Samsung NQ50K3130BS manual

Få vist brugermanualen for Samsung NQ50K3130BS below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Samsung
  • Product: Ovn
  • Model/navn: NQ50K3130BS
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Italiensk, Hollandsk, Tysk, Fransk

Indholdsfortegnelse

Side: 36
Mikrobølgeovn
Brukerhåndbok
NQ50K3130**
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1 2016-04-15 12:00:45
Side: 108
Mikrobølgeovn
Brugervejledning
NQ50K3130**
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1 2016-04-15 12:01:01
Side: 109
2  Dansk
Indhold
Indhold
Sikkerhedsanvisninger	 3
Vigtige sikkerhedsanvisninger	 3
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)	 8
Installation	 9
Det følger der med	 9
Installationsinstruktioner	10
Installers i et indbygningsskab	 10
Vedligeholdelse	 12
Rengøring	12
Udskiftning af dele (reparation)	 12
Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug	 12
Før du går i gang	 13
Ur	13
Timer	13
Lyd Til/Fra	 14
Energibesparelse	14
Om mikrobølgeenergi	 14
Køkkentøj til mikrobølge	 15
Brug	 16
Betjeningspanel	16
Mikrobølgetilstand	17
Automatisk tilstand	 19
Specialfunktioner	20
Smart tilberedning	 22
Autotilberedning	22
Vejledning til tilberedning i mikrobølgeovn	 24
Fejlfinding	 29
Kontrolpunkter	29
Informationskoder	33
Tekniske specifikationer	 34
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2 2016-04-15 12:01:01
Side: 110
Dansk  3
Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhedsanvisninger
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG
BRUG.
KUN MIKROBØLGEFUNKTION
ADVARSEL: Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges,
må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en
kompetent person.
ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end en kompetent
person at udføre service eller reparationer, der involverer
fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat
for mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i
forseglede beholdere, da de kan eksplodere.
ADVARSEL: Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når
de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen
på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må
eksempelvis ikke bruges:
•	 i personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
•	 stuehuse
•	 af gæster på hoteller, moteller og lignende
beboelsesområder
•	 i miljøer af typen "bed and breakfast"
Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i
mikrobølgeovne.
Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du
holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.
Beholdere af metal til føde- og drikkevarer må ikke anvendes
ved tilberedning med mikrobølger.
Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad- og
drikkevarer. Tørring af fødevarer eller beklædning og
opvarmning af puder, hjemmesko, svampe, fugtige klude og
lignende kan medføre risiko for personskade, antændelse
eller brand.
Hvis der ses (udsendes) røg, skal du afbryde for (fjerne
stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle
flammer.
Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre
forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du
håndterer beholderen.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3 2016-04-15 12:01:01
Side: 111
4  Dansk
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
udstyret.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har
fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden
overvågning.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare.
Denne ovn bør placeres i passende højde og retning, så der er
let adgang til ovnrum og kontrolområde.
Før ovnen benyttes for første gang skal den bruges sammen
med vand i 10 minutter, hvorefter den kan tages i brug.
Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt lugt, eller
hvis der udsendes røg, skal du straks tage strømstikket ud og
kontakte det nærmeste servicecenter.
Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid
omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden
indtagelse for at undgå forbrændinger.
Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes
i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at
mikrobølgeopvarmningen er slut.
Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør
fjernes.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af
overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til
en faresituationer.
Apparatet er beregnet til indbygningsbrug.
Apparatet må ikke placeres i et skab.
Apparatet må ikke rengøres med en højtryksrenser.
Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer,
campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.
Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske-, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre
de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4 2016-04-15 12:01:01
Side: 112
Dansk  5
Sikkerhedsvejledning
Apparatet skal kunne afbrydes for strømforsyningen efter
installation. Frakoblingen kan være mulig, ved at der er
adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den
faste kabling i henhold til installationsbestemmelser.
KUN OVNFUNKTION - EKSTRAUDSTYR
ADVARSEL: Når ovnen bruges til kombinationstilberedning
bør børn, på grund af den varme der udvikles, kun anvende
ovnen under opsyn af en voksen.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke
at berøre varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug.
Mindre børn bør holdes på afstand.
En damprenser ikke må anvendes.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse
kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.
ADVARSEL: Sørg for, at ovnen er slukket, før du udskifter
pæren, for at undgå risiko for elektrisk stød.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse
kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.
ADVARSEL: Udstyret og dets tilgængelige dele bliver varme
under brug.
Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.
Børn under 8 år bør holdes borte medmindre de er under
konstant overvågning.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har
fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør
ikke udføres af børn uden overvågning.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når ovnen er i
brug.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være
høj, når apparatet er i brug.
Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af
en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5 2016-04-15 12:01:01
Side: 113
6  Dansk
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Når ovnen er i brug, må du ikke slukke for den ved at fjerne strømkablet.
Stik ikke fingre eller fremmedelementer ind. Kommer der fremmedelementer ind
i oven, skal du fjerne strømkablet og kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Anvend ikke overdreven kraft på ovnen.
Anbring ikke ovnen på skrøbelige genstande.
Sørg for, at spændingen, frekvensen og strømmen svarer til
produktspecifikationerne.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at anvende fordelerdåser,
forlængerkabler eller elektriske transformatorer.
Hægt ikke strømkablet på metalgenstande. Sørg for, at kablet er mellem
genstande eller bag ovnen.
Brug ikke et beskadiget strømstik, strømkabel eller en løs stikkontakt.
Ved beskadigede strømstik eller kabler, skal et lokalt Samsung-center kontaktes.
Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.
Anbring ingen genstande på ovnen, inde i den eller på ovnens dør.
Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektmiddel, på ovnen.
Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Da alkohol fordamper, kan dampen
komme i kontakte med ovnens varme dele, vær derfor forsigtig, når du
opvarmer føde- eller drikkevarer, der indeholder alkohol.
Børn kan slå sig eller få fingrene i klemme i døren. Hold børn borte, når du
åbner/lukker døren.
Opvarmning med mikrobølger
Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre forsinket opkogning.
Vær altid forsigtig, når du håndterer beholderen. Lad altid drikkevarer hvile
i mindst 20 sekunder, før du håndterer dem. Omrør, om nødvendigt, under
opvarmning. Omrør altid efter opvarmning.
Følg disse førstehjælpsanvisninger i tilfælde af skoldning:
1.	Nedsænk det skoldede område i koldt vand i mindst 10 minutter.
2.	Tildæk det med et rent, tørt klæde.
3.	Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
For at undgå at beskadige bakken eller risten må du ikke komme bakken eller
risten i vand straks efter tilberedning.
Brug ikke ovnen til friturestegning, da olietemperaturen ikke kan kontrolleres.
Dette kan medføre pludselig overkogning af varmt olie.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har
fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn, medmindre de er mindst 8 år og under
opsyn.
Hold ovnen og dets kabel uden for rækkevidde af børn under
8 år.
Generel sikkerhed
Alle ændringer eller reparationer må kun udføres af kvalificerede personer.
Opvarm ikke føde- eller drikkevarer i forseglede beholdere til
mikrobølgefunktionen.
Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damp eller højtryksrenser til at rengøre
ovnen.
Installer ikke ovnen tæt på et varmeapparat eller brændbart materiale, i fugtige
omgivelser, der er oliefyldte, støvfyldte eller som udsættes for direkte sollys
eller vand, eller hvor gas kan lække eller på ujævne overflader.
Ovnen skal jordforbindes korrekt i overensstemmelse med lokale og nationale
forskrifter.
Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne fremmedelementer fra strømstik og
stikkontakter.
Undlad at trække hårdt i strømkablet, bøje det eller placere tunge genstande på
det.
Hvis der forekommer et gasudslip (propan, LP o.l.), skal du straks lufte ud.
Rør ikke ved strømkablet.
Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6 2016-04-15 12:01:01
Side: 114
Dansk  7
Sikkerhedsvejledning
Forholdsregler vedr. mikrobølgeovnen
Brug kun mikrobølgesikkert køkkentøj. Brug ikke metalbeholdere eller
køkkentøj, spyd mv. med guld- eller sølvbelægning.
Fjern poselukninger. Der kan opstå gnister.
Brug ikke ovnen til at tørre aviser eller tøj.
Brug kortere tid til mindre mængder mad for at undgå overophedet eller
brændt mad.
Hold strømkablet og strømstikket borte fra vand og varmekilder.
For at undgå eksplosionsrisiko må du ikke opvarme æg med skal eller hårdkogte
æg. Opvarm ikke lufttætte eller vakuumforseglede beholdere, nødder, tomater
mv.
Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der er fare for brand.
Ovnen kan blive overophedet og automatisk slukke, og den forbliver slukket,
indtil den er kølet tilstrækkeligt af.
Brug altid ovnhandsker, når du fjerner en tallerken.
Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller efter opvarmningen,
og lad væsken stå i mindst 20 sekunder efter opvarmningen for at undgå
opkogning.
Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren, for at undgå at blive
skoldet ved varm luft eller damp, der slipper ud.
Brug ikke ovnen i tom tilstand. Ovnen lukker autoamtisk ned i 30 minutter af
sikkerhedsmæssige årsager. Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i
ovnen for at absorbere mikrobølgeenergi, hvis ovnen startes utilsigtet.
Installer ovnen i overensstemmelse med pladskravene i denne vejledning.
(Se Installation af din mikrobølgeovn.)
Vær forsigtig, når du tilslutter andre elektriske apparater til stikkontakter tæt
ved ovnen.
Forholdsregler vedr. brug af mikrobølger
Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for
skadelig mikrobølgeenergi.
•	Brug ikke ovnen med åben dør. Pil ikke ved sikkerhedsmekanismerne (dørlåse).
Sæt ikke noget i hullerne til sikkerhedsmekanismen.
•	Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke fødevare-
eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Hold døren og dørens
tætninger rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og
derefter med en blød, tør klud.
•	Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Brug den først, når den er blevet
repareret af en kvalificeret tekniker.
Vigtigt: Ovnens dør skal lukkes korrekt. Døren må ikke være bøjet,
dørhængslerne må ikke være itu eller løse, dørens forseglinger og
forseglingernes overflade må ikke være beskadiget.
•	Alle justeringer eller reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7 2016-04-15 12:01:01
Side: 115
8  Dansk
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Definition af produktgruppe
Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter
alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst
genereres radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form af elektromagnetisk
stråling til behandling af materialer og EDM- og lysbuesvejsningsudstyr.
Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under
forhold ved direkte tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner
bygninger indeholdende private beboelser.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i
manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør
hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger
på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres
på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om,
hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med
henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge
anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen
med andet erhvervsaffald.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og
lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH,
på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Begrænset garanti
Samsung opkræver et reparationsgebyr for udskiftning af tilbehør eller
reparation af en kosmetisk defekt, hvis skaden på enheden eller tilbehør skyldes
kunden. Elementer i denne bestemmelse omfatter:
•	Døre, håndtag, ydre panel eller kontrolpanel, der er bulede, ridsede eller itu.
•	Ødelagt(e) eller manglende bakke, styreriller, drev eller trådnet.
Brug kun denne ovn til det beregnede formål som beskrevet i denne
brugervejledning. Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne
brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som
kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og
omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener ovnen.
Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne
for din mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der
er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis
ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte et lokalt Samsung-
servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.
Brug kun denne ovn til opvarmning af fødevarer. Den er kun beregnet til
husholdningsbrug. Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med
korn. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes forkert eller
ukorrekt brug af ovnen.
For at undgå forringelse af ovnens overflade og farlige situationer skal du altid
holde ovnen ren og godt vedligeholdt.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8 2016-04-15 12:01:01
Side: 116
Dansk  9
Installation
Installation
Det følger der med
Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen.
Hvis du oplever problemer med ovnenen eller tilbehøret,
skal du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller
forhandleren.
Ovn – overblik
01
02
03
04
05
01	Betjeningspanel 02	Støtterist 03	 Sikkerhedslås
04	Dør 05	Lågehåndtag
Tilbehør
Følgende tilbehør medfølger til mikroovnen.
Keramisk plade
(nyttig til mikrobølgefunktion).
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9 2016-04-15 12:01:01
Side: 117
10  Dansk
Installation
Installation
Installationsinstruktioner
Generelle tekniske data
Elektrisk tilslutning 230 V ~ 50 Hz
Mål (B x H x D)
Udvendige mål 595 x 454,2 x 570 mm
Indbygningsmål 555 x 445 x 548,8 mm
Bortskaffelse af emballage og enhed
Emballagen kan genbruges.
Emballagen kan bestå af følgende materialer:
•	karton,
•	polyethylenfilm (PE),
•	CFC-frit polystyren (stift PS-skum).
Bortskaf disse materialer på en ansvarlig måde og i
overensstemmelse med lokale bestemmelser.
Myndighederne kan oplyse dig om, hvorledes du bortskaffer
husholdningsapparater på en ansvarlig måde.
Sikkerhed
•	Denne enhed bør udelukkende tilsluttes af en kvalificeret elektriker.
•	Ovnen er IKKE designet til brug i et erhvervskøkken.
•	Den må kun bruges til tilberedning af mad i eget hjem.
•	Enheden er varm under og efter brug.
•	Pas på, hvis der er mindre børn i nærheden.
Elektrisk tilslutning
Den stikkontakt, som enheden tilsluttes, skal overholde de
gældende bestemmelser herfor.
Installers i et indbygningsskab
Køkkenskabe, der kommer i kontakt med ovnen, skal være
varmebestandige op til 100 °C. Samsung påtager sig intet
ansvar for skader på indbygningsskabe pga. varme.
Nødvendige mål ved montering
A
B
C
D
E
F
G
I
H
Ovn (mm)
A 555 F 595
B 445 G 358
C 549 H 85
D 21 I 454,2
E 341
A
B C
D
H
G
E
F
Indbygningsskab (mm)
A 600
B Min. 564-568
C Min. 550
D Min. 445 / Maks. 450
E Min. 50
F 200 cm2
G 200 cm2
H Plads til stikkontakt
(30 Ø hul)
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10 2016-04-15 12:01:02
Side: 118
Dansk  11
Installation
3.	Fikser ovnen ved brug af de to
medfølgende skruer (4 x 25 mm).
4.	Udfør den elektriske
tilslutning. Kontroller, at
apparatet fungerer.
02 02
01
01	Dørhåndtag
02	Sidehåndtag
Sørg for at holde fast i apparatet
ved de to sidehåndtag og
dørhåndtaget, når du pakker
produktet ud.
A B
C D
E
Indbygningsskab under vask (mm)
A Min. 550
B Min. 564 / Maks. 568
C Min. 446 / Maks. 450
D 50
E 200 cm2
Installation af ovnen
1.	Skub ovnen delvist ind i
indsatsen.
Sæt kabelforbindelsen i
strømkilden.
2.	Skub ovnen helt ind i
indsatsen.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11 2016-04-15 12:01:02
Side: 119
12  Dansk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Rengøring
Rengør ovnen regelmæssigt, så der ikke ophobes urenheder
udvendigt og indvendigt på ovnen. Vær særligt opmærksom på døren,
dørtætningen, drejeskiven og rotationsringen (kun visse modeller).
Hvis døren ikke åbner og lukker nemt, skal du kontrollere, om der
sidder urenheder i dørtætningerne. Brug en blød klud og sæbevand
til at rengøre inder- og ydersiden af ovnen. Skyl og tør godt af.
Sådan fjernes genstridige urenheder med dårlig
lugt fra ovnens indersider
1.	Sæt en kop fortyndet citronsaft midt på drejeskiven i den
tomme ovn.
2.	Varm ovnen op i 10 minutter ved fuld effekt.
3.	Lad ovnen køle af, når programmet er færdig.
Åbn derefter døren, og rengør ovnrummet.
FORSIGTIG
•	Hold døren og dørtætningen ren, og sørg for, at døren åbner
og lukker nemt. Ellers risikerer du, at ovnens levetid forkortes.
•	Vær forsigtig med ikke at spilde vand på ovnens
ventilationsåbninger.
•	Undlad at bruge skurecreme eller kemikalier til rengøring.
•	Rengør ovnrummet med et mildt rengøringsmiddel efter
hver brug, når ovnen efter lidt tid er kølet af.
Udskiftning af dele (reparation)
ADVARSEL
Ingen af ovnens indvendige dele må udskiftes af brugeren.
Forsøg ikke selv at udskifte eller reparere ovnen.
•	Hvis du støder problemer med hængsler, pakninger og/eller
døren, bedes du kontakte en kvalificeret tekniker eller dit
lokale Samsung-servicecenter for at få teknisk assistance.
•	Hvis pæren skal udskiftes, skal du kontakte et lokalt
Samsung-servicecenter. Du må ikke selv udskifte den.
•	Hvis du støder på problemer med ovnens yderkabinet, skal
strømledningen først afbrydes fra strømkilde, hvorefter du
skal kontakte et Samsung-servicecenter.
Vedligeholdelse i forbindelse med længere
periode uden brug
•	Hvis du ikke bruger ovnen i en længere periode, skal du
tage stikket ud og anbringe ovnen et tørt og støvfrit sted.
Ovnens ydelse kan blive påvirket, hvis der kommer støv og
fugt indvendigt i ovnen.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12 2016-04-15 12:01:02
Side: 120
Dansk  13
Før
du
går
i
gang
Før du går i gang
Der er nogle dele, som er gode at kende, inden du går i gang med en opskrift.
Du kan indstille/ændre uret eller køkkentimeren efter behov inden eller under
en tilberedningsfunktion.
Ur
Det er vigtigt at indstille det korrekte klokkeslæt for at sikre, at
autofunktionerne fungerer korrekt.
