Parrot CK3100 manual

Få vist brugermanualen for Parrot CK3100 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Parrot
  • Product: Bilmonteringssæt
  • Model/navn: CK3100
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Tysk, Polsk, Russisk, Slovakisk, Svensk, Dansk, Nordmand

Indholdsfortegnelse

Side: 24
Dansk
BRUGSANVISNING
DA
Side: 25
CK3100 Advanced Car Kit
26
TELEFONBOG
A, B, C...
Ubesvarede opkald
Besvarede opkald
Udførte opkald
Telefonbog ABC ...
Nøgleord
Vælg stemmegenkndls
Telefon, Afslut samtale, Hjem, Arbejde, Mobil, Generelt, Andet, Foretrukket
Håndfrit sæt
Indtalte menuer
Ringetone
Mikrofon
Telefon
Display
Lysstyrke
Zoom telefonbog
Sortér
Parre telefonen
Object push
Software updatering
version tilgængelig
Telefon
OPKALDSLISTE
KALD ET NR.
STEMMEKNDO.
INDSTILLINGER
Sprog
Indtalte menuer
Display
Lydstyrke
Automatsvar
Oplysning
Hotline
Avanceret indstilling
SIM-KORT
GPS
Parrede telefoner
KORT MENUOVERSIGT
Med Bluetooth-teknologien kan der overføres tale og data via
en radioforbindelse over kort afstand. Den kan forbinde en lang
række elektronisk udstyr trådløst og giver yderligere muligheder
for kommunikation med mobiltelefoner.
Firmaet Parrot S.A. blev i 1994 oprettet af Henri SEYDOUX med
base i Paris. Det er et firma, som vokser hurtigt. Det har siden
begyndelsen været specialiseret i teknologier med forbindelse
til stemmegenkendelse og signalbehandling til telekommunikati-
onsudstyr og biler.
Med bilsættet Parrot CK3100 kan du bruge din mobiltelefon i
bilen og opnå bedst mulig komfort og sikkerhed.
Navnet på den person, du taler med, vises på skærmen. Din
telefonliste kan åbnes fra kontrolskærmen.
Ved hjælp af taleanvisninger og stemmegenkendelse kan du
bruge mobiltelefonen uden at slippe rattet. Samtalen foregår via
bilens højttalere.
På skærmen vises den telefonliste, du har gemt på telefonen.
Visning af navnet på den person, der ringer.
Stemmegenkendelse.
Regulering af lydstyrken.
Afbrydelse af bilradioen.
Styring af to samtidige opkald.
Besvar og læg på med
talekommandoer.
INTRODUKTION
Funktioner
Side: 26
DA
BRUGSANVISNING 27
LCD-skærm Netledning
Elektronikboks Mikrofon
Kabel til mute-funktion Brugsanvisning
Pakkens indhold
MONTERING AF CK3100
Installation af den elektroniske boks
CK3100-systemet er udstyret med 4 udgange:
RadioStrømforsyning LCD-skærm Mikrofon
Det anbefales at installere alle kabler, før systemets boks fast-
spændes. Alle medfølgende kabler har forskellige stik, så du
ikke risikerer at foretage forkerte tilslutninger.
Boksen må ikke installeres tæt ved varmesystemet eller kli-
maanlægget. Den må ikke installeres et sted med direkte sol-
lys eller bag sidevægge i metal, der kan forringe kvaliteten på
Bluetooth-forbindelsen.
Mute-kablet er udstyret med sorte ISO-stik og en «line out»-
udgang.
Radio med “line in”-indgange
Brug helst denne type tilslutning, og tilslut de brune og grønne
ledninger samt den gule ledning fra “mute” bag på radioen.
Radio med ISO-stik
Frakobl radioens ledningsnet til lyd og strømforsyning
Tilslut mute-kablets og netledningens hunstik til bilradioen. Slut
bilens ledningsnet for lyd og strømforsyning til hanstikkene.
Installation af radiokablet
Hvis radioen er udstyret med en Mute-indgang, skal mute-kab-
lets gule ledning sluttes til en indgang af typen «Mute in», 1, 2
eller 3.
Radio uden ISO-stik
Du har brug for en “ISO”-kabeladapter.
