Samsung NQ50J9530BS manual

Få vist brugermanualen for Samsung NQ50J9530BS below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Samsung
  • Product: Ovn
  • Model/navn: NQ50J9530BS
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 99
20  Norsk
Montering
Montering
3.	 Fest ovnen ved å bruke de
to skruene (4 x 25 mm) som
følger med.
4.	 Koble til strømmen. Kontroller
at ovnen virker.
02 02
01
01	 Dørhåndtak
02	 Sidehåndtak
Sørg for at du holder ovnen
i de to sidehåndtakene og
dørhåndtaket når du pakker den
ut.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_NO.indd 20 3/3/2015 2:42:35 PM
Side: 240
Indbygget kombiovn
med mikrobølgeovn
Brugervejledning
NQ50J9530
Bemærk, at Samsung-garantien IKKE dækker serviceopkald til forklaring af produktets
betjening, rettelse af forkert installation eller udførelse af almindelig rengøring eller
vedligeholdelse.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 1 3/3/2015 2:18:42 PM
Side: 241
2  Dansk
Indhold
Indhold
Brug af denne brugervejledning	 4
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:	 4
Sikkerhedsvejledning	 5
Vigtige sikkerhedsanvisninger	 5
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)	 13
Installation	 14
Indeholdte dele	 14
Installationsinstruktioner	16
Vedligeholdelse	 21
Rengøring	21
Udskiftning af dele (reparation)	 22
Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug	 22
Før du går i gang	 23
Startindstillinger	23
Sideskinner	24
Om mikrobølgeenergi	 24
Køkkentøj til mikrobølge	 25
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 2 3/3/2015 2:18:43 PM
Side: 242
Dansk  3
Indhold
Brug	 27
Betjeningspanel	27
Almindelige indstillinger	 29
Ovnfunktion	33
MB-kombi-funktion	35
Automatisk tilberedning	 37
Automatisk optøning	 38
Specialfunktioner	39
Favoritter	40
Timer	43
Damprengøring	44
Indstillinger	45
Hjælp	46
Smart tilberedning	 47
Autotilberedning	47
Manuel tilberedning	 54
Hurtig og nem	 67
Fejlfinding	 68
Kontrolpunkter	68
Informationskoder	75
Tekniske specifikationer	 76
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 3 3/3/2015 2:18:43 PM
Side: 243
4  Dansk
Brug
af
denne
brugervejledning
Brug af denne brugervejledning
Du har netop købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen indeholder nyttige
oplysninger om tilberedning med din mikrobølgeovn:
•	 Sikkerhedsforanstaltninger
•	 Velegnet tilbehør og køkkenudstyr
•	 Nyttige tilberedningstips
•	 Tilberedningstips
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
ADVARSEL!
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade eller død.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre mindre personskade eller tingsskade.
BEMÆRK
Nyttige tip, anbefalinger eller oplysninger til optimal brug af produktet.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 4 3/3/2015 2:18:44 PM
Side: 244
Dansk  5
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG.
SØRG FOR, AT DISSE SIKKERHEDSANVISNINGER TIL ENHVER TID
OVERHOLDES.
KONTROLLER, AT FØLGENDE ANVISNINGER FØLGES, INDEN OVNEN
TAGES I BRUG.
Kun mikrobølgeovn
ADVARSEL! Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen
ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.
ADVARSEL! Det er farligt for alle andre end en kompetent person at
udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel,
der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.
ADVARSEL! Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede
beholdere, da de kan eksplodere.
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må eksempelvis
ikke bruges:
•	i personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
•	stuehuse
•	af gæster på hoteller, moteller og lignende beboelsesområder
•	i miljøer af typen ”bed and breakfast”
ADVARSEL! Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har
fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker
måde og forstå faren ved forkert brug.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 5 3/3/2015 2:18:45 PM
Side: 245
6  Dansk
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
ADVARSEL! Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover
og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået
oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og
forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn,
medmindre de er mindst 8 år og under opsyn.
Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i
mikrobølgeovne.
Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje
med ovnen pga. muligheden for antændelse.
Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad- og drikkevarer.
Tørring af fødevarer eller beklædning og opvarmning af puder,
hjemmesko, svampe, fugtige klude og lignende kan medføre risiko for
personskade, antændelse eller brand.
Hvis der udsendes røg (der registreres røg), skal du slukke for apparatet
eller tage stikket ud og holde døren lukket, så flammerne kvæles.
ADVARSEL! Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre
forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer
beholderen.
ADVARSEL! Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid
omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse
for at undgå forbrændinger.
Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn,
da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut.
Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen,
hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en faresituationer.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 6 3/3/2015 2:18:45 PM
Side: 246
Dansk  7
Sikkerhedsvejledning
Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer, campingvogne
og tilsvarende køretøjer osv.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende
erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion
vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et
serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå
risici.
Apparatet må ikke rengøres med en højtryksrenser.
Denne ovn bør placeres i passende højde og retning, så der er let
adgang til ovnrum og kontrolområde.
Inden ovnen tages i brug for første gang, skal ovnen betjenes med vand
i 10 minutter og derefter tages i brug.
Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt lugt, eller hvis der
udsendes røg, skal du straks tage strømstikket ud og kontakte det
nærmeste servicecenter.
Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.
Mikrobølgeovnen er kun beregnet til brug på et køkkenbord
(fritstående), og mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 7 3/3/2015 2:18:45 PM
Side: 247
8  Dansk
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Kun ovnfunktion - ekstraudstyr
ADVARSEL! Når ovnen bruges til kombinationstilberedning bør børn, på
grund af den varme der udvikles, kun anvende ovnen under opsyn af
en voksen.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL! Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Mindre
børn bør holdes på afstand.
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL! Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for
at undgå risikoen for elektrisk stød.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til
rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det
kan medføre, at glasset splintres.
ADVARSEL! Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under
brug.
Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.
Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under
konstant overvågning.
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer
med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder
eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller
instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke
farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være høj, når
apparatet er i brug.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 8 3/3/2015 2:18:45 PM
Side: 248
Dansk  9
Sikkerhedsvejledning
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i brug.
Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern
timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
Anbring den opbøjede side bagud
for at støtte hvilestillingen ved
tilberedning af store mængder.
Brug ikke ovnstativ til mikrobølgeovnstilstand.
Generel sikkerhed
ADVARSEL!
Kun uddannede fagfolk må ændre eller reparere apparatet.
Opvarm ikke varme væsker og andre fødevarer i forseglede beholdere ved funktionen
mikrobølgeovn.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
Installer ikke dette apparat i nærheden af et varmeapparat, brandfarligt materiale, på et
fugtigt, fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for direkte sollys og vand, eller hvor
der kan sive gas ud, på en ujævn overflade.
Dette apparat skal jordforbindes korrekt i overensstemmelse med lokale og nationale
forskrifter.
Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer, som f.eks. støv eller vand, fra
strømstikterminalerne og kontaktpunkterne med en tør klud.
Undlad at trække hårdt i strømkablet, bøje det eller placere tunge genstande på det.
