Panasonic DVD-S47 manual

Få vist brugermanualen for Panasonic DVD-S47 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Panasonic
  • Product: DVD afspiller
  • Model/navn: DVD-S47
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk

Indholdsfortegnelse

Side: 0
®
EG
RQT7249-1D
DVD/CD-Player
Lettore DVD/CD
Lecteur de DVD/CD
DVD/CD-speler
DVD/CD-spelare
DVD/CD-afspiller
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l’uso
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Kortfattet betjeningsvejledning
Model No. DVD-S47
Verehrter Kunde
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Um optimale Leistung und
Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch,
bevor Sie dieses Produkt anschließen, betreiben oder einstellen. Bitte bewahren
Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.
Caro Cliente
Grazie per l’acquisto di questo prodotto. Per le sue prestazioni ottimali e per la
sicurezza, si consiglia di leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare,
far funzionare o regolare questo prodotto. Conservare poi questo manuale per
riferimenti futuri.
Cher client
Merci d’avoir fait l’achat de cet appareil. Pour en tirer une performance optimale et
par mesure de sécurité, veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi avant
de brancher, d’utiliser ou de régler cet appareil. Veuillez conserver ce mode
d’emploi pour consultation ultérieure.
Geachte klant
Dank u voor de aanschaf van dit product. Om optimale prestaties en een veilig
gebruik te verzekeren, dient u deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
voordat u dit product aansluit, bedient of afstelt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing
voor latere naslag.
Kära kund
Tack för inköpet av denna produkt. För optimala prestanda och säkerhet ber vi dig läsa
igenom denna bruksanvisning noggrant innan du utför några anslutningar, börjar
använda eller justera produkten. Spara bruksanvisningen för framtida referens.
Kære kunde
Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt,
inden du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, således at optimal ydelse og
sikkerhed opnås. Gem denne brugsvejledning til fremtidig brug.
Denne opsætningsguide giver enkle beskrivelser af
grundlæggende operationer.
Regionalcode
Der Player kann DVD-Videodiscs wiedergeben, die mit
den Symbolen „2“ oder „ALL“ gekennzeichnet sind.
Numero regionale
Con questo lettore si possono utilizzare i DVD video
marcati con le etichette contenenti il numero regionale
“2” o “ALL”.
Code de zone
Ce lecteur fait la lecture des DVD-Vidéo dont
l’étiquette porte le code de zone “2” ou “ALL”.
Regiocode
Deze speler kan DVD-Video discs met een label
waarop de regiocode “2” of “ALL” staat vermeld
weergeven.
Regionsnummer
Spelaren kan spela av DVD-video märkta med
etiketter för regionsnummer “2” eller “ALL”.
Regionsnummer
Afspilleren kan afspille DVD-Video, som er forsynet
med etiketter, som indeholder regionsnummeret “2”
eller “ALL”.
3
5
2
ALL
2
7249_COVER.fm Page 1 Monday, April 11, 2005 6:09 PM
Side: 71
RQT7249
2
Tilbehørsdele
Oplys om numrene, når du køber udskiftningsdele.
∏ 1 Fjernbetjening (EUR7631010)
∏ 1 Netledning
∏ 1 Lyd/videokabel
∏ 2 Fjernbetjeningsbatterier
[Bemærk]
Den medfølgende netledning er kun beregnet til brug med dette apparat.
Anvend den ikke med andet udstyr.
Stil apparatet på en plan flade, hvor det er beskyttet mod direkte sol,
høje temperaturer, høj luftfugtighed og kraftige vibrationer. Disse forhold
kan øve skade på afspillerens ydre og andre apparater, hvorved
apparatets levetid kan afkortes. Anbring ikke tunge genstande ovenpå
apparatet.
Anvend ikke højspændings-strømkilder. Dette kan overbelaste apparatet
og føre til brand. Anvend ikke jævnstrømskilder. Kontroller omhyggeligt
strømkilden, hvis du anvender apparatet på et skib eller et andet sted,
hvor der anvendes jævnstrøm.
Kontroller at netledningen er sat korrekt i forbindelse og at den ikke er
beskadiget. Fejlagtig tilslutning og skade på ledningen kan forårsage
brand og elektrisk stød. Undgå at trække i, bøje eller anbringe tunge
genstande på ledningen.
Tag godt fat i stikket, når du tager netledningen ud af forbindelse.
Elektrisk stød kan blive resultatet, hvis du trækker i netledningen. Rør ikke
ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.
Vær påpasselig med, at der ikke kommer genstande af metal ind i
apparatet. Dette kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion.
Vær påpasselig med, at der ikke kommer væske ind i apparatet. Dette
kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion. Hvis det sker, skal du straks
tage apparatet ud af forbindelse med strømforsyningen og kontakte
forhandleren.
