Outdoorchef Perth manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef Perth below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Perth
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Indonesisk

Indholdsfortegnelse

Side: 66
67
Brugsanvisning
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden du tager din OUTDOORCHEF gasgrill i brug.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager produktet i brug. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige
oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
VIGTIG FOR DIN SIKKERHED
Enhver, som betjener grillen, skal kende antændingsprocessen og overholde den. Børn må ikke betjene grillen.
Monteringsanvisningerne fra opbygningsvejledningen skal nøje overholdes. En uforsvarlig montage kan være farlig.
Anbring aldrig antændelige væsker og materialer eller reservegasflasker i nærheden af grillen. Opstil aldrig grillen eller gasflasken/-flaskerne i lukkede
rum uden ventilation.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager din gasgrill i brug. Grillen må kun bruges udendørs, og der skal være en sikkerhedsafstand
på mindst 1.5 m til brændbare genstande.
GASFLASKER
Der må kun sættes gasflasker med en maks. nettovægt på 7.5 kg
(uden flaske) på bundpladen. Sæt flasken på den anviste plads, se
opbygningsvejledningen. Vær opmærksom på, at der ikke er utætte
forskruninger.
Gennemfør inden brug og efter hvert gasflaskeskift en
KONTROL AF TÆTHED.
Gasflasker må ikke udsættes for en temperatur på mere end 50° C
og må aldrig opbevares i et lukket rum eller kælderværelse. Læs og
overhold sikkerhedsforskrifterne på gasflaskerne.
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
VIGTIGT:
Du bedes straks skrive gasgrillens serienummer på bagsiden af denne brugsanvisning. Nummeret
står på datamærkaten, der afhængig af grillmodellen befinder sig på grillstellet eller på bundpladen.
Artikelnummeret og navnet på din gasgrill står på dit Welcome Card, der ligger i dokumentmappen.
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav gældende.
Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
Typ:
PIN 0063 BP 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich
00632014
Made in China
Cat.I =30mbar
3 B/P
DK NO NL SE LU
=28-30/37mbar
Cat.I
3+
GB FR BE ES IT CH
30/37 mbar
PT
FI
Butane / Propane
G30 / G31
CZ RO
PL
Serial No.:
Article No.:
one main burner: Qn= Total rate SQn=
Side burner: Qn=
30/37 mbar
30/37 mbar
LOGIN CARD
DA
Side: 67
OUTDOORCHEF.COM
68
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Denne brugsanvisning skal opbevares af ejeren og altid være let tilgængeligt.
Tænd grillen iht. kapitlet SÅDAN TÆNDER DU GRILLEN.
•	 Kun til udendørs brug.
•	 Brug aldrig grillen under et halvtag.
•	 Lad aldrig grillen være uden opsyn, når den er i brug.
•	 VIGTIGT: Grillens tilgængelige dele kan være meget varme. Sørg for, at grillen er uden for børns rækkevidde.
•	 Flyt ikke grillen, mens den er i brug.
•	 Griller, som er udstyret med styrehjul, må ikke skubbes over ujævne flader og kanter!
•	 Tjek, at fedtskuffen under brug altid er helt lukket og er i hak.
•	 Når grillen er i brug, må den ikke stå i nærheden af brændbart materiale. Hold en afstand på 1.5 m.
•	 Brug beskyttelseshandsker, når du rører ved varme komponenter.
•	 Når du er færdig med at grille, drej altid gasreguleringsknappen på og luk for gastilførslen på gasflasken.
•	 Når du skifter gasflasken, vær opmærksom på, at gasreguleringsknappen står på og at gastilførslen på gasflasken er lukket.
VIGTIGT: Der må ikke være antændingskilder i nærheden
•	 Når en ny gasflaske er blevet tilsluttet, kontroller samlingen iht. vejledningen under KONTROL AF TÆTHED.
•	 Hvis der er en risiko for utætte dele, drej gasreguleringsknappen på og luk for gastilførslen på gasflasken. Få kontrolleret de gasførende
dele hos forhandleren.
•	 Hvis gasslangen er beskadiget eller hvis der er tegn på slitage, skal den straks udskiftes. Slangen skal være fri for knæk og uden revner.
Husk at lukke for gasreguleringsknappen og gastilførslen, før du fjerner slangen.
•	 Udskift slangen og gastrykregulatoren efter en brugstid på 3 år fra købsdatoen. Vær opmærksom på, at gastrykregulatoren og slangen
opfylder de pågældende EN normer.
