Philips 6000 series 43PUS6262 manual

Få vist brugermanualen for Philips 6000 series 43PUS6262 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Philips
  • Product: LED TV
  • Model/navn: 6000 series 43PUS6262
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Fransk, Italiensk, Hollandsk, Tysk, Spansk, Dansk, Nordmand, Portugisisk, Svensk, Tjekkisk, Slovakisk, Finsk, Polsk, Ungarer, Tyrkisk, Rumænsk, Russisk, Ukrainsk, Engelsk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
Indhold
1 Få support 3
1.1 Identificer og registrer dit TV 3
1.2 TV-hjælp og brugervejledning 3
1.3 Onlinehjælp og brugervejledning 3
1.4 Kundeservice/reparation 3
2 Software 4
2.1 Opdater software 4
2.2 Softwareversion 4
3 Lynvejledning 5
3.1 Fjernbetjening 5
3.2 IR-sensor 6
3.3 Joystick - lokal styring 6
4 Opsætning 8
4.1 Læs om sikkerhed 8
4.2 TV-placering 8
4.3 Tænd for TV'et 8
5 Tilslutninger 10
5.1 Tilslutningsguide 10
5.2 Antenne 10
5.3 Satellit 10
5.4 Videoenhed 10
5.5 Lydenhed 11
5.6 Mobil enhed 12
5.7 Anden enhed 13
6 Skift kilde 16
6.1 Liste over kilder 16
6.2 Omdøb enhed 16
6.3 Genscan tilslutninger 16
7 Kanaler 17
7.1 Om kanaler, og skift kanaler 17
7.2 Installer kanal 17
7.3 Kanalliste 22
7.4 Favoritkanaler 23
7.5 Tekst/tekst-TV 24
8 TV-guide 26
8.1 Det skal du bruge 26
8.2 Brug af TV-guiden 26
9 Optagelse og TV på pause 28
9.1 Optagelse 28
9.2 Pause TV 29
10 Videoer, fotos og musik 30
10.1 Fra en USB-forbindelse 30
10.2 Fotos 30
10.3 Videoer 30
10.4 Musik 31
11 Åbn menuer med TV-indstillinger 32
11.1 Startmenu, oversigt 32
11.2 Hjælpeprogrammer 32
11.3 Hurtige indstillinger og Alle indstillinger 32
11.4 Alle indstillinger 32
12 Netværk 41
12.1 Hjemmenetværk 41
12.2 Opret forbindelse til netværk 41
12.3 Netværksindstillinger 42
13 Smart TV 44
13.1 Opsætning af Smart TV 44
13.2 Smart TV-startside 44
13.3 App-galleri 44
13.4 Multi View 44
14 Ambilight 45
14.1 Ambilight, Til eller Fra. 45
14.2 Ambilight-lysstyrke, mætning 45
14.3 Ambilight+hue 45
14.4 Avancerede Ambilight-indstillinger 46
15 Netflix 48
16 Miljø 49
16.1 European Energy Label 49
16.2 Bortskaffelse 49
17 Specifikationer 50
17.1 Strøm 50
17.2 Modtagelse 50
17.3 Skærmopløsning 50
17.4 Understøttet indgangsopløsning - video 50
17.5 Understøttet indgangsopløsning - computer
50
17.6 Lyd 51
17.7 Multimedie 51
17.8 Tilslutningsmuligheder 51
18 Fejlfinding 52
18.1 Tips 52
18.2 Tænd 52
18.3 Fjernbetjening 52
18.4 Kanaler 52
18.5 Satellit 53
18.6 Billede 53
18.7 Lyd 54
18.8 HDMI - UHD 55
18.9 USB 55
18.10 Wi-Fi og internet 55
18.11 Forkert sprog i menuerne 55
19 Sikkerhed og pleje 56
19.1 Sikkerhed 56
19.2 Vedligeholdelse af skærmen 57
20 Vilkår for anvendelse 58
21 Ophavsrettigheder 59
21.1 MHL 59
21.2 Ultra HD 59
21.3 HDMI 59
21.4 Dolby Digital 59
21.5 DTS 2.0 + Digital Out™ 59
21.6 Wi-Fi Alliance 59
21.7 Andre varemærker 59
22 Open source 60
22.1 Open source-software 60
22.2 Open Source-licens 60
Indeks 61
2
Side: 2
1
Få support
1.1
Identificer og registrer dit TV
Identificer dit TV - TV'ets modelnummer og
serienummer
Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets
modelnummer og serienummer. Find disse numre på
pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i
bunden af TV'et.
Registrer dit TV
Registrer dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder
fuld support (herunder downloads), adgang til særlige
oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter,
mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige
undersøgelser om nye udgaver.
Gå til www.philips.com/welcome
1.2
TV-hjælp og
brugervejledning
 Indstillinger > Hjælp
Du kan bruge hjælpefunktionen til at udføre
fejlfinding på og få flere oplysninger om dit TV.
• Kontroller TV'et- du kan kontrollere, om billede, lyd
og Ambilight* fungerer korrekt under afspilning af et
kort videoklip.
• Kontroller netværket - Kontroller
netværksforbindelsen.
• Opdater softwaren - Kontroller tilgængelige
softwareopdateringer.
• Brugervejledning - Læs brugervejledningen for at få
oplysninger om TV'et.
• Fejlfinding - Find svar på ofte stillede spørgsmål.
• Fabriksindstillinger - Nulstil alle indstillinger til
fabriksindstillingerne.
• Geninstaller TV - Geninstaller og gentag hele TV-
installationen.
• Kontaktoplysninger - Viser telefonnummeret eller
webadressen for dit land eller område.
* Ambilight er kun for TV-modellerne xxPUS6262,
xxPUT6262.
1.3
Onlinehjælp og
brugervejledning
Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit
Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan
vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.
Gå til www.philips.com/support.
På supportwebstedet kan du finde dit lands
kontakttelefonnummer samt svar på ofte stillede
spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af
vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller
via e-mail.
Du kan downloade ny TV-software eller
brugervejledningen til at læse på computeren.
Få flere oplysninger om TV-fejlfinding og ofte stillede
spørgsmål (FAQ)...
Gå
til http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/
portal/en/ModelSelect
TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer
For at udføre udvidede anvisningssekvenser på en
nemmere måde, kan du downloade TV-Hjælp i PDF-
format, der kan læses på din smartphone, tablet eller
computer. Du kan også printe den relevante Hjælp-
side fra computeren.
Du kan downloade Hjælp (brugervejledningen)
fra www.philips.com/support
1.4
Kundeservice/reparation
Du kan få support eller få foretaget reparation ved at
ringe til Kundeservice i dit land. Vores serviceteknikere
sørger for en reparation, hvis det er nødvendigt.
Find telefonnummeret i den trykte dokumentation,
der fulgte med TV'et.
Eller gå til vores websted www.philips.com/support,
og vælg dit land, hvis det er nødvendigt.
TV'ets modelnummer og serienummer
Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets
modelnummer og serienummer. Find disse numre på
pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i
bunden af TV'et.
 Advarsel
Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre
alvorlig personskade, uoprettelige skader på TV'et og
gøre garantien ugyldig.
3
Side: 3
2
Software
2.1
Opdater software
Søg efter opdateringer
Opdater fra internettet
 (Hjem) > Indstillinger > Opdater software > Søg
efter opdateringer > Internet
Find selv en softwareopdatering.
• Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du
muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-
softwaren. Du skal bruge en
højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis
du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du
udfører opdateringen.
• Under opdateringen af software er der ikke noget
billede, og TV'et slukkes og tændes igen. Dette kan
ske flere gange. Opdateringen kan tage et par
minutter.
• Vent, indtil TV-billedet kommer tilbage. Undlad at
trykke på tænd-/slukknappen  på TV'et eller på
fjernbetjeningen under opdateringen af software.
Opdater fra USB
 (Hjem) > Indstillinger > Opdater software > Søg
efter opdateringer > USB
• Du skal bruge en computer med en hurtig
internetforbindelse og en USB-hukommelsesenhed til
at uploade softwaren på TV'et.
• Brug en USB-hukommelsesenhed med mindst 512
MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er
deaktiveret.
1 - Start opdateringen på TV'et
Vælg Opdater software > Søg efter opdateringer >
USB, og tryk så på OK.
2 - Identificer TV'et
Isæt USB-hukommelsesstikket i én af USB-
forbindelserne på TV'et.
Vælg Start, og tryk på OK. En identifikationsfil skrives
på USB-hukommelsesenheden.
3 - Download TV-softwaren
- Sæt USB-hukommelsesstikket i computeren.
- Find filen update.html på USB-
hukommelsesenheden, og dobbeltklik på den.
- Klik på Send ID.
- Hvis der er ny software tilgængelig, downloades .zip-
filen.
- Efter download pakkes filen ud, og
filen autorun.upg kopieres over på USB-
hukommelsesenheden.
- Læg ikke filen i en mappe.
4 - Opdatering af TV-softwaren
Sæt USB-hukommelsen i TV'et igen. Opdateringen
starter automatisk.
TV'et slukkes (i 10 sekunder) og tændes derefter igen.
Vent venligst.
Undgå at . . .
• bruge fjernbetjening
• fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et
• trykke på  to gange
• trykke på tænd/sluk-knappen på TV'et
TV'et slukker (i 10 sekunder) og tænder derefter igen.
Vent venligst.
TV-softwaren er blevet opdateret. Du kan bruge TV'et
igen.
Slet filen autorun.upg fra USB-hukommelsen med
henblik på at forebygge utilsigtet opdatering af TV-
softwaren.
Lokale opdateringer
 (Hjem) > Indstillinger > Opdater
software > Lokale opdateringer.
Kun til forhandlere og ekspertbrugere.
Søg efter OAD-opdateringer (Over-
the-Air Download)
 (Hjem) > Indstillinger > Opdater
software > Søg efter OAD-opdateringer.
Scan for at søge efter en OAD-softwareopdatering.
2.2
Softwareversion
 (Hjem) > Indstillinger > Opdater
software > Aktuelle softwareoplysninger
Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion.
4
Side: 4
3
Lynvejledning
3.1
Fjernbetjening
Batterier og rengøring
Udskiftning af batterier
Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på
fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for
strøm.
For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet
på fjernbetjeningens bagside.
1 - Skyd batteridøren i pilens retning.
2 - Udskift de gamle batterier med 2
type AAA-R03-1,5 V-batterier. Sørg for, at
batteriernes + og - poler er placeret korrekt.
3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det
tilbage, indtil det klikker på plads.
• Fjern batterierne, hvis du ikke bruger
fjernbetjeningen i lang tid.
• Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med
reglerne for bortskaffelse.
Rengøring
Din fjernbetjening er behandlet med en belægning,
der kan modstå ridser.
Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud.
Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller
husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.
Tastoversigt
Top
1 -  Standby / Til
Tænder TV'et, eller sætter det på standby.
2 - Afspil og optag
• Afspil , for at afspille.
• Pause , for at sætte afspilning på pause
• Stop , for at stoppe afspilning
• Tilbagespoling , for at spole tilbage
• Hurtigt frem , for at spole hurtigt frem
• Optag , for at starte optagelse
3 -  Ambilight
Vælger en Ambilight-stil eller slår Ambilight fra.
4 -  TV GUIDE
Åbner eller lukker TV-guiden.
5 –  Søg
Sådan åbner du siden for Smart TV-søgninger.
6 – Indstillinger
Åbner menuen for hurtige indstillinger.
7 –  SOURCES
Åbner Source-menuen.
8 –  LIST
Åbner eller lukker kanallisten.
Mellem
1 – Hjem
Åbner Home-menuen.
2 –  SMART TV
5
Side: 5
Åbner Smart TV-startsiden.
3 –     farvetaster
Direkte valg af muligheder. Den blå tast  åbner
Hjælp.
4 –  INFO
Åbner eller lukker programinformationer.
5 –  TILBAGE
Lukker en menu uden at ændre en indstilling.
6 –  – EXIT
Skifter tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-
applikation.
7 –  OPTIONS
Åbner eller lukker menuen Indstillinger.
8 - OK-tast
Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten,
mens du ser TV.
9 - Pile-/navigationstaster
Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.
10 -  MULTIVIEW
Åbner en ekstra, lille skærm.
Nederst
1 – 
Åbner Netflix-app'en direkte. Når TV'et er tændt eller i
standby.
• Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du se Netflix
på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til
internettet.
• Åbn Netflix, tryk på  for at åbne Netflix-
appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV
på standby.
www.netflix.com
2 –  Lydstyrke
Regulerer lydstyrken.
3 – Nummertaster
Vælger en kanal direkte.
4 – SUBTITLE
Slår undertekster til, fra eller viser dem automatisk.
5 –  Kanal
Skifter til den næste eller forrige kanal på kanallisten.
Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.
Starter det næste eller forrige kapitel på en disk.
6 –  Lydløs
Slår lyden til eller fra.
7 - TEXT
Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.
3.2
IR-sensor
TV'et kan modtage kommandoer fra en
fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende
kommandoer. Hvis du bruger denne type
fjernbetjening, skal du altid pege med
fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden
af TV'et.
 Advarsel
Undgå at stille genstande foran TV’ets infrarøde
sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.
3.3
Joystick - lokal styring
Knapper på TV
Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller dens batteri
er fladt, kan du stadig betjene grundlæggende TV-
funktioner.
Sådan åbner du grundmenuen…
1 - Når TV'et er tændt, skal du trykke på
joystickknappen bag på TV'et for at hente
grundmenuen frem.
2 - Tryk venstre eller højre for at
6
Side: 6
vælge  Lydstyrke,  Kanal eller  Kilder.
Vælg  Demo for at starte en demofilm.
3 - Tryk op eller ned for at regulere lydstyrken eller
finde næste eller forrige kanal. Tryk op eller ned for at
gennemgå listen over kilder, herunder valg af tuner.
Menuen forsvinder automatisk.
7
Side: 7
4
Opsætning
4.1
Læs om sikkerhed
Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.
Tryk på farvetasten  Søgeord under Hjælp >
Brugervejledning, og se under Sikkerhed og pleje for
at læse anvisningerne.
4.2
TV-placering
Tip om placering
• Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte
på skærmen.
• Placer TV'et højst 15 cm fra væggen.
• Den ideelle betragtningsafstand til TV'et er 2 til 5
gange skærmens diagonale længde. Når du sidder
ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af
skærmen.
TV-stander
Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren
i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne
vejledning, kan du downloade den
fra www.philips.com.
Brug modelnummeret på TV'et til at
finde Lynhåndbogen til download.
Vægmontering
Dit TV er også forberedt til et VESA-kompatibelt
vægbeslag (sælges separat).
Brug følgende VESA-kode, når du køber vægbeslaget
. . .