Sprøjt ikke insektmidler på eller ind i apparatet. De indeholder
antændelige gasser, som kan antændes, hvis de sprøjtes ind i apparatet.
Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Tag netledningen ud af
forbindelse og ret henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
service-center, hvis lyden afbrydes, indikatorerne ikke lyser, der opstår
røg eller der opstår andre problemer, som ikke er dækket af denne
brugsvejledning. Elektrisk stød eller skade på apparatet kan blive
resultatet, hvis det repareres, adskilles eller ombygges af ukvalificerede
personer.
Apparatet vil holde længere, hvis det tages ud af forbindelse med
strømforsyningen, når det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
Apparatet bør rengøres med en tør, blød klud.
≥Anvend ikke alkohol, malingsfortynder eller rensebenzin til rengøring af
dette apparat.
≥Før du bruger en kemisk behandlet klud, skal du omhyggeligt læse den
vejledning, der blev leveret sammen med kluden.
HighMATTM og HighMAT-logoet er enten
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller
andre lande.
Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
“DTS” og “DTS 2.0 + Digital Out” er varemærker tilhørende Digital
Theater Systems, Inc.
Dett produkt indeholder teknologi, som er ophavsretsligt beskyttet af
visse U.S.-patenters metodekrav og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder, som indehaves af Macrovision Corporation og
andre rettighedsindehavere. Anvendelse af ophavsretsligt beskyttet
teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er beregnet
til hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, med mindre
Macrovision har givet tilladelse til anden anvendelse. Det er forbudt
at ombygge eller skille produktet ad.
MPEG Layer-3-lydkomprimeringsteknologi licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson Multimedia.
Windows Media og Windows-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande.
WMA er et komprimeringsformat udviklet
af Microsoft Corporation. Med WMA opnår
du samme lydkvalitet som med MP3 med
en mindre filstørrelse.
BEMÆRK!
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER
ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE
BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE
FOR BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE
REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN
FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD
ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE APPARAT IKKE
UDSÆTTES FOR REGN, FUGT, VANDDRYP OG
VANDSTÆNK, OG DER MÅ IKKE ANBRINGES BEHOLDERE
INDEHOLDENDE VÆSKE, SOM FOR EKSEMPEL VASER,
OVENPÅ APPARATET.
BEMÆRK:
≥PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED.
LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET
ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER
ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER
VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ELLER BRAND.
≥TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER
MED AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
≥ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR
EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.
≥BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG
FORSVARLIG MÅDE.
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af
mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du
venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen.
Udstyret bør anbringes i nærheden af stikkontakten i væggen og
netledningsstikket bør anbringes således, at det er nemt
tilgængeligt i tilfælde af problemer.
Sikkerhedsforskrifter
Anbringelse
Spænding
Beskyttelse af netledningen
Fremmedlegemer
Service
Anbring ikke apparatet ovenpå forstærkere eller udstyr,
som kan afgive varme.
Varme kan øve skade på apparatet.
Vedligeholdelse
72
7249Da.fm Page 2 Monday, April 11, 2005 6:17 PM
Side: 72
RQT7249
3
Disks, som kan afspilles
§
En proces, som gør det muligt at afspille på kompatibelt udstyr.
≥Det er ikke sikkert, at det i alle tilfælde er muligt at afspille ovennævnte disks på grund af disktypen eller optagelsens kvalitet.
∫ Disks som ikke kan afspilles
DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, DVDiR, iRW, DVD-RW, SACD, Divx
Video Disks og Foto CD, DVD-RAM, som ikke kan tages ud af hylsteret,
2,6-GB og 5,2-GB DVD-RAM, and “Chaoji VCD”, som fås i handelen,
inklusive CVD, DVCD og SVCD, som ikke er i overensstemmelse med
IEC62107.
∫ DVD-disks lydformat
Disks med disse symboler kan afspilles i
stereo.
∫ Videosystemer
– Denne afspiller kan afspille PAL og NTSC, men det er nødvendigt, at dit
fjernsyn modsvarer det system, der anvendes på disken.
– PAL-disks kan ikke ses på korrekt vis på et NTSC-fjernsyn.
– Denne afspiller kan ændre NTSC-signaler til PAL 60, som kan ses på et
PAL-fjernsyn (Tryk på [SETUP] og vælg “NTSC Disc Output” på “Video”
fanen).
Disk-
information
Logo
Indikeringer
i denne
brugsvejled-
ning
Bemærkninger
DVD-RAM
[RAM]
Optaget med brug af Version 1.1 i
Videooptageformat (en generel
videooptagestandard).
≥Optaget med DVD-videooptagere, DVD-
videokameraer, personlige computere
etc.
≥Fjern diskene fra deres hylster inden
brugen.