I tilfælde af gasudsivning (f.eks. propangas, LP-gas osv.) skal der straks ventileres, uden at
strømstikket berøres.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 9 3/3/2015 2:18:46 PM
Side: 249
10  Dansk
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud, mens ovnen er i brug.
Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks. vand, ind i apparatet, skal du ikke sætte
fingre eller fremmede stoffer ind, men tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste
servicecenter.
Anvend ikke overdreven kraft på apparatet.
Anbring ikke ovnen over en skrøbelig genstand, som f.eks. en vask eller en glasgenstand.
Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets
specifikationer.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at anvende en fordelerdåse, et
forlængerkabel eller en elektrisk transformator.
Undlad at hægte strømkablet på en metalgenstand eller at sætte strømkablet ind mellem
genstandene eller bag ovnen.
Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt. Når
strømstikket eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.
Anbring ingen genstande oven på ovnen, i den indvendige del i eller på ovnens dør.
Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektmiddel på ovnens overflade.
Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Pas særligt på, når du opvarmer retter eller
drikkevarer, der indeholder alkohol, da alkoholdampe kan komme i kontakt med en varm del
af ovnen.
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller
få fingrene i klemme i den.
ADVARSEL! Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær
derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at undgå denne situation skal du
ALTID lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen
kan fordele sig. Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter
opvarmningen.
Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning:
•	 Anbring det skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
•	 Tildæk det med et rent, tørt klæde.
•	 Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
Sæt ikke bakken eller risten i vandet umiddelbart efter tilberedning, da dette kan medføre
brud eller skade på bakken eller risten.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 10 3/3/2015 2:18:46 PM
Side: 250
Dansk  11
Sikkerhedsvejledning
Brug ikke mikrobølgeovnen til friturestegning, da olietemperaturen ikke kan kontrolleres.
Dette kan medføre pludselig overkogning af flydende væske.
FORSIGTIG
Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug IKKE
metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv.
Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer.
Årsag: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.
Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj.
Brug kortere tid til mindre mængder mad for at undgå overophedet og brændt mad.
Nedsænk ikke strømstikket eller strømkablet i vand, og hold strømkablet væk fra varme.
Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere,
også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut. Og opvarm ikke lufttætte eller lufttætte eller
vakuumforseglede flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv.
Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der kan gå ild i dette, da der slipper
varm luft ud fra ovnen. Ovnen kan blive overophedet og automatisk slukke. Den forbliver
slukket, indtil den er kølet tilstrækkeligt af.
Brug altid ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen, for at undgå forbrænding.
Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller efter opvarmningen, og lad væsken
stå i mindst 20 sekunder efter opvarmningen for at undgå opkogning.
Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren, for at undgå at blive skoldet ved
varm luft eller damp, der slipper ud.
Brug ikke mikrobølgeovnen i tom tilstand. Mikroovnen slukkes automatisk i 30 minutter af
sikkerhedshensyn. Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i ovnen for at absorbere
mikrobølgeenergi, hvis mikrobølgeovnen startes utilsigtet.
Installer ovnen i overensstemmelse med kravene i denne vejledning. (Se Installation af din
mikrobølgeovn.)
Vær opmærksom, når du tilslutter andre elektriske apparater tæt ved ovnen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 11 3/3/2015 2:18:47 PM
Side: 251
12  Dansk
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Foranstaltninger for at undgå at blive udsat for mikrobølgeenergi. (Kun
mikrobølgeovn)
Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig
mikrobølgeenergi.
A.	 Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben
eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i
sikkerhedslåsehullerne.
B.	 Anbring IKKE genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller
rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes
rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør
klud.
C.	 Betjen IKKE ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret
servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det
er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
1)	 dør (bøjet)
2)	 dørhængsler (ødelagte eller løse)
3)	 dørtætninger og tætningsoverflader
D.	 Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med
kendskab til mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten.
Samsung opkræver et reparationsgebyr for udskiftning af tilbehør eller reparation af en
kosmetisk defekt, hvis skaden på enheden og/eller skade på eller bortkomst af tilbehør
skyldes kunden. Elementer i denne bestemmelse omfatter:
A.	 En/et bulet, ridset eller ødelagt dør, håndtag, ydre panel eller betjeningspanel.
B.	 En/et ødelagt eller manglende plade, styreriller, drev eller trådnet.
•	 Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle
mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft,
forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
•	 Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din
mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne
brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål,
bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på
www.samsung.com.
•	 Denne mikrobølgeovn er beregnet til opvarmning af madvarer. Den er kun beregnet til
privat brug. Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med korn, hvilket kunne
forårsage forbrændinger og brand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der
skyldes forkert eller ukorrekt brug af apparatet.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 12 3/3/2015 2:18:47 PM
Side: 252
Dansk  13
Sikkerhedsvejledning
•	 Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke
apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
Definition af produktgruppe
Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter alt
industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst genereres
radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form af elektromagnetisk stråling til behandling af
materialer og EDM- og lysbuesvejsningsudstyr.
Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under forhold ved direkte
tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner bygninger indeholdende private
beboelser.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder,
at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige
virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for nærmere oplysninger om, hvor
og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på
miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 13 3/3/2015 2:18:47 PM
Side: 253
14  Dansk
Installation
Installation
Indeholdte dele
Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen. Hvis du
har et problem med ovnen eller tilbehør, bedes du kontakte et lokalt
Samsung-kundecenter eller forhandleren.
Ovn - Overblik
01
02
03
04
05
01	 Betjeningspanel 02	 Sideskinner 03	 Sikkerhedslås
04	 Dør 05	 Dørhåndtag
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 14 3/3/2015 2:18:49 PM
Side: 254
Dansk  15
Installation
Tilbehør
Ovnen kan fås med forskelligt tilbehør til tilberedning af forskellige
typer madvarer.
Keramisk plade
(nyttig til mikrobølgefunktion).
Bageplader
(må ikke bruges til
mikrobølgefunktion).
Grillindsats
(nyttig til hurtigmenu- og
grillfunktion).
Ovnrist
(må ikke bruges til
mikrobølgefunktion).
BEMÆRK
Se Smart tilberedning på side 47 for at afgøre, hvilket tilbehør der er
egnet til dine retter.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 15 3/3/2015 2:18:52 PM
Side: 255
16  Dansk
Installation
Installation
Installationsinstruktioner
Generelle tekniske data
Elektrisk tilslutning 230 V ~ 50 Hz
Mål (B x H x D)
Udvendige mål 595 x 454,2 x 570 mm
Indbygningsmål 555 x 445 x 548,8 mm
Denne enhed overholder EU’s bestemmelser.
Bortskaffelse af emballage og enhed
Emballagen kan genbruges.
Emballagen kan bestå af følgende materialer:
•	karton,
•	polyethylenfilm (PE),
•	CFC-frit polystyren (stift PS-skum).
Bortskaf disse materialer på en ansvarlig måde og i overensstemmelse
med lokale bestemmelser.
