Siemens Car Kit Easy HKP-600 manual

Få vist brugermanualen for Siemens Car Kit Easy HKP-600 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Bilmonteringssæt
  • Model/navn: Car Kit Easy HKP-600
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 43
Car Kit Easy (da)
42
Car Kit Easy (da)
Sikkerhedsanvisninger
Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem før
ibrugtagning!
Ved brug af telefonen skal
gældende lovgivning og lo-
kale bestemmelser, f.eks.
ved bilkørsel eller på tank-
stationer.
Alment gældende bestem-
melser og køretøjsspecifik-
ke retningslinjer for
indbygning af ekstraudstyr
skal overholdes; om nød-
vendigt skal en fagmand
tages med på råd
(elektrisk sikkerhed, kabel-
føring, berøring med var-
me dele, berøring med
brændstof etc.).
Indbygning af komponen-
ter må ikke ske på bekost-
ning af:
• førerens bevægelsesfri-
hed, sikkerhed og udsyn
• passagerernes sikker-
hed (også i tilfælde af
uheld)
• sikkerhedsanordninger-
ne i bilen (airbag, sikker-
hedsseler etc.)
En klaptelefon eller en tele-
fon med glideåbning skal
være lukket under kørslen.
Pas på ved monteringen!
Små børn kan komme til at
sluge smådelene.
Produktet er kun beregnet
til brug med 12 V.
Produktet må ikke anven-
des i rum, hvor der er fare
for eksplosion.
Produktet er kun beregnet
til anvendelse i biler under
kørsel.
Hvis bilen er forsynet med
metalisolerede ruder, kan
telefonensmodtagekvalitet
blive forringet.
Ved forkert brug og adskil-
lelse af komponenterne
bortfalder garantien.
Side: 44
43
Car Kit Easy (da)
Yderligere anvisninger vedrørende
brugen fremgår af mobiltelefonens
betjeningsvejledning.
Se i øvrigt kompatibilitetstabellen på
emballagen. Kun de telefoner, der er
nævnt i denne tabel, passer til de på-
gældende holdere. Hvis du anbrin-
ger andre telefoner i en holder, kan
telefonen ikke fastgøres ordentligt,
og du risikerer at beskadige både te-
lefonen og holderen.
Bemærk!
Bortskaf gamle telefoner
og tilbehør i overensstem-
melse med gældende be-
stemmelser.
Fjern dæksler fra kamera
og stikkontakter, før telefo-
nen sættes i holderen. I
modsat fald kan tilslut-
ningspunkterne blive
beskadiget, f.eks. stikfor-
bindelsen til telefonholde-
ren.
Anvend udelukkende origi-
nalt Siemens-tilbehør. På
den måde undgår du even-
tuelle sundhedsskader og
materielleskaderogsikrer,
at alle relevante bestem-
melser overholdes.
Side: 45
Car Kit Easy (da)
44
Det håndfri installationssæt
Car Kit Easy kaldes i det følgende
blot "Car Kit".
Det er beregnet til tilslutning
til bilens 12-V-stik (cigarettæn-
deren).
Med sættet følger hovedmodu-
let til Car Kit inklusive ladeholde-
re samt en mikrofon med mon-
teringsklemme og klæbepude
(kan anvendes efter behag).
Car Kit egner sig til de Siemens-
telefoner, der er nævnt i kompa-
tibilitetstabellen på emballagen.
Det er muligvis nødvendigt at
udskifte ladeholderen, for at du
kan bruge sættet sammen med
din telefon. Se oplysningerne
vedrørende kompatibilitet på
bagsiden af holderen.
Udskiftning af
ladeholderen
Ved at skifte ladeholder kan Car
Kit tilpasses, så du kan anvende
det sammen med en anden Sie-
mens-telefontype.
Adskil i givet fald først mikrofo-
nen inklusive klemmen fra
holderen.
Bag på ladeholderen er der en
lille tap. Træk let i denne (A), og
træk derefter ladeholderen opad
og ud af holderen (B).
Sæt den nye ladeholder på sty-
ret, og skub den nedad, indtil
den går i indgreb (C).
Sæt eventuelt mikrofonen på
holderen med klemmen.
Bemærk!
Monter og anvend ikke Siemens
Car Kit uden ladeholder. Hvis du gør
det, kan det gå ud over funktionalite-
ten og sikkerheden.
C
B
A
Side: 46
45
Car Kit Easy (da)
Montering
Hovedmodul
Løsn låseanordningerne på ho-
vedmodulet. Det gøres ved at
trykke på frigøringstasten ( )
som vist på billedet, se (A).
Fjern eventuelt cigarettænde-
ren, og sæt stikket til Siemens
Car Kit i 12-V-udtaget.
Der må ikke anvendes stikforlæn-
ger eller stikadapter ved monte-
ringen, da Car Kit i så fald ikke
fastgøres korrekt.
Drej eller vip Car Kit i den ønske-
de position (B) (Vær opmærksom
på anslaget).
Tryk nu frigøringstasten i symbo-
lets retning ( ) (C). Dermed er
hovedmodulet fastgjort.
C
B
A
Side: 47
Car Kit Easy (da)
46
Ladeholder
Juster nu ladeholderen.
Hold samtidig frigøringstasten
nede (D).
Drej ladeholderen i den
ønskede retning (vær opmærk-
som på anslag). Slip derefter
frigøringstasten.
Mikrofon
Mikrofonen kan blive siddende
på hovedmodulet.
For at opnå en optimeret
