Philips SHB4305 manual

Få vist brugermanualen for Philips SHB4305 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Philips
  • Product: Hovedtelefon
  • Model/navn: SHB4305
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Fransk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Dansk, Russisk, Svensk, Tjekkisk, Slovakisk, Polsk, Ungarer, Finsk, Nordmand, Engelsk, Tyrkisk, Ukrainsk, Portugisisk, Spansk

Indholdsfortegnelse

Side: 0
SHB4305
BASS+
Brugervejledning
Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support
Side: 2
1
EN
Contents
1	 Dine Bluetooth-in-ear-
hovedtelefoner    2
Høresikkerhed    2
Generelle oplysninger    2
2	 Dine trådløse Bluetooth-
hovedtelefoner    3
Hvad er der i kassen    3
Andre enheder    3
Oversigt over dine Bluetooth-in-
ear-hovedtelefoner    4
3	 Kom godt i gang    5
Oplad dine hovedtelefoner    5
Par hovedtelefonerne med din
mobiltelefon    5
4	 Brug dine hovedtelefoner    7
Slut hovedtelefonerne til en
Bluetooth-enhed    7
Hold styr på opkald og musik    7
Placering    8
Vælg den bedste pasform til stor,
fed bas    8
5	 Tekniske data    9
6	Bemærkning    10
Overensstemmelseserklæring    10
Bortskaffelse af udtjente
produkter og batterier    10
Overholdelse af EMF    10
Varemærker    11
7	 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)    12
Side: 3
2
EN
1	 Dine Bluetoo-
th-in-ear-ho-
vedtelefoner
Høresikkerhed
Fare
•
• For at undgå høreskader skal du begrænse
den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved
høj lydstyrke og indstille lydstyrken til et sikkert
niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er
den sikre lyttetid.
Sørg for, at følgende retningslinjer
overholdes, når du bruger headsettet.
•	 Sørg for, at følgende retningslinjer
overholdes, når du bruger
headsettet.
•	 Lyt ved en fornuftig lydstyrke i
kortere tidsrum.
•	 Vær omhyggelig med ikke at
justere lydstyrken kontinuerligt
opad, efterhånden som din hørelse
tilpasser sig lydniveauet.
•	 Undlad at skrue så højt op for
lyden, at du ikke kan høre, hvad der
foregår omkring dig.
•	 Du bør være ekstra forsigtig eller
slukke midlertidigt i potentielt farlige
situationer.
•	 Ekstremt lydtryk fra øre- og
hovedtelefoner kan forårsage
hørenedsættelse.
•	 Brug af hovedtelefoner med begge
ører dækket under kørsel i bil kan
ikke anbefales og kan være ulovligt
ved kørsel i nogle områder.
•	 Af sikkerhedsmæssige grunde
bør distraktioner fra musik eller
telefonopkald undgås, mens
der køres i trafikken eller i andre
potentielt farlige omgivelser.
Generelle oplysninger
Sådan undgås beskadigelse eller
funktionsfejl:
Forsigtig
•
• Udsæt ikke hovedtelefonerne for stærk varme.
•
• Undgå at tabe dine hovedtelefoner.
•
• Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp
eller sprøjt.
•
• Undgå at nedsænke hovedtelefonerne i vand.
•
• Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder
alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
•
• Hvis rengøring er nødvendig, skal du anvende
en blød klud, som om nødvendigt fugtes med
ganske lidt vand eller fortyndet mild sæbe.
•
• Det integrerede batteri må ikke udsættes for
ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
•
• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet
sættes forkert i. Udskift kun med samme eller
tilsvarende type.
Om drifts- og opbevaringstemperaturer
og luftfugtighed
•	 Bruges eller opbevares på et sted,
hvor temperaturen er mellem 0 ºC
(5 ºF) og 55 ºC (131 ºF) (op til 90 %
relativ luftfugtighed).
•	 Batteriets levetid kan forkortes
under forhold med høje eller lave
temperaturer.
Side: 4
3
EN
2	 Dine trådløse
Bluetoo-
th-hovedtele-
foner
Tillykke med dit køb, og velkommen til
Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte
af den support, som Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.
philips.com/welcome.
Med disse trådløse Philips-
hovedtelefoner kan du:
•	 nyde nemme trådløse, håndfri
opkald;
•	 høre og styre trådløs musik;
•	 skifte mellem opkald og musik.
Hvad er der i kassen
Philips Bluetooth-in-ear-