• 43PUx6262
VESA MIS-F 200x200, M6
• 49PUx6262
VESA MIS-F 400x200, M6
• 55PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
• 65PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
Forberedelse
Tag først de 4 plastikskruehætter ud af gevindhullet
bag på TV'et.
Sørg for, at metalskruerne, der skal anvendes til at
montere TV'et på det VESA-kompatible beslag, går
ca. 10 mm ind i TV'ets gevindhuller.
Forsigtig
Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og
bør kun udføres af kvalificerede fagfolk.
Vægmonteringen til TV'et skal overholde
sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også
sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.
TP Vision Europe B.V. kan ikke tilskrives noget ansvar
for forkert montering eller montering, der resulterer i
en ulykke eller personskade.
4.3
Tænd for TV'et
Tilslut strømkablet
• Sæt strømkablet i stikket POWER bag på TV'et.
• Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
• Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er
tilgængeligt.
• Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i
stikket, aldrig i ledningen.
8
Side: 8
Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i
standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten,
hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for
at spare energi.
Tændt eller Standby
Før du tænder for TV'et, skal du sørge for, at
strømstikket er sat i POWER-stikket bag på TV'et.
Tænd
• Tryk på den lille joystickknap på bagsiden af TV'et.
Skifte til standby
Du kan sætte TV'et på standby ved at trykke
på  på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på
den lille joystickknap på bagsiden af TV'et.
TV'et er stadig tilsluttet lysnettet i standbytilstand,
men det bruger kun ganske lidt strøm.
For at slukke helt for TV'et skal du tage strømkablet
ud af stikkontakten.
Når du frakobler strømstikket, skal du altid tage fat i
stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid
har nem adgang til strømstik, strømkabel og
stikkontakt.
9
Side: 9
5
Tilslutninger
5.1
Tilslutningsguide
Tilslut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med
den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af
god kvalitet for at sikre en god overførsel af billede og
lyd.
Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type
og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan
ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt
typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et
automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger,
når du skifter over til enheden i menuen Kilder.
Har du brug for hjælp til at slutte flere enheder til
TV'et, kan du gå ind på Philips' tilslutningsguide for
TV. Guiden giver oplysninger om tilslutning, og hvilke
kabler du skal bruge.
Gå ind på www.connectivityguide.philips.com
5.2
Antenne
Tilslut antennestikket til Antennetilslutningen bag på
TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.
Du kan tilslutte din egen antenne eller et
antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC
koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.
Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-C-
indgangssignaler.
5.3
Satellit
Sæt satellitstikket af F-typen i
satellittilslutningen SAT bag på TV'et.
5.4
Videoenhed
HDMI
En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og
lydkvalitet.
For at opnå den bedst mulige kvalitet af
signaloverførslen anvendes et højhastigheds HDMI-
kabel, der ikke er længere end 5 m, og tilslut samtidig
enheder, som understøtter HDR på HDMI 2 eller
HDMI 3.
Kopibeskyttelse
HDMI-kabler understøtter HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP er et
kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af
indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen
kaldes også DRM (Digital Rights Management).
10
Side: 10
Komponent
Y Pb Pr – Komponent-video er en tilslutning af høj
kvalitet.
YPbPr-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler
(High Definition). Ud over signalerne Y, Pb og Pr skal
du føje et Audio venstre- og højre-signal til lyd.
Sørg for, at YPbPr-tilslutningsfarverne (grøn, blå, rød)
passer til farverne på kabelstikkene.
Brug et Audio L/R cinch-kabel, hvis enheden også har
lyd.
Komposit
CVBS - Komposit-video er en tilslutning af høj
kvalitet. Ved siden af CVBS-signalet findes signalerne
for lyd V/H.
• Y deler jackstik med CVBS.
• Komponent og komposit deler jackstik til lyd.
5.5
Lydenhed
HDMI ARC
På TV’et er det kun HDMI 1, der har HDMI
ARC (Audio Return Channel – lydreturkanal).
Hvis enheden, typisk et HTS (hjemmebiografsystem),
også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den
til HDMI 1-tilslutningen på TV'et. Med HDMI ARC-
tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra
lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI
ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.
Digital lydudgang - optisk
Lydudgang - optisk er en lydtilslutning af høj kvalitet.
Denne optiske tilslutning kan bære 5.1-lydkanaler.
Hvis din enhed, typisk et hjemmebiografsystem, ikke
har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge denne
tilslutning med en optisk lydindgang på
hjemmebiografsystemet. Den optiske
lydudgangsforbindelse sender lyden fra TV'et til
hjemmebiografsystemet.
11
Side: 11
Øretelefoner
Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til -stikket
på siden af TV'et. Stikket er et 3,5 mm mini-jackstik.
Du kan regulere hovedtelefonernes lydstyrke separat.
5.6
Mobil enhed
Wi-Fi Direct / Miracast
Om Wi-Fi Miracast
Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og
dine videoer fra en mobil enhed på dit TV med Wi-Fi
Miracast™. Den mobile enhed og TV'et skal være
inden for rækkevidde, hvilket normalt betyder i det
samme lokale.
Kontroller, om din mobile enhed er klar til Miracast.
Dit TV er en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-enhed. Med
Miracast™ kan du trådløst få vist og dele din
smartphone-, tablet- eller computerskærm på din TV-
skærm. Du kan streame videoer (lyd og video) samt
dele fotos eller andet på enhedens skærm. Det er ikke
nødvendigt at tilslutte enheden til hjemmenetværket.
Både TV'et og enheden skal være Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™-enheder og have Miracast aktiveret.
Miracast på dette TV er underlagt HDCP-protokollen
og kan ikke vise kopibeskyttet premium-indhold
udsendt af en enhed. Den maksimale
videoopløsning, der understøttes, er 720p ved 2,4
GHz Wi-Fi eller 1080p ved 5 GHz Wi-Fi.
Du kan få flere oplysninger om Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ ved at gå til www.wi-fi.org
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ er
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Brug af Miracast
Tænd Miracast
Tryk på  SOURCES > Miracast
Del en skærm på TV'et
1 - Aktiver Miracast (skærmspejling) på din mobile
enhed.
2 - Vælg TV'et på din mobile enhed. (Dette TV vil
blive vist som TV-modelnavn)
3 - Vælg TV-navnet på din mobile enhed efter
tilslutning, så kan du få glæde af Miracast.
Stop deling
Du kan stoppe deling af en skærm fra TV'et eller fra
den mobile enhed.
Fra enheden
Ved hjælp af det program, du bruger til at starte
Miracast, kan du frakoble og stoppe visning af
enhedsskærmen på TV'et. TV'et skifter tilbage til de
senest valgte program.
Fra TV'et
Hvis du vil stoppe med at få vist en enheds skærm på
TV'et, kan du . . .
• trykke på  EXIT for at se en TV-udsendelse
• trykke på  (Hjem) for at starte en anden aktivitet
på TV'et
• trykke på  SOURCES for at åbne menuen Kilder
og vælge en tilsluttet enhed.
Nulstil Wi-Fi Miracast-forbindelse
Alle tidligere tilsluttede enheder gemmes på listen
med Wi-Fi Miracast-forbindelser.
Sådan slettes alle tilsluttede Miracast-enheder…
 (Hjem) > Indstillinger > Alle indstillinger > Netværk
> Nulstil Wi-Fi Miracast-forbindelse.
Skærmforsinkelse
Den normale forsinkelse ved deling af en skærm med
Miracast er omkring 1 sekund. Forsinkelsen kan være
længere, hvis du anvender ældre enheder med
mindre processorkraft.
12
Side: 12
MHL
Dette TV er kompatibelt med MHL™.
Hvis din mobile enhed også er kompatibel med MHL,
kan du slutte din mobile enhed til TV'et med et MHL-
kabel. Med det tilsluttede MHL-kabel kan du dele
indholdet på din mobile enhed med TV-skærmen. Din
mobile enhed oplader sit batteri på samme tid. MHL-
tilslutningen er velegnet til at se film eller spille spil fra
din mobile enhed på TV i længere tid.
Opladning
Med det tilsluttede MHL-kabel oplader din enhed,
mens TV'et er tændt (ikke på standby).
MHL-kabel
Du skal bruge et passivt MHL-kabel (HDMI til mikro-
USB) for at tilslutte din mobile enhed til TV'et. Du kan
få brug for en ekstra adapter til at oprette forbindelse
til din mobile enhed. Brug HDMI 3 MHL-tilslutningen
for at tilslutte MHL-kablet til TV'et.
MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
MHL, LLC.
Apps - Philips TV Remote App
Med TV Remote App har du kontrol over medierne
omkring dig. Send fotos, musik eller videoer til den
store TV-skærm, eller se alle dine TV-kanaler live på
din tablet eller telefon. Søg efter det, du vil se, i TV-
guiden og se det på din telefon eller på TV'et. Med TV
Remote App kan du bruge din telefon som
fjernbetjening*.
Download Philips TV Remote App fra din foretrukne
app-butik i dag.
Philips TV Remote App fås til iOS og Android og er
gratis.
* Når du bruger din telefon som fjernbetjening, kan
TV'et ikke tændes eller slukkes via telefonen.
5.7
Anden enhed
CAM med smartkort – CI+
Om CI+
Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.
Med CI+ kan du se premium-HD-programmer, f.eks.
film og sport, som udbydes af digital-TV-udbydere i
din region. Disse programmer er kodet af TV-
udbydere og skal afkodes med et forudbetalt
CI+-modul.
Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul
(Conditional Access Module - CAM) og et
medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres
premium-programmer. Disse programmer har et højt
niveau af kopibeskyttelse.
Kontakt en udbyder af digital-TV for at få flere
oplysninger om vilkår og betingelser.
Smartkort
Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul
(Conditional Access Module - CAM) og et
medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres
premium-programmer.
Sæt smartkortet i CAM-modulet. Se vejledningen, du
har modtaget fra udbyderen.
Sådan sættes CAM-modulet i TV'et...
1. Se CAM-kortet for at få oplysninger om den
korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan
beskadige CAM-modulet og TV'et.
2. Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-
modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt
sætte det i stikket COMMON INTERFACE.
3. Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde
permanent i stikket.
Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få
minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-
modul indsættes, og abonnementet er betalt
(abonnementsmetoderne kan variere), kan du se
kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.
CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV.
Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere
kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-
13
Side: 13
modulet.
USB-flash-drev
Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et
tilsluttet USB-flashdrev. Indsæt et USB-flashdrev i en
af USB-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.
TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der
viser indholdet.
Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du
trykke på  SOURCES og vælge USB.
Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller
afspilning af indhold fra et USB-flashdrev, skal du
trykke på farvetasten  Søgeord i Hjælp og
finde Fotos, videoer og musik.
USB-harddisk
Installation
Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du sætte en TV-
udsendelse på pause eller optage den. TV-
udsendelsen skal være på en digital kanal (DVB-
udsendelse eller lignende).
Før du kan sætte en udsendelse på pause eller
optage den, skal du tilslutte og formatere en USB-
harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-
harddisken.
Sådan sætter du en udsendelse på pause
Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du
bruge en USB-kompatibel harddisk med mindst 4 GB
diskplads.
Sådan optager du
For at sætte en udsendelse på pause og optage den
har du brug for mindst 250 GB ledig hukommelse på
harddisken. Hvis du vil optage en udsendelse med
TV-guidedata fra internettet, skal internetforbindelsen
være installeret på dit TV, før du installerer USB-
harddisken.
1 - Tilslut USB-harddisken til en
af USB-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre
USB-enheder i de andre USB-porte, når du
formaterer.
2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.
3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal
du trykke  (Pause). Når kanalen sættes på pause,
starter formateringen.
Følg anvisningerne på skærmen.
Når USB-harddisken er formateret, skal den være
tilsluttet permanent.
Advarsel
USB-harddisken er formateret udelukkende til dette
TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et
andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller
ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-
program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du
formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere
indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk,
der er installeret på dit TV, skal omformateres for at
kunne bruges med en computer.
Tryk på farvetasten  Søgeord under Hjælp, og se
under USB-harddisk for at læse instruktionerne.
Formatering
Før du kan sætte en udsendelse på pause eller
optage den, skal du tilslutte og formatere en USB-
harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-
harddisken. Hvis du vil optage en udsendelse med
TV-guidedata fra internettet, skal internetforbindelsen
14
Side: 14
være installeret, før du installerer USB-harddisken.
Advarsel
USB-harddisken er formateret udelukkende til dette
TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et
andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller
ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-
program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du
formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere
indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk,
der er installeret på dit TV, skal omformateres for at
kunne bruges med en computer.
Sådan gør du for at formatere en USB-harddisk...
1 - Tilslut USB-harddisken til en
af USB-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre
USB-enheder i de andre USB-porte, når du
formaterer.
2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.
3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal
du trykke  (Pause). Når kanalen sættes på pause,
starter formateringen. Følg anvisningerne på
skærmen.
4 - TV'et vil spørge dig, om du vil bruge en USB-
harddisk til at gemme apps. Accepter, hvis du vil.
5 - Når USB-harddisken er formateret, skal den være
tilsluttet permanent.
15
Side: 15
6
Skift kilde
6.1
Liste over kilder
• Tryk på  SOURCES for at åbne menuen Kilder.
• Du kan skifte til en tilsluttet enhed ved at vælge
enheden med pilene  (op) eller  (ned) og
trykke på OK.
• For at lukke menuen Kilde uden at skifte til en enhed
skal du trykke på SOURCES igen.
6.2
Omdøb enhed
• Kun CVBS-, YPbPr-, HDMI-kilder kan omdøbes eller
erstatte enhedsikon.
1 - Tryk på SOURCES, og vælg CVBS, YPbPr eller
HDMI.
2 - Tryk på  Rediger, og tryk på OK.
3 - Vælg et af enhedsikonerne, og tryk på OK,
hvorefter det forudindstillede navn vises i
indtastningsfeltet.
4 - Tryk OK i indtastningsfeltet, og indtast derefter et
nyt navn ved hjælp af skærmtastaturet.
- Tryk på tasten (rød) for at indtaste med små
bogstaver
- Tryk på tasten  (grøn) for indtaste med store
bogstaver
- Tryk på tasten  (gul) for at indtaste tal og
symboler
- Tryk på tasten (blå) for at slette et tegn
5 - Vælg Udført, når du er færdig med redigeringen.
6.3
Genscan tilslutninger
Du kan genscanne alle TV-tilslutninger for at
opdatere menuen Kilder med nyligt tilsluttede
enheder.
Gør følgende for at genscanne tilslutninger...
1 - Tryk på  SOURCES for at åbne menuen
Kilder.
2 - Tryk på  (op) for at vælge ikonet  øverst til
højre i menuen Kilder.
3 - Tryk på OK for at begynde at scanne
tilslutningerne.
16
Side: 16
7
Kanaler
7.1
Om kanaler, og skift kanaler
Sådan vises TV-kanaler
• Tryk på . TV'et stiller ind på den TV-kanal, du
sidst har set.