•	 Den anbefalede længde på gasslangen er 90 cm og må ikke overskride 150 cm.
•	 Bloker aldrig luftindsugningshullerne i selve grillen eller luftslidserne i låget. Ventilationsåbningerne i gasflaskerummet må under ingen
omstændigheder lukkes eller tildækkes.
•	 Der må ikke foretages ændringer ved produktet. Det gælder især for gashanen, tændingssikringen, brænderen eller andre dele af grillen.
Hvis der er mistanke om fejl, henvend dig til en fagmand.
•	 Grillen leveres med passende gasslange og gastrykregulator. Gasslangen skal altid holdes på afstand af
•	 grillens varme ydersider. Slangen må ikke snos. Ved grillmodeller med slangeføring skal slangen altid sættes fast i denne føring.
•	 Slange og regulator opfylder de nationale bestemmelser og EN normerne.
•	 Hvis der ikke opnås fuld styrke og der er mistanke om, at gastilførslen er tilstoppet, bør du henvende dig til en gasfagmand.
•	 Brug kun grillen på et fast og sikkert underlag. Stil aldrig grillen på et trægulv eller andre brændbare flader, når den er i brug. Hold grillen på
sikker afstand af brændbare materialer.
•	 Undgå at udsætte evt. granitplader på grillen for temperaturchok.
•	 Opbevar ikke grillen i nærheden af let antændelige væsker eller materialer.
•	 Hvis grillen skal overvintre i et rum, skal gasflasken altid fjernes. Den bør altid opbevares udendørs på et godt ventileret sted, som børn ikke
har adgang til.Sæt altid grillen et sted, hvor der er læ, inden du tager den i brug.
•	 Når grillen ikke bruges, bør den, efter at den er kølet helt af, beskyttes med et betræk. Betræk kan købes hos din grillforhandler.
•	 For at undgå fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet.
Side: 68
69
KONTROL AF TÆTHED
ADVARSEL: Under tæthedskontrollen må der ikke være antændingskilder i nærheden. Dette gælder også rygning. Kontroller aldrig tætheden med
en brændende tændstik eller en åben flamme, og foretag altid kontrollen udendørs.
1.	 Gasreguleringsknappen skal stå på .
2.	 Åbn for gastilførslen på regulatoren og påfør med en pensel en sæbeopløsning af 50 % flydende sæbe og 50 % vand på alle gasførende
dele (forbindelsen på gasflasken/gastrykregulatoren/gasslangen/gasindgangen/forbindelsen på ventilen). Du kan også bruge en spray til
lækagesøgning.
3.	 Hvis der dannes bobler i sæbeopløsningen, er det tegn på utætheder. VIGTIGT: Grillen må først bruges, når alle utætheder er udbedret. Luk
for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Hvis det er muligt, kan du udbedre utæthederne ved at efterspænde samlingerne, ellers udskift de defekte dele.
5.	 Gentag trin 1 og 2.
6.	 Hvis utæthederne ikke kan repareres, kontakt din gasfagmand.
HENVISNING: Gennemfør en KONTROL AF TÆTHED efter hver tilslutning eller udskiftning af gasflasken og i starten af hver grillsæson.
ORKLARING AF SYMBOLERNE PÅ BETJENINGSPANELET
INDEN FØRSTE BRUG
1.	 Vask alle dele, som kommer i berøring med fødevarer.
2.	 Kontroller alle gasførende dele som beskrevet i kapitlet KONTROL AF TÆTHED. Gennemfør også denne kontrol, hvis din gasgrill blev
leveret monteret fra forhandleren.
3.	 Lad grillen brænde i ca. 20–25 minutter på trin .
4.	 Vær opmærksom på, at fedtbakken er skubbet ind til anslag. Dette gælder også ved normal grillning.
Temperaturtrin og tænding
	 	: Off position
	 	: lav styrke
	 	: middel styrke
	 	: fuld styrke
	 	: Tænding
	 	: Tænder
Side: 69
OUTDOORCHEF.COM
70
SÅDAN TÆNDER DU
HENVISNING: Det er ikke nødvendigt, at alle brændere er i brug hele tiden. Antallet af brændere er afhængig af tilberedelsesmåden og mængden
af grillmad.