Myndighederne kan oplyse dig om, hvorledes du bortskaffer
husholdningsapparater på en ansvarlig måde.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 16 3/3/2015 2:18:52 PM
Side: 256
Dansk  17
Installation
Sikkerhed
•	Denne enhed bør udelukkende
tilsluttes af en kvalificeret
elektriker.
•	Ovnen er IKKE designet til brug i
et erhvervskøkken.
•	Den må kun bruges til
tilberedning af mad i eget hjem.
•	Enheden er varm under og efter
brug.
•	Pas på, hvis der er mindre børn i
nærheden.
Elektrisk tilslutning
Den stikkontakt, som enheden
tilsluttes, skal overholde de
gældende bestemmelser herfor.
Det skal være muligt at koble
apparatet fra strømforsyningen
efter installationen. Frakoblingen
kan være mulig, ved at der
er adgang til stikket eller ved
at montere en afbryder på
den faste kabling i henhold til
installationsbestemmelser.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 17 3/3/2015 2:18:52 PM
Side: 257
18  Dansk
Installation
Installation
Installation i skabet
Køkkenskabe, der er i kontakt med ovnen, skal være varmeresistente
op til 100 °C. Samsung tager intet ansvar for varmeskader på skabe.
Nødvendige mål ved montering
A
B
C
D
E
F
G
I
H
Ovn (mm)
A 555 F 595
B 445 G 358
C 549 H 85
D 21 I 454,2
E 341
A
B C
D
H
G
E
F
Indbygningsskab (mm)
A 600
B Min. 564-568
C Min. 550
D Min. 445 / Maks. 450
E Min. 50
F 200 cm2
G 200 cm2
H Plads til stikkontakt
(hul på 30 Ø)
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 18 3/3/2015 2:18:53 PM
Side: 258
Dansk  19
Installation
A B
C
D
E
Skab under vask (mm)
A Min. 550
B Min. 564 / Maks. 568
C Min. 446 / Maks. 450
D 50
E 200 cm2
Installation af ovnen
1.	 Skub ovnen delvist
ind i indsatsen. Sæt
kabelforbindelsen i
strømkilden.
2.	 Skub ovnen helt ind i
indsatsen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 19 3/3/2015 2:18:53 PM
Side: 259
20  Dansk
Installation
Installation
3.	 Fastgør ovnen med de to
medfølgende skruer
(4 x 25 mm).
4.	 Udfør den elektriske
tilslutning. Kontroller, at
apparatet fungerer.
02 02
01
01	 Dørhåndtag
02	 Sidehåndtag
Sørg for at holde fast i apparatet
ved de to sidehåndtag og
dørhåndtaget, når du pakker
produktet ud.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 20 3/3/2015 2:18:54 PM
Side: 260
Dansk  21
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Rengøring
Rengør ovnen regelmæssigt, så der ikke ophobes urenheder
udvendigt og indvendigt på ovnen. Vær særligt opmærksom på døren,
dørtætningen, drejeskiven og rotationsringen (kun visse modeller).
Hvis døren ikke åbner og lukker nemt, skal du kontrollere, om der
sidder urenheder i dørtætningerne. Brug en blød klud og sæbevand til
at rengøre inder- og ydersiden af ovnen. Skyl og tør godt af.
Sådan fjernes genstridige urenheder med dårlig lugt fra ovnens
indersider
1.	 Sæt en kop fortyndet
citronsaft midt på drejeskiven
i den tomme ovn.
2.	 Varm ovnen op i 10 minutter
ved fuld effekt.
3.	 Lad ovnen køle af, når
programmet er færdig. Åbn
derefter døren, og rengør
ovnrummet.
FORSIGTIG
•	Hold døren og dørtætningen
ren, og sørg for, at døren åbner
og lukker nemt. Ellers risikerer
du, at ovnens levetid forkortes.
•	Vær forsigtig med ikke
at spilde vand på ovnens
ventilationsåbninger.
•	Undlad at bruge skurecreme
eller kemikalier til rengøring.
•	Rengør ovnrummet med et mildt
rengøringsmiddel efter hver
brug, når ovnen efter lidt tid er
kølet af.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 21 3/3/2015 2:18:54 PM
Side: 261
22  Dansk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Udskiftning af dele (reparation)
ADVARSEL!
Ingen af ovnens indvendige dele må udskiftes af brugeren. Forsøg ikke
selv at udskifte eller reparere ovnen.
•	Hvis der opstår problemer
med hængsler, tætning og/
eller døren, skal du kontakte
en kvalificeret tekniker eller et
lokalt Samsung-servicecenter
med henblik på teknisk
assistance.
•	Hvis du vil udskifte lyspæren,
skal du kontakte et lokalt
Samsung-servicecenter. Du må
ikke selv udskifte den.
•	Hvis der opstår problemer med
ydersiden af ovnkabinettet,
skal du først tage stikket ud af
strømkilden og derefter kontakte
et lokalt Samsung-servicecenter.
Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug
•	Hvis du ikke bruger ovnen i en længere periode, skal du tage stikket
ud og anbringe ovnen et tørt og støvfrit sted. Ovnens ydelse kan blive
påvirket, hvis der kommer støv og fugt indvendigt i ovnen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 22 3/3/2015 2:18:54 PM
Side: 262
Dansk  23
Før
du
går
i
gang
Før du går i gang
Startindstillinger
Første gang du tænder for ovnen, får du vist velkomstskærmen med Samsungs logo. Følg
vejledningen på skærmen for at udføre startindstillingerne. Du kan ændre startindstillingerne
senere fra skærmen Indstillinger.
TRIN 1. Sprog
OK
English (UK)
Français
Nederlands
Vælg et foretrukket menusprog.
1.	 Vælg et sprog.
2.	 Tryk på OK.
TRIN 2. Tid
0 :00
OK
Indstil tid Angiv det aktuelle klokkeslæt.
1.	 Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
2.	 Brug det numeriske tastatur til at angive
hvert tidselement (time og minut).
3.	 Tryk på OK.
Tryk på for at vende tilbage til den
forrige skærm.
BEMÆRK
Når dette er gjort, viser displayet en enkel
vejledning.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 23 3/3/2015 2:18:56 PM
Side: 263
24  Dansk
Før
du
går
i
gang
Før du går i gang
Sideskinner
01
02
03
04
05
•	 Indsæt tilbehøret på den korrekte
placering i ovnen.
•	 Vær forsigtig, når du tager måltider og/
eller tilbehør ud af ovnen. Varme måltider
eller tilbehør kan give forbrænding.
01	 Rille 1 Mikrobølgefunktion
02	 Rille 2
Ovnfunktion
03	 Rille 3
04	 Rille 4
05	 Rille 5
Om mikrobølgeenergi
Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Ovnen bruger en forudbygget
magnetron til at generere mikrobølger, der bruges til at tilberede eller genopvarme mad uden
at ændre på madens form eller farve.
1.	 De mikrobølger, der genereres af
magnetronen, fordeles ensartet ved
hjælp af det roterende fordelingssystem.
Det er derfor, maden tilberedes jævnt.
