Panasonic Lumix DC-GX880 manual

Få vist brugermanualen for Panasonic Lumix DC-GX880 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Digitalkamera
  • Model/navn: Lumix DC-GX880
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Tysk, Italiensk, Engelsk, Polsk, Fransk, Hollandsk, Finsk, Dansk, Svensk, Slovenske, Kroatisk, Slovakisk, Ungarer, Tjekkisk, Rumænsk

Indholdsfortegnelse

Side: 0
until
2017/2/13
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr. DC-GX880
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du
anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.
DVQP2014ZA
F0619GY0
Displaymeddelelser P309
Fejlfinding P312
Sådan finder du den information, du har brug for P2
Indhold P4
Indholdsfortegnelse efter funktion P9
Menuliste P182
Side: 1




2
Sådan finder du den information, du har brug
for
I nærværende “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner” kan du finde den
information, du har brug for på følgende sider.
Ved at klikke på et sidetal kan du springe frem til den sammenkædede side og hurtigt
finde den information, du søger.
Søge fra “Indhold”
Klik på dette ikon for at hoppe til “Indhold”.
P4
Søg fra listen over funktionsnavne P9
Søg fra listen over knapper og kontrolknapper P14
Søg fra listen over skærmbilleder og ikoner P302
Søge fra “Displaymeddelelser” P309
Søge fra “Menuliste”
Klik på dette ikon for at hoppe til “Menuliste”.
P182
Søge fra “Fejlfinding” P312
Klik på dette ikon for at hoppe til “Sådan finder du den information, du har brug
for”.
Klik på dette ikon for at vende tilbage til den forrige side, der vistes.
Se næste side for yderligere oplysninger om, hvordan du bruger
denne vejledning.
P3
Wi-Fi®
funktion P245




Side: 2
3
Sådan bruger du denne vejledning
∫ Om symbolerne i teksten
• Klik på en krydsreference i teksten for at hoppe til den tilhørende side.
• Beskrivelsen i denne brugervejledning er baseret på det udskiftelige objektiv (H-FS12032).
Om angivelse af den gældende tilstand
Gældende funktioner:
Ikonerne angiver de gældende tilstande for en funktion.
• Sorte ikoner: Gældende tilstande
• Grå ikoner: Ikke-gældende tilstande
: Angiver, at menuen kan indstilles ved at trykke på knappen [MENU/SET].
: Angiver, at indstillingen Wi-Fi kan foretages ved at trykke på knappen [Wi-Fi].
: Tips til smart brug og karakteristika til optagelse.
: Betingelser, hvorunder en bestemt funktion ikke kan anvendes.
: Fortsætter på næste side.
I denne betjeningsvejledning er trinene for indstilling af et menuelement beskrevet
nedenfor.
Eksempel: I menuen [Optag] skal du skifte [Kvalitet] fra [A] til [›]
> [Optag] > [Kvalitet] > [›]
MENU
Wi-Fi
MENU
Side: 3
4
Indhold
Sådan finder du den information, du har brug for .....................................................2
Sådan bruger du denne vejledning ...........................................................................3
Indholdsfortegnelse efter funktion.............................................................................9
1. Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet...................................................................................12
Standardudstyr........................................................................................................13
Komponentnavne og -funktioner.............................................................................14
Om objektivet ..........................................................................................................17
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Fastgøring af skulderremmen .................................................................................18
Opladning af batterier .............................................................................................19
• Isætning af batteriet........................................................................................20
• Opladning .......................................................................................................21
• Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder ................................................24
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)..........................................................27
Kortoplysninger .......................................................................................................28
• Formatering af kortet (initialisering)................................................................29
• Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid..........................30
Fastgøring/fjernelse af objektivet ............................................................................32
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling) ..........................................................36
• Genindstilling af uret.......................................................................................37
Grundlæggende betjening ......................................................................................38
• Tips til at tage gode billeder............................................................................38
• Udtrækning/sammentrækning af objektivet [Når det udskiftelige objektiv
(H-FS12032/H-FS35100) er fastgjort]............................................................39
• Indstil skærmvinklen.......................................................................................40
• Lukkerknap (når du tager billeder)..................................................................41
• Filmknap (optagelse af film) ...........................................................................41
• Funktionsdrejeknap (valg af optagelsesindstilling).........................................42
• Kontrolknap ....................................................................................................43
• Piltaster/knappen [MENU/SET] ......................................................................43
• Knappen [DISP.] (skift af den viste information) .............................................44
• Touch-panel (berøringshandlinger).................................................................46
• Sådan tager du billeder ved hjælp med Touch-funktionen .............................47
• [REC. SETTING RESET] knappen (Nulstiller optagelsesindstillingerne).......49
Indstilling af menuelementer ...................................................................................50
Omgående aktivering af ofte anvendte menuer (lynmenuer)..................................52
• Brugertilpasning af indstillingerne i lynmenuen ..............................................53
Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper (funktionstaster) ...........................54
Indtastning af tekst..................................................................................................57
Side: 4
5
3. Optagelsesfunktioner
Sådan tages billeder ved hjælp af den automatiske funktion (Intelligent
Auto-funktion)..........................................................................................................58
• Sådan tager du håndholdte fotos af natlandskaber eller -scener
([iHåndholdt natopt.])......................................................................................61
• Kombinering af billeder til et enkelt billede med grov tekstur ([iHDR]) ...........62
• Sådan tager du billeder med brugerdefinerede farver,
defokuseringsstyring og lysstyrkeindstillinger ................................................63
Sådan tager du billeder af dig selv ([Selvoptagelse])..............................................65
• Ændring af den måde, lukkeren udløses på...................................................74
Sådan tager du billeder med automatisk indstillet blændeværdi og
lukkerhastighed (AE-programfunktion)....................................................................76
Billeder taget ved at specificere blænde/lukkerhastighed.......................................78
• Blændeprioritet AE-funktion ...........................................................................79
• Lukkerprioritet AE-funktion .............................................................................79
• Manuel eksponeringsfunktion.........................................................................80
• Bekræft virkningerne af blænde-og lukkerværdien (Skærmvisning) ..............82
• Letindstillelig blændeåbning/lukkerhastighed for egnet eksponering
(Ettryks-AE)....................................................................................................83
Sådan tager du panoramabilleder
(Funktionen Panoramaoptagelse)...........................................................................84
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der optages
(Funktionen Scene guide).......................................................................................87
Sådan tager du billeder af børn eller portrætter med de mest optimale
indstillinger ..............................................................................................................90
• Kidsfunktion....................................................................................................90
• Portrætfunktion...............................................................................................91
Sådan tager du billeder med forskellige billedeffekter
(Kreativ kontrolfunktion) ..........................................................................................92
4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone
Automatisk indstilling af fokus.................................................................................98
• Fokusfunktion (AFS/AFF/AFC).....................................................................100
• Auto-fokus tilstand........................................................................................102
• Opsætning af placeringen af AF-området/ændring af størrelsen af
AF-området ..................................................................................................107