[JPEG]
Optaget med brug af DCF (Design rule for
Camera File system) standard
≥Optaget med Panasonic DVD-
Videooptagere
≥For at afspille JPEG-filer, skal man trykke på
[DISPLAY] og vælge “Play as Data Disc” i
Anden menu.
DVD-Audio
[DVD-A] Afspilles på dette apparat i 2 kanaler.
[DVD-V]
Nogle DVD-Audio-disks har DVD-Video-indhold.
For at afspille DVD-Video indhold, skal man trykke på [DISPLAY] og vælge “Play as DVD-
Video” i Anden menu.
DVD-Video
[DVD-V]
—
DVD-R
Panasonic DVD-R, som er optaget og færdigbehandlet§
på en Panasonic DVD-
Videooptager eller et DVD-Videokamera, afspilles som DVD-Video på denne afspiller.
Video CD
[VCD]
—
SVCD
I overensstemmelse med IEC62107
CD [CD]
—
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[VCD]
≥Denne afspiller kan afspille CD-R/RW (lydoptagedisks), som er optaget med formaterne
vist til venstre. Luk sessionerne eller færdigbehandl§ disken efter optagelsen.
≥HighMAT disks
Kun WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
For at afspille som HighMAT disks, skal man trykke på [DISPLAY] og vælge “Play as Data
Disc” i Anden menu.
TRIN 1 Fjernbetjeningen
∫ Batterier ≥Sæt batterierne i, så polerne (i og j) modsvarer
angivelserne i fjernbetjeningen.
≥Brug ikke batterier af den genopladelige type.
Undlad at:
≥anvende gamle og nye batterier sammen.
≥anvende forskellige typer batterier sammen.
≥opvarme eller udsætte batterierne for åben ild.
≥skille batterierne ad eller kortslutte dem.
≥forsøge at genoplade alkali- eller manganbatterier.
≥anvende batterier, hvis yderbelægning er fjernet.
Forkert behandling af batterierne kan resultere i
udsivning af batterielektrolyt, som kan øve skade på
ting, som elektrolytten kommer i kontakt med, og kan
være årsag til brand.
Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal
anvendes i længere tid. Opbevar dem på et køligt,
mørkt sted.
∫ Korrekt anvendelse
Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren, og
undgå forhindringer i en afstand på maks. 7 m direkte
foran apparatet.
R6/LR6, AA, UM-3
73
7249Da.fm Page 3 Monday, April 11, 2005 6:17 PM
Side: 73
RQT7249
4
TRIN 2 Tilslutning til et fjernsyn
≥Anbring ikke apparatet ovenpå en forstærker, som kan blive varm. Varmen kan øve skade på apparatet.
≥Lad være med at tilslutte gennem videobåndoptageren. På grund af kopispærressystemet er det ikke sikkert, at billedet bliver korrekt.
≥Sluk for alt udstyr inden tilslutningerne udføres og husk at læse de relevante brugsvejledninger.
≥Forbind terminaler med samme farve.
∫ Sæt netledningen i forbindelse til sidst
.
Tænd for fjernsynet og vælg den rigtige videoindgang på fjernsynet.
Hvis disse indstillinger skal ændres senere
Tryk på [SETUP] og vælg “QUICK SETUP” på “Others” fanen.
or
AUDIO IN
R L
VIDEO
IN
S VIDEO
IN
L
R
Please connect directly to TV.
SVIDEO OUT VIDEO OUT
OPTICAL
DIGITALAUDIOOUT
(PCM/BITSTREAM)
(
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
COAXIAL
SCART (AV) IN
AV
Lyd/videokabel
(medfølger)
VIDEO IN eller S VIDEO IN
S-videokabel§
SCART (AV) IN
21-polet SCART
kabel
≥Hvis fjernsynet er kompatibelt med
S-Video eller RGB (Tryk på
[SETUP], vælg “AV Output” i
“Video” fanen og udfør
tilslutningerne).
§
Når denne tilslutning anvendes, bør lydkablet
(røde og hvide stikpropper) også sættes i
forbindelse.
Det er muligt at sætte lydkablet i 2-kanals
lydindgangsterminalerne på en analog
forstærker eller en systemkomponent for at
opnå stereolyd .
Fjernsyn
Bagsiden af apparatet
MED
MED
AC IN
Netledning (medfølger)
Til stikkontakt i
væggen (AC 220–
240 V, 50 Hz)
OPTICAL IN
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
COAXIAL
L
R
AUDIO OUT
Please connect directly to TV.
SVIDEO OUT VIDEO OUT
COAXIAL IN
Forstærker med indbygget dekoder eller en
kombination af dekoder-forstærker
Koaksialkabel
Bagsiden af apparatett
eller
Lyslederkabel
Må ikke bøjes
skarpt, når det
sættes i
forbindelse.