2.	 Maden absorberer mikrobølgerne ind
til en dybde på ca. 2,5 cm, hvorefter de
efterhånden spredes rundt inde i maden
under tilberedningen.
3.	 Tilberedningstiden afhænger af følgende
forhold for maden:
•	 Mængde og tæthed
•	 Fugtindhold
•	 Oprindelig temperatur (særligt ved
frostvarer)
BEMÆRK
Den tilberedte mad holder på varmen inde
i kernen, efter tilberedningen er færdig.
Derfor skal du overholde den angivne
hensætningstid i denne brugervejledning, som
sikrer jævn tilberedning helt ind til kernen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 24 3/3/2015 2:18:56 PM
Side: 264
Dansk  25
Før
du
går
i
gang
Køkkentøj til mikrobølge
Køkkentøj, der anvendes i mikrobølgefunktionen, skal gøre det muligt for mikrobølgerne at
passere gennem og gennemtrænge madvarerne. Metaller, som f.eks. rustfrit stål, aluminium
og kobber, reflekterer mikrobølger. Brug derfor ikke køkkentøj af metalmaterialer. Køkkentøj
mærket mikrobølgesikkert er altid sikkert at anvende. Du kan finde yderligere oplysninger
om passende køkkentøj i nedenstående vejledning, og anbring et glas vand eller noget mad
på drejeskiven.
Krav:
•	 Flad bund og lige sider
•	 Tætsiddende låg
•	 Afbalanceret pande med håndtag, der vejer mindre end hovedpanden
Materiale Mikrobølgesikker Beskrivelse
Alufolie
Bruges til mindre portioner
for at undgå overtilberedning.
Der kan dannes gnister,
hvis folien er for tæt på
ovnvæggen, eller hvis der
bruges for meget folie.
Bruningstallerken
Brug ikke forvarmning i mere
end 8 minutter.
Benporcelæn eller stentøj
Porcelæn, lertøj, glaseret
stentøj og benporcelæn er
normalt mikrobølgesikkert,
medmindre det er dekoreret
med en metalkant.
Engangstallerkener af pap
Nogle frosne fødevarer
indpakkes med disse
tallerkner.
Fastfoodemballage
Kopper eller beholdere af
polystyren
Overophedning kan få disse
til at smelte.
Papirsposer eller avis Disse kan antændes.
Genbrugspapir eller
metalkanter
Disse kan forårsage
gnistdannelse
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 25 3/3/2015 2:18:57 PM
Side: 265
26  Dansk
Før
du
går
i
gang
Før du går i gang
Materiale Mikrobølgesikker Beskrivelse
Glas
Ildfaste fade
Er mikrobølgesikker,
medmindre det er dekoreret
med en metalkant.
Fine glas
Fint glas kan gå i stykker eller
revne ved hurtig opvarmning.
Glasbeholdere
Kun egnet til opvarmning.
Fjern låget inden tilberedning.
Metal
Tallerkner
Disse kan forårsage
gnistdannelse eller ild.
Frysepose med clips med
metaltråd til lukning
Papir
Tallerkener, kopper,
servietter og køkkenrulle
Bruges til kortere
tilberedning. Disse absorberer
overskydende væske.
Genbrugspapir Forårsager gnistdannelse.
Plast
Beholdere
Brug kun beholdere af
termoplast. Nogle plastarter
kan slå sig eller misfarves ved
høje temperaturer.
Mikrobølgefilm
Bruges til at holde maden
fugtig efter tilberedning.
Fryseposer
Brug kun koge- eller ovnsikre
poser.
Voks- eller fedttæt papir
Brug til at holde på fugt og
forhindre stænk.
: Mikrobølgesikker : Brug med varsomhed : Ikke mikrobølgesikker
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 26 3/3/2015 2:18:57 PM
Side: 266
Dansk  27
Brug
Brug
Ovnen indeholder 10 menuer på øverste niveau, der dækker alle aspekter af brug og
vedligeholdelse af ovnen. Herfra kan du åbne alle tilberedningstilstande, indstillinger og
avancerede funktioner eller indstillinger.
Betjeningspanel
Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til forbedring af
kvaliteten kan ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.
01 02 03 04 05
01	 Strøm Tryk for at tænde ovnen Hold inde i 1 sekund for at slukke den.
Hvis berøringsfunktionen ikke fungerer som den skal, eller hvis der er
tom skærm (systemet er nede), skal du holde nede i 7 sekunder for at
genstarte ovnen.
02	 Menu Tryk for at få vist 10 menuer på øverste niveau:
Ovnfunktion, MB-kombinationsfunktion, Autotilberedning, Autooptøning,
Specialfunktion, Favoritter, Damprengøring, Timer, Indstilling og Hjælp.
03	 Berøringsaktiveret
display
Ved den første brug vises menuerne på øverste niveau. Efter den første
brug vises den mest anvendte menu.
Du kan stryge for at navigere gennem menuerne og trykke for at vælge
et ønsket menupunkt.
04	 Ovnlys Tryk for at slukke eller tænde det indvendige lys. Ovnlyset tændes
automatisk, når døren åbnes, eller når ovnen startes. Det slukkes
automatisk efter en vis periode med inaktivitet for at spare på
strømmen.
05	 Børnesikring For at forhindre ulykker deaktiverer Børnesikring alle kontrolelementer.
Hold nede i 3 sekunder for at aktivere, eller hold nede i 3 sekunder igen
for at deaktivere låsen på kontrolpanelet.
BEMÆRK
Hvis du trykker på displayet med plastik- eller ovnhandsker på, fungerer det muligvis ikke
korrekt.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 27 3/3/2015 2:18:57 PM
Side: 267
28  Dansk
Brug
Brug
Display
Start
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
12:00AM
00:05
Varmluft
04 05 06 7
01
02 03 01	 Den aktuelle eller valgte menu vises
med et bestemt symbol.
02	 Kort beskrivelse af den aktuelle eller
valgte menu.
03	 Indikationssøjle: fra venstre, Børnelås,
Timer og det aktuelle klokkeslæt.
04	 Tryk for at åbne skærmen Ovnfunktion.
05	 Tryk for at ændre temperaturen.
06	 Tryk for at ændre tilberedningstiden.
07	 Tryk for at starte tilberedningen.
Mest anvendt
Start
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
12:00AM
Varmluft
Den mest anvendte tilberedningstilstand fra
de seneste 20 valg indstilles som den mest
anvendte. Næste gang, du tænder for ovnen,
vises den angivne tilberedningstilstand
på hovedskærmen med symbolet over
tilstandsikonet.
Bemærk, at hvis to eller flere
tilberedningstilstande har været i brug det
samme antal gange, vil den senest anvendte
være indstillet som den mest anvendte.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 28 3/3/2015 2:18:58 PM
Side: 268
Dansk  29
Brug
Almindelige indstillinger
Normalt ændres standardtemperaturen, effektniveauet og/eller tilberedningstiden for
alle tilberedningstilstande. Følg nedenstående trin for at justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningstilstand.
Temperatur
Start
12:00AM
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Varmluft
1.	 Tryk på for at få vist
termometerskærmen.