• Optimering af fokus og lysstyrke for en berørt position ................................109
Manuel indstilling af fokus.....................................................................................110
Indstilling af fokus og eksponering (AF/AE-lås) ....................................................113
Eksponeringskompensation..................................................................................114
Indstilling af lysfølsomheden.................................................................................116
Justering af hvidbalance .......................................................................................118
Side: 5
6
5. 4K-billedindstillinger og drevindstillinger
Optagelse af 4K-billeder........................................................................................122
Valg af billeder fra 4K-burstfil og lagring heraf ......................................................126
• Noter om 4K-billedefunktion .........................................................................129
Kontrol af fokus efter optagelse (Post Focus/Focus Stacking)..............................132
• Optagelse [Post Fokus] ................................................................................132
• Valg af fokusområder og lagring af billeder ..................................................135
• Sådan fletter du flere billeder for at udvide fokusområdet
(Focus Stacking) ..........................................................................................136
Vælg optagelsesfunktion.......................................................................................138
• Burst-funktion ...............................................................................................139
• Selvudløser ..................................................................................................141
Sådan tager du billeder under automatisk justering af en indstilling
(Bracketoptagelse)................................................................................................142
• Eksponeringsbracket....................................................................................143
Sådan tager du automatiske billeder ved fastsatte intervaller
([Interval-optagelse]) .............................................................................................144
Oprettelse af stopmotion-billeder ([Stopmotion animering])..................................147
6. Stabilisering, zoom og blitz
Billedstabilisering ..................................................................................................150
Sådan tages billeder med zoom............................................................................152
• Øgning af teleskopeffekten...........................................................................153
• Zoome ind og ud med fingerbetjening (touch-zoom)....................................157
Optagelse af billeder med blitz..............................................................................158
• Ændring af blitzfunktion................................................................................160
• Indstilling til 2. gardinsynkr ...........................................................................162
• Justér blitzoutputtet ......................................................................................163
• Synkronisering af outputtet fra den indbyggede blitz til
eksponeringskompensation .........................................................................163
7. Optagelse af film
Optagelse af film/4K-film.......................................................................................164
• Indstilling af format, størrelse og optagelsesrammehastighed .....................166
• Sådan indstilles fokus ved optagelse af en film ([Kontin. AF])......................168
Sådan tager du et billede under en filmoptagelse.................................................169
Optagelse af snap-film ..........................................................................................171
8. Afspilning og redigering af billeder
Afspilning af billeder..............................................................................................174
Afspilning af film....................................................................................................175
• Oprettelse af still-billeder fra en film .............................................................176
Skift af afspilningsmetode .....................................................................................177
• Brug af afspilningszoom ...............................................................................177
Side: 6
7
• Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning).....................................177
• Visning af billeder efter optagelsesdato (Kalenderafspilning).......................178
Afspilning af billedgrupper.....................................................................................179
Sletning af billeder ................................................................................................181
9. Brug af menufunktioner
Menuliste...............................................................................................................182
• Menuen [Optag]............................................................................................182
• Menuen [Film]...............................................................................................202
• Menuen [Bruger]...........................................................................................204
• Menuen [Indstilling] ......................................................................................213
• Menuen [Afspil].............................................................................................221
10. Brug af Wi-Fi-funktionen
Hvad kan du gøre med funktionen Wi-Fi®
.............................................................245
Funktionen Wi-Fi...................................................................................................246
Kontrolfunktion med en smartphone/tablet-pc ......................................................248
• Installering af smartphone/tablet-pc app'en “Image App” ............................248
• Tilslutning til en smartphone/tablet-pc ..........................................................249
• Sådan tager du billeder via en smartphone/tablet (fjernoptagelse) ..............253
• Afspilning af billeder i kameraet ...................................................................254
• Lagring af billeder, der er gemt i kameraet...................................................254
• Afsendelse af billeder i kameraet til en SNS ................................................255
• Tilføjelse af placeringsoplysninger for billeder, der er gemt i kameraet,
fra en smartphone/tablet ..............................................................................255
• Kombination af film, som er optaget med Snap Movie efter eget valg på
en smartphone/tablet ...................................................................................257
Visning af billeder på et TV ...................................................................................258
Afsendelse af billeder............................................................................................259
Afsendelse af billeder til en smartphone/tablet .....................................................263
Trådløs udskrivning...............................................................................................264
Afsendelse af billeder til en AV-anordning.............................................................265
Afsendelse af billeder til en PC .............................................................................266
Brug af webtjenester .............................................................................................268
• Når du sender billeder til en webtjeneste .....................................................268
• Når du sender billeder til [Cloud-synk.-tjeneste]...........................................271
Registrering hos “LUMIX CLUB”...........................................................................272
• Om [LUMIX CLUB] .......................................................................................272
Om tilslutninger .....................................................................................................276
• Oprettelse af forbindelse via et trådløst adgangspunkt (via netværket) .......277
• Tilslutning af kameraet og en anden anordning direkte
(direkte forbindelse) .....................................................................................279
• Hurtig tilslutning med samme indstillinger som tidligere ([Vælg en
destination fra historikken]/[Vælg en destination fra foretrukne]) .................280
Menu [Wi-Fi opsætning]........................................................................................282
Side: 7
8
11. Tilslutning til andet udstyr
Sådan ser du 4K-film på et TV/ Sådan gemmer du 4K-film på din PC
eller optager ..........................................................................................................284
• Sådan ser du film i 4K ..................................................................................284
• Sådan lagrer du 4K-film................................................................................285
Afspilning af billeder på en TV-skærm ..................................................................286
• Brug af VIERA Link (HDMI)..........................................................................288
Sådan gemmer du billeder og film på PC’en.........................................................289
• Download af software...................................................................................290
• Overførsel af billeder til en PC .....................................................................292