hovedtelefoner (SHB4305)
Udskiftelige ørepuder
USB-opladningskabel (kun til
opladning)
Lynvejledning
Andre enheder
En mobiltelefon eller -enhed (f.eks.
notebook, PDA, Bluetooth-adaptere,
MP3-afspillere osv.), som understøtter
Bluetooth og er kompatibel med
hovedtelefonerne (se ’Tekniske data’ på
side 9).
Side: 5
4
EN
Oversigt over dine
Bluetooth-in-ear-
hovedtelefoner
a	 Multifunktionsknap
b	 Mikrofon (bagsiden)
c	 Knap til lydstyrke-/sporkontrol
d	 LED-indikator
e	 Mikro-USB-opladningsstik
R
3
5
1
2
4
Side: 6
5
EN
3	 Kom godt i
gang
Oplad dine
hovedtelefoner
Advarsel
•
• Oplad kun med certificeret USB-adapter DC
5 V/0,5 A.
Bemærk
•
• Før du anvender hovedtelefonerne første
gang, oplades batteriet i 3 timer for at opnå
optimal batterikapacitet og -levetid.
•
• Brug kun det originale USB-opladningskablet
for at undgå beskadigelse.
•
• Afslut dit opkald, før du oplader
hovedtelefonerne, da tilslutning af
hovedtelefonerne til opladning vil slukke for
hovedtelefonerne.
Tilslut det medfølgende USB-
opladningskabel til:
•	 mikro-USB-opladningsstikket på
hovedtelefonerne og
•	 den certificerede oplader/USB-
port på en computer.
»
» LED’en lyser rødt under
opladning og slukker, når
hovedtelefonerne er fuldt
opladet.
Tip
•
• En fuld opladning tager normalt 2 timer.
Par hovedtelefonerne
med din mobiltelefon
Før du bruger hovedtelefonerne med
din mobiltelefon for første gang, skal de
parres med en mobiltelefon. Fuldført
parring etablerer et unikt krypteret
link mellem hovedtelefonerne og
mobiltelefonen. Hovedtelefonerne
gemmer de sidste 8 enheder i
hukommelsen. Hvis du prøver at parre
mere end 8 enheder, vil den tidligst
parrede enhed blive erstattet af en ny. 
1	 Kontroller, at hovedtelefonerne er
fuldt opladet og slukket.
2	 Hold multifunktionsknappen nede
i 6 sekunder, indtil den blå og den
hvide LED blinker skiftevis.
»
» Hovedtelefonerne forbliver i
parringstilstand i 5 minutter.
3	 Kontroller, at mobiltelefonen er
tændt, og at dens Bluetooth-
funktion er aktiveret.
4	 Par hovedtelefonerne med
mobiltelefonen. Yderligere
oplysninger fås i brugervejledningen
til din mobiltelefon.
Side: 7
6
EN
Følgende eksempel beskriver, hvordan
du kan parre hovedtelefonerne med din
mobiltelefon.
1	 Aktiver Bluetooth-funktionen på din
mobiltelefon, vælg BASS+ In-Ear.
2	 Indtast adgangskoden til headsettet
”0000” (4 nuller), hvis du bliver
bedt om det. Til mobiltelefoner
med Bluetooth 3.0 eller nyere er
det ikke nødvendigt at angive en
adgangskode.
BASS+ In-Ear
SHB4405
Side: 8
7
EN
4	 Brug dine
hovedtele-
foner
Slut hovedtelefonerne til
en Bluetooth-enhed
1	 Tænd for din
mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
2	 Hold multifunktionsknappen
nede i 2 sekunder for at tænde for
hovedtelefonerne.
»
» Den blå LED blinker.
»
» Hovedtelefonerne opretter
automatisk forbindelse
til den senest tilsluttede
mobiltelefon/Bluetooth-
enhed. Hvis den seneste
ikke er tilgængelig, forsøger
hovedtelefonerne at genoprette
forbindelsen til den næstsenest
tilsluttede enhed.
Tip
•
• Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-
enheden eller aktiverer Bluetooth-
funktionen, efter at hovedtelefonerne er
tændt, er du nødt til manuelt at oprette en
ny forbindelse mellem hovedtelefoner og
mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
Bemærk
•
• Hvis hovedtelefonerne ikke kan oprette
forbindelse til en Bluetooth-enhed inden for
rækkevidde inden for 5 minutter, slukker de
automatisk for at spare på batteriet.
Hold styr på opkald og
musik
Tænd/sluk
Opgave Knap Funktion
Tænd for
hovedte-
lefonerne.
Multifunk-
tionsknap
Tryk og hold
nede i 2
sekunder.
»
» Den blå
LED
blinker.
Sluk for
hovedte-
lefonerne.
Multifunk-
tionsknap
Tryk og hold
nede i 6
sekunder.
»
» Den hvide
LED er
tændt og
tones ud.
Musikbetjening
Opgave Knap Funktion
Afspil
musik, eller
sæt den på
pause.
Multi-
funkti-
onsknap
Tryk én gang.
Juster
lydstyrken.
+/- Tryk én gang.
Spring
frem.
+ Tryk og hold
nede i 2
sekunder.
Spring
tilbage
- Tryk og hold
nede i 2
sekunder.
Side: 9
8
EN
Opkaldskontrol