• Tryk på  (Hjem) > Kanaler, og tryk på OK.
• Tryk på  + eller  - for at skifte kanaler.
• Kender du nummeret på kanalen, tastes det ind med
taltastaturet. Tryk på OK, når du har indtastet
nummeret, for at skifte kanaler.
• For at gå tilbage til den forrige kanal skal du trykke
på  BACK.
Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste
• Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke
på  LIST for at åbne kanallisterne.
• Kanallisten kan have adskillige sider med kanaler.
Tryk på  + eller  - for at springe til næste eller
forrige side.
• Tryk på  LIST igen for at lukke kanallisterne
uden at skifte kanal.
Kanalikoner
Efter en Automatisk kanalopdatering i kanallisten
markeres nyligt fundne kanaler med en  (stjerne).
Hvis du låser en kanal, vil den blive markeret med
en  (lås).
Radiokanaler
Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige,
installeres de digitale radiostationer i forbindelse med
installationen. Du kan skifte til en radiostation på
samme måde, som du skifter til en TV-kanal.
Dette TV kan modtage den digitale TV-standard DVB.
TV'et fungerer muligvis ikke med visse udbydere af
digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for
standarden.
7.2
Installer kanal
Antenne og kabel
Søg manuelt efter kanaler og kanalindstillinger
Søg efter kanaler
Opdatering af eksisterende kanalliste
 (Hjem) > Indstillinger >
Antenne-/kabelinstallation > Søg efter
kanaler > Opdater kanaler
Geninstallation af alle kanaler
 (Hjem) > Indstillinger >
Antenne-/kabelinstallation > Søg efter
kanaler > Geninstaller kanaler
1 - Vælg det land, hvor du er nu, og tryk på OK.
2 - Vælg Antenne (DVB-T) eller Kabel (DVB-C) ,
og vælg et element, som du vil geninstallere.
3 - Vælg Digitale og analoge kanaler, Kun digitale
kanaler eller Kun analoge kanaler.
4 - Vælg Start, og tryk på OK for at opdatere
kanalerne. Dette kan tage nogle få minutter.
Kanalindstillinger
 (Hjem) > Indstillinger >
Antenne-/kabelinstallation > Søg efter
kanaler > Geninstaller kanaler
1 - Vælg det land, hvor du er nu, og tryk på OK.
2 - Vælg Antenne (DVB-T) eller Kabel (DVB-C) ,
og vælg et element, som du vil geninstallere.
3 - Vælg Digitale og analoge kanaler, Kun digitale
kanaler eller Kun analoge kanaler.
4 - Vælg Indstillinger, og tryk på OK.
5 - Tryk på  Nulstil for at nulstille, eller tryk på
 Udført for at gennemføre indstillingerne.
Frekvensscanning
Vælg metoden til søgning af kanaler.
• Hurtig: Vælg den hurtige metode, og brug de
foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste
kabeludbydere i dit land.
• Fuld: Hvis resultatet er, at der ikke er installeret
nogen kanaler, eller hvis der mangler kanaler, kan du
vælge den udvidede Fuld-metode. Med denne
metode tager det lidt længere tid at søge efter og
installere kanaler.
• Avanceret: Hvis du har modtaget en specifik
netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal
du vælge Avanceret.
Frekvenstrinstørrelse
Dit TV søger efter kanaler i trin på 8 MHz.
Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen
kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du
søge i mindre trin af 1 MHz. Med trin på 1 MHz tager
det længere tid at søge efter og installere kanaler.
Netværksfrekvenstilstand
Hvis du har tænkt dig at bruge Hurtig-metoden
i Frekvensscanning til at søge efter kanaler, skal du
vælge Automatisk. Dit TV bruger 1 af de
foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC -
Homing Channel), som anvendes af de fleste
kabeludbydere i dit land.
Hvis du har modtaget en specifik
netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal
17
Side: 17
du vælge Manuel.
Netværksfrekvens
Med Netværksfrekvenstilstand indstillet til Manuel
kan du her indtaste den netværksfrekvensværdi, du
modtog fra din kabeludbyder. Brug taltasterne til at
indtaste værdien.
Netværks-ID
Indlæs det netværks-ID, du har modtaget af din kabel-
TV-udbyder.
Symbolhastighedsstilstand
Hvis din kabel-TV-udbyder ikke tildelte dig en specifik
symbolhastighedsværdi til installation af TV-
kanalerne, skal du lade
indstillingen Symbolhastighedsstilstand stå
på Automatisk.
Hvis du har modtaget en specifik
symbolhastighedsværdi, skal du vælge Manuel.
Symbolhastighed
Hvis Symbolhastighedsstilstand er indstillet til
Manuel, kan du indtaste den
symbolhastighedsværdien med taltasterne.
Gratis / kodet
Hvis du har et abonnement og et CAM-modul -
Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester,
skal du vælge Gratis + kodet. Hvis du ikke har
abonnement til betalings-TV-kanaler, kan du
vælge Kun gratis kanaler.
Automatisk søgning efter kanaler
 (Hjem) > Indstillinger >
Antenne-/kabelinstallation > Automatisk
kanalopdatering
Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille
TV'et til automatisk at opdatere listen med nye
kanaler.
Du kan også selv starte en kanalopdatering.
Automatisk kanalopdatering
Én gang om dagen, kl. 6:00 om morgenen, opdaterer
TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler
gemmes i listen Alle kanaler, men også i listen Nye
kanaler. Tomme kanaler fjernes.
Hvis der er fundet nye kanaler, eller hvis kanaler
opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et
tændes. TV'et skal være på standby for automatisk at
kunne opdatere kanaler.
Kanal, automatisk kanalopdatering
 (Hjem) > Indstillinger >
Antenne-/kabelinstallation > Opstartsmeddelelse
Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres
eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes.
For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver
kanalopdatering, kan du slå den fra.
Digital: Test af modtagelse
 (Hjem) > Indstillinger >
Antenne-/kabelinstallation > Digital: Manuel
søgning
Den digitale frekvens vises for denne kanal. Hvis
modtagelsen er ringe, kan du prøve at flytte på
antennen. Du kan kontrollere signalkvaliteten for
denne frekvens igen ved at vælge Søg og trykke
på OK.
Hvis du selv vil indtaste en bestemt digital frekvens,
skal du bruge fjernbetjeningens taltaster. Som
alternativ kan du vælge frekvensen, placer pilene på
et nummer med  og  og skifte nummeret
med  og . Vælg Søg, og tryk på OK for at
kontrollere frekvensen.
Analog: Manuel installation
 (Hjem) > Indstillinger >
Antenne-/kabelinstallation > Analog: Manuel
installation
Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter
en.
• System
Vælg System for at konfigurere TV-systemet.
Vælg det land eller den verdensdel, du befinder dig i,
og tryk på OK.
• Søg efter kanal
Vælg Søg efter kanal og tryk på OK for at finde en
kanal. Du kan selv indtaste en frekvens for at finde en
kanal, eller du kan lade TV'et søge efter en kanal. Tryk
på OK, vælg Søg, og tryk på OK for at søge efter en
kanal automatisk. Den fundne kanal vises på
skærmen, og hvis der er dårlig modtagelse, skal du
trykke på Søg igen. Hvis du vil gemme kanalen, skal
du vælge Udført og trykke på OK.
• Finjustering
Vælg Finjustering, og tryk på OK for at finindstille en
kanal. Du kan finindstille kanalen med  eller .
Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du
vælge Udført og trykke på OK.
• Opbevaring
Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummer
eller som et nyt kanalnummer.
Vælg Arkivér, og tryk på OK. Det nye kanalnummer
vises kortvarigt.
18
Side: 18
Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle
tilgængelige, analoge TV-kanaler.
Satellit
Søg efter satellit og Satellitindstillinger
Søg efter satellitkanal
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Søg efter satellit
Opdatering af eksisterende kanalliste
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Søg efter satellit > Opdater
kanaler
Geninstallation af alle kanaler
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Søg efter
satellit > Geninstaller kanaler
• Vælg den gruppe af kanaler, du ønsker at installere.
• Satellitudbydere kan tilbyde kanalpakker, som
samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som
passer til det enkelte land. Nogle satellitter tilbyder
abonnementspakker - en samling af kanaler, du
betaler for.
Satellitindstillinger
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Søg efter
satellit > Geninstaller kanaler
1 - Vælg Fra en sorteret pakke eller Alle kanaler
usorterede.
2 - Vælg Indstillinger, og tryk på OK.
3 - Tryk på  Nulstil for at nulstille, eller tryk
på  Udført for at gennemføre indstillingerne.
Forbindelsestype
Vælg det antal satellitter, du ønsker at installere. TV'et
indstiller den korrekte tilslutningstype automatisk.
• Op til 4 satellitter - Du kan installere op til 4
satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal
satellitter, du vil installere, i starten af installationen.
Dette får installationen til at gå hurtigere.
• Unicable - Du kan bruge et Unicable-system til at
tilslutte parabolantennen til TV'et. Du kan vælge
Unicable for 1 eller 2 satellitter i starten af
installationen.
LNB-indstillinger
I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for
homing transponder og hver enkelt LNB. Disse
indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en
normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-
standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse
indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne.
Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller
LNB-værdier, som du kan indtaste her.
• LNB-strøm - Som standard er LNB-strøm sat til
aktiveret.
• 22 kHz tone - Som standard er Tone sat til Auto.
• Lav LO frekvens / Høj LO frekvens - De lokale
oscillatorfrekvenser er indstillet til standardværdier.
Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der
kræver forskellige værdier.
Tilføj satellit eller Fjern satellit
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Søg efter satellit > Tilføj
satellit, Fjern satellit
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Søg efter satellit > Tilføj
satellit
• Du kan tilføje en ekstra satellit til din nuværende
satellitinstallation. De installerede satellitter og deres
kanaler forbliver urørte. Visse satellitoperatører
tillader dog ikke tilføjelse af yderligere en satellit.
• Denne satellit skal opfattes som en ekstra tilføjelse,
det er ikke dit primære satellitabonnement eller den
primære satellit, hvis kanalpakke du anvender. Man
tilføjer normalt en 4. satellit, hvis man allerede har 3
satellitter installeret. Hvis du har 4 satellitter
installeret, kan du overveje at fjerne en af dem først
for at kunne tilføje en ny satellit.
• Hvis du kun har 1 eller 2 satellitter installeret i
øjeblikket, tillader de aktuelle installationsindstillinger
muligvis ikke tilføjelse af en ekstra satellit. Hvis du har
brug for at ændre installationsindstillingerne, skal du
udføre hele satellitinstallationen igen. Du kan ikke
anvende Tilføj satellit, hvis det er nødvendigt at
ændre indstillingerne.
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Søg efter satellit > Fjern
satellit
Du kan fjerne en eller flere satellitter fra din aktuelle
satellitinstallation. Du fjerner satellitten og dens
kanaler. Visse satellitoperatører tillader imidlertid ikke
fjernelse af en satellit.
19
Side: 19
Automatisk søgning efter kanaler
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Automatisk kanalopdatering
Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille
TV'et til automatisk at opdatere listen med nye
kanaler.
Du kan også selv starte en kanalopdatering.
Automatisk kanalopdatering
Én gang om dagen, kl. 6:00 om morgenen, opdaterer
TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler
gemmes i listen Alle kanaler, men også i listen Nye
kanaler. Tomme kanaler fjernes.
Hvis der er fundet nye kanaler, eller hvis kanaler
opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et
tændes. TV'et skal være på standby for automatisk at
kunne opdatere kanaler.
* Kun tilgængelig, når Satellitkanallisten er indstillet til
Fra en sorteret pakke
Kanal, automatisk kanalopdatering
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Opstartsmeddelelse
Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres
eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes.
For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver
kanalopdatering, kan du slå den fra.
Indstilling for automatisk opdatering
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Indstilling for automatisk
opdatering
Fravælg en satellit, hvis du ikke vil opdatere
automatisk.
* Kun tilgængelig, når Satellitkanallisten er indstillet til
Fra en sorteret pakke
Manuel installation
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Manuel installation
Installer satellitten manuelt.
• LNB - Vælg den LNB, du vil tilføje nye kanaler for.
• Polarisering - Vælg den polarisering, du har brug for.
• Symbolhastighedstilstand - Vælg Manuel for at
angive symbolhastighed.
• Frekvens - Indtast transponderens frekvens.
• Søg - Søg efter transponder.
Kanalpakker
 (Hjem) > Indstillinger >
Satellitinstallation > Satellitkanalliste
Satellitter kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis
kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det
enkelte land. Nogle satellitter tilbyder
abonnementspakker - en samling af kanaler, du
betaler for.
Vælg Fra en sorteret kanalpakke for kun at installere
kanalerne i pakken, eller vælg Alle usorterede
kanaler for at installere pakken samt alle øvrige
tilgængelige kanaler. Vi anbefaler Hurtig installation af
abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter, der
ikke er en del af din abonnementspakke, anbefaler vi
en fuld installation. Alle installerede kanaler placeres
på kanallisten.
Satellit-CAM-moduler
Hvis du bruger et CAM-modul – et Conditional
Access Module med et smartkort – til at se
satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager
satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et.
De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode
kanaler.
CAM-moduler (CI+ 1.3 med operatørprofil) kan selv
installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-
modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og
kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder
ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige
kanalopdateringer.
Kopiering af kanalliste
Introduktion
Kanallistekopiering er beregnet til forhandlere og
superbrugere.
Med Kopiering af kanalliste, kan du kopiere de
installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i
samme serie. Med Kopiering af kanalliste undgår du
en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en
foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USB-
flashdrev med mindst 1 GB.
Betingelser
• Begge TV er fra det samme årsline-up.
• Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller
hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på
TV'et. Typisk noteret som Q . . . LA
• Begge TV har kompatible softwareversioner.
20
Side: 20
Kopier en kanalliste, Kontroller version af kanalliste
Kopier en kanalliste
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Kopiering af kanalliste > Kopier til
USB
Kontroller version af kanalliste
 (Hjem) > Indstillinger > Alle
indstillinger > Generelle indstillinger > Kopiering af
kanalliste > Nuværende version
Upload en kanalliste
Til TV'er, der ikke er installeret
Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej,
skal du bruge en anden metode til at uploade en
kanalliste.
Til et TV, som endnu ikke er installeret
1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og
vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen
over. Afslut installationen.
2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder
kanallisten til det andet TV.
3 - Tryk på  (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Kopiering af kanalliste > Kopier til
TV, og tryk på OK for at starte upload af kanalliste.
Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
4 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er
kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.
Til TV, der allerede er installeret
Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej,
skal du bruge en anden metode til at uploade en
kanalliste.
Et allerede installeret TV
1 - Bekræft TV'ets landeindstillinger. (Se kapitlet
Geninstaller kanaler for at bekræfte denne indstilling.
