Panasonic HC-V100 manual

Få vist brugermanualen for Panasonic HC-V100 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Videokamera
  • Model/navn: HC-V100
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Spansk, Hollandsk, Tyrkisk, Kroatisk, Tysk, Italiensk, Fransk, Nordmand, Græsk, Polsk, Svensk, Portugisisk, Finsk, Dansk, Slovakisk, Ungarer, Tjekkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 0
Betjeningsvejledning
Højdefinitions videokamera
Model nr. HC-V100
HC-V100M
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
until
2012/1/26
VQT3Y26
Side: 1
- 2 -
∫ Om optagelsesformatet til
optagelse af film
Du kan vælge fra enten AVCHD eller iFrame
optagelsesformater til at optage film ved
brug af denne enhed. (l 43)
AVCHD:
Du kan optage billeder i højdefinitions-
kvalitet med dette format. Det er egnet til at
blive vist på et TV i stort format eller til at
gemme på en disk.
iFrame:
Dette er et optagelsesformat, der er egnet til
afspilning eller redigering på en Mac
(iMovie’11). Hvis man bruger iMovie’11, kan
iFrame-film importeres hurtigere end
AVCHD-film. Desuden vil den importerede
filstørrelse for iFrame-film være mindre end
for AVCHD-film.
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er
optaget i AVCHD-formatet.
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for
skader, som er et direkte eller indirekte
resultat af alle typer problemer, som
resulterer i tab af optaget eller redigeret
indhold (data), og garanterer ikke for noget
indhold, hvis optagelse eller redigering ikke
fungerer ordentligt. Ovennævnte gælder
også for enhver form for reparation af
enheden (herunder andre komponenter,
som ikke vedrører den indbyggede
hukommelse).
∫ Håndtering af den indbyggede
hukommelse [HC-V100M]
Denne enhed har indbygget hukommelse.
Når man bruger dette komponent, skal man
passe på følgende punkter.
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse er en
midlertidig lagerenhed. For at undgå sletning
af data på grund af statisk elektricitet,
elektromagnetiske bølger, brud og fejl, bør
man sikkerhedskopiere data til en computer
eller disk. (l 75)
≥ Adgangslampen [ACCESS] (l 8) lyser,
mens man får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse
(initialisering, optagelse, afspilning,
sletning osv.). Følgende handlinger må
ikke udføres, når lampen er tændt. Det
kan beskadige den indbyggede
hukommelse eller forårsage en fejl i
enheden.
jSluk for enheden (fjern batteriet)
jIndsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
jUdsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed. (l 98)
∫ Om kondens (Hvis objektiv/
linse eller LCD-skærm dugger)
Der kan dannes kondens, hvis der sker
ændringer i den omgivende temperatur eller
luftfugtigheden. Vær opmærksom på
kondensdannelse, idet det kan medføre
pletter på objektiv/linse eller LCD-skærm,
svamp eller kamerafejl.
≥ Se side 101 for yderligere oplysninger om
årsagen og til kondens, og det, du skal
gøre.
Sikkerhedsoplysninger
Side: 2
- 3 -
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort, SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke
har et SDHC-logo, eller memorykort på
48 GB eller mere, som ikke har
SDXC-logoet, er ikke baseret på
SD-memorykortspecifikationer.
≥ Se side 13 for yderligere oplysninger om
SD-kort.
∫ I denne brugervejledning
≥ Der henvises til SD-memorykort,
SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
som “SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af film/afspilning af film angives
med i denne brugervejledning.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af still-billeder/afspilning af still-
billeder angives med i denne
brugervejledning.
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp
af en pil, f.eks.: l 00
Denne betjeningsvejledning er beregnet for
brug af modellerne og
. Billeder kan afvige en smule
fra originalerne.
≥ Illustrationerne i denne
betjeningsvejledning vedrører model
, dog refererer nogle af
forklaringerne til andre modeller.
≥ Nogle af funktionerne er eventuelt ikke
tilgængelige og afhænger af model.
≥ Særlige egenskaber kan være forskellige
afhængigt af model, så læs venligst
omhyggeligt.
≥ Ikke alle modeller er tilgængelige,
afhængigt af det område, apparatet er
købt i.
Side: 3
- 4 -
Sikkerhedsoplysninger ............................2
Klargøring
Navne og funktioner på hoveddele .........6
Strømforsyning .........................................9
Isætning/udtagning af batteri............... 9
Opladning af batteriet........................ 10
Opladningstid og optagelsestid......... 12
Optagelse til et kort ................................13
Kort, som du kan bruge med dette
videokamera ..................................... 13
Isætning/udtagning af et SD-kort ...... 14
Sådan tændes og slukkes
enheden ...................................................15
Valg af funktion .......................................16
Indstilling af dato og klokkeslæt ...........17
Grundlæggende
Før optagelse ..........................................18
Valg af et medie, der skal optages
på [HC-V100M].........................................19
Optagelse af film.....................................20
Optagelse af still-billeder .......................22
Intelligent autofunktion ..........................23
Afspilning af film/billeder.......................25
Brug af menuskærmbilledet ..................28
Brug af indstillingsmenuen....................29
Avanceret (optagelse)
Brug af zoom........................................... 36
Optisk billedstabiliseringsfunktion....... 37
Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner....................................... 38
Funktionsikoner ................................ 38
Menuoptagelsesfunktioner .................... 42
Manuel optagelse.................................... 48
Hvidbalance ...................................... 48
Manuel justering af
lukkerhastighed/iris ........................... 50
Optagelse med manuel indstilling
af fokus ............................................. 51
Avanceret (afspilning)
Afspilningsfunktioner............................. 52
Afspilning af film ved brug af
betjeningsikonet................................ 52
Oprettelse af still-billede fra film........ 53
Gentag afspilning.............................. 53
Genoptagelse af forrige
afspilning........................................... 54
At zoome ind på et still-billede
under afspilning (Afspilningszoom)... 54
Forskellige afspilningsfunktioner ......... 55
Afspilning af film/billeder efter
dato................................................... 55
Ændring af afspilningsindstillinger
til og afspilning af diasshow .............. 56
Sletning af scener/still-billeder ............. 58
Opdeling af en scene (AVCHD) ........ 60
Opdeling af en scene, der delvis
skal slettes (iFrame) ......................... 61
Beskyttelse af scener/still-billeder..... 62
Når du ser video/Billeder på dit TV ....... 63
Tilslutning med et HDMI-minikabel ... 66
Tilslutning vha. AV-multikablet .......... 66
Afspilning ved brug af VIERA Link-
optagere................................................... 67
Indhold
Side: 4
- 5 -
Kopiér/overspil
Kopiering fra den indbyggede
hukommelse til et SD-kort
[HC-V100M]..............................................69
Overspilning med en Blu-ray
diskafspiller, videoenheder osv.............71
Med en PC
Hvad du kan gøre med en
computer..................................................75
Slutbruger-licensaftale ...................... 77
Driftsmiljø ................................................79
Installation...............................................82
Tilslutning til en PC ................................83
Om computerskærmen ..................... 85
Start af HD Writer LE 1.1.........................86
Læs betjeningsvejledningerne for
softwareapplikationerne .................... 86
Hvis du bruger Mac.................................87
Andet
Indikationer..............................................88
Meddelelser .............................................90
Om gendannelse............................... 91
Fejlfinding................................................92
Forsigtighedsregler ved brug................97
Om ophavsrettigheder..........................102
Optagelsesfunktioner/omtrentlig
tid, der kan optages ..............................103
Omtrentligt antal mulige billeder.........104
Side: 5
- 6 -
1 Højttaler
2 USB-stik [ ] (l 71, 83)
3 Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL] (l 23)
4 Knap til optisk billedstabilisering/
Sletteknap [ O.I.S./ ]
(l 37, 58)
5 Strømknap [ ] (l 15)
6 HDMI ministik [HDMI] (l 63, 67)
7 AV ministik [AV MULTI] (l 63, 74)
≥ Brug AV-multikablet (kun det medfølgende
kabel).
8 Batteriudløsningsknap [BATT] (l 9)
9 Åbnings-/lukkeknap til
objektivdæksel
Når du ikke bruger enheden, skal du lukke
objektivdækslet for at beskytte objektivet.
≥ Skub åbnings-/lukkeknappen for at åbne
eller lukke dækslet.
10 Objektivdæksel
11 Objektiv
12 Intern stereomikrofon
Klargøring
Navne og funktioner på hoveddele
AV MULTI
1
3
4
5
8
6 7
2
9
11
12
10
Side: 6
- 7 -
13 Menuknap [MENU] (l 28)
14 Funktionsvælger (l 16)
15 Statusindikator (l 15)
16 Start/stop-knap til optagelse (l 20)
17 Markørknapper (l 25, 28, 38)
≥ Brug markørknappen til at vælge
optagelsesfunktioner og
afspilningshandlinger samt til at betjene
menuskærmen.
≥ I denne betjeningsvejledning er
markørknappen angivet som vist nedenfor
eller som 3/4/2/1.
Eksempel: Til at trykke (ned) på knappen
18 Enter-knap [ENTER] (l 25, 28, 38)
19 LCD-skærm (l 18)
≥ Den kan åbnes op til 90o.
≥ Den kan rotere op til 180o A mod
objektivet eller 90o B i modsatte retning.
20 Batteriholder (l 9)
14
13 15 16
20
19
18
17
eller Tryk på 4
På grund af begrænsninger i teknologier til
fremstilling af LCD, kan der være små lyse
eller mørke prikker på LCD-skærmen.
Dette er dog ikke en funktionsfejl, da det
ikke påvirker det optagede billede.
 