Sådan gemmer du billeder og film på en optager .................................................294
Udskrivning af billeder...........................................................................................295
Sådan får du glæde af 3D-billeder ........................................................................298
12. Øvrige
Ekstra tilbehør.......................................................................................................301
Skærmvisning .......................................................................................................302
Displaymeddelelser...............................................................................................309
Fejlfinding..............................................................................................................312
Forholdsregler ved brug........................................................................................321
Side: 8
9
Indholdsfortegnelse efter funktion
Optagelse
Optagefunktion ................................P42
Selvoptagelsesfunktion ...................P65
[Preview]..........................................P82
Funktionen Panoramaoptagelse .....P84
[4K-FOTO].....................................P122
[Post Fokus] ..................................P132
[Interval-optagelse]........................P144
[Stopmotion animering] .................P147
[Multi ekspon. ] ..............................P192
[Lydløs indstilling] ..........................P204
3D-optagelse .................................P298
Fokus (AF/MF)
[Fokusering]...................................P100
[AF-funktion] ..................................P102
Justering af AF-områdeposition ....P107
Manuel fokus .................................P110
[AF/AE-lås] ....................................P113
Drev
[Optagelse] ....................................P138
[Selvudløser] .................................P141
Billedkvalitet og farvetone
[Følsomhed] ..................................P116
[Hvidbalance].................................P118
[Fotostil].........................................P183
[Filterindstillinger] ..........................P185
[Billedstr.].......................................P187
[Kvalitet].........................................P188
[i. dynamisk] ..................................P190
[I. opløsning]..................................P190
[HDR].............................................P191
[Lang luk NR].................................P196
[Shading comp.] ............................P196
[Diffraktionskomp.].........................P197
[Farverum] .....................................P197
Eksponering
[Touch-AE].......................................P48
[Tryk for AE].....................................P83
[AF/AE-lås].....................................P113
Eksponeringskompensation...........P114
Eksponering-bracket......................P143
[Målefunktion] ................................P189
Blitz
[Blitzindstilling] ...............................P160
2. gardinsynkr. ...............................P162
[Blitzjuster.] ....................................P163
Optagelse
Side: 9
10
Film
[Optageformat] ..............................P166
[Optage kval.] ................................P166
Film i 4K ........................................P164
Sådan tager du et billede under
en filmoptagelse ............................P169
[Snap Movie] .................................P171
Lyd
[Sæt mic niveau] ............................P202
[Vindstøj dæmpning]......................P203
Skærmindstillinger
[Vis mic niveau]..............................P202
[Centermarkør]...............................P208
[Zebramønster] ..............................P209
[Monokromt Live View] ..................P210
Grundlæggende indstillinger
[Formater]........................................P29
[Indstil ur].........................................P36
Skift af visning .................................P44
Sådan indstiller du
menuelementer ...............................P50
[Q.MENU] ........................................P52
[Bip] ...............................................P214
[Økonomi] ......................................P216
[Nulstil] (initialisering).....................P219
[Sensor rensning]...........................P220
Brugertilpasning
[CUSTOM] i lynmenuen...................P53
Funktionsknapper ............................P54
[Bruger] -menu...............................P204
Afspilning
Afspilning af billede .......................P174
Afspilning af film ............................P175
Afspilningszoom ............................P177
Flerbilledafspilning.........................P177
Slet ................................................P181
[Autovisning]..................................P211
Afspilnings-/visningsindstillinger
[Slideshow] ....................................P223
[Roter]/[Roter bill.] .........................P241
Redigér
Focus Stacking ..............................P136
[Skønheds-retouche] .....................P226
[RAW-behandling]..........................P229
[4K-FOTO Bulk Saving] .................P231
[Lyskomposition] ............................P232
[Annuller retouchering]...................P234
[Tilpas] ...........................................P239
[Beskær] ........................................P240
Tilføjelse af oplysninger
[Positionslogging]...........................P225
[Red. titel].......................................P235
[Tryk tekst] .....................................P236
Billedindstillinger
[Foretrukne] ...................................P242
[Print sæt] ......................................P243
[Beskyt]..........................................P244
Film
Opsætning/brugerdefineret
Afspilning
Side: 10
11
Opret forbindelse
“Image App” ..................................P248
[WPS (Trykknap)] ..................P277, 279
Direkte forbindelse ........................P279
Billedapplikation
Fjernoptagelse...............................P253
Lagring af billeder..........................P254
Afsendelse af billeder ............P255, 263
Afsendelse og tilføjelse af
lokationsoplysninger......................P255
Kombination af film,
som er optaget med
[Snap Movie] .................................P257
I kombination med andre anordninger
Afspilning af billeder på et TV ........P258
Udskrivning af billeder ...................P264
Afsendelse af billeder til en
AV-anordning.................................P265
Afsendelse af billeder til en PC......P266
Overførsel af billeder til en
webtjeneste....................................P268
Ved brug af
[Cloud-synk.-tjeneste] ....................P271
PC
“PHOTOfunSTUDIO” ....................P290
“SILKYPIX Developer Studio” .......P291
Overførsel af billeder til en PC ......P266
TV
Afspilning af billeder på en
TV-skærm......................................P286
[VIERA link] ...................................P288
Optager
Lydmontage ...................................P294
Printer
PictBridge ......................................P295
Wi-Fi
Tilslutninger med andre anordninger
Side: 11
12
1. Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk.
• Objektivet, skærmen eller det eksterne etui kan blive beskadiget, hvis de anvendes under
følgende forhold.
Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet ikke optaget, hvis du:
– Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet.
– Hvis du presser hårdt på objektivet eller skærmen.
Dette kamera er ikke støvtæt/drypfri/vandtæts.
Undgå at bruge kameraet på steder, hvor der er meget støv, vand, sand osv.
• Væsker, sand og andre fremmedmaterialer kan komme ind i området omkring objektivet,
knapperne osv. Vær meget forsigtig, da det ud over at forårsage en funktionsfejl også kan
gøre, at kameraet ikke kan repareres.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det regner eller på
stranden.
Hvis sandkorn, støv eller væsker, som f.eks. vanddråber sætter sig fast på skærmen, skal
den tørres af med en tør, blød klud.
– Hvis du ikke gør det, kan det medføre, at skærmen ikke reagerer korrekt på touch-handlinger.
Sæt ikke hænderne inden i holderen på det digitale kamerahus. Da sensorenheden
er et præcisionsapparat, kan der udløses en fejl, eller det kan blive beskadiget.
∫ Om kondens (Hvis objektivet eller skærmen dugger til)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende temperatur eller i
luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter på
objektivet eller skærmen, mug eller en fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være slukket i ca. 2 timer.
Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets temperatur nærmer sig den omgivende
temperatur.
Side: 12
13
1. Inden brug
Standardudstyr
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor
kameraet blev købt.
For oplysninger om tilbehør henvises der til “Vejledning i den grundlæggende betjening”.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• microSD-memorykort, microSDHC-memorykort og microSDXC-memorykort er angivet som
kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Side: 13
1. Inden brug
14
Komponentnavne og -funktioner
∫ Kamerahus
1 4 5 7
6 6
3
2 8 9
15 16
12 14
13 17
11
10
1 Funktionsdrejeknap (P42)
2 Lukkerknap (P41)
3 Kameraets ON/OFF-knap (P36)
4
Selvudløser-indikator (P141)/
AF-hjælpelampe (P205)
5
[ ] (4K-billedfunktion) knappen (P122)/
[Fn1]-knap (P54)
6
Stereomikrofon (P202)
• Pas på ikke at dække mikrofonen med
fingeren. Det kan blive vanskeligt at optage
lyden.
7 Blitz (P158)
8 Referencemærke til fokusafstand (P112)
9
[ ] (Post Fokus) knappen (P132)/
[Fn3]-knap (P54)
10 Strophul på skulderrem (P18)
11
Opladningslampe (P22)/
Lampe for Wi-Fi®
-forbindelse (P246)
12 Objektivets tilpasningsmærke (P32)
13 Sensor
14 Fastspændingsanordning
15 Objektivets låsepind
16 Objektivudløser (P32)
17 Højttaler (P214)
Side: 14
15
1. Inden brug
∫ Om funktionsknappen ([Fn4]-[Fn8])
• Funktionsknapperne ([Fn4]-[Fn8]) (P54) er
touch-ikoner. Berør fanen [ ] på
optagelsesskærmen for at få dem vist.
