Qlima R4224STC manual

Få vist brugermanualen for Qlima R4224STC below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Qlima
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: R4224STC
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Slovenske

Indholdsfortegnelse

Side: 27
Kære kunde
Hjertelig tillykke med anskaffelsen af Deres kamin. De har anskaffet Dem et
kvalitetsprodukt, som De kan få glæde af mange år frem i tiden. Forudsat at
ovnen anvendes forsvarligt naturligvis. Læs derfor først denne brugsanvisning,
så Deres kamin kan holde længe. På fabrikantens vegne giver vi 48 måneders
garanti på alle opståede materiale- og fremstillingsfejl.
Vi ønsker dem meget varme og komfort med Deres kamin.
Med venlig hilsen
PVG Holding b.v.
Afdeling kundeservice
1 LÆS FØRST BRUGSANVISNINGEN.
2 SPØRG DERES KAMIN-HANDLER, HVIS DE HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL.
6
28
Side: 28
GENERELT OM BRUGEN
Dette er i store træk, hvordan Deres kamin skal
anvendes. For mere detaljerede handlinger henvises
til VEJLEDNINGEN (side 31 og frem).
• På grund af brandrisikoen skal tanken fyldes, når
kaminen er slukket, eller i et andet lokale end
kaminen.
• Sørg altid for at lukke tanken ordentligt efter
påfyldning på sikker afstand af alle varmekilder og
åben ild (se kapitel B).
• Første gang kaminen tændes, lugter den “ny” i en
kort periode.
• Opbevar alle brændstofbeholdere med deres
originale dæksler og forseglinger et koldt og mørkt
sted.
• Brændstof kan blive forældet: Start hver
fyringssæson med nyt brændstof.
• Når du fyrer med Qlima Premium Quality Fuels, er
du garanteret brændstof af god kvalitet.
• Før du skifter brændstofmærke og/eller
brændstoftype, skal du sørge for at tømme den
flytbare kamin helt for brændstof.
VIGTIGE DELE
Sluk knap
Drejeknap
Tændknap
Forbrændings­
kammer
Håndtag til for­
brændingskammer
Brændstofindikator
Grill
Dæksel til skiftetank
Skiftetank
Brændstofmeter til
skiftetank
Batteriholder
Håndtag
Kappe
A
B
C
4
E
F
G
H
I
J
K
L

Fjern alt emballagemateriale (se kapitel A, fig. A).
Fyld skiftetanken I isæt denne i ovnen og vent 30 minutter,
før ovnen tændes (se kapitel B, fig. I).
Sæt batterierne i holderen  (se kapitel A, fig. G).
Kontrollér at forbrændingskammeret D står helt lodret
(se kapitel A, fig. F).
Tænd kaminen ved at dreje drejeknappen B til højre indtil den
ikke kan drejes længere og tryk derefter tændingsknappen rol-
igt ind (se kapitel C. Fig. K og L).
Efter at kaminen er blevet tændt varer det 10 til 15 minutter
førend det kan kontrolleres om kaminen brænder korrekt.
Sluk for ovnen (se kapitel E).
1
2
3
4
5
6
7
6
29
Side: 29
34
1998 / 1999 R 125 E
HVAD MAN FØRST SKAL VIDE
SØRG ALTID FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION
Dette apparat er udstyret med et sikkerhedssystem, der stopper, når temperaturen
i lokalet er for høj. Når varmeapparatet er blevet slukket (manuelt eller
automatisk), må det ikke genstartes i 15 minutter. Med henblik på at undgå
beskadigelse af apparatet må varmeapparatets tænding ikke tvinges i denne
periode. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug. Produkt skal installeres på en sådan måde, at den
overholder lokale og nationale bestemmelser, vedtægter og standarder. Dette
produkt er beregnet til brug som en varmer i private hjem og er kun egnet til brug
i tørre omgivelser, under almindelige forhold i private hjem, indendørs i stuer,
køkkener eller i garager.
