Samsung CLX-2160N manual

Få vist brugermanualen for Samsung CLX-2160N below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Samsung
  • Product: Printer
  • Model/navn: CLX-2160N
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Polsk, Svensk, Dansk, Italiensk, Spansk, Engelsk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog leveres kun med til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugerhåndbog.
• CLX-2160 og CLX-2160N er modelnavne, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.
• Samsung og Samsung -logoet er varemærker, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.
• PCL og PCL 6 er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Company.
• Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 og Windows Vista er registrerede varemærker,
der tilhører Microsoft Corporation.
• TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc.
• Alle andre mærke- eller produktnavne er varemærker, der tilhører de respektive virksomheder og organisationer.
Side: 4
INDHOLD
1. Introduktion
Specielle funktioner ................................................................................................................................................ 1.1
Oversigt over maskinen .......................................................................................................................................... 1.2
Set forfra ............................................................................................................................................................ 1.2
Set bagfra ........................................................................................................................................................... 1.2
Oversigt over kontrolpanelet ................................................................................................................................... 1.3
Status-indikatorer .................................................................................................................................................... 1.4
Status-indikator .................................................................................................................................................. 1.4
Status-indikatorer med tonerpatronmeddelelser ................................................................................................ 1.4
Flere oplysninger .................................................................................................................................................... 1.5
Valg af placering ..................................................................................................................................................... 1.5
Udskrivning af testside ............................................................................................................................................ 1.6
Højdejustering ......................................................................................................................................................... 1.6
2. Systemkonfiguration
Menuoversigt .......................................................................................................................................................... 2.1
Ændring af sprog i displayet ................................................................................................................................... 2.2
Brug af tilstanden Strømbesparelse ....................................................................................................................... 2.2
Auto fortsæt ............................................................................................................................................................ 2.2
3. Softwareoversigt
Medfølgende software ............................................................................................................................................ 3.1
Printerdriveregenskaber ......................................................................................................................................... 3.1
Systemkrav ............................................................................................................................................................. 3.2
4. Netværkskonfiguration (kun CLX-2160N)
Introduktion ............................................................................................................................................................. 4.1
Via netværksadministrationsprogrammer .......................................................................................................... 4.1
Via kontrolpanelet .............................................................................................................................................. 4.1
Understøttede operativsystemer ............................................................................................................................. 4.1
Konfiguration af TCP/IP .......................................................................................................................................... 4.1
Statisk adressering ............................................................................................................................................. 4.1
Dynamisk adressering (BOOTP/DHCP) ............................................................................................................ 4.2
Indstilling af Ethernet-hastighed ............................................................................................................................. 4.2
Gendannelse af netværkskonfigurationen .............................................................................................................. 4.2
Udskrivning af en netværkskonfigurationsside ....................................................................................................... 4.2
5. Valg og ilægning af udskriftsmedier
Ilægning af originaler .............................................................................................................................................. 5.1
Valg af udskriftsmedier ........................................................................................................................................... 5.1
Understøttede udskriftsmedietyper og -størrelser .............................................................................................. 5.2
Mediestørrelser, der understøttes i de forskellige tilstande ................................................................................ 5.3
Retningslinjer for valg og opbevaring af udskriftsmedier ................................................................................... 5.3
Retningslinjer for specielle udskriftsmedier ........................................................................................................ 5.3
Ilægning af papir ..................................................................................................................................................... 5.5
I bakken ............................................................................................................................................................. 5.5
I den manuelle arkføder ..................................................................................................................................... 5.7
Indstilling af papirstørrelse og type ......................................................................................................................... 5.8
Side: 5
6. Kopiering
Valg af papirbakke .................................................................................................................................................. 6.1
Kopiering ................................................................................................................................................................. 6.1
Ændring af indstillingerne for hver kopi ................................................................................................................... 6.1
Formindskede og forstørrede kopier ................................................................................................................... 6.1
Mørkhed .............................................................................................................................................................. 6.2
Originaltype ......................................................................................................................................................... 6.2
Ændring af standardindstillingerne for kopiering ..................................................................................................... 6.2
Indstilling af timeout for kopiering ............................................................................................................................ 6.3
Kopiering af ID-kort ................................................................................................................................................. 6.3
Brug af de specielle kopifunktioner ......................................................................................................................... 6.4
2- eller 4-op-kopiering ......................................................................................................................................... 6.4
Plakatkopiering ................................................................................................................................................... 6.4
Klonkopiering ...................................................................................................................................................... 6.5
Sletning af baggrundsbilleder ............................................................................................................................. 6.5
7. Grundlæggende udskrivning
Udskrivning af et dokument ..................................................................................................................................... 7.1
Annullering af et udskriftsjob ................................................................................................................................... 7.1
8. Scanning
Grundlæggende scanningsfunktioner ..................................................................................................................... 8.1
Scanning til et program vha. en lokal forbindelse ................................................................................................... 8.1
Scanning vha. en netværksforbindelse (kun CLX-2160N) ...................................................................................... 8.2
Klargøring til netværksscanning ......................................................................................................................... 8.2
Scanning til en netværksklient ............................................................................................................................ 8.2
Ændring af indstillingerne for hvert scanningsjob ................................................................................................... 8.3
Ændring af standardscanningsindstillinger ............................................................................................................. 8.3
9. Brug af USB-flash-hukommelse
Om USB-hukommelse ............................................................................................................................................ 9.1
Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed ............................................................................................................. 9.1
Scanning til en USB-hukommelsesenhed ............................................................................................................... 9.2
Scanning ............................................................................................................................................................. 9.2
Tilpasning af scanning til USB ............................................................................................................................ 9.2
Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed ......................................................................................................... 9.3
Håndtering af USB-hukommelse ............................................................................................................................. 9.3
Sletning af en billedfil .......................................................................................................................................... 9.3
Formatering af en USB-hukommelsesenhed ...................................................................................................... 9.3
Visning af USB-hukommelsesstatus ................................................................................................................... 9.4
Udskrivning direkte fra et digitalt kamera ................................................................................................................ 9.4
Side: 6
10. Vedligeholdelse
Udskrivning af rapporter ........................................................................................................................................ 10.1
Udskrivning af en rapport .................................................................................................................................. 10.1
Rydning af hukommelsen ...................................................................................................................................... 10.1
Rengøring af maskinen ......................................................................................................................................... 10.2
Rengøring af maskinen udvendigt .................................................................................................................... 10.2
Rengøring af maskinen indvendigt ................................................................................................................... 10.2
Rengøring af scannerenheden ......................................................................................................................... 10.3
Vedligeholdelse af tonerpatronen ......................................................................................................................... 10.4
Opbevaring af tonerpatroner ............................................................................................................................. 10.4
Forventet patronlevetid ..................................................................................................................................... 10.4
Fordeling af toner .................................................................................................................................................. 10.4
Udskiftning af tonerpatronen ................................................................................................................................. 10.5
Udskiftning af billedenheden ................................................................................................................................. 10.6
Udskiftning af beholderen til spildtoner ................................................................................................................. 10.8
Vedligeholdelse af komponenter ........................................................................................................................... 10.9
Kontrol af udskiftelige dele ................................................................................................................................ 10.9
Styring af maskinen fra webstedet ........................................................................................................................ 10.9
Kontrol af maskinens serienummer ....................................................................................................................... 10.9
11. Fejlfinding
Tip til at undgå papirstop ....................................................................................................................................... 11.1
Udbedring af papirstop .......................................................................................................................................... 11.1
I bakken ............................................................................................................................................................ 11.1
I den manuelle arkføder .................................................................................................................................... 11.2
I papirudføringsområdet .................................................................................................................................... 11.2
Displaymeddelelsernes betydning ........................................................................................................................ 11.3
Løsning af andre problemer .................................................................................................................................. 11.5
Problemer med papirindføringen ...................................................................................................................... 11.5
Udskrivningsproblemer ..................................................................................................................................... 11.6
Problemer med udskriftskvaliteten .................................................................................................................... 11.7
Kopieringsproblemer ....................................................................................................................................... 11.10
Scanningsproblemer ....................................................................................................................................... 11.10
Netværksscanningsproblemer (kun CLX-2160N) ........................................................................................... 11.11
Almindelige Windows-problemer .................................................................................................................... 11.11
Almindelige Macintosh-problemer .................................................................................................................. 11.11
Almindelige Linux-problemer .......................................................................................................................... 11.12
12. Bestilling af tilbehør
Forbrugsstoffer ...................................................................................................................................................... 12.1
Sådan køber du ..................................................................................................................................................... 12.1
13. Specifikationer
Generelle specifikationer ....................................................................................................................................... 13.1
Printerspecifikationer ............................................................................................................................................. 13.1
Specifikationer for scanner og kopimaskine .......................................................................................................... 13.2
Indeks
Side: 7
i
Oplysninger om sikkerhed og regler
Vigtige forholdsregler og sikkerhedsoplysninger
Når du benytter denne maskine, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid
følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:
1 Læs og forstå alle instruktioner.
2 Brug sund fornuft ved betjening af elektrisk udstyr.
3 Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen og i dokumentationen
til maskinen.
4 Hvis en instruktion ser ud til at være i strid med
sikkerhedsoplysningerne, har sikkerhedsoplysningerne prioritet. Du kan
have misforstået instruktionen. Hvis du ikke kan finde en løsning på
forholdet, kan du rådføre dig med en salgs- eller servicerepræsentant.
5 Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. Undgå brug
af flydende rengøringsmidler eller midler på sprayflaske. Brug kun en
fugtig klud til rengøring.
6 Maskinen må ikke placeres på en ustabil vogn, stativ eller bord. Den kan
falde ned og forårsage alvorlig beskadigelse.
7 Maskinen må aldrig placeres på, i nærheden af eller over en radiator,
et varmeapparat, airconditionanlæg eller ventilationsåbning.
8 Undgå, at maskinen eller andre genstande står på strømledningen.
Maskinen på ikke placeres sådan, at ledningerne udsættes for unødigt
slid ved, at andre træder på dem.
9 Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan
medføre reduceret ydelse og kan føre til fare for brand eller elektrisk stød.
10 Pas på, at kæledyr ikke tygger på strømledningen eller
tilslutningsledningerne til pc'en.
11 Undlad at indføre genstande i maskinen gennem kabinettet eller åbninger.
De kan komme i kontakt med farlige, strømførende steder, og der kan
opstå fare for brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske
på eller ind i maskinen.
12 For at reducere risikoen for elektrisk stød må maskinen aldrig adskilles.
Bring maskinen til en kvalificeret servicetekniker, hvis reparation er
påkrævet. Hvis låg åbnes eller fjernes, kan dette føre til fare for elektrisk
stød eller andre farlige situationer. Ukorrekt samling af maskinen kan
medføre elektrisk stød, når maskinen efterfølgende anvendes.
13 Fjern forbindelsen til pc'en og lysnettet, og overlad serviceopgaver
til kvalificerede teknikere i følgende situationer:
• Hvis nogen del af strømledningen, stikket eller tilslutningskablet
beskadiges eller bliver slidt.
• Hvis der er spildt væske i maskinen.
• Hvis maskinen har været udsat for regn eller anden form for vand.
• Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, når instruktionerne er blevet fulgt.
• Hvis maskinen er blevet tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.
• Hvis maskinens ydelse pludselig ændres mærkbart.
14 Juster kun indstillinger, som beskrives i brugervejledningen. Ukorrekt
justering af andre indstillinger kan føre til beskadigelser, og det kan
kræve omfattende reparation af kvalificerede serviceteknikere at få
maskinen til at fungere normalt igen.
15 Undgå at anvende maskinen under tordenvejr. Der er en lille risiko for at
få elektrisk stød fra lynnedslag. Træk om muligt stikket ud af kontakten,
indtil tordenvejret er overstået.
16 Hvis du altid udskriver mange sider, kan overfladen på udbakken blive varm.
Pas på ikke at berøre overfladen, og hold børn væk fra den varme flade.
17 Den strømledning, der følger med maskinen, bør anvendes, for at
maskinen kan bruges på sikker vis. Hvis du bruger en ledning, der er
længere end 2 m med en 110 V maskine, skal den være på 16 AWG*
eller større.
18 GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Miljø og sikkerhedshensyn
Lasersikkerhedserklæring
Printeren er certificeret til at overholde kravene i amerikanske DHHS 21 CFR,
kapitel 1 afsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andetsteds certificeret
som et klasse 1-laserprodukt, der overholder kravene i IEC 825.
Klasse 1-laserprodukter anses som farlige. Lasersystemet og printeren er
konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau
under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne
servicebetingelser.
* AWG: American Wire Guage
Side: 8
ii
Advarsel
Benyt aldrig printeren, når beskyttelsesafskærmningen er fjernet fra laser/scanner-
komponenterne. Den reflekterede stråle kan beskadige dine øjne, selv om den er
usynlig. Når du benytter dette produkt, skal de grundlæggende sikkerhedsprocedurer
altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Ved normal drift producerer denne maskine ozon. Denne ozon er
ikke farlig for brugeren. Det er anbefales imidlertid, at maskinen
anbringes et sted med god ventilation.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du kontakte
din nærmeste Samsung-forhandler.
Strømbesparelse
Denne maskine benytter avanceret teknologi til at reducere strømforbruget, når den ikke
benyttes til udskrivning.
Når maskinen ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk
strømforbruget.
Genbrug
Genbrug eller skaf dig af med emballagen fra dette produkt
på en miljømæssigt ansvarlig måde.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation
betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse
skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den
lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med
henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene
i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Afgivelse af radiofrekvenser
FCC-regulativer
Denne enhed er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne
for digitale enheder af klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-regulativerne. Disse
grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser
i forbindelse med installation i hjemmet. Dette apparat genererer, benytter og kan udstråle
radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation,
hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med de angivne instruktioner.
Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en
given installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radio- eller
TV-modtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet), anbefales det,
at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere af de følgende forholdsregler:
• Vend antennen i en anden retning, eller placer den et andet sted.
• Øg afstanden mellem apparat og modtager.
• Tilslut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet til.
• Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/TV-tekniker.
Forsigtig:
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig
for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan medføre, at brugerens ret til at
betjene apparatet ikke længere er gældende.
Canadiske radiointerferensregulativer
Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse B-radiostøjudsendelse fra
digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen
”Digital apparatus”, ICES-003 fra Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur :
« Appareils Numériques », ICES-003 éditée par l’Industrie et Sciences Canada.
Side: 9
iii
Konformitetserklæring (Europæiske lande)
Godkendelser og certificeringer
CE-mærkningen anvendt på dette produkt symboliserer
Samsung Electronics Co., Ltd.'s erklæring af konformitet
med følgende gældende 93/68/EEC-direktiver fra den
Europæiske Union fra de nedenfor angivne datoer:
1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EEC, harmonisering af lovgivningen
i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr.
1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EEC (92/31/EEC), harmonisering af
lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet.
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC vedrørende radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres
kompatibilitet.
En fuld deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede
standarder kan fås hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
Udskiftning af det formstøbte stik
(kun for Storbritannien)
Vigtigt
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere
(BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du skifter eller undersøger sikringen,
skal du bruge den korrekte sikring på 13 ampere igen. Derefter skal du sætte
sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge
stikket, før du har anskaffet et andet sikringsdæksel.
Kontakt personerne, hvor du købte maskinen.
Stik på 13 ampere er den mest almindeligt benyttede stiktype i Storbritannien,
og det bør passe. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har dog
ikke normale stikkontakter til stik på 13 ampere. Du skal købe en egnet
stikadapter. Fjern ikke det formstøbte stik.
Advarsel
Hvis du fjerner det formstøbte stik, skal du straks bortskaffe det.
Du kan ikke forsyne stikket med nye ledninger, og du kan få elektrisk
stød, hvis du sætter det i en kontakt.
Vigtig advarsel: Denne maskine skal jordforbindes.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekoder:
• Grøn og gul: Jord
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til farverne i stikkontakten, skal
du gøre følgende:
Du skal tilslutte den grønne og gule ledning til benet, der er mærket med
bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er farvet grøn
og gul eller grøn.
Du skal tilslutte den blå ledning til det ben, der er mærket med bogstavet ”N”,
eller som er farvet sort.
Du skal tilslutte den brune ledning til det ben, der er mærket med bogstavet
”L”, eller som er farvet rød.
Der skal være en sikring på 13 ampere stikket, adapteren eller fordelingstavlen.
Side: 11
1.1 <Introduktion>
1 Introduktion
Tak, fordi du har købt dette multifunktionsprodukt fra Samsung. Denne
maskine indeholder funktioner til at udskrive, kopiere og scanne.
Dette kapitel omfatter:
• Specielle funktioner
• Oversigt over maskinen
• Flere oplysninger
• Valg af placering
• Udskrivning af testside
• Højdejustering
Specielle funktioner
Den nye maskine er udstyret med specielle funktioner.
Udskriv i enestående kvalitet og med høj hastighed
• Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan,
magenta, gul og sort.
• Du kan udskrive op til 2.400 x 600 dpi (effektivt output).
Yderligere oplysninger finder du i Softwareafsnittet.
• I sort/hvid-tilstand kan maskinen udskrive på papir
i A4-format med en hastighed på op til 16 ppma
og på papir i Letter-format med en hastighed på
op til 17 ppm. I farvetilstand kan maskinen udskrive
op til 4 sider per minut på papir i A4-format og
Letter-format.
Håndter papir fleksibelt
• Den manuelle arkføder understøtter brevpapir,
konvolutter,etiketter,transparenter,brugerdefinerede
medier, postkort og kraftigt papir. Den manuelle
arkføder kan rumme op til 1 ark papir.
• Bakken til 150 ark understøtter almindeligt papir
i forskellige størrelser.
Udarbejd professionelle dokumenter
• Udskriv vandmærker. Du kan tilpasse dine
dokumenter med ord, som f.eks. ”Fortroligt”.
Se Softwareafsnittet.
• Udskriv plakater. Teksten og billederne på hver side
i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af arkene,
som derefter kan limes sammen til en plakat. Se
Softwareafsnittet.
Maskinfunktioner
Nedenfor kan du se en generel oversigt over funktionerne på maskinen.
(I: Installeret, E: Ekstraudstyr, ITR: Ikke til rådighed)
Spar tid og penge
• Du kan udskrive flere sider på et enkelt
ark og derved spare papir.
• Du kan udskrive fortrykte formularer og brevpapir
på almindeligt papir. Se Softwareafsnittet.
• Maskinen sparer strøm, fordi strømforbruget
nedsættes automatisk, når den ikke er i brug.
Udskriv i forskellige miljøer
• Du kan udskrive under Windows 98/Me/2000
og Windows XP/2003/Vista samt under Linux-
og Macintosh-systemer.
• Maskinen er udstyret med et USB-interface
og et netværksinterface (kun CLX-2160N).
Kopier originaler i flere formater
• Maskinen kan udskrive flere kopier af et billede
fra en original på en enkelt side.
• Der er specielle funktioner til at slette katalog- og
avisbaggrund.
• Udskriftskvaliteten og billedstørrelsen
kan justeres og forbedres samtidigt.
Scan originalerne, og send dem med det samme
• Scan i farve, og brug komprimering i form
af JPEG-, TIFF- og PDF-formater.
• Scan og send hurtigt filer til flere destinationer
ved brug af netværksscanning.
(Kun CLX-2160N).
Funktioner CLX-2160 CLX-2160N
USB 2.0 I I
USB-hukommelse I I
PictBridge I I
Netværksinterface
(Ethernet 10/100 Base TX)
ITR I
a. sider pr. minut
Side: 12
1.2 <Introduktion>
Oversigt over maskinen
Maskinens hovedkomponenter er:
Set forfra
1 scannerlåg 8 bakke
2 scannerglasplade 9 manuel arkføder
3 USB-hukommelsesport 10
styr til indstilling
af papirbredde i den
manuelle arkføder
4 frontdæksel 11 beholder til spildtoner
5 håndtag 12 tonerpatroner
6 kontrolpanel 13 billedenhed
7 udskriftsstøtte 14 scannerenhed
Bemærk
Udbakkens overflade kan blive meget varm, hvis du udskriver et
stort antal sider på en gang. Vær opmærksom på ikke at røre denne
overflade, og sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af den.
* Figuren ovenfor viser en CLX-
2160N med alt tilgængeligt tilbehør.
Set bagfra
1 strømkontakt 4 strømstik
2 netværksport 5 bagdæksel
3 USB-port
* Figuren ovenfor viser en CLX-2160N
med alt tilgængeligt tilbehør.
Side: 13
1.3 <Introduktion>
Oversigt over kontrolpanelet
1
Display: Der vises aktuel status og meddelelser i displayet,
når maskinen er i brug.
8
ID Copy: Du kan kopiere begge sider af ID-kortet, f.eks. et kørekort
på et enkelt ark papir. Se side 6.3.
2
Tonerfarver: De tonerfarver, der vises under LCD-displayet fungerer
sammen med meddelelserne på displayet. Se Status-indikatorer
med tonerpatronmeddelelser på side 1.4.
9
USB Print: Giver dig mulighed for at udskrive filer direkte, der
er gemt på et USB-flashdrev, når det indsættes i USB-porten foran
på maskinen. Se side 9.1.
3 Status: Viser maskinstatus. Se side 1.4. 10
Scan to: Giver dig mulighed for at få vist en liste med
de pc-programmer, som der kan scannes et billede til. Se side 8.1.
4
Menu: Aktiverer menutilstanden og skifter mellem de tilgængelige
menuer.
11 Black Start: Starter et job i sort/hvid-tilstand.
5
Pileknapper: Bruges til at skifte mellem de tilgængelige indstillinger
i den valgte menu og til at øge eller formindske værdier.
12 Color Start: Starter et job i farvetilstand.
6 OK: Bekræfter det, der er valgt på skærmen. 13
Stop/Clear: Stopper en igangværende handling med det samme.
Sletter/annullerer kopieringsindstillingerne, f.eks. mørkhed,
dokumenttype, kopistørrelse og kopiantal i standby-tilstand.
7 Back: Vender tilbage til menuens øverste niveau.
Side: 14
1.4 <Introduktion>
Status-indikatorer
Status-indikatoren på kontrolpanelet viser maskinens status.
Du kan få mere at vide om maskinens status i tabellen nedenfor.
Status-indikator
Status Beskrivelse
Fra • Maskinen er offline.
• Maskinen er i strømbesparelsestilstand. Når
data er modtaget, eller der er trykket på
knappen Black Start eller Color Start, skiftes der
automatisk til on-line.
Grøn Blinker • Når baggrundslyset blinker langsomt, modtager
maskinen data fra computeren.
• Når baggrundslyset blinker hurtigt, modtager
og udskriver maskinen data.
Til Maskinen er online og kan bruges.
Rød Blinker • Der er opstået en mindre fejl, og maskinen
venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Kontroller
meddelelsen på displayet, og afhjælp problemet
i henhold til Displaymeddelelser på side 11.3.
• Tonerpatronen er ved at være tom. Bestil en ny
tonerpatron. Se Bestilling af tilbehør på side 12.1.
Du kan midlertidigt forbedre udskriftskvaliteten
ved at fordele den resterende toner. Se side 10.4.
Til • Tonerpatronen er helt opbrugt. Fjern den gamle
tonerpatron, og installer en ny. Se side 10.5.
• Der er opstået et problem, f.eks. papirstop,
et åbnet dæksel, eller der er intet papir i
bakken, så maskinen kan ikke fortsætte jobbet.
Kontroller meddelelsen på displayet, og se
Displaymeddelelser på side 11.3 for at få løst
problemet.
• Tonerpatronen er ved at være tom, er
helt tom, eller der skal installeres en ny patron.
Se Tonerpatronmeddelelser på displayet.
Bemærk
Kontroller altid meddelelsen på displayet for at afhjælpe
problemet. Vejledningen i afsnittet Fejlfinding guider dig,
så du betjener maskinen korrekt. Se side 11.1.
Status-indikatorer med tonerpatronmeddelelser
Statussen på tonerpatroner vises med Status-indikatorerne og
meddelelserne på LCD-displayet. Hvis tonerpatronen er ved at være
tom eller skal udskiftes, skifter Status-indikatoren farve til rød og viser
en meddelelse. Pilemærkerne (eller mærkerne) viser hvilken farvetoner,
der skal udskiftes med en ny patron.
Ovenstående eksempel viser tonerpatronens status for den farve, som
pilen peger på. Kontroller meddelelsen for at finde ud af, hvad problemet
er, samt hvordan det afhjælpes. Se side 11.3 for at få yderligere oplysninger
om fejlmeddelelser.
Eksempel:
Side: 15
1.5 <Introduktion>
Flere oplysninger
Du kan finde oplysninger om opsætning og brug af maskinen i følgende
ressourcer, enten trykte eller på skærmen.
Vejledning til hurtig
installation
Indeholder oplysninger om opsætning
af maskinen. Derfor er det vigtigt at følge
vejledningen i denne håndbog, så maskinen
bliver klar til brug.
Online
Brugerhåndbog
Indeholder trinvise beskrivelser af, hvordan
du bruger alle maskinens funktioner. Desuden
kan du se, hvordan maskinen skal vedligeholdes,
og hvordan du løser problemer og installerer
tilbehør.
Desuden indeholder brugerhåndbogen
Softwareafsnittet med oplysninger om, hvordan
du udskriver dokumenter på maskinen fra
forskellige operativsystemer, og hvordan
du bruger de medfølgende programmer.
Brugerhåndbog
til netværksprinter
Hvis maskinen ikke er udstyret med
et netværksinterface, leveres denne
cd ikke med.
Findes på cd’en med netværksprogrammer
og indeholder oplysninger om klargøring
og installation af maskinen på et netværk.
Hjælp til
printerdriver
Indeholder hjælp til printerdriverens
egenskaber og vejledning om indstilling
af udskrivningsegenskaber. Du åbner
skærmbilledet med hjælp til printerdriveren
ved at klikke på Hjælp i dialogboksen med
printeregenskaber.
Websted
Hvis du har adgang til internettet, kan
du få hjælp og support, finde printerdrivere
og vejledninger og få andre oplysninger
på Samsungs websted:
www.samsungprinter.com.
Bemærk
Du kan få adgang til brugerhåndbøger
på andre sprog i mappen Manual på
cd’en med printersoftware.
Valg af placering
Vælg et plant, stabilt sted med tilstrækkelig plads til luftcirkulation.
Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne dæksler og bakker.
Stedet skal være godt udluftet og ikke udsat for direkte sollys, andre
varmekilder, kulde eller fugt. Anbring ikke maskinen tæt på kanten
af et bord eller et skrivebord.
Plads omkring maskinen
• Foran: 482,6 mm (tilstrækkelig plads til, at papirbakken kan tages ud)
• Bagved: 100 mm (plads til luftcirkulation)
• Højre: 100 mm (plads til luftcirkulation)
• Venstre: 100 mm (plads til luftcirkulation)
Placer maskinen på en flad stabil overflade og sørg for, at den ikke
hælder mere end 2 mm (0,08 tommer). Hvis du ikke gør det, kan
det påvirke kvaliteten af udskrivningen.
Bemærk
Under flytning af printeren bør denne ikke vippes eller vendes
på hovedet. I så fald kan toneren forårsage forurening af printerens
indre, hvilket kan føre til ødelæggelse af printeren eller dårlig
udskriftskvalitet.
