Panasonic HC-V130 manual

Få vist brugermanualen for Panasonic HC-V130 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Videokamera
  • Model/navn: HC-V130
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Hollandsk, Slovakisk, Tyrkisk, Svensk, Spansk, Portugisisk, Finsk, Dansk, Nordmand, Italiensk, Tysk, Tjekkisk, Polsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 0
22
SQT0039 (DAN)
∫ Om batteriet
∫ EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på typepladen.
∫ Produktidentifikationsmærkning
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:
For at mindske risikoen for brand, elektrisk
stød og produktskader
≥ Denne enhed må ikke udsættes for regn,
fugt, dryp eller plask.
≥ Der må ikke anbringes genstande fyldt
med væsker, f.eks. vaser, oven på
enheden.
≥ Brug kun det anbefalede tilbehør.
≥ Dæksler må ikke fjernes.
≥ Du må ikke selv reparere denne enhed.
Der henvises til kvalificeret
servicepersonale.
FORSIGTIG!
For at mindske risikoen for brand, elektrisk
stød og produktskader
≥ Du må ikke installere eller anbringe denne
enhed inden i en bogreol, et indbygget
skab eller andre lukkede rum. Sørg altid
for, at enheden har god ventilation.
≥ Enhedens ventilationsåbninger må ikke
dækkes til med aviser, duge, gardiner eller
lignende genstande.
≥ Der må ikke anbringes åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, oven på enheden.
Netstikket er den frakoblende enhed.
Installér enheden, så netstikket hurtigt kan
tages ud af vægkontakten eller lignende.
Advarsel
Antændings- eksplosions- og
forbrændingsfare. Må ikke skilles ad,
opvarmes til over 60 oC eller brændes.
ADVARSEL!
≥ Der er fare for eksplosion, hvis batteriet
ikke udskiftes korrekt. Det må kun
udskiftes med samme type som anbefalet
af fabrikanten.
≥ Når du bortskaffer batterierne, skal du
rette henvendelse til de lokale
myndigheder eller din forhandler. Her kan
du få oplysninger om, hvordan du
bortskaffer batterierne.
Produkt Sted
Højdefinitions
videokamera
Batteriholder
Lysnetadapter Bund
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 22 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 1
23
(DAN) SQT0039
∫ Indsamling af elektronikskrot
og brugte batterier
Kun for Den Europæiske Union og
lande med retursystemer
Disse symboler på
produkter, emballage og/
eller ledsagedokumenter
betyder, at brugte
elektriske og elektroniske
produkter og batterier ikke
må blandes med
almindeligt
husholdningsaffald.
For korrekt behandling,
indsamling og genbrug af
gamle produkter og
batterier, skal du tage dem
til indsamlingssteder i
overensstemmelse med
den nationale lovgivning.
Ved at skaffe sig af med dem på korrekt
vis hjælper du med til at spare værdifulde
ressourcer og forhindre eventuelle
negative påvirkninger af menneskers
sundhed og miljøet.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og genbrug skal du kontakte
din kommune.
Usagkyndig bortskaffelse af
elektronikskrot og batterier kan eventuelt
udløse bødeforlæggelse.
Information om
batterisymbol
(eksempler nedenfor):
Dette symbol kan
anvendes sammen med et
kemisk symbol. I så fald
opfylder det kravene for det direktiv, som
er blevet fastlagt for det pågældende
kemikalie.
∫ Forsigtighedsregler ved brug
Hold denne enhed så langt væk som muligt
fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr
osv.).
≥ Hvis denne enhed anvendes på eller i
nærheden af et TV, kan der opstå
forstyrrelser i billederne og/eller lyden på
grund af elektromagnetisk stråling.
≥ Anvend ikke denne enhed i nærheden af
mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj
med en negativ virkning på billederne og/eller
lyden.
≥ Optagede data kan blive beskadiget, og
billeder kan blive forvrænget af kraftige
magnetiske felter fra højttalere og store
motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af en
mikroprocessor kan have en negativ virkning
på denne enhed og skabe billed- og/eller
lydforstyrrelser.
≥ Hvis denne enhed har en skadelig virkning
pga. elektromagnetisk udstyr og dermed
stopper med at virke korrekt, skal du slukke
for enheden og fjerne batteriet eller frakoble
lysnetadapteren. Sæt derefter batteriet eller
lysnetadapteren ind igen, og tænd for
enheden igen.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af
radiosendere og/eller
højspændingsledninger.
≥ Optagelse af billeder i nærheden af
radiosendere eller højspændingsledninger
kan have negativ indvirkning på optagede
billeder og/eller lyd.
Om at tilslutte til et TV
≥ Benyt ikke andre AV-kabler end det
medfølgende.
≥ Brug altid et ægte Panasonic HDMI-
minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30:
ekstraudstyr).
Tilslutning til en PC
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det
medfølgende.
DANSK
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 23 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 2
24
SQT0039 (DAN)
∫ Om optagelsesformatet til
optagelse af film
Du kan vælge fra AVCHD, iFrame eller MP4
optagelsesformater til at optage film ved brug af
denne enhed.
AVCHD:
Den er egnet til visning på et højdefinitions-TV
eller til lagring på disk.
iFrame:
Dette optagelsesformat er velegnet til afspilning
eller redigering på en Mac (iMovie osv.).
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er
optaget i AVCHD-formatet.
MP4:
Dette optagelsesformat er velegnet til afspilning
eller redigering på en PC.
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er
optaget i AVCHD-formatet.
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for skader,
