
to gange kort på tasten eoff / j (12). Drej
den øverste drejeknap (14) indtil Start
­rensning vises i displayet. Tryk på tasten
start (10) for at starte rensningen.
Displayet guider gennem programmet.
Tøm skål
Isæt skål
●
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Rensning kører
Apparatet skyller to gange.
Åbn skuffe
●
● Pulverskuffe åbnes (4).
Påfyld rensemid.
●
● Læg en Siemens rengøringstablet ind i
skuffen (4) og luk denne.
16
Side: 20
da
Rensning kører
Rengøringsprogrammet kører nu i
ca. 8 min.
Tøm skål
Isæt skål
●
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Maskinen er nu renses og driftsklar.
Calc‘n‘Clean
Varighed: ca. 35 minutter
Calc‘n‘Clean kombinerer de to enkelt-
funktioner Afkalkning og Rengøring. Hvis
programmernes service intervaller ligger tæt
op ad hinanden, foreslår espresso fuldauto-
maten automatisk dette serviceprogram.
Vigtigt: Hvis der sidder et vandfilter i
vandbeholderen (16), skal dette fjernes før
start af serviceprogrammet. Rengør bryg-
geenheden før start af serviceprogrammet,
se kapitel ”Rensning af bryggeenhed”.
Tryk på tasten eoff / j (12) og hold
den nede i 3 sekunder, når der vises
meddelelsen Calc‘n‘Clean nødvendig!
i displayet, og tryk derefter på tasten
start (10).
Serviceprogrammet starter.
Tryk på tasten eoff / j (12) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at udføre
Calc‘n‘Clean en gang imellem. Tryk derefter
to gange kort på tasten eoff / j (12).
Drej den øverste drejeknap (14) indtil Start
Calc‘n‘Clean vises i displayet. Tryk på
tasten start (10) for at starte Calc‘n‘Clean.
Displayet guider gennem programmet.
Tøm skål
Isæt skål
●
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Calc‘n‘Clean kører
Apparatet skyller to gange.
Åbn skuffe
●
● Pulverskuffe åbnes (4).
Påfyld rensemid.
●
● Læg en Siemens rengøringstablet ind i
skuffen (4) og luk denne.
Bemærk: Hvis vandfilteret er aktiveret,
vises den tilsvarende anmodning om at
fjerne filteret og derefter at trykke på tasten
start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort
det, så fjern filteret nu. Tryk på start (10).
Påfyld afkalker
Tryk på start
●
● Fyld lunkent vand i den tomme vand-
beholder (16) op til markeringen ”0,5l”,
og opløs 1 Siemens afkalkningstablet
TZ80002 deri. Ved anvendelse af
TZ60002 skal der altid opløses 2 tabletter.
●
● Tryk på start (10).
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 10 min.
Placer beholder
Træk m.skummer
●
● Sæt en beholder med en volumen på
mindst 1 liter under udløbet (6c).
●
● Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække
den ud.
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 12 min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
●
● Skyl vandbeholderen (16) og fyld rent
vand på op til markeringen max.
●
● Tryk på start (10).
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 30 sekunder og skyller maskinen.
17
Side: 21
da
Tryk på m.skummer
●
● Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
Calc‘n‘Clean kører
Rengøringsprogrammet kører nu i
ca. 8 min.
Tøm skål
Isæt skål
●
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Hvis der anvendes et filter, så sæt det i igen
nu. Maskinen er nu renses og driftsklar.
Vigtigt: Tør maskinen af med en blød,
fugtig klud for straks at fjerne rester af
afkalkningsmidlet. Der kan opstå korrosion
under sådanne rester. Nye svampe eller
klude kan være belagt med salt. Salt kan
forårsage flyverust på rustfrit stål, derfor
skal svampene/kludene skylles grundigt før
brug.
Frostbeskyttelse
¡
¡ Maskinen tømmes i forbindelse med
transport og opbevaring for at undgå
frostrelaterede skader.
Info: Maskinen skal være klar til drift, vand-
beholderen (16) skal være fyldt op.
1.	 Stil en stor beholder under udløbet (6c).
2.	 Tryk på tasten h (11).
Tasten h (11) blinker, apparatet varmer
nu op i ca. 20 sekunder. Derefter vises
Træk m.skummer i displayet.
3.	 Åbn mælkeskummeren (6) ved at
trække den ud og lad det dampe i
ca. 15 sekunder.
4.	 Sluk for maskinen med
netafbryderen O/I (9).
5.	 Tøm vandbeholder (16) og
drypbakke (8).
Tilbehør
Følgende tilbehør kan købes i handlen eller
hos kundeservice.
Tilbehør Bestillingsnr.
Handel /
Kundeservice
Rensetabletter TZ60001
00310575
Afkalkningstabletter TZ80002
00576693
Vandfilter TZ70003
00575491
Plejesæt TZ80004
00576330
Mælkebeholder, med
låg ”Fresh Lock”
TZ80009N
00576166
18
Side: 22
da
Bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig
vis. Dette apparat er klassificeret iht. det
europæiske direktiv 2012/19/EF om affald
af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Dette direktiv angiver rammerne
for indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du kan
få nærmere informationer om aktuelle
­
muligheder for bortskaffelse i faghandlen.
A Reklamationsret
På dette apparat yder Siemens 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købsnota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Siemens apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tekniske data