Side: 16
1.6 <Introduktion>
Udskrivning af testside
Udskriv en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt.
Sådan udskriver du en testside:
Tryk på, og hold knappen OK nede i 2 sekunder, i tilstanden Klar.
Højdejustering
Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske
tryk bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. Følgende
oplysninger beskriver, hvordan du indstiller maskinen, så du får den
bedste udskriftskvalitet.
Før du angiver højdeværdien, skal du finde ud af, hvad højden er på det
sted, hvor du bruger maskinen.
1 Kontroller, at du har installeret printerdriveren
med den medfølgende cd med printersoftware.
2 Dobbeltklik på Smart Panel -ikonet på proceslinjen i Windows
(eller meddelelsesområdet i Linux).
Du kan også klikke på Smart Panel på statuslinjen i Mac OS X.
3 Klik på Printerindstilling.
4 Klik på Indstillinger > Højdetilpasning. Vælg den rette værdi
på rullelisten, og klik derefter på Anvend.
Bemærk
Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, vises skærmen
SyncThru Web Service automatisk. Klik på Machine Settings
> Setup (eller Maskinkonfiguration) > Altitude Adj. Vælg den
rette højdeværdi, og klik derefter på Anvend.
0
1
2
3
4
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
Værdi
Side: 17
2.1 <Systemkonfiguration>
2 Systemkonfiguration
Kapitlet indeholder en oversigt over de menuer, du kan vælge på maskinen,
samt trinvise instruktioner til opsætning af maskinens systemer.
Dette kapitel omfatter:
• Menuoversigt
• Ændring af sprog i displayet
• Brug af tilstanden Strømbesparelse
• Auto fortsæt
Menuoversigt
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til menuer, så du kan klargøre
maskinen eller bruge funktionerne i den. Du kan få adgang til menuerne
ved at trykke på Menu. Se følgende diagram. De menuer, der kan
vælges, når du kopierer eller scanner, kan variere.
Bemærk
Nogle menuer er landeafhængige og vises derfor muligvis ikke
på kontrolpanelet. Hvis det er tilfældet, kan de ikke anvendes på
denne maskine.
Kopifunktion
(Se side 6.4)
Formin./forst.
Moerkhed
Originaltype
2-Op
4-Op
Plakatkopi
Klon kopi
Slet baggrund
Kopikonfig.
(Se side 6.1)
Skift standard
Kopier
Formin./forst.
Moerkhed
Originaltype
Scanfunktion
(Se side 8.1)
USB-hukomm.
Scanningsstr.
Originaltype
Oploesning
Scanningsfarve
Scan.format
Scannerkonfig.
Skift standard
USB-hukomm.
Netværk a
(Se side 4.1)
TCP/IP
Ethernet-hast.
Ryd indstill.
Netvaerksinfo
a. Kun CLX-2160N
Menuen Kopier
Menuen Scan
Netværk a
(Se side 4.1)
TCP/IP
Ethernet-hast.
Ryd indstill.
Netvaerksinfo
a. Kun CLX-2160N
Systemkonfig.
Maskinkonfig. (Se side 2.2)
Sprog
Stroembesp.
Timeout
NetScanTimeout
a
Hoejdetilpasn.
Auto fortsaet
Papirkonfig. (Se side 5.8)
Papirstr.
Papirtype
Papirkilde
Rapport (Se side 10.1)
Vedligehold. (Se side 10.9)
Liv frb. stof
Farve
Serienummer
Ryd indstill. (Se side 10.1)
a. Kun CLX-2160N
Systemkonfig.
Maskinkonfig. (Se side 2.2)
Sprog
Stroembesp.
Timeout
NetScanTimeout
a
Hoejdetilpasn.
Auto fortsaet
Papirkonfig. (Se side 5.8)
Papirstr.
Papirtype
Papirkilde
Rapport (Se side 10.1)
Vedligehold. (Se side 10.9)
Liv frb. stof
Farve
Serienummer
Ryd indstill. (Se side 10.1)
a. Kun CLX-2160N
Side: 18
2.2 <Systemkonfiguration>
Ændring af sprog i displayet
Hvis du vil ændre det sprog, der vises i kontrolpanelet, skal du gøre følgende:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Maskinkonfig., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Sprog, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil det ønskede sprog vises, og tryk på OK.
6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Brug af tilstanden Strømbesparelse
Tilstanden Strømbesparelse gør det muligt for maskinen at reducere
strømforbruget, når den ikke er i brug. Du kan aktivere denne tilstand
og vælge et bestemt tidsrum, som maskinen venter efter et afsluttet
job, før den skifter til en mindre strømkrævende tilstand.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Maskinkonfig., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Stroembesp., og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede tidsindstilling vises,
og tryk på OK.
6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Auto fortsæt
Dette er den indstilling, der bruges til at indstille maskinen til enten
at fortsætte udskrivning eller stoppe udskrivning i tilfælde af at den
papirstørrelse, du har angivet, og papiret i bakken ikke stemmer overens.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Maskinkonfig., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Auto fortsaet, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede indbindingsindstilling vises.
• Til: Udskriver automatisk, når den angivne tid er gået, når papirstørrelsen,
du har angivet, og papiret i bakken ikke stemmer overens.
• Fra: Venter, indtil du trykker på Black Start eller Color Start på
kontrolpanelet, når papirstørrelsen, du har angivet, og papiret
i bakken ikke stemmer overens.
6 Tryk på OK for at gemme dit valg.
7 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Side: 19
3.1 <Softwareoversigt>
3 Softwareoversigt
Dette kapitel indeholder en oversigt over den software, der følger
med maskinen. Du kan finde flere oplysninger om installation og brug
af softwaren i Softwareafsnittet.
Dette kapitel omfatter:
• Medfølgende software
• Printerdriveregenskaber
• Systemkrav
Medfølgende software
Når du har konfigureret printeren og sluttet den til computeren, skal
du bruge de medfølgende cd’er og installere programmerne til printeren
og scanneren.
Hver cd indeholder følgende programmer:
Cd Indhold
Cd med
printer-
software
Windows • Printerdriver: Benyt denne driver
til at få optimalt udbytte af printeren.
• Scannerdriver: TWAIN- og WIA-
driverne (Windows Image Acquisition)
kan bruges til scanning af dokumenter
på maskinen.
• Smart Panel: Med dette program
kan du overvåge maskinens status,
og du bliver advaret, hvis der sker
fejl under udskrivningen.
• SmarThrua: Dette er det Windows-
baserede program, som følger med
den multifunktionelle maskine.
• Netværksscanning
(kun CLX-2160N): Med dette
program kan du scanne et dokument
på maskinen og gemme det på en
netværkstilsluttet pc.
• Brugerhåndbog i PDF-format.
Linux • Printerdriver: Brug denne driver
til at køre maskinen fra en Linux-
computer og udskrive dokumenter.
• SANE: Brug denne driver, når
du skal scanne dokumenter.
• Smart Panel: Med dette program
kan du overvåge maskinens status,
og du bliver advaret, hvis der sker
fejl under udskrivningen.
Printerdriveregenskaber
Printerdriverne understøtter følgende standardfunktioner:
• Valg af papirretning, papirstørrelse, papirkilde og medietype
• Antal kopier.
Du kan desuden bruge forskellige specielle udskrivningsfunktioner.
I tabellen herunder er der en generel oversigt over funktioner, der
understøttes af dine printerdrivere:
Cd med
printer-
software
(fortsat)
Macintosh • Printerdriver: Brug denne driver til
at køre din maskine fra en Macintosh.
• Scannerdriver: Du kan bruge
TWAIN-driveren til at scanne
dokumenter på maskinen.
• Smart Panel: Med dette program
kan du overvåge maskinens status,
og du bliver advaret, hvis der sker
fejl under udskrivningen.
Cd med
netværks-
hjælpeprog-
rammer
(kun
CLX-2160N)
Windows • SyncThru™ Web Admin Service:
Brug dette webbaserede program
til at håndtere, overvåge og foretage
fejlfinding eksternt
af netværksprintere.
• SetIP: Brug dette program til at
definere maskinens TCP/IP-adresser.
• Brugerhåndbog for
netværksprinter i PDF-format.
a. Giver dig mulighed for at redigere et scannet billede på mange måder ved
at bruge et effektivt billedredigeringsprogram og sende billedet pr. e-mail.
Du kan også åbne et andet billedredigeringsprogram, f.eks. Adobe Photoshop,
fra SmarThru. Yderligere oplysninger finder du i den skærmhjælp, der findes
i SmarThru-programmet.
Funktion
Printerdriver
Windows Macintosh Linux
Indstilling af
udskriftskvalitet
O O O
Flere sider pr. ark (N-op) O O O (2, 4)
Plakatudskrivning O X X
Brochureudskrivning O X X
Tilpas til side O
O
(kun Mac 10.4)
X
Skaleret udskrift O O X
Anden papirkilde
til første side
O O X
Vandmærke O X X
Overlay O X X
Cd Indhold
Side: 20
3.2 <Softwareoversigt>
Systemkrav
Før du begynder, skal du sikre dig, at dit system opfylder følgende
minimumskrav:
Windows
Element Krav Anbefalet
Operativ-
system
Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista
CPU
Windows 98/Me/2000
Pentium II
400 MHz
eller hurtigere
Pentium III
933 MHz
Windows XP/2003/Vista
Pentium III
933 MHz
eller hurtigere
Pentium IV
1 GHz
RAM
Windows 98/Me/2000 64 MB eller mere 128 MB
Windows XP/2003 128 MB eller mere 256 MB
Windows Vista 512 MB eller mere 1 GB
Ledig
diskplads
Windows 98/Me/2000 300 MB eller mere 1 GB
Windows XP/2003 1 GB eller mere 5 GB
Windows Vista 15 GB eller mere 15 GB
Internet
Explorer
Windows 98/Me/2000/
XP/2003
5.0 eller nyere
Windows Vista 7.0 eller nyere
Bemærk
For Windows 2000/2003/XP/Vista kan programmet installeres
af brugere med administratorrettigheder.
Linux
Macintosh
Element Krav
Operativsystem
• RedHat 8.0 ~ 9.0
• Fedora Core 1, 2, 3, 4
• Mandrake 9.2 ~ 10.1
• SuSE 8.2 ~ 9.2
CPU Pentium IV 1 GHz eller hurtigere
RAM 256 MB eller mere
Ledig diskplads 1 GB eller mere
Software
• Linux Kernel 2.4 eller nyere
• Glibc 2.2 eller nyere
• CUPS
• SANE (kun til MFP-enhed)
Bemærk
• Det er nødvendigt at inddrage en swap-partition på 300 MB
eller mere, hvis der arbejdes med store scannede billeder.
• Linux-scannerdriveren understøtter den optiske opløsning
på maksimum.
Element Krav
Operativsystem Macintosh 10.3 ~ 10.5
CPU
Intel-processor
PowerPC G4/G5
RAM
512 MB for en Intel-baseret Mac,
128 MB en Power-PC-baseret Mac
Ledig diskplads 1 GB
Tilslutning
USB-interface
Netværksinterface (kun CLX-2160)
Side: 21
4.1 <Netværkskonfiguration (kun CLX-2160N)>
4 Netværkskonfiguration
(kun CLX-2160N)
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til, hvordan du konfigurerer
maskinen til netværkstilslutning.
Dette kapitel omfatter:
• Introduktion
• Understøttede operativsystemer
• Konfiguration af TCP/IP
• Indstilling af Ethernet-hastighed
• Gendannelse af netværkskonfigurationen
• Udskrivning af en netværkskonfigurationsside
Introduktion
Når du har sluttet maskinen til et netværk vha. et RJ-45-Ethernet-kabel,
kan du dele maskinen med andre netværksbrugere.
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges
som netværksprinter. Protokollerne kan indstilles på to måder:
Via netværksadministrationsprogrammer
Du kan konfigurere maskinens printerserverindstillinger og styre
maskinen med følgende programmer, der følger med maskinen:
• SyncThru™ Web Admin Service: En webbaseret
printerstyringsløsning til netværksadministratorer. SyncThru™ Web
Admin Service er effektivt til styring af netværksenheder, og med
dette program kan du eksternt overvåge og foretage fejlfinding af
netværksprintere fra et hvilket som helst sted med adgang til firmaets
intranet.
• SyncThru™ Web Service: En webserver, der er integreret
i netværksprinterserveren, og som giver dig mulighed for at:
- Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge
til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
- Tilpasse printer-, kopierings- og faxindstillingerne.
• SetIP: Et hjælpeprogram, der giver dig mulighed for at vælge et
netværksinterface og manuelt konfigurere adresser, der skal bruges
sammen med TCP/IP-protokollen.
Du kan finde yderligere oplysninger i brugerhåndbogen, som findes
på cd’en med netværksprogrammer, og som følger med maskinen.
Via kontrolpanelet
Du kan opsætte følgende grundlæggende netværksparametre vha.
maskinens kontrolpanel:
• Konfiguration af TCP/IP
• Indstilling af Ethernet-hastighed
Understøttede operativsystemer
Følgende tabel viser de netværksmiljøer, som maskinen understøtter:
• TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
• IPP: Internet Printing Protocol
• SNMP: Simple Network Management Protocol
• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
• BOOTP: Bootstrap Protocol
Konfiguration af TCP/IP
Maskinen kan konfigureres med en række forskellige TCP/IP-
netværksoplysninger, f.eks. en IP-adresse, en undernetmaske,
en gateway og DNS-adresser. Maskinen kan tildeles en TCP/IP-adresse
på flere forskellige måder afhængigt af dit netværk.
• Statisk adressering: TCP/IP-adressen tildeles manuelt af
systemadministratoren.