Produktet må ikke anvendes som en primær opvarmningsanordning.
Uanset model skal du altid sørge for, at kaminen bruges i et lokale, der er
tilstrækkelig stort til, at den kan bruges sikkert uden behov for ekstra ventilation.
Hvis lokalet er mindre end påkrævet, skal du altid åbne en dør eller et vindue på
klem (sørg for, at åbningen er cirka 2,5 cm). Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt
luftindtag og effektivt luftudtag i alle lokaler, hvor kaminen bruges (begge
åbninger skal have et tværsnit på mindst 50 cm2
). Du må ikke foretage ændringer
af sikkerhedssystemet, da garantien for, at luftmåleren fungerer korrekt, derved
bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål.
SIKKERHEDSSYSTEM
Når ovnen er tændt, kan det forekomme, at den slukker automatisk ved en
forholdsvis lav temperatur i værelset (19 til 20 °C). Dette skyldes, at der er
akkumuleret varme i ovnen.
Dette fænomen er en logisk følge af den sikkerhedsmekanisme (lovpligtig iht. NF
D35-300), der er anbragt, og er ikke tegn på en defekt. Når ovnen bruges i lavere
omgivelsestemperaturer, forekommer dette ikke.
SAFE TOP
Kaminen er udstyret med en “safe top”. Denne mindsker temperaturen på
toppladen. Dermed bliver risikoen for uheld mindsket, hvis man skulle komme til
at berøre toppladen. Pas på: Toppladen er stadigvæk varm. Undgå enhver kontakt
med toppladen og frontgitteret.
Særlige oplysninger for brugere i Frankrig: Kaminen er fremstillet til kun at blive
brugt med brændstof, der er beregnet til flytbare kaminer, som fyrer med flydende
brændstof, i henhold til de franske dekreter af 18-07-2002 og 25-06-2010 såsom
Qlima Premium Quality Fuels. Det er forbudt at bruge andre former for brændstof.
Kontakt din forhandler, eller find adresser på forhandlere på vores websted.
Denne flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, er beregnet til brug som
en ekstra varmekilde og ikke som en konstant varmekilde.
Særlige oplysninger for brugere i Storbritannien: Brug kun Klasse C1 petroleum i
henhold til BS2869 Del 2 eller lignende.
Brugeren skal overholde følgende anvisninger om korrekt brug:
UNDLAD AT
- bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, i campingvogne,
både og førerhuse.
- bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, i lokaler
med utilstrækkelig ventilation (se minimummålene for det lokale, der skal
opvarmes i skemaet med specifikationer) samt lokaler, der ligger under
jordhøjde og/eller i en højde på over 1.500 meter
- ændre kaminens sikkerhedsfunktioner.
Anvendelse af denne type opvarmning på offentlige steder kræver forudgående
6
30
Side: 30
E E E E E E
tilladelse fra myndighederne. Indhent korrekte oplysninger, før kaminen tages i
brug.
DET RIGTIGE BRÆNDSTOF
Deres kamin er fremstillet til at anvende vandfrit, rent petroleum af god kvalitet
såsom Qlima Premium Quality Fuels. Kun med dette, fås en ren og optimal
forbrænding. Brændstof af ringere kvalitet kan medføre:
E Overdreven tjæredannelse på vægen
E Ufuldstændig forbrænding
E Begrænset levetid for væge og ovn
E Røg eller stank
E Hvidt anslag på frontgitter eller topplade.
Det rigtige brændstof er af stor betydning for en ufarlig, effektiv og komfortabel
brug af ovnen.
Skader på kaminen og/eller funktionsfejl som følge brug af andet end anvendelse
af vandfrit, rent petroleum af god kvalitet dækkes ikke af garantien.
Spørg altid den nærmeste kamin‑forhandler efter den rigtige type brændstof til
Deres ovn.