Start denne procedure, indtil du når til
landeindstillingen. Tryk på  BACK for at annullere
installationen).
Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2.
Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte en
geninstallation. Se kapitlet Geninstaller kanaler, og
start installationen. Vælg det korrekte land, og spring
kanalsøgning over. Afslut installationen. Fortsæt med
trin 2, når installationen er udført.
2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder
kanallisten til det andet TV.
3 - Tryk på  (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Kopiering af kanalliste > Kopier til
TV, og tryk på OK for at starte upload af kanalliste.
Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
4 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er
kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.
Kanalindstillinger
Åbn Indstillinger
Mens du ser en kanal, kan du angive nogle
indstillinger.
Afhængig af hvilken type kanal du ser, eller afhængig
af de TV-indstillinger du har angivet, vil nogle
indstillinger være tilgængelige.
Sådan åbner du menuen Indstillinger…
1 - Mens du ser en kanal, skal du trykke
på  OPTIONS .
2 - Tryk på OPTIONS igen for at lukke den.
Undertekster
Tryk på SUBTITLE for at aktivere undertekster.
Du kan slå Undertekster til eller Undertekster fra.
Du kan også vælge Automatisk.
Automatisk
Hvis sproginformation er en del af den digitale
udsendelse, og det udsendte program ikke er på dit
sprog (sproget, der er indstillet på TV), kan TV'et vise
undertekster automatisk på et af dine foretrukne
undertekstsprog. Et af disse undertekstsprog skal
også være en del af udsendelsen.
Du kan vælge dit foretrukne sprog for undertekster
i Undertekstsprog.
Undertekstsprog
Hvis ingen af de foretrukne undertekstsprog er
tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet
undertekstsprog. Hvis intet undertekstsprog er
tilgængeligt, kan du ikke vælge denne funktion.
Tryk på farvetasten  Søgeord under Hjælp, og se
under Undertekstsprog for at læse instruktionerne.
Lydsprog
Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige,
kan du muligvis vælge et andet lydsprog. Hvis ingen
lydsprog er tilgængelige, kan du ikke vælge denne
funktion.
Tryk på farvetasten  Søgeord under Hjælp, og se
under Lydsprog for at læse instruktionerne.
21
Side: 21
Dual I-II
Hvis et lydsignal indeholder to lydsprog, men et af
sprogene eller begge ikke har nogen sprogindikation,
er denne indstilling tilgængelig.
Common Interface
Hvis forudbetalt premium-indhold er tilgængeligt fra
en CAM, kan du indstille udbyderindstillingerne med
denne funktion.
Mono/stereo
Du kan skifte lyden på en analog kanal til mono eller
stereo.
Sådan skifter du til mono eller stereo...
Stil ind på en analog kanal.
1 - Tryk på  OPTIONS, vælg Mono/Stereo, og
tryk på  (højre).
2 - Vælg Mono eller Stereo, og tryk på OK.
3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne
gange for at lukke menuen.
Status
Vælg Status for at få vist tekniske oplysninger om en
kanal eller en tilsluttet enhed.
HbbTV på denne kanal
Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på
en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne
specifikt for denne kanal.
1 - Find den kanal, hvor du vil blokere HbbTV-
siderne.
2 - Tryk på  OPTIONS, og vælg HbbTV på denne
kanal, og tryk på  (højre).
3 - Vælg Fra, og tryk på OK.
4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller
tryk på  BACK for at lukke menuen.
Sådan blokerer du HbbTV på TV helt...
 (Hjem) > Indstillinger > Alle
indstillinger > Generelle indstillinger > Avanceret >
HbbTV > Fra
Universaladgang
Kun tilgængelig, når Universaladgang er indstillet til
Til.
 (Hjem) > Indstillinger > Alle
indstillinger > Universaladgang >
Universaladgang > Til.
Tryk på farvetasten  Søgeord under Hjælp, og se
under Universaladgang for at læse instruktionerne.
Del
Giver brugeren mulighed for at videreformidle sine
aktiviteter på dennes sociale netværk (såsom Twitter
eller e-mail).
Videoudvalg
Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige
videosignaler (multifeed-udsendelse), forskellige
kameravinkler på den samme begivenhed eller
forskellige programmer på én TV-kanal. TV'et viser en
meddelelse, hvis sådanne TV-kanaler er tilgængelige.
7.3
Kanalliste
Åbn kanalliste
Sådan åbner du den aktuelle kanalliste...
1 - Tryk på  for at skifte til TV.
2 - Tryk på LIST for at åbne den aktuelle
kanalliste.
3 - Tryk på  OPTIONS > Vælg kanalliste, og
vælg en kanalliste du gerne vil se.
4 - Tryk på  LIST igen for at lukke kanallisten.
Indstillinger for kanalliste
Åbn indstillingsmenuen
Du kan åbne indstillingsmenuen for kanaler...
• Tryk på  for at skifte til TV.
• Tryk på LIST for at åbne den aktuelle kanalliste.
• Tryk på  OPTIONS , og vælg en af indstillingerne.
• Tryk på  LIST igen for at lukke kanallisten.
Omdøb kanal
1 - Tryk på  for at skifte til TV.
2 - Tryk på LIST for at åbne den aktuelle
kanalliste.
3 - Vælg en kanal, du vil omdøbe.
4 - Tryk på  OPTIONS > Omdøb kanal, og tryk på
OK.
5 - I indtastningsfeltet skal du trykke på OK for at
åbne skærmtastaturet eller trykke på  BACK for at
skjule skærmtastaturet.
6 - Brug navigationstasterne til at vælge et tegn, og
22
Side: 22
tryk derefter på OK.
- Tryk på tasten (rød) for at indtaste med små
bogstaver
- Tryk på tasten  (grøn) for indtaste med store
bogstaver
- Tryk på tasten  (gul) for at indtaste tal og
symboler
- Tryk på tasten (blå) for at slette et tegn
7 - Vælg Udført, når du er færdig med redigeringen.
8 - Tryk på  LIST igen for at lukke kanallisten.
Vælg kanalfilter
 LIST >  OPTIONS > Digital/analog,
Gratis/kodet
Vælg en af de kanalkombinationer, der vises i
kanaloversigten.
Opret eller rediger en liste over foretrukne kanaler
 LIST >  OPTIONS > Opret liste over
foretrukne
Vælg en kanal, og tryk derefter på OK for at føje den
til en liste over foretrukne kanaler, hvorefter du skal
trykke på  Udført.
 LIST >  OPTIONS > Rediger foretrukne
Vælg en kanal, og tryk derefter på OK for at føje den
til eller fjerne den fra listen over foretrukne, hvorefter
du skal trykke på  Udført.
Vælg kanalområde
 LIST >  OPTIONS > Vælg kanalområde
Vælg flere kanaler i en liste over foretrukne kanaler,
hvorefter du skal trykke på OK.
Vælg kanalliste
 LIST >  OPTIONS > Vælg kanalliste
Vælg flere kanaler i en liste over foretrukne kanaler,
hvorefter du skal trykke på OK.
Søg efter kanaler
 LIST >  OPTIONS > Søg efter kanal
Du kan søge efter en kanal for at finde den i en lang
liste af kanaler.
1 - Tryk på  for at skifte til TV.
2 - Tryk på LIST for at åbne den aktuelle
kanalliste.
3 - Tryk på  OPTIONS > Søg efter kanal, og tryk
på OK.
4 - I indtastningsfeltet skal du trykke på OK for at
åbne skærmtastaturet eller trykke på  BACK for at
skjule skærmtastaturet.
5 - Brug navigationstasterne til at vælge et tegn, og
tryk derefter på OK.
- Tryk på tasten (rød) for at indtaste med små
bogstaver
- Tryk på tasten  (grøn) for indtaste med store
bogstaver
- Tryk på tasten  (gul) for at indtaste tal og
symboler
- Tryk på tasten (blå) for at slette et tegn
6 - Vælg Udført, når du er færdig med redigeringen.
7 - Tryk på  LIST igen for at lukke kanallisten.
Lås kanal eller lås kanal op
 LIST >  OPTIONS > Lås kanal, Lås kanal op
Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du
låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at den
4-cifrede PIN-kode til Børnesikringen indtastes
først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede
enheder.
Den låste kanal viser  ud for kanallogoet.
Fjern liste over foretrukne
 LIST >  OPTIONS > Fjern liste over
foretrukne
Vælg Ja for at fjerne den eksisterende liste over
foretrukne.
7.4
Favoritkanaler
Om favoritkanaler
Du kan oprette en liste over foretrukne kanaler, der
kun indeholder de kanaler, du vil se. Med den valgte
liste over foretrukne kanaler, vil du kun kunne se dine
foretrukne kanaler, når du skifter mellem kanalerne.
Opret en Liste over foretrukne
1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke
på  LIST for at åbne kanallisten.
2 - Vælg kanalen, og tryk på  Marker som
foretrukken for at markere den som en foretrukken
kanal.
3 - Den valgte kanal er markeret med en .
23
Side: 23
4 - Tryk på  BACK for at afslutte. Kanalerne tilføjes
til listen over foretrukne.
Fjern kanal fra liste over foretrukne
For at fjerne en kanal fra listen over foretrukne skal du
vælge kanalen med  og derefter trykke på 
Fjern markering som favorit igen for at fjerne
markeringen af den foretrukne kanal.
Omplacer kanaler
Du kan omplacere – flytte – kanaler på listen med
foretrukne kanaler.
1 - Tryk på  LIST >  OPTIONS > Vælg
kanalliste, mens du ser en TV-kanal.
2 - Vælg Antennefavorit, Kabelfavorit eller
Satellitfavorit*, og tryk på OK.
3 - Vælg den kanal, der skal flyttes, og tryk på OK.
4 - Tryk på Navigationsknapperne for at flytte den
fremhævede kanal til en anden placering, og tryk
derefter på OK.
5 - Når du er færdig, skal du trykke på OK.
* Satellitkanal kan kun søges på fjernsynsmodellerne
xxPUS6162 og xxPUS6262.
7.5
Tekst/tekst-TV
Undertekster fra tekst-TV
Hvis du stiller ind på en analog kanal, skal du gøre
undertekster tilgængelige for hver kanal manuelt.
1 - Skift til en kanal, og tryk på TEXT for at åbne
tekst-TV.
2 - Tast sidenummeret for undertekster,
normalt 888.
3 - Tryk på TEXT igen for at lukke tekst-TV.
Vælger du Til i menuen Undertekst, mens du ser
denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de
er tilgængelige.
Du kan undersøge, om en kanal er analog eller digital,
ved at skifte til kanalen og trykke på  INFO .
Tekst-TV-sider
Hvis du vil åbne Tekst/tekst-TV, mens du ser TV-
kanaler, skal du trykke på TEXT.
Hvis du vil lukke Tekst, skal du trykke på TEXT igen.
Vælg en tekst-TV-side
Hvis du vil vælge en side . . .
1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
2 - Brug piletasterne til at navigere.
3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de
farvekodede punkter nederst på skærmen.
Tekst-TV-undersider
En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider.
Undersidenumrene vises på bjælken ved siden af
hovedsidenummeret.
Hvis du vil vælge en underside, skal du trykke
på  eller .
T.O.P. Tekst-TV-sider
Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-TV.
Sådan åbnes T.O.P.- For tekst-sider i tekst-TV tryk
på  OPTIONS , og vælg T.O.P.-oversigt.
Indstillinger for tekst-TV
Tryk på  OPTIONS i Tekst/tekst-TV for at vælge
følgende…
• Frys side
Stopper automatisk rotation af undersider.
• Dobbeltskærm/Fuld skærm
Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.
• T.O.P.-oversigt
Sådan åbnes T.O.P.- tekst-TV.
• Forstør
Forstørrer tekst-TV-siden for at lette læsningen.
• Afslør
Afslører skjulte oplysninger på siden.
• Bladre i undersider
Bladr i undersider, når de er tilgængelige.
• Sprog
Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for
at få vist teksten korrekt.
• Tekst-TV 2.5
Aktiverer tekst-TV 2,5, så der fremkommer flere farver
og bedre grafik.
Opsætning af tekst-TV
Sprog for tekst-TV
Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-
TV-sprog tilgængelige.
Indstil foretrukket sprog for tekst-TV
 (Hjem) > Indstillinger > Alle
indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primært
tekst-tv, Sekundær tekst-tv
Tekst-TV 2.5
Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre
farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard
aktiveret fra fabrikkens side.
Sådan slukker du for Tekst-TV 2.5…
24
Side: 24
1 - Tryk på TEXT.
2 - Tryk på  OPTIONS, når Tekst/tekst-TV er
åben på skærmen.
3 - Vælg Tekst-TV 2.5 > Fra.
4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne
gange for at lukke menuen.
25
Side: 25
8
TV-guide
8.1
Det skal du bruge
Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og
planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig
af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra,
vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale
kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-
guideoplysninger.
TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de
kanaler, der er installeret på TV'et (f.eks. kanaler, du
ser med Se tv). TV'et kan ikke indsamle TV-
guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital
modtager.
8.2
Brug af TV-guiden
Åbn TV-guiden
Du kan åbne TV-guiden ved at trykke på  TV
GUIDE.
Tryk på  TV GUIDE igen for at lukke.
Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle
TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage
flere minutter. TV-guidens data gemmes på TV'et.
Stil ind på et program
Skift til et program
• Fra TV-guiden kan du skifte til et aktuelt program.
• For at vælge et program skal du bruge piletasterne
til at markere programnavnet.
• Naviger til højre for at få vist programmer, som er
programlagt senere samme dag.
• For at skifte program (kanal) skal du vælge
programmet og trykke på OK.
Vis programoplysninger
Tryk på  INFO for at hente oplysningerne om det
valgte program.
Skift dag
Hvis oplysningerne i TV-guiden kommer fra
internettet, kan du trykke på  + for at få vist
tidsplanen for en af de næste dage. Tryk på  - for
at gå tilbage til dagen før.
Du kan også trykke på  OPTIONS og vælge Skift
dag.
Indstil en påmindelse
Du kan indstille en påmindelse til et program. En
meddelelse vil tiltrække din opmærksomhed i starten
af programmet. Du kan stille ind på kanalen med det
samme.
I TV-guiden markeres et program med en påmindelse
ved et  (ur).
Sådan indstiller du en påmindelse...
1 - Tryk på  TV GUIDE, og vælg et kommende
program.
2 - Tryk på  Angiv påmindelse, og tryk på OK.
Sådan fjerner du en påmindelse...
1 - Tryk på  TV GUIDE, og vælg et program med
påmindelse, som markeres med  (ur).
2 - Tryk på  Fjern påmindelse, vælg Ja, og tryk
derefter på OK.
Søg efter genre
Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter
planlagte programmer efter genre som f.eks. film,
sport osv.
Du kan søge efter programmer efter genre ved at
trykke på  OPTIONS og vælge Søg efter genre.
