Samsung Galaxy S4 manual

Få vist brugermanualen for Samsung Galaxy S4 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Samsung
  • Product: Smartphones
  • Model/navn: Galaxy S4
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 114
Dansk
114
Sikkerhedsinformationer
Disse sikkerhedsinformationer vedrører korrekt håndtering af
mobile enheder. Noget af indholdet er måske ikke relevant for din
enhed. For at forhindre skader på dig selv, andre eller enheden skal
du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager
enheden i brug.
Advarsel
Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og
regler kan medføre alvorlige skader eller dødsfald
Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse
stikkontakter
Usikre forbindelser kan medføre elektrisk stød eller brand.
Rør ikke ved strømkablet med våde hænder, og afbryd ikke
opladeren ved at trække i kablet
Det kan resultere i dødsfald ved elektrisk stød.
Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Brug ikke enheden, mens den oplader, og rør ikke ved enheden med
våde hænder
Det kan medføre elektrisk stød.
Kortslut ikke opladeren eller enheden
Det kan medføre elektrisk stød eller brand, eller batteriet kan blive beskadiget
eller eksplodere.
Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejr
Det kan medføre elektrisk stød eller beskadige enheden.
Side: 115
Dansk
115
Brug producentgodkendte batterier, opladere, tilbehør og
forbrugsstoffer
•	 Brug af generiske batterier eller opladere kan forkorte din enheds levetid,
eller få enheden til at fungere forkert. De kan også medføre brand eller få
batteriet til at eksplodere.
•	 Brug kun Samsung-godkendt batteri og oplader, specielt designet til din
enhed. Ikke-kompatible batterier og opladere kan medføre alvorlige skader
eller beskadige enheden.
•	 Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der
anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.
Tab ikke og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk
Håndtér og bortskaf enheden og opladeren med omtanke
•	 Batteriet eller enheden må ikke brændes. Placer aldrig batteriet eller
enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne,
komfurer eller radiatorer. Enheden kan eksplodere, når den overophedes.
Følg de lokale bestemmelser ved bortskaffelse af brugte batterier og
enheder.
•	 Knus eller punkter aldrig enheden.
•	 Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan medføre intern
kortslutning og overophedning.
Beskyt enheden, batteriet og opladeren mod beskadigelse
•	 Undgå at udsætte din enhed og dit batteri for meget kolde eller meget
varme temperaturer.
•	 Ekstreme temperaturer kan beskadige enheden og reducere
opladekapaciteten samt enhedens og batteriets levetid.
•	 Undgå, at batteriet kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan
skabe forbindelse mellem + og - terminalerne på dit batteri og medføre
midlertidig eller permanent skade på batteriet.
•	 Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmeafgivende
apparater, mikroovne, køkkenudstyr, der benyttes til varm
madlavning, eller højtryksbeholdere
•	 Batteriet kan lække.
•	 Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.
Side: 116
Dansk
116
Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje
koncentrationer af støv eller luftbårne partikler
Støv eller fremmedlegemer kan få din enhed til at fungere forkert og kan
medføre brand eller elektrisk stød.
Undgå at bide i eller slikke på enheden eller batteriet
•	 Hvis du gør det, kan du beskadige enheden, eller der kan opstå eksplosion
eller brand.
•	 Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.
•	 Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden
korrekt.
Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, ind i
ører, øjne eller mund
Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.
Anvend ikke beskadigede eller lækkende litium ion-batterier (Li-
Ion)
For sikker bortskaffelse af dit Li-Ion-batteri bedes du kontakte dit autoriserede
servicecenter.
Forsigtig
Manglende overholdelse af forsigtighedsanvisninger
og regler kan medføre alvorlige skader eller
beskadigelse på ejendom
Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder
•	 De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din
enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.
•	 Brug af en LTE-dataforbindelse kan medføre interferens med andre enheder,
f.eks. lydudstyr og telefoner.
Anvend ikke din enhed på hospitaler, på fly eller i forbindelse med
biludstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens
•	 Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en
pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
•	 For at minimere mulige forstyrrelser af pacemakere må du kun bruge
enheden på den side af kroppen, der er modsat pacemakeren.
Side: 117
Dansk
117
•	 Hvis du bruger medicinsk udstyr, skal du kontakte udstyrsproducenten,
inden du tager enheden i brug for at konstatere, om det medicinske udstyr
kan blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender, eller ej.