VEJLEDNING
A INSTALLATION AF OVNEN
1 Tag forsigtigt Deres kamin ud af kassen og kontroller indholdet.
Ud over ovnen skal der forefindes følgende:
E En transportprop
E Denne brugsanvisning
E En manuel hævepumpe
Gem kassen og emballagematerialet (fig. A) til opbevaring eller transport.
2 Fjern det øvrige emballagemateriale:
E 
Frigiv højre side af risten. Løft risten ud af udsparingen (fig. B) og træk den
fremad.
E	
Træk begge ender af emballagematerialet til siderne og samtidig lidt
nedad (fig. C).
6
31
A
Kun med den rigtige
type brændstof er De
garanteret ufarlig, effek-
tiv og komfortabel brug
af ovnen.
D
B
C
Side: 31
34
1998 / 1999 R 125 E
E	
Tag forbrændingskammeret ud af kaminen og fjern emballagematerialet
under det (fig. D).
E Sæt derefter brænderen tilbage på dens plads. Check at brænderen er
		 placeret korrekt, ved at skubbe spiralen E fra den ene side til den anden
		 (fig. F). Luk gitteret ved at løfte forsigtigt i dette og placér det i hullet.
E Åbn låget til den aftagelige tank , og fjern det lille stykke plasticskum.
3 Fyld skiftetanken som det beskrives i kapitel B.
4 Sæt batterierne i den dertil beregnede holder  på bagsiden af ovnen (fig. G).
Vær opmærksom på ± polerne. Luk batteriholderen med dækslet.
5 Gulvet skal være stabilt og i vater. Flyt ovnen, hvis den ikke står helt i vater.
Forsøg ikke at korrigere dette ved at lægge bøger eller andet under den.
6 Deres kamin er nu klar til brug.
B PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF
Påfyld brændstof på skiftetanken et passende sted, da der altid er risiko for at
spilde. Følg proceduren nedenfor:
1 Sørg for, at ovnen er slukket.
2 Åbn låget på kaminen top, og løft skiftetanken ud af kaminen (fig. H).
Bemærk: Det kan dryppe lidt fra tanken. Sæt skiftetanken ned (med dækslet
opad og håndtaget på gulvet ), og skru brændstofdækslet af.
3 Fyld skiftetanken ved hjælp af en brændstofpumpe (se anvisningerne til
brændstofpumpen.) Sørg for, at pumpen er placeret højere end skiftetanken
(fig. I). Stik den ribbede slange ind i åbningen på skiftetanken.
4 	
Hold øje med skiftetankens brændstofmåler under påfyldningen (fig. J). Stop
påfyldningen, når måleren angiver, at tanken er fuld. Fyld aldrig for meget
brændstof på tanken, især ikke når brændstoffet er meget koldt (brændstof
udvider sig, når det bliver varmere).
5 Lad det resterende brændstof i pumpen løbe tilbage i beholderen, og fjern
forsigtigt pumpen. Skru tankdækslet godt på igen. Tør eventuelt spildt
brændstof op.
6 Kontrollér om tankproppen sidder rigtigt og er skruet fast. Sæt skiftetanken
tilbage i ovnen (med dækslet nedad). Luk dækslet.
C SÅDAN TÆNDES OVNEN
En ny ovn kan i starten forårsage en svag lugt. Sørg derfor for ekstra ventilation
eller tænd ovnen første gang uden for beboelsesrummet.
Hvis ovnen bruges for første gang, skal man vente ca. 30 minutter efter, at den
fyldte skiftetank er anbragt, før ovnen tændes. På denne måde kan vægen
suge brændstof til sig. Det samme gælder, hvis ovnen har været brændt helt
tør og efter udskiftning af vægen.
Før kaminen tændes, kontroller da altid brændstofindikatoren F for at vide om
tanken skal påfylde.
Tænd altid ovnen med den tændmekanisme. Brug aldrig tændstikker eller en lighter.
6
32
J
I
G
F
H
E
Side: 32
Sådan gør De:
1 Drej drejeknappen 2 til højre indtil den ikke kan komme længere (fig. K).
2 Tryk tændknappen 3 ind (fig. L), men ikke alt for hårdt. Så snart man kan se
en flamme i forbrændingskammeret, kan man slippe tændknappen.