• Dynamisk adressering via BOOTP/DHCP: TCP/IP-adressen tildeles
automatisk af serveren.
Statisk adressering
Benyt følgende fremgangsmåde, når du skal angive en TCP/IP-adresse
ved hjælp af maskinens kontrolpanel:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Netværk, og tryk på OK.
3 Tryk på OK, når der vises TCP/IP.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Statisk, og tryk på OK.
5 Tryk på OK, når der vises IP-adresse.
Element Krav
Netværksinterface • Ethernet 10/100 Base-TX
Netværksoperativ-
system
• Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista
• Forskellige Linux-operativsystemer
• Macintosh OS 10.3 ~ 10.5
Netværksprotokoller
• TCP/IP
• IPP, SNMP
Dynamisk
adresseserver
• DHCP, BOOTP
Bemærk
Før du konfigurerer TCP/IP, skal du angive netværksprotokollen
til TCP/IP.
Side: 22
4.2 <Netværkskonfiguration (kun CLX-2160N)>
6 Sæt først byte mellem 0 og 255 ved brug af pileknapperne, og tryk
på OK for at flytte til næste byte.
Gentag dette for at udfylde adressen fra 1. til 4. byte.
7 Tryk på OK, når du er færdig.
8 Gentag trin 5 og 6 for at konfigurere de andre TCP/IP-parametre:
undernetmaske og gateway-adresse.
9 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Statisk, og tryk på OK.
10 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Primaer DNS, og tryk på OK.
11 Angiv hver byte i adressen, og tryk på OK.
12 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Sekundaer DNS, og tryk
på OK.
13 Angiv hver byte i adressen, og tryk på OK.
14 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Dynamisk adressering (BOOTP/DHCP)
Hvis du ønsker, at en TCP/IP-adresse skal tildeles automatisk
fra en server, skal du gøre følgende:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Netværk, og tryk på OK.
3 Tryk på OK, når der vises TCP/IP.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises DHCP eller BOOTP, og tryk
på OK.
5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Indstilling af Ethernet-hastighed
Du kan vælge kommunikationshastighed for Ethernet-forbindelser.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Netværk, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Ethernet-hast., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede hastighed vises, og tryk
på OK.
5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Gendannelse af netværkskonfigurationen
Du kan genoprette standardindstillingerne for den oprindelige
netværkskonfiguration.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Netværk, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Ryd indstill., og tryk på OK.
4 Tryk på OK, når der vises Ja for at gendanne
netværkskonfigurationen.
5 Sluk for maskinen, og tænd den igen.
Udskrivning af en netværkskonfigurationsside
Netværkskonfigurationssiden viser, hvordan netværkskortet i maskinen
er konfigureret.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Netværk, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Netvaerksinfo, og tryk på OK.
4 Tryk på OK, når der vises Ja.
Netværkskonfigurationssiden udskrives.
Side: 23
5.1 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
5 Valg og ilægning
af udskriftsmedier
I dette kapitel beskrives det, hvordan du vælger og lægger
udskriftsmedier i maskinen.
Dette kapitel omfatter:
• Ilægning af originaler
• Valg af udskriftsmedier
• Ilægning af papir
• Indstilling af papirstørrelse og type
Ilægning af originaler
Du kan lægge en original på scannerglaspladen, så du kan kopiere
eller scanne den.
1 Løft, og åbn scannerlåget.
2 Læg originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen, og ret
den ind efter registreringsstyret i glaspladens øverste, venstre hjørne.
3 Luk scannerlåget. Pas på ikke at flytte dokumentet.
Valg af udskriftsmedier
Du kan udskrive på en række forskellige materialer, f.eks. almindeligt
papir, konvolutter, etiketter og transparenter. Men du skal altid vælge
udskriftsmedier, der overholder de retningslinjer, der er for maskinen.
Udskriftsmedier, der ikke overholder de retningslinjer, der er beskrevet
i denne brugerhåndbog, kan forårsage følgende problemer:
• Dårlig udskriftskvalitet
• Flere papirstop
• Unødvendigt slid på maskinen.
Egenskaber som vægt, sammensætning, fiber- og fugtighedsindhold
er vigtige faktorer, der påvirker maskinens ydelse og udskriftskvalitet.
Vær opmærksom på følgende, når du vælger udskriftsmateriale:
• Typen, størrelsen og vægten på udskriftsmediet til din maskine
beskrives senere i dette afsnit.
• Ønsket resultat: Vælg udskriftsmedier, der passer til projektet.
• Lysstyrke: Nogle udskriftsmedier er mere hvide end andre og giver
et mere skarpt og levende billede.
• Overfladeglathed: Jo mere glat et udskriftsmedie er, jo mere skarpt
forekommer det udskrevne billede på papiret.
Forsigtig
Når du lukker scannerlåget efter at have anbragt dokumentet,
skal du passe på ikke at få fingrene i klemme mellem
scannerglaspladen og låget. Maskinen kan have et tungt
låg (eller dæksel), der skal give et optimalt tryk på dokumentet,
så du opnår den bedste scanning.
Bemærk
• Det kan påvirke kopikvaliteten og tonerforbruget,
hvis scannerlåget står åbent, mens du kopierer.
• Støv på scannerglaspladen kan give sorte pletter
på udskriften. Hold den altid ren.
• Hvis du kopierer en side fra en bog eller et blad, skal du løfte
op i scannerlåget, indtil hængslerne fanges af stopanordningen,
og derefter lukke låget. Hvis bogen eller bladet er tykkere end
30 mm, skal du begynde at kopiere med låget åbent.
Bemærk
• Der kan forekomme tilfælde, hvor udskriftsmediet overholder
alle retningslinjer i dette afsnit, og alligevel ikke giver tilfredsstillende
resultater. Dette kan skyldes forkert håndtering, temperaturer
og fugtighedsniveauer over det anbefalede eller andre faktorer,
som Samsung ikke har indflydelse på.
• Inden du køber større mængder af et bestemt udskriftsmedie,
skal du sikre dig, at det opfylder de krav, der er angivet i denne
brugerhåndbog.
Forsigtig
Anvendelse af udskriftsmedier, der ikke overholder disse
specifikationer, kan medføre problemer, der nødvendiggør
reparation. Reparationer af denne type er ikke omfattet af
Samsungs garanti eller serviceaftaler.
Side: 24
5.2 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
Understøttede udskriftsmedietyper og -størrelser
Type Størrelse Mål Vægt Kapaciteta
Almindeligt
papir
Letter 216 x 279 mm • 60 til 90 g/m2
papir
i papirbakken
• 60 til 105 g/m2 i bakken
eller den manuelle arkføder
• 1 ark i den manuelle
arkføder
• 150 ark 75 g/m2
papir i bakken
Legal 216 x 356 mm
Folio 216 x 330 mm
Oficio 215 x 343 mm
A4 210 x 297 mm
JIS B5 182 x 257 mm
Executive 184 x 267 mm
ISO B5 176 x 250 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 x 148 mm
Konvolut
ISO/Konvolut B5 176 x 250 mm
75 til 90 g/m2 1 ark papir i den manuelle
arkføder eller bakke
Monarch-konvolut 98 x 191 mm
Konvolut COM-10 105 x 241 mm
Konvolut Nr. 9 98 x 225 mm
DL-konvolut 110 x 220 mm
C5-konvolut 162 x 229 mm
C6-konvolut 114 x 162 mm
Konvolut, størrelse 6 3/4 92 x 165 mm
Transparentb
Letter, A4 Se afsnittet om almindeligt papir 138 til 146 g/m2 1 ark papir i den manuelle
arkføder eller bakke
Etiketter
Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
Executive, A5, A6
Se afsnittet om almindeligt papir 120 til 150 g/m2 1 ark papir i den manuelle
arkføder eller bakke
Karton
Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
Executive, A5, A6
Se afsnittet om almindeligt papir 105 til 163 g/m2 1 ark papir i den manuelle
arkføder eller bakke
Minimumstørrelse (brugerdefineret) 76 x 127 mm 60 til 163 g/m2 1 ark papir i den manuelle
arkføder eller bakke
Maksimumstørrelse (brugerdefineret) 216 x 356 mm
a. Den maksimale kapacitet kan variere alt afhængigt af materialets vægt, tykkelse og af de omgivende forhold.
b. Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere produceret af HP, Xerox og 3M.
Det anbefales ikke at bruge transparenter med papirryg som f.eks. Xerox 3R91334, da de kan forårsage papirstop eller blive ridset.
Side: 25
5.3 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
Retningslinjer for specielle udskriftsmedier
Medietype Retningslinjer
Konvolutter
• Vellykket udskrivning på konvolutter er afhængig
af konvolutternes kvalitet. Ved valg af konvolutter
skal du tage følgende faktorer i betragtning:
- Vægt: For at undgå papirstop bør
konvoluttens vægt ikke overstige 90 g/m2
.
- Udformning: Før udskrivning skal konvolutterne
ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm,
og de må ikke indeholde indespærret luft.
- Tilstand: Konvolutter bør ikke være krøllede,
revet i stykker eller på anden måde beskadiget.
- Temperatur: Brug altid konvolutter, der kan klare
den varme og det tryk, der opstår i maskinen.
• Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe
og helt pressede kanter.
• Brug ikke konvolutter med frimærker.
• Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger,
ruder, belægninger, selvklæbende lukning
eller andre syntetiske materialer.
• Brug ikke beskadigede konvolutter
eller konvolutter af dårlig kvalitet.
• Kontroller, at sammenføjningerne i begge
konvoluttens ender når helt ud til konvoluttens
hjørner.
• Hvis du bruger konvolutter med en selvklæbende
strimmel, eller hvor mere end én flap skal foldes
over for at lukke konvolutten, skal du sikre dig,
at det selvklæbende middel kan klare maskinens
fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Kontroller
maskinens specifikationer for at se
fikseringstemperaturen på side 13.1. Ekstra
flapper og strimler kan betyde, at konvolutten
krøller eller bukker, at der opstår papirstop, og
i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.
• Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, skal
du ikke placere margenen tættere på konvoluttens
kanter end 15 mm.
• Undgå at udskrive i det område, hvor
konvoluttens sammenføjninger mødes.
Acceptabelt
Uacceptabelt
Mediestørrelser, der understøttes
i de forskellige tilstande
Retningslinjer for valg og opbevaring
af udskriftsmedier
Der gælder følgende retningslinjer, når du vælger eller lægger papir,
konvolutter og andre udskriftsmaterialer til/i maskinen:
• Brug altid udskriftsmedier, der passer til de specifikationer,
der er angivet på side 5.5.
• Forsøg på at udskrive på fugtigt, krøllet eller iturevet papir
kan forårsage papirstop og dårlig udskriftskvalitet.
• Det giver den bedste udskriftskvalitet, hvis du kun bruger kopipapir
af god kvalitet, som er specielt beregnet til laserprintere.
• Undgå at bruge følgende medietyper:
- Papir med præget skrift, perforeringer eller en struktur,
der er for glat eller for grov
- Kontraktpapir, der kan slettes
- Flersidet papir
- Syntetisk papir og varmefølsomt papir
- Overføringspapir og kalkerpapir.
Brug af disse papirtyper kan medføre papirstop, kemisk lugt
og beskadigelse af printeren.
• Opbevar udskriftsmedier i emballagen, indtil de skal bruges. Anbring
papiret på paller eller på hylder, ikke på gulvet. Undgå at anbringe tunge
genstande oven på papiret, uanset om det er pakket ind eller ej. Det
må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller udsættes for andet, der
kan få det til at bøje eller krølle.
• Opbevar ubrugte udskriftsmedier ved temperaturer mellem 15 og 30 °C
Den relative luftfugtighed bør være mellem 10 % og 70 %.
• Opbevar ubrugte udskriftsmedier i en emballage, der er fugttæt, f.eks.
en plasticbeholder eller pose, så støv og fugt ikke ødelægger papiret.
• Ilæg specialmedietyper ét ark ad gangen via den manuelle arkføder,
så du undgår papirstop.
Fjern udskriftsmedier som transparenter og etiketark med det samme,
de er udskrevet, så de ikke klæber sammen.
Tilstand Størrelse Kilde
Kopierings-
tilstand
Letter, A4, Legal, Oficio, Folio,
Executive, JIS B5, A5, A6
• Bakke
• Manuel
arkføder
Udskrivnings-
tilstand
Alle størrelser understøttes
af maskinen
• Bakke
• Manuel
arkføder
Side: 26
5.4 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
Transparenter
• Brug kun transparenter, der er beregnet til
laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.
• Transparenter kan kun bruges i maskinen, hvis
de kan klare maskinens fikseringstemperatur.
Kontroller maskinens specifikationer for
at se fikseringstemperaturen på side 13.1.
• Anbring transparenterne på en plan overflade,
når du har taget dem ud af maskinen.
• Lad dem ikke ligge i papirbakken i længere tid.
De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre
plettet udskrivning.
• Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår
udtværing på grund af fingeraftryk.
• Undgå at udsætte trykte transparenter for længere
tids sollys, da det kan medføre falmet tryk.
• Sørg for, at transparenterne ikke er krøllede
eller har beskadigede kanter.
Forsigtig
Anbefalede medier: Transparenter
til farvelaserprintere produceret af HP,
Xerox og 3M.
Det anbefales ikke at bruge transparenter
med papirryg som f.eks. Xerox 3R91334,
da de kan forårsage papirstop eller blive
ridset.
Medietype Retningslinjer
Etiketter
• Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere,
så maskinen ikke beskadiges.
• Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer
i betragtning:
- Klæbemiddel: Klæbemidlet skal være stabilt
ved maskinens fikseringstemperatur. Kontroller
maskinens specifikationer for at se
fikseringstemperaturen på side 13.1.
- Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket
ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter
kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem
dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
- Krøl: Før udskrivning skal etiketarket ligge fladt
uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.
- Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler
eller andre tegn på manglende klæbeevne.
• Sørg for, at der ikke sidder noget udækket
klæbemateriale mellem etiketterne. Synlige
områder på arket kan medføre, at etiketterne
løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage
papirstop. Synligt klæbemateriale kan også
beskadige maskindele.
• Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end
én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet
til at skulle igennem maskinen én gang.
• Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket,
er krøllede, har bobler eller på anden måde
er beskadiget.
Karton eller
materialer i
brugerdefine-
rede størrelser
• Udskriv ikke på udskriftsmedier, der er mindre
end 76 mm brede eller 127 mm lange.
• Indstil margenerne i programmet, så de
er mindst 6,4 mm fra kanterne af materialet.
Fortrykt papir
• Brevhoveder skal udskrives med blæk, der er
modstandsdygtigt over for varme, og som ikke
smelter, fordamper eller frigiver farlige dampe, når
det udsættes for maskinens fikseringstemperatur
i 0,1 sekund. Kontroller maskinens specifikationer
for at se fikseringstemperaturen på side 13.1.
• Blækket på brevpapiret skal være ikke-brændbart
og må ikke have nogen form for negativ virkning
på printerens ruller.
• Formularer og brevpapir bør opbevares i forseglet
og fugtsikker emballage for at forhindre forandringer
under opbevaring.
• Kontroller, at blækket på papiret er tørt, før du
lægger fortrykt papir som f.eks. formularer eller
brevpapir i printeren. Under fikseringsprocessen
kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe
udskriftskvaliteten.
Medietype Retningslinjer
Side: 27
5.5 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
Ilægning af papir
I bakken
Læg det udskriftsmedie, du oftest bruger, i bakken. Bakken
kan maksimalt indeholde 150 ark almindeligt 75 g/m2
papir.
Ilægning af papir i bakken
1 Træk bakken ud af maskinen.
2 Åbn papirdækslet.
3 Juster bakkens størrelse, indtil den klikker.
4 Forstør bakken ved at justere papirbreddestyret.
5 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille sammenhængende
ark, og vift dem, mens du holder i den ene ende. Bank enderne på
stakken mod en jævn overflade, så du får en lige stak.
6 Læg papiret i med udskriftssiden opad.
Pas på ikke at overfylde bakken, og kontroller, at alle fire hjørner
ligger fladt i bakken under papirholderne, som vist. Overfyldning
kan forårsage papirstop.
7 Klem papirstyret (længderetning), indtil det lige berører papirstakken.
Side: 28
5.6 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
8 Luk papirdækslet.
9 Skub bakken ind i maskinen igen.
Brevpapir lægges i bakken med teksten opad. Den øverste kant
af arket med logoet skal placeres, så det føres ind i maskinen først.
Når du har lagt papir i bakken, skal du angive papirtype og -størrelse
til bakken. Du kan finde yderligere oplysninger om kopiering og
faxning på side 5.8 eller i Softwareafsnittet om udskrivning fra en pc.
Bemærk
• Læg mere papir i bakken, hvis der ikke er nok.
• Hvis du støder på problemer med papirindføringen, kan
du placere et ark ad gangen i den manuelle arkføder.
• Du kan ilægge papir, der allerede er skrevet på. Den
trykte side skal vende nedad med en ukrøllet kant, der
føres ind i maskinen først. Hvis du støder på problemer
med papirindføringen, så prøv at vende papiret om. Bemærk,
at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.
Ændring af papirstørrelse i bakken
Hvis du vil anvende længere papir, f.eks. papir i Legal-størrelse,
skal du justere papirstyrene for at forlænge papirbakken.
Du skifter bakkestørrelse ved at justere papirbakkens længdestyr.
1 Træk bakken ud af maskinen. Åbn papirdækslet, og fjern eventuelt
papir fra bakken.
2 Tryk og lås styrelåsen op øverst i bakken, og træk bakken ud manuelt.
3 Læg papir i papirbakken.
4 Skub papirlængdestyret, indtil det lige berører papirstakken. Klem
papirbreddestyret, og skub det til kanten af papirstakken, uden at
den bøjes.
Side: 29
5.7 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
Ved papir, der er mindre end Letter-format, indstilles papirstyrene til
de oprindelige positioner, og længde- og breddestyrene justeres.
5 Luk papirdækslet.
6 Skub bakken ind i maskinen igen.
Bemærk
• Du må ikke skubbe styrene til indstilling af papirbredden
så tæt ind mod stakken, at den begynder at bøje.
• Det kan medføre papirstop, hvis du ikke indstiller styrene
korrekt til papirbredden.
I den manuelle arkføder
Den manuelle arkføder kan bruges til brugerdefinerede papirstørrelser
og specielle udskriftsmaterialer som transparenter, postkort, kartotekskort,
etiketter og konvolutter. Det er nyttigt ved udskrivning af en enkelt side
på brevpapir eller farvet papir.
Tip til brug af den manuelle arkføder
• Læg kun en størrelse udskriftsmedie i den manuelle arkføder ad gangen.
Når du skal udskrive mange ark på en gang, anbefales det at bruge
bakken.
• Undgå papirstop ved at undlade at lægge mere papir i, mens der
stadig er papir i den manuelle arkføder. Det gælder også andre typer
udskriftsmedier.
• Udskriftsmedier lægges midt i den manuelle arkføder med forsiden
opad og vendes, så de føres ind i printeren på den korte led.
• Brug altid kun de udskriftsmedier, der er angivet på side 5.1,
så du undgår papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
• Ret krøllede postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger
dem i den manuelle arkføder.
Sådan indfører du papir i den manuelle arkføder:
1 Læg papiret i bakken, så den side, der skal udskrives
på, vender opad.
Afhængigt af hvilken medietype du bruger, skal du følge disse
retningslinjer, når du lægger papir i maskinen:
• Konvolutter: Vend siden med flappen nedad. Frimærkesiden
skal vende opad, med frimærkeenden mod venstre.
• Transparenter: Vend udskriftssiden opad. Den øverste del
med den selvklæbende strimmel skal føres ind i maskinen først.
• Etiketter: Vend udskriftssiden opad, og vend arket, så det føres
ind i maskinen på den korte led med toppen af arket først.
• Fortrykt papir: Vend designsiden opad, og vend papiret,
så det føres ind i maskinen på den korte led.
• Karton: Vend udskriftssiden opad, og vend arket, så det føres
ind i maskinen på den korte led.
• Papir, der tidligere er udskrevet på: Vend siden med
den eksisterende udskrift nedad, og vend det, så det føres
ind i maskinen på den korte led. Den kant, der føres ind først,
må hverken være krøllet eller foldet.
Forsigtig
Når du udskriver udskriftsjobbet fra den manuelle arkføder,
skal du tage eventuelt papir ud af bakken.
Side: 30
5.8 <Valg og ilægning af udskriftsmedier>
2 Klem styrene til indstilling af papirbredden i den manuelle arkføder
ind mod papiret. Pres dem ikke for langt ind, da det kan få papiret til
at bøje. Det kan medføre papirstop, eller at papiret føres skævt ind.
3 Når du har lagt papir i bakken, skal du angive papirtype og -størrelse
for den manuelle arkføder. Du kan finde yderligere oplysninger om kopiering
på side 5.8 eller i Softwareafsnittet om udskrivning fra en pc.
Bemærk
De indstillinger, der foretages fra printerdriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
Forsigtig
Hvis du vil udskrive flere sider via den manuelle arkføder,
skal du vente, til maskinen er færdig med at udskrive en
side og derefter placere endnu et ark papir i den manuelle
arkføder. Ellers kan det medføre papirstop.
Indstilling af papirstørrelse og type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du bruge tasterne på kontrolpanelet
og indstille papirstørrelse og -type. Disse indstillinger gælder for kopiering.
Ved udskrivning fra pc skal du vælge papirstørrelse og -type i det program,
du bruger på pc’en.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Papirkonfig., og tryk på OK.
4 Tryk på OK, når der vises Papirstr.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede papirbakke vises,
og tryk derefter på OK.
6 Tryk på pileknapperne, indtil den papirstørrelse, du bruger, vises,
og tryk på OK.
7 Tryk på Back for at vende tilbage til det øverste niveau.
8 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Papirtype, og tryk på OK.
9 Tryk på pileknapperne, indtil den papirtype, du bruger, vises,
og tryk på OK.
10 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Side: 31
6.1 <Kopiering>
6 Kopiering
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til kopiering af dokumenter.
Dette kapitel omfatter:
• Valg af papirbakke
• Kopiering
• Ændring af indstillingerne for hver kopi
• Ændring af standardindstillingerne for kopiering
• Brug af de specielle kopifunktioner
Valg af papirbakke
Når du har lagt udskriftsmedier til kopier i, skal du vælge den papirbakke,
du vil bruge til kopijob.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Papirkonfig., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Papirkilde, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede papirbakke vises,
og tryk derefter på OK.
6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Kopiering
1 Læg en original på scannerglaspladen.
Tilpas kopieringsindstllingerne, herunder antal kopier,
kopistørrelse, mørkhed og originaltype ved hjælp af knapperne
på Menukontrolpanelet. Se 6.1.
Hvis det er nødvendigt, kan du bruge specielle kopifunktioner
som plakatkopiering eller 2-op-kopiering. Se 6.4.
2 Tryk på Color Start for at starte farvekopieringen.
Eller tryk på Black Start for at begynde sort/hvid kopiering.
Ændring af indstillingerne for hver kopi
Med knapperne på kontrolpanelet kan du vælge alle grundlæggende
kopieringsindstillinger: mørkhed, dokumenttype og kopistørrelse. Angiv
Bemærk
Du kan annullere kopijobbet, mens det er i gang. Tryk på Stop/Clear,
så stopper kopieringen.
følgende indstillinger for det aktuelle kopijob, før du trykker på Stop/Clear
for at starte kopieringen.
Formindskede og forstørrede kopier
Du kan formindske eller forstørre størrelsen på et kopieret billede fra
50 % til 200 %, når du kopierer originaldokumenter fra scannerlåget.
Sådan vælger du blandt de foruddefinerede kopistørrelser:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Kopifunktion, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Formin./forst., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede størrelsesindstilling
vises, og tryk på OK.
Sådan finindstilles kopistørrelsen:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Kopifunktion, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Formin./forst., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Brugerdefin., og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne for at angive den ønskede kopistørrelse.
Ved at holde knappen nede kan du hurtigt finde det ønskede tal.
6 Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Bemærk
Hvis du trykker på Stop/Clear, mens du angiver
kopieringsindstillingerne, nulstilles alle de indstillinger,
du har angivet for det aktuelle kopijob, og vender tilbage
til deres standardværdier.
Bemærk
Når du formindsker en kopi, kan der forekomme sorte streger
nederst på kopien.
Side: 32
6.2 <Kopiering>
Mørkhed
Hvis du har et dokument med svage aftegninger eller mørke skygger,
kan du justere lysstyrken og oprette en kopi, der er lettere at læse.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Kopifunktion, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Moerkhed, og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne for at vælge den ønskede kontrasttilstand.
• Lys: Anbefales til mørkt tryk.
• Normal: Anbefales til almindelige maskinskrevne eller trykte
dokumenter.
• Moerk: Anbefales til lyst tryk eller til svage blyantsaftegninger.
5 Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Originaltype
Indstillingen Originaltype bruges til at forbedre kopikvaliteten
ved at angive dokumenttype for det aktuelle kopijob.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Kopifunktion, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Originaltype, og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne for at vælge den ønskede billedtilstand.
• Tekst: Vælg denne indstilling til dokumenter, hvis indhold
overvejende består af tekst.
• Tekst/Foto: Vælg denne indstilling til dokumenter, der indeholder
både tekst og fotografier.
• Foto: Bruges, hvis originalerne er fotografier.
5 Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Ændring af standardindstillingerne
for kopiering
Kopieringsindstillingerne, herunder mørkhed, originaltype og antal kopier,
kan indstilles til de værdier, som bruges hyppigst. Når du kopierer et
dokument, bruges standardindstillingerne, medmindre de ændres ved
hjælp af de tilsvarende knapper på kontrolpanelet.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Kopikonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på OK, når der vises Skift standard.
4 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede indstilling vises, og tryk
på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede indstilling vises, og tryk
på OK.
6 Gentag trin 4 til 5 efter behov.
7 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Bemærk
Hvis du trykker på Stop/Clear, mens du angiver
kopieringsindstillinger, annulleres de valgte indstillinger,
og standardindstillingerne gendannes.
Side: 33
6.3 <Kopiering>
Indstilling af timeout for kopiering
Du kan indstille det tidsrum, maskinen venter, før den genopretter
standardkopieringsindstillingerne, hvis du ikke begynder at kopiere
efter at have ændret indstillingerne på kontrolpanelet.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Maskinkonfig., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Timeout, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede tidsindstilling vises.
Hvis du vælger Fra, betyder det, at maskinen ikke gendanner
standardindstillingerne, før du trykker på Black Start eller Color
Start for at starte kopieringen, eller på Stop/Clear for at annullere.
6 Tryk på OK for at gemme dit valg.
7 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Kopiering af ID-kort
Maskinen kan udskrive 2-sidede originaler på ét ark
papir i A4-, Letter-, Legal-, Folio-, Oficio-, Executive-,
B5-, A5- eller A6-størrelse.
Når du kopierer med denne funktion, udskriver maskinen
den ene side af originalen på den øverste halvdel af
papiret og den anden side på den nederste halvdel
uden at formindske originalensstørrelse. Denne funktion
er velegnet til kopiering af små originaler, f.eks.
navneskilte.
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du lægger
originalen på scannerglaspladen.
1 Tryk på ID Copy.
2 Læg en enkelt original med forsiden nedad
på scannerglaspladen.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning
af originaler på side 5.1.