Vælg en genre, og tryk på OK. Der vises en liste med
de fundne programmer.
Liste over påmindelser
Du kan få vist en liste over de påmindelser, du har
indstillet.
Liste over påmindelser
Sådan åbner du listen over påmindelser...
1 - Tryk på TV GUIDE.
2 - Tryk på  OPTIONS , og vælg Alle
påmindelser.
3 - I listen over påmindelser skal du vælge den
påmindelse, du vil fjerne, og den valgte påmindelse
markeres som .
4 - Tryk på  BACK , vælg Slet valgte, og tryk
26
Side: 26
på OK.
5 - Vælg Luk for at lukke listen med påmindelser.
Indstil en optagelse
Du kan indstille en optagelse i TV-guiden.
I TV-guiden markeres et program, der er indstillet til
optagelse, med .
For at få vist listen over optagelser skal du trykke
på  Optagelser . Et program, der er indstillet til
optagelse markeres med en  (rød prik) foran
programmets navn.
Sådan optager du et program...
1 - Tryk på  TV GUIDE, og vælg et fremtidigt eller
igangværende program.
2 - Tryk på farvetasten  Optag .
Sådan annulleres en optagelse...
1 - Tryk på  TV GUIDE, og vælg det program, der
er indstillet til optagelse.
2 - Tryk på farvetasten  Fjern optagelse .
27
Side: 27
9
Optagelse og TV på
pause
9.1
Optagelse
Det skal du bruge
Du kan optage en digital TV-udsendelse og se den
senere.
For at optage et TV-program, skal du...
• bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret
på dette TV
• have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
• modtage kanaloplysninger til TV-guiden på
skærmen
• bruge en pålidelig indstilling af TV'ets ur. Hvis du
nulstiller TV'ets ur manuelt, kan optagelsen mislykkes.
Du kan ikke optage, når du bruger Pause TV.
I forbindelse med håndhævelse af
copyrightlovgivning kan nogle DVB-udbydere
fastsætte forskellige begrænsninger med DRM-
teknologi (Digital Right Management). Ved beskyttede
kanaler kan der være begrænsning på optagelse,
optagelsens gyldighed eller antal visninger. Optagelse
kan være helt forbudt. Hvis du prøver at optage en
beskyttet udsendelse eller afspille en udløbet
optagelse, vises der muligvis en fejlmeddelelse.
Optag et program
Optag nu
Tryk på  (Optag) på fjernbetjeningen for at optage
det program, du er ved at se. Optagelsen starter med
det samme.
Tryk på  (Stop) for at stoppe optagelsen.
Når TV-guidedata er tilgængelige, bliver det program,
du er ved at se, optaget fra det øjeblik, du trykker på
optagetasten, indtil programmet er slut.
• Hvis du modtager TV-guideoplysninger fra
internettet, kan du justere optagelsens varighed i
popop-vinduet, før du bekræfter optagelsen.
• Hvis du modtager TV-guideoplysninger fra
internettet, starter optagelsen med det samme. Du
kan tilpasse optagelsens sluttid i listen
over optagelser.
Planlæg en optagelse
Du kan planlægge en optagelse af et kommende
program for i dag eller om nogle få dage fra i dag
(maks. 8 dage frem). TV'et bruger data fra TV-guiden
til at starte og stoppe optagelsen.
Sådan optager du et program...
1 - Tryk på TV GUIDE.
2 - På TV-guiden vælger du den kanal og det
program, du vil optage. Tryk på  (højre)
eller  (venstre) for at rulle gennem programmerne
på en kanal.
3 - Når programmet er fremhævet, skal du trykke på
farvetasten  Optag . Programmet er planlagt til
optagelse. En advarsel vises automatisk, hvis
overlappende optagelser er planlagt. Hvis du
planlægger at optage et program, mens du er
fraværende, skal du huske at lade TV'et være tændt
på standby med USB-harddisken tændt.
Liste over optagelser
Du kan se og administrere dine optagelser i listen over
optagelser. Ud over listen over optagelser er der en
separat liste over planlagte optagelser og
påmindelser.
Sådan åbner du listen over optagelser...
Tryk på TV GUIDE.
1 - Tryk på farvetasten Optagelser.
2 - Fra listen over optagelser vælger du
fanerne Ny, Set eller Udløbet. Tryk på OK for at
filtrere visningen.
3 - Når du har valgt en optagelse på listen, kan du
fjerne optagelsen med farvetasten  Fjern . Du kan
omdøbe en optagelse med farvetasten Omdøb.
TV-selskaber kan begrænse de antal dage, som en
optagelse kan vises. Når denne periode udløber, vil
optagelsen blive markeret som udløbet. En optagelse
på listen kan vise antallet af dage, før den udløber.
Når en planlagt optagelse blev forhindret af TV-
selskabet, eller hvis optagelsen blev afbrudt,
markeres en optagelse som Mislykket.
Manuel optagelse
Du kan planlægge en optagelse, der ikke er knyttet til
et TV-program. Indstil selv tunertype, kanal og start-
og sluttidspunkt.
Sådan planlægger du manuelt en optagelse...
1 - Tryk på TV GUIDE.
2 - Tryk på farvetasten Optagelser.
3 - Øverst på skærmen skal du vælge Planlagt og
trykke på OK.
4 - Tryk på farvetasten  Planlæg, og tryk på OK.
28
Side: 28
5 - Vælg den tuner, du vil optage fra, og tryk på OK.
6 - Vælg den kanal, der skal optages fra, og tryk
på OK.
7 - Vælg dag for optagelsen, og tryk på OK.
8 - Angiv start- og sluttidspunkt for optagelsen. Vælg
en knap, og brug tasten  (op) eller  (ned) til at
indstille timer og minutter.
9 - Vælg Tidsplan, og tryk på OK for at planlægge
den manuelle optagelse.
Optagelsen vil blive vist på listen over planlagte
optagelser og påmindelser.
Se en optagelse
Sådan ser du en optagelse...
1 - Tryk på TV GUIDE.
2 - Tryk på farvetasten Optagelser.
3 - I listen over optagelser skal du vælge den
optagelse, du har brug for, og trykke på OK for at
starte afspilningen.
4 - Du kan bruge
tasterne  (pause),  (afspil),  (spol
tilbage),  (hurtigt frem) eller  (stop).
5 - Skift tilbage til TV ved at trykke på EXIT.
9.2
Pause TV
Det skal du bruge
For at sætte et TV-program på pause, skal du...
• bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret
på dette TV
• have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
• for at modtage kanaloplysninger til TV-guiden på
skærmen
Når USB-harddisken er tilsluttet og formateret,
gemmer TV'et kontinuerligt den TV-udsendelse, du
ser. Når du skifter til en anden kanal, fjernes
udsendelsen på den foregående kanal. Når du sætter
TV'et på standby, fjernes udsendelsen.
Du kan ikke bruge TV på pause, når du optager.
Sådan sætter du et program på pause
Sådan sætter du en udsendelse på pause...
• Hvis du vil sætte en TV-udsendelse på pause, skal
du trykke på  (Pause). En statuslinje i bunden af
skærmbilledet vises kortvarigt.
• Tryk på  (Pause) igen for at få statuslinjen frem.
• Tryk på  (Afspil) for at genoptage udsendelsen.
Med statuslinjen på skærmen skal du trykke
på  (Spol tilbage) eller på  (Frem) for at vælge,
hvorfra du vil starte med at se udsendelsen, du satte
på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at
ændre hastigheden.
Tryk på  (Stop) for at skifte tilbage til den aktuelle TV-
udsendelse.
Replay
Da TV'et gemmer den udsendelse, du ser, kan du for
det meste kun genafspille udsendelsen i nogle få
sekunder.
Sådan genafspiller du en igangværende udsendelse…
1 - Tryk på  (Pause).
2 - Tryk på  (Tilbagespoling). Du kan trykke
på  gentagne gange for at vælge, hvorfra du vil
starte visningen af udsendelsen, der er sat på pause.
Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre
hastigheden. På et tidspunkt når du starten af den
lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum.
3 - Tryk på  (Afspil) for at se udsendelsen igen.
4 - Tryk på  (Stop) for at se udsendelsen live.
29
Side: 29
10
Videoer, fotos og
musik
10.1
Fra en USB-forbindelse
Du kan se dine fotos eller afspille musik og videoer fra
et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.
Med TV'et tændt skal du sætte et USB-flashdrev eller
en USB-harddisk i en af USB-tilslutningerne.
Tryk på  SOURCES, og vælg
derefter  USB, hvorefter du kan søge efter
filerne i filstrukturen, du har konfigureret på USB-
harddisken.
Advarsel
Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller
optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver
du bedt om at formatere USB-harddisken. En sådan
formatering sletter alle filer på USB-harddisken.
10.2
Fotos
Vis fotos
1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk
på OK.
2 - Vælg  USB-flashdrev, og tryk på  (højre)
for at vælge den ønskede USB-enhed.
3 - Vælg Foto, du kan trykke på  Sortér for at
gennemse dine fotos efter dato, måned, år eller
alfabetisk efter navn.
4 - Vælg et foto, og tryk på OK for at få vist det valgte
foto.
• For at få vist fotos, vælg Fotos i menubjælken,
vælg en fotominiature, og tryk på OK.
• Hvis der er flere fotos i samme mappe, skal du
vælge et foto og trykke på  Diasshow for at starte
et diasshow af alle fotos i mappen.
• Se et foto, og tryk på  INFO for at få vist
nedenstående:
Statuslinje, betjeningslinje for afspilning,  (Gå til
forrige foto i en mappe),  (Gå til næste foto i en
mappe),  (Start afspilning af diasshow),  (Sæt
afspilning på pause),  (Start diasshow),  (Roter
foto)
Fotoindstillinger
Når et billede er på skærmen, skal du
trykke  OPTIONS for at…
Liste/miniaturebilleder
Se fotos med listevisning eller miniaturevisning.
Shuffle fra, Shuffle til
Vis billederne i rækkefølge eller tilfældig rækkefølge.
Gentag, afspil én gang
Vis billederne gentagne gange eller kun én gang.
Diasshowhastighed
Indstil hastigheden for diasshowet.
Diasshowovergange
Indstil overgangen fra et billede til det næste.
10.3
Videoer
Afspil videoer
Sådan gør du for at afspille en video på TV…
Vælg  Videoer , vælg filnavnet, og tryk på OK.
• Hvis du vil sætte videoen på pause, skal du trykke
på OK. Tryk på OK igen for at fortsætte.
• For at spole tilbage eller frem skal du trykke på 
eller . Tryk på tasterne flere gange for at øge
hastigheden - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• For at springe til den næste video i en mappe skal
du trykke på OK for at sætte på pause. Vælg
derefter  på skærmen, og tryk på OK.
• Tryk på  (Stop) for at stoppe videoafspilningen.
• Tryk på  for at gå tilbage til mappen.
Åbn mappe med videoer
1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk
på OK.
2 - Vælg  USB-flashdrev, og tryk på  (højre)
for at vælge den ønskede USB-enhed.
3 - Vælg Videoer, vælg en af dine videoer, og tryk
på OK for at afspille den valgte video.
• Vælg en video, og tryk på  INFO for at få vist
filoplysninger.
• Afspil en video, og tryk på  INFO for at få vist
nedenstående:
Statuslinje, betjeningslinje for afspilning,  (Gå til
forrige video i en mappe),  (Gå til næste video i en
mappe),  (Afspilning),  (Spol tilbage),  (Spol
frem),  (Sæt afspilning på pause),  (Afspil
alle/Afspil en),  (Shuffle til/Shuffle fra)
30
Side: 30
Videoindstillinger
Under videoafspilning skal du trykke
på  OPTIONS for at…
Undertekster
Vis underteksterne, hvis de er tilgængelige, vælg Til,
Fra eller Til under lydløs.
Tegnsæt
Vælg et tegnsystem.
Lydsprog
Afspil eventuelt lydsprog.
Status
Vis filoplysninger, som lydtilstand.
Gentag, afspil én gang
Afspil videoer gentagne gange eller én gang.
10.4
Musik
Afspil musik
Åbn mappe med musik
1 - Tryk på  SOURCES, vælg  USB , og tryk
på OK.
2 - Vælg  USB-flashdrev, og tryk på  (højre)
for at vælge den ønskede USB-enhed.
3 - Vælg Musik, og vælg et musiknummer, tryk
på OK for at afspille det valgte musiknummer.
• Vælg musik, og tryk på  INFO for at få vist
filoplysninger.
• Afspil musik, og tryk på  INFO for at få vist
nedenstående:
Statuslinje, betjeningslinje for afspilning,  (Gå til
forrige musiknummer i en mappe),  (Gå til næste
musiknummer i en mappe),  (Afspilning),  (Spol
tilbage),  (Spol frem),  (Sæt afspilning på
pause),  (Afspil alle/Afspil en)
Musikindstillinger
Indstillinger for afspilning af musik...
Gentag, afspil én gang
Afspil sange gentagne gange eller én gang.
31
Side: 31
11
Åbn menuer med TV-
indstillinger
11.1
Startmenu, oversigt
Tryk på  (Hjem) for at vælge en af nedenstående
menuer, og tryk derefter på OK.
Kanaler
Denne række indeholder alle kanaler.
• Tryk på OK for at åbne TV-guiden.
• Tryk på  (venstre) for at se kanaler med
kanallogoer, eller vælg Se alle for at få vist alle
kanaler.
Kilder
Denne række indeholder tilgængelige kilder i TV'et.
Hjælpeværktøjer
Denne række indeholder TV-funktioner, der er
tilgængelige for brugeren.
Indstillinger
Denne række indeholder indstillinger, der er
tilgængelige for brugeren.
11.2
Hjælpeprogrammer
Smart TV
Åbn siden Smart TV.
TV-guide
Tryk på farvetasten  Søgeord i Hjælp, og
find TV-guide for at få flere oplysninger.
Optagelser
Tryk på farvetasten  Søgeord i Hjælp, og
find Optagelser for at få flere oplysninger.
Kanal
Vis liste over kanaler.
Opdatering af software
Tryk på farvetasten  Søgeord i Hjælp, og
find Opdater software for at få flere oplysninger.
Demo
Vis Demo for at få en demo om dette TV.
11.3
Hurtige indstillinger og Alle
indstillinger
Menuen med hurtige indstillinger:
Tryk på tasten  SETUP på fjernbetjeningen for at
finde ofte anvendte indstillinger i menuen Hurtige
indstillinger.
• Billedtype - Vælg en af de forudindstillede
billedtyper for at få den ideelle billedvisning.
• Billedformat - Vælg et af de forudindstillede
billedformater, som passer til skærmbilledet.
• Lydtype - Vælg en af de forudindstillede lydtyper
for at få den ideelle lydindstilling.