Kaminen har kun kortvarigt været i brug og drejeknappen bliver ikke låst.
Drej først drejeknappen (fig. M) helt mod venstre før at vægen bringes i den
højeste position inden at der tændes (kapitel C).
Efter ovnen er tændt, skal det altid kontrolleres, at forbrændingskammeret D
står rigtigt, ved at skubbe det fra venstre til højre (fig. F) vha. håndtaget E.
Dette skal kunne foretages uden modstand. Hvis forbrændingskammeret ikke
står rigtigt, kan det medføre røg‑ og sodudvikling.
D REGULERING AF FLAMMEN
Efter at kaminen er blevet tændt varer det 10 til 15 minutter kan flammen ses
i øverste brandkammer. Først da kan det kontrolleres, at flammen står korrekt.
En for høj flamme kan forårsage røg‑ og sodudvikling, mens en for lav flamme
medfører lugtudvikling. Fig. Q viser hvor højt varmeapparatet minimalt og
maksimalt må brænde. Flammen kan derefter justeres med flammeregulering B
(fig. M).
En for lav flamme kan skyldes:
E for lidt brændstof		 (fyld tanken)
E dårligt brændstof 		 (spørg forhandleren)
E for lidt ventilation (åbn et vindue eller en dør på klem)
E Slitage på vægen 		 (kontakt din forhandler eller udskift vegen
					 se kapitel M)
E SÅDAN SLUKKES OVNEN
Tryk på sluk knappen A. Flammen går derefter ud af sig selv. (fig. N).
F FUNKTIONSFEJL, ÅRSAGER OG LØSNINGER
Hvis en funktionsfejl ikke kan afhjælpes med nedenstående anvisninger, skal De
kontakte Deres forhandler.
DEN KAN IKKE TÆNDES.
E Batterierne ligger ikke rigtigt i holderen.
Kontroller dem (fig. G).
E Batterierne er ikke længere kraftige nok til tændingen.
Udskift dem (fig. G).
E De har ladet ovnen brænde helt tom eller vægen er udskiftet.
Vent 30 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, før ovnen tændes.
E De trykker tændingsknappen C for hårdt ned.
Tryk mindre hårdt (kapitel C).
UJÆVN FLAMME OG/ELLER SOD OG/ELLER LUGT.
E Forbrændingskammeret D står ikke rigtigt.
Sæt det rigtigt vha. håndtaget E, til man let kan skubbe det fra venstre
til højre.
E Der bruges for gammelt brændstof.
Start hver fyringssæson med nyt brændstof.
6
33
F
K
L
M
N
Side: 33
34
1998 / 1999 R 125 E
E Der bruges forkert brændstof.
Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet ”Hvad man først skal vide”).
E Der er tale om støvsamling nederst i ovnen.
Spørg forhandleren.
E Flammehøjden er ikke rigtigt indstillet.
Se kapitel F.
OVNEN SLUKKER LANGSOMT AF SIG SELV.
E Skiftetanken er tom.
Se kapitel B.
E Der er vand i bundtanken.
Kontakt Deres forhandler.
E Vægen er blevet hård på oversiden.
Lad ovnen brænde helt tør (kapitel H).
E Der bruges for gammelt brændstof.
Start hver fyringssæson med nyt brændstof.
OVNEN BLIVER VED MED AT BRÆNDE LAVT.
E Vægen står for lav.
Sæt vægehøjdelåsen et trin højere (kapitel G).
E Ovnen havde brugt næsten al brændstoffet, før den blev fyldt op.
Vent 30 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, før ovnen tændes.
E De bruger for gammelt eller forkert brændstof.
Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet ”Hvad man først skal vide”).
E Rummet er utilstrækkeligt ventileret.
Åbn en dør eller et vindue og lad den/det derefter stå på klem.