Start
180°C
Juster temp. 40 °C - 250 °C 12:00AM
150 200
2.	 Stryg mod venstre eller højre for at
ændre temperaturen med 5 °C.
Start
180°C
Juster temp. 40 °C - 250 °C 12:00AM
150 200
Du kan også trykke på
temperaturelementet for at få vist det
numeriske tastatur.
180°C
Juster temp. 40 °C - 250 °C 12:00AM
150 200
6 7 8 9 0 OK
1 2 3 4 5
Brug det numeriske tastatur til at angive
temperaturen manuelt.
Start
180°C
Juster temp. 40 °C - 250 °C 12:00AM
150 200
3.	 Tryk på Start for at starte tilberedning,
eller tryk på for at vende tilbage til
hovedskærmen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 29 3/3/2015 2:19:00 PM
Side: 269
30  Dansk
Brug
Brug
Effektniveau
Start
watt
12:00AM
30sek
Denne funktion sikrer hurtig og effektiv tilberedning uden
at ændre på madens farve eller konsistens
Mikrobølge
1.	 Tryk på watt for at vælge effektniveau.
Juster effektniveau 100W-900W 12:00AM
100w 180w 300w 450w
600w 750w 900w
Start
watt
30sek
2.	 Vælg det ønskede effektniveau på den
viste liste.
12:00AM
100w 180w 300w 450w
600w 750w 900w
Start
watt
Juster effektniveau 100W-900W
30sek
3.	 Tryk på Start for at starte tilberedning,
eller tryk på for at vende tilbage til
hovedskærmen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 30 3/3/2015 2:19:01 PM
Side: 270
Dansk  31
Brug
Tilberedningstid
Start
12:00AM
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Varmluft
1.	 Tryk på for at få vist skærmen med
digitaluret.
Start
0 :00 12:00
Start kl.
12:00AM
AM
h min
Indstil sluttid (maks. 10 t.) 2.	 Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen. Brug
det numeriske tastatur til at indstille
hvert enkelt tidselement (timer og
minut) efter ønske.
Start
1 :00
1 :00
h min
Indstil sluttid (maks. 10 t.)
Tilberedningstid
12:00AM
AM
3.	 Du kan også udsætte sluttidspunktet
for tilberedningen til et ønsket
tidspunkt. For dette skal du trykke på et
tidselement i den øverste, højre panel
(Færdig om). Følg trin 2 ovenfor for
at ændre sluttidspunktet. Se Udskudt
sluttid for flere informationer.
Start
1 :00 h
12:00AM
1 :00
Færdig om
AM
Indstil sluttid (maks. 10 t.)
h min
4.	 Tryk på OK for at bekræfte dine
ændringer.
5.	 Tryk på Start for at starte tilberedning,
eller tryk på for at vende tilbage til
hovedskærmen.
BEMÆRK
MB-kombinationsfunktionen kan ikke
indstille sluttidspunkt.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 31 3/3/2015 2:19:02 PM
Side: 271
32  Dansk
Brug
Brug
Udsættelse af sluttidspunkt
Udsættelse af sluttidspunkt gør tilberedning meget nemt for dig.
Eksempel: Forestil dig, at du vælger en opskrift, der tager en time, kl. 14:00, og du gerne vil
have, at ovnen er færdig kl. 17:00. For at indstille sluttidspunktet skal du ændre tidspunktet
for Færdig om til kl. 17:00. Ovnen starter tilberedningen kl. 16:00 og slutter kl. 17:00, som du
har angivet.
Eksempel 1
Aktuelt klokkeslæt: 14:00 Indstil tilberedningstiden:
1 time
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 18:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 17:00 og slukker kl. 18:00.
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Eksempel 2
Aktuelt klokkeslæt: 14:00 Indstil tilberedningstiden:
2 timer
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 17:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 15:00 og slukker kl. 17:00.
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
FORSIGTIG
Undgå at lade tilberedt mad stå i ovnen for længe. Maden kan blive fordærvet.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 32 3/3/2015 2:19:03 PM
Side: 272
Dansk  33
Brug
Ovnfunktion
Varmluft Konventionel
Overvarme +
varmluft
Undervarme +
varmluft
1.	 På hovedskærmen kan du
se ovnfunktion. Vælg en
tilberedningstilstand
Start
12:00AM
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Varmluft
Du kan trykke på listeikonet i nederste
venstre hjørne og vælge en ønsket
tilberedningstilstand fra den viste liste.
Varmluft Konventionel
Overvarme +
varmluft
Undervarme +
varmluft
Start
12:00AM
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Varmluft
2.	 Ændr eventuelt standardtemperatur
og/eller tilberedningstid, eller vælg
indstillinger.
Start
12:00AM
Til bagning på en eller flere riller på samme tid
Varmluft
3.	 Tryk på Start.
BEMÆRK
•	 Antallet af tilgængelige indstillinger
afhænger af den valgte
tilberedningstilstand.
•	 Du kan ændre tilberedningstiden når som
helst under tilberedningen.
•	 Når tilberedningen er færdig, vises
meddelelsen "Din kogekunst er færdig"
med en melodi. Tryk på "+5min" for
at forlænge tilberedningstiden med 5
minutter.
•	 Hvis du vil gemme den aktuelle opskrift,
skal du trykke på for at tilføje den på
listen over favoritter.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 33 3/3/2015 2:19:04 PM
Side: 273
34  Dansk
Brug
Brug
Tilberedningstilstande
Tilstand Temperaturområde (°C) Anbefalet temperatur (°C)
Varmluft
40-250 180
Det bagerste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til bagning
og stegning i forskellige riller samtidig.
Overvarme +
varmluft
40-250 180
Det øverste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til
tilberedning af retter, der skal have en sprød overflade (f.eks.
kød eller lasagne).
Konventionel
40-250 200
Varmen udsendes fra de øverste og nederste varmeelementer.
Denne funktion kan anvendes til almindelig bagning og
stegning af næsten alle typer retter.
Stor grill
150-250 220
Det store grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til
bruning af overflader (f.eks. kød, lasagne eller gratin).
Blæser + grill
40-250 220
De to øverste varmeelementer genererer varme, som fordeles
af blæseren. Brug denne tilstand til grilning af kød eller fisk.
Undervarme +
varmluft
40-250 180
Det nederste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til pizza,
brød eller kage.
Intensiv
tilberedning
40-250 180
Intensiv tilberedning aktiverer alle varmeelementer på skift
for at fordele varmen jævnt i ovnen. Brug denne tilstand ved
tilberedning af f.eks. store tærter og store gratiner.
Forstegning
40-150 100
Ved forstegning køres en automatisk forstegningscyklus,
indtil ovntemperaturen når op på 220 °C. Derefter starter det
øverste varmeelement og varmluftsblæseren for at brune
fødevarer som f.eks. kød. Efter bruning tilberedes kødet ved
lav temperatur. Brug denne tilstand til oksekød, fjerkræ eller
fisk.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 34 3/3/2015 2:19:06 PM
Side: 274
Dansk  35
Brug
MB-kombi-funktion
Ovnfunktion MB-kombi-
funktion
Automatisk
tilberedning
Automatisk
optøning
AUTO
1.	 Tryk på Menu, og tryk derefter på MB-
kombi-funktion.