1.	Tænd for ovnen, og vent nogle
sekunder, indtil den går i
standbytilstand. Timeelementet blinker.
2.	Brug værdiknappen til at indstille
timen, og tryk derefter på OK.
Minutelementet blinker.
3.	Brug værdiknappen til at indstille
minuttet, og tryk derefter på OK.
BEMÆRK
•	Juster det aktuelle klokkeslæt ved at trykke på knappen , holde den nede i
3 sekunder, og følge ovenstående trin.
•	Klokkeslættet kan ikke ændres, når ovnen er i brug.
Timer
Timere hjælper dig med at holde styr på tilberedningsvarigheden.
1.	Tryk på .
2.	Drej værdiknappen for at indstille tiden,
og tryk derefter på OK.
BEMÆRK
•	Når tiden er gået, bipper oven med den blinkende meddelelse “0:00” på
displayet.
•	Du kan når som helst ændre timerindstillingerne.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13 2016-04-15 12:01:03
Side: 121
14  Dansk
Før
du
går
i
gang
Før du går i gang
Om mikrobølgeenergi
Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Ovnen bruger en
forudbygget magnetron til at generere mikrobølger, der bruges til at tilberede
eller genopvarme mad uden at ændre på madens form eller farve.
1.	De mikrobølger, der genereres af
magnetronen, fordeles ensartet
ved hjælp af det roterende
fordelingssystem. Det er derfor, maden
tilberedes jævnt.
2.	Maden absorberer mikrobølgerne ind
til en dybde på ca. 2,5 cm, hvorefter de
efterhånden spredes rundt inde i maden
under tilberedningen.
3.	Tilberedningstiden afhænger af
følgende forhold for maden:
•	Mængde og tæthed
•	Fugtindhold
•	Oprindelig temperatur
(særligt ved frostvarer)
BEMÆRK
Den tilberedte mad holder på varmen inde
i kernen, efter tilberedningen er færdig.
Derfor skal du overholde den angivne
hensætningstid i denne brugervejledning,
som sikrer jævn tilberedning helt ind til
kernen.
Lyd Til/Fra
Du kan tænde eller slukke for tastetone, bip eller alarm. Denne indstilling er kun
tilgængelig i standby-tilstand (hvor det aktuelle klokkeslæt vises).
Sluk for lyden ved at nede i 3 sekunder.
"OFF (FRA)" vises på displayet.
For at tænde for lyden skal du holde
inde igen i 3 sekunder. "ON (TIL)" vises på
displayet.
Energibesparelse
Energibesparelsestilstand sparer elektricitet, når ovnen ikke er i brug.
For at spare på energiforbruget skal du
holde inde i 3 sekunder. Lys i displayet
og alle knapper slukkes. Denne indstilling
er kun tilgængelig i standbytilstand
(når den aktuelle tid vises).
Deaktiver energisparefunktionen ved at
åbne døren og trykke på en vilkårlig knap.
BEMÆRK
•	Når ovnen indstilles efter 10 minutter uden brugeraktivitet, annullerer ovnen
igangværende programmer og går i standbytilstand.
•	Hvis ovnen sættes på pause i mere end 25 minutter under tilberedning, går
ovnen i standbytilstand.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14 2016-04-15 12:01:03
Side: 122
Dansk  15
Før
du
går
i
gang
Køkkentøj til mikrobølge
Køkkentøj, der anvendes i mikrobølgefunktionen, skal gøre det muligt for mikrobølgerne at
passere gennem og gennemtrænge madvarerne. Metaller, som f.eks. rustfrit stål, aluminium
og kobber, reflekterer mikrobølger. Brug derfor ikke køkkentøj af metalmaterialer. Køkkentøj
mærket mikrobølgesikkert er altid sikkert at anvende. Du kan finde yderligere oplysninger om
passende køkkentøj i nedenstående vejledning, og anbring et glas vand eller noget mad på
drejeskiven.
Krav:
•	Flad bund og lige sider
•	Tætsiddende låg
•	Afbalanceret pande med håndtag, der vejer mindre end hovedpanden
Materiale Mikrobølgesikker Beskrivelse
Alufolie
Bruges til mindre portioner for at
undgå overtilberedning. Der kan
dannes gnister, hvis folien er for
tæt på ovnvæggen, eller hvis der
bruges for meget folie.
Bruningstallerken
Brug ikke forvarmning i mere end
8 minutter.
Benporcelæn eller stentøj
Porcelæn, lertøj, glaseret stentøj
og benporcelæn er normalt
mikrobølgesikkert, medmindre det
er dekoreret med en metalkant.
Engangstallerkener af pap
Nogle frosne fødevarer indpakkes
med disse tallerkner.
Fastfoodemballage
Kopper eller
beholdere af
polystyren
Overophedning kan få disse til at
smelte.
Papirsposer eller
avis
Disse kan antændes.
Genbrugspapir
eller metalkanter
Disse kan forårsage gnistdannelse
Materiale Mikrobølgesikker Beskrivelse
Glas
Ovn til bord-
service
Er mikrobølgesikker, medmindre det
er dekoreret med en metalkant.
Fine glas
Fint glas kan gå i stykker eller revne
ved hurtig opvarmning.
Glasbeholdere
Kun egnet til opvarmning.
Fjern låget inden tilberedning.
Metal
Tallerkner
Disse kan forårsage gnistdannelse
eller ild.
Frysepose
med clips med
metaltråd til
lukning
Papir
Tallerkener,
kopper, servietter
og køkkenrulle
Bruges til kortere tilberedning.
Disse absorberer overskydende
væske.
Genbrugspapir Forårsager gnistdannelse.
Plast
Beholdere
Brug kun beholdere af termoplast.
Nogle plastarter kan slå sig eller
misfarves ved høje temperaturer.
Mikrobølgefilm
Bruges til at holde maden fugtig
efter tilberedning.
Fryseposer Brug kun koge- eller ovnsikre poser.
Voks- eller fedttæt papir
Brug til at holde på fugt og
forhindre stænk.
: Mikrobølgesikker : Brug med varsomhed : Ikke mikrobølgesikker
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15 2016-04-15 12:01:03
Side: 123
16  Dansk
Brug
Brug
Brug
Betjeningspanel
Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til
forbedring af kvaliteten kan ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.
01 03 05 08
06
11
10 12 13
09
07
04
02
01	 Tilstandsknap Drej tilstandsknappen for at vælge en ønsket
tilberedningstilstand eller -funktion.
02	 Ovnlys Tryk for at slukke eller tænde det indvendige lys.
03	 Børnelås Hold inde i 3 sekunder for at aktivere eller
deaktivere.
Børnelås er kun tilgængelig i standbytilstand.
04	 Timer Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller
forskellige tidsrum, mens du laver mad.
05	 Effektniveau/Vægt Brug til at ændre effektniveauet eller vægten.
06	 Display Viser nødvendige informationer om den valgte
funktion eller de valgte indstillinger.
07	 OK Tryk for at bekræfte dine indstillinger.
08	 Tilbage Tryk for at vende tilbage til standardindstilling.
09	 Tilberedningstid Tryk for at indstille tilberedningstiden.
10	 Stop Tryk for at stoppe brug. Denne knap bruges også til
at annullere den aktuelle funktion.
11	 +30s Bruges til at føje 30 sekunder til tilberedningstiden.
12	 Start Tryk for at starte tilberedning.
13	 Værdiknap Drej på værdiknappen for at tilpasse
indstillingsværdien til dit valg.
Drej til + for at øge, eller drej på - for at reducere.
Overblik over funktioner
Funktion Beskrivelse
Manuel funktion Mikrobølge
Med mikrobølgeenergi kan der
tilberedes eller genopvarmes
mad, uden at hverken form eller
farve ændres. (100~900 W)
Automatisk
tilberedning
Automatisk
tilberedning
Som hjælp til nybegyndere
har ovnen i alt
6 autotilberedningsprogrammer.
Automatisk
optøning
Ovnen indeholder fem
optøningsprogrammer.
Automatisk
opvarmning
Ovnen indeholder ni
genopvarmningsprogrammer.
Specialfunktioner
Varmholdning
Bruges kun til at holde mad, der
lige er blevet tilberedt, varmt.
Damprengøring
Dette er praktisk til rengøring af
snavs ved hjælp af damp.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16 2016-04-15 12:01:04
Side: 124
Dansk  17
Brug
Mikrobølgetilstand
Trin 1. Vælg funktion
Drej vælgeren for at vælge et en
mikrobølgetilstand. Standardeffekt på
900 W blinker.
Trin 2. Indstil effektniveauet
Brug værdihjulet til at justere
standardeffektniveauet.
Tryk derefter på OK for at gå til næste trin.
BEMÆRK
Hvis effektniveauet ikke specificeres inden for
5 sekunder, går ovnen videre til næste trin.
Trin 3. Indstil tilberedningstid
Brug værdiknappen til at indstille
tilberedningstiden.