•	 På et fly kan brugen af elektroniske enheder forstyrre de elektroniske
navigationsinstrumenter i flyet. Kontrollér, at enheden er slukket under
afgang og landing. Når flyet er i luften, kan du bruge enheden i flytilstand,
hvis kabinepersonalet tillader det.
•	 Elektroniske enheder i din bil kan fungere forkert pga. radiostøj fra din
enhed. Kontakt producenten for flere informationer.
Undgå at udsætte enheden for kraftig røg eller dampe
Det kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion.
Hvis du bruger høreapparat, skal du kontakte producenten for
informationer om radioforstyrrelser
Radiofrekvenser, der udsendes af enheden, kan forstyrre visse høreapparater.
Inden du tager enheden i brug, bør du kontakte producenten for at konstatere,
om dit høreapparat vil blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender.
Undgå at bruge enheden i nærheden af enheder eller apparater, der
udsender radiofrekvenser, f.eks. lydsystemer eller radiotårne
Radiofrekvens kan betyde, at enheden ikke fungerer korrekt.
Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare
•	 Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
•	 I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser,
instruktioner og skiltning.
•	 Brug ikke din enhed på benzinstationer, tæt på brændstoffer eller kemikalier,
eller i områder med sprængning.
•	 Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares
eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.
Hvis du bemærker underlige lugte eller lyde fra enheden eller
batteriet, eller hvis der kommer røg eller væske ud af enheden eller
batteriet, skal du straks ophøre med at bruge enheden og indlevere
den på et Samsung servicecenter
I modsat fald kan der være risiko for brand eller eksplosion.
Side: 118
Dansk
118
Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du
overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser
Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din
enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. For din egen og andres
sikkerhed skal du bruge sund fornuft og huske følgende tips:
•	 Sæt dig grundigt ind i enheden og dens funktioner, f.eks. hurtigopkald og
genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller
modtager opkald på din mobilenhed.
•	 Placer enheden, så den er let at få fat i. Sørg for, at du har adgang til
den trådløse enhed uden at tage øjnene fra vejen. Hvis du modtager et
indkommende opkald, når det er ubelejligt, så lad din telefonsvarer besvare
opkaldet for dig.
•	 Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du
afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
•	 Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til
opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du
opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
•	 Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når
du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine
opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
•	 Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din
opmærksomhed. Gør den person, du taler med, opmærksom på, at du kører,
og afbryd al samtale, der muligvis kan fjerne din opmærksomhed fra vejen.
Vedligehold og brug din mobile enhed korrekt
Hold enheden tør
•	 Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i
enheden.
•	 Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede
er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan
slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være,
som den er).Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til
et servicecenter.
•	 Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer
eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt
skyldes, at enheden har været våd.
Side: 119
Dansk
119
Opbevar kun enheden på plane overflader
Hvis din enhed tabes på et hårdt underlag, kan den blive beskadiget.
Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder.
Det anbefales, at enheden bruges ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C
•	 Undgå at opbevare enheden meget varmt, f.eks. i en bil om sommeren. Det
kan få skærmen til at ophøre med at fungere korrekt, beskadige enheden
eller få batteriet til at eksplodere.
•	 Enheden må ikke udsættes for direkte sollys igennem længere perioder
(f.eks. ved at opbevare den på instrumentpanelet i en bil).
•	 Opbevar batteriet ved temperaturer fra 0 °C til 45 °C.
Opbevar ikke enheden sammen med metalgenstande, som f.eks.
mønter, nøgler og halskæder
•	 Din enhed kan blive ridset eller fungere forkert.
•	 Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan dette
medføre brand.
Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter
•	 Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet på
grund af eksponeringen fra magnetfelter.
•	 Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding
pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid,
hvis enheden er overophedet
Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed igennem længere tid,
kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og
pigmentering.
Undgå at bruge enheden, hvis bagdækslet er fjernet
Batteriet kan falde ud af enheden, hvilket kan medføre beskadigelse eller
funktionstab.
Hvis enheden har kamerablitz eller -lys, må du ikke bruge den tæt
på personers eller kæledyrs øjne
Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen
midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.
Side: 120
Dansk
120
Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys
•	 Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå
at holde skærmen for tæt på øjnene.