27
24
26
18
31 33
19
28
20 21
32
30
29
22
23
25
18 Touch-skærm (P46)/monitor (P302)
19 Greb til åbning af blitz (P158)
20 Filmfunktionsknap (P164)
21 [(] (Afspilning)-knap (P174)
22 [HDMI]-stik (P286)
23 [USB/CHARGE]-stik (P19, 292, 295)
24
Markørknapper (P43)
3/[È] (Eksponeringskompensation) (P114)
1/[ ] (Hvidbalance) (P118)
2/[ ] (Auto-fokus) (P102)
4/[ ] (Optagelse) (P138)
25 Drejeknap (P43)
26 [MENU/SET]-knap (P43, 50)
27 [DISP.]-knap (P44, 45)
28
[ ] knappen (Slet) (P181)/
[ ] (Lynmenu/Retur) knappen (P52)/
[Fn2]-knap (P54)
29
[REC. SETTING RESET] knappen (P49)
• Brug denne knap for at gendanne
standardoptagelsesindstillingerne.
30
Fastgøringsdel til stativ (P327)
• Man må ikke fastgøre et stativ vha. en skrue
med en længde på 5,5 mm eller fastgøre det
mere sikkert til kameraet. Det kan beskadige
kameraet.
31
Dæksel til jævnstrømskobler (P301)
• Når du anvender lysnetadapteren, skal du
huske at bruge Panasonics jævnstrømskobler
(ekstraudstyr) og lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Den valgfrie jævnstrømskobler (DMW-DCC15)
kan ikke anvendes.
32 Udløserarm (P20, 27)
33 Kort-/batteridæksel (P20, 27)
Side: 15
1. Inden brug
16
∫ Objektiv
• Det udskiftelige objektiv (H-FS12032) har ikke en fokusring, men du kan bruge manuel
fokusering ved betjening af kameraet. (P110)
H-FS12032 H-FS35100
H-PS14042
1 Objektivets overflade
2 Zoomring (P152)
3 Berøringspunkt
4 Objektivets tilpasningsmærke (P32)
5 Fokusring (P111)
6 Zoom-greb (P152)
7 Fokusgreb (P111)
2 3 4
1 5
1 2 3 4
4
7
1 6 3
Side: 16
17
1. Inden brug
Om objektivet
Denne enhed kan anvende de dedikerede objektiver,
som er kompatible med Micro Four ThirdsTM
System
fastspændingsspecifikationsobjektivet (Micro Four
Thirds).
Du kan også bruge et objektiv fra en hvilken som helst
af følgende standarder ved at fastgøre en fastspændingsadapter.
• Når du bruger en Leica objektivfastspændingsadapter [Optag u. obj.] (P212) på [ON].
Afhængigt af det objektiv, der anvendes, kan visse funktioner, som f.eks. Auto-fokus,
billedstabilseringsfunktionen og zoomfunktionerne, være deaktiveret eller virke
anderledes.
Se webstedet for detaljerede oplysninger om det objektiv, der anvendes.
For en jævnere optagelse anbefaler vi, at du opdaterer det udskiftelige objektivs firmware
til den seneste version.
• For at få vist de seneste oplysninger om firmwaren eller for at downloade firmwaren skal
du besøge supportwebstedet nedenfor:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
• For at kontrollere firmware-versionen af det udskiftelige objektiv skal du fastgøre det på
kamerahuset og vælge [Version disp.] i menuen [Indstilling].
Objektiv Fastspændingsadapter
Four Thirds™
fastspændingsspecifikationsobjektiv
Fastspændingsadapter (DMW-MA1:
ekstraudstyr)
Leica M udskifteligt fastspændingsobjektiv
M fastspændingsadapter (DMW-MA2M:
ekstraudstyr)
Leica R udskifteligt fastspændingsobjektiv
R fastspændingsadapter (DMW-MA3R:
ekstraudstyr)
Om objektivet og funktioner
Der henvises til kataloger/websider for de sidste nye oplysninger om kompatible
objektiver.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
• Den fokallængde, der er angivet på objektivet, svarer til det dobbelte, hvis den konverteres til
et 35 mm filmkamera.
(Den svarer til en 100 mm objektiv, hvis der anvendes en 50 mm objektiv.)
Om det udskiftelige objektivs firmware
Side: 17
18
2. Sådan kommer du i gang/
Grundlæggende betjening
Fastgøring af skulderremmen
• Vi anbefaler, at du fastgør skulderremmen, når du bruger kameraet, så du ikke taber det.
1 Før skulderremmen igennem
skulderremmens strophul på
kamerahuset.
A:Strophul på skulderrem
2 Før enden af skulderremmen
gennem ringen i pilens retning, og før den så
igennem stopperen.
3 Før enden af skulderremmen
gennem hullet på den anden side af
stopperen.
4 Træk i skulderremmen, og
kontrollér derefter, at den
ikke går ud igen.
• Udfør trin 1 til 4, og fastgør
derefter den anden side af
skulderremmen.
• Brug skulderremmen om skulderen.
– Vikl den aldrig rundt om halsen.
Dette vil kunne forårsage skade eller ulykker.
• Hold skulderremmen væk fra småbørn.
– Dette vil kunne forårsage ulykker eller stroppen kan ved et uheld blive viklet rundt om
halsen.
Side: 18
19
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Opladning af batterier
Brug lysnetadapteren (medfølger), USB-forbindelseskablet (medfølger) og batteriet.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad kun batteriet, når det sidder i kameraet.
∫ Om batterier, der kan anvendes på denne enhed
Kamerabetingelser Opladning
Slukket ±
Tændt —
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i
visse lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er
ikke beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht.
relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre
til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker
eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi
anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et
sikkert produkt.
Side: 19
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
20
1 1: Skub udløsearmen i pilens
retning.
2: Åbn kort/batteridækslet.
• Man skal altid anvende originale
Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi
ikke garantere for produktets kvalitet.
2 Pas på, i hvilken retning du
isætter batteriet. Sæt det helt ind,
og kontrollér, at det låses fast af
grebet A.
For at fjerne batteriet skal du
trække i grebet A i pilens retning.
3 1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens
retning.
Isætning af batteriet
• Før du fjerner batteriet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
skærmen er forsvundet.
(I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og selve kortet kan blive
ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
Side: 20
21
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
• Det anbefales at oplade batteriet i et område, hvor rumtemperaturen ligger mellem 10 oC og
30 oC (det samme som batteritemperaturen).
(Opladning fra et husholdningsstik)
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i en stikkontakt.
(Opladning fra en computer)
Forbind computeren og dette kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Hvis computeren går i pausetilstand under opladning af batteriet, stopper opladningen.
• Tilslutning af dette kamera til en notebook-computer, som ikke er tilsluttet et strømstik, får
notebook-computeren til at aftappe batteriet hurtigere. Efterlad ikke kameraet tilsluttet i for lang
tid ad gangen.
• Husk altid at tilslutte kameraet til et USB-stik på en computer.
Tilslut ikke kameraet til en skærm, tastatur eller til USB-stikket på en printer eller en USB-hub.
Opladning
Isæt batteriet i denne enhed.