∫ Anvendelse af multi-kanals surroundlyd
≥Tryk på [SETUP] og ændr “PCM Digital Output”, “Dolby
Digital”, “DTS Digital Surround” og “MPEG” i “Audio” fanen.
≥Selv hvis denne tilslutning anvendes, vil lyden kun være 2-
kanals, når der afspilles DVD-Audio.
TRIN 3 QUICK SETUP (Hurtig klargøring)
1 2 3 4 5
Strøm TIL. Viser QUICK
SETUP
skærmen.
Følg meddelelsen
og udfør
tilslutningerne.
Tryk for at
afslutte QUICK
SETUP.
Tryk for at
afslutte.
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
MENU
TOP MENU
DISPLAY
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
PLAY MODE SLEEP ZOOM GROUP
RETURN
ENTER
AV ENHANCER
MULTI
RE-MASTER
DEPTH
ENHANCER REPEAT
FL SELECT OPEN/CLOSE
SETUP ENTER
RETURN
ENTER
SETUP
74
7249Da.fm Page 4 Monday, April 11, 2005 6:17 PM
Side: 74
RQT7249
5
Grundlæggende afspilning
.
[Bemærk]
≥“D.MIX” på displayet angiver, at et multikanal-lydspor kan nedmikses til
to kanaler.
≥Disken fortsætter med at rotere, mens menuerne viser. Tryk på [∫], når
du er færdig, for at skåne afspillerens motor og fjernsynsskærmen.
≥Hvis “$” kommer frem på fjernsynsskærmen
Operationen er forbudt af apparatet eller disken.
∫ Standby/Tænd afbryder (Í/I)
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når
apparatet står i standby.
Standby/tændt-indikator (Í)
Når apparatet er tilsluttet lysnettet, lyser indikatoren under standby og
slukker, når der tændes.
Tryk for at springe over.
Tryk og hold inde for at
udføre
–søgning
–slowmotion.
Pause
Stop
≥Læg dobbeltsidede disks i
på en sådan måde, at
etiketten på den side, der
skal afspilles, vender op.
1
Tænd/sluk.
2
Åbn diskbakken.
3
Læg disken i.
4
Begynd
afspilningen.
AV ENHANCER
MULTI
RE-MASTER
DEPTH
ENHANCER REPEAT
PLAY SPEED
POSITION MEMORY
QUICK REPLAY
CANCEL
SKIP
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
MENU
TOP MENU
DISPLAY
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
RETURN
ENTER
STOP PAUSE PLAY
SLOW/SEARCH
FL SELECT OPEN/CLOSE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
Fjernbetjeningssig
nalsensor
Stop
Positionen gemmes i
hukommelsen, når “!” blinker
på displayet.
≥Tryk på [1] (PLAY) for at
fortsætte.
[DVD-V] For at se de tidligere
kapitle
≥Tryk på [1] (PLAY), mens
den følgende meddelelse vises
på displayet.
≥Lad være med at trykke på
[1] (PLAY), hvis du vil
annullere tilbagespoling med
lyd/billede.
≥Tryk på [∫] for at annullere
positionen.
Pause
≥Tryk på [1] (PLAY) for at
begynde afspilning igen.
Overspring
(Gruppeoverspring [WMA] [MP3]
[JPEG])
Søgning
(under afspilning)
≥Op til 5 trin
≥Tryk på [1] (PLAY) for at
begynde afspilningen.
Slowmotion
(under pause)
≥[VCD] Kun slow motion, forlæns
retning
Billede-for-
billede
(under pause)
≥[VCD] kun forlæns retning
Valg af on-
screen punkt
STOP
Press PLAY to Chapter Review
PAUSE
SKIP
SLOW/SEARCH
ENTER
SLOW/SEARCH
ENTER
ENTER
Vælg
Indtast
nummer
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
f.eks. for at vælge 12:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
[VCD] med afspilningskontrol
Tryk i stopindstilling på
talknapperne.
[WMA] [MP3] [JPEG]
f.eks. for at vælge 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
Disk-menu
[DVD-A] [DVD-V]
Viser en disk-topmenu
[DVD-V]
Viser en disk-menu
[VCD]
Viser en disk-menu
Retur til den
foregående
skærm
Hovedap-
paratdisplay
Taldisplay
:;
Tidsdisplay
Informations-
skærm
[WMA] [MP3] [JPEG]
Kobler informationsskærmen
ind/ud
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
TOP MENU
MENU
RETURN
RETURN
FL SELECT
SUBTITLE
75
Registrer
7249Da.fm Page 5 Monday, April 11, 2005 6:17 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Panasonic DVD-S47.

Stil et spørgsmål om Panasonic DVD-S47

Har du et spørgsmål om Panasonic DVD-S47 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Panasonic DVD-S47. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Panasonic DVD-S47 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.