SÅDAN TÆNDER DU HOVEDBRÆNDERNE
(CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G / CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G)
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange, gastrykregulator og gasflaske er monteret korrekt og er tætte. (Følg vejledningen i kapitlet
KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grilllåget. VIGTIGT: Tænd aldrig grillen, mens låget er lukket.
3.	 Åbn gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på gasreguleringsknappen og drej den modsat urets retning til trin . Tryk på den sorte tændknap og hold den nede, til gnisten
springer over, og gassen brænder.
5.	 Hvis gassen ikke tænder inden for 3 sekunder, drej gasreguleringsknappen på . Vent 2 minutter, til den uforbrændte gas er fordampet.
Gentag derefter punkt 2 til 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde grillen i 3 forsøg, skal årsagen findes (som beskrevet i afsnittet AFHJÆLPNING AF FEJL).
7.	 Brænderne skal tages i brug fra venstre til højre.
SÅDAN TÆNDES SIDEBRÆNDEREN
(HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G)
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange, gastrykregulator og gasflaske er monteret korrekt og er tætte. (Følg vejledningen i kapitlet
KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Fjern granitafdækningen på sidebrænderen og anbring den under den højre sidehylde i den dertil beregnede holder (gælder for AUCKLAND 4+ G)
eller åbn afdækningen ved sidebrænderen (gælder for HAMILTON 3+ G og PERTH 4+ G).
3.	 VIGTIGT: Tænd aldrig grillen, når granitafdækningen eller afdækningen er lukket.
4.	 Åbn gastilførslen på gasflasken.
5.	 Tryk på gasreguleringsknappen med påskriften SIDE BURNER og drej den modsat urets retning til trin . Tryk på tændknappen og
hold den nede, til gnisten springer over, og gassen brænder.
6.	 Hvis gassen ikke tænder inden for 3 sekunder, drej gasreguleringsknappen på . Vent 2 minutter, til den uforbrændte gas er fordampet.
Gentag derefter punkt 2 til 4.
7.	 Hvis det ikke lykkes at tænde sidebrænderen i 3 forsøg, skal årsagen findes (som beskrevet i afsnittet AFHJÆLPNING AF FEJL).
8.	 Læg først granitafdækningen på sidebrænderen, når den er helt afkølet (gælder kun for model AUCKLAND 4+ G) eller luk afdækningen
(gælder for modellerne HAMILTON 3+ G og PERTH 4+ G).
SÅDAN TÆNDER DU INFRARØDBRÆNDEREN (POWER BURNER på AUCKLAND 4+ G)
VIGTIGT: Det er forbudt at bruge infrarødbrænderen med lukket låg.
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange, gastrykregulator og gasflaske er monteret korrekt og er tætte. (Følg vejledningen i kapitlet
KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grilllåget. VIGTIGT: Tænd aldrig grillen, når låget er lukket, og læg aldrig grillpladen på infrarødbrænderen. Det kan misfarve låget og
deformere grillpladen.
3.	 Åbn gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på gasreguleringsknappen med påskriften POWER BURNER og drej den modsat urets retning til trin . Tryk på tændknappen og
hold den nede, til gnisten springer over, og gassen brænder.
5.	 Hvis gassen ikke tænder inden for 3 sekunder,
6.	 drej gasreguleringsknappen på . Vent 2 minutter, til den uforbrændte gas er fordampet. Gentag derefter punkt 2 til 4.
7.	 Hvis det ikke lykkes at tænde infrarødbrænderen i 3 forsøg, skal årsagen findes (som beskrevet i afsnittet AFHJÆLPNING AF FEJL).
Side: 70
71
OUTDOORCHEFs AUSTRALSKE GRILLSYSTEM
Australien er kendt for sin fremragende barbecue. AUSTRALIAN LINE fra OUTDOORCHEF er lige så fremragende. Den tilbyder pålidelige
kvalitetsprodukter.
På det robuste stel, der er nemt at manøvrere med, er der god arbejdsplads. De uopslidelige støbejernsbrændere holder på varmen og fordeler den
jævnt i grillkammeret. Takket være det integrerede termometer kan temperaturen hele tiden kontrolleres, og de flammetag, der er specielt udviklet til
dette grillsystem, beskytter grillmaden mod fedtbrande.
BRUGSANVISNING FOR DEN AUSTRALSKE GRILL MED GAS
Så let er det:
1.	 Opvarm grillen ved lukket låg i ca. 10 minutter på trin .
2.	 Læg grillmaden på hhv. grillristen eller grillpladen og indstil temperaturen efter eget ønske – .
3.	 ANBEFALING: Med kun lidt grillmad anbefaler vi, at der kun tændes for én brænder. Grillning med lukket låg reducerer grilltiden og gasforbruget.