Mikrobølge
Mikrobølger +
stegning
Mikrobølge +
grill
Mikrobølge +
varmluft
2.	 Vælg den ønskede tilberedningstilstand
på den viste liste.
Start
watt
12:00AM
30sek
Denne funktion sikrer hurtig og effektiv tilberedning uden
at ændre på madens farve eller konsistens
Mikrobølge
3.	 Ændr eventuelt standardeffektniveau,
-temperatur og/eller -tilberedningstid.
Start
watt
12:00AM
30sek
Til alle typer kød og fjerkræ, sammenkogte retter,
roastbeef og kylling
Mikrobølge + varmluft
Start
watt
12:00AM
30sek
Denne funktion sikrer hurtig og effektiv tilberedning uden
at ændre på madens farve eller konsistens
Mikrobølge
4.	 Tryk på Start for at starte tilberedning,
eller tryk på for at vende tilbage til
hovedskærmen.
BEMÆRK
•	 Antallet af tilgængelige indstillinger
afhænger af den valgte
tilberedningstilstand.
•	 Du kan ændre tilberedningstiden når som
helst under tilberedningen.
•	 Når tilberedningen er færdig, vises
meddelelsen "Din kogekunst er færdig"
med en melodi. Tryk på "+30sek" for
at forlænge tilberedningstiden med 30
sekunder.
•	 Hvis du vil gemme den aktuelle opskrift,
skal du trykke på for at tilføje den på
listen over favoritter.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 35 3/3/2015 2:19:07 PM
Side: 275
36  Dansk
Brug
Brug
Tilberedningstilstande
Tilstand
Temperatur (°C)/
effektniveauer (w)
Anbefalet temperatur (°C)/
effektniveau (w)
Mikrobølge
-/100-900 -/900
Med mikrobølgeenergi kan der tilberedes eller genopvarmes
mad, uden at hverken form eller farve ændres.
Mikrobølge +
varmluft
40-230/100-600 180/300
Varmeelementerne genererer varme, og varmluftsblæseren
fordeler varmen rundt i ovnen, som forstærkes af
mikrobølgeenergien.
Mikrobølge +
grill
40-200/100-600 200/300
Varmeelementerne genererer varme, som forstærkes af
mikrobølgeenergien.
Mikrobølger +
stegning
40-200/100-600 180/300
Denne funktion kombinerer blæser/grill med mikrobølger og
nedsætter derfor tilberedningstiden og giver madvarerne en
brun og sprød overflade.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 36 3/3/2015 2:19:08 PM
Side: 276
Dansk  37
Brug
Automatisk tilberedning
Til de knap så erfarne kokke indeholder ovnen i alt 35 funktioner til automatisk tilberedning,
som er opdelt i 7 kategorier. Udnyt denne funktion for at spare tid og for hurtigere at lære at
lave god mad. Tilberedningstiden, effektniveauet og temperaturen justeres efter den valgte
opskrift.
AUTO
Ovnfunktion MB-kombi-
funktion
Automatisk
tilberedning
Automatisk
optøning
1.	 Tryk på Menu, og tryk derefter på
Automatisk tilberedning.
Automatisk tilberedning
Automatisk opvarmning (5)
12:00AM
Pizza (2)
Kød (3)
2.	 Stryg op eller ned for at vælge en
kategori, og tryk derefter på en ønsket
opskrift i den valgte kategori.
Justér vægt 0,25-0,5 kg 12:00AM
Drikkevarer
0,25kg 0,5kg
Forrige Næste
3.	 Vælg en ønsket vægt til opskriften.
4.	 Tryk på “>” for at gå til næste trin, eller
tryk på “<” for at gå tilbage til forrige
skærm
Drikkevarer
Brug keramisk fad i
den første rille
12:00AM
1
OK
5.	 Klargør madvarerne og tilbehøret i
henhold til instruktionerne, og tryk
derefter på OK.
Indstil starttid 12:00AM
Drikkevarer | 0,25 kg
02:00min
Forrige
12:02
Færdig om
AM
Start
6.	 Tryk på Start for at starte tilberedning.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 37 3/3/2015 2:19:09 PM
Side: 277
38  Dansk
Brug
Brug
Automatisk optøning
Som hjælp til uerfarne kokke har ovnen i alt 5 autooptøningsfunktioner. Udnyt denne
funktion for at spare tid og for hurtigere at lære at lave god mad. Tilberedningstiden,
effektniveauet og temperaturen justeres efter den valgte opskrift.
AUTO
Ovnfunktion MB-kombi-
funktion
Automatisk
tilberedning
Automatisk
optøning
1.	 Tryk på Menu, og tryk derefter på
Automatisk optøning.
Automatisk optøning
Kød
12:00AM
Fjerkræ
Fisk
2.	 Stryg op eller ned for at vælge en
kategori, og tryk derefter på en ønsket
opskrift i den valgte kategori.
Justér vægt 0,2-2,0 kg 12:00AM
Kød
0,2kg
Forrige Næste
3.	 Du kan også trykke på vægtelementet
for at få vist det numeriske tastatur.
Brug det numeriske tastatur til at angive
den ønskede vægt manuelt.
4.	 Tryk på “>” for at gå til næste trin, eller
tryk på “<” for at gå tilbage til forrige
skærm
Kød
Brug keramisk fad i
den første rille
12:00AM
1
OK
5.	 Klargør madvarerne og tilbehøret i
henhold til instruktionerne, og tryk
derefter på OK.
Optøningstid 12:00AM
Kød | 0,2 kg
02:34min
Forrige
12:02
Færdig om
AM
Start
6.	 Tryk på Start for at starte tilberedning.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 38 3/3/2015 2:19:10 PM
Side: 278
Dansk  39
Brug
Specialfunktioner
Tilføj specielle eller yderligere funktioner for at forbedre tilberedningen.
Favoritter Timer
Specialfunktioner Damp-
rengøring
1.	 Tryk på Menu, og tryk derefter på
Specialfunktioner.
Specialfunktioner
Varmholdning
12:00AM
Tilberedning i flere riller
2.	 Vælg en ønsket funktion.
Start
12:00AM
Til varmholdelse af madvarer inden servering
Varmholdning
3.	 Skift eventuelt standardtemperatur og/
eller tilberedningstid.
4.	 Tryk på Start.
BEMÆRK
•	 Du kan ændre tilberedningstiden når som
helst under tilberedningen.
•	 Når tilberedningen er færdig, vises
meddelelsen "Din kogekunst er færdig"
med en melodi. Tryk på "+5min" for
at forlænge tilberedningstiden med
5 minutter.
Specialfunktioner
Tilstand
Temperaturområde
(°C)
Anbefalet
temperatur (°C)
Anvisninger
Varmholdning
60-100 70
Brug kun til at holde mad, der
lige er blevet tilberedt, varmt.