Side: 7
- 8 -
21 Stativfatning
≥ Hvis du fastgør stativet, som har en skrue
på mindst 5,5 mm, kan det beskadige
enheden.
22 SD-kortdæksel (l 14)
23 Adgangslampe [ACCESS] (l 14)
24 Kortåbning (l 14)
25 Foto-knap [ ] (l 22)
26 Zoom-knap [W/T] (I
optagelsesfunktion) (l 36)
Miniaturevisningsknap [ / ]/
Lydstyrkeknap [sVOLr]
(I afspilningsfunktion) (l 26)
27 Jævnstrømsindgangsstik [DC IN]
(l 10)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den
medfølgende.
28 Håndrem
Justér længden af håndremmen efter
størrelsen på din hånd.
1 Vip remmen rundt.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads.
21
23
24
22
26
25
28
27



Side: 8
- 9 -
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBK180/VW-VBK360.
≥ Enheden har en funktion, der genkender de batterier, som kan bruges uden problemer. Det
medfølgende batteri (VW-VBK180/VW-VBK360) understøtter denne funktion. De eneste
batterier, der er egnet til brug sammen med denne enhed, er ægte Panasonic-produkter og
batterier, der fremstilles af andre virksomheder og er certificeret af Panasonic. (Batterier,
som ikke understøtter denne funktion, kan ikke anvendes.) Panasonic garanterer ikke på
nogen måde kvaliteten, ydeevnen eller sikkerheden af batterier, der er blevet fremstillet af
andre virksomheder, og som ikke er ægte Panasonic-produkter.
Isætning/udtagning af batteri
≥ Tryk på strømknappen for at slukke for strømmen. (l 15)
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Klargøring
Strømforsyning
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand
eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som
opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor
den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
Fjernelse af batteriet
Sørg for at holde strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes. Hold derefter
godt fast i enheden, mens du fjerner
batteriet.
Skub batteriets udløsearm i pilens
retning, og fjern batteriet fra
batterirummet.
ャモヵヵ
Isæt batteriet, så det klikker og
låses på plads.
Side: 9
- 10 -
Opladning af batteriet
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så
længe lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
Vigtigt:
≥ Brug den medfølgende lysnetadapter. Brug aldrig en lysnetadapter til en anden enhed.
≥ Benyt ikke lysnetkablet til andet udstyr, da det er designet specielt til denne enhed.
Benyt heller ikke AC-kabler fra andet udstyr til denne enhed.
≥ Batteriet oplades ikke, hvis du tænder for strømmen.
≥ Det anbefales at oplade batteriet i en temperature på mellem 10 oC til 30 oC.
(Batteritemperaturen skal være den samme.)
A Jævnstrømsindgangsstik
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1 Forbind lysnetkablet til lysnetadapteren og lysnetstikket.
2 Tilslut lysnetadapteren til jævnstrømsstikket [DC IN].
≥ Pas på, at jævnstrømsindgangsstikdækslet ikke kommer i klemme.
≥ Statusindikatoren blinker rødt i ca. 2 sekunders intervaller (ca. 1 sekund tændt, 1 sekund
slukket), og opladningen starter.
Den slukker, når opladningen er fuldført.
Dette apparat er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal helt oplades, inden
apparatet bruges for første gang.


Side: 10
- 11 -
∫ Tilslutning til stikkontakten
Hvis du tænder for enheden, mens den tilsluttes lysnetadpateren, bruger den strøm fra
stikkontakten.
∫ Sådan oplader du ved at tilslutte til en anden enhed
Man kan oplade ved at tilslutte til en anden enhed ved hjælp af USB-kablet (medfølger).
Se side 84.
≥ Hvis statusindikatoren blinker ved en særligt hurtig eller langsom hastighed, henvises der
til side 100.
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier (l 12).
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det
eller de er udsat for direkte sollys i en længere periode.
Side: 11
- 12 -
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%RH
≥ Opladningstiderne i parentes er ved opladning fra USB-stikket.
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladnings- og
optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange
startes/stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
Opladningstid
Optagelse
sfunktion
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 25 min
(5 h 45 min)
[HA], [HG],
[HX]
2 h 45 min 1 h 25 min
[iFrame] 3 h 15 min 1 h 40 min
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 20 min
(10 h 40 min)
[HA] 5 h 25 min
2 h 50 min
[HG], [HX] 5 h 30 min
[iFrame] 6 h 25 min 3 h 20 min
Batterikapacitetindikation
≥ Visningen ændres, efterhånden som batteriets kapacitet falder.
# # # #
Hvis der er mindre end 3 minutter tilbage, bliver rødt. Hvis batteriet aflades, vil
blinke.
≥ Den resterende batterikapacitet vises, når du bruger et Panasonic-batteri, som kan
benyttes til denne enhed. Den aktuelle tid kan variere, afhængigt af den aktuelle
anvendelse.
≥ Hvis du anvender lysnetadapter eller batterier, som er fremstillet af andre virksomheder,
vises den resterende batterikapacitet ikke.
Side: 12
- 13 -
Enheden kan optage still-billeder eller levende billeder til et SD-kort eller den indbyggede
hukommelse. For at optage til et SD-kort skal du læse følgende.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 4 eller højere til SD Speed Class Rating* til
filmoptagelse.
* SD Speed Class Rating er
hastighedsstandard i forbindelse med
kontinuerlig skrivning. Kontrollér på kortets
mærkat osv.
≥ Læs de seneste oplysninger om de SD-memorykort/SDHC-memorykort/
SDXC-memorykort, der kan anvendes til optagelse af film på nedenstående hjemmeside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ SD-memorykort på højst 256 MB fungerer muligvis ikke. Desuden kan et SD-memorykort
på højst 32 MB ikke anvendes til optagelse af film.
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke har et SDHC-logo, eller memorykort på 48 GB
eller mere, som ikke har SDXC-logoet, er ikke baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Brugen af memorykort, som overstiger 64 GB, kan ikke garanteres.
≥ Når skrivebeskyttelses-kontakten A på SD-kortet er låst, kan der ikke
foretages optagelse, sletning eller redigering på kortet.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at undgå, at de
sluger det.
Klargøring
Optagelse til et kort
Denne enhed (en SDXC-kompatibel enhed) er kompatibel med SD-memorykort, SDHC-
memorykort og SDXC-memorykort. Hvis du anvender et SDHC-memorykort/SDXC-
memorykort sammen med andet udstyr, skal du kontrollere, at udstyret er kompatibelt med
disse memorykort.
Korttype Kapacitet
SD-hukommelses-kort 512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-hukommelses-kort 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-hukommelses-kort 48 GB/64 GB
f.eks.:
32
Side: 13
- 14 -
Isætning/udtagning af et SD-kort
Fare:
Kontrollér, at adgangslampen er slukket.
1 Åbn dækslet til SD-kortet, og
isæt (fjern) SD-kortet i (fra)
kortåbningen B.
≥ Vend etiketsiden C i den retning, der
vises på illustrationen, og skub kortet lige
ind, så langt det kan komme.
≥ Tryk på midten af SD-kortet, og træk det
lige ud.
2 Luk SD-kortdækslet korrekt.
≥ Luk det korrekt, indtil der lyder et klik.
≥ Undgå at røre ved polerne på bagsiden af
SD-kortet.
≥ SD-kortet må ikke stødes hårdt, bøjes
eller tabes.
≥ Elektrisk støj, statisk elektricitet eller
funktionssvigt i denne enhed eller
SD-kortet kan beskadige eller slette de
data, som er gemt på SD-kortet.
≥ Når kortets adgangslampe er tændt, må
du ikke gøre følgende:
jFjerne SD-kortet
jSluk for videokameraet
jIndsætte og fjerne USB-
forbindelseskablet
jUdsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
Udførelse af ovennævnte mens lampen er
tændt, da det kan forårsage, at dataene/
SD-kortet på denne enhed beskadiges.
≥ Udsæt ikke SD-kortets kontakter for vand,
snavs eller støv.
≥ Anbring ikke SD-kort på følgende steder:
jI direkte sollys
jI meget støvede eller fugtige omgivelser
jTæt ved et varmeapparat
jSteder, med betydelige
temperaturudsving (kondens kan
forekomme.)
jHvor der er statisk elektricitet eller
elektromagnetisk stråling
≥ For at beskytte SD-kortets skal de
anbringes i deres beholdere, når de ikke
benyttes.
≥ Om bortskaffelse af eller afhændelse af
SD-kortet. (l 100)
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic eller et kort, som har været anvendt
på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal SD-kortet formateres. (l 33) Når
SD-kortet formateres, slettes alle de optagne data på kortet. Når dataene er blevet slettet,
kan de ikke gendannes.



Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse ved brug
af denne enhed, lyser adgangslampen.
Side: 14
- 15 -
Du kan tænde og slukke for strømmen ved hjælp af strømknappen eller ved at åbne og lukke
LCD-skærmen.
Åbn LCD-skærmen, og tryk på strømknappen for at tænde enheden.
A Statusindikatoren lyser.
Strømmen tændes, når LCD-skærmen åbnes, og strømmen slukkes, når den lukkes.
Under normal brug kan åbning og lukning af LCD-skærmen anvendes for hurtigt at
tænde og slukke for strømmen.
∫ For at slutte strømmen til
A Statusindikatoren lyser.
∫ For at slukke strømmen
B Statusindikatoren slukkes.
≥ Strømmen slukkes ikke under filmoptagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
≥ I følgende tilfælde tændes strømmen ikke, når LCD-skærmen åbnes. Tryk på
strømknappen for at tænde for strømmen.
jNår du køber enheden
jNår du har slukket for strømmen ved hjælp af strømknappen
Klargøring
Sådan tændes og slukkes enheden
Sådan tændes og slukkes med strømknappen
Sådan tændes og slukkes enheden på LCD-skærmen
 For at slukke strømmen
Hold strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes.
 
Side: 15
- 16 -
Skift funktionen til optagelse eller afspilning.
Drej funktionsvælgeren for at ændre funktionen til eller .
Klargøring
Valg af funktion
Optagefunktion (l 20, 22)
Afspilningsfunktion (l 25, 52)
Side: 16
- 17 -
Når videokameraet tændes første gang, får du en meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille dato og klokkeslæt.
Vælg [YES] og udfør trin 2 til 3 nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt.
¬ Skift funktionen til .
1 Vælg menuen. (l 28)
2 Vælg datoen eller klokkeslættet ved hjælp af 2/1, og angiv den
ønskede værdi ved hjælp af 3/4.
A Visning af indstillingen for
verdenstid (l 29):
[HOME]/ [DESTINATION]
≥ Året kan indstilles mellem 2000 og 2039.
≥ 24-timers systemet bruges til visning af tid.
3 Tryk på ENTER knappen.
≥ En meddelelse, hvor du bliver bedt om at indstille verdensuret, vises muligvis. Udfør
indstillingen for verdenstid ved at trykke på knappen ENTER. (l 29)
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingen.
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et indbygget lithiumbatteri.
≥ Hvis tidsvisningen bliver [- -], skal det indbyggede lithiumbatteri oplades. For at genoplade
det indbyggede lithium-batteri skal du tilslutte lysnetadapteren eller fastgøre batteriet til
enheden. Lad enheden stå i ca. 24 timer, og batteriet vil opretholde både dato og
klokkeslæt i ca. 4 måneder. (Batteriet fortsætter genopladningen, selv om enheden er
slukket.)
Klargøring
Indstilling af dato og klokkeslæt
: [SETUP] # [CLOCK SET]
Side: 17
- 18 -
∫ Grundlæggende kamerastillinger
1 Hold kameraet med begge hænder.
2 Før hånden gennem håndremmen.
≥ Når du optager, skal du sørge for at stå fast og se efter, at du ikke pludselig støder ind i
nogen eller noget.
≥ Når du er udendørs, optag da billeder med solen i ryggen. Hvis motivet er i modlys, bliver
det mørkt på optagelsen.
≥ Hold armene tæt på kroppen, og stå med lidt afstand mellem benene for at få en bedre
balance.
≥ Dæk ikke mikrofonerne til med hånden osv.
∫ Grundlæggende optagelse af film
≥ Enheden skal normalt holdes stabilt under optagelse.
≥ Hvis du bevæger enheden under optagelse, skal du gøre det langsomt og ved en konstant
hastighed.
≥ Zoom-funktionen er nyttig til optagelse af motiver, du ikke kan komme tæt på, men
overdreven brug af zoom ind- og zoom ud-funktionen kan komme til at betyde, at filmen
ikke får det optimale resultat og ikke bliver en fornøjelse at se.
∫ Optagelse af dig selv
Drej LCD-skærmen i objektivets retning.
≥ Billedet spejles om en lodret akse, som om du ser et
spejlbillede. (Billedet optages dog som ved normal
optagelse.)
≥ Det er kun visse symboler, som vil blive vist på skærmen.
Når vises, drej da LCD-skærmen tilbage til normal
position og check advarsel/alarm-symbolet. (l 90)
Grundlæggende
Før optagelse
Side: 18
- 19 -
Kortet og den indbyggede hukommelse kan vælges separat for optagelse af film eller
billeder.
1 Skift funktionen til .
2 Vælg menuen. (l 28)
3 Vælg mediet til optagelse af film og mediet til optagelse af billeder
ved hjælp af 3/4/2/1, og tryk på ENTER.
≥ Mediet vælges separat for film eller billeder og fremhæves med en gul ramme.
≥ Vælg og tryk på knappen ENTER for at vende tilbage til det forrige skærmbillede
(indstillingerne ændres ikke).
4 Tryk på knappen MENU for at fuldføre indstillingerne.
Grundlæggende
Valg af et medie, der skal optages på
[HC-V100M]
: [MEDIA SELECT]
Side: 19
- 20 -
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden. (l 6)
1 Skift funktion til og åbn
LCD-skærmen.
2 Tryk på optagelsens start/
stop-knap for at starte
optagelsen.
A Når du begynder at optage, ændres
; til ¥.
3 Tryk på optagelse start/stop-knappen igen for at sætte optagelse på
pause.
∫ Om skærmvisninger i filmoptagelse
Grundlæggende
Optagelse af film
Optagelsesfunktion
R 1h20m
Omtrentlig resterende optagelsestid
≥ Når resterende tid er mindre end
1 minut, blinker R 0h00m rødt.
0h00m00s
Optagelsens længde
≥ “h” er en forkortelse for time, “m” for
minut og “s” for sekund.
≥ Hver gang videokameraet sættes på
pause, nulstilles tælleren til 0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Side: 20
- 21 -
≥ For at ændre optagelsesformatet skal du ændre optagefunktionen. (l 43)
≥ Billeder, der optages mellem tryk på optagelse start/stop-knappen for at starte optagelse,
og tryk på den igen for at sætte optagelse på pause, bliver til en scene.
Når du optager med [REC MODE] indstillet på [iFrame], opdeles scener, som er længere
end ca. 20 minutter automatisk. (Optagelsen fortsætter.)
≥ Hvis [REC MODE] indstilles på [iFrame], sættes skærmen midlertidigt på pause, når
optagelsen sættes på pause.
≥ (Maks. antal scener, der kan optages, fra et enkelt SD-kort eller den indbyggede