Du kan også udsætte sluttidspunktet for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt.
Når tilberedningstiden er indstillet, skal du
trykke på .
Brug derefter værdihjulet til at indstille et
slutpunkt.
Tryk derefter på .
Sådan ændres tilberedningstiden under tilberedningen
1.	Tryk på . Tidselementet blinker.
2.	Brug værdiknappen til at justere
tilberedningstiden.
3.	Tryk på OK for at bekræfte
ændringerne.
Sådan ændres effektniveauet under tilberedning
1.	Tryk på W/kg. Standardeffekten blinker.
2.	Brug værdihjulet til at justere
effektniveauet.
3.	Tryk på OK for at bekræfte
ændringerne.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17 2016-04-15 12:01:05
Side: 125
18  Dansk
Brug
Brug
Sådan stoppes en aktuel funktion
Tryk på én gang for at stoppe en aktuel
funktion og to gange for at annullere den
aktuelle funktion.
Du kan også blot dreje funktionsvælgeren
hen til " ".
Mikrobølge
Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Med mikrobølgeenergi
kan der tilberedes eller genopvarmes mad, uden at hverken form eller farve
ændres.
•	Brug kun mikrobølgesikkert køkkentøj.
Trin 1
>
Trin 2
>
Trin 3
>
Trin 4
Mikrobølge Effektniveau Tilberedningstid -
1.	Put maden i mikrobølgesikkert
køkkentøj, sæt det derefter på det
anbefalede tilbehør, og luk døren.
2.	Følg trin 1-3 i Mikroovnstilstand på
side 17.
3.	Når tilberedningen er færdig, blinker
"0:00". Brug ovnhandsker, når du tager
mad ud.
Enkel start
Hvis du blot skal opvarme mad i kort tid
ved højeste effekt (900 W), skal du vælge
Mikrobølge og tryk derefter på .
Effektniveau
Trin Procent (%) Udgangseffekt (W) Beskrivelse
HØJ 100 900 Brug til at opvarme væske.
HØJ LAV 83 750
Brug til at opvarme og tilberede.
MIDDELHØJ 67 600
MIDDEL 50 450 Brug til at tilberede kød og
opvarme grøntsager.
MIDDELLAV 33 300
OPTØNING 20 180
Brug til at optø mad inden
tilberedning.
LAV 11 100 Brug til at optø grøntsager.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18 2016-04-15 12:01:05
Side: 126
Dansk  19
Brug
Automatisk tilstand
Ovnen har 3 forskellige autofunktioner, som gør det nemmere for dig:
Automatisk tilberedning, Optøning og Automatisk opvarmning.
Vælg den funktion, der passer bedst til dit behov.
Trin 1. Vælg funktion
Drej tilstandsknappen for at vælge en
autofunktion. (Automatisk tilberedning,
Optøning og Automatisk opvarmning)
Standardprogrammets nummer blinker.
Trin 2. Vælg program
Brug værdiknappen til at vælge et
ønsket program, og tryk derefter på OK.
Standardvægten for programmet blinker.
Trin 3. Indstil vægt
Brug værdiknappen til at indstille vægten.
Tryk derefter på .
BEMÆRK
Tilberedningstiden er forudprogrammeret efter autotilberedningsfunktionen,
som ikke kan ændres.
Automatisk opvarmning
Ovnen indeholder ni genopvarmningsprogrammer. Tid og effektniveau justeres
automatisk efter det valgte program.
Trin 1
>
Trin 2
>
Trin 3
Automatisk
opvarmning
1 til 9 Vægt
1.	Put maden i egnet køkkentøj, og sæt
det derefter på det anbefalede tilbehør,
og luk døren.
2.	Følg trin 1-3 i Automatisk tilstand i
venstre kolonne.
3.	Når tilberedningen er færdig, blinker
"0:00". Brug ovnhandsker, når du tager
mad ud.
Automatisk tilberedning
Som hjælp til nybegyndere har ovnen i alt 6 autotilberedningsprogrammer.
Udnyt denne funktion for at spare tid og hurtigere lære at lave god mad.
Tiberedningstiden og effektniveauet vil blive justeret i overensstemmelse med
den valgte opskrift.
Trin 1
>
Trin 2
>
Trin 3
Automatisk 1 til 6 Vægt
1.	Put maden i egnet køkkentøj, og sæt
det derefter på det anbefalede tilbehør,
og luk døren.
2.	Følg trin 1-3 i Automatisk tilstand i
venstre kolonne.
3.	Når tilberedningen er færdig, blinker
"0:00". Brug ovnhandsker, når du tager
mad ud.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19 2016-04-15 12:01:05
Side: 127
20  Dansk
Brug
Brug
Automatisk optøning
Ovnen indeholder fem optøningsprogrammer. Tid og effektniveau justeres
automatisk efter det valgte program.
Trin 1
>
Trin 2
>
Trin 3
Optøning 1 til 5 Vægt
1.	Put maden i egnet køkkentøj, og sæt
det derefter på det anbefalede tilbehør,
og luk døren.
2.	Følg trin 1-3 i Automatisk tilstand på
side 19.
3.	Når tilberedningen er færdig, blinker
"0:00". Brug ovnhandsker, når du tager
mad ud.
Specialfunktioner
Varmholdning
Funktionen Varmholdning holder maden varm, indtil den skal serveres. Brug
denne funktion til at holde maden varm, indtil den skal serveres.
Når tilberedningen er færdig
1.	Drej tilstandsknappen for at vælge
Varmholdning.
2.	Brug værdihjulet til at justere
advarselstiden.
3.	Tryk på .
Ovnen påbegynder opvarmning.
VIGTIGT
Brug ikke denne funktion til at genopvarme kold mad. Brug kun dette program
til at holde mad, der lige er blevet tilberedt, varmt.
VIGTIGT
Det frarådes, at holde mad varm for lang tid ad gangen (over 1 time), da maden
fortsat tilberedes. Varm mad fordærves hurtigere.
VIGTIGT
Tildæk ikke med låg eller plasticfolie.
VIGTIGT
Brug ovnhandsker, når du tager maden ud!
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20 2016-04-15 12:01:06
Side: 128
Dansk  21
Brug
Damprengøring
Dette er praktisk til rengøring af snavs ved hjælp af damp.
1.	Kom 100 ml vand i bunden af ovnen, og
luk ovndøren.
2.	Drej tilstandsknappen for at vælge
Damprengøring.
3.	Tryk på . Ovnen starter rengøring.
4.	Brug en tør klud til at rengøre ovnen
indvendigt.
ADVARSEL
Åbn ikke maskinens luge, før programmet er færdigt. Vandet i ovnen er meget
varmt og kan medføre forbrænding.
BEMÆRK
•	Brug kun denne funktion, når ovnen er kølet helt af til stuetemperatur.
•	BRUG IKKE destilleret vand.
•	BRUG IKKE højtryks- eller damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.
•	Selvom ovnen er varm indvendig, aktiveres automatisk rengøring ikke.
Vent, indtil ovnen er afkølet, og prøv igen.
•	Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør det forsigtigt. I modsat tilfælde
strømmer vandet frem til fronten.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21 2016-04-15 12:01:06
Side: 129
22  Dansk
Smart
tilberedning
Smart tilberedning
Autotilberedning
Vejledning – autotilberedning
Kode Mad Vægt (kg) Anvisninger
A1 Friske
grøntsager
0,3-0,4
0,5-0,6
Afvej grøntsager efter afvaskning, rengøring og
udskæring i ensartet størrelse.
Anbring dem i en glasskål med låg. Tilsæt
45 ml vand (3 spsk.). Sæt skålen i midten.
Tilbered med låg på. Lad stå 2-3 minutter efter
tilberedning, og rør rundt.
A2 Frosne
grøntsager
0,3-0,4
0,4-0,5
Kom frosne grøntsager, som f.eks. broccoli,
gulerødder i skiver, blomkålsbuketter og ærter,
i en glasskål med låg. Tilsæt 1-2 spsk. vand.
Sæt skålen i midten. Tilbered med låg på.
Lad retten stå i 2-3 minutter, og omrør efter
tilberedning.
A3 Skrællet kartoffel 0,5-0,6
0,7-0,8
Afvej kartoflerne efter skrælning, afvaskning
og udskæring i ensartet størrelse. Anbring
dem i en glasskål med låg. tilsæt 45-60 ml
(3-4 spsk.) vand. Sæt skålen i midten. Lad stå
2-3 minutter efter tilberedning, og rør rundt.
A4 Kartoffelskræller 0,3-0,4
0,5-0,6
Prik flere gange i hver kartoffel med en gaffel.
Anbring dem på den keramiske plade uden at
pille dem. Fjern fra ovnen, pak ind i folie, og lad
stå 3-5 minutter efter tilberedning.