som er et direkte eller indirekte resultat af alle
typer problemer, som resulterer i tab af optaget
eller redigeret indhold (data), og garanterer ikke
for noget indhold, hvis optagelse eller
redigering ikke fungerer ordentligt. Ovennævnte
gælder også for enhver form for reparation af
enheden.
∫ Om kondens (Hvis objektiv/
linse eller LCD-skærm dugger)
Kondens opstår, når der sker et skift i
temperatur eller luftfugtighed, som f.eks. hvis
enheden tages med udefra eller fra et koldt
værelse til et varmt værelse. Pas på, da det kan
medføre, at objektivet eller LCD-skærmen bliver
snavset, jordslået eller beskadiget.
Hvis du tager enheden med til et sted, som har
en anden temperatur, og enheden har vænnet
sig til rumtemperaturen på destinationsstedet i
ca. en time, kan du undgå kondens. (Hvis der er
stor temperaturforskelle, skal du anbringe
enheden i en pose eller lignende, fjerne luften
fra posen og forsegle den.)
Hvis der opstår kondens, skal du fjerne batteriet
og/eller lysnetadapteren og lade enheden være
i ca. en time. Når enheden har vænnet sig til
den omgivende temperatur, forsvinder
tildugningen på naturlig vis.
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort, SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke har
et SDHC-logo, eller memorykort på 48 GB
eller mere, som ikke har SDXC-logoet, er ikke
baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Se side 32 for yderligere oplysninger om SD-
kort.
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 24 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 3
25
(DAN) SQT0039
∫ I denne brugervejledning
≥ Der henvises til SD-memorykort,
SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
som “SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til optagelse
af film/afspilning af film angives med
i denne brugervejledning.
≥ Funktioner, som kan anvendes til optagelse
af still-billeder/afspilning af still-billeder
angives med i denne
brugervejledning.
≥ Scene(r) optaget i 1080/50i: “AVCHD-
scene(r)”
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp af
en pil, f.eks.: l 00
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 25 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 4
26
SQT0039 (DAN)
Sikkerhedsoplysninger ..........................22
Tilbehør....................................................27
Klargøring
Strømforsyning .......................................28
Isætning/udtagning af batteri............. 28
Opladning af batteriet........................ 29
Opladningstid og optagelsestid......... 31
Optagelse til et kort ................................32
Kort, som du kan bruge med dette
videokamera ..................................... 32
Isætning/udtagning af et SD-kort ...... 32
Sådan tændes og slukkes enheden......33
Indstilling af dato og klokkeslæt ...........33
Grundlæggende
Intelligent autofunktion ..........................34
Optagelse af film.....................................34
Optagelse af still-billeder .......................35
Brug af zoom...........................................35
Afspilning af film/billeder.......................36
Sådan ser du video/billeder på
TV'et.................................................. 37
Brug af menuskærmbilledet ..................38
Valg af sprog ..................................... 38
Formatering....................................... 38
Andet
Specifikationer ........................................39
Om ophavsrettigheder............................41
Indhold
∫ Sådan åbnes betjeningsvejledningen (PDF-format)
Når du indsætter cd-rommen og åbner [INDEX.pdf] på cd-rommen, vises en liste over
betjeningsvejledninger. Klik på det dokument, du vil åbne.
≥ Adobe Reader kræves for at få vist PDF-filen. Du kan downloade programmet fra
hjemmesiden for Adobe Systems Incorporated.
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 26 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 5
27
(DAN) SQT0039
Kontrollér dette tilbehør, før du bruger denne enhed.
Hold tilbehøret uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Gældende produktnumre fra og med december 2013. Ændringer kan ske.
Visse tilbehør sælges ikke i alle lande.
* For at bruge LED videolampen/VW-LED1E
kræves en skoadapter/VW-SK12E.
Tilbehør
Batteripakke
VW-VBY100
Lysnetadapter
VSK0784
AV-kabel
K2KYYYY00223
USB-kabel
K2KYYYY00225
CD-ROM
Software
CD-ROM
Betjeningsvejledning
SFM0006
Ekstra tilbehør
Batterioplader (VW-BC10E)
Batteripakke (lithium/VW-VBY100)
Batteripakke (lithium/VW-VBT190)
Batteripakke (lithium/VW-VBT380)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Skoadapter (VW-SK12E)
Tilbehørskit (VW-ACT190E)
LED videolampe (VW-LED1E)*
Holder til sugekop (VW-SCA100)
Holder til videokamera (til cykelstyr)
(RP-CMC10E)
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 27 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 6
28
SQT0039 (DAN)
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Isætning/udtagning af batteri
≥ Tryk på strømknappen for at slukke for strømmen. (l 33)
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Klargøring
Strømforsyning
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse lande,
hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke beskyttet med en
egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante sikkerhedsstandarder. Det
er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke
kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et
forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du
altid bruger et sikkert produkt.