hukommelse)
≥ Maksimalt antal scener, der kan optages, og maksimalt antal forskellige datoer vil være
mindre end angivet i ovennævnte tabel, når der både er optaget iFrame-scener og still-
billeder på SD-kortet eller i den indbyggede hukommelse.
≥ Optagelsen stopper ikke under optagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
≥ Se side 103 for yderligere oplysninger om den omtrentlige mulige optagelsestid.
Optageformater [HA]/[HG]/[HX] [iFrame]
Mulige scener Ca. 3900 Ca. 89100
Forskellige datoer (l 55) Ca. 200 Ca. 900
Om levende billeders kompatibilitet
Når filmen optages i AVCHD-format
≥ Kun film, der optages med optageformatet indstillet på AVCHD, understøttes af
AVCHD-kompatibelt udstyr. Billeder kan ikke afspilles på udstyr, som ikke understøtter
AVCHD (almindelige DVD-optagere). Bekræft, at dit udstyr understøtter AVCHD ved at
læse betjeningsvejledningen.
≥ Det er ikke altid muligt at afspille film, som er optaget med optageformatet indstillet på
AVCHD på AVCHD-kompatibelt udstyr. I sådanne tilfælde skal du afspille på denne
enhed i stedet.
Når filmen optages i iFrame-format
≥ Du kan afspille på en Mac (iMovie’11).
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er optaget i AVCHD-formatet.
≥ Det er ikke altid muligt at afspille film, som er optaget med optageformatet indstillet på
iFrame på iFrame-kompatibelt udstyr. I sådanne tilfælde skal du afspille på denne
enhed i stedet.
Side: 21
- 22 -
Still-billede optaget med en størrelse på (1920k1080) og et billedformat på 16:9.
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden. (l 6)
1 Skift funktion til og åbn
LCD-skærmen.
2 Tryk på knappen.
∫ Om skærmvisninger i billedoptagelser
≥ Under en filmoptagelse eller hvis der er indstillet på PRE-REC kan du ikke optage still-
billeder.
≥ Det anbefales at anvende et stativ ved optagelse af billeder på mørke steder, da
lukkerhastigheden bliver langsommere.
≥ For at udskrive et billede skal du gemme billedet på SD-kortet (l 69) og udskrive vha. en
PC eller en printer.
≥ Kanterne af still-billeder, som er optaget med dette videokamera med et 16:9 billedformat,
kan blive afskåret ved udskrivning/fremkaldelse. Kontrollér printeren, eller spørg
fotohandleren inden udskrivning/fremkaldelse.
≥ Se side 104 vedrørende antallet af mulige billeder.
Grundlæggende
Optagelse af still-billeder
Kvalitet af still-billeder (l 47)
Størrelse på still-billeder
R3000
Resterende antal still-billeder
≥ Blinker rødt når [0] vises.
Betjeningsindikator for still-billeder (l 89)
2.1M
2.1M R3000
R3000
R3000
2.1M
Side: 22
- 23 -
Følgende funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege enheden hen på
det, du vil optage.
≥ Afhængigt af optageforholdene, går enheden muligvis ikke i den ønskede tilstand.
≥ I portræt- og spotlysfunktionen eller funktionen for svag belysning omsluttes ansigtet af en
hvid ramme, når det registreres. I portrætfunktion omsluttes et motiv, som er større og
tættere på midten af skærmen, af en orangefarvet ramme. (l 44)
≥ Afhængigt af optageforholdene kan ansigter ikke detekteres, når f.eks. et ansigt har en vis
størrelse eller vender på en bestemt måde, eller når den digitale zoom er taget i brug.
Grundlæggende
Intelligent autofunktion
Funktion Effekt
Portræt Ansigter detekteres automatisk, og der indstilles fokus, og
lysstyrken justeres for få en klar optagelse.
Landskab Hele landskabet optages på levende vis uden nedtoning af
himlen i baggrunden, som kan være meget lys.
Spotlys Et meget lyst motiv optages meget klart.
Lavt lysniveau Optages meget klart, selv i et mørkt rum eller ved tusmørke.
Normal I alle andre tilstande end dem, der er beskrevet ovenfor,
justeres kontrasten, så du får et klart billede.
Knappen Intelligent auto/
Manuel
Tryk på denne knap for at skifte
mellem Intelligent autofunktion/
Manuel funktion.
≥ Der henvises til side 48 om manuel
funktion.
/MANUAL
Side: 23
- 24 -
∫ Intelligent autofunktion
Når du skifter til intelligent autofunktion, aktiveres auto-hvidbalancen og auto-fokus, og
farvebalancen og fokuseringen indstilles automatisk.
Afhængig af motivets lysstyrke osv. bliver blænder og lukkerhastighed indstillet automatisk
for optimal lysstyrke.
≥ Farvebalance og fokusering kan muligvis ikke indstilles ved visse lyskilder eller scener.
Hvis det er tilfældet skal man indstille disse manuelt. (l 48, 51)
Automatisk hvidbalance
Illustrationen viser det område, hvori automatisk hvidbalance fungerer.
1) Denne enheds effektive område for automatisk
hvidbalancejustering
2) Blå himmel
3) Overskyet (regn)
4) Sollys
5) Hvid fluorescerende lampe
6) Halogenpære
7) Pære med glødetråd
8) Solopgang eller solnedgang
9) Levende lys
Hvis den automatiske hvidbalance ikke fungerer normalt, skal
hvidbalancen justeres manuelt. (l 48)
Autofokus
Enheden indstiller automatisk fokus.
≥ Autofokus virker ikke korrekt i følgende situationer. Optag
da billederne med manuel fokusfunktion. (l 51)
jOptagelse af fjerne og nære objekter på samme tid
jOptagelse af et motiv bag et snavset eller støvet vindue
jOptagelse af et motiv, som er omkranset af genstande med skinnende overflader eller
stærkt spejlende genstande
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Side: 24
- 25 -
1 Skift funktionen til .
2 Vælg ikonet for valg af
afpilningsfunktion A ved hjælp
af 3/4/2, og tryk på ENTER.
3
Vælg [VIDEO/PICTURE], som du vil afspille, og tryk på ENTER.
Vælg [MEDIA] og [VIDEO/PICTURE], som du vil afspille, og tryk på
ENTER.
≥ Tryk på knappen MENU.
≥ Når et videoelement vælges, vises et ikon i miniaturevisningen. ( , )
4 Vælg den scene eller det
billede, du vil afspille, ved
hjælp af 3/4/2/1, og tryk
derefter på ENTER.
≥ Hvis du vælger / og trykker på
ENTER, vises den næste (forrige) side.
Grundlæggende
Afspilning af film/billeder