• Ambilight-stil - Vælg en af de forudindstillede
Ambilight-stilarter.
• Ambilight+hue - Tænd eller sluk for Ambilight+hue.
• Lydstyrke for hovedtelefon - Juster lydstyrken i
tilsluttede hovedtelefoner.
• Lydudgang - Indstil TV'et til at afspille lyden på TV
eller på det tilsluttede lydsystem.
• Ur - Vis uret i TV-skærmens øverste højre hjørne.
• Sleep-timer - Indstil TV'et til automatisk at skifte til
standby efter et forudindstillet tidsrum.
• Alle indstillinger - Vis menuen med alle indstillinger.
• Hjælp - Udfør fejlfinding, og få flere oplysninger om
dit TV. Tryk på farvetasten  Søgeord i Hjælp, og
find Menuen Hjælp for at få flere oplysninger.
Menuen med alle indstillinger:
Tryk på tasten  (hjem) på fjernbetjeningen,
vælg Indstillinger > Alle indstillinger, og tryk på OK.
11.4
Alle indstillinger
Billedindstillinger
Billedtype
Vælg en type
For nem billedjustering kan du vælge en
foruddefineret billedtype.
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedtype
De tilgængelige billedtyper er ...
• Personlig - De billedpræferencer, du indstiller,
første gang du tænder
• Livagtig - Ideel til visning i dagslys
• Naturlig - Naturlige billedindstillinger
• Standard - Den mest energibevidste indstilling
32
Side: 32
• Film - Ideel til film
• Spil – Ideel til spil
Brugerdefineret type
Du kan justere og gemme billedindstillinger inden for
den aktuelt valgte billedtype som f.eks. Farve,
Kontrast eller Skarphed.
Gendan en type
Gå tilbage til Billedtype, og tryk på  Gendan type
for at gendanne typen til dens oprindelige indstilling.
Tilslut HDMI-enheder, der understøtter HDR på HDMI
1 og HDMI 2.
HDR-indholdstyperne er...
• HDR Personlig
• HDR Livagtig
• HDR Naturlig
• HDR Film
• HDR Spil
Farve, kontrast, skarphed, lysstyrke
Sådan justeres billedets farve
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Farve
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
billedets farvemætningsværdi.
Sådan justeres billedets kontrast
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Kontrast
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
billedets kontrastværdi.
Du kan mindske kontrasten for at reducere
strømforbruget.
Sådan justeres billedets skarphed
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Skarphed
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
billedets skarphedsværdi.
Sådan justeres billedets lysstyrke
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Lysstyrke
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at angive
niveauet for billedsignalets lysstyrke.
Bemærk: Hvis lysstyrken indstilles for langt væk fra
referenceværdien (50), kan det medføre en lavere
kontrast.
Avancerede billedindstillinger
Computer
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Computer
Indstil til Til for at opnå den ideelle billedindstilling
til brug af TV'et som computerskærm.
• Lad indstillingen være indstillet til Fra, når du ser
HDR-video via en HDMI-port.
Farveindstillinger
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Farve
Juster farveforbedring
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Farve > Farveforbedring
Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at
indstille farveintensitetsniveauet og detaljerne i klare
farver.
Vælg den forudindstillede farvetemperatur
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Farve > Farvetemperatur
Vælg Normal, Varm eller Kold for at indstille din
foretrukne farvetemperatur.
Tilpas farvetemperatur
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Farve > Farvetemperatur >
Brugerdefineret
Vælg Brugerdefineret i menuen Farvetemperatur for
selv at tilpasse en farvetemperatur. Tryk på
pilene  (op) eller  (ned) for at justere værdien.
Kontrastindstillinger
Kontrasttilstande
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Kontrast > Kontrasttilstand
Vælg Normal, Optimeret til billede, Optimeret til
energibesparende for at indstille TV'et til automatisk
33
Side: 33
at reducere kontrasten og opnå det bedste
strømforbrug eller den bedste filmoplevelse, eller
vælg Fra for at deaktivere justeringen.
HDR Plus
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Kontrast > HDR Plus
Indstil HDR Plus til Fra, Minimum, Middel,
Maksimum for at angive det niveau, hvor TV'et
automatisk viser den bedste kontrast- og
lysstyrkeeffekt for HDR-indhold.
Bemærk: Tilgængelig, når der registreres et HDR-
signal (High-Dynamic Range).
• TV'et kan afspille HDR-programmer* fra HDMI
2- eller HDMI 3-forbindelser, en TV-station, fra en
internetkilde (f.eks. Netflix) eller fra en tilsluttet USB-
hukommelsesenhed.
* Kun HDR10 og Hybrid-Log Gamma HDR
understøttes
Dynamisk kontrast
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Kontrast > Dynamisk kontrast
Vælg Maksimum, Middel eller Minimum for at
angive det niveau, hvor TV'et automatisk forbedrer
detaljerne i billedets mørke, mellemmørke og lyse
områder.
Videokontrast, gamma
Videokontrast
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Kontrast > Videokontrast
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
niveauet for videokontrast.
Gamma
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Kontrast > Gamma
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere en
ikke-lineær indstilling for billedets belysning og
kontrast.
Ekstra høj opløsning
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Avanceret >
Skarphed > Ultra Resolution
Vælg Til for at få en enestående skarphed i linjernes
kanter og detaljer.
Skarpere billedkvalitet
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Avanceret >
Skarpere billedkvalitet
Støjreduktion
 (Hjem) > Indstillinger > Alle
indstillinger > Billede > Avanceret > Skarpere
billedkvalitet > Støjreduktion
Vælg Maksimum, Middel, Minimum for at angive
niveauet for fjernelse af støj i videoindhold.
Støj ses for det meste som små bevægelige prikker på
billederne på skærmen.
MPEG artefakt-reduktion
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Skarpere billedkvalitet > MPEG
artefakt-reduktion
Vælg Maksimum, Middel, Minimum for at få
forskellige grader af udglatning af artefakter i digitalt
videoindhold.
MPEG-artefakter ses mest som små blokke eller
takkede kanter på billederne på skærmen.
Bevægelsesindstillinger
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Bevægelse
Bevægelsestyper
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Bevægelse > Bevægelsestyper
Bevægelsestyper giver optimerede tilstande for
bevægelsesindstillinger til forskelligt videoindhold.
Vælg Fra for at deaktivere, eller vælg en af
bevægelsestyperne for at få en bedre billedoplevelse.
(Film, Sport, Standard, Jævn eller Personlig)
Ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
•
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Computer > Til
•  (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedtype >
Spil.
34
Side: 34
Natural Motion
 (Hjem) > Indstillinger > Billede >
Avanceret > Bevægelse > Natural Motion
Natural Motion gør alle bevægelser jævne og
flydende.
• Vælg Maksimum, Middel, Minimum for at få
forskellige grader af reduktion i den sløring, der ses i
film på TV.
• Vælg Minimum eller Fra, når støjen forekommer
ved afspilning af billederne på skærmen.
Bemærk: Kun tilgængelig, når Bevægelsestyper er
indstillet til Personlig.
Billedformat
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedformat
Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der
vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider,
kan du indstille billedet, så det passer i fuldt
skærmformat.
Sådan vælger du en af grundindstillingerne for
udfyldning af skærmen…
• Bredformat – zoomer automatisk ind på billedet, så
det kommer i bredformat.
• Udfyld skærm – forstørrer automatisk billedet, så
det udfylder skærmen. Billedforvrængningen er
minimal, og undertekster forbliver synlige. Ikke
velegnet til computer. For visse ekstreme
billedformater kan der stadig være sorte bjælker.
• Tilpas til skærm – zoomer automatisk ind på
billedet, så det fylder så meget af skærmen som
muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte
bjælker. Understøtter ikke input fra computer.
• Original – viser det oprindelige format af
billedmodtagelsen.
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedformat
> Avanceret
Sådan formaterer du billedet manuelt…
• Skift – klik på pilene for at skifte billede. Du kan kun
skifte billede, når det er zoomet ind.
• Zoom – klik på pilene for at zoome ind.
• Stræk – klik på pilene for at trække billedet ud
lodret eller vandret.
• Fortryd – klik for at vende tilbage til det
billedformat, du startede med.
Hurtige billedindstillinger
 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Hurtige
billedindstillinger
• Ved den første installation foretog du nogle
billedindstillinger i nogle få enkle trin. Du kan
gennemgå disse trin igen med menuen Hurtige
billedindstillinger.
• Vælg den billedindstilling, du foretrækker, og gå til
næste indstilling.
• For at gennemgå disse trin skal du sørge for, at TV'et
kan stille ind på en TV-kanal eller kan vise et program
fra en tilsluttet enhed.
Lydindstillinger
Lydtype
Vælg en type
For nem justering af lyd kan du vælge en
foruddefineret lydtype.
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Lydtype
De tilgængelige lydtyper er ...
• Personlig - De lydpræferencer, du indstiller, første
gang du tænder.
• Original - Den mest neutrale lydindstilling
• Film - Ideel til film
• Musik - Ideel til afspilning af musik
• Spil - Ideel til spil
• Nyheder - Ideel til tale
Brugerdefineret type
Du kan justere og gemme lydindstillinger i den aktuelt
valgte lydtype som f.eks. Bas eller Diskant.
Gendan en type
Gå tilbage til Lydtype, og tryk på  Gendan type for
at gendanne typen til dens oprindelige indstilling.
Bas, diskant
Bas
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Bas
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at indstille
niveauet af dybe toner i lyden.
Diskant
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Diskant
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at indstille
niveauet af høje toner i lyden.
35
Side: 35
Hovedtelefonlydstyrke
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Hovedtelefonlydstyrke
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
lydstyrken for en tilsluttet hovedtelefon separat.
Surround-funktion
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Surround-
funktion
Vælg surround sound-effekten for de indbyggede TV-
højtalere.
TV-placering
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > TV-placering
Vælg På en TV-stand eller På væggen for at opnå
den bedste lydgengivelse i henhold til indstillingen.
Avancerede lydindstillinger
Lydstyrkeregulering
Automatisk lydstyrkeniveau
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Avanceret >
Automatisk lydstyrkeniveau
Vælg Til for automatisk at udligne pludselige forskelle
i lydstyrken. Typisk, når du skifter kanaler.
Delta-lydstyrke
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Avanceret > Delta-lydstyrke
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
højttalerlydstyrkens delta-værdi.
Indstillinger for lydudgang
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Avanceret > Lydudgang
Indstil TV'et til at afspille lyden på TV eller på det
tilsluttede lydsystem.
Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan
du vil styre den.
• Hvis du vælger TV-højttalere slukket, slår du
permanent TV-højttalerne fra.
• Hvis du vælger TV-højttalere, er TV-højttalerne altid
tændt.
Med en lydenhed tilsluttet via HDMI CEC vælges
HDMI-lydsystem. TV'et slår TV-højttalerne fra, når
enheden afspiller lyden.
Clear Sound
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Avanceret > Clear Sound
Vælg Til for at forbedre talelyden. Ideelt til
nyhedsprogrammer.
Indstillinger for digital udgang
Indstillinger for digital udgang er tilgængelige for
SPDIF-udgang (optiske lydsignaler) og HDMI ARC-
lydsignaler.
Digitalt udgangsformat
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Avanceret > Digitalt udgangsformat
Indstil tv'ets lydudgangssignal, så det passer til den
tilsluttede hjemmebiografs egenskaber.
• Stereo: Hvis dine lydafspilningsenheder ikke har
multikanalslydbehandling, skal du vælge kun at
overføre stereoindhold til dine lydafspilningsenheder.
• Multikanal: Vælg kun at overføre 5.1-lydindhold
(komprimeret multikanalslydsignal) til dine
lydafspilningsenheder.
• Multikanal (bypass): Vælg at overføre Dolby Digital
Plus- eller DTS-indhold til dine lydafspilningsenheder
eller til dit Home Theatre System.
- Kontroller, at dine lydafspilningsenheder
understøtter Dolby Atmos-funktionen.
- SPDIF-udgangen (DIGITAL LYDUDGANG)
deaktiveres, når der streames Dolby Digital Plus-
indhold.
Justering af digital udgang
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Avanceret > Justering af digital udgang
Juster lydstyrken fra den enhed, som er sluttet til
digital lydudgang (SPDIF) eller HDMI.
• Vælg Mere for højere lydstyrke.
• Vælg Mindre for lavere lysstyrke.
Forsinkelse af digital udgang
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Avanceret > Forsinkelse af digital udgang
På visse hjemmebiografsystemer kan det være
nødvendigt at justere forsinkelsen af
lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og
36
Side: 36
billede. Vælg Fra, hvis der er indstillet en
lydforsinkelse i dit Home Theatre System.
Forskydning af digital udgang (kun tilgængelig, når
Forsinkelse af digital udgang er slået Til)
 (Hjem) > Indstillinger > Lyd >
Avanceret > Forskydning af digital udgang
• Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på
hjemmebiografsystemet, kan du indstille TV'et til at
synkronisere lyden.
• Du kan indstille en forskydning, som kompenserer
for den tid, det tager for hjemmebiografsystemet at
frembringe lyden til TV-billedet.
• Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den
maksimale indstilling er 60 ms.
Eco-indstillinger
Angiv energibesparende niveau
 (Hjem) > Indstillinger > Eco-
indstillinger > Energibesparende
Vælg Minimum, Middel eller Maksimum få
forskellige grader af energibesparelse, eller
vælg Fra for at deaktivere energibesparende
tilstand.
Indstil Skærm fra for at spare på energiforbruget
 (Hjem) > Indstillinger > Eco-
indstillinger > Skærm fra
Vælg Skærm fra, hvorefter TV-skærmen slukker, og
tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at
tænde for TV-skærmen igen.
Indstil TV'ets timer for slukning
 (Hjem) > Indstillinger > Eco-
indstillinger > Timer for slukning
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
værdien. Værdien 0 (Fra) deaktiverer den
automatiske slukning.
Vælg Timer for slukning, hvorefter TV'et slukker
automatisk for at spare på strømmen.
• TV'et slukker, hvis det modtager et TV-signal, og der
ikke trykkes på en tast på fjernbetjeningen i 4 timer.
• TV'et slukker, hvis det ikke modtager et TV-signal
eller en kommando fra fjernbetjeningen i 10 minutter.
• Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en
digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB)
uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere
denne automatiske slukning for at indstille værdien til
0.
Generelle indstillinger
Forbindelsesrelaterede indstillinger
USB-harddisk
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > USB-harddisk
Du skal oprette og formatere en USB-harddisk, før du
optager fra en kanal.
Indstillinger for USB-tastatur
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Indstillinger for USB-tastatur
For at installere USB-tastaturet skal du tænde TV'et
og slutte USB-tastaturet til én af USB-tilslutningerne
på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang,
kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg.
Indstillinger for mus
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Indstillinger for mus
Juster USB-musens bevægelseshastighed.