Kontrollér, at enheden er slukket.
A Tilslut USB-kablet (medfølger) til [USB/
CHARGE]-stikket.
• Anbring kameraets lodret, og find stikket i
bunden.
B Opladningslampe
C Lysnetadapter (medfølger)
D Til stikkontakt
E PC (tændt)
F USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér retningen af terminalerne, og
sæt ledningen lige ind/tag den lige ud,
mens du holder fast i selve stikket.
(Terminalen kan blive beskadiget, hvis du
skubber stikket ind skævt eller i den
forkerte retning).
Tilslut aldrig anordninger til de forkerte
stik. Det kan forårsage en funktionsfejl.
Side: 21
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
22
∫ Om opladningslampen
∫ Opladningstid
Når du bruger lysnetadapteren (medfølger)
• Opladningstiden angiver det tidspunkt, fra hvilket batteriet er helt afladet.
Opladningstiden kan variere, afhængig af hvordan batteriet bruges.
Opladningstiden for batteriet i varme/kolde miljøer, eller et batteri, som ikke er blevet brug i lang
tid, kan være længere end normalt.
• Hvis strømmen forsynes fra en computer, bestemmer computerens strømforsyningskapacitet
opladningstiden.
∫ Batteri-indikation
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er brugt op.
Genoplad batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
Lyser rødt: Oplader.
Slukket: Opladningen er fuldført.
(Når opladningen er fuldført, skal kameraet frakobles strømstikket eller
computeren.)
Blinker rødt: Fejl under opladning. (P312)
Opladningstid Ca. 130 min
AFS
AFS
L
4:3
Side: 22
23
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket.
Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller der kan
genereres varme.
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Dette kan medføre en fejl.
• Anvend udelukkende de medfølgende lysnetadaptere.
• Brug aldrig et USB-forlængelseskabel.
• Lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet (medfølger) er kun til anvendelse
sammen med dette kamera. Brug dem ikke til andre enheder.
• Fjern batteriet efter brug.
(Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.)
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet
bliver ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at
batteriet oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet.
(Der kan forekommer opsvulmning.)
• Hvis der opstår et problem med strømstikket, f.eks. et strømudfald, fuldføres opladningen
muligvis ikke normalt. Hvis dette sker, skal du tage USB-forbindelseskablet (medfølger) ud og
tilslutte det igen.
• Hvis opladningslampen ikke lyser, når du tilslutter kameraet til lysnetadapteren (medfølger)
eller en PC, skal du kontrollere, at de er korrekt forbundet.
Side: 23
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
24
Af CIPA-standard (Camera & Imaging Products Association)
Når et Panasonic microSDHC-memorykort og det medfølgende batteria anvendes
∫ Optagelse af still-billeder
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
Når det udskiftelige objektiv (H-FS12032) anvendes
Antal mulige billeder Ca. 210 billeder
Indspilningstidsrum Ca. 105 min
Når det udskiftelige objektiv (H-FS35100) anvendes
Antal mulige billeder Ca. 210 billeder
Indspilningstidsrum Ca. 105 min
Når det udskiftelige objektiv (H-PS14042) anvendes
Antal mulige billeder Ca. 200 billeder
Indspilningstidsrum Ca. 100 min
Side: 24
25
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
∫ Optagelse af film
[AVCHD] (Optagelse med billedkvaliteten sat på [FHD/17M/50i])
[MP4] (Optagelse med billedkvaliteten sat på [FHD/28M/50p])
Når det udskiftelige objektiv (H-FS12032) anvendes
Optagelsestid Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid Ca. 30 min
Når det udskiftelige objektiv (H-FS35100) anvendes
Optagelsestid Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid Ca. 30 min
Når det udskiftelige objektiv (H-PS14042) anvendes
Optagelsestid Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid Ca. 30 min
Når det udskiftelige objektiv (H-FS12032) anvendes
Optagelsestid Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid Ca. 30 min
Når det udskiftelige objektiv (H-FS35100) anvendes
Optagelsestid Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid Ca. 30 min
Når det udskiftelige objektiv (H-PS14042) anvendes
Optagelsestid Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid Ca. 30 min
Side: 25
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
26
[MP4] (Optagelse med billedkvaliteten sat på [4K/100M/25p])
• Den aktuelle optagelsestid er den tid, der er tilgængelig til optagelse, når handlinger gentages,
såsom at tænde og slukke for denne enhed, start/stop af optagelsen osv.
∫ Afspilning
Når det udskiftelige objektiv (H-FS12032) anvendes
Optagelsestid Ca. 40 min
Aktuel optagelsestid Ca. 20 min
Når det udskiftelige objektiv (H-FS35100) anvendes
Optagelsestid Ca. 40 min
Aktuel optagelsestid Ca. 20 min
Når det udskiftelige objektiv (H-PS14042) anvendes
Optagelsestid Ca. 40 min
Aktuel optagelsestid Ca. 20 min
Når det udskiftelige objektiv (H-FS12032) anvendes
Afspilningstid Ca. 130 min
Når det udskiftelige objektiv (H-FS35100) anvendes
Afspilningstid Ca. 130 min
Når det udskiftelige objektiv (H-PS14042) anvendes
Afspilningstid Ca. 120 min
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Når blitzen bruges gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets
levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
Side: 26
27
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)
• Kontrollér, at enheden er slukket.
1 1: Skub udløsearmen i pilens
retning.
2: Åbn kort/batteridækslet.
• Man skal altid anvende originale
Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi
ikke garantere for produktets kvalitet.
2 Skub det hele vejen ind, indtil du
hører et “klik”, og vær
opmærksom på hvilken ende du
indsætter.
For at fjerne kortet skal du
skubbe kortet ind, indtil du hører
et klik og derefter trække det lige op.
A:Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden af kortet.
3 1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens
retning.
• Før du fjerner kortet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
skærmen er forsvundet.
(I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og selve kortet kan blive
ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
Side: 27
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
28
Kortoplysninger
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD-standard, kan bruges med denne
enhed.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
∫ Om filmoptagelse/4K-billedoptagelse og hastighedsklassevurderinger
I henhold til [Optageformat] (P166) og [Optage kval.] (P166) af en film varierer det
relevante kort. For at optage 4K-billeder har du brug for et kort med en
hastighedsklassevurdering, som understøtter 4K-billedoptagelse. Brug et kort, som
opfylder følgende vurderinger for SD-hastighedsklasse eller UHS-hastighedsklasse.
• SD-hastighedsklasse og UHS-hastighedsklasse er hastighedsstandarder vedrørende
kontinuerlig skrivning. Se kortets etiket for at kontrollere klasse.
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
microSD-memorykort
(2 GB)
• Denne enhed er kompatibel med UHS-I
UHS-hastighedsklasse 3 standard microSDHC/
microSDXC-memorykort.
• Brug af kortene i venstre kolonne er blevet bekræftet med
Panasonics kort.
microSDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
microSDXC-memorykort
(64 GB)
[Optageformat] [Optage kval.] Hastighedsklasse Etiketeksempel
[AVCHD] Alle
Klasse 4 eller højere
[MP4] FHD/HD
[MP4] 4K UHS-hastighedsklasse 3
Når der optages i 4K-billedfunktion/
[Post Fokus]
UHS-hastighedsklasse 3
Side: 28
29
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Kortadgang
Adgangsindikationen er rød, når billeder optages på kortet.