15.11.2012
0h00m15s
Side: 25
- 26 -
5 Vælg betjeningsikonet ved hjælp af
3/4/2/1.
A Funktionsikon
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.
∫ Skift miniaturevisning
Mens miniaturen vises, ændres miniaturevisningen i følgende rækkefølge, hvis zoomgrebet
skubbes til -siden eller -siden.
20 scener () 9 scener () 1 scene
≥ 9-sceners visningen vender tilbage, hvis strømmen afbrydes,
eller funktionen ændres.
∫ Justering af højttalerens
lydstyrke
Flyt lydstyrkeknappen for at justere
højttalerens volumen under afspilning af film.
≥ Lyd høres kun under normal afspilning.
≥ Hvis pause er aktiveret i mere end 5 minutter, går skærmen tilbage til at vise miniaturerne.
≥ Indikationen for den forløbne optagelsestid nulstilles til 0h00m00s for hver scene.
≥ Hvis du skifter mellem AVCHD-scener, kan afspilningen blive ujævn. (l 96)
≥ Når du afspiller iFrame-scener, sættes billedet midlertidigt på pause, og skærmen bliver
muligvis sort, når der skiftes scene.
Afspilning af film Afspilning af still-billede
1/;: Afspilning/pause
6: Tilbagespoling af indspilning
5: Hurtigt fremspoling under
afspilning
∫: Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
1/;: Diasshow (afspilning af still-
billederne i nummerorden) start/
pause.
2;: Afspiller det forrige billede.
;1: Afspilning af det næste billede.
∫: Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
Mod “r”: Øger lydstyrken
Mod “s”: Sænker lydstyrken
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Side: 26
- 27 -
Kompatibilitet af film
≥ Enheden er baseret på AVCHD format/MPEG-4 AVC filformat.
AVCHD format
≥ Videosignalet for AVCHD, der kan afspilles på denne enhed, er 1920k1080/50i.
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller muligvis ikke afspille film, som er optaget
eller oprettet med andre produkter, og andre produkter kan blive forringet eller muligvis
ikke afspille film, som er optaget på dette videokamera, selv om produkterne
understøtter AVCHD. ( vises for videoer, der ikke kan afspilles på denne enhed)
iFrame-format
≥ Videosignalet for iFrame, der kan afspilles på denne enhed, er 960k540/25p.
≥ Film, som er optaget i iFrame og AVCHD, er ikke kompatible med hinanden.
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller muligvis ikke afspille film, som er optaget
eller oprettet med andre produkter, og andre produkter kan blive forringet eller muligvis
ikke afspille film, som er optaget på dette videokamera, selv om produkterne
understøtter iFrame. ( vises for videoer, der ikke kan afspilles på denne enhed)
Billedkompatibilitet
≥ Dette videokamera opfylder den samlede standard DCF (Design rule for Camera File
system) fastlagt af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Dette videokamera understøtter filformatet JPEG. (Ikke alle JPEG-formaterede filer
kan afspilles.)
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller undlade at afspille still-billeder, som er
optaget eller oprettet på et andet produkt, og et andet produkt kan blive forringet eller
undlade at afspille still-billeder, som er optaget på dette videokamera.
Side: 27
- 28 -
1 Tryk på knappen MENU.
2 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
topmenuen A, og tryk derefter
på knappen ENTER.
3 Vælg undermenuen B ved
hjælp af 3/4, og tryk på 1,
eller tryk på ENTER.
4 Vælg det ønskede element ved
hjælp af 3/4/2/1, og tryk på
ENTER for at foretage
indstillingen.
For at vende tilbage til det forrige
skærmbillede
Tryk på 2 på markørknappen.
Sådan afsluttes menuskærmen
Tryk på knappen MENU.
∫ Om informationsdisplayet
Beskrivelse af de valgte undermenuer og de
elementer, der vises under trin 3 og 4, samt
de meddelelser, der skal bekræfte
indstillingerne, vises.
∫ Om funktionsikonerne
/ :
Markér og tryk derefter på ENTER for at
skifte menu og miniaturevisningsside.
:
Markér og tryk derefter på ENTER for at
vende tilbage til det forrige skærmbillede
for menuindstilling osv.
Grundlæggende
Brug af menuskærmbilledet
Side: 28
- 29 -
≥ De viste elementer varierer, afhængigt af placeringen eller indstillingen af
funktionsvælgeren.
Vælg menuen.
Skærmvisningen kan ændres til [ON] (alle oplysninger vises) eller [OFF] (en del af
oplysningerne vises).
Se side 65.
Se side 17.
Man kan få vist og registrere tiden på rejsedestinationen ved at vælge hjemegn og
rejsedestination.
1 Vælg [SET WORLD TIME], og tryk på ENTER.
≥ Hvis uret ikke er indstillet, skal du justere tiden til det aktuelle klokkeslæt. (l 17)
≥ Når [HOME] (din hjemegn) ikke er indstillet, vises en meddelelse. Tryk på ENTER, og gå til
trin 3.
2 (Kun ved indstilling af hjemegn)
Vælg [HOME] ved hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
3 (Kun ved indstilling af hjemegn)
Vælg din hjemegn ved hjælp af
2/1, og tryk på knappen ENTER.
≥ Tryk på 3 for at indstille sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres. Uret sættes en
time frem i forhold til GMT. Tryk på 3
igen for at vende tilbage til den
normale tidsindstilling.
4 (Kun ved indstilling af rejsedestination)
Vælg [DESTINATION] ved hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
≥ Når hjemegnen indstilles første gang, vises skærmbilledet for valg af hjemegn/
rejsedestination, lige efter at du har indstillet hjemegnen. Hvis hjemegnen allerede er
blevet indstillet, skal du udføre menuhandling under trin 1.
Grundlæggende
Brug af indstillingsmenuen
: [SETUP] # ønskede indstilling
[DISPLAY] [ON]/[OFF]
[EXT. DISPLAY] [SIMPLE]/[DETAIL]/[OFF]
[CLOCK SET]
[SET WORLD TIME]


A Det aktuelle klokkeslæt
B Tidsforskellen fra GMT
(Greenwich Mean Time)
Side: 29
- 30 -
5 (Kun ved indstilling af rejsedestination)
Vælg din rejsedestination ved
hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
≥ Tryk på 3 for at indstille sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres. Klokkeslæt og
tidsforskel på rejsedestinationen i
forhold til hjemegnen sættes en time
frem. Tryk på 3 igen for at vende
tilbage til den normale
tidsindstilling.
≥ Afslut indstillingen ved at trykke på
knappen MENU. vises, og tiden
på rejsedestinationen er angivet.
For at vende tilbage til skærmbilledet for hjemegnen
Indstil hjemegnen ved at følge trin 1 til 3, og afslut indstillingen ved at trykke på knappen
MENU.
≥ Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen,
skal du fastsætte den ved hjælp af tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
Du kan ændre visningsfunktionen for dato og klokkeslæt.
Du kan ændre datoformatet.
Efter ca. 5 minutter uden betjening, slukker videokameraet automatisk for at spare på
batteriet.
≥ Denne enhed slukker ikke automatisk, selv om [ECONOMY (BATT)] er indstillet på [ON], i
følgende tilfælde:
jBrug af lysnetadapter*
jBrug af USB-kabel til PC osv.
jPRE-REC anvendes
jUnder afspilning af slideshow
* Når [ECONOMY (AC)] aktiveres, slukkes enheden automatisk.
[DATE/TIME] [DATE]/[D/T]/[OFF]
[DATE FORMAT] [Y/M/D]/[M/D/Y]/[D/M/Y]
[ECONOMY (BATT)] [ON]/[OFF]


C Lokal tid på den valgte
rejsedestination
D Tidsforskellen mellem
rejsedestination og hjemegn
Side: 30
- 31 -
Hvis der er gået ca. 30 minutter uden handling, og lysnetadapteren er tilsluttet denne enhed,
slukker enheden automatisk.
≥ Denne enhed slukker ikke automatisk, selv om [ECONOMY (AC)] er indstillet på [ON], i
følgende tilfælde:
jBrug af USB-kabel til PC osv.
jPRE-REC anvendes
jUnder afspilning af slideshow
Denne enhed genoptager optagelses-pausefunktionen ca. 0,6 sekunder, efter at LCD-
skærmen åbnes igen.
≥ Når du er i standby-funktion, vil ca. 40% af strømforbruget, som anvendes i
optagelsens pausefunktion, blive forbrugt, så optagelsestiden bliver forkortet.
≥
Lynstart virker ikke, hvis der ikke er isat et SD-kort.
≥
Lynstarten virker ikke, hvis [SD CARD] er valgt under [MEDIA SELECT], selv om der ikke
er isat et SD-kort.
≥ Skift funktionen til .
1 Indstil [QUICK START] til [ON].
2 Luk LCD-skærmen.
Statusindikatoren A blinker grønt, og
videokameraet går i lynstartens standby-funktion.
3 Åbn LCD-skærmen.
Statusindikatoren A lyser rødt, og enheden sættes
på optagelsespause.
≥ Lynstartens standby-funktion annulleres
jefter ca. 5 minutter
jfunktionen er indstillet på
≥ Det kan tage lidt tid, når den automatiske hvidbalance justeres.
≥ I lynstartfunktion bliver zoom-forstørrelsen 1k.
≥ Hvis standby af lynstart aktiveres automatisk med [ECONOMY (BATT)] (l 30)/
[ECONOMY (AC)], skal du lukke LCD-skærmen en gang og åbne den igen.
≥ Sluk enheden ved hjælp af strømknappen.
[ECONOMY (AC)] [ON]/[OFF]
[QUICK START] [ON]/[OFF]