•	 Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for
blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil igennem
længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form
for ubehag.
•	 Hvis nogen i din familie har fået et slagtilfælde eller mistet bevidstheden
ved brug af en lignende enhed, skal du kontakte en læge, før du bruger
enheden.
•	 Hvis du bliver dårlig, f.eks. får muskelkramper eller føler dig desorienteret,
skal du straks holde op med at bruge enheden og kontakte lægen.
•	 For at forhindre øjengener, såsom smerter, kløe, svie og lignende, bør du
holde hyppige pauser, når du bruger enheden.
Nedsæt risikoen for skader på grund af ensformige bevægelser
Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på
taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille
spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele
af kroppen. Når du bruger din enhed igennem længere tid, skal du holde den
afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du stadig har det
dårligt under eller efter en sådan anvendelse, så bør du ophøre med at bruge
enheden, og herefter kontakte en læge.
Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner
•	 Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere tid, kan din
hørelse tage skade.
•	 Hvis du udsættes for høje lyde, mens du går, kan dette
distrahere dig og være årsag til ulykker.
•	 Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til
en lydkilde og brug den laveste lydstyrkeindstilling, der er
nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
•	 I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet
i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne
omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den
statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.
•	 Undgå at bruge høretelefonerne, når du kører i bil eller på
cykel. Det kan betyde, at du ikke er helt opmærksom, hvilket
kan medføre ulykker eller være ulovligt, afhængigt af, hvor
du befinder dig.
Side: 121
Dansk
121
Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig
•	 Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv
eller andre.
•	 Sørg for, at hovedtelefonkablet ikke bliver viklet ind i dine arme eller
genstande i nærheden.
Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven
Du kan komme til skade eller beskadige enheden, hvis du falder.
Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden
•	 Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre
korrekt funktion.
•	 Hvis du er allergisk over for maling eller metaldelene, kan du opleve
brænden, eksem eller hævelse af huden. Hvis dette sker, bør du ophøre med
at anvende enheden og kontakte din læge.
Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget
Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt.Tag
enheden til et af Samsungs servicecentre for at få den repareret.
Installér mobile enheder og udstyr med omtanke
•	 Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt
fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
•	 Undgå at anbringe enheden og tilbehør tæt på en airbags
udløsningsområde. Forkert installeret trådløst udstyr kan medføre alvorlig
skade, hvis airbags udløses hurtigt.
Undlad at tabe din enhed eller udsætte den for stød
•	 Din enhed kan blive beskadiget eller fungere forkert.
•	 Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget,
eller der kan være dele, der ikke fungerer.
Opnå maksimal levetid på batteri og oplader
•	 Undgå at oplade enheden i mere end en uge, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid.
•	 Over tid aflades enheder, der ikke bruges, og de skal genoplades inden brug.
•	 Kobl opladeren fra strømkilden, når den ikke anvendes.
•	 Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.
•	 Hvis du lader batterier være ubrugte igennem en længere periode, kan
dette reducere batteriernes levetid og ydelse. Det kan også resultere i, at
batterierne fungerer forkert, eksploderer eller forårsager brand.
Side: 122
Dansk
122
•	 Følg alle instruktioner i denne vejledning for at sikre den længst mulige
levetid for din enhed og batteriet. Beskadigelse eller dårlig ydelse som
følge af manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan ophæve
producentens garantiansvar.
•	 Enheden kan blive slidt op over tid. Nogle dele og reparationer er dækket
af garantien inden for garantiperioden, men skader og forringelse, der er
forårsaget af brug af ikke-godkendt tilbehør, er ikke omfattet af garantien.
Vær opmærksom på følgende ved brug af enheden
•	 Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
•	 Tal direkte ind i mikrofonen.
•	 Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter.
Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad
•	 Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har
været ændret eller modificeret. Hvis enheden har behov for service, skal du
kontakte et Samsung servicecenter.
•	 Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion
eller brand.
•	 Sluk enheden, før du fjerner batteriet. Hvis du fjerner batteriet, mens
enheden er tændt, kan det medføre beskadigelse eller dårlig funktionsevne.
Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden
•	 Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
•	 Rengør batteriterminalerne med en vattot eller et håndklæde.
•	 Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Dette kan misfarve eller
korrodere enhedens yderside, eller medføre elektrisk stød eller brand.