Installation af netledningen
Netledningens røde ledning skal sluttes til 12 V per-
manent, den orange ledning til 12 V efter tænding, og
den sorte ledning til stel.
Se ledningsdiagrammet over radioens ledningsnet til
ISO-strømforsyning.
På nogle biler skal placeringen af den røde og orange
ledning byttes om.
Det gøres ved at bytte om på sikringsholderne.
Slut ikke den orange ledning til 12 V permanent, da
bilens batteri derved kan blive afladet.
Side: 27
CK3100 Advanced Car Kit
28
LEDNINGSDIAGRAM
Mikrofon:
Mikrofonen skal vende mod føreren
og kan installeres flere steder:
Mellem solskærmen og bakspejlet.
På LCD-skærmen.
LCD-skærm:
Skærmen kan installeres på forskellige måder:
Limes på instrumentpanelet
Ved hjælp af den medfølgende dobbeltsidede tape.
Klæb skærmen på en ren og plan flade på
instrumentpanelet.
Placeret på foden
Når LCD-skærmen er monteret på foden, limes foden med
den dobbeltsidede tape på instrumentpanelet.
Skærmen kan nu drejes.
Monteringsvejledning
- Drej “B” fra venstre mod
højre for at skrue “B” og
“A” fast. Brug kun skruerne
“D”.
- Indsæt kablet ved “A”
gennem “B”
- Skru “C” på “B”.
Brug kun skruerne “E”.
Husk bremseskiven.
Installation af mikrofon og konsol
A : LCD-skærm
C : Holder bag
B : Ben
E :Metalskrue (10 mm)
D : Plastskrue (10 mm)
Side: 28
DA
BRUGSANVISNING 29
Se side 12 for visse apparater, “Tilkobling af en telefon”
På nogle telefoner vises navnet på din mobiltelefon, batter-
iladestanden og telefonnettet på skærmen.
Du har herefter adgang til menuerne, og navnet siges højt via
det håndfrie sæt.
Mobiltelefonen er nu tilsluttet det håndfrie
sæt, som herefter kan bruges til kommu-
nikation.
Modtage et opkald: Tryk på den grønne knap på det håndf-
rie sæt for at besvare et opkald.
Lægge på: Tryk på den røde knap på CK3100.
Telefonsvarer: Du har adgang til telefonsvarerens forskel-
lige funktioner fra det håndfrie sæt.
Klik på indstillingsknappen under samtale.
I den menu, der vises, kan du vælge et tal og godkende det.
Tryk på piletasten for at vende tilbage til
kommunikationssiden.
Funktionen Genkald: Tryk i lang tid
på den grønne knap på det håndfrie sæt
for at ringe til det nummer, du senest har indtastet.
Lydstyrke under samtale: Indstil
lydstyrken under samtale ved at dreje
på betjeningsknappen.
Første gang udstyret tændes, skal mobiltelefonen tilkobles det
håndfrie sæt.
Første gang udstyret tændes, skal mobiltelefonen tilkobles det
håndfrie sæt. Aktiver mobiltelefonens Bluetooth-forbindelse
Søg efter tilbehør:
Se brugsanvisningen til
telefonen for at få yderligere
oplysninger.
(kapitlet Tilkobling).
Du kan også finde oplys-
ninger på webstedet
www.parrot.biz.
Start / Kundesupport / Download
Når bilsættet er fundet, vises “Parrot
CK3100” på mobiltelefonen. Vælg
“Parrot CK3100”
Indtast tilslutningskoden 1234, og
godkend.
“Tilkobling i gang” vises på CK3100.
“Tilkobling udført” vises på skærmen, når tilkoblingen er kor-
rekt udført.
CK3100 opretter herefter forbindelse til din mobiltelefon.
Når der er oprettet forbindelse, vises Bluetooth-logoet på
skærmen (undtagen hvis telefonen er udstyret med profilen
Headset).
TILKOBLING OG BRUG FØRSTE GANG
BEMÆRK
Visse mobiltelefoner anvender Bluetooth
på en særlig måde. Se menuen
“Indstillinger” / “Avancerede indstillinger”
/ “Tilkobling af telefon”, om modellen på
din mobiltelefon er anført. Vælg i så fald
indstillingen i menuen.