Fjernelse af batteriet
Sørg for at holde strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes. Hold derefter godt fast i
enheden, mens du fjerner batteriet.
Skub batteriets udløsearm i pilens retning, og fjern
batteriet fra batterirummet.
ャモヵヵ
A Batteriholder
Isæt batteriet, så det klikker og
låses på plads.
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 28 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 7
29
(DAN) SQT0039
Opladning af batteriet
∫ Opladning med en lysnetadapter.
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så længe
lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
Vigtigt:
≥ Lysnetadapteren og USB-kablet må kun bruges sammen med denne enhed. Brug dem
aldrig sammen med andet udstyr. Brug hellere ikke lysnetadaptere og USB-kabler fra
andet udstyr sammen med denne enhed.
≥ Batteriet kan ikke oplades, hvis der er tændt for strømmen. Tryk på strømknappen for at
slukke for strømmen. (l 33)
≥ Det anbefales at oplade batteriet i en temperature på mellem 10 oC til 30 oC.
(Batteritemperaturen skal være den samme.)
∫ Tilslutning til stikkontakten
Hvis du tænder for enheden, mens den tilsluttes lysnetadpateren, bruger den strøm fra
stikkontakten.
Brug den sammen med batteriet, hvis du optager i lang tid med lysnetadapteren tilsluttet.
På denne måde kan du fortsætte med at optage, selv om der opstår et strømudfald, eller
lysnetadapteren tages ud af stikkontakten ved en fejl.
Dette apparat er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal helt oplades, inden apparatet
bruges for første gang.