A5 Hvide ris 0,3-0,4 Vej de forkogte hvide ris, og tilsæt den
dobbelte mængde koldt vand. Eksempel: Hvis
du koger 0,3 kg ris, skal der tilsættes 600 ml
koldt vand. Brug glaspyrexskål med låg. Sæt
skålen i midten. Tilbered med låg på. Lad stå
5 minutter efter tilberedning, og rør rundt.
Kode Mad Vægt (kg) Anvisninger
A6 Pasta 0,25-0,35 Placer pastaen i en stor Pyrex-glasskål, og
tilsæt 1~1,5 L kogende vand, en knivspids
salt, om omrør grundigt. Tilbered uden låg.
Rør jævnligt rundt under og efter tilberedning.
Tildækkes under 3-5 minutters hensætningen.
Vandet sies omhyggeligt fra bagefter.
BEMÆRK
Tilstanden Autotilberedning bruger mikrobølgeenergi til at opvarme
madvarerne.
Af samme årsag skal der træffes sikkerhedsmæssige
forholdsregler for køkkengrej i denne tilstand.
Vejledning til automatisk optøning
Kode Mad Vægt (kg) Anvisninger
d1 Kød 0,2-2,0 Dæk kanterne med alufolie. Vend kødet, når
ovnen bipper. Dette program er velegnet til
oksekød, lammekød, svinekød, steaks, koteletter
og fars.
Lad stå i 20-90 minutter.
d2 Fjerkræ 0,2-2,0 Dæk lår- og vingeender med alufolie.
Vend fjerkræet, når ovnen bipper. Dette program
er velegnet til hele kyllinger samt kyllingedele.
Lad stå i 20-90 minutter.
d3 Fisk 0,2-2,0 Dæk halen på den hele fisk med alufolie.
Vend fisken, når ovnen bipper. Dette program er
velegnet til hele fisk samt fiskefileter.
Lad stå i 20-90 minutter.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22 2016-04-15 12:01:06
Side: 130
Dansk  23
Smart
tilberedning
Kode Mad Vægt (kg) Anvisninger
d4 Brød/Kage 0,1-1,0 Anbring brød på et stykke køkkenrulle, og vend
det, når ovnen bipper. Anbring kagen på den
keramiske plade, og vend den eventuelt, når
ovnen bipper. (Ovnen bliver ved med at køre,
og stopper, når du åbner døren.) Dette program
er velegnet til alle typer brød, skivet eller
helt, samt til rundstykker/boller og baguetter.
Placer rundstykker/boller i en rundkreds. Dette
program er velegnet til alle typer gærdejskage,
kiks, ostekage og butterdej. Det er ikke velegnet
til mørdej, frugt- og cremekager eller kage med
chokoladeglasur.
Lad stå i 10-30 minutter.
d5 Frugt 0,1-0,8 Fordel den frosne frugt jævnt på den keramiske
plade. Dette program er velegnet til frugt som
hindbær, blandede bær og tropiske frugter.
Lad stå i 5-15 minutter.
BEMÆRK
Den autoamtiske opnøningstilstand anvender mikrobølger til at opvarme mad.
Derfor skal retningslinjerne for køkkentøj og andre sikkerhedsforholdsregler
vedr. mikrobølgeovne strengt følges ved brug af denne funktion.
Vejledning til automatisk opvarmning
Kode Mad Vægt (kg) Anvisninger
r1 Drikkevarer 0,25-0,5 Hæld væsken i et keramisk krus og opvarm
utildækket. Placer ét krus i midten, placer 2 krus
ved siden af hinanden på den keramiske plade.
Lad dem stå i mikrobølgeovnen. Rør godt rundt,
efter de har stået 1-2 minutter. Pas på, når du
tager kopperne ud, (se sikkerhedsinstruktionerne
for opvarmning af væsker.)
r2 Portionsmåltid 0,3-0,4
0,4-0,5
Placeres på en keramisk plade og tildækkes med
mikrobølgefilm. Dette program er velegnet til
måltider, der består af tre dele (f.eks. kød med
sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks.
kartofler, ris eller pasta). Lad stå i 3 minutter efter
tilberedning.
r3 Frossen
færdigret
0,3-0,4
0,4-0,5
Tag den frosne færdigret, og kontroller, om retten
er velegnet til mikrobølgeovn. Gennembryd
filmen over færdigretten. Anbring den frosne
færdigret i midten. Dette program er velegnet til
frosne færdigretter, der består af tre dele (f.eks.
kød med sauce, grøntsager og en sideanretning,
som f.eks. kartofler, ris eller pasta).
Lad stå i 3 minutter efter tilberedning.
r4 Suppe 0,2-0,3
0,4-0,5
Hæld i en dyb keramisk tallerken eller skål, og
tildæk med et plasticlåg under opvarmningen.
Sæt suppen i midten. Omrør forsigtigt før og efter
den har stået 2-3 min.
r5 Gryderet 0,2-0,3
0,4-0,5
Hæld i en dyb keramisk tallerken eller skål, og
tildæk med et plasticlåg under opvarmningen.
Sæt suppen i midten. Omrør forsigtigt før og efter
den har stået 2-3 min.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23 2016-04-15 12:01:06
Side: 131
24  Dansk
Smart
tilberedning
Smart tilberedning
Kode Mad Vægt (kg) Anvisninger
r6 Popcorn 0,1 Brug særligt popcornsprodukt til tilberedning
i mikrobølgeovn. Følg madvareproducentens
instruktioner, og anbring posen på midten af den
keramiske plade. Under dette program poppes
majsene, og posens størrelse udvises.
Pas på, når du tager popcornene ud og åbner den
varme pose.
r7 Pasta med
sauce (Afkølet)
0,3-0,4
0,4-0,5
Anbring pasta (f.eks. spaghetti eller
ægnudler) på en flad tallerken. Tildæk med
mikrobølgebestandig, klar madfolie.
Rør rundt før servering.
r8 Babymad 0,2
0,3
Hæld måltidet i en dyb tallerken. Tilbered med
låg på. Lad stå i 2-3 minutter efter tilberedning.
Rør godt rundt inden servering, og kontroller
omhyggeligt temperaturen.
r9 Babymælk 0,1
0,2
Røres eller rystes godt og hældes på en
steriliseret flaske. Anbring midt på den keramiske
plade. Tilberedes utildækket. Rystes godt og
hensættes i mindst 3 minutter.
Ryst godt inden servering, og kontroller
omhyggeligt temperaturen.
BEMÆRK
Den automatiske genopvarmningstilstand anvender mikrobølgeenergi.
Af samme årsag skal der træffes strenge sikkerhedsforholdsregler for
køkkengrej ved brug af denne tilstand.
Vejledning til tilberedning i mikrobølgeovn
Overordnede retningslinjer
Mad, der er egnet til mikrobølger
Der er mange slags fødevarer, der er egnede til mikrobølgetilberedning, herunder
friske eller frosne grøntsager, frugt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kød. Saucer,
cremesovs, supper, buddinger, konserves og chutneys kan også tilberedes i en
mikrobølgeovn.
Tildækning under tilberedning
Madvarerne bør tildækkes under tilberedning, idet vanddampene bidrager til
tilberedningen. Madvarerne kan tildækkes på forskellige måder som f.eks. med
en keramisk tallerken, et plastiklåg eller film til mikrobølgeovne.
Hensætningstider
Efter tilberedning er det vigtigt, at maden får lov til at stå i den anbefalede
hensætningstid, så temperaturen i maden bliver ensartet.
Tilberedningsvejledning for frosne grøntsager
Brug en egnet ildfast glasskål med låg. Tilbered tildækket i mindst mulig tid (se tabel).
Fortsæt tilberedning for at få det ønskede resultat. Rør rundt to gange under
tilberedningen og én gang efter tilberedningen. Tilsæt salt, krydderier eller
smør efter tilberedningen. Tildækkes under hensætningen.
Mad
Portion
(g)
Effekt
(W)
Tid
(min.)
Hensætningstid
(min.)
Anvisninger
Spinat 150 600 5-6 2-3 Tilsæt 15 ml
(1 spiseskefuld) koldt
vand.
Broccoli 300 600 8-9 2-3 Tilsæt 30 ml
(2 spiseskefuld) koldt
vand.
Ærter 300 600 7-8 2-3 Tilsæt 15 ml
(1 spiseskefuld) koldt
vand.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24 2016-04-15 12:01:06
Side: 132
Dansk  25
Smart
tilberedning
Mad
Portion
(g)
Effekt
(W)
Tid
(min.)
Hensætningstid
(min.)
Anvisninger
Grønne
bønner
300 600 7½-8½ 2-3 Tilsæt 30 ml
(2 spiseskefuld) koldt
vand.
Blandede
grøntsager
(Gulerødder/
Ærter/Majs)
300 600 7-8 2-3 Tilsæt 15 ml
(1 spiseskefuld) koldt
vand.
Blandede
grøntsager
(Kinesisk stil)
300 600 7½-8½ 2-3 Tilsæt 15 ml
(1 spiseskefuld) koldt
vand.