Opgave Knap Funktion
Besvar/
afslut
opkald.
Multi-
funkti-
onsknap
Tryk én gang.
»
» 1 bip.
Skift sam-
talepartner
under et
opkald.
Multi-
funkti-
onsknap
Tryk to gange.
Andre hovedtelefoners indikatorstatus
Hovedtelefonstatus Indikator
Hovedtelefonerne
sluttes til en
Bluetooth-
enhed, mens
hovedtelefonerne
er i standbytilstand,
eller mens du lytter
til musik.
Den blå LED
blinker hvert 8.
sekund.
Hovedtelefonerne er
klar til parring.
LED’en blinker
skiftevis blåt og
hvidt.
Hovedtelefonerne
er tændt, men ikke
forbundet til en
Bluetooth-enhed.
Den blå LED
blinker hurtigt.
Hvis der ikke
kan oprettes
forbindelse, slukker
hovedtelefonerne
automatisk inden
for 5 minutter.
Batteriet er ved at
være afladet.
Den hvide LED
blinker 2 gange
hvert 150. sekund,
indtil den løber tør
for strøm.
Batteriet er fuldt
opladet.
Den røde LED er
slukket.
Placering
1 2
3 4
Vælg den bedste
pasform til stor, fed bas
Side: 10
9
EN
5	 Tekniske data
•	 Musiktid: op til 6 timer
•	 Taletid: op til 5.6 timer
•	 Standbytid: Op til 110 timer
•	 Normal tid for en fuld opladning: 2
timer
•	 Genopladeligt
litiumionpolymerbatteri (110 mAh)
•	 Bluetooth 4.1, Bluetooth mono-
understøttelse (Headsetprofil
– HSP, Håndfri profil – HFP),
Bluetooth stereo-understøttelse
(Advanced Audio Distribution
Profile – A2DP; Audio Video
Remote Control Profile – AVRCP)
•	 Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
•	 Transmitterstyrke: < 20 dBm
•	 Dækningsområde: Op til 10 meter
(33 fod)
•	 Digital ekko- og støjreduktion
•	 Automatisk slukning
Bemærk
•
• Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Side: 11
10
EN
6	 Bemærkning
Overensstemmelseserklæ-
ring
Herved erklærer Gibson Innovations
Limited, at dette produkt overholder
de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du
kan se overensstemmelseserklæringen på
www.p4c.philips.com.
Bortskaffelse af udtjente
produkter og batterier
Dit produkt er udviklet og fremstillet på
basis af materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges.
Dette symbol på et produkt betyder, at
produktet er omfattet af EU-direktivet
2012/19/EU.
Dette symbol betyder, at produktet
indeholder et indbygget, genopladeligt
batteri, som er omfattet af EU-
direktivet 2013/56/EU, og som ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Vi anbefaler
stærkt, at du medbringer produktet
til et officielt indsamlingssted eller
et Philips-servicecenter, hvor du
kan få en fagmand til at fjerne det
genopladelige batteri. Undersøg reglerne
for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter
og genopladelige batterier. Følg lokale
regler, og bortskaf aldrig produktet og
genopladelige batterier med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter og genopladelige
batterier hjælper dig med at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
Fjern det integrerede batteri
Bemærk
•
• Sørg for, at headsettet kobles fra USB-
opladningskablet, før du tager batteriet ud.
Hvis der ikke findes et genbrugssystem
til elektroniske produkter i dit land, kan
du beskytte miljøet ved at fjerne og
genbruge batteriet, før du bortskaffer
headsettet.
Overholdelse af EMF
Dette produkt overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
elektromagnetiske felter.
Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt.
Emballagen er forenklet og består af tre
materialer: Pap (kasse), polystyrenskum
Side: 12
11
EN
(buffer) og polyethylen (poser,
beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan
genbruges, hvis det adskilles af et
specialfirma. Overhold de lokale regler
angående udsmidning af emballage,
brugte batterier og gammelt udstyr.
Varemærker
Bluetooth
Bluetooth®-mærket og -logoet er
registrerede varemærker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og Gibson
Innovations Limiteds brug af sådanne
mærker sker under licens. Andre
varemærker og firmanavne tilhører
deres respektive ejere.
Side: 13
12
7	 Ofte stillede
spørgsmål
(FAQ)
Mine Bluetooth-hovedtelefoner kan ikke
tændes.
Batteriniveauet er lavt. Oplad
hovedtelefonerne.
 
Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-
hovedtelefoner med en mobiltelefon.
Bluetooth er deaktiveret. Aktiver
Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon,
og tænd for mobiltelefonen, før du tænder
hovedtelefonerne.
 
Parring virker ikke.
Kontroller, at hovedtelefonerne er i
parringstilstand.
•	 Følg de trin, der er beskrevet
i denne brugervejledning (se
’Par hovedtelefonerne med din
mobiltelefon’ på side 5).
•	 Kontroller, at LED-lyset blinker
skiftevis blåt og hvidt, før du slipper
multifunktionsknappen. Bliv ved med
at holde knappen nede, hvis du kun
ser den blå LED.
Mobiltelefonen kan ikke finde
hovedtelefonerne.
•
• Hovedtelefonerne er muligvis sluttet til
en tidligere parret enhed. Sluk for den
tilsluttede enhed, eller flyt den uden
for rækkevidde.
•
• Parring er muligvis blevet nulstillet,
eller hovedtelefonerne er tidligere
blevet parret med en anden
enhed. Par hovedtelefonerne
med mobiltelefonen igen som
beskrevet i brugervejledningen (se
’Par hovedtelefonerne med din
mobiltelefon’ på side 5).
 Mine Bluetooth-hovedtelefoner er
sluttet til en Bluetooth-stereoaktiveret
mobiltelefon, men det er kun musik, der
afspilles på mobiltelefonens højttaler.
Se brugervejledningen til din
mobiltelefon. Vælg for at lytte til musik via
hovedtelefonerne.
 
Lydkvaliteten er dårlig, og lyden er
skrattende.
Bluetooth-enheden er uden for
rækkevidde. Gør afstanden mellem
hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden
mindre, eller fjern forhindringer mellem
dem.
 
Lydkvaliteten er dårlig, når jeg streamer
fra mobiltelefonen, og streaming af lyd er
meget langsom eller virker slet ikke.
Kontroller, at din mobiltelefon ikke kun
understøtter (mono) HSP/HFP men også
understøtter A2DP (se ’Tekniske data’ på
side 9).
 
Jeg kan høre men ikke styre musik
på min Bluetooth-enhed (f.eks.
afspil/pause/spring frem/tilbage).
Sørg for, at Bluetooth-lydkilden
understøtter AVRCP (se ’Tekniske data’ på
side 9).
Hvordan får jeg den bedste
basgengivelse fra mine øretelefoner?
Optimal basgengivelse kræver en god
tætning mellem øretelefonerne og dine
øregange.
Menneskets øre er unikt – størrelse og
form varierer fra person til person. Derfor
leveres øretelefonerne leveres med tre
par ørepuder med forskelligt design.
Prøv hvert par af under afspilning af
musik, og vælg det par, som tilbyder den
bedste komfort og basgengivelse. Hvis
ørepuderne sidder korrekt, burde du
bemærke, at de også blokerer mere for
baggrundsstøjen.
Side: 14
13
 
For at få yderligere support skal du
besøge www.philips.com/support.
Side: 15
2017 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder
forbeholdes.
Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af
Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er
garantigiver i forhold til dette produkt.
Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede
varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og
benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.
UM_SHB4305_00_DA_V1.0
WK1732

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Philips SHB4305.

Stil et spørgsmål om Philips SHB4305

Har du et spørgsmål om Philips SHB4305 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Philips SHB4305. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Philips SHB4305 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.