 




A USB-stik
B Til stikkontakten
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1 Åbn LCD-skærmen.
2 Forbind USB-kablet til -
lysnetadapteren.
≥ Kontrollér, at stikdelen af lysnetadapteren
ikke sidder løst eller forkert.
3 Sæt lysnetadapteren ind i
stikkontaktet.
4 Forbind USB-kablet til apparatet.
≥ Statusindikatoren C blinker rødt med ca.
2 sekunders intervaller (slukket ca.
1 sekund, tændt ca. 1 sekund), som angiver,
at opladningen er begyndt.
Den slukker, når opladningen er fuldført.
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 29 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 8
30
SQT0039 (DAN)
∫ Tilslutning til en PC og opladning.
Oplad enheden, hvis du ikke har lysnetadapteren ved hånden.
A USB-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥ Tryk på strømknappen, og sluk for strømmen.
(l 33)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den medfølgende.
≥ Vi anbefaler brug af Panasonic-batterier (l 28).
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det eller de
er udsat for direkte sollys i en længere periode.
≥ Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid, skal du af sikkerhedsmæssige årsager tage USB-
kablet ud af enheden.
≥ Opladningen er måske ikke muligt afhængigt af driftsmiljøet for den PC, der anvendes (f.eks. en
skræddersyet PC).
≥ Opladningen stopper, når du slukker for PC’en eller gennemtvinger dvaletilstand. Opladningen
starter igen, når du tænder for PC'en igen, eller aktiverer PC'en fra dvaletilstand.
≥ Apparatet oplades, hvis det er tilsluttet en Panasonic Blu-ray-diskoptager eller en DVD-optager
vha. et USB-kabel, også selv om du slukker for strømmen.


1 Tænd for PC’en.
2 Sæt USB-kablet.
≥ Statusindikatoren B blinker rødt med ca.
2 sekunders intervaller (slukket ca.
1 sekund, tændt ca. 1 sekund), som angiver,
at opladningen er begyndt.
Den slukker, når opladningen er fuldført.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det
medfølgende. (Funktionen garanteres ikke
med andre USB-kabler.)
≥ Tilslut altid direkte til en PC.
≥ Du kan ikke oplade, hvis statusindikatoren
blinker hurtigt, eller hvis den slet ikke lyser.
Oplad med lysnetadapteren. (l 29)
≥ Det tager 2 eller 3 gange længere at oplade
sammenlignet med lysnetadapteren.
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 30 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 9
31
(DAN) SQT0039
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%RH
≥ Tiden i parentes angiver opladningstiden, når denne enhed tilsluttes en PC, Panasonic Blu-ray-
diskoptager eller DVD-optager.
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladnings- og
optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange startes/
stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
∫ Batterikapacitetindikation
Indikationen for batterikapacitet vises på LCD-skærmen.
≥ Visningen ændres, efterhånden som batterikapaciteten
reduceres. # # # #
Hvis batteriet aflades, blinker rødt. Genoplad batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet
batteri.
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
Opladningstid Optageformat
Optagelses
funktion
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBY100
(ekstraudstyr)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 31 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 10
32
SQT0039 (DAN)
Enheden kan optage still-billeder eller levende billeder til et SD-kort. For at optage til et SD-kort skal
du læse følgende.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 4 eller højere til SD Speed Class Rating til filmoptagelse.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Isætning/udtagning af et SD-kort
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic, eller hvis du bruger et SD-kort, som du
tidligere har brugt på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal du formatere SD-kortet.
(l 38) Når SD-kortet formateres, slettes alle data. Når dataene er slettet, kan de ikke gendannes.
Fare:
Kontrollér, at adgangslampen er slukket.
Klargøring
Optagelse til et kort
Læs de seneste oplysninger om de SD-memorykort/SDHC-memorykort/SDXC-memorykort, der
kan anvendes til optagelse af film på nedenstående hjemmeside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
1 Åbn dækslet til SD-kortet, og isæt (fjern) SD-kortet i (fra) kortåbningen B.
≥ Vend etiketsiden C i den retning, der vises på illustrationen, og skub kortet lige ind, så langt
det kan komme.
≥ Tryk på midten af SD-kortet, og træk det lige ud.
2 Luk SD-kortdækslet korrekt.
≥ Luk det korrekt, indtil der lyder et klik.