Tilberedningsvejledning for friske grøntsager
Brug en egnet ildfast glasskål med låg. Tilsæt 30-45 ml (2-3 spiseskefulde)
koldt vand for hver 250 g, medmindre der anbefales en anden mængde vand
(se tabellen). Tilbered tildækket i mindst mulig tid (se tabel). Fortsæt med
tilberedningen, indtil du får det ønskede resultat. Rør jævnligt rundt under og
efter tilberedning. Tilsæt salt, krydderier eller smør efter tilberedningen.
Holdes tildækket under hensætningen (3 minutter).
Tip:	 Skær friske grøntsager ud i lige store stykker. Jo mindre stykker de
skæres i, desto hurtigere tilberedes de.
Alle friske grøntsager skal tilberedes ved fuld mikrobølgeeffekt (900 W).
Mad
Portion
(g)
Tid
(min.)
Hensætningstid
(min.)
Anvisninger
Broccoli 250
500
4-5
5-6
3 Klargør lige store buketter.
Anbring stilkene mod midten.
Rosenkål 250 5-6 3 Tilsæt 60-75 ml
(5-6 spiseskefulde) vand.
Gulerødder 250 5-6 3 Skær gulerødder i lige store
stykker.
Mad
Portion
(g)
Tid
(min.)
Hensætningstid
(min.)
Anvisninger
Blomkål 250
500
5-6
7-8
3 Klargør lige store buketter.
Skær store buketter i halve.
Anbring stilkene mod midten.
Courgetter 250 3-4 3 Skær courgetter i skiver. Tilsæt
30 ml (2 spiseskefulde) vand
eller en smule smør.
Tilberedes til kun lige mør.
Auberginer 250 3-4 3 Skær auberginer i små
stykker, og stænk dem med
1 spiseskefuld citronsaft.
Porrer 250 3-4 3 Skær porrer i tykke skiver.
Champignoner 125
250
1-2
2-3
3 Tilbered hele eller udskårne
champignons. Tilsæt ikke vand.
Stænk med citronsaft. Tilsæt salt
og peber. Hæld væsken fra før
servering.
Løg 250 4-5 3 Skær løg i skiver eller halve.
Tilsæt kun 15 ml (1 spsk.) vand.
Peber 250 4-5 3 Skær peber i små stykker.
Kartofler 250
500
4-5
7-8
3 Afvej skrællede kartofler, og
skær dem i ensartede halve eller
kvarte.
Majroer 250 5-6 3 Skær majroer i små tern.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25 2016-04-15 12:01:06
Side: 133
26  Dansk
Smart
tilberedning
Smart tilberedning
Tilberedningsvejledning for ris og pasta
Ris: 	
Brug en stor, ildfast glasskål med låg. (Bemærk, at ris kommer til at
fylde dobbelt så meget under tilberedning). Tilbered med låg på.
Når tilberedningstiden er gået, røres rundt inden hensætningen. Tilsæt
salt eller krydderier og smør. Bemærk, at risene muligvis ikke har
absorberet al vandet efter tilberedningen.
Pasta:	
Benyt en stor Pyrex-glasskål. Tilsæt kogende vand, et gran salt, og rør
godt rundt. Tilberedes utildækket. Rør jævnligt rundt under og efter
tilberedning. Tildækkes under hensætningen. Vandet sies omhyggeligt
fra bagefter.
Mad
Portion
(g)
Effekt
(W)
Tid
(min.)
Hensætningstid
(min.)
Anvisninger
Hvide ris
(Parboiled)
250
375
900 17-18
18-20
5 Tilsæt 500 ml koldt
vand.
Tilsæt 750 ml koldt
vand.
Brune ris
(Parboiled)
250
375
900 20-22
22-24
5 Tilsæt 500 ml koldt
vand.
Tilsæt 750 ml koldt
vand.
Blandede ris
(Polerede og
vilde ris)
250 900 17-19 5 Tilsæt 500 ml koldt
vand.
Blandede kort
(Ris + Kort)
250 900 18-20 5 Tilsæt 400 ml koldt
vand.
Pasta 250 900 10-11 5 Tilsæt 1000 ml varmt
vand.
Genopvarmning
Mikrobølgeovnen genopvarmer maden på en brøkdel af den tid, som en
almindelig ovn eller komfur normalt bruger.
Anbringelse og tildækning
Undgå at opvarme store stykker, som f.eks. en steg, da det har en tendens til
at blive overtilberedt og tørre ud, før midten er rygende varm. Det er bedre at
opvarme mindre stykker. Tildækning af maden under tilberedning modvirker
også, at maden bliver tør.
Effektniveauer
Der kan benyttes forskellige effektniveauer til genopvarmning af mad.
Generelt kan man sige, at ved tilberedning af store mængder skrøbelige
madvarer eller madvarer, der er hurtige at varme op som f.eks. små kødtærter,
er det bedre at bruge et lavt effektniveau.
Omrøring
Rør godt rundt, eller vend maden under opvarmningen for at opnå de bedste
resultater. Rør om muligt rundt igen før servering. Det er særligt vigtigt at røre
rundt, når du opvarmer væske.
Opvarmnings- og hensætningstider
Når maden opvarmes første gang, er det en god idé at notere sig, hvor lang
tid det tager til fremtidigt brug. Undgå overopvarmning. Hvis du ikke er sikker
på tilberedningstiden, er det bedre at undervurdere tiden. Så kan du altid
give maden mere tid, hvis det er nødvendigt. Sørg altid for, at den opvarmede
mad er rygende varm hele vejen igennem. Lad maden stå en kort tid efter
opvarmningen for at lade temperaturen fordele sig. Det anbefales at lade maden
stå i 2-4 minutter efter opvarmning.
Opvarmning af væske
Vær særligt forsigtig, når du opvarmer væske. Anbring en ske eller en glaspind
i drikkevaren for at undgå forsinket opkogning med deraf følgende skoldninger.
Rør rundt under opvarmningen, og rør altid rundt efter opvarmningen.
Lad væsken stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så
temperaturen kan fordele sig.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26 2016-04-15 12:01:06
Side: 134
Dansk  27
Smart
tilberedning
Genopvarmning af babymad
Babymad
Vær ekstra forsigtig ved opvarmning af babymad. Hæld den over i en dyb
tallerken. Tildæk med et plastlåg. Omrør grundigt efter opvarmningen.
Lad den stå 2-3 minutter inden servering. Rør rundt igen, og kontroller
temperaturen. Anbefalet serveringstemperatur er ca. 30-40 °C.
Babymælk
Hæld mælk i en steriliseret glasflaske. Opvarm utildækket. Opvarm aldrig
en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.
Ryst den godt før hensætningen og igen inden servering. Kontroller altid
omhyggeligt temperaturen på babymælk eller -mad før servering.
Anbefalet serveringstemperatur er ca. 37 °C.
Opvarmning af babymad og mælk
Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinjer for
opvarmning.
Mad Portion Effekt Tid
Hensætningstid
(min.)
Brugsanvisning
Babymad
(Grøntsager
+ Kød)
190 g 600 W 30-40 sek. 2-3 Hæld den over på
en dyb tallerken.
Tilbered med låg
på. Omrøres efter
tilberedning. Lad
stå i 2-3 minutter.
Rør godt rundt
inden servering,
og kontroller
omhyggeligt
temperaturen.
Mad Portion Effekt Tid
Hensætningstid
(min.)
Brugsanvisning
Babygrød
(Korn +
Mælk +
Frugt)
190 g 600 W 20-30 sek. 2-3 Hæld den over på
en dyb tallerken.
Tilbered med låg
på. Omrøres efter
tilberedning. Lad
stå i 2-3 minutter.
Rør godt rundt
inden servering,
og kontroller
omhyggeligt
temperaturen.
Babymælk 100 ml
200 ml
300 W 30-40 sek.
50 sek. til
1 min.
2-3 Røres eller rystes
godt og hældes på
en steriliseret flaske.
Anbringes midt
på den keramiske
plade. Tilberedes
utildækket.
Rystes godt og
hensættes i mindst
3 minutter. Ryst godt
inden servering,
og kontroller
omhyggeligt
temperaturen.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27 2016-04-15 12:01:07
Side: 135
28  Dansk
Smart
tilberedning
Smart tilberedning
Opvarmning af væsker og mad
Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinjer for opvarmning.
Mad Portion Effekt Tid
Hensætningstid
(min.)
Brugsanvisning
Drikkevarer 250 ml
(1 krus)
500 ml
(2 krus)
900 W 1½-2
2-3
1-2 Hæld i en keramisk kop,
og opvarm utildækket.
Anbring koppen midt på
den keramiske plade. Rør
omhyggeligt rundt før og
efter hensætningstiden.
Suppe
(Afkølet)
250 g 900 W 3-4 2-3 Hæld den over på en dyb
tallerken. Tildæk med et
plastlåg. Omrør grundigt
efter opvarmningen.