CAM-operatørprofil
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > CAM-operatørprofil
Sådan slås TV-udbyderprofil for CI+/CAM til nem
kanalinstallation og opdateringer til.
HDMI-CEC-forbindelse – EasyLink
Ved at slutte HDMI CEC-kompatible enheder til dit TV
kan du betjene det med TV-
fjernbetjeningen. EasyLink HDMI CEC skal være
aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.
37
Side: 37
Tænd for EasyLink
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > EasyLink > EasyLink > Til
Betjen HDMI CEC-kompatible enheder med TV-
fjernbetjeningen
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > EasyLink >
EasyLink-fjernbetjening > Til
Bemærk:
- EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med
enheder fra andre producenter.
- HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne
hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible
med EasyLink. Eksemplerne på HDMI CEC-
varemærker tilhører de respektive ejere.
HDMI Ultra HD
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > HDMI Ultra HD
Dette TV kan vise Ultra HD-signaler. Nogle enheder –
tilsluttet via HDMI – genkender ikke et TV med Ultra
HD og fungerer muligvis ikke korrekt eller viser
forvrænget billede eller lyd.
For at undgå funktionsfejl ved en sådan enhed kan du
sætte signalkvaliteten til et niveau, som enheden kan
håndtere. Hvis enheden ikke anvender Ultra HD-
signaler, kan du slukke for Ultra HD for denne HDMI-
forbindelse.
Indstillingen UHD 4:4:4/4:2:2 giver mulighed for UHD
YCbCr 4:4:4/4:2:2-signaler. Indstillingen UHD
4:2:0 giver mulighed for UHD YCbCr 4:2:0-signaler.
* Tilgængelig, når Kilde er indstillet til HDMI 2 eller
HDMI 3
Placering - hjem eller butik
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Placering
• Vælg TV'ets placering
• Vælg Butik, hvorefter billedtypen skifter tilbage til
Livagtig, og du kan justere butiksindstillingerne.
• Butikstilstand er til kampagner i butikker.
Butikskonfiguration
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Butikskonfiguration.
Hvis TV'et er indstillet til Butik, kan du få vist
funktionslogoer eller indstille tilgængeligheden for en
bestemt demo til brug i butikken.
Nulstil TV-indstillinger og Geninstaller TV
Nulstil alle indstillingsværdier til oprindelige TV-
indstillinger
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Fabriksindstillinger
Udfør en fuld TV-installation igen, og sæt TV'ets
status tilbage til første gang, du tændte det
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Geninstaller TV
Indtast PIN-kode, og vælg Ja, hvorefter TV'et
foretager en komplet geninstallation. Alle indstillinger
nulstilles, og installerede kanaler vil blive
erstattet. Installationen kan tage et par minutter
Avancerede indstillinger
TV-guide
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Avanceret > TV-guide
TV-guiden modtager oplysninger (data) fra
TV-/radiostationer eller fra internettet. I nogle
regioner og for nogle kanaler er TV-
guideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige. TV'et
kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der
er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-
guideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital
modtager eller dekoder.
• TV'et leveres med oplysningerne indstillet til Fra
TV-/radiostation.
• Hvis TV'et er tilsluttet internettet, kan du indstille
TV'et til Fra internettet for at modtage TV-
guideoplysninger fra internettet.
Kanallogoer
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Avanceret > Kanallogoer
I nogle lande kan TV'et vise kanallogoer. Hvis du ikke
vil have disse logoer til at blive vist, kan du slå dem
fra.
38
Side: 38
Indstillinger for HbbTV - Hybrid Broadcast
Broadband TV
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > Avanceret > HbbTV
Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først
aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se
siderne.
Indstillinger for region og sprog
Sprog
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Sprog
Skift sprog for TV-menu og meddelelser
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Sprog > Menusprog
Indstil foretrukket lydsprog
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Sprog > Primær lyd, sekundær lyd
Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et
program. Du kan angive et primært og sekundært
lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige,
skifter TV'et til dette sprog.
Indstil foretrukket undertekstsprog
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Sprog > Primære undertekster, sekundære
undertekster
Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for
et program. Du kan indstille et foretrukket primært og
sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et
af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de
undertekster, ud har valgt.
Indstil foretrukket sprog for tekst-TV
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Sprog > Primært tekst-tv, Sekundært
tekst-tv
Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-
TV-sprog tilgængelige.
Ur
 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Ur
Automatisk indstilling af uret
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Ur > Automatisk urfunktion
• Standardindstillingen for TV'ets ur er Automatisk.
Oplysningerne om klokkeslættet udsendes fra UTC –
Coordinated Universal Time.
• Hvis uret ikke går rigtigt, kan du indstille TV'ets ur til
Afhængigt af land.
• Når du vælger Afhængigt af land, kan du indstille
tiden til Automatisk, Normaltid eller Sommertid.
Manuel indstilling af uret
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Ur > Automatisk urfunktion > Manuel
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Ur > Dato, tid
Gå til forrige menu, og vælg Dato og Tid for at justere
værdien.
Bemærk:
• Hvis ingen af de automatiske indstillinger viser
klokkeslættet korrekt, kan du indstille klokkeslættet
manuelt.
• Når du planlægger optagelser fra TV-guiden,
anbefaler vi ikke at ændre tid og dato manuelt.
Indstil tidszone eller en tidsforskydning for dit
område
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Ur > Tidszone
Vælg én af tidszonerne.
Indstil TV'et til automatisk at skifte til standby efter et
forudindstillet tidsrum
 (Hjem) > Indstillinger > Region og
sprog > Ur > Sleep-timer.
Indstil TV'et til automatisk at skifte til standby efter et
forudindstillet tidsrum. Med bjælken kan du indstille
tiden til op til 180 minutter i intervaller på 5 minutter.
Hvis den er indstillet til 0 minutter, slås sleep-timeren
fra. Du kan altid slukke for TV'et tidligere eller nulstille
tiden under nedtællingen
39
Side: 39
Indstillinger for universaladgang
 (Hjem) > Indstillinger > Universaladgang
Med Universaladgang slået til er TV'et forberedt til
brug for døve, hørehæmmede, blinde eller
svagtseende personer.
Aktivér indstillinger for universaladgang
 (Hjem) > Indstillinger >
Universaladgang > Universaladgang > Til.
Universaladgang til hørehæmmede
 (Hjem) > Indstillinger >
Universaladgang > Hørehæmmet > Til
• Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og
-undertekster, der er tilpasset hørehæmmede eller
døve personer.
• Når den er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den
tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, såfremt
disse er tilgængelige.
Universaladgang for blinde og svagtseende
 (Hjem) > Indstillinger >
Universaladgang > Lydbeskrivelse >
Lydbeskrivelse > Til
Digitale TV-kanaler kan udsende særlige
lydkommentarer, der beskriver, hvad der sker på
skærmen.
 (Hjem) > Indstillinger >
Universaladgang > Lydbeskrivelse >
Lydbeskrivelse > Kombineret lydstyrke,
Højttalere/hovedtelefon, Lydeffekter, Tale
• Vælg Kombineret lydstyrke for at kombinere
lydstyrken for normal lyd med lydkommentarer. Tryk
på pilene  (op) eller  (ned) for at justere
værdien.
• Vælg Højttalere/hovedtelefoner for at indstille lyden
fra TV'ets højttalere eller tilsluttede hovedtelefoner.
• Indstil Lydeffekter til Til for ekstra lydeffekter i
lydkommentarer, f.eks. stereo eller nedtoning.
• Vælg Tale for at angive
talepræference, Beskrivende eller Undertekst.
Lås indstillinger
Indstil kode og Ændre kode
 (Hjem) > Indstillinger > Børnesikring > Indstil
kode, Ændre kode
Indstil ny kode, eller nulstil Ændre kode. Koden til
børnesikring bruges til at låse kanaler eller
programmer eller låse dem op.
Bemærk: Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du
omgå den nuværende kode ved at bruge 8888 og
indtaste en ny kode.
Lås til program
 (Hjem) > Indstillinger >
Børnesikring > Forældrevurdering
Indstil en minimumsalder for aldersbestemte
programmer.
CAM PIN-kode
 (Hjem) > Indstillinger > Børnesikring > CAM
PIN
Indstil CAM PIN til optagelse.
40
Side: 40
12
Netværk
12.1
Hjemmenetværk
For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips
Smart TV skal dit TV være forbundet til internettet.
Opret forbindelse fra TV'et til et hjemmenetværk med
en hurtig internetforbindelse. Du kan tilslutte dit TV
trådløst eller kabelbaseret til din netværksrouter.
12.2
Opret forbindelse til netværk
Trådløs forbindelse
Det skal du bruge
For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du
bruge en Wi-Fi-router med forbindelse til
internettet. Brug en højhastighedsforbindelse
(bredbånd) til internettet.
Slå Wi-Fi til eller fra
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Wi-Fi til/fra
Opret forbindelse
Opret forbindelse - trådløst
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Opret
forbindelse til netværk > Trådløst
1 - I listen over registrerede netværk skal du vælge dit
trådløse netværk. Hvis dit netværk ikke findes på
listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået
routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge Tilføj
nyt netværk for selv at indtaste netværksnavnet.
2 - Alt afhængigt af routertypen skal du nu angive
din krypteringsnøgle - WEP, WPA eller WPA2. Hvis du
har angivet krypteringsnøglen for dette netværk før,
kan du vælge OK for at oprette forbindelsen med
det samme.
3 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er
oprettet.
Opret forbindelse - WPS
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Opret
forbindelse til netværk > WPS
Hvis din router har WPS, kan du oprette forbindelse til
routeren direkte uden at scanne efter netværk. Hvis
du har enheder i dit trådløse netværk, der bruger WEP-
sikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende
WPS.
1 - Tryk på WPS-knappen på din router og vend
tilbage til TV'et inden for 2 minutter.
2 - Vælg Tilslut for at oprette forbindelsen.
3 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er
oprettet.
Opret forbindelse - WPS med PIN-kode
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Opret
forbindelse til netværk > WPS med PIN-kode
Hvis din router har WPS med en PIN-kode, kan du
oprette forbindelse til routeren direkte uden at
scanne efter netværk. Hvis du har enheder i dit
trådløse netværk, der bruger WEP-
sikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende
WPS.
1 - Noter den 8-cifrede PIN-kode, der vises på
skærmen, og indtast den i routerens software på din
computer. Se i vejledningen til routeren, hvor du skal
indtaste PIN-koden i routerens software.
2 - Vælg Tilslut for at oprette forbindelsen.
3 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er
oprettet.
Kablet forbindelse
Det skal du bruge
For at tilslutte TV'et til internettet skal du bruge en
netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug
en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til
internettet.
41
Side: 41
Opret forbindelse
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Opret
forbindelse til netværk > Kabelforbundet
1 - Slut routeren til TV'et med et netværkskabel
(Ethernet-kabel**).
2 - Kontrollér, at routeren er tændt.
3 - TV'et søger konstant efter en
netværksforbindelsen.
4 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er
oprettet.
Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere
routerens DHCP-indstilling. DHCP skal være sat på Til.
**For at opfylde EMC-regulativerne skal du bruge et
afskærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel.
12.3
Netværksindstillinger
Vis netværksindstillinger
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Vis
netværksindstillinger
Du kan se alle aktuelle netværksindstillinger her. IP-
og MAC-adressen, signalstyrke, hastighed,
krypteringsmetode osv.
Netværkskonfiguration - statisk IP
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk >
Netværkskonfiguration > Statisk IP
Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk
med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et
til Statisk IP.
Netværkskonfiguration - konfiguration af statisk IP
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk >
Konfiguration af statisk IP
1 - Vælg Konfiguration af statisk IP, og konfigurer
forbindelsen.
2 - Du kan angive nummeret
på IP-adresse, Netmaske, Port, DNS 1 eller DNS 2.
Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Tænd med
Wi-Fi (WoWLAN)
Du kan tænde dette TV fra din smartphone eller
tablet, hvis TV'et er i standby. Indstillingen Tænd
med Wi-Fi (WoWLAN) skal være aktiveret.
DMR - Digital Media Renderer
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Digital
Media Renderer - DMR
Hvis dine mediefiler ikke afspilles på TV'et, skal du
sikre dig, at Digital Media Renderer er aktiveret. DMR
er aktiveret som standard i fabriksindstillingerne.
Slå Wi-Fi-forbindelsen til
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Wi-Fi til/fra
Du kan slå Wi-Fi-forbindelsen på TV'et til eller fra.
Nulstil Wi-Fi Miracast-forbindelse
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Nulstil Wi-
Fi Miracast-forbindelse
Slet listen over tilsluttede og blokerede enheder, der
bruges med Miracast.
TV-netværksnavn
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > TV-
netværksnavn
Hvis du har mere end ét TV på dit hjemmenetværk,
kan du give TV'et et unikt navn.
Netflix-indstillinger
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Netflix-
indstillinger
Med Netflix-indstillinger kan du få vist ESN-nummer
eller deaktivere Netflix-enheden.
Ryd internethukommelse
 (Hjem) > Indstillinger > Netværk > Ryd
internethukommelse
Med Ryd internethukommelse kan du rydde
indstillingerne for serverregistrering hos Philips og
forældrevurdering, dine app-logins til videobutikker,
42
Side: 42
alle foretrukne fra Philips App-galleriet,
internetbogmærker og historik. Interaktive MHEG-
applikationer kan også gemme såkaldte "cookies" på
TV'et. Disse filer bliver også slettet.
43
Side: 43
13
Smart TV
13.1
Opsætning af Smart TV
Første gang du åbner Smart TV, skal du konfigurere
din forbindelse. Læs og accepter vilkårene og
betingelserne for at fortsætte.
Smart TV-startsiden er dit link til internettet. Du kan
leje film online, læse aviser, se videoer og lytte til
musik, shoppe online eller se TV-programmer, når det
passer dig med Online TV.
Åbn Smart TV
Tryk på Smart TV for at åbne Smart TV-startsiden.
Du kan også trykke
på  (Hjem) > Hjælpeprogrammer,
vælge  Smart TV og trykke på OK.
TV'et opretter forbindelse til internettet og åbner
Smart TV-startsiden. Dette kan tage nogle sekunder.
Luk Smart TV
Tryk på  (Hjem), og vælg en anden aktivitet for at
lukke Smart TV-startsiden.
TP Vision Europe B.V. er ikke ansvarlig for indholdet i
og kvaliteten af det indhold, der leveres af
indholdstjenesteudbyderne.
13.2
Smart TV-startside
Dine apps
Du starter apps fra Smart TV-startsiden. Hvis
startsiden endnu ikke indeholder apps, kan du tilføje
apps fra App-galleri.
App-galleri
I App-galleri finder du alle tilgængelige apps.
Internettet
App'en Internet åbner World Wide Web på dit TV.