Adgangslampe
[ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-
kortet ved brug af denne
enhed, lyser
adgangslampen.
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 32 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 11
33
(DAN) SQT0039
Du kan tænde og slukke for strømmen ved hjælp af strømknappen eller ved at åbne og lukke LCD-
skærmen.
Åbn LCD-skærmen, og tryk på strømknappen for at tænde enheden.
A Statusindikatoren lyser.
Enheden tændes, når LCD-skærmen åbnes, og enheden slukkes, når skærmen lukkes.
Uret er ikke indstillet på købstidspunktet. Husk at indstille uret.
¬ Skift funktionen til .
1 Vælg menuen. (l 38)
2 Vælg datoen eller klokkeslættet ved hjælp af 2/1, og angiv den ønskede
værdi ved hjælp af 3/4.
A Visning af indstillingen for verdenstid:
[HOME]/ [DESTINATION]
≥ Året kan indstilles mellem 2000 og 2039.
3 Tryk på ENTER knappen.
≥ En meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille verdensuret, vises muligvis. Udfør
indstillingen for verdenstid ved at trykke på knappen ENTER.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingen.
≥ Når enheden tændes første gang, vises der en meddelelse, hvor du anmodes om at indstille dato
og klokkeslæt. Vælg [YES] og udfør trin 2 til 3 for at indstille dato og klokkeslæt.
Klargøring
Sådan tændes og slukkes enheden
Sådan tændes og slukkes med strømknappen
Klargøring
Indstilling af dato og klokkeslæt
: [SETUP] # [CLOCK SET]

For at slukke strømmen
Hold strømknappen nede, indtil statusindikatoren slukkes.
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 33 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 12
34
SQT0039 (DAN)
Funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege Dual kameraet hen på det, du vil
optage.
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden.
1 Skift funktion til og åbn LCD-
skærmen.
2 Tryk på optagelsens start/stop-knap for
at starte optagelsen.
A Når du begynder at optage, ændres ; til ¥.
3 Tryk på optagelse start/stop-knappen igen for at sætte optagelse på pause.
Grundlæggende
Intelligent autofunktion
Grundlæggende
Optagelse af film
Knappen Intelligent auto/Manuel
Tryk på denne knap for at skifte mellem Intelligent
autofunktion/Manuel funktion.
/MANUAL
/MANUAL

HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 34 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 13
35
(DAN) SQT0039
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden.
1 Skift funktion til og åbn LCD-
skærmen.
2 Tryk på knappen.
≥ Betjeningsdisplayet til still-billeder ( ) bliver rødt
under optagelse af still-billeder.
¬ Skift funktionen til .
Grundlæggende
Optagelse af still-billeder
Grundlæggende
Brug af zoom
A Zoom-linje
Zoom-linjen vises under en zoom-handling.
Zoom-greb
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af den
distance som zoomknappen bevæges hen over.
6 W
T
6 W
T

HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 35 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 14
36
SQT0039 (DAN)
1 Skift funktionen til .
2 Vælg ikonet for valg af
afpilningsfunktion A ved hjælp af
3/4/2, og tryk på ENTER.
≥ Denne indstilling kan også foretages i menuen.
[VIDEO SETUP] eller [PHOTO SETUP] # [MEDIA, VIDEO/PICTURE]
3 Vælg det still-billede B eller den
video C, der skal afspilles, ved
hjælp af 3/4/2/1, og tryk på
knappen ENTER.
≥ Hvis du trykker på knappen MENU eller vælger film/billede og trykker på knappen ENTER,
fuldføres indstillingen.
≥ Når et videoelement vælges, vises et ikon i miniaturevisningen. ( , , )
4 Vælg den scene eller det billede,
du vil afspille, ved hjælp af
3/4/2/1, og tryk derefter på
ENTER.
≥ Hvis du vælger / og trykker på
ENTER, vises den næste (forrige) side.
5 Vælg betjeningsikonet ved hjælp
af 3/4/2/1.
D Funktionsikon
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.
≥ Tryk på 3 for at starte afspilningen af en
film eller sætte den på pause.
Grundlæggende
Afspilning af film/billeder
15.11.2014
0h00m15s