OVNEN BRÆNDER FOR HØJT.
E De bruger forkert og for flygtigt brændstof.
Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet ”Hvad man først skal vide”).
E Vægen står for højt.
Kontakt Deres forhandler.
G OM VEDLIGEHOLDELSEN
Deres kamin kræver ganske lidt vedligeholdelse, husk ovnen skal være kold. Støv
og pletter skal dog tørres af med en fugtig klud snarest muligt, da der ellers
kan komme pletter, der er vanskelige at fjerne. Normalt er det kun 2 dele, der
udsættes for slitage:
1. BATTERIERNE
Disse kan man selv udskifte. Smid ikke de gamle batterier i skraldeposen. Følg de
lokale regler for kemisk affald i Deres kommune. Batterier må ikke smides i åben
ild, hvor de kan eksplodere eller frigive farlige væsker.
2. VÆGEN / SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN
For at forlænge vægens levetid, skal ovnen regelmæssigt brænde helt tør (til den
slukker af sig selv). Dette gøres, hvis man mærker, at flammen bliver svagere. Når
den brænder tør, opstår der lidt lugtgener, så det anbefales at foretage dette
uden for beboelsesrummet.
6
34
G
Side: 34
Fjern ikke selv nogen dele fra ovnen. Kontakt i forbindelse med reparation
altid Deres kamin‑forhandler.
Lad ovnen køle af, før De foretager vedligeholdelse.
H SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN
Vi anbefaler, at ovnen brændes helt tør ved afslutningen af fyringssæsonen,
hvorefter den let kan opbevares. Følg nedenstående anvisninger:
1 Tænd for ovnen uden for beboelsesrummet og lad den brænde helt tør.
2 Lad ovnen køle af.
3 Rengør ovnen med en fugtig klud og tør efter med en tør klud.
4 Tag batterierne ud af ovnen  og opbevar dem et tørt sted.
5 Rengøring af brændstoffilteret.
6 Opbevar ovnen støvfrit. Om muligt i den originale emballage. Overskydende
brændstof kan ikke anvendes i den følgende fyringssæson. Brændstofrester
bortskaffes i henhold til kommunens gældende regler om kemisk affald.
7 	
Begynd altid den nye fyringssæsson med nyt brændstof. Når ovnen på ny
tages i brug følges vejledningen (fra kapitel A).
I TRANSPORT
For at forhindre, at ovnen lækker under transport, skal der tages følgende
forholdsregler:
1 Lad ovnen køle af.
2 	Fjern skiftetanken I fra ovnen og fjern brændstoffiltret. Det kan dryppe lidt
fra dette. Hav en klud klar. Opbevar ikke brændstoffiltret og skiftetanken i
ovnen.
3 Tryk transportproppen fast (fig. O) på brændstoffiltrets plads.
Transportproppen kan i vid udstrækning forhindre lækage fra kaminen under
transport.
4 Transporter altid ovnen i lodret stilling.
5 Tøm den stasjonære beholderen med en drivstoffpumpe før transport, hvis
det er brukt feil type drivstoff eller drivstoffet er skittent. Fjern først
drivstoffilteret og sett deretter drivstoffpumpen inn i den tomme stasjonære
beholderen. Følg samme fremgangsmåte hvis drivstoffbeholderen inneholder
vann.
6
transportprop
35
O
Side: 35
34
1998 / 1999 R 125 E
J SPECIFIKATIONER
R4224STC R7227STC
Tænding elektrisk
Brændstof petroleum
Kapacitet (kW)* 2.4 2.7
Velegnet rum (m3)** 40-85 45-95
Brændstofforbrug (l/time)* 0.250 0.281
Brændstofforbrug (g/time)* 200 225
Brændetid pr. tank (timer)* 16.8 15.0
Indhold skiftetank (liter) 4.2 4.2
Vægt (kg) 8.6 8.7
Mål (mm) (inklusive bundplade)
bredde 455
dybde 295
højde 495
Krævede batterier 3V D.C. (R20 x 2)
Type væge O
* Ved indstilling på højeste stand
** Oplyste værdier er indikative
K GARANTIBETINGELSERNE
På Deres kamin får De 48 måneders garanti regnet fra købsdatoen. I denne
periode afhjælpes alle materiale‑ og fremstillingsfejl gratis. Derfor gælder
følgende regler:
1 Alle yderligere krav på skadesgodtgørelse, inklusive efterfølgende skade
afvises udtrykkeligt.