Side: 31
- 32 -
Start og stop af optagelsen og tænd/sluk af enheden kan bekræftes med denne lyd.
2 bip 4 gange
Når der opstår en fejl, skal man kontrollere den meddelelse, der vises på skærmen. (l 90)
På denne måde er det lettere at se LCD-skærmen på steder med meget lys samt udendørs.
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
≥ Når lysnetadapteren er i brug, indstilles LCD-skærmen automatisk til .
≥ Hvis LCD-skærmen er meget lys, er den mulige optagelsestid med batteriet kortere.
Justerer lysstyrken og farvedybden på LCD-skærmen.
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
1 Vælg [LCD SET], og tryk på ENTER.
2 Vælg elementet ved hjælp af 3/4, og tryk på ENTER for at foretage indstillingen.
3 Tryk på 2/1 for at justere, og tryk på ENTER.
≥ Tryk på MENU-knappen for at afslutte menuskærmen.
Se side 66.
Se side 66.
Se side 66.
Se side 67.
Se side 65.
[ALERT SOUND] / /[OFF]
(Lydstyrke lav)/ (Lydstyrke høj)
[POWER LCD] / / /
(Gør endnu lysere)/ (Gør lysere)/ (Normal)/ (Gør mindre lys)
[LCD SET]
[BRIGHTNESS]: LCD-skærmens lysstyrke
[COLOUR]: LCD-skærmens farveniveau
[AV MULTI] [COMPONENT]/[AV OUT]
[COMPONENT OUT] [1080i]/[576i]
[HDMI RESOLUTION] [AUTO]/[1080i]/[576p]
[VIERA Link] [ON]/[OFF]
[TV ASPECT] [16:9]/[4:3]
+2 +1 0 -1
+2 +1 0 -1
+1
Side: 32
- 33 -
Indstil på [YES] for at sætte menuindstillingerne tilbage til standardbetingelserne.
(Kun når funktionen er i stillingen )
≥ Indstillingen til [MEDIA SELECT]*
, [CLOCK SET] og [LANGUAGE] ændres ikke.
* For brugere, som har , vises denne menu ikke.
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive
slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en PC, disk osv. (l 75)
≥ Når formatering er gennemført, skal man trykke på MENU-knappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 100)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive
slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en PC, disk osv. (l 75)
1 Vælg [FORMAT MEDIA], og tryk på ENTER.
2 Vælg [Built-inMemory] eller [SD CARD] ved hjælp af 3/2/1, og tryk derefter
på ENTER.
≥ Når formatering er gennemført, skal man trykke på MENU-knappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 100)
≥ Udfør en fysisk formatering af den indbyggede hukommelse, når denne enhed skal
bortskaffes eller overdrages. (l 98)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
[INITIAL SET]
[FORMAT CARD]
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatér ikke et SD-kort vha. andet udstyr end en PC. Kortet må ikke anvendes til
denne enhed.
[FORMAT MEDIA]
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatering af den indbyggede hukommelse er kun mulig med denne enhed.
Et SD-kort må ikke formateres ved hjælp af andet udstyr, som f.eks. en computer.
Kortet må ikke bruges sammen med denne enhed.
Side: 33
- 34 -
Den brugte plads og den resterende optagelsestid på SD-kortet kan kontrolleres.
≥ Når funktionsdrejeknappen er sat til , vises den resterende optagelsestid for den valgte
optagelsesfunktion.
≥ Tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
≥ SD-kortet kræver en del plads til lagring af oplysninger og styring af systemfiler, så den
faktiske brugbare plads er lidt mindre end det, der er angivet. Den brugbare indbyggede
hukommelse beregnes normalt som 1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne
enhed, pc'er og software er udtrykt som 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte.
Derfor synes den angivne værdi at være noget mindre.
Du kan kontrollere den brugte plads og den resterende mulige optagelsestid på SD-kortet og
i den indbyggede hukommelse.
≥ Hvis du trykker på ENTER skiftes visning mellem SD-kortet og den indbyggede
hukommelse.
≥ Når funktionsdrejeknappen er sat til , vises den resterende optagelsestid for den valgte
optagelsesfunktion.
≥ Tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
≥ SD-kortet eller den indbyggede hukommelse kræver en del plads til lagring af oplysninger
og styring af systemfiler, så den faktiske brugbare plads er lidt mindre end den værdi, der
er angivet. Den brugbare plads på SD-kortet/i den indbyggede hukommelse beregnes
normalt som 1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne enhed, pc’er og software er
udtrykt som 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Derfor synes den angivne
værdi at være noget mindre.
[CARD STATUS]
[MEDIA STATUS]
Side: 34
- 35 -
Dette element bruges til at starte demonstrationen af enheden.
(Kun når funktionen er i stillingen )
Hvis [DEMO MODE] er indstillet på [ON], og du trykker på knappen MENU, når der ikke er
isat et SD-kort, mens lysnetadapteren er sat i enheden, starter demonstrationen automatisk.
Hvis der sker en handling, annulleres demonstrationen. Men hvis der ikke sker en handling i
ca. 5 minutter, starter demonstrationen automatisk igen. Hvis du vil stoppe demonstrationen,
skal du indstille [DEMO MODE] på [OFF] eller isætte et SD-kort.
Dette element anvendes til at starte den optiske billedstabiliseringsdemo.
(Kun når funktionen er i stillingen )
Vælg [O.I.S. DEMO], og tryk på ENTER, og demoen starter automatisk.
Hvis du trykker på knappen MENU, annulleres demonstrationen.
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet eller menuskærmen.
[DEMO MODE] [ON]/[OFF]
[O.I.S. DEMO]
[LANGUAGE]
Side: 35
- 36 -
¬ Skift funktionen til .
A Zoom-linje
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af den distance som zoomknappen bevæges hen
over.
≥ Den maksimale zoom-forstørrelse kan indstilles ved hjælp af [ZOOM MODE]. (l 43)
∫ Om zoom-linjen
Zoom-linjen vises under en zoom-handling.
≥ Hvis du tager din finger væk fra zoomknappen under selve zoomhandlingen, optages
lyden af bevægelsen muligvis. Når du sætter zoomknappen tilbage til dens oprindelige
stilling, skal du prøve på at gøre det stille.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 37k, indstilles der fokus på motiverne ved ca. 1,6 m eller mere.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 1k, kan videokameraet indstille fokus på motivet ca. 3 cm fra
objektivet.
Avanceret (optagelse)
Brug af zoom
Zoom-greb
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)
6 W
T
6 W
T