Omrør igen før
servering.
Gryderet
(Afkølet)
350 g 600 W 5-6 2-3 Hæld den over på en dyb
tallerken. Tildæk med et
plastlåg. Omrør grundigt
efter opvarmningen.
Omrør igen før
servering.
Pasta med
sauce (Afkølet)
350 g 600 W 5-6 2-3 Hæld den over på en dyb
tallerken. Tildæk med et
plastlåg. Omrør grundigt
efter opvarmningen.
Omrør igen før
servering.
Portionsmåltid
(Afkølet)
350 g
450 g
600 W 5-6
6-7
3 Anret et måltid med
2-3 kolde dele på et
keramikfad. Tildæk med
mikrobølgebestandig,
klar madfolie.
Optøning
Mikrobølger er fremragende til optøning af dybfrost. Mikrobølger optør
skånsomt dybfrostvarer på kort tid. Dette kan være en stor fordel, hvis man
pludseligt får uventede gæster.
Frosset fjerkræ skal være grundigt optøet før tilberedning. Fjern eventuelle
metalbånd og pak frostvaren ud, så smeltede væsker kan dryppe af.
Placer den frosne mad på en tallerken uden overdækning. Vend maden på
halvvejen, hæld eventuel væske fra ,og fjern eventuel indmad hurtigst muligt.
Kontroller maden med mellemrum for at sikre, at den ikke føles varm. Hvis
mindre og tyndere dele af den frosne mad begynder at blive varmet op, kan
de afdækkes ved at vikle meget små stykker aluminiumsfolie om dem under
optøningen.
Hvis fjerkræ begynder at blive varmt på ydersiden, skal du trykke på STOP og
lad det stå i 20 minutter, før du fortsætter. Lad kødet, fjerkræet eller fisken stå
for at tø færdig. Hensætningstiden for en komplet optøning vil afhænge af den
optøede mængde. Se i tabellen på næste side.
Tip:	 Flade frostvarer tøs hurtigere op end tykke, og mindre mængder skal
have mindre tid end større. Husk dette tip ved indfrysning og optøning
af mad.
Til optøning af mad med en temperatur på omkring -18 til -20 °C anvendes
følgende tabel som en retningslinje.
Al frosset mad skal optøs ved optøningseffekt (180 W).
Anbring maden på den keramiske plade, og sæt pladen i rille 1.
Mad
Portion
(g)
Tid
(min.)
Hensætningstid
(min.)
Anvisninger
KØD
Hakket oksekød 250
500
6-7
8-12
15-30 Placer kødet på den keramiske
plade. Afskærm tynde kanter med
alufolie. Vend efter halvdelen af
optøningstiden.
Svine/
Nakkekoteletter
250 7-8
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28 2016-04-15 12:01:07
Side: 136
Dansk  29
Fejlfindin
Mad
Portion
(g)
Tid
(min.)
Hensætningstid
(min.)
Anvisninger
FJERKRÆ
Kyllingestykker 500
(2 stk.)
12-14 15-60 Start med at lægge kyllingen –
kyllingestykker med skindsiden
nedad, hel kylling med brystet
nedad – på tallerkenen. Afskærm
tynde dele som vinger og ender
med alufolie. Vend efter halvdelen
af optøningstiden.
Hel kylling 1200 28-32
FISK
Fiskefileter 200 6-7 10-25 Placer den frosne fisk midt på
tallerkenen. Anbring de tynde
dele under de tykke dele.
Afskærm tynde dele af fileter
og halen på hele fisk med
alufolie. Vend efter halvdelen af
optøningstiden.
Hel fisk 400 11-13
FRUGT
Bær 300 6-7 5-10 Fordel frugten på en flad,
rund glastallerken med en stor
diameter.
BRØD
Boller
(hver ca. 50 g)
2 stk.
4 stk.
1-1½
2½-3
5-20 Placer bollerne i en kreds eller
brødet liggende på bagepapir
på keramikpladen. Vend efter
halvdelen af optøningstiden.
Toast/sandwich 250
500
4-4½
7-9
Fejlfinding
Der kan opstå et problem under brug af ovnen. I så fald skal du først kontrollere
nedenstående tabel og afprøve løsningsforslagene. Hvis dette ikke løser
problemet, eller hvis der fortsat vises en informationskode på displayet, skal du
kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Kontrolpunkter
Hvis der opstår et problem med ovnen, skal du starte med at kontrollere
nedenstående tabel og afprøve løsningsforslagene.
Problem Årsag Handling
Generelt
Knapperne kan ikke
trykkes ordentligt ind.
Der kan sidde noget fast
mellem knapperne.
Fjern det, der sidder fast, og
prøv igen.
For berøringsfølsomme
modeller: Der er fugt på
ydersiden.
Tør fugten på ydersiden af.
Børnelåsen er aktiveret. Deaktiver børnelåsen.
Tiden vises ikke. Der er ingen strøm. Sørg for, at strømmen er
tilsluttet.
Er indstillet til økofunktionen
(energibesparende).
Slå økofunktionen fra.
Ovnen fungerer ikke. Der er ingen strøm. Sørg for, at strømmen er
tilsluttet.
Døren er åben. Luk døren, og prøv igen.
Sikkerhedsmekanismerne i
døråbningen er dækket til med
madrester.
Fjern det, der sidder fast, og
prøv igen.
Ovnen stopper, mens
den er i brug.
Døren er blevet åbnet for at
vende maden om.
Når maden er blevet vendt, skal
du trykke på knappen Start igen
for at starte drift.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29 2016-04-15 12:01:07
Side: 137
30  Dansk
Fejlfindin
Fejlfindin
Problem Årsag Handling
Ovnen bliver ikke varm. Ovnen virker muligvis ikke,
der tilberedes for meget
mad, eller der bruges forkert
køkkentøj.
Sæt en mikrobølgesikker
beholder med en kop vand ind i
ovnen, og lad mikrobølgeovnen
køre i 1-2 minutter for at
kontrollere, om vandet
opvarmes.
Reducer mængden af mad, og
start funktionen igen.
Brug en tilberedningsbeholder
med flad bund.
Opvarmningen er svag
eller langsom.
Ovnen virker muligvis ikke,
der tilberedes for meget
mad, eller der bruges forkert
køkkentøj.
Sæt en mikrobølgesikker
beholder med en kop vand ind i
ovnen, og lad mikrobølgeovnen
køre i 1-2 minutter for at
kontrollere, om vandet
opvarmes.
Reducer mængden af mad, og
start funktionen igen.
Brug en tilberedningsbeholder
med flad bund.
Opvarmningsfunktionen
fungerer ikke.
Ovnen virker muligvis ikke,
der tilberedes for meget
mad, eller der bruges forkert
køkkentøj.
Sæt en mikrobølgesikker
beholder med en kop vand ind i
ovnen, og lad mikrobølgeovnen
køre i 1-2 minutter for at
kontrollere, om vandet
opvarmes.
Reducer mængden af mad, og
start funktionen igen.
Brug en tilberedningsbeholder
med flad bund.
Problem Årsag Handling
Strømmen slukkes,
mens ovnen er i brug.
Ovnen har tilberedt mad i
længere tid.
Lad ovnen køle af efter langvarig
tilberedning.
Blæseren fungerer ikke. Lyt efter lyden fra blæseren.
Forsøger at bruge ovnen uden
mad.
Sæt mad ind i ovnen.
Ovnen har ikke tilstrækkelig
ventilationsplads.
Der findes indgangs- og
udgangskanaler foran og på
siden af ovnen til ventilation.
Overhold de afstande, der er
angivet i monteringsvejledningen
til produktet.
Der bruges flere strømstik i
samme stikkontakt.
Vælg en stikkontakt, som kun
bruges til ovnen.
Der er ikke strøm til
ovnen.
Der er ingen strøm. Sørg for, at strømmen er
tilsluttet.
Der er en smældende
lyd under brug, og
ovnen virker ikke.
Hvis du bruger mad, som er
forseglet, eller som er i en
beholder med låg, kan dette
forårsage smældende lyde.
Undlad at bruge tillukkede
beholdere, da de kan revne
under tilberedningen, fordi
indholdet udvides.
Ovnens yderside
er for varm under
tilberedning.
Ovnen har ikke tilstrækkelig
ventilationsplads.
Der findes indgangs- og
udgangskanaler foran og på
siden af ovnen til ventilation.
Overhold de afstande, der er
angivet i monteringsvejledningen
til produktet.
Der er genstande oven på
ovnen.
Fjern alle genstande, der ligger
oven på ovnen.
Døren kan ikke åbnes
ordentligt.
Der sidder madrester mellem
døren og indersiden af ovnen.
Rengør ovnen, og åbn derefter
døren.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30 2016-04-15 12:01:07
Side: 138
Dansk  31
Fejlfindin
Problem Årsag Handling
Optøningsfunktionen
fungerer ikke.