2 Reparation og udskiftning af dele i garantiperioden medfører ikke
forlængelse af garantien.
3 Garantien bortfalder, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret
uoriginale reservedele, eller hvis ovnen har været repareret af tredjemand.
4 Dele der er udsat for normal slitage, som batterier, væge og brændstofhævert
er ikke omfattet af garantien.
5 Garantien gælder kun, hvis De kan fremlægge det originale daterede
købsbevis, og hvis der ikke er foretaget ændringer på dette.
6 Garantien gælder ikke for skade, der er opstået ved handlinger, der afviger
fra brugsanvisningen, ved forsømmelse eller ved brug af forkert eller forældet
braendstof. Forkert brændstof kan endog være farligt*. Derfor anbefales
brugen af Qlima Premium Quality Fuels i kaminen. Qlima Premium Quality
Fuels er et kvalitetsprodukt, som er specielt velegnet til brug i kaminen.
7 Fragtomkostninger og risiko ved forsendelse af ovnen eller dele af denne er
altid for købers regning.
For at undgå unødvendige omkostninger anbefales det altid at læse
brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Hvis der ikke kan findes en løsning i
denne, indleveres ovnen til reparation hos Deres forhandler.
* Letantændelige stoffer kan f.eks. medføre en ukontrollabel forbrænding med stikflammer. Prøv i så til-
6
36
Side: 36
fælde ikke at flytte ovnen, men sluk omgående for den. I nødstilfælde kan der anvendes en ildslukker,
men i så fald udelukkende af type B: kulsyre- eller pulverslukker.
14 TIPS FOR UFARLIG BRUG
1 Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med
		apparatet.
2 Flyt aldrig ovnen, mens denne brænder eller stadig er varm.
		 I dette tilfælde må den heller ikke påfyldes eller vedligeholdes.
3 Anbring ovnen så dens forkant er mindst 1,5 meter fra mure, gardiner
		 og møbler. Sørg også for fri plads over ovnen.
4 Brug ikke ovnen i støvede rum og anbring den ikke på steder med
		 meget træk. I begge tilfælde kan der ikke fås en optimal forbrænding.
5 Sluk ovnen, før De forlader huset eller går i seng.
6 Opbevar og transporter altid brændstof i de dertil beregnede tanke
		 og dunke.
7 Sørg for, at brændstoffet ikke udsættes for varme eller ekstreme
		 temperaturforskelle. Opbevar altid brændstoffet på et køligt, tørt og
		 mørkt sted (sollys kan reducere kvaliteten).
8 Brug aldrig ovnen på steder, hvor der kan være skadelige gasser eller
		 dampe (f.eks. udstødningsgas eller malingsdampe).
9 Den øverste del af kaminen bliver varm. Kaminen må ikke tildækkes
		 (brandfare). Undgå enhver kontakt med toppladen og frontgitteret.
10 Sørg altid for tilstrækkelig ventilation.
11 Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn)
		 med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler
		 erfaring og viden, med mindre de har fået supervision eller instruktion
		 om brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed.
12 	
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og af personer med
reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af
apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne farer.
13 Børn må ikke lege med apparatet.
14 	
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden
vejledning.
6
37
- + - +
-
+ -
+
Side: 37
6
38
STEP 2
STEP 1
STEP 12
STEP 13
STEP 10
STEP 9
STEP 8
STEP 3
STEP 5
STEP 6
STEP 7
STEP 11
STEP 14
UDSKIFTNING AF VÆGEN
L I N D E N D U P Å B E G Y N D E R U D S K I F T N I N G E N A F
V Æ G E N , S K A L K A M I N E N V Æ R E S L U K K E T O G
HELT AFKØLET.