15.11.2014
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 36 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 15
37
(DAN) SQT0039
Sådan ser du video/billeder på TV'et
Tilslut denne enhed med et TV ved
hjælp af et HDMI-minikablet
(ekstraudstyr) eller et AV-kabel
(medfølger).
Skift funktionen til for at
afspille.
A HDMI ministik [HDMI]
B A/V-stik [A/V]
 
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 37 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 16
38
SQT0039 (DAN)
1 Tryk på knappen MENU.
2 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
topmenuen A, og tryk derefter på
knappen ENTER.
3 Vælg undermenuen B ved hjælp af
3/4, og tryk på 1, eller tryk på
ENTER.
4 Vælg det ønskede
element ved hjælp af
3/4/2/1, og tryk på
ENTER for at foretage
indstillingen.
For at vende tilbage til det forrige
skærmbillede
Tryk på 2 på markørknappen.
Sådan afsluttes menuskærmen
Tryk på knappen MENU.
∫ Om informationsdisplayet
Beskrivelse af de valgte undermenuer og de
elementer, der vises under trin 3 og 4, vises.
∫ Om funktionsikonerne
/ :
Markér og tryk på knappen ENTER for at
skifte side.
:
Markér og tryk på knappen ENTER for at
vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Valg af sprog
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet og
menuskærmen.
Formatering
Vær opmærksom på, at hvis et medie
formateres, så vil alle data optaget på mediet
blive slettet og kan ikke gendannes. Gem
vigtige data på en PC, disk osv.
Grundlæggende
Brug af menuskærmbilledet
ユワヵユン
ヮユワヶ
: [SETUP] # [LANGUAGE] #
ønsket sprog
: [SETUP] # [FORMAT MEDIA]
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 38 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 17
39
(DAN) SQT0039
Højdefinitions videokamera
Sikkerhedsoplysninger
Andet
Specifikationer
Strømkilde: DC 5,0 V (Ved brug af lysnetadapter)
DC 3,6 V (Ved brug af batteri)
Strømforbrug: Optagelse;
3,5 W
Oplader;
5,3 W
Videooptagelsesformat:
[AVCHD]; AVCHD-format version 2.0
overensstemmende
[iFrame], [MP4]; MPEG-4 AVC filformat
kompatibel (.MP4)
Komprimering af film:
MPEG-4 AVC/H.264
Lydkompression:
[AVCHD]; Dolby®
Digital/2 kanals
[iFrame], [MP4]; AAC/2 kanals
Optagelsesfunktion og
overførselshastighed:
[HA]; Gns. 17 Mbps (VBR)
[HG]; Gns. 13 Mbps (VBR)
[HE]; Gns. 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; Maks. 28 Mbps (VBR)
[MP4]; Gns. 1,5 Mbps (VBR)
Se betjeningsvejledningen (PDF-format) for en
film billedstørrelse og mulige optagelsestid.
Billedoptagelsesformat:
JPEG (Design rule for Camera File system,
baseret på Exif 2.2 standarden)
Der henvises til betjeningsvejledningen (PDF-
format) for antallet af mulige billeder.
Optagelsesmedier:
SD-memorykort
SDHC-memorykort
SDXC-memorykortt
Se side 32 for detaljerede oplysninger om de
SD-kort, der kan bruges sammen med dette
apparat.
Billedsensor:
1/5,8 type (1/5,8z) 1MOS billedsensor
I alt; 2510 K
Effektive pixler;
Film/Billede; 2120 K (16:9)
Objektiv:
Auto-blænde, 38k optisk zoom, F1.8 til F4.2
Brændvidde;
2,35 mm til 89,3 mm
Makro (Automatisk fokusering)
svarende til 35 mm;
Film/Billede; 32,9 mm til 1646 mm (16:9)
Mindste fokusafstand;
Normal; Ca. 3 cm (Vidvinkel)/Ca. 1,6 m
(Tele)
Zoom:
i.Zoom OFF 50k
75k i.Zoom, 100k/2500k Digital zoom
Billedstabiliseringsfunktion:
Elektronisk
Kreativ kontrol:
[Miniature Effect]/[Silent movie]/[8mm movie]/
[Time Lapse Rec]
Skærm:
6,7 cm (2,7z) bred LCD-skærm (Ca. 230 K
prikker)
Mikrofon:
Stereo
Krævet minimumbelysning:
Ca. 4 lx (1/25 med funktion for svagt lys i
scenefunktion)
Ca. 1 lx med natfarvevisningsfunktion