3 Der vises Placer forsiden, og tryk [Start]
på displayet.
4 Tryk på Color Start eller på Black Start.
Maskinen begynder at scanne forsiden, og der
vises Placer bagsiden, og tryk [Start] på displayet.
5 Åbn scannerlåget, og vend originalen om.
6 Tryk på Color Start for at starte farvekopieringen.
Eller tryk på Black Start for at begynde sort/hvid
kopiering.
Bemærk
Hvis du trykker på Stop/Clear, eller hvis
du ikke trykker på andre knapper i ca.
30 sekunder,annullerermaskinenkopijobbet
og vender tilbage til standby-tilstand.
Bemærk
Hvis originalen er større end det område,
der kan udskrives på, er det ikke sikkert,
at alle dele af originalen kan kopieres.
Side: 34
6.4 <Kopiering>
Brug af de specielle kopifunktioner
2- eller 4-op-kopiering
Maskinen kan udskrive 2 eller 4 originalbilleder
formindsket, så de kan være på ét enkelt ark papir.
1 Læg det dokument, der skal kopieres,
på glaspladen, og luk scannerlåget.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning
af originaler på side 5.1.
2 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi
på den nederste linje af displayet, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises
Kopifunktion, og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises 2-Op
eller 4-Op, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne for at vælge
den ønskede farvetilstand.
Der er to muligheder:
• Ja-Farve: Farvekopi
• Ja-Mono: Sort/hvid kopi.
6 Tryk på OK for at starte kopieringen.
7 Maskinen begynder at scanne forsiden,
og der vises En ny side? på displayet.
Hvis der ligger en original på scannerglaspladen,
skal du vælge Ja for at lægge endnu en side
i maskinen.
8 Placer det næste dokument, der skal kopieres,
på scannerglaspladen.
9 Tryk på OK for at starte kopieringen.
1 2
3 4
1
2
2-op-
kopiering
4-op-
kopiering
Bemærk
2- eller 4-op-kopiering formindsker originalen
med 50 %.
Plakatkopiering
Maskinen kan udskrive et billede på op til 9 ark papir
(3 x 3). Du kan derefter føje de kopierede sider sammen
til ét dokument i plakatstørrelse.
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du lægger
originalen på scannerglaspladen.
1 Læg det dokument, der skal kopieres,
på scannerglaspladen, og luk scannerlåget.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning
af originaler på side 5.1.
2 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi
på den nederste linje af displayet, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises
Kopifunktion, og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises
Plakatkopi, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne for at vælge
den ønskede farvetilstand.
Der er to muligheder:
• Ja-Farve: Farvekopi
• Ja-Mono: Sort/hvid kopi.
6 Tryk på OK for at starte kopieringen.
Originalen deles op i 9 dele. Hver
af disse dele scannes og kopieres
en efter en i følgende rækkefølge:
Side: 35
6.5 <Kopiering>
Klonkopiering
Maskinen kan udskrive flere kopier af et billede fra en
original på en enkelt side. Antallet af kopier på siden
bestemmes automatisk af originalen og papirstørrelsen.
Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du lægger
originalen på scannerglaspladen.
1 Læg det dokument, der skal kopieres,
på scannerglaspladen, og luk scannerlåget.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning
af originaler på side 5.1.
2 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi
på den nederste linje af displayet, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises
Kopifunktion, og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Klon
kopi, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne for at vælge
den ønskede farvetilstand.
Der er to muligheder:
• Ja-Farve: Farvekopi
• Ja-Mono: Sort/hvid kopi.
6 Tryk på OK for at starte kopieringen.
Sletning af baggrundsbilleder
Du kan indstille maskinen til at udskrive et billede uden den tilhørende
baggrund. Denne kopifunktion fjerner baggrundsfarven og kan være praktisk,
når du f.eks. kopierer en avis eller et katalog med farve i baggrunden.
Denne kopifunktion er kun for sort/hvid.
1 Læg det dokument, der skal kopieres, på scannerglaspladen,
og luk scannerlåget.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning af originaler på side 5.1.
2 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Kopifunktion, og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Slet baggrund, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne for at vælge Til, og tryk på OK.
6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
7 Tryk på Black Start for at starte sort/hvid-kopieringen.
Side: 36
7.1 <Grundlæggende udskrivning>
7 Grundlæggende udskrivning
Dette kapitel forklarer almindelige udskrivningsopgaver.
Udskrivning af et dokument
Du kan bruge maskinen til at udskrive fra forskellige Windows-, Macintosh-
eller Linux-baserede programmer. De præcise trin, du skal følge, når
du udskriver et dokument, kan være forskellige, afhængigt af hvilket
program du benytter.
Yderligere oplysninger om udskrivning finder du i Softwareafsnittet.
Annullering af et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i en printerkø eller en printspooler, f.eks.
gruppen Printere i Windows, skal du slette jobbet på følgende måde:
1 Klik på menuen Start i Windows.
2 I Windows 98/2000/Me skal du vælge Indstillinger og derefter
Printere.
I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
I Windows Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Printere.
3 Dobbeltklik på ikonet Samsung CLX-216x Series.
4 Vælg Annuller udskrivning (Windows 98/Me) eller Annuller
(Windows 2000/XP/2003/Vista) i menuen Dokument.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på Stop/Clear
på kontrolpanelet.
Bemærk
Du får adgang til dette vindue ved at dobbeltklikke på
printerikonet i nederste højre hjørne af skrivebordet i Windows.
Side: 37
8.1 <Scanning>
8 Scanning
Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som
digitale filer på computeren. Derefter kan du sende filerne i en e-mail,
overføre dem til dit websted eller bruge dem i projekter, som du kan
udskrive.
Dette kapitel omfatter:
• Grundlæggende scanningsfunktioner
• Scanning til et program vha. en lokal forbindelse
• Scanning vha. en netværksforbindelse (kun CLX-2160N)
• Ændring af indstillingerne for hvert scanningsjob
• Ændring af standardscanningsindstillinger
Grundlæggende scanningsfunktioner
Et billede kan scannes ind på maskinen på følgende måder,
når der bruges en lokal forbindelse:
• Via et af de foruddefinerede programmer til billedbehandling. Når
du scanner et billede, startes det valgte program, så du selv kan styre
scanningsprocessen. Se næste afsnit.
• Via programmet SmarThru™, som følger med maskinen. Når
du scanner et billede, startes SmarThru™, så du selv kan styre
scanningsprocessen.
• Via WIA-driveren (Windows Images Acquisition). Se Softwareafsnittet.
• Til en ekstern USB-hukommelsesenhed, der er sat i USB-porten
på maskinen. Se side 9.2.
Du kan også sende scannede billeder til flere destinationer
via en netværksforbindelse:
• Til din netværkscomputer via programmet Netværksscanning.
Du kan scanne et billede fra maskinen, hvis den er tilsluttet netværket
og videre til den computer, som programmet Netværksscanning
kører på. (kun CLX-2160N)
Bemærk
Den maksimale opløsning, der kan opnås, afhænger af forskellige
faktorer, herunder computerhastighed, tilgængelig diskplads,
hukommelse, størrelsen af det scannede billede og indstillinger
for bitdybde. Alt afhængigt af systemet og af, hvad du scanner,
kan du muligvis ikke scanne ved bestemte opløsninger, især
ikke, hvis du bruger forbedret opløsning.
Scanning til et program
vha. en lokal forbindelse
1 Kontroller, at maskinen og computeren er tændt og korrekt
forbundet med hinanden.
2 Læg en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning af originaler på side 5.1.
3 Tryk på Scan to.
Der vises Klar til scan på den øverste linje af displayet.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Scan til prog. på nederste
linje i displayet, og tryk derefter på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil det ønskede program vises, og tryk
på OK.
6 Juster scanningsindstillingerne i det valgte program, og begynd
at scanne.
Du kan finde flere oplysninger i brugerhåndbogen til programmet.
Bemærk
Du kan føje flere TWAIN-kompatible programmer til og bruge
dem, når du scanner, f.eks. Adobe Photoshop Deluxe, Microsoft
Paint, Email, SmarThru, OCR eller Adobe Photoshop, fra
Printerindstillingsværktøj. Se Softwareafsnittet.
Side: 38
8.2 <Scanning>
Scanning vha. en netværksforbindelse (kun
CLX-2160N)
Hvis din maskine er tilsluttet et netværk, og du har valgt de rigtige
netværksparametre, kan du scanne og sende billeder over netværket.
Klargøring til netværksscanning
Før du kan bruge maskinens netværksscanningsfunktioner, skal du føje
maskinen til Netværksscanning for at scanne til en netværksklient.
Tilføjelse af maskine til programmet Netværksscanning
Begynd med at installere programmet Netværksscanning.
Se Softwareafsnittet.
Før du kan begynde at scanne billeder fra maskinen til computeren via
netværket, skal du registrere maskinen som autoriseret netværksscanner
i programmet Netværksscanning.
1 Vælg Start Programmer Samsung Network Printer
Utilities Netværksscanning Netværksscanning i Windows.
Vinduet Samsung Netværksscanningshåndtering åbnes.
2 Klik på knappen Tilføj enhed, eller dobbeltklik på ikonet Tilføj enhed.
3 Klik på Næste.
4 Vælg Søg efter en scanner. (anbefales), eller vælg Opret
forbindelse til denne scanner, og indtast maskinens IP-adresse.
5 Klik på Næste.
Der vises en liste over scannerne på netværket.
6 Vælg din maskine på listen, og indtast et navn, et bruger-ID
og en PIN-kode (Personal Identification Number) til maskinen.
7 Klik på Næste.
8 Klik på Udfør.
Maskinen føjes til programmet Netværksscanning,
og du kan nu begynde at scanne billeder via netværket.
Bemærk
• Maskinens modelnavn indsættes automatisk
som scannernavn, men det kan ændres.
• Du kan angive et ID på op til 8 tegn. Det første
tegn skal være et bogstav.
• PIN-koden skal være på 4 cifre.
Bemærk
Du kan ændre maskinens scanneregenskaber
og scannerindstillinger i vinduet Samsung
Netværksscanningshåndtering. Klik på Egenskaber,
og angiv indstillingerne under hver fane.
Scanning til en netværksklient
Med Netværksscanning kan du scanne en original i JPEG-, TIFF-
eller PDF-format fra maskinen til computeren, forudsat at maskinen
er tilsluttet netværket.
Scanning
1 Både maskinen og computeren skal være tilsluttet et netværk,
og Netværksscanning skal køre på computeren.
2 Læg en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning af originaler på side 5.1.
3 Tryk på Scan to.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Netvaerksscan
på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil det ID, du har angivet i vinduet
Samsung Netværksscanningshåndtering vises, og tryk på OK.
6 Indtast den PIN-kode, du har angivet i vinduet Samsung
Netværksscanningshåndtering, og tryk derefter på OK.
7 Hvis scanningsdestinationen er dine computermapper, skal du
trykke på pileknapperne, indtil der vises Dokumenter på nederste
linje af displayet. Tryk derefter på OK.
Bemærk
Hvis scanningsdestinationen er dine computermapper,
skal du trykke på pileknapperne, indtil det ønskede
program vises. Tryk derefter på Color Start eller Black
Start. Scanningen startes.
8 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede scanningsindstilling
vises, og tryk derefter på OK. Du kan også trykke på Color Start
eller Black Start for at starte scanningen med det samme med
standardindstillingerne.
• Oploesning: Angiver billedopløsningen.
• Scanningsfarve: Angiver farvetilstanden.
• Scan.format: Angiver det filformat, som billedet skal gemmes i.
Hvis du vælger TIFF eller PDF, kan du vælge at scanne flere sider.
9 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede status vises, og tryk på OK.
10 Tryk på Color Start eller Black Start for at begynde scanningen.
Maskinen begynder at scanne originalen til den computer, som
programmet kører på.
Side: 39
8.3 <Scanning>
Angivelse af timeout for netværksscanning
Hvis programmet Netværksscanning på computeren ikke sender
en opdateringsanmodning og ikke scanner et job inden for en nærmere
angivet timeout-periode, annullerer maskinen scanningsjobbet. Du kan
ændre denne timeout-indstilling efter behov.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Scan på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på OK, når der vises Maskinkonfig.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises NetScanTimeout, og tryk
på OK.
5 Indtast den ønskede timeout-værdi, og tryk på OK.
Ændringen rundsendes over netværket og anvendes
på alle klienter, der er tilsluttet netværket.
6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Ændring af indstillingerne
for hvert scanningsjob
Du har følgende indstillingsmuligheder.
• Scanningsstr.: Angiver billedstørrelsen.
• Originaltype: Angiver originaldokumentets type.
• Oploesning: Angiver billedopløsningen.
• Scanningsfarve: Angiver farvetilstanden.
• Scan.format: Angiver det filformat, som billedet skal gemmes i. Hvis
du vælger TIFF eller PDF, kan du vælge at scanne flere sider.
Sådan tilpasser du indstillingerne, før du begynder at scanne:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Scan på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Scanfunktion, og tryk på OK.
3 Tryk på OK, når der vises USB-hukomm.
4 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede scanningsindstilling
vises, og tryk derefter på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede status vises, og tryk på OK.
6 Gentag trin 4 og 5, hvis du vil angive andre indstillinger.
7 Når du er færdig, skal du trykke på Stop/Clear for at vende tilbage
til standby-tilstand.
Ændring af standardscanningsindstillinger
Du kan undgå at skulle ændre indstillingerne, hver gang du scanner
ved at angive scanningsindstillinger.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Scan på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Scannerkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på OK, når der vises Skift standard.
4 Tryk på OK, når der vises USB-hukomm.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede scanningsindstilling
vises, og tryk derefter på OK.