Brug ikke enheden til andet end det tilsigtede formål
Enheden kan ophøre med at fungere korrekt.
Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden på offentlige
steder
Brug kun autoriserede serviceværksteder
Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og
bevirker, at producentens garanti bortfalder.
Side: 123
Dansk
123
Håndtér SIM-kort, hukommelseskort og kabler med forsigtighed
•	 Når du indsætter et kort eller slutter et kabel til enheden, skal du kontrollere,
at kortet er indsat korrekt, og at kablet er tilsluttet på korrekt vis.
•	 Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da
dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
•	 Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre
enheder.
•	 Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene
eller med metalgenstande.Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver
snavset.
•	 Hvis du gennemtvinger isættelse af et kort eller tilslutning af et
kabel, eller hvis du gør dette forkert, kan det medføre beskadigelse af
multifunktionsstikket eller andre dele af enheden.
Sørg for kontakt til alarmcentralen
I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra
enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen,
før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.
Beskyt dine personlige data, og forebyg lækage eller misbrug af
følsomme oplysninger
•	 Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data.
Samsung er ikke ansvarlig for noget datatab.
•	 I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere
alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine
personlige oplysninger.
•	 Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader
programmer.Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til
mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
•	 Kontrollér dine konti regelmæssigt for forkert eller mistænkelig brug. Hvis
du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte
din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
•	 Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine
konti for at beskytte dine personlige informationer.
•	 Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et
mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.
Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres
Distribuér ikke ophavsretsbeskyttet materiale uden tilladelse fra ejeren af
indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene
om ophavsret. Producenten er ikke ansvarlig i forbindelse med juridiske
spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet
materiale.
Side: 124
Dansk
124
Skadelig software og virus
Følg disse tip for at beskytte enheden mod skadelig software og
virus. Manglende overholdelse kan medføre beskadigelse eller tab
af data, hvilket muligvis ikke dækkes af garantien
•	 Undlad ad downloade ukendte programmer.
•	 Undlad at besøge websteder, der ikke er tillid til.
•	 Slet mistænkelige meddelelser eller e-mails fra ukendte afsendere.
•	 Angiv en adgangskode, og skift den regelmæssigt.
•	 Deaktivér trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når du ikke bruger det.
•	 Hvis enheden ikke fungerer som normalt, skal du køre et antivirusprogram
for at kontrollere for virus.
•	 Kør et antivirusprogram på enheden, før du starter programmer og filer, du
lige har downloadet.
•	 Installér antivirusprogrammer på computeren, og kør dem jævnligt for at
kontrollere for virus.
•	 Undlad at ændre indstillinger i registreringsdatabasen eller enhedens
operativsystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(Elektrisk & elektronisk udstyr)
(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for
affald)
Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer,
at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader,
hovedtelefoner, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med
andet husholdningsaffald.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt
produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte
med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene
i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Side: 125
Dansk
125
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer
for affald)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen
betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må
bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning
med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet
indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være
skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer
for affald)
Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på
emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må
bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning
med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet
indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66.
Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt
serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet,
og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis
du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte
forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inklusive batteriet.
Side: 126
Dansk
126
Ansvarsfraskrivelse
Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne
enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter,
varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Sådant indhold og
sådanne tjenester leveres udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle
anvendelse. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester
på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller
tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen
måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren
af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, uploade,
sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller
distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.
“TREDJEPARTSINDHOLD OGTREDJEPARTSTJENESTER LEVERES,“SOM DE
ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD
ELLERTJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET
SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT
INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSETTIL) GARANTIER
FOR SALGBARHED ELLER EGNETHEDTIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG
KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN,
LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN
TJENESTER, DER ER GJORTTILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN
KONTRAKTLIGT ELLERVED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGESTIL ANSVAR
FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE,TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE
SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN
SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN
SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT
AF DIN ELLER ENHVERTREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLERTJENESTER PÅ
TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.”
Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og
Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold
eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode.
Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og
transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning
af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig
udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller
udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved
hjælp af denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for
nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert
spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller
tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de
respektive tjenester.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Samsung Galaxy S4.

Stil et spørgsmål om Samsung Galaxy S4

Har du et spørgsmål om Samsung Galaxy S4 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Samsung Galaxy S4. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Samsung Galaxy S4 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.