Elektrisk tilslutning (spænding – frekvens) 220-240 V – 50/60 Hz
Varmesystemets effekt 1600 W
Maksimalt pumpetryk, statisk 15 bar
Maksimal kapacitet vandbeholder (uden filter) 1,7 l
Maksimal kapacitet kaffebønnebeholder 300 g
Tilførselsledningens længde 100 cm
Mål (H x B x D) 385 x 280 x 479 mm
Vægt, ufyldt 9,3 kg
Kværntype Keramik
19
Side: 23
da
Problem Årsag Afhjælpning
Display siger
Påfyld ­bønner!
selvom den er fuld, eller
maleværket maler ingen
kaffebønner.
Bønner falder ikke ned i
maleværket (der benyttes for
olieholdige bønner).
Bank ganske let på bønnebe-
holderen (1). Gå evt. over til
anden kaffesort.
Er bønnebeholderen (1) tom,
så tør den ren med en tør
klud.
Der kommer ingen varmt
vand.
Mælkeskummeren (6) eller
dens holder er snavset.
Mælkeskummer (6) eller
dens holder renses, se
kapitlet ”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
For lidt eller slet ingen
mælkeskum
eller
mælkeskummeren (6) suger
ikke mælken op.
Mælkeskummeren (6) eller
dens holder er snavset.
Mælkeskummer (6) eller
dens holder renses, se
kapitlet ”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
Uegnet mælk. Mælken skal have en
­
fedtprocent på 1,5.
Mælkeskummeren (6) er ikke
blevet sat rigtigt sammen.
Fugt mælkeskummerens dele
og pres dem godt sammen.
Maskinen er tilkalket. Afkalk maskinen iht.
vejledningen.
Kaffen løber kun dråbevis,
eller der kommer slet ingen
kaffe.
For fin malingsgrad.
For fin pulverkaffe.
Indstil grovere malingsgrad.
Benyt mere groftmalet kaffe.
Maskinen er fuldstændig
tilkalket.
Afkalk maskinen iht.
vejledningen.
Kaffen har ingen ”crema”. Uegnet kaffesort. Anvend en kaffesort
med en større andel af
Robustabønner.
Bønnerne er ikke friskristet. Benyt friske bønner.
Malingsgraden svarer ikke til
kaffebønnerne.
Indstil fin malingsgrad.
Kaffen er ”sur”. For grov malingsgrad eller for
groftmalet kaffepulver.
Indstil finere malingsgrad
eller benyt finere kaffepulver.
Uegnet kaffetype. Brug en lidt mørkere ristning.
Kaffen er for ”bitter”. For fin malingsgrad eller for
finmalet kaffepulver.
Indstil grovere malingsgrad
eller benyt mere groftmalet
kaffepulver.
Uegnet kaffesort. Skift til anden kaffesort.
Display siger
Fejl hotline.
Maskinen har en fejl. Kontakt venligst hotline.
Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!
Telefonnumrene kan findes på de sidste side i denne vejledning.
Små problemer kan man selv afhjælpe
20
Side: 24
da
Problem Årsag Afhjælpning
Vandfilteret holder ikke i
vandbeholderen (16).
Vandfilteret er ikke fastgjort
korrekt.
Tryk vandfilteret lige og
fast ned i vandbeholderens
tilslutning.
Display siger
Kontroller vandbeh.
Vandbeholder sat forkert i
eller nyt vandfilter ikke skyllet
ifølge vejledningen.
Sæt vandbeholderen korrekt
i eller skyl vandfilteret ifølge
vejledningen og tænd for
maskinen.
Kulsyreholdigt vand i
vandbeholderen.
Fyld vandbeholderen med
rent vand fra vandhanen.
Kaffegrumset er ikke kom-
pakt og for vådt.
Formalingsgraden er indstil-
let for fint eller for groft, eller
der anvendes for lidt formalet
kaffe.
Indstil formalingsgraden
grovere eller finere, eller
brug 2 strøgne måleskeer
kaffepulver.
Display siger
Rens bryg.enhed
Bryggeenhed (5) snavset. Rengør bryggeenhed (5).
For meget kaffepulver i
­bryggeenhed (5).
Rengør bryggeenhed (5).
Påfyld max. 2 strøgne måle-
skeer med kaffepulver.
Bryggeenhedens ­mekanisme
er stram.
Fjern bryggeenheden og
rengør den, se kapitlet
”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
Stærkt svingende kvalitet af
kaffe eller mælkeskum.
Maskinen er tilkalket. Afkalk maskinen iht.
vejledningen.
Der drypper vand på bund-
fladen inde i maskinen, når
drypbakken (8) er taget ud.
Drypbakken (8) er fjernet for
tidligt.
Vent nogle sekunder med at
fjerne drypbakken (8), efter at
sidste drik er taget af.
Display siger
Indsæt Bryg. enhed
Bryggeenhed (5) mangler
eller blev ikke genkendt.
Sluk for apparatet med
­
bryggeenheden indsat (5),
vent i tre sekunder, og tænd
så igen.
Fabriksindstillingerne blev
ændret og skal aktiveres igen
(”Reset”).
Der blev foretaget person-
lige, ikke længere ønskede
indstillinger.
Sluk apparatet med afbryde-
ren O/I (9). Tryk på tasten
eoff/j  (12) og tasten h
(11), og hold dem nede
og tænd apparatet med
afbryderen O/I (9). Bekræft
derefter med tasten start
(10). Fabriksindstillingerne er
aktiverede.
Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!
Telefonnumrene kan findes på de sidste side i denne vejledning.
21

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens EQ.5 TE503201RW.

Stil et spørgsmål om Siemens EQ.5 TE503201RW

Har du et spørgsmål om Siemens EQ.5 TE503201RW men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens EQ.5 TE503201RW. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens EQ.5 TE503201RW så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.