6 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede status vises, og tryk på OK.
7 Gentag trin 5 og 6, hvis du vil ændre andre indstillinger.
8 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Side: 40
9.1 <Brug af USB-flash-hukommelse>
9 Brug af USB-flash-
hukommelse
I dette kapitel beskrives det, hvordan du bruger
en USB-hukommelsesenhed sammen med maskinen.
Dette kapitel omfatter:
• Om USB-hukommelse
• Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed
• Scanning til en USB-hukommelsesenhed
• Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
• Håndtering af USB-hukommelse
• Udskrivning direkte fra et digitalt kamera
Om USB-hukommelse
USB-hukommelsesenheder fås i flere forskellige størrelser, så du
får tilstrækkelig plads til lagring af dokumenter og præsentationer
og download af musik og hele videoer, fotografier med høj opløsning
og et utal af andre filer, som du vil gemme eller overføre.
Du kan bruge en USB-hukommelsesenhed til flere forskellige ting
på denne maskine. Du kan f.eks.:
• Scanne dokumenter og gemme dem på USB-enheden.
• Udskrive data, der er gemt på USB-enheden.
• Gendanne sikkerhedskopifiler i maskinens hukommelse.
• Formatere USB-enheden.
• Kontrollere, hvor meget hukommelse der er til rådighed.
Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed
USB-porten foran på maskinen er beregnet til en hukommelsesenhed
af typen USB V1.1 og USB V2.0. Maskinen understøtter USB-
hukommelsesenheder med FAT16/FAT32 og sektorstørrelse 512 byte.
Kontroller USB-hukommelsesenhedens filsystem hos en forhandler.
Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik af type A.
Sæt USB-enheden i USB-porten foran på maskinen.
Bemærk
Der er to USB-stiktyper.
Forsigtig
• Du må ikke fjerne USB-enheden, mens maskinen er i gang,
eller mens der skrives til eller læses fra USB-hukommelsen.
Dette kan beskadige maskinen.
• Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks.
sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger,
er det ikke sikkert, at den kan registreres automatisk
af maskinen. Du kan finde flere oplysninger om disse
funktioner i brugerhåndbogen til enheden.
Brug kun en USB-hukommelsesenhed
af metal eller med afskærmning.
Side: 41
9.2 <Brug af USB-flash-hukommelse>
Scanning til en USB-hukommelsesenhed
Du kan scanne et dokument og gemme det på en USB-hukommelsesenhed.
Der er to måder at gøre dette på: Du kan scanne til enheden ved hjælp
af standardindstillingerne, eller du kan vælge dine egne scanningsindstillinger.
Scanning
1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2 Læg en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen.
Du finder yderligere oplysninger om ilægning af originaler på side 5.1.
3 Tryk på Scan to.
4 Tryk på OK, når der vises Scan til USB på nederste linje i displayet.
5 Tryk på OK, Color Start eller Black Start, når der vises USB.
Uanset hvilken knap, du trykker på, vælges farvetilstanden ud fra det,
den er tilpasset til. Se ”Tilpasning af scanning til USB” på side 9.2.
Maskinen begynder at scanne originalen, og du bliver derefter
spurgt, om du vil scanne en side til.
6 Tryk på OK, når der vises Ja, hvis du vil scanne flere sider. Læg
en original i maskinen, og tryk på Color Start eller Black Start.
Uanset hvilken knap, du trykker på, vælges farvetilstanden ud fra det,
den er tilpasset til. Se ”Tilpasning af scanning til USB” på side 9.2.
Ellers skal du trykke på pileknapperne for at vælge Nej og trykke
på OK.
Når scanningen er udført, kan du fjerne USB-enheden fra maskinen.
Bemærk
Maskinen opretter mappen SCANFILE på USB-drevet og
opbevarer scannede data.
Tilpasning af scanning til USB
Du kan angive billedstørrelse, filformat og farvetilstand, hver gang
du scanner til en USB-enhed.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Scan på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Scanfunktion, og tryk på OK.
3 Tryk på OK, når der vises USB-hukomm.
4 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede indstilling vises, og tryk
på OK.
Du kan angive følgende indstillinger:
• Scanningsstr.: Angiver billedstørrelsen.
• Originaltype: Angiver originaldokumentets type.
• Oploesning: Angiver billedopløsningen.
• Scanningsfarve: Angiver farvetilstanden. Hvis du vælger Mono
her, kan du ikke vælge JPEG i Scan.format.
• Scan.format: Angiver det filformat, som billedet skal gemmes i.
Hvis du vælger TIFF eller PDF, kan du vælge at scanne flere sider.
Hvis du vælger JPEG her, kan du ikke vælge Mono i Scanningsfarve.
5 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede status vises, og tryk
på OK.
6 Gentag trin 4 og 5, hvis du vil angive andre indstillinger.
7 Når du er færdig, skal du trykke på Stop/Clear for at vende tilbage
til standby-tilstand.
Du kan ændre standardindstillingerne for scanning. Se side 8.3, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.
Side: 42
9.3 <Brug af USB-flash-hukommelse>
Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed,
direkte. Du kan udskrive TIFF-, BMP- og JPEG-filer.
Følgende filtyper understøttes af funktionen til direkte udskrivning:
• BMP: BMP, ukomprimeret
• TIFF: TIFF 6.0-baseline
• JPEG: JPEG-baseline
Sådan udskrives et dokument fra en USB-hukommelsesenhed:
1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen. Hvis enheden
allerede sidder i porten, skal du trykke på USB Print.
Maskinen registrerer automatisk enheden og læser de data,
der er gemt på den.
2 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede mappe eller fil vises,
og tryk derefter på OK.
Hvis der vises et D foran et mappenavn, er der en eller flere filer
eller mapper i den markerede mappe.
3 Hvis du vælger en fil, skal du gå videre til næste trin.
Hvis du vælger en mappe, skal du trykke på pileknapperne, indtil
den ønskede fil vises.
4 Tryk på pileknapperne for at vælge det antal kopier, der skal
udskrives, eller indtast antallet.
5 Tryk på OK, Color Start eller Black Start for at starte udskrivning
af den valgte fil.
Der er to muligheder:
• OK eller Color Start: Farveudskrift
• Black Start: Sort/hvid udskrift.
Når filen er udskrevet, bliver du i displayet spurgt, om du vil udskrive
et andet job.
6 Tryk på OK, når der vises Ja, hvis du vil udskrive et andet
job, og gentag vejledningen fra trin 2.
Ellers skal du trykke på pileknapperne for at vælge Nej og trykke
på OK.
7 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Håndtering af USB-hukommelse
Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed,
en ad gangen eller alle på én gang ved at omformatere enheden.
Sletning af en billedfil
1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2 Tryk på Scan to.
3 Tryk på OK, når der vises Scan til USB på nederste linje i displayet.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Filhaandtering, og tryk på OK.
5 Tryk på OK, når der vises Slet.
6 Tryk på pileknapperne, indtil den ønskede mappe eller fil vises,
og tryk derefter på OK.
Hvis du har valgt en fil, vises filstørrelsen i displayet i ca. 2 sekunder.
Gå videre til næste trin.
Hvis du har valgt en mappe, skal du trykke på pileknapperne,
indtil den fil, du vil slette, vises. Tryk derefter på OK.
7 Tryk på OK, når der vises Ja for at bekræfte dit valg.
8 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Formatering af en USB-hukommelsesenhed
1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2 Tryk på Scan to.
3 Tryk på OK, når der vises Scan til USB på nederste linje i
displayet.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Filhaandtering, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Formater, og tryk på OK.
6 Tryk på OK, når der vises Ja for at bekræfte dit valg.
7 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Forsigtig
Når du har slettet filer eller omformateret en USB-
hukommelsesenhed, kan filerne ikke længere gendannes. Inden
du sletter filerne, skal du derfor være helt sikker på, at du ikke
længere har brug for filerne.
Bemærk
Hvis der vises et D foran et mappenavn, er der en eller flere
filer eller mapper i den markerede mappe.
Side: 43
9.4 <Brug af USB-flash-hukommelse>
Visning af USB-hukommelsesstatus
Du kan kontrollere mængden af hukommelse, der er tilgængelig
til scanning og lagring af dokumenter.
1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.
2 Tryk på Scan to.
3 Tryk på OK, når der vises Scan til USB på den nederste linje i displayet.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Check plads, og tryk på OK.
Den ledige hukommelse vises i displayet.
5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Udskrivning direkte fra et digitalt kamera
Denne maskine understøtter PictBridge-funktion. Du kan udskrive
billeder fra enhver PictBridge-kompatibel enhed, f.eks. et digitalkamera,
telefonkamera og videokamera. Du behøver ikke at slutte det til en computer.
1 Tænd for maskinen.
2 Slut dit PictBridge-kompatible udstyr til hukommelsesporten foran
på maskinen ved brug af USB-kablet, der fulgte med udstyret.
3 Send en ordre om at udskrive billeder fra det PictBridge-kompatible
udstyr.
Bemærk
• Detaljerede oplysninger om, hvordan du udskriver et billede
fra et kamera med PictBridge-funktionen, finder du i den
vejledning, der fulgte med kameraet.
• Index-udskrivning understøttes ikke.
• Udskrivning af data eller filnavn understøttes ikke.
Side: 44
10.1 <Vedligeholdelse>
10 Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du vedligeholder
maskinen og tonerpatronen.
Dette kapitel omfatter:
• Udskrivning af rapporter
• Rydning af hukommelsen
• Rengøring af maskinen
• Vedligeholdelse af tonerpatronen
• Fordeling af toner
• Udskiftning af tonerpatronen
• Udskiftning af billedenheden
• Udskiftning af beholderen til spildtoner
• Vedligeholdelse af komponenter
• Styring af maskinen fra webstedet
• Kontrol af maskinens serienummer
Udskrivning af rapporter
Du kan få vist forskellige rapporter med nyttige oplysninger,
som du har brug for. Der findes følgende rapporter:
Rapporter med farvet tekst kan kun vælges, hvis du har CLX-2160N.
Udskrivning af en rapport
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Rapport, og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil du får vist den rapport eller liste,
du vil udskrive, og tryk på OK.
Hvis du vil udskrive alle rapporter og lister, skal du vælge Kompl. rapport.
5 Tryk på OK, når der vises Ja for at bekræfte udskrivningen.
De valgte oplysninger udskrives.
Rapport/liste Beskrivelse
Konfiguration
Denne liste viser status for de brugerdefinerbare
indstillinger. Hvis du har foretaget ændringer,
kan du udskrive denne liste for at få bekræftet
ændringerne.
Frb.stof. Info
På listen kan du se den aktuelle status
for maskinens forbrugsstoffer.
Netvaerksinfo
Denne liste viser oplysninger om maskinens
netværksforbindelse og konfiguration.
NetScan-rapp.
Denne rapport viser oplysninger vedrørende
netværksscanningsposter, inklusive IP-adresse,
tidspunkt og dato, antal sider, der er scannet,
samt resultater.
Rydning af hukommelsen
Du kan slette selektivt blandt de oplysninger, der er gemt i maskinens
hukommelse.
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Ryd indstill., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil det element, du vil fjerne, vises.
Indstillingerne med farvet tekst kan kun vælges, hvis du har CLX-2160N.
5 Tryk på OK, når der vises Ja.
6 Tryk på OK igen for at bekræfte sletningen.
7 Gentag trin 5 til 7 for at slette endnu et element.
8 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Indstillinger Beskrivelse
Alle indstill.
Rydder alle data, der er gemt i hukommelsen,
og nulstiller alle indstillinger til
fabriksindstillingerne.
Kopikonfig.
Gendanner alle kopieringsindstillinger
til fabriksindstillingerne.
Scannerkonfig.
Gendanner alle scanningsindstillinger
til fabriksindstillingerne.
Systemkonfig.
Gendanner alle systemindstillinger
til fabriksindstillingerne.
Netværk
Gendanner alle netværksindstillinger
til fabriksindstillingerne.
NetScan-rapp.
Sletter oplysninger om
netværkscanningssessioner i hukommelsen.
Side: 45
10.2 <Vedligeholdelse>
Rengøring af maskinen
Hvis du vil bevare udskrifts- og scanningskvaliteten, skal du følge
nedenstående procedurer, hver gang tonerpatronen udskiftes, eller
hvis der opstår problemer med udskrifts- og scanningskvaliteten.
Rengøring af maskinen udvendigt
Gør maskinens kabinet rent med en blød fnugfri klud. Du kan fugte kluden
med lidt vand, men pas på, at vandet ikke drypper på eller ind i maskinen.
Rengøring af maskinen indvendigt
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde
i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten,
så som tonerpletter eller udtværet skrift. Rengøring af maskinen indvendigt
udbedrer eller formindsker disse problemer.
1 Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen
er kølet ned.
2 Luk frontdækslet, og træk billedenheden ud af maskinen ved brug
af håndtaget for neden.
Forsigtig
• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der
indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller
andre stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller
anden skade på kabinettet.
• Hvis maskinen eller dens omgivelser er forurenet med toner,
anbefaler vi, at du bruger en klud eller et stykke papir, der er
fugtet med vand, til at rengøre det. Hvis du bruger en
støvsuger, blæses der toner ud i luften, hvilket kan være
skadeligt for dig.
3 Træk det øverste håndtag på billedenheden op, og brug
det til at trække billedenheden helt ud af maskinen.
4 Aftør støv og spildt toner med en tør, fnugfri klud.
Forsigtig
• For at undgå beskadigelse af billedenheden må den ikke
udsættes for lyspåvirkning i mere end et par minutter. Dæk
den om nødvendigt til med et stykke papir.
• Rør ikke den grønne overflade på billedenheden med hænderne
eller andet materiale. Brug håndtaget på den, så du undgår at
berøre dette område.