AV-stik til videoudgangsniveau:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-system
Videoudgangsniveau for HDMI-ministik:
HDMI™ 1080i/576p
Lydudgangsniveau for AV-stik (Linje):
251 mV, 600 h, 2 kanals
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 39 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 18
40
SQT0039 (DAN)
Lysnetadapter
Sikkerhedsoplysninger
Lydudgangsniveau for HDMI-ministik:
[AVCHD]; Dolby Digital/Lineær PCM
[iFrame], [MP4]; Lineær PCM
USB:
Læserfunktion
SD-kort; Skrivebeskyttet (Ingen copyright-
beskyttelsessupport)
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-stiktype Mini B
Batteriopladnings-funktion (Oplader fra USB-
terminal, når hovedenheden slukkes)
Dimensioner:
53 mm (B)k60 mm (H)k114 mm (D)
(med fremspringende dele)
Vægt:
Ca. 181 g
[uden batteri (medfølger) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
Lagring i gang:
Ca. 207 g
[med batteri (medfølger) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
Driftstemperatur:
0 oC til 40 oC
Driftsfugtighed:
10%RH til 80%RH
Batteriets levetid:
Se side 31
Strømkilde:
AC 110 V til 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug:
7 W
DC udgang:
DC 5,0 V, 1,0 A
Dimensioner:
48,9 mm (B)k32,8 mm (H)k95,6 mm (D)
Vægt:
Ca. 58 g
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 40 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分
Side: 19
41
(DAN) SQT0039
∫ Vær omhyggelig med
overholdelse af
ophavsrettigheder
Optagelse af færdigindspillede bånd eller
diske eller andet offentliggjort og
transmitteret materiale til formål for andet
end din egen private brug, kan overtræde
lovgivningen om ophavsrettigheder. Selv
optagelse til privat brug kan med visse
former for materiale være forbudt.
∫ Licenser
≥ SDXC logoet er et varemærke tilhørende SD-
3C, LLC.
≥ “AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
≥ Fremstillet under licens fra Dolby
Laboratories. Dolby og det dobbelte D-
symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
≥ HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA eller i andre lande.
≥ Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er
enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre lande.
≥ iMovie, Mac og Mac OS er varemærker
tilhørende Apple Inc., som er registreret i
USA og i andre lande.
≥ Andre navne på systemer og produkter, som
nævnes i denne betjeningsvejledning, er som
regel de registrerede varemærker og
varemærker der tilhører de producenter, som
udviklede det relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til
patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes
personlige og ikke-kommercielle anvendelse for
at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii)
afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med
personlig og ikke-kommerciel virksomhed og/
eller er blevet modtaget fra en videoudbyder,
som har licens til at sælge AVC-videoer. Der
ydes ingen licens til andre formål eller
anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC,
for yderligere oplysninger.
Se også http://www.mpegla.com.
Andet
Om ophavsrettigheder
HC-V130_EC_SQT0039_dan.book 41 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時59分

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Panasonic HC-V130.

Stil et spørgsmål om Panasonic HC-V130

Har du et spørgsmål om Panasonic HC-V130 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Panasonic HC-V130. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Panasonic HC-V130 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.