T
W
 
B Optisk zoom
C i.Zoom/Digital zoom (blå)
Side: 36
- 37 -
Den optiske billedstabiliseringsfunktion stabiliserer billedet uden at forringe billedkvalitet så
meget.
¬ Skift funktionen til .
≥ Ved kraftige rystelser er stabilisering måske ikke muligt.
Avanceret (optagelse)
Optisk billedstabiliseringsfunktion
Knap til optisk billedstabilisering/Sletteknap
Tryk på knappen for at tænde/slukke optisk
billedstabilisering.
(Tænde) # indstilling annulleret
≥ Hvis du vil optage, mens du går, anbefales det at tænde
for den optiske billedstabilisering.
≥ Hvis du optager ved hjælp af et stativ, anbefales det, at
du slukker for den optiske billedstabilisering.
O.I.S./
Side: 37
- 38 -
Vælg funktionsikoner for at tilføje forskellige effekter på de optagede billeder.
¬ Skift funktionen til .
1 Tryk på ENTER for at få vist
betjeningsikonerne på
skærmen.
≥ Indikationen ændres, hver gang du trykker
på 4 på markørknappen.
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.
2 (e.g. Modlyskompensation)
Vælg et betjeningsikon.
≥ Vælg betjeningsikonet igen for at
annullere funktionen.
≥ Der henvises til de relevante sider for
annullering af følgende funktioner.
jHjælpefunktion (l 39)
jVejledning (l 39)
Funktionsikoner
*1 Vises ikke under optagelse.
*2 Vises ikke i intelligent autofunktion.
≥ Hvis du slukker for strømmen eller skifter
funktion til , annulleres
baggrundslyskompensationen,
Tele-makro, PRE-REC og Color Night Rec
(natoptagelse i farver).
≥ Hvis du afbryder strømmen, annulleres
ind/udtoningsfunktionen.
≥ Man kan foretage indstilling fra menuen.
(Dog ikke Hjælpefunktion og PRE-REC)
Avanceret (optagelse)
Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Ind/udtoning
Modlyskompensation
Hjælpefunktion*1
Vejledning
Tele-makro*1
PRE-REC*1
Soft skin-funktion*1, 2
Intelligent kontrastkontrol*2
Farve-natsyn*1, 2
Side: 38
- 39 -
Når du starter optagelsen, kommer billedet/lyden
langsomt frem. (Indtoning)
Når du sætter optagelsen på pause, forsvinder billedet/
lyden gradvist. (Udtoning)
≥ Udtoningsindstillingen annulleres, når optagelsen stopper.
∫ For at vælge farven for indtoning/udtoning
≥ Miniaturerne af scener, som optages med indtoning, bliver sorte (eller hvide).
≥ Hvis optagelsestiden løber ud, når du starter optagelsen, nedtones optagelsen, og den
stopper automatisk.
Med denne funktion bliver billedet lysere, så man undgår, at et motiv med lys bagfra
bliver for mørkt.
Vælg det ønskede ikon vha.
markørknappen for at få vist en
beskrivelse på skærmen.
Sådan afsluttes hjælpefunktionen
Tryk på knappen MENU, eller vælg [END].
≥ Du kan ikke optage eller indstille funktioner i Hjælp-tilstand.
Du kan kontrollere, om billedet er i niveau under optagelsen. Funktionen kan også
benyttes til at vurdere balanceforholdet i billedets sammensætning.
Skifter hver gang du vælger ikonet.
# # # Indstilling annulleret
≥ Referencelinjerne vises ikke på de billeder, der er ved at blive optaget.
Ind/udtoning
: [RECORD SETUP] # [FADE COLOUR] #
[WHITE] eller [BLACK]
Modlyskompensation
Hjælpefunktion
Vejledning
(Indtoning)
(Udtoning)
Side: 39
- 40 -
Der kan fås et flottere billede ved at indstille fokus på motivet tæt på og ved at
afskærme baggrunden.
≥ Videokameraet kan fokusere på motivet ved en afstand på ca. 70 cm.
≥ Hvis du indstiller tele-makrofunktionen, når zoomen er angivet til at være mindre end 37k,
justeres zoomen automatisk til 37k.
≥ Tele-makrofunktionen annulleres, hvis zoom-forstørrelsen kommer under 37k.
Du kan optage billeder og lyd, så de starter ca. 3 sekunder før start/stop-knappen for
optagelse trykkes ned.
≥ vises på skærmen.
≥ Peg først enheden mod motivet.
≥ Der er ingen biplyd.
≥ PRE-REC annulleres i følgende tilfælde.
jHvis du skifter funktion
j
Hvis du fjerner SD-kortet
j
Hvis du fjerner SD-kortet, mens [MEDIA SELECT] er indstillet på [VIDEO/SD CARD]
jHvis du trykker på MENU-knappen
jHvis du slukker videokameraet
jHvis du starter med at optage
jEfter at der er gået 3 timer
≥ Hvis optagelsen efter indstilling af PRE-REC starter i løbet af mindre end 3 sekunder, kan
film, som optages 3 sekunder, før du trykker på start-/stopknappen for optagelsen, ikke
optages.
≥ De billeder, der vises på miniaturebillederne i afspilningsfunktionen er ikke de samme som
de film, der vises ved begyndelsen af afspilningen.
Denne funktion får hudfarven til at virke blødere, så man bliver flottere at se på.
Dette er mere effektivt, hvis du optager en person tæt på, fra overkroppen og op.
≥ Hvis baggrunden eller andre dele i scenen har farver, der ligner hudfarven, gøres disse
også blødere.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten muligvis ikke være tydelig.
≥ Hvis du optager en person langt fra, optages ansigtet muligvis noget uklart. I sådanne
tilfælde skal du annullere soft skin-funktionen eller zoome ind på ansigtet (nærbillede) for
at optage.
Tele-makro
PRE-REC
På denne måde går du ikke glip af et billede.
Soft skin-funktion
PRE-REC
Side: 40
- 41 -
Denne funktion oplyser de dele, der er i skygge, og som er vanskelige at se, og
undertrykker den hvide mæthedsgrad på de lyse dele samtidigt. Både lyse og mørke
dele kan optages helt klart.
≥ Hvis der er meget mørke eller lyse dele, eller der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten
muligvis ikke være tydelig.
Med denne funktion kan du optage farvebilleder i omgivelser med meget lidt lys.
(Mindstekrav til belysning: Ca. 1 lx)
≥ I den optagede scene ser det ud som om enkeltbilleder mangler.
≥ Hvis funktionen aktiveres et sted, hvor der er lyst, kan skærmen blive udvisket et stykke tid.
≥ Derfor kan lyse prikker, der normalt er usynlige, blive synlige. Dette er ikke en funktionsfejl.
≥ Det anbefales at bruge et stativ.
≥ På mørkere steder kan auto-fokus indstille fokus lidt langsommere. Dette er normalt.
Intelligent kontrastkontrol
Farve-natsyn
Side: 41
- 42 -
≥ Skift funktionen til .
Når du optager billeder i forskellige situationer, indstiller denne funktion automatisk
lukkerhastigheder og blænder.
≥ (Solnedgang/Lavt lysniveau)
jLukkerhastigheden er 1/25 eller mere.
≥ (Solnedgang/Fyrværkeri/Landskab/Natlandskab)
jBilledet kan blive sløret, når et motiv tæt på optages.
≥ (Sport)
jUnder normal afspilning, vil bevægelserne måske ikke se jævne ud.
jFarven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i indendørs belysning.
jHvis lysstyrken ikke er tilstrækkelig høj, aktiveres sportsfunktionen ikke. symbolet
blinker.
≥ (Portræt)
jFarven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i indendørs belysning.
≥ (Fyrværkeri)
jLukkerhastigheden er 1/25.
jBilledet kan blive udvisket, hvis det optages i meget lyse omgivelser.
≥ (Natlandskab)
jDet anbefales at anvende et stativ.
Avanceret (optagelse)
Menuoptagelsesfunktioner
[SCENE MODE]
: [RECORD SETUP] # [SCENE MODE] # ønskede indstilling
[OFF]: Annullér indstillingen
5Sport: Scener meget bevægelse bliver mindre rystet vha. langsom
afspilning og afspilningspause
Portræt: Får motivet til at stå frem fra baggrunden
Spotlys: Forbedret kvalitet, når motivet er stærkt oplyst
Sne: Forbedret billedekvalitet, når der optages i sne
Strand: Så den blå farve på havet eller himlen gøres klarere
Solnedgang: Så solens røde farve ved solopgang eller -nedgang gøres
klarere
Fyrværkeri: For at indfange fyrværkeri på nattehimlen helt perfekt
Landskab: Til rumlandskabet
Natlandskab: Fanger et aften- eller natlandskab på smuk vis.
Lavt lysniveau: Til mørke scener, som f.eks. ved tusmørke
Side: 42
- 43 -
Indstil det maksimale zoom-område.
≥ Jo større den digitale zoomforstørrelse er, desto mere forringes billedkvaliteten.
Skift billedkvalitet og optagelsesformat for de film, der skal optages.
*1 Optagelsen får en højere kvalitet i rækkefølgen [HA], [HG] og [HX].
*2 [iFrame] er et format, som er velegnet til Mac (iMovie’11). Det anbefales til brug af en Mac.
≥ Optagetid ved brug af batteri. (l 12)
≥ Denne funktions standardindstilling er [HG]-funktion.
≥ Se side 103 vedrørende den omtrentlige optagetid.
≥ Når enheden flyttes meget rundt eller bevæges hurtigt, eller et motiv i hurtig bevægelse
optages (især ved optagelse i [HX]-tilstand), kan der forekomme mosaiklignende støj
under afspilningen.
[ZOOM MODE]
: [RECORD SETUP] # [ZOOM MODE] # ønskede indstilling
[i.Zoom OFF]: Op til 37k