SAP
Se afsnittet GSM i vejled-
ningen til telefonen, hvis du
vil benytte SAP-funktionen
(Sim Access Profile) på din
mobiltelefon.
Side: 29
CK3100 Advanced Car Kit
30
Menuen i CK3100 indeholder følgende menupunk-
ter: Telefonliste, Opkaldsliste, Nummeropkald,
Stemmekommandoer, Foretrukne, SIM-kort, GPS
En af de nye funktioner i dette hånd-
frie sæt er, at telefonlisten på tele-
fonen kan synkroniseres med CK3100.
Synkroniseringen udføres automatisk
på mange telefoner. Hvis synkroniser-
ingen ikke udføres automatisk, kan du
via Bluetooth overføre dine kontaktpersoner fra telefonen
til bilsættet. Se afsnittet “Afsendelse af kontaktpersoner via
Bluetooth” (eller “object push”) i brugsanvisningen til telefonen.
Kontaktpersoner kan modtages via Bluetooth på Sony
Ericsson P800/P900 og Smartphones, hvis tilkoblingen er
udført i den relevante tilstand (se rubrikken “OBS” i afsnittet
“Tilkobling”).
Når dine kontaktpersoner er overført til bilsættet, kan du
få adgang til funktionen Stemmegenkendelse i menuen
“Stemmekommandoer”.
Du kan aktivere et opkald fra menuen Telefonliste.
Vælg telefonlisten.
Vælg det ønskede bogstav med indstill-
ingsknappen
Godkend ved at trykke på indstilling-
sknappen.
Vælg den ønskede person.
Tryk på den grønne knap for at ringe til personens standard-
nummer.
MENU  Eller brug indstillingsknappen til at vælge mellem personens
forskellige telefonnumre.
Tryk på den grønne knap for at ringe op.
Under dette emne vises opkaldslisten, der
er opdelt i tre undermenuer:
Ubesvarede opkald / modtagne opkald /
udgående opkald.
Vælg den ønskede kontaktperson
Tryk på indstillingsknappen eller på den
grønne knap for at ringe op.
Indtast et nummer ved at dreje indstilling-
sknappen mod højre eller venstre.
Slet en info. :
Tryk på indstillingsknappen for at vælge et
ciffer. Papirkurvs-ikonet sletter det sidste
ciffer. Når nummeret er indtastet, skal du
trykke på den grønne knap for at aktivere
opkaldet.
I denne menu kan du programmere stemmegenkendelse for det
håndfrie sæt.
Menuen har 3 undermenuer: Telefonliste / Nøgleord / Valg af
stemmegenk.
Vælg et bogstav for at tildele en stemmekode til en kontaktper-
son.
Vælg navnet ved at trykke på indstillingsknappen. Klik på ind-
stillingsknappen, når navnet er valgt, for at starte indkodningen.
Følg anvisningerne på skærmen. Når stemmekoden er tildelt,
vises en boble til højre for navnet.
Telefonliste
Opkald fra telefonlisten
Seneste opkald
Indtastning af nummer
Stemmekommandoer
Side: 30
DA
BRUGSANVISNING 31
Med denne menu kan du vælge
personlige indstillinger til CK3100.
Liste: Du kan se listen over det tilbehør,
der er tilkoblet CK3100.
Du kan tilkoble, frakoble og slette tilbe-
høret i telefonens hukommelse.
Vælg det ønskede sprog.
Godkend ved at trykke på indstilling-
sknappen.
Hvis du vælger “automatisk”, synkro-
niseres det håndfrie sæt med sproget på
SIM-kortet.
(denne indstilling findes kun på visse apparater).
CK3100 indeholder følgende nøgleord:
Telefon, læg på, hjemme, arbejde, mobil, generelt, andet og
foretrukne.
Telefon: Bruges til at besvare et opkald eller aktivere en stem-
megenkendelse.
Læg på: Afslutter samtalen.
Hjemme, arbejde, mobil, generelt, andet og foretrukne.
Nøgleord pr. telefonnummer:Nøgleordene bruges til at
vælge det ønskede nummer, når en kontaktperson har flere
numre. Indkodningssekvensen er den samme som for kontak-
tpersoner.