• Under adgang (skrivning, læsning og sletning af billeder, formatering
osv.) må du ikke slukke enheden, fjerne batteriet eller kortet eller
frakoble lysnetadapteren (ekstraudstyr). Desuden må kameraet ikke
udsættelse for zrystelser, stød eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed vil muligvis da ikke
længere virke normalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal
handlingen udføres igen.
Formatér kortet, før du optager film med denne enhed.
Da data ikke kan gendannes efter formatering, skal du sørge for at
sikkerhedskopiere eventuelle data på forhånd.
Vælg menuen. (P50)
• Elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller fejlforhold på kameraet eller kortet, kan
beskadige eller slette kortets data. Det anbefales at gemme vigtige data på en pc osv.
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
Formatering af kortet (initialisering)
> [Indstilling] > [Formater]
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) til
formateringen. Kameraet må ikke slukkes under formatering.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på
kameraet.
MENU
Side: 29
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
30
∫ Antal mulige billeder
• Billedformat [4:3], Kvalitet [A]
• Billedformat [4:3], Kvalitet [ ]
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
• “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund.
• Den tid, er kan optages, er den totale tid for alle film, som er optaget.
• [AVCHD]
• [MP4]
Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
[Billedstr.] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
L (16M) 900 1810 3630 7190
M (8M) 1650 3320 6660 12880
S (4M) 2820 5670 11380 21280
[Billedstr.] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
L (16M) 270 550 1110 2210
M (8M) 320 640 1290 2560
S (4M) 340 700 1410 2780
[Optage kval.] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
[FHD/28M/50p] 36m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/17M/50i] 59m00s 2h00m 4h05m 8h10m
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p] 42m00s 1h25m 2h50m 5h45m
[Optage kval.] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
9m00s 20m00s 41m00s 1h20m
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
35m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
46m00s 1h35m 3h15m 6h35m
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
1h25m 3h05m 6h15m 12h40m
Side: 30
31
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
• Afhængigt af optageforhold og korttype, kan antallet af mulige billeder og den tilgængelige
optagetid variere.
• MP4-film med en [Optage kval.]-størrelse på [4K]:
Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 5 minutter.
Når du bruger et microSDHC-memorykort, opdeles filer i mindre filmfiler til optagelse og
afspilning, hvis filstørrelsen overstiger 4 GB. (Du kan fortsætte med at optage film uden
afbrydelse.)
Hvis du bruger et microSDXC-memorykort, kan du optage en film i en enkelt fil, selv om
størrelsen er på mere end 4 GB.
• AVCHD-film:
Filer opdeles i mindre filmfiler til optagelse, når filstørrelsen overstiger 4 GB.
– Film med indstillingen [Optage kval.] på [FHD/28M/50p] eller [FHD/17M/50i]:
Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 20 minutter.
– Film med indstillingen [Optage kval.] på [FHD/24M/25p] eller [FHD/24M/24p]:
Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 29 minutter og
59 sekunder.
• Film med størrelsen indstillet på [FHD] eller [HD] i [MP4]:
Filer opdeles i mindre filmfiler til optagelse og afspilning, hvis filstørrelsen overstiger 4 GB.
(Du kan fortsætte med at optage film uden afbrydelse.)
– Film med indstillingen [Optage kval.] på [FHD/28M/60p] eller [FHD/28M/50p]:
Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 20 minutter.
– Film med indstillingen [Optage kval.] på [FHD/20M/30p], [FHD/20M/25p], [HD/10M/30p] eller
[HD/10M/25p]:
Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 29 minutter og
59 sekunder.
• Hvis kameratemperaturen stiger f.eks. på grund af en høj omgivelsestemperatur eller
kontinuerlig filmoptagelse, kan den maksimale tilgængelige kontinuerlige
optagelsestid blive kortere.
• Den maksimalt tilgængelige og kontinuerlige optagelsestid vises på skærmen.
Side: 31
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
32
Fastgøring/fjernelse af objektivet
Hvis du udskifter objektivet, får du flere billedtagningsmuligheder, og du får endnu mere
glæde af kameraet.
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Træk objektivcylinderen ind ved fastgøring eller fjernelse af det udskiftelige objektiv
(H-FS12032/H-FS35100).
• Skift objektiv, hvis der ikke er meget snavs eller støv. Se P322 hvis der er snavs eller støv på
objektivet.
• Sæt objektivdækslet på.
Drej objektivet i pilens retning, mens du
trykker på objektivets udløserknap A, og tag
den af.
• Hold på delen omkring bunden af objektivet for at dreje
det.
• Når objektivet fjernes fra kamerahuset, skal du sørge for at fastgøre dækslet til kamerahuset og
fastgøre bagdækslet til objektivet.
• Hvis der er et bagdæksel til objektivet, skal det fjernes.
• Hvis der er et dæksel på kamerahuset, skal det fjernes.
Justér objektivets tilpasningsmærker B, og drej derefter objektivet i pilens retning,
indtil du hører et klik.
• Du må ikke trykke på objektivets udløserknap C, når du fastgør det.
• Prøv ikke på at fastgøre objektivet, mens du holder det i en vinkel ud fra kamerahuset, da
fastspændingsobjektivet kan blive ridset.
Afmontering af objektiv
Fastgøring af objektiv
Side: 32
33
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Ved brug af det udskiftelige objektiv (H-FS12032/
H-FS35100)
Drej objektivets zoom-ring.
Ved brug af det udskiftelige objektiv (H-PS14042)
Flyt objektivets zoomgreb.
Zoomhandlinger
T-side: Forstørrer fjernmotivet
W-side: Udvider visningsvinklen
T
W
T
W
Side: 33
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
34
Ved optagelse i et skarpt baggrundslys kan der forekomme en uregelmæssig refleksion på
objektivet. Objektivhætten minimerer medtagelsen af uønsket lys på de optagede billeder
og reducerer kontrasttabet. Objektivhætten eliminerer overskydende lys og forbedrer
billedkvaliteten.
• Det udskiftelige objektiv (H-FS12032/H-PS14042) har ikke noget objektivhætte.
Fastgøring af objektivhætten
Side: 34
35
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Sådan fastgøres objektivhætten (blomsterformet), som fulgte med de udskiftelige
objektiver (H-FS35100)
Hold fast i objektivhætten, mens du holder fingrene
som vist på billedet (A).
• Objektivhætten må ikke holdes, så den drejer eller
bukker. (B)
1 Justér mærket C ( ) på objektivhætten med
mærket på spidsen af objektivet.
2 Drej objektivhætten i pilens retning, indtil den
klikker, og justér derefter mærket D ( ) på
objektivhætten med mærket på spidsen af
objektivhætten.
Midlertidig opbevaring af objektivhætten
1 Drej objektivhætten i pilens retning for at tage den af.
2 Justér mærket E ( ) på objektivhætten med mærket på spidsen af objektivet.
3 Drej objektivhætten i pilens retning, indtil den klikker på plads.
 



Side: 35
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
36
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1 Tænd for kameraet.