Ovnen virker muligvis ikke,
der tilberedes for meget
mad, eller der bruges forkert
køkkentøj.
Sæt en mikrobølgesikker
beholder med en kop vand ind i
ovnen, og lad mikrobølgeovnen
køre i 1-2 minutter for at
kontrollere, om vandet
opvarmes.
Reducer mængden af mad, og
start funktionen igen.
Brug en tilberedningsbeholder
med flad bund.
Det indvendige lys er
svagt eller kan ikke
tændes.
Døren har stået åben i lang tid. Det indvendige lys slukker
muligvis automatisk ved brug af
økofunktionen.
Luk og genåbn døren, eller tryk
på knappen Cancel.
Det indvendige lys er dækket
til med madrester.
Rengør ovnen indvendigt, og
kontroller igen.
Der lyder en biplyd
under tilberedningen.
Hvis
autotilberedningsfunktionen
bruges, indikerer biplyden, at
maden skal vendes om under
optøningen.
Når maden er blevet vendt, skal
du trykke på knappen Start igen
for at genstarte drift.
Ovnen er ikke i vater. Ovnen er installeret på en
ujævn overflade.
Sørg for, at ovnen installeres på
en flad og stabil overflade.
Der opstår gnister
under tilberedningen.
Der bruges metalbeholdere
under ovn- eller
optøningsfunktionen.
Undlad at bruge metalbeholdere.
Når strømmen tilsluttes,
starter ovnen straks.
Døren er ikke lukket ordentligt. Luk døren, og kontroller igen.
Der kommer elektricitet
fra ovnen.
Strømmen eller stikkontakten
er ikke jordet korrekt.
Sørg for, at strømmen og
stikkontakten er jordet korrekt.
Problem Årsag Handling
Der drypper vand. Der kan være vand eller damp
til stede i visse situationer
alt afhængigt af de anvendte
madvarer.
Det er ikke en fejl ved ovnen.
Lad ovnen afkøle, og tør
den derefter af med et tørt
viskestykke.
Der siver damp ud fra
døren.
Der kan være vand eller damp
til stede i visse situationer
alt afhængigt af de anvendte
madvarer.
Det er ikke en fejl ved ovnen.
Lad ovnen afkøle, og tør
den derefter af med et tørt
viskestykke.
Der ligger vand tilbage
i ovnen.
Der kan være vand eller damp
til stede i visse situationer
alt afhængigt af de anvendte
madvarer.
Det er ikke en fejl ved ovnen.
Lad ovnen afkøle, og tør
den derefter af med et tørt
viskestykke.
Lysstyrken i ovnen
varierer.
Lysstyrken varierer
afhængigt af ændringer i
udgangseffekten alt efter
funktionen.
At udgangseffekten ændres
under tilberedningen er ikke
en fejl. Det er ikke en fejl ved
ovnen.
Tilberedningen er
færdig, men blæseren
kører stadig.
For at ventilere ovnen
fortsætter blæseren med at
køre i ca. 5 minutter, efter
tilberedningen er færdig.
Det er ikke en fejl ved ovnen.
Ovnen starter, hvis du
trykker på knappen
+30sek.
Dette sker, når ovnen ikke er
i brug.
Mikrobølgeovnen er udviklet til
at starte, når der trykkes ned på
knappen +30 sec. (30+sek.), hvis
den ikke er i brug.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31 2016-04-15 12:01:07
Side: 139
32  Dansk
Fejlfindin
Fejlfindin
Problem Årsag Handling
Drejeskive
Drejeskiven falder ud af
sin plads, når den drejer
rundt, eller den stopper
med at dreje rundt.
Der er ingen rotationsring,
eller rotationsringen sidder
ikke korrekt.
Sæt rotationsringen og
drejeskiven på plads, og prøv
derefter igen.
Drejeskiven trækker
efter, når den drejer
rundt.
Rotationsringen sidder ikke
korrekt, der er for meget mad,
eller beholderen er for stor
og rører ved indersiden af
mikrobølgeovnen.
Tilpas mængden af mad, og brug
ikke for store beholdere.
Drejeskiven rasler, når
den drejer rundt, og den
larmer.
Madrester sidder fast på
ovnbunden.
Fjern eventuelle madrester, der
sidder fast på ovnbunden.
Grill
Der kommer røg ud
under brug.
Der kan komme røg fra
varmeelementerne, første gang
ovnen er i brug.
Dette er ikke fejl, og hvis du
lader ovnen arbejde 2-3 gange,
bør den stoppe.
Der er mad på
varmeelementerne.
Lad ovnen køle af, og
fjern derefter maden fra
varmeelementerne.
Maden er for tæt på grillen. Sæt maden i en passende afstand
herfra under tilberedningen.
Maden er ikke klargjort og/
eller arrangeret korrekt.
Sørg for at klargøre og arrangere
maden korrekt.
Problem Årsag Handling
Ovn
Ovnen bliver ikke varm. Døren er åben. Luk døren, og prøv igen.
Der kommer røg ud
under forvarmningen.
Der kan komme røg fra
varmeelementerne, første gang
ovnen er i brug.
Dette er ikke fejl, og hvis du
lader ovnen arbejde 2-3 gange,
bør den stoppe.
Der er mad på
varmeelementerne.
Lad ovnen køle af, og
fjern derefter maden fra
varmeelementerne.
Der lugter brændt eller
af plastik, når ovnen er
i brug.
Der bruges plastikkøkkentøj
eller køkkentøj, der ikke er
varmeresistent.
Brug køkkentøj af glas, som kan
tåle høje temperaturer.
Der kommer en dårlig
lugt inde fra ovnen.
Der sidder smeltede madrester
eller smeltet plastik fast
indvendigt.
Brug dampfunktionen, og tør
derefter af med en tør klud.
Du kan lægge en citronskive ind
og lade ovnen køre for at fjerne
lugten hurtigere.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32 2016-04-15 12:01:07
Side: 140
Dansk  33
Fejlfindin
Problem Årsag Handling
Ovnen tilbereder ikke
maden ordentligt.
Ovndøren åbnes for ofte under
tilberedningen.
Undgå at åbne døren mange
gange, medmindre du
tilbereder noget, der skal
vendes. Hvis du ofte åbner
døren, sænkes den indvendige
temperatur, og det kan påvirke
tilberedningsresultatet.
Ovnfunktionerne er ikke
indstillet korrekt.
Indstil ovnfunktionerne korrekt,
og prøv igen.
Grillen eller andet tilbehør er
ikke sat korrekt ind.
Sæt tilbehøret korrekt ind.
Der bruges det forkerte
køkkentøj, eller køkkentøjets
størrelse er forkert.
Nulstil ovnfunktionerne, eller
brug egnet køkkentøj med flad
bund.
Informationskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet.
Kontrollér nedenstående tabel, og afprøv løsningsforslagene.
Kode Beskrivelse Handling
C -20
Temperatursensoren er åben.
Træk ovnens stik ud, og
kontakt et lokalt Samsung-
servicecenter.
Temperatursensoren er
kortsluttet.
C-F0
Hvis der ikke er nogen
kommunikation mellem primær
og sekundær MICOM.
C-F1
Opstår kun under
Skrivning/Læsning til EEPROM.
C -21
Koden vises, når
ovntemperaturen er for høj.
Hvis temperaturen overstiger
den maksimalt tilladte
temperatur under brug af den
enkelte funktion.
(Der registreres ild).
Træk stikket ud, og lad
ovnen køle tilstrækkeligt af,
og start mikrobølgeovnen
igen.
C-F2
Berøringstasten fungerer ikke.
Tryk på Stop ( ) for at prøve
igen.
C-d0
Træk stikket ud, og lad
ovnen køle tilstrækkeligt af,
og rengør knappen.
(Støv, Vand) Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte
et lokalt Samsung-
servicecenter.
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33 2016-04-15 12:01:07
Side: 141
34  Dansk
Tekniske
specifikatione
Tekniske specifikatione
Tekniske specifikationer
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter.
Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden
forudgående varsel.
Model NQ50K3130**
Strømkilde 230 V / 50 Hz
Strømforbrug Mikrobølgeovnsfunktion 1650 W
Udgangseffekt 100 W / 900 W (IEC-705)
Driftsfrekvens 2450 MHz
Magnetron OM75P (21)
Afkølingsmetode Blæsermotor
Dimensioner
Udvendige mål B 595 x H 454,2 x D 570 mm
Indbygningsstørrelse B 555 x H 445 x D 548,8 mm
Volumen 50 liter
Vægt
Netto 35,0 Kg
Forsendelse 39,0 Kg
Memo
NQ50K3130BS_EE_DG68-00523H-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34 2016-04-15 12:01:07

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Samsung NQ50K3130BS.

Stil et spørgsmål om Samsung NQ50K3130BS

Har du et spørgsmål om Samsung NQ50K3130BS men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Samsung NQ50K3130BS. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Samsung NQ50K3130BS så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.