Alle nøgleord skal indkodes, før de kan godkendes.
Funktionen Stemmegenkendelse på
CK3100 er mere komplet end tele-
fonens funktion, og den virker i støjfyldte
områder.
Stemmegenk. bilsæt: Stemmekoder, der
er indtalt i det håndfrie bilsæts hukommelse.
Stemmegenk. telefon: Stemmekoder, der er indtalt i tele-
fonens hukommelse.
Tryk på den grønne knap, eller sig «Telefon», hvis nøgleor-
det «Telefon» er indkodet.
Sig navnet på den person, du vil ringe til, efter biplyden.
CK3100 gentager navnet, hvis det genkendes, ellers kan du
prøve igen efter biplyden.
Hvis kontaktpersonen kun har ét telefonnummer tilknyttet,
ringer CK3100 op til den pågældende person.
Nøgleord
Foretage et opkald via stemmegenkendelse
Valg af en type stemmegenkendelse
Hvis kontaktpersonen har flere numre tilknyttet, og nøgleor-
dene pr. telefonnummer er indkodet, foreslår CK3100 at genk-
ende det nøgleord, der er kombineret med nummeret, efter en
biplyd.
INDSTILLINGER
Tilkoblede apparater
ADVARSEL:
Hvis du sletter et apparat,
slettes samtidig alle stem-
mekoder, der er oprettet til
apparatet.
Sprog
Side: 31
CK3100 Advanced Car Kit
32
Zoom på telefonlisten:
Bruges til at vælge opløsningen for den
tekst, der vises i menuerne «Telefonliste»
og «Opkaldsliste».
Vælg 2 linjer eller 3 linjer.
Godkend ved at trykke på indstillingsknappen.
Aktiver/deaktiver automatisk besvarelse af opkald
Softwareversion:
Softwareversion for skærmen / Ledig
hukommelse.
Vores hotline står til rådighed for at hjælpe. Du kan kontakte
tjenesten via e-mail eller pr. telefon. Besøg vores websted
www.parrot.biz, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Talemenuer:
Med denne indstilling kan du regulere lyd-
styrken for de meddelelser, der høres via
det håndfrie sæt samt de stemmekoder, du
har indtalt.
Ringetoner og mikrofon:
Disse indstillinger bruges til at regulere lydstyrken på ringe-
tonen og mikrofonen.
Telefon:
Med denne indstilling kan du regulere lydstyrken for samtale
Brug denne funktion til at aktivere eller deaktivere hjælp til
menuerne i form af taleanvisninger.
Menupunkterne siges højt af en kvindestemme på det valgte
sprog.
Du kan vælge personlige indstillinger for skærmvisningen i føl-
gende 2 menupunkter:
Kontrast og baggrundslys:
Brug indstillingsknappen for at vælge det ønskede niveau, og
godkend med et tryk på knappen.
Lydstyrke
Talemenuer
Skærmvisning
Automatisk svar
Information
Hot Line
Denne menu giver adgang til følgende menupunkter:
Tilkobling af en telefon, object push, opdatering af software via
Bluetooth, demo-funktion.
På nogle telefoner skal det håndfrie sæt konfigureres på en
bestemt måde, før du kan udføre tilkoblingen. Det gælder
f.eks. Sony Ericsson P900, PDA under Windows CE)
Vælg den model, der svarer til din telefon, og tilkobl apparatet,
når der på CK3100 vises “Tilkobl telefonen”.
AVANCEREDE NDSTILLINGER
Tilkobling af en telefon
Side: 32
DA
BRUGSANVISNING 33
Hvis der er installeret et navigationsprogram
på din PDA eller Smartphone, skal du blot
tilkoble enheden til CK3X00 og derefter
oprette en seriel forbindelse med GPS-
porten. I nogle navigationsprogrammer kan
du vælge GPS Bluetooth direkte som kilde.
Den GPS-konfiguration, du skal vælge på dit apparat, er NMEA
0183v2 9600, hvis informationen skal vælges.
Når der er oprettet forbindelse, kan du se et GPS-ikon på
CK3X00-sættets skærm.