talekvalitet kan du f.eks. også
fastgøre mikrofonen på dit
revers med klemmen eller på
instrumentbrættet ved hjælp af
klæbepuden.
Det anbefales at holde en af-
stand på mindst 60 cm mellem
mikrofon og højttaler.
Rul til det formål mikrofonkablet
fra den integrerede kabelholder
ud.
Afmontering
Du kan til enhver tid afmontere
dit Car Kit for eksempelvis at
bruge det i en anden bil.
Tag telefonen ud (se Fjernelse
af telefonen). Åbn låsemekanis-
men på hovedmodulet.
Det gøres ved at trykke på
frigøringstasten ( ). Træk
derefter Siemens Car Kit ud af
12-V-udtaget.
Vikl eventuel mikrofonkablet om
kabelholderen.
D
Side: 48
47
Car Kit Easy (da)
Betjeningsvejledning
Isætning af mobiltelefonen
For at sikre at ladeholderen er i
indgreb, skal du samtidig trykke
på frigøringstasterne (D).
Sæt telefonen i ladeholderen
oppefra (A).
På en telefon med glideåbning
skal denne være lukket under
kørslen.
Tryk derefter den nederste
ende af telefonen ind i lade-
holderen (B).
Skub holderen forsigtigt nedad,
indtil den går i indgreb.
Fjernelse af mobiltelefonen
Tryk på frigøringstasterne (D) på
holderen for at fjerne telefonen.
Holderen skubbes opad og frigør
telefonen.
A
D
B
D
D
Side: 49
Car Kit Easy (da)
48
Brug af Car Kit
Når telefonen er slukket: Sæt te-
lefonen i holderen. Når tændin-
gen slås til, tændes telefonen
automatisk, og PIN-koden kan
indtastes. Telefonen kan også
tændes manuelt. Car Kit er klar
til brug med det samme.
Når telefonen er tændt: Sæt tele-
fonen i holderen. Car Kit er klar
til brug med det samme, og
telefonen oplades.
Du kan nu ringe ved hjælp af den
håndfri funktion.
Når der er oprettet forbindelse
ved håndfri funktion, høres et
kort bip i højttaleren.
Oplysninger om andre funktio-
ner såsom justering af lydstyrke,
automatisk modtagelse af op-
kald, afvisning af opkald, opret-
telse af forbindelse, afbrydelse
af opkald, skift mellem samtaler,
konferenceopkald etc. finder du
i de respektive afsnit i betje-
ningsvejledningen til din
telefon.
Telefoner med glideåbning, der
anvendes sammen med Car Kit
Easy, må kun anvendes i lukket
tilstand med automatisk modta-
gelse af opkald. Du må ikke ind-
taste telefonnumre på den åbne
telefon under kørslen (se også
side 42).
Vigtige indstillinger på
telefonen
Din Siemens-telefon er udstyret
med flere profiler. Når telefonen
sættes i et Car Kit, aktiveres pro-
filen "Car Kit" automatisk. Du har
mulighed for at tilpasse telefo-
nens profil. Læs de relevante af-
snit i betjeningsvejledningen til
telefonen.
Fejlafhjælpning
Samtalepartneren kan ikke høre dig
• Mikrofonen skal sættes side-
værts ind i bøsningen på
hovedmodulet.
Automatisk modtagelse af opkald
fungerer ikke
• Funktionen er ikke aktiveret
på telefonen.
Side: 50
49
Car Kit Easy (da)
Mislyde hos samtalepartneren
• Monter ikke mikrofonen i luft-
strømmen fra soltag, vindue
eller blæser.
Dårlig tale- og lydkvalitet
• Anbring mikrofonen og højt-
taleren længere fra hinanden.
• Skru op for telefonen.
• Afstanden mellem mikrofo-
nen og brugerens mund må
ikke være over 80 cm.
Dårlig modtagekvalitet
• Hvis bilen er forsynet med
metalisolerede ruder, kan
telefonens modtagekvalitet
blive forringet.
Tastaturspærringen fungerer ikke
• Tastaturspærringen deaktive-
res automatisk, når telefonen
er sluttet til et Car Kit.
Telefonen slukkes automatisk
• Se betjeningsvejledningen til
telefonen.
Servicetelefonnumre
• Se Customer Care, side 122.
Tekniske data
Pleje
Produktet bør rengøres med en
blød, opvredet klud.
Anvend ikke rengøringsmidler,
farver eller andre kemiske
stoffer.
Tilbehør
• Udskiftelige ladeholdere
Produkterne kan fås i specialforretnin-
ger eller i vores online-butik på følgen-
de adresse:
I lande, hvor vores produkt ikke sælges
af autoriserede forhandlere, tilbydes
der ikke ombytnings- eller reparations-
service.
Spændings-
forsyning
10,8 V til 16 V
Strømforbrug maks. 1 A /
maks. 1 mA
(standbystrøm)
Drifts-
temperatur
–20° C til +55° C
Højttalerud-
gangseffekt
maks. 1,3 W
Siemens Original
Accessories
www.siemens-
mobile.com/shop

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens Car Kit Easy HKP-600.

Stil et spørgsmål om Siemens Car Kit Easy HKP-600

Har du et spørgsmål om Siemens Car Kit Easy HKP-600 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens Car Kit Easy HKP-600. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens Car Kit Easy HKP-600 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.