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
2 Tryk på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge sprog, og tryk på
[MENU/SET].
4 Tryk på [MENU/SET].
5 Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år,
måned, dag, time, minut), og tryk på 3/4 for
at foretage indstillingen.
A:Tid på hjemegnen
B:Tid ved rejsemålet
Sådan vises visningsrækkefølgen og
tidsvisningsformatet.
• Vælg [Format], og tryk derefter på [MENU/SET] for at få
vist indstillingsskærmen for visningsrækkefølge/
tidsvisning.
6 Tryk på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
Side: 36
37
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
7 Når [Uret er blevet indstillet.] er valgt, tryk da på [MENU/SET].
8 Når [Angiv hjemegn] er valgt, tryk da på [MENU/SET].
9 Tryk på 2/1 for at vælge det land, du bor i,
og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis du bruger et udskifteligt objektiv (H-FS12032/
H-FS35100), og objektivcylinderen trækkes ind, kan du
ikke optage (der vises en meddelelse). Drej zoomringen
for at skyde objektivet ud. (P39)
Vælg [Indstil ur] i menuen [Indstilling]. (P50)
• Uret kan nulstilles som vist under trin 5 og 6 på P36.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet.
(Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede batteri.)
Genindstilling af uret
• Hvis uret ikke indstilles, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du printer datoen på
billederne ved hjælp af [Tryk tekst]. Ellers kan du få fotohandleren til at udskrive billederne.
Side: 37
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
38
Grundlæggende betjening
Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs
siden og stå med fødderne en smule adskilt.
• Dæk ikke for blitzen, AF-hjælpelampen A, mikrofonen B eller højttaleren C med
fingrene eller andre genstande.
∫ Registrerer kameraets retning (Retningsvisningsfunktion)
Med denne funktion detekteres den lodrette position, når du
optager med kameraet ved at holde det lodret.
Når du afspiller optagelsen, vises den automatisk i den
lodrette visning.
(Kun tilgængelig, hvis [Roter bill.] (P241) er indstillet på [ON].)
• Hvis du holder kameraet lodret og vippet op eller ned, når du tager billeder, virker
retningsvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.
• Film, 4K-burstfiler og billeder, der er taget med [Post Fokus], kan ikke vises lodret.
Tips til at tage gode billeder
 

Side: 38
39
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Udtrækning/sammentrækning af objektivet [Når det udskiftelige
objektiv (H-FS12032/H-FS35100) er fastgjort]
∫ Sådan trækkes objektivet ud
Drej zoomringen i pilens retning 1 fra position A (objektivet
er trukket ind) til position B [12 mm til 32 mm (H-FS12032),
35 mm til 100 mm (H-FS35100)] for at skyde objektivet ud.
• Når objektivcylinderen er trukket ind, kan der ikke tages billeder.
C Objektivet trækkes ind
∫ Sådan trækkes objektivet ind
Drej zoomringen i pilens retning 2 fra position B [12 mm til
32 mm (H-FS12032), 35 mm til 100 mm (H-FS35100)] til
position A for at trække objektivet ind.
• Zoomringen synes at klikke i 12 mm positionen (H-FS12032)
eller 35 mm position (H-FS35100), men fortsætter med at dreje,
indtil objektivet når postion A.
• Hvis du ikke skal tage billeder, anbefaler vi, at du trækker
objektivet ind.
D Objektivet trækkes ud
Eksempel: H-FS12032


Side: 39
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
40
• Pas på ikke at klemme fingrene osv. i skærmen.
• Når du drejer skærmen, skal du passe på, at du ikke bruger for mange kræfter. Det kan
medføre ridser og funktionsfejl.
• Når du ikke bruger denne enhed, skal du lukke skærmen helt tilbage til den oprindelige stilling.
∫ Optagelser ved forskellige vinkler
• Dæk ikke for AF-hjælpelampen med fingrene eller andre genstande.
Indstil skærmvinklen
Selvoptagelse Sådan tager du billeder med lav
vinkel
• Hvis skærmen drejes, som vist på billedet, starter
selvoptagelsesfunktionen. (P65)
Side: 40
41
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Lukkerknappen arbejder i to trin. Tryk på den for at tage et billede.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
A Blændeværdi
B Lukkehastighed
C Fokusindikation
• Blændeværdien og lukkerhastigheden vises.
(Blinker rødt, hvis den korrekte eksponering ikke opnås,
undtagen hvis der er indstillet til blitz.)
• Når du har indstillet fokus på motivet, vises fokusindikationen.
(Hvis motivet ikke er i fokus, blinker indikationen.)
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu længere)
for at tage billedet.
Start optagelsen ved at trykke på filmknappen.
• Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den.
Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen
igen.
Lukkerknap (når du tager billeder)
• Hvis der er indstillet korrekt fokus på billedet, bliver billedet taget, da [Fokus/
Udløserprioritet] (P206) er indstillet til [FOCUS].
• Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned under menubetjening eller billedafspilning, kan du
omgående indstille kameraet, så det er klar til optagelse.
Filmknap (optagelse af film)
60
60
60
3.5
3.5
3.5
Side: 41
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
42
Vælg funktion ved at dreje funktionsdrejeknappen.
• Drej funktionsdrejeknappen langsomt for at vælge den
ønskede funktion.
Funktionsdrejeknap (valg af optagelsesindstilling)
Intelligent Auto-funktion (P58)
Intelligent Auto Plus-funktion (P59)
AE-programfunktion (P76)
Blændeprioritet AE-funktion (P79)
Lukkerprioritet AE-funktion (P79)
Manuel eksponeringsfunktion (P80)
Funktionen Panoramaoptagelse (P84)
Funktionen Scene guide (P87)
Kidsfunktion (P90)
Portrætfunktion (P91)
Kreativ kontrolfunktion (P92)
Side: 42
43
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Sådan drejer du på kontrolknappen:
Valg af elementer eller indstilling af værdier osv. udføres.
I denne brugervejledning drejer du på drejeknappen som angivet i det følgende.
Sådan trykker du på piltasten:
Valg af elementer eller indstilling af værdier osv. udføres.
Sådan trykker du på [MENU/SET]:
Bekræftelse af indstillingsindhold osv. udføres.
• I denne betjeningsvejledning udtrykkes op og ned samt venstre
og højre side af markørknappen som 3/4/2/1.
Kontrolknap
Piltaster/knappen [MENU/SET]
• Ved at tildele [Låsning af markørknap] til en funktionsknap kan du deaktivere
markørknapperne, knappen [MENU/SET] og kontrolknappen. (P54)
Side: 43
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
44
Tryk på [DISP.] for at skifte den information, der vises på
skærmen.
• Hvis informationen på skærmen ikke vises længere efter
længere tids inaktivitet, skal du trykke på knappen [DISP.] eller
berøre skærmen for at få vist informationen igen.
∫ Om tiltsensordisplayet
Når tiltsensoren vises, er det nemt at korrigere kameraets hældning osv.