På de CK3X00-modeller, der er udstyret
med et GPS-modul, kan du høre talean-
visningerne fra navigationsprogrammet
via bilens højttalere, når GPS-tjenesten
er tilsluttet. Vejvisningen udføres således
på de bedste betingelser (funktionen er kun tilgængelig med
bestemte navigationsprogrammer).
Aktiver funktionen Hovedtelefon/Headset, som findes på bil-
sættet, fra din PDA eller Smartphone.
Hvis du vil foretage et opkald eller besvare et opkald, lukkes
denne tjeneste automatisk. Den aktiveres igen, så du kan
benytte telefonifunktionerne under de bedste forhold.
Under dette menupunkt kan du helt deaktivere GPS-tjenesten
for at undgå, at andre opretter forbindelse til tjenesten.
I afsnittet Information vises GPS-konfigurationen og det tilbehør,
som er tilsluttet tjenesten, hvis den er aktiveret.
Object push
På nogle telefoner skal det håndfrie sæt konfigureres på en
bestemt måde, før du kan sende kontaktpersoner.
Hvis det håndfrie sæt ikke vises på telefonens liste over appa-
rater, som du kan sende kontaktpersoner til, skal du aktivere
indstillingen “Altid aktiv”).
Denne konfiguration af bilsættet kan medføre driftsforstyrrelser
for visse mobiltelefoner. Vi anbefaler, at du vælger funktionen
“Automatisk”, så snart du har sendt kontaktpersonerne.
Aktiver denne indstilling, når du opdaterer via bilsættets
Bluetooth-funktion fra en computer. Indstillingen deaktiveres
automatisk, når bilsættet genstartes.
Besøg vores websted hvis du ønsker yderligere oplysninger
www.parrot.biz
Start en demo fra det håndfrie sæt.
Bilsættet skal genstartes, før funktionen kan deaktiveres.
Opdatering af softwaren
Demo-funktion
Bilsættene CK3300 og CK3500
indeholder et GPS-modul (Global
Positioning System), som viser køretø-
jets øjeblikkelige position. Oplysningen
sendes via Bluetooth på en kanal, som
de fleste PDA’er og Smartphones kan
tage.
GPS CK3300 - CK3500
Tilslutning til GPS-tjenesten
Navigationssystemets taleanvisninger
Menuen GPS
Side: 33
CK3100 Advanced Car Kit
34
CK3500 indeholder et GSM/GPRS-modul,
klasse 8/10.
Når dette modul er indbygget, kan du
bruge SAP-funktionen (SIM Access Profile)
på mobiltelefonen eller anvende CK3500 direkte som biltelefon
uden Bluetooth-mobiltelefonen, dvs. kun med det fysiske SIM-
kort. Bilsættet kan også bruges som adgangspunkt til inter-
nettet, når du vil bruge GPRS-funktionen.
Med SAP-funktionen (SIM Access Profile) kan informationerne
på SIM-kortet anvendes via Bluetooth.
Derved kan du benytte GSM-antennen på CK3500, så du
sparer på Bluetooth-telefonens batteri.
Af sikkerhedsmæssige grunde er frem-
gangsmåden for tilkobling af en SAP-tele-
fon forskellig.
Du skal vælge afsnittet SIM Access Phone
i menuen “Indstillinger” / “Avancerede indstillinger” / “Tilkobling
af telefon”.
En 16-cifret kode vises på skærmen på CK3500. Indtast denne
kode på din SAP-telefon for at oprette forbindelse.
Hvis CK3500 skal bruge PIN-koden til dit SIM-kort, bliver du
bedt om at indtaste den.
SAP-funktionen er som standard aktiveret, hvis telefonen
understøtter funktionen.
CK3500 anvender funktionen, så snart den registreres af tele-
fonen, og opretholder tjenestens funktion.
Interfacet virker på samme måde som ved Bluetooth-telefoni.
INDBYGGET GSM - CK3500
Tilkobling
Funktion
Under dette menupunkt kan du indsætte og/eller ændre PIN-
koden til dit SIM-kort eller deaktivere SAP-funktionen (SIM
Access Profile).
Menupunktet SIM-kort

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Parrot CK3100.

Stil et spørgsmål om Parrot CK3100

Har du et spørgsmål om Parrot CK3100 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Parrot CK3100. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Parrot CK3100 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.