4.	 Stil efter grillningen altid gasreguleringsknappen på . Luk for gastilførslen på gasflasken. Hanen skal lukkes, selv om flasken er tom.
GRILLNING MED INFRARØDBRÆNDEREN
1.	 Opvarm grillen ved ÅBENT LÅG i ca. 5 minutter på trin .
2.	 Læg maden på risten. Infrarødbrænderen egner sig til hurtig bruning og korttidsstegt kød.
3.	 VIGTIGT: Det er forbudt at bruge infrarødbrænderen med lukket låg og at anbringe grillpladen over infrarødbrænderen. Det kan misfarve
låget og deformere grillpladen.
4.	 Stil efter grillningen altid gasreguleringsknappen på . Luk for gastilførslen på gasflasken. Hanen skal lukkes, selv om flasken er tom.
Med det rette tilbehør har du endnu mere glæde af din OUTDOORCHEF. Kun din fantasi sætter grænsen.
Alle tilbehørsprodukter til din grill finder du på OUTDOORCHEF.COM
EFTER GRILLNINGEN
5.	 Stil gasreguleringsknappen på alle brændere på .
6.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
7.	 Lad grillen afkøle helt og rengør den.
8.	 Dæk grillen til med det passende betræk.
DIREKT VARME INDIREKT VARME
Direkte grillning og kogning: Læg grillmaden over de
tændte brændere
Ved indirekte grillning, kogning og bagning:
Læg grillmaden i midten, luk låget og
tænd kun de to yderste brændere.
Side: 71
OUTDOORCHEF.COM
72
RENGØRING
Der kræves kun meget lidt rengøring mellem hver grillning, da det meste fedt enten fordamper eller ledes ned i drypbakken.
Brug en grillbørste med messingbørster til at rengøre grillristen og grillpladen
(ikke stålbørster).
Til alle de andre dele og til grundigere rengøring brug OUTDOORCHEF BBQ CLEANER. Du kan ligeledes bruge en nylonsvamp og sæbevand til at
fjerne løse rester.
Tag grillristen og grillpladen af og rengør støbejernsbrænderne.
Infrarødbrænderen skal ikke rengøres, da fedtet straks brænder væk under grillningen.
Til sidst kan du trække drypbakken ud og rengøre den med OUTDOORCHEFs BBQ CLEANER.
VIGTIGT: Hvis du bruger rengøringsmidler, skal grillen bagefter tørre godt igennem. For at fremskynde tørringen kan du tænde grillen og lade den
brænde nogle minutter med åbent låg på trin .
BRUG AF OUTDOORCHEF BBQ CLEANER
VIGTIGT: Grillen må ikke være i brug, når du bruger OUTDOORCHEF BBQ CLEANER. Brug beskyttelsesbriller og -handsker. Spray grillen eller
tilbehøret grundigt, mens de stadig er varme, og lad det virke i 15–30 minutter. Spray beskidte flader igen, skyl dem grundigt med vand og lad dem
tørre.
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse af grillen sikrer en upåklagelig funktion. Kontroller alle gasførende dele mindst to gange om året og efter længere tids
opbevaring. Edderkopper og andre insekter kan forårsage forstoppelser, som skal fjernes inden brug.
Hvis grillen tit flyttes i ujævnt terræn, skal du fra tid til anden kontrollere, at alle skruer sidder fast.
Hvis du ikke skal bruge grillen i en længere periode, bør du inden næste brug gennemføre en KONTROL FOR TÆTHED. Hvis du er i tvivl om noget,
kontakt venligst din gasleverandør eller forhandleren.
Inden længere opbevaring skal alle metaldele olieres for at undgå korrosionsskader
Efter længere tids opbevaring og mindst én gang i løbet af grillsæsonen bør du kontrollere gasslangen for revner, knæk og andre beskadigelser.
En beskadiget gasslange skal straks udskiftes som beskrevet i kapitlet SIKKERHEDSHENVISNINGER.
For at du kan have glæde af din grill rigtig længe, anbefaler vi, at du, efter at grillen er kølet helt af, beskytter den med et passende OUTDOORCHEF
betræk.
For at undgå fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet. Betræk kan købes hos din grillforhandler.
AFHJÆLPNING AF FEJL
Brænderen