[i.Zoom 42k]: Med denne zoom-funktion kan du opretholde en
højdefinitions billedkvalitet. (Op til 42k)
[D.Zoom 90k]: Digital zoom (Op til 90k)
[D.Zoom 2000k]: Digital zoom (Op til 2000k)
[REC MODE]
: [RECORD SETUP] # [REC MODE] # ønskede indstilling
[HA]/[HG]/[HX]*1
: Sæt optagefunktionen til AVCHD.
[iFrame]*2
: Sæt optagefunktionen til iFrame.
Side: 43
- 44 -
Detekterede ansigter vises med ramme omkring.
≥ Der angives op til 15 rammer. Større ansigter og ansigter, som er tættere på midten af
skærmen får fortrinsret.
∫ Prioriteret ansigtsindramning
Prioriterede ansigtsrammer vises som orangefarvede rammer. Fokus og justering af
lysstyrken udføres på de prioriterede ansigtsrammer.
≥ Prioriteret ansigtsindramning vises kun i portrætfunktion i den intelligente auto-funktion.
≥ Den hvide ramme er kun til ansigtsdetektering.
Hvis videokameraet bliver ved med at være vendt på hovedet under optagelse af film, sættes
optagelsen automatisk på pause.
≥ AGS-funktionen kan blive aktiveret og forårsage pause i optagelsen, hvis du optager et
motiv lige over eller under dig.
[FACE FRAMING]
: [RECORD SETUP] # [FACE FRAMING] # ønskede indstilling
[PRIMARY]:
Kun prioriterede ansigtsindramninger vises.
[ALL]:
Alle ansigtsdetekteringsrammer vises.
[OFF]:
Annullér indstillingen.
[AGS]
: [RECORD SETUP] # [AGS] # [ON]
Side: 44
- 45 -
Du kan optage lyse billeder, selv i mørket, ved hjælp af en langsom lukkerhastighed.
≥ Skift til manuel funktion. (l 48)
≥ Lukkerhastigheden indstilles på 1/25 eller mere, afhængigt af det omgivende lys.
≥ Når lukkerhastigheden er 1/25, kan det se ud som om, nogle af rammerne mangler på
skærmbilledet, og et efterbillede kan vise sig på skærmen.
Denne funktion reducerer vindstøj fra den indbyggede mikrofon.
≥ Skift til manuel funktion. (l 48)
≥ Denne funktions standardindstilling er [OFF].
≥ Når du skifter til intelligent autofunktion, er [WIND CUT] indstillet på [OFF], og indstillingen
kan ikke ændres.
≥ Du ser muligvis ikke den fulde effekt afhængigt af optageforholdene.
[AUTO SLOW SHTR]
: [RECORD SETUP] # [AUTO SLOW SHTR] # [ON]
[WIND CUT]
: [RECORD SETUP] # [WIND CUT] # [ON]
Side: 45
- 46 -
Under optagelse kan indgangsniveauet fra de indbyggede mikrofoner justeres.
≥ Skift til manuel funktion. (l 48)
1 Vælg menuen.
2 (Når [SETr ]/[SET] er valgt)
Tryk på 2/1 for at justere.
≥ Indstil mikrofonindgangsniveauet, så de
sidste 2 streger på forstærkningsværdien ikke
er røde. (Ellers forvrænges lyden.) Vælg en
lavere indstilling til mikrofonens
indgangsniveau.
3 Tryk på ENTER for at fastsættes
mikrofonens indgangsniveau, og tryk
derefter på knappen MENU.
≥ (Mikrofonens
indgangsniveaumåler) vises på skærmen.
≥ I Intelligent Auto-funktion sættes denne indstilling til [AUTO] og kan ikke ændres.
≥ Mikrofonens indgangsniveaumåler viser indgangsniveauet med det største volumen fra de
to indbyggede mikrofoner.
≥ Du kan ikke optage helt uden lyd.
[MIC LEVEL]
: [RECORD SETUP] # [MIC LEVEL] # ønskede indstilling
[AUTO]: AGC aktiveres, og optagelsesniveauet justeres automatisk.
[SETr ]: Det ønskede optagelsesniveau kan indstilles.
AGC aktiveres, og støjen mindskes.
[SET]: Det ønskede optagelsesniveau kan indstilles.
Du kan optage en naturlig lyd.
A Venstre
B Højre
C Mikrofonens
indgangsniveau
Side: 46
- 47 -
Valg af billedkvalitet.
Du kan aktivere en lukkerlyd når du optager still-billeder.
[QUALITY]
: [PICTURE] # [QUALITY] # ønskede indstilling
: Still-billeder med høj billedkvalitet optages.
: Antallet af optagede still-billeder får højeste prioritet. Still-billeder optages i
normal billedkvalitet.
[SHTR SOUND]
: [PICTURE] # [SHTR SOUND] # ønskede indstilling
: Lydstyrke lav
: Lydstyrke høj
[OFF]: Annullér indstillingen.
Side: 47
- 48 -
¬ Skift funktionen til .
Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion.
≥ vises på skærmen.
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist det manuelle ikon.
≥ Siden ændres, hver gang du trykker på 4.
Hvidbalance
Den automatiske hvidbalancefunktion gengiver muligvis ikke naturlige farver, afhængig af
scener og lysforhold. Hvis dette er tilfældet, kan du justere hvidbalancen manuelt.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion.
1 Vælg [WB] ved hjælp af markørknappen.
2 Tryk på 2/1 for at vælge
hvidbalancefunktionen.
≥ Vælg den optimale funktion ved at bekræfte
farven på skærmen.
Avanceret (optagelse)
Manuel optagelse
MNL
4/5NEXT
4/5NEXT
4/5NEXT 5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
/MANUAL
Hvidbalance
Manuel lukkerhastighed (l 50)
Justering af blænde (l 50)
Fokus (l 51)
BACK
BACK
BACK
Side: 48
- 49 -
≥ For at vende tilbage til den automatiske indstilling skal du vælge eller trykke på
knappen iA/MANUAL.
∫ Manuel indstilling af hvidbalance
1 Tryk på 2/1 for at vælge , og udfyld
skærmen med et hvidt motiv.
2 Tryk på 3 for at foretage indstillingen.
≥ Når visningen stopper med at blinke og lyser
derefter fast. Indstillingen er udført.
≥ Hvis symbolet fortsætter med at blinke, kan
hvidbalancen ikke indstilles. I så fald skal du bruge
de andre hvidbalance-funktioner.
≥ Hvis du tænder for denne enhed med objektivdækslet lukket, udføres auto-hvidbalancen
ikke korrekt. Åbn altid objektivdækslet, før du tænder for enheden.
≥ Når symbolet blinker, gemmes den tidligere manuelt justerede hvidbalance. Hver gang
optageforholdene ændrer sig, skal hvidbalancen indstilles igen.
≥ Hvis man skal indstille både hvidbalance og blænder/forstærkning, skal hvidbalancen
indstilles først.
≥ vises ikke på skærmen, når er ved at blive indstillet.
Ikon Funktion/optageforhold
Automatisk justering af hvidbalance
Solfunktion: Udendørs under klar himmel
Overskyet funktion: Udendørs i overskyet vejr
Indendørs funktion 1: Glødelampe, videolys ligesom i et studie osv.
Indendørs funktion 2: Farvet neonlys, natriumlamper i gymnastiksale osv.
Manuel justeringsfunktion:
≥ Kviksølvlamper, natriumlamper, visse fluorescerende lys
≥ Lys, som bruges til bryllupsreceptioner i hoteller, scenespotlys i teatre
≥ Solopgang, solnedgang osv.
AWB
AWB
BACK
BACK
BACK
AWB AWB
Side: 49
- 50 -
Manuel justering af lukkerhastighed/iris
Lukkerhastighed:
Justér den ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
Iris:
Justér den, når skærmen er for lys eller for mørk.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion. (l 48)
1 Vælg [SHTR] eller [IRIS] ved hjælp af markørknappen.
2 Tryk på 2/1 for at justere indstillingerne.
A : Lukkerhastighed:
1/50 til 1/8000
≥ Hvis [AUTO SLOW SHTR] er sat på [ON],
indstilles lukkehastigheden på mellem 1/25 og
1/8000.
≥ Jo tættere lukkerhastigheden er på 1/8000
desto hurtigere er den.
B : Blænder/forstærkningsværdi:
CLOSE !# (F16 til F2.0) !# OPEN !# (0dB til 18dB)
≥ Jo tættere værdien er på CLOSE desto mørkere bliver billedet.
≥ Jo tættere værdien er på 18dB desto lysere bliver billedet.
≥ Hvis blænderværdien indstilles til lysere end OPEN, skifter den til forstærkningsværdien.
≥ For at vende tilbage til den automatiske indstilling skal du trykke på knappen iA/MANUAL.
≥ Hvis man indstiller både lukkerhastighed og blænder/forstærkningsværdi, skal
lukkerhastigheden indstilles først og derefter blænder/forstærkningsværdien.
Justering af manuel lukkerhastighed
≥ Du ser muligvis et lysende bånd omkring motivet, som lyser meget kraftigt eller har en
meget høj refleksion.
≥ Under normal afspilning, vil bevægelser måske ikke se jævne ud.
≥ Hvis du optager et meget lyst motiv, eller hvis du optager i indendørs belysning, kan farven
og skærmens lysstyrke ændre sig, eller der vises en vandret streg på skærmen. I så fald
skal du optage i intelligent autofunktion eller sætte lukkerhastigheden til 1/100 på steder,
hvor strømforsyningen er 50 Hz, eller 1/125 på steder med 60 Hz.
Manuel justering af blænder/forstærkning
≥ Hvis forstærkningsværdien øges, vil støjen på skærmen øges.
≥ Afhængig af zoom-forstørrelsen vil visse irisværdier ikke blive vist.
ᧂ
OPEN
OPEN
1/100
100


BACK
BACK
BACK
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Panasonic HC-V100.

Stil et spørgsmål om Panasonic HC-V100

Har du et spørgsmål om Panasonic HC-V100 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Panasonic HC-V100. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Panasonic HC-V100 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.