Tilberedning i
flere riller 40-250 180
Brug denne funktion til
tilberedning i to forskellige riller
på samme tid.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 39 3/3/2015 2:19:11 PM
Side: 279
40  Dansk
Brug
Brug
Favoritter
Tilføj en opskrift, du ofte bruger, på listen Favoritter, så du kan bruge den på et senere
tidspunkt. På denne måde sparer du tid på at lede efter den opskrift, du skal bruge. Du kan
gøre det på to måder:
Sådan gør du 1 – Oprette en opskrift
Favoritter Timer
Specialfunktioner Damp-
rengøring
1.	 Tryk på Menu, og tryk derefter på
Favoritter.
Favoritter 12:00AM
Lav din egen opskrift
Næste
2.	 Meddelelsen "Lav din egen opskrift"
vises. Tryk på Næste.
3.	 Følg vejledningen på skærmen for
manuelt at indstille ovntilstand,
temperatur, tilberedningstid og/eller
andre ønskede indstillinger.
Favorittilberedning 1
12:00AM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k
z x c v b n m
OK
l
4.	 Brug tastaturet på skærmen til at give
opskriften et andet navn.
5.	 Tryk på OK. Din indstillinger tilføjes på
listen Favoritter.
BEMÆRK
De favoritopskrifter, du har tilføjet, vises
under Favoritter i trin 2 ovenfor. I dette
tilfælde skal du trykke på Føj til Favoritter
for at oprette en ny opskrift.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 40 3/3/2015 2:19:12 PM
Side: 280
Dansk  41
Brug
Sådan gør du 2 – Føje den aktuelle opskrift til Favoritter
Du kan tilføje den aktuelle opskrift som et nyt element under Favoritter.
12:00AM
OK
+5min
Din kogekunst er færdig
Tap '+5min' for at forlænge din tilberedning
1.	 Tryk på , når du er færdig med at
tilberede den aktuelle opskrift.
OK Annuller
Varmluft | 180°C | 0:30m
Gem denne opskrift i Favoritter?
2.	 Meddelelsen "Gem denne opskrift i
Favoritter?" vises. Tryk på OK for at lave
en ny opskrift.
Favorittilberedning 1
12:00AM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k
z x c v b n m
OK
l
3.	 Skærmtastaturet vises.
Brug tastaturet på skærmen til at give
opskriften et andet navn.
4.	 Tryk på OK. Den aktuelle opskrift føjes
nu til Favoritter.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 41 3/3/2015 2:19:12 PM
Side: 281
42  Dansk
Brug
Brug
Sådan bruges en favoritopskrift
Favoritter Timer
Specialfunktioner Damp-
rengøring
1.	 Tryk på Menu, og tryk derefter på
Favoritter.
Favoritter
Favorittilberedning 1
12:00AM
+ Opret en favorit
2.	 Tryk på den ønskede opskrift på
den viste liste. Der vises detaljerede
oplysninger om den valgte opskrift.
Varmluft | 180°C
12:00AM
Favorittilberedning 1
Start
3.	 Tryk på Start for at starte tilberedning.
BEMÆRK
Du kan redigere eller fjerne opskrifter på
listen Favoritter.
•	 Hvis du vil redigere et opskriftsnavn, skal
du markere opskriften og derefter trykke
på .
•	 Hvis du vil fjerne en opskrift fra listen,
skal du markere den og trykke på ikonet
.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 42 3/3/2015 2:19:13 PM
Side: 282
Dansk  43
Brug
Timer
Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige tidsrum, mens du laver mad.
Favoritter Timer
Specialfunktioner Damp-
rengøring
1.	 Tryk på Menu, og tryk derefter på Timer.
0 :00:00
Timer 12:00AM
Start
2.	 Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
3.	 Brug det numeriske tastatur til at
indstille et ønsket tidspunkt.
4.	 Tryk på Start, når du er færdig.
BEMÆRK
Når tiden til et indstillet punkt er gået,
vises meddelelsen "Tiden er gået" med en
melodi. Tryk på OK for at bekræfte dine
indstillinger.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 43 3/3/2015 2:19:14 PM
Side: 283
44  Dansk
Brug
Brug
Damprengøring
Dette er praktisk til rengøring af snavs ved hjælp af damp.
Du kan bruge denne automatiske funktion til at spare tid, da du ikke længere behøver at
bruge tid på at gøre ovnen ren manuelt.
Favoritter Timer
Specialfunktioner Damp-
rengøring
1.	 Gå til Menu > Damprengøring, og tryk
derefter på Start.
2.	 Fjern alt tilbehør som anvist, og tryk
derefter på OK.
3.	 Kom 100 ml vand i bunden af ovnen,
luk ovndøren, og tryk derefter på OK.
Det tager 15 minutter at gennemføre
programmet.
4.	 Brug en tør klud til at rengøre ovnen
indvendigt.
ADVARSEL!
•	 Undgå at åbne døren, før processen er
fuldført. Vandet i ovnen er meget varmt
og kan medføre forbrænding.
BEMÆRK
•	 Hvis ovnen er alvorligt snavset med
fedt, f.eks. efter stegning eller grilning,
anbefales det, at fjerne besværligt snavs
manuelt med et rengøringsmiddel, inden
du aktiverer Damprengøring.
•	 Lad døren stå åben, når processen
er fuldført. På denne måde kan den
indvendige emalje tørre ordentligt.
•	 Selvom ovnen er varm indvendig,
aktiveres automatisk rengøring ikke. Vent,
indtil ovnen er afkølet, og prøv igen.
•	 Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør
det forsigtigt. Eller løber vandet ud over
fronten.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 44 3/3/2015 2:19:15 PM
Side: 284
Dansk  45
Brug
Indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne efter behov, eller hvis du vil kontrollere
netværksforbindelsen i forbindelse med diagnosticering. Ovnen indeholder 8 forskellige
indstillinger.
Sprog
Vælg et visningssprog.
•	 Gå til Menu > Indstillinger, og tryk
derefter på et foretrukket sprog.
Volumen
Tilpas lydstyrkeniveauet for bip og melodier.
•	 Gå til Menu > Indstillinger, og brug
derefter linjen ved siden af Lydstyrke til at
justere lydstyrken.
Lysstyrke
Skift lysstyrken på skærmen.
•	 Gå til Menu > Indstillinger, og brug
derefter linjen ved siden af Lysstyrke til at
justere lysstyrken.
Om enhed
Kontrollér den aktuelle firmwareversion og
licensoplysninger.
•	 Gå til Menu > Indstillinger > Om enheden.
Software
Kontrollér den aktuelle firmwareversion.
Licensinformationer
Kontrollér licensoplysningerne til firmwaren.
Display
Ovnen går i standbytilstand efter en vis
periode med inaktivitet. Her vises det aktuelle
klokkeslæt. Du kan aktivere eller deaktivere
den urskærm, der vises i standbytilstand.
•	 Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter
for at skifte mellem On og Off.
Urtype
Vælg en urtype for det aktuelle klokkeslæt,
der vises i standbytilstand. Der findes to
typer: Analog og Digital.