• Hvis kameraets hældning er lille, ændres indikatoren til grønt.
Knappen [DISP.] (skift af den viste information)
I optagefunktion
Med information Uden information
Med information
(tiltsensorvisning)
Uden information
(tiltsensorvisning)
A Vandret retning: Korrigering af hældning mod venstre
B Lodret retning: Korrigering af nedadgående tilt
• Selv efter, at du har korrigeret tiltet, kan der være en fejl på ca. n1°.
• Hvis kameraet er tiltet helt op eller ned for at optage, vises tiltsensordisplayet muligvis ikke
korrekt, og retningsvisningsfunktionen (P38) virker muligvis heller ikke korrekt.
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
 
Side: 44
45
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
¢ Dette vises, hvis [Fremhæv] (P209) i menuen [Bruger] er indstillet på [ON].
• Nogle af skærmbillederne kan ikke vises for visse filer, som du afspiller, f.eks. film og
4K-burstfiler.
I afspilningsfunktion
Med information
Visning af
detaljerede
oplysninger
Histogramvisning
Uden information
(Fremhævningsvi
sning)¢
Uden information
60
F3.5 0 AWB
AWB
1/98
98
1/98
200
L
4:3
100-0001
F3.5 60
P
s
RGB
AFS
200
0
WB
WB
ISO
ISO
AWB
STD.
STD.
STD.
L
4:3
10:00 1.DEC.2018
F3.5 60
1/98
ISO200
0
100-0001
Side: 45
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
46
Enhedens touch-panel er kapacitivt. Du rører panelet direkte med dine fingre.
∫ Peg på
Sådan berører du og slipper berørings- eller
touch-skærmen.
∫ Træk
En bevægelse uden at slippe berørings- eller
touch-skærmen.
∫ Svip (forstør/formindsk)
Brug to fingre og svip på touch-panelet for at forstørre
eller formindske skærmbilledet.
Touch-panel (berøringshandlinger)
• Berør panelet med rene, tørre fingre.
• Hvis du har købt beskyttelsesfilm til en skærm, skal du følge anvisningerne hertil.
(Nogle af disse beskyttelsesfilm kan forringe synlighed eller betjening.)
Ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
• Touch-panelet fungerer muligvis ikke normalt i følgende tilfælde.
– Hvis du har handsker på
– Når touch-panelet er vådt
Fn4
Fn6
Fn5
Fn7
SNAP
Fn8
A
A B
B
B
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
Side: 46
47
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Gældende funktioner:
Blot ved at pege på motivet, så det kommer i fokus, indstilles der fokus på motivet, og
billedet tages automatisk.
∫ Sådan annulleres funktionen Touch udløs.
Peg på [ ].
Sådan tager du billeder ved hjælp med Touch-funktionen
Sådan tages der billeder ved hjælp med Peg på lukker-funktionen
1 Peg på [ ].
2 Peg på [ ].
• Ikonet ændres til [ ], og du kan nu tage et billede
med funktionen Touch udløs.
3 Peg på det motiv, du vil fokusere på, og tag
et billede.
• Billedet tages, når fokus er indstillet.
• Hvis optagelse med Touch udløs mislykkes, bliver AF-området rødt og forsvinder.
×
AE
AE
Side: 47
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
48
Gældende funktioner:
Du kan let optimere lysstyrken for en berørt position. Hvis motivets ansigt er mørkt, kan du
gøre skærmen lysere i forhold til ansigtets lysstyrke.
∫ Annullering af funktionen Touch AE
Peg på [ ].
• [Målefunktion] vender tilbage til den oprindelige indstilling, og placeringen for optimering af
lysstyrken annulleres.
Nem optimering af lysstyrken for et bestemt område (Touch AE)
1 Peg på [ ].
2 Peg på [ ].
• Indstillingsskærmen for placering for optimering af
lysstyrken vises.
• [Målefunktion] indstilles til [ ], som udelukkende
bruges til Touch-AE.
3 Peg på det motiv, du vil optimere lysstyrken
for.
• Hvis du peger på [Nulstil], vender placeringen for
optimering af lysstyrken tilbage til midterposition.
4 Peg på [Indst.].
Ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– I selvoptagelsesfunktion
– Brug af den digitale zoom
– Når [Touch-AF] under [Touch-indst.] i menuen [Bruger] indstilles på [AF+AE] (P109)
AE
AE
AE
1XOVWLO
ュリヴヱハ ,QGVW
Side: 48
49
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
Du kan gendanne standardoptagelsesindstillingerne ved at trykke på denne knap.
Prøv at trykke på denne knap, hvis funktionen i brug holder op med at virke eller ikke
virker, som den skal.
Mens optagelsesskærmen vises:
Tryk på [REC. SETTING RESET].
• Hvis optagelsesindstillingerne nulstilles, nulstilles
følgende indstilling også.
– Optagelse
• Indstillingerne [Ansigtsgenk.] og [Profilopsætning]
nulstilles ikke.
• Brug [Nulstil] i menuen [Indstilling] for at nulstille opsætningsindstillingerne og de
brugerdefinerede indstillinger samt optagelsesindstillingerne. (P219)
[REC. SETTING RESET] knappen (Nulstiller optagelsesindstillingerne)
ンユヤハチヴユヵヵリワヨチンユヴユヵ
Side: 49
2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening
50
Indstilling af menuelementer
Du kan enten bruge knapperne eller berøre skærmen for at indstille menuelementer.
1 Tryk på [MENU/SET].
• Menuen [Indstilling] indeholder nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraur og -strøm.
Kontrollér denne menus indstillinger, før du begynder at bruge kameraet.
[Optag] (P182)
I denne menu kan du indstille billedformat, antallet af pixel,
4K-billede og andre elementer for de billeder, du optager.
[Film] (P202)
I denne menu kan du indstille [Optageformat], [Optage kval.] og
andre funktioner til filmoptagelse.
[Bruger] (P204)
Betjening af enheden, såsom skærmvisning og knaphandlinger,
kan indstilles efter dine ønsker og behov.
[Indstilling] (P213)
I denne menu kan du indstille uret, vælge driftslydens biptone og
vælge andre indstillinger, som gør det nemmere for dig at betjene
kameraet.
Du kan også konfigurere indstillingerne til Wi-Fi-relaterede
funktioner.
[Afspil] (P221)
I denne menu kan du indstille beskyttelse, renskære billeder eller
vælge indstillinger osv. for de optagede billeder.
2 Tryk på 3/4 på markørknappen for at vælge
menuelementet, og tryk på [MENU/SET].
• Menuelementet kan også vælges ved at dreje
kontrolknappen.
• Du kan også gå til den næste skærmbillede ved at
trykke på [DISP.].
(Fingerbetjening)
Peg på menuelementet.
• Siden kan ændres ved at pege på [ ]/[ ].

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Panasonic Lumix DC-GX880.

Stil et spørgsmål om Panasonic Lumix DC-GX880

Har du et spørgsmål om Panasonic Lumix DC-GX880 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Panasonic Lumix DC-GX880. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Panasonic Lumix DC-GX880 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.