• Pas på ikke at ridse overfladen på billedenheden.
Bemærk
Efter rengøring skal printeren tørre helt.
Side: 46
10.3 <Vedligeholdelse>
5 Træk billedenheden ca. halvt ud, og skub den, indtil du hører
et ”klik”. Gentag denne handling to eller tre gange.
6 Skub billedenheden, indtil den ”klikker” på plads i printeren.
7 Luk frontdækslet.
8 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.
Forsigtig
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Forsigtig
Hvis du hører en knækkende lyd, skal du geninstallere
billedenheden. Billedenheden er ikke installeret korrekt.
Rengøring af scannerenheden
Regelmæssig rengøring af scannerenheden er med til at sikre de bedst
mulige kopier. Vi foreslår, at du rengør scannerenheden hver morgen
samt i løbet af dagen efter behov.
1 Fugt en blød fnugfri klud eller et stykke køkkenrulle med lidt vand.
2 Åbn scannerlåget.
3 Aftør scannerglaspladen, indtil den er ren og tør.
4 Tør undersiden af scannerlåget og den hvide flade af, indtil
de er rene og tørre.
5 Luk scannerlåget.
1 hvid flade
2 scannerlåg
3 scannerglasplade
1
2
3
Side: 47
10.4 <Vedligeholdelse>
Vedligeholdelse af tonerpatronen
Opbevaring af tonerpatroner
Hvis du vil have størst muligt udbytte af tonerpatronen, skal du være
opmærksom på følgende retningslinjer:
• Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal bruges.
• Undlad at genopfylde tonerpatronen. Maskinens garanti dækker
ikke skader forårsaget af en genopfyldt tonerpatron.
• Opbevar tonerpatroner i de samme omgivelser som maskinen.
• Hvis du vil forhindre beskadigelse af tonerpatronen, må den ikke
udsættes på lyspåvirkning i mere end et par minutter.
Forventet patronlevetid
Tonerpatronens levetid afhænger af, hvor meget toner udskriftsjobbene
kræver. Det reelle tal kan også variere afhængigt af den udskriftstæthed,
der bruges, ligesom antallet af sider kan være påvirket af driftsmiljø,
udskrivningsinterval, medietype og mediestørrelse. Hvis du udskriver
meget grafik, kan det være nødvendigt at udskifte patronen oftere.
Fordeling af toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
• Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys.
• Den tilhørende tonermeddelelse viser, at toneren er ved at være tom.
• Programvinduet til Smart Panel vises på computeren og angiver,
hvilken tonerpatron der er ved at være tom.
• Status-indikatoren blinker rødt.
Hvis det sker, kan du genoprette udskriftskvaliteten midlertidigt ved at
fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig
forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.
1 Åbn frontdækslet.
2 Træk den pågældende tonerpatron ud.
3 Hold i tonerpatronen, og vip den forsigtigt fra side til side 5 til 6 gange,
så toneren fordeler sig jævnt inde i patronen.
4 Tag fat i tonerpatronen, og juster den i forhold til den tilsvarende
rille i maskinen. Sæt den tilbage i rillen, til den klikker på plads.
5 Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
Bemærk
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud
og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.
Side: 48
10.5 <Vedligeholdelse>
Udskiftning af tonerpatronen
Maskinen benytter fire farver og har en tonerpatron til hver farve:
gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K).
Når tonerpatronen er helt tom:
• Status-indikatoren og den tilhørende tonermeddelelse på displayet
angiver, hvornår de enkelte patroner skal udskiftes.
• Maskinen stopper med at udskrive.
På dette tidspunkt skal tonerpatronen udskiftes. Oplysninger
om bestilling af tonerpatroner finder du på side 12.1.
1 Sluk for maskinen, og vent et par minutter, til den er kølet af.
2 Åbn frontdækslet.
3 Træk den pågældende tonerpatron ud.
4 Tag en ny tonerpatron ud af emballagen.
5 Hold i tonerpatronen, og vip den forsigtigt fra side til side 5 til 6 gange,
så toneren fordeler sig jævnt inde i patronen.
6 Fjern patronhætten.
7 Tag fat i tonerpatronen, og juster den i forhold til den tilsvarende
rille i maskinen. Sæt den tilbage i rillen, til den klikker på plads.
8 Luk frontdækslet. Kontroller, at det er forsvarligt lukket, og tænd
for maskinen.
Bemærk
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud
og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.
Forsigtig
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Bemærk
Hvis installationen er i orden, udskrives der automatisk
en rapport. Vent i ca. 1,5 minut, til maskinen er klar.
Side: 49
10.6 <Vedligeholdelse>
Udskiftning af billedenheden
Billedenhedens levetid er ca. 20.000 sider ved sort/hvid udskrivning og
50.000 billedudskrifter. Når levetiden for billedenheden er udløbet, vises
der Udskift billedenhed på kontrolpanelets display, hvilket angiver, at
billedenheden trænger til at blive udskiftet. Ellers stopper udskrivningen.
Sådan udskiftes billedenheden:
1 Sluk for maskinen, og vent et par minutter, til den er kølet af.
2 Åbn frontdækslet.
3 Fjern alle tonerpatroner og beholdere til spildtoner fra maskinen.
4 Træk billedenheden ud af maskinen ved hjælp af håndtaget for neden.
5 Træk det øverste håndtag på billedenheden op, og brug
det til at trække billedenheden helt ud af maskinen.
6 Tag den nye billedenhed ud af emballagen. Fjern
beskyttelsesanordningerne på begge sider af billedenheden,
og fjern det papir, der beskytter billedenhedens overflade.
Forsigtig
• Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til
at åbne emballagen omkring billedenheden. Du risikerer
at beskadige overfladen på billedenheden.
• Pas på ikke at ridse overfladen på billedenheden.
• Udsæt ikke billedenheden for lyspåvirkning i mere end nogle
få minutter, da dette kan beskadige den. Dæk den med et stykke
papir for at beskytte den om nødvendigt.
Side: 50
10.7 <Vedligeholdelse>
7 Hold i håndtagene på den nye billedenhed, og skub billedenheden,
indtil den ”klikker” på plads i maskinen.
8 Fjern de fire beskyttelseslåg, der sidder på tonerpatronindgangen
til billedenheden. Når du fjerner beskyttelseslåget fra patronen, skal
du løfte håndtaget op og trække det ud.
Forsigtig
Hvis du er for voldsom, kan det medføre problemer.
9 Sæt tonerpatronerne og beholderen til spildtoner i de tilhørende
riller, til de klikker på plads.
10 Luk frontdækslet.
11 Tænd for maskinen.
Forsigtig
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Bemærk
• Efter genstart vil maskinen automatisk nulstille tælleren
for billedenheden.
• Hvis installationen er i orden, udskrives der automatisk
en rapport. Vent i ca. 1,5 minut, til maskinen er klar.
Forsigtig
Hvis du hører en knækkende lyd, skal du geninstallere
billedenheden. Billedenheden er ikke installeret korrekt.
Side: 51
10.8 <Vedligeholdelse>
Udskiftning af beholderen til spildtoner
Levetiden for beholderen til spildtoner er ca. 1.250 sider for 5 % billeder
i fuld farve eller 5.000 siders udskrivning i sort/hvid. Når levetiden for
beholderen til spildtoner er udløbet, vises der Udsk./installer beh. t. spildto.
på displayet, hvilket angiver, at beholderen til spildtoner trænger til at blive
udskiftet. Ellers stopper udskrivningen.
Sådan udskiftes beholderen til spildtoner:
1 Sluk for maskinen, og vent et par minutter, til den er kølet af.
2 Åbn frontdækslet.
3 Træk beholderen til spildtoner ud af maskinen ved hjælp af håndtaget.
4 Fjern hætten fra beholderen som vist nedenfor, og brug
den til at lukke åbningen på beholderen til spildtoner.
5 Tag den nye beholder til spildtoner ud af emballagen.
Bemærk
Sørg for at lægge beholderen til spildtoner på en vandret
overflade, så du ikke spilder toneren.
Forsigtig
Beholderen må ikke vippes eller vendes.
6 Sæt den ny beholder på plads, og skub, til du mærker,
at den sidder rigtigt på plads.
7 Luk frontdækslet.
8 Tænd for maskinen.
Forsigtig
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Bemærk
Efter genstart vil maskinen automatisk nulstille tælleren
for beholderen til spildtoner.
Side: 52
10.9 <Vedligeholdelse>
Vedligeholdelse af komponenter
Hvis du vil undgå problemer med udskriftskvaliteten og papirindføring på
grund af slidte komponenter og vil sørge for, at din maskine altid er i god
stand, skal følgende elementer udskiftes efter det angivne sidetal, eller
når det enkelte elements levetid er udløbet.
Samsung anbefaler på det kraftigste at lade den autoriserede serviceudbyder,
repræsentant eller forhandler, hvor du har købt printeren, udføre denne
vedligeholdelse.
Kontrol af udskiftelige dele
Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen,
skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet eller scannet.
Udskift de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.
Når du skal kontrollere de udskiftelige dele i maskinen, kan du bruge
følgende oplysninger:
• Frb.stof. Info: udskriver en side med oplysninger om forbrugsstoffer.
• I alt: viser, hvor mange sider der i alt er udskrevet.
• Pladsscanning: viser, hvor mange sider der er scannet via
scannerglaspladen.
• Billedenhed, Overfør.bælte, Fikseringsenh., Overfør.rulle,
Bakkerulle: viser, hvor mange sider der er udskrevet af hver slags.
Sådan kontrollerer du udskiftelige dele:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Vedligehold., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Liv frb. stof, og tryk på OK.
5 Tryk på pileknapperne, indtil det ønskede punkt vises, og tryk på OK.
6 Hvis du har valgt at udskrive en side med oplysninger om
forbrugsstoffer, skal du trykke på OK for at bekræfte valget.
7 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Elementer Ydelse (gennemsnit)
Overførselsbælte Ca. 60.000 billeder
Overførselsrulle Ca. 100.000 sider
Fikseringsenhed
Ca. 100.000 sorte sider
eller 50.000 farvesider
Bakkegummipude Ca. 250.000 sider
Opsamlingsrulle Ca. 50.000 sider
Styring af maskinen fra webstedet
Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, og TCP/IP-netværksparametrene
er defineret korrekt, kan du styre maskinen via Samsungs SyncThru™
Web Service, der er en integreret webserver. Brug SyncThru™ Web
Service til at:
• Få vist enhedsoplysninger om maskinen og kontrollere dens
aktuelle status.
• Ændre TCP/IP-parametrene og definere andre netværksparametre.
• Ændre printerens egenskaber.
• Indstille maskinen til at sende besked via e-mail, så du kender
maskinens status.
• Få hjælp til brug af maskinen.
Sådan får du adgang til SyncThru™ Web Service:
1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
2 Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet,
og tryk derefter på tasten Enter, eller klik på Gå.
Maskinens websted åbnes.
Kontrol af maskinens serienummer
Når du tilkalder service eller lader dig registrere som bruger på
Samsung-webstedet, skal du muligvis angive maskinens serienummer.
Du kan kontrollere serienummeret på følgende måde:
1 Tryk på Menu, indtil der vises Menuen Kopi på den nederste linje
af displayet, og tryk på OK.
2 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Systemkonfig., og tryk på OK.
3 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Vedligehold., og tryk på OK.
4 Tryk på pileknapperne, indtil der vises Serienummer, og tryk på OK.
5 Kontroller maskinens serienummer.
6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand.
Side: 53
11.1 <Fejlfinding>
11 Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du gør, hvis der
opstår en fejl.
Dette kapitel omfatter:
• Tip til at undgå papirstop
• Udbedring af papirstop
• Displaymeddelelsernes betydning
• Løsning af andre problemer
Tip til at undgå papirstop
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige
papirtype. Når der opstår et papirstop, kan du følge trinnene, der er beskrevet
på side 11.1.
• Følg fremgangsmåderne på side 5.5. Sørg for, at de justerbare
styr er korrekt placeret.
• Overfyld ikke papirbakken. Kontroller, at papirniveauet er under
bakkens beslag.
• Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen udskriver.
• Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
• Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
• Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
• Brug kun anbefalede udskriftsmedier. Se side 5.1.
Kontroller, at udskriftsmediets anbefalede trykside vender opad,
når papiret lægges i den manuelle bakke og bakken.
Udbedring af papirstop
Der vises Papirstop-meddelelser i displayet. Brug tabellen nedenfor
til at finde og udbedre papirstoppet.
Meddelelse Papirstoppets placering Gå til
Papirstop 0
Aabn/luk laage
I papirindføringsområdet side 11.1
Papirstop 1
Aabn/luk laage
I fikseringsområdet eller det
bagerste dæksel.
side 11.3
Scan.enhed åben
eller Pap.stop 2
I papirudføringsområdet side 11.2
Manuel arkfoeder
Papirstop 0
I papirindføringsområdet side 11.2
Forsigtig
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives
i stykker. Følg instruktionerne i de følgende afsnit for at afhjælpe
papirstoppet.
I bakken
1 Åbn og luk frontdækslet. Det fastklemte papir føres automatisk
ud af maskinen.
Hvis papiret ikke føres ud, skal du fortsætte til næste trin.
2 Træk bakken ud af maskinen.
3 Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.
Hvis papiret ikke bevæger sig, når du trækker i det, eller du ikke
kan se papiret i dette område, skal du kontrollere papirudføringsområdet.
Se side 11.2.
4 Sæt bakken ind i maskinen, indtil den klikker på plads.
5 Åbn og luk frontdækslet. Udskrivningen genoptages automatisk.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Samsung CLX-2160N.

Stil et spørgsmål om Samsung CLX-2160N

Har du et spørgsmål om Samsung CLX-2160N men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Samsung CLX-2160N. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Samsung CLX-2160N så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.