•	 Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter
for at skifte mellem Analog og Digital.
Urformat
Vælg et tidsformat for det aktuelle
klokkeslæt, der vises i standbytilstand. Der
findes to formater: 12-timers format og
24-timers format.
•	 Gå til Menu > Indstillinger, og tryk derefter
på 24 t. og AM/PM (12 t.).
Indstil tid
Indstil det aktuelle klokkeslæt.
1.	 Gå til Menu > Indstillinger > Indstil tid.
2.	 Tryk på et tidselement for at få vist det
numeriske tastatur på skærmen.
3.	 Brug det numeriske tastatur til at angive
elementerne (time og minut).
4.	 Tryk for at skifte mellem AM og PM
(tilgængelig med 12 timers-formatet).
5.	 Tryk på OK for at gemme dine ændringer.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 45 3/3/2015 2:19:15 PM
Side: 285
46  Dansk
Brug
Brug
Hjælp
Nyttige tips og forklaringer til et valgt element.
Fejlfinding
Tryk på et punkt direkte på skærmen, og
prøv forslagene.
Guide til første brug
Du får enkle instruktioner til grundlæggende
brug af ovnen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 46 3/3/2015 2:19:15 PM
Side: 286
Dansk  47
Smart
tilberedning
Smart tilberedning
Autotilberedning
Vejledning – autotilberedning
1. Automatisk opvarmning
Mad Portionsstørrelse (kg) Udstyr Trin
Drikkevarer 0,25
0,5
Keramisk plade 1
Hæld væsken i et keramisk krus og opvarm utildækket. Placer ét
krus i midten, placer to krus ved siden af hinanden på den keramiske
plade. Lad dem stå i mikrobølgeovnen. Rør godt rundt, efter de
har stået 1-2 minutter. Vær forsigtig, når du tager kopper ud (se
sikkerhedsanvisningerne for opvarmning af væsker).
Portionsmåltid 0,3-0,4
0,4-0,5
Keramisk plade 1
Placeres på en keramisk plade og tildækkes med mikrobølgefilm. Dette
program er velegnet til måltider, der består af 3 dele (f.eks. kød med
sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller
pasta). Lad stå i 3 minutter efter tilberedning.
Frosset
portionsmåltid
0,3-0,4
0,4-0,5
Keramisk plade 1
Tag den frosne færdigret, og kontroller, om retten er velegnet til
mikrobølgeovn. Gennembryd filmen over færdigretten. Anbring
den frosne færdigret i midten. Dette program er velegnet til frosne
færdigretter, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og
en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta). Lad stå i 3 minutter
efter tilberedning.
Suppe 0,2-0,3
0,4-0,5
Keramisk plade 1
Hæld i en dyb keramisk tallerken eller skål, og tildæk med et plasticlåg
under opvarmningen. Anbring suppen midt på den keramiske plade. Rør
forsigtigt rundt før opvarmning, og efter den har stået 2-3 min.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 47 3/3/2015 2:19:16 PM
Side: 287
48  Dansk
Smart
tilberedning
Smart tilberedning
Mad Portionsstørrelse (kg) Udstyr Trin
Gryderet 0,2-0,3
0,4-0,5
Keramisk plade 1
Hæld i en dyb keramisk tallerken eller skål, og tildæk med et plasticlåg
under opvarmningen. Anbring suppen midt på den keramiske plade. Rør
forsigtigt rundt før opvarmning, og efter den har stået 2-3min.
2. Pizza
Mad Portionsstørrelse (kg) Udstyr Trin
Hjemmelavet pizza 0,6-1,0 Bageplade 2
Anbring pizzaen på pladen. Vægtindstillingerne er inkl. tilbehør, som
f.eks. sovs, grøntsager, ost og skinke.
Frossen pizza 0,3-0,4
0,4-0,5
Bageplade 3
Placer den frosne pizza på ovnristen.
3. Kød
Mad Portionsstørrelse (kg) Udstyr Trin
Oksesteak, tynd 0,3-0,6 Ovnrist + bageplade 5 + 2
Vi anbefaler, at ovnen forvarmes til 250 ˚C med grillfunktionen i 5
min. Placer oksesteakene ved siden af hinanden midt på ovnristen
og bagepladen. Vend, når ovnen bipper. Tryk på startknappen for at
fortsætte tilberedningen.
Steg 0,8-1,0 Grillindsats +
keramisk plade
3
Placer den marinerede steg på grillindsatsen med den keramiske plade.
Vend og start forfra, når ovnen bipper.
Lammekoteletter 0,3-0,6 Ovnrist + bageplade 5 + 2
Mariner lammekoteletterne. Placer lammekoteletterne på ovnristen og
bagepladen. Vend dem, så snart ovnen bipper, og tryk på startknappen
for at fortsætte tilberedningen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 48 3/3/2015 2:19:17 PM
Side: 288
Dansk  49
Smart
tilberedning
4. Kylling og fisk
Mad Portionsstørrelse (kg) Udstyr Trin
Kyllingestykker 0,5-0,7
1,0-1,2
Grillindsats +
keramisk plade
5
Pensl afkølede kyllingestykker med olie og krydderier. Læg dem på
grillindsatsen med den keramiske plade med skinsiden nedad. Vend, så
snart ovnen bipper. Lad stå i 2-3 minutter efter tilberedningen.
Hel kylling 1,0-1,1
1,2-1,3
Grillindsats +
keramisk plade
3
Pensl afkølet kylling med olie og krydderier. Placer med brystsiden
nedad midt på grillindsatsen med den keramiske plade i rille nr. 2.
Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at fortsætte
tilberedningen. Lad stå i 5 minutter efter tilberedningen.
Fiskefilet 0,3-0,6 Ovnrist + bageplade 5 + 2
Mariner fiskefileterne (2 cm), og læg dem ved siden af hinanden
på ovnristen og bagepladen. Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på
startknappen for at fortsætte tilberedningen.
Laksesteak 0,3-0,6 Ovnrist + bageplade 5 + 2
Mariner laksesteakene, og læg dem ved siden af hinanden på ovnristen
og bagepladen. Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at
fortsætte tilberedningen.
Rejer 0,2-0,5 Ovnrist + bageplade 5 + 2
Fordel de friske rejer jævnt på ovnristen og bagepladen.
5. Tærte og brød
Mad Portionsstørrelse (kg) Udstyr Trin
Æbletærte 1,2-1,4 Ovnrist 2
Anbring æbletærten i en rund metalform. Sæt den på ovnristen.
Vægtintervallerne inkluderer æbler osv.
Bund til frugttærte 0,3-0,5 Ovnrist 3
Anbring dejen i en form med metalbund på ovnristen.
NQ50J9530_EE_DE68-04354E-00_DA.indd 49 3/3/2015 2:19:17 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Samsung NQ50J9530BS.

Stil et spørgsmål om Samsung NQ50J9530BS

Har du et spørgsmål om Samsung NQ50J9530BS men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Samsung NQ50J9530BS. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Samsung NQ50J9530BS så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.