På TV'et kan du se alle internet-websites, men de
fleste er ikke skræddersyet til visning på en TV-
skærm.
- Visse tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider
eller videoer) er ikke tilgængelige på dit TV.
- Internetsider vises én side ad gangen og på
fuldskærm.
Anbefalede Apps
I dette vindue viser Philips en bred vifte af anbefalede
apps for dit land. Apps til Online-TV eller et udvalg af
lejefilm fra videobutikker. Du kan markere og åbne
dem fra vinduet Anbefalede apps.
Startmenu, søg
Med Søg kan du søge efter relevante apps i App-
galleri.
Indtast et søgeord i tekstfeltet, vælg , og tryk på OK
for at starte søgningen. Du kan indtaste navne, titler,
genrer og beskrivende søgeord for at foretage en
søgning.
Du kan også efterlade tekstfeltet tomt og søge efter
de mest populære søgninger/søgeord for en række
kategorier. I listen over fundne søgeord skal du vælge
et søgeord og trykke på OK for at søge efter emner
med det pågældende søgeord.
13.3
App-galleri
Åbn App-galleri i Smart TV for at gennemse apps,
samlingen af skræddersyede websteder til TV.
Find appen for YouTube-videoer, en landsdækkende
avis, et onlinefotoalbum osv. Der er apps til at leje en
video i en online-videobutik og apps til at se
programmer, du gik glip af. Hvis App-galleri ikke
indeholder det, du søger, kan du prøve det globale
netværk og surfe efter TV på internettet.
13.4
Multi View
Mens du er på en Smart TV-App eller på internettet,
kan du se den aktuelle TV-kanal. Multi view åbner
en lille skærm til TV-kanalen ved siden af Smart TV-
skærmen.
Sådan åbnes Multi view .
1 - Tryk på SMART TV for at åbne Smart TV.
2 - Sådan åbnes en app på en Smart TV-side.
3 - Tryk på MULTI VIEW for at åbne den lille
skærm.
4 - Tryk på  + eller  – for at skifte TV-kanal
på den lille skærm.
* Ikke alle Smart TV-apps understøtter Multi View
med en TV-kanal.
44
Side: 44
14
Ambilight
14.1
Ambilight, Til eller Fra.
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-
stil
Du kan vælge den måde, hvorpå Ambilight skifter.
Skift video
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-
stil > Skift video
Hvis du vælger én af de typer, der skifter dynamikken
på billedet på TV-skærmen.
• Standard - Ideel til at se TV til daglig
• Naturlig - Følger billedet eller lyden så nøjagtigt
som muligt
• Fordybet - Ideel til actionfilm
• Livagtig - Ideel til visning i dagslys
• Spil - Ideel til spil
• Komfort - Ideel til en rolig aften
• Slap af - Ideel til afslapning
Skift lyd
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-
stil > Skift lyd
Vælg én af de typer, der skifter lydens dynamik.
• Belysning - Blander lyddynamik med videofarver
• Farverig - Baseret på lyddynamik
• Retro - Baseret på lyddynamik
• Spektrum - Baseret på lyddynamik
• Scanner - Baseret på lyddynamik
• Rytme - Baseret på lyddynamik
• Fest - En blanding af alle stilarter af typen Skift lyd,
én ad gangen
Skift farve
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-
stil > Skift farve
Vælge én af de forudindstillede farvetyper.
• Varm Lava – Røde farvevariationer
• Dybt vand – Blå farvevariationer
• Frisk natur - Grønne farvevariationer
• Varm hvid - Varm hvide farvevariationer
• Varm hvid - Kold hvide farvevariationer
Skift app
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-
stil > Skift app
Denne funktion er tilgængelig, når du betjener
Ambilight med en app.
14.2
Ambilight-lysstyrke, mætning
Kontrast, lysstyrke
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Lysstyrke
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at angive
niveauet for Ambilight-lysstyrke.
Mætning
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Mætning
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at angive
niveauet for Ambilight-mætning.
14.3
Ambilight+hue
Konfigurer hue-pærerne
Trin 1 - netværk
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Ambilight+hue > Konfigurer hue-pærer
I dette første trin forbereder du TV'et til at finde
Philips Hue Bridge. TV'et og Philips hue Bridge skal
anvende det samme netværk.
Opsætning...
1 - Tilslutning af Philips Hue Bridge til stikkontakten.
2 - Slut Philips Hue Bridge til den samme router, som
du bruger til TV'et – benyt et Ethernet-kabel til
tilslutningen.
3 - Tænd for hue-lyskilderne.
Sådan startes konfigurationen…
1 - Tryk
på  (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Ambilight+hue > Konfigurer hue-pærer.
2 - Vælg Start nu, og tryk på OK. TV'et begynder at
søge efter Philips Hue Bridge. Hvis TV'et endnu ikke
er tilsluttet dit netværk, vil det starte med
netværkskonfigurationen. Hvis Philips Hue Bridge
vises på listen.
Få mere at vide om at tilslutte TV'et til dit
hjemmenetværk i Hjælp, tryk på
farvetasten  Søgeord , og
find Netværksindstillinger.
45
Side: 45
Trin 2 - Hue Bridge
I det næste trin opretter du forbindelse mellem TV'et
og Philips Hue Bridge.
TV'et kan kun oprette forbindelse til én hue Bridge.
Sådan oprettes forbindelse til hue Bridge…
1 - Når TV'et er tilsluttet dit hjemmenetværk, viser det
de tilgængelige hue Bridges. Hvis TV'et endnu ikke
har fundet din Hue Bridge, kan du vælge Scan igen
og trykke på OK.
Hvis TV'et fandt den eneste Hue Bridge, skal du
vælge navnet på den pågældende Hue Bridge og
trykke på OK.
Hvis du har mere end én tilgængelig Hue Bridge, skal
du klikke på den Hue Bridge, du vil benytte, og
derefter trykke på OK.
2 - Vælg Start, og tryk på OK.
3 - Nu skal du gå til Philips Hue Bridge og trykke på
linkknappen midt på enheden. Dette vil oprette
forbindelse mellem hue Bridge'en og TV'et. Det bør
gøres inden for 30 sekunder. TV'et vil bekræfte, om
hue Bridge'en nu har forbindelse til TV'et.
4 - Vælg OK, og tryk på OK.
Når Philips Hue Bridge er forbundet til TV'et, skal du
gå til siden Hue-pærer.
Trin 3 - Hue-lyskilder
I det næste trin vælger du de Philips Hue-pærer, der
skal følge Ambilight.
Du kan vælge maks. 9 Philips hue-lyskilder til
Ambilight+hue.
Sådan vælges lyskilderne til Ambilight+hue…
1 - Marker de lyskilder, der skal følge Ambilight, på
listen. Marker en pære ved at vælge navnet på pæren
og trykke på OK. Når du markerer en lyskilde, blinker
den én gang.
2 - Når du er klar, skal du vælge OK og trykke
på OK.
Trin 4 - konfigurer lyskilde
I det følgende trin konfigurerer du hver enkelt Philips
Hue-pære.
Sådan konfigureres hver enkelt hue-lyskilde...
1 - Vælg en pære til konfiguration, og tryk på OK
. Den valgte lyskilde blinker.
2 - Vælg Start, og tryk på OK.
3 - Først angives det, hvor du har placeret lyskilden i
forhold til TV'et. En korrekt indstilling af Vinklen
sender den korrekte Ambilight-farve til pæren. Vælg
bjælken for at regulere positionen.
4 - Derefter angives Afstanden mellem pæren og
TV'et. Jo længere væk fra TV'et, jo svagere er
Ambilight-farven. Vælg bjælken for at regulere
afstanden.
5 - Til sidst indstilles pærens Lysstyrke. Vælg
bjælken for at regulere lysstyrken.
6 - Vælg OK, og tryk på OK for at stoppe med at
konfigurere pæren.
7 - I menuen Konfigurer Ambilight+hue kan du gøre
det samme for alle pærer.
8 - Når alle Ambilight+hue-pærer er konfigureret,
skal du vælge Afslut og trykke på OK.
Ambilight+hue er klar til brug.
Ambilight+hue-indstillinger
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Ambilight+hue > Sluk
Sluk Ambilight+hue
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Ambilight+hue > Fordybelse
Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere,
hvor nøjagtigt hue-pærerne følger Ambilight.
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Ambilight+hue > Lounge Light+hue
Hvis du har installeret Ambilight+hue, kan du lade hue-
pærerne følge Lounge Light fra Ambilight. Philips hue-
lamper vil øge Lounge Light-effekten i hele rummet.
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Ambilight+hue > Vis konfiguration
Få vist nuværende opsætning af Ambilight+hue,
netværk, Bridge og pærer.
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Ambilight+hue > Nulstil konfiguration
Nulstil nuværende opsætning af Ambilight+hue.
14.4
Avancerede Ambilight-
indstillinger
Vægfarve
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Avanceret
> Vægfarve
• Neutraliser en farvet vægs indvirkning på Ambilight-
farverne
• Vælg farven på væggen bag TV'et, så tilpasser TV'et
Ambilight-farverne, som de var tænkt.
46
Side: 46
TV'et slukker
 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight >
Avanceret > TV'et slukker
Indstil Ambilight til at slukke straks eller nedtone
langsomt, når du slukker TV'et. Den langsomme
nedtoning giver dig nogen tid til at tænde lyset i
stuen.
47
Side: 47
15
Netflix
Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du se Netflix
på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til
internettet.
Åbn Netflix, tryk på  for at åbne Netflix-appen.
Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på
standby.
www.netflix.com
48
Side: 48
16
Miljø
16.1
European Energy Label
European Energy Label informerer dig om dette
produkts energieffektivitetsklasse. Jo mere grøn
energieffektivitetsklassen for dette produkt er, desto
mindre energi bruger det.
På mærket finder du energieffektivitetsklassen, det
gennemsnitlige strømforbrug for dette produkt ved
brug og det gennemsnitlige energiforbrug for 1 år. Du
kan også finde værdier for strømforbruget for dette
produkt på Philips websted for dit land
på www.philips.com/TV
16.2
Bortskaffelse
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.
Forhør dig på den lokale genbrugsstation for
elektriske og elektroniske produkter.
Dine gamle produkter skal bortskaffes i
overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af
EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling
af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og
mennesker.
49
Side: 49
17
Specifikationer
17.1
Strøm
Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du
kan finde flere oplysninger om produktet
på www.philips.com/support
Strøm
• Strømstik: AC 220-240 V +/-10 %
• Omgivende temperatur : 5°C til 35°C
Du kan finde oplysninger om strømforbrug i
afsnittet Produktoplysninger.
Effekten, der er anført på produktets mærkat, er
strømforbruget ved normal anvendelse i hjemmet
(IEC 62087 Ed.2). Den maksimale effekt, der står i
parentes, anvendes til elektrisk sikkerhed (IEC 60065
Ed. 8.0).
17.2
Modtagelse
• Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
• Analog videoafspilning: SECAM, PAL
• Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
• Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
• Satellit-antenneindgang: 75 ohm F-type
• Indgangsfrekvensområde : 950 til 2150 MHz
• Inputniveauområde : 25 til 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio.
symboler, SCPC og MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af
polaritet 14/18 V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand,
LNB-strømstyrke 300 mA maks.
* Kun til DVB-T2, DVB-S2
17.3
Skærmopløsning
Diagonal skærmstørrelse
• 43PUx6262: 108 cm / 43 tommer
• 49PUx6262: 123 cm / 49 tommer
• 50PUS62x2: 126 cm / 50 tommer
• 55PUx62x2: 139 cm / 55 tommer
• 65PUx6262: 164 cm / 65 tommer
Skærmopløsning
• 3840 x 2160
17.4
Understøttet
indgangsopløsning - video
HDMI
• 480i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 480p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 720p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI - UHD
 (Hjem) > Indstillinger > Generelle
indstillinger > HDMI Ultra HD
Dette TV kan vise Ultra HD-signaler. Nogle enheder –
tilsluttet via HDMI – genkender ikke et TV med Ultra
HD og fungerer muligvis ikke korrekt eller viser
forvrænget billede eller lyd.
For at undgå funktionsfejl ved en sådan enhed kan du
sætte signalkvaliteten til et niveau, som enheden kan
håndtere. Hvis enheden ikke anvender Ultra HD-
signaler, kan du slukke for Ultra HD for denne HDMI-
forbindelse.
En HDMI-tilslutning med indstillingen UHD
4:4:4/4:2:2* giver mulighed for op til maks. UHD (50
Hz eller 60 Hz) RGB 4:4:4- eller YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0-signaler. Indstillingen UHD
4:2:0 giver mulighed for op til maks. UHD (50 Hz
eller 60 Hz) YCbCr 4:2:0-signaler.
* Tilgængelig, når Kilde er indstillet til HDMI 2 eller
HDMI 3
Komponent, komposit
Komposit
• PAL, NTSC, SECAM
Komponent
• 480i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 480p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 720p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
50
Side: 50
17.5
Understøttet
indgangsopløsning -
computer
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1280 x 800 - 60Hz
• 1280 x 960 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1366 x 768 - 60Hz
• 1440 x 900 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
• 3840 x 2160 - 60Hz
17.6
Lyd
• Incredible Surround
• Clear Sound
• Smart-lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W
• Dolby® Digital
• DTS 2.0 + digital udgang
17.7
Multimedie
Tilslutninger
• USB 2.0/USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11n (indbygget)
Understøttede USB-filsystemer
• FAT, NTFS
Afspilningsformater
• Videocodec: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9
• Lydcodec: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 op til v9.2),
WMA-PRO (v9 og v10)
• Undertekster:
- Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Tegnkodninger: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa
(Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk
(Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa
(Windows-1252)
• Billedcodec: JPEG, GIF, PNG, BMP
Wi-Fi-certificeret
Dette TV understøtter Miracast-certificerede enheder.
Ydeevnen kan variere afhængigt af den mobile
enheds kapacitet og den anvendte software.
17.8
Tilslutningsmuligheder
TV'ets sider
• Fælles interface-stik: CI+/CAM
• USB 2 - USB 2.0
• HDMI 3-indgang - MHL - UHD - HDR
• Hovedtelefoner - 3,5 mm stereo-mini-jackstik
Bagpå TV'et
• YPbPr : Y Pb Pr, Audio V/H
• CVBS: CVBS, Audio L/R (delt med YPbPr)
I bunden af TV'et
• Lydudgang - optisk Toslink
• USB 1 - USB 3.0
• LAN-netværk - RJ45
• Satellittuner
• Antenne (75 ohm)
• HDMI 1-indgang - ARC - UHD
• HDMI 2-indgang - UHD - HDR
51

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Philips 6000 series 43PUS6262.

Stil et spørgsmål om Philips 6000 series 43PUS6262

Har du et spørgsmål om Philips 6000 series 43PUS6262 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Philips 6000 series 43PUS6262. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Philips 6000 series 43PUS6262 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.