1a. Åbn tanklåget  og fjern brændstoftanken .
1b. Fjern batterierne for at forhindre eventuelle brandsår.
1c. Åbn risten foran og fjern forbrændingskammeret .
1d. Fjern vægejusteringsknappen  ved at trække den lige
fremad.
2a. Skru de 5 skruer på kabinettet  løs, 1 på bag, 2 til
højre og 2 til venstre.
2b. Fjern sensoren bagpå kabinettet .
3. Fjern kabinettet ved at trække det op ad.
4. Fjern de 1 skruer fra vindskærmen A/B.
5a. Fjern stikket (1EA) fra tændingen.
5b. Fjern den automatiske vælte-afbryderanordning ved at
skrue 2 skruer løs.
5c. Fjern de 3 stik (3EA) af printkortet.
6. Skru de 4 vingemøtrikker løs.
7. Fjern vægejusteringen.
8. Tryk på vægestiften indvendig i vægejusteringsenheden.
Fjern vægen, vægeholderen og vægejusteringsenheden
separat fra hinanden.
9. Anbring den nye væge og fastgør den ved at stikke de
tre ben op i de tre huller (se den opad pegende pil på
vægeholderen).
10. Tryk den nye væge mod holderens tænder, således
væge kommer til at sidde godt fast uden rynker mod
den indvendige side af justeringsenheden.
11. Udlign benene med de udligningsåbninger inde i
vægejusteringsenheden. Tryk let hver af de tre vægeben
(som nu er fastgjort til vægeholderen) mod indersiden.
Isæt de tre ben i skrå riller på vægejusteringsenheden.
Tryk hver af de tre ben godt fast i hullerne.
12. Drej vægejusteringsknappen  og kontroller at vægen
bevæges jævnt op og ned.
13. Skub vægejusteringsenheden ned langs luftskakten.
Anbring vægejusteringsknappen foran på varmeappa-
ratet.
14. Anbring de 4 vingemøtrikker, men skru dem ikke fast
endnu.
Side: 38
6
39
STEP 16
STEP 18
STEP 26
STEP 27
STEP 3
STEP 23
STEP 17
5/16"
STEP 19
STEP 20
STEP 20
STEP 21
STEP 25
15. Drej vægen til den højeste position og skru
vingemøtrikkerne fast.
16. Kontroller vægehøjden. Vægen skal være 0,8 cm over
kraven.
17. Kontroller om der er nok mellemrum mellem
vægeholderen og luftskakten. Mellemrummet skal
være det samme hele vejen rundt.
18a.Genaktiver vælte-afbryderanordningen ved at trykke
på slukningsknappen .
18b.Tilslut de 3 stik (3EA) med printkortet.
18c. Fjern stikket (1EA) fra tændingen.
19. Kontroller vælte-afbryderanordningens funktion ved at
trykke på slukningsknappen (1), så pendulet aktiveres.
20. Geninstaller den automatiske tændmekanisme.
21. Geninstaller vindskærmen A/B.
22. Geninstaller kabinettet .
23. Skru de 5 skruer på kabinettet fast og anbring sensoren
bagpå kabinettet .
24. G e n i n s t a l l e r f o r b r æ n d i n g s k a m m e r e t  o g
brændstoftanken .
25. Geninstaller drejeknappen til justering af vægen .
Luk frontdækslet.
Anbring batterierne i batteriholderen og fyld
brændstoftanken med Qlima Premium Quality Fuels.
Anbring brændstoftanken i varmeapparatet og vent
mindst 30 minutter indtil vægen er helt gennemvædet
med brændstof.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Qlima R4224STC.

Stil et spørgsmål om Qlima R4224STC

Har du et spørgsmål om Qlima R4224STC men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Qlima R4224STC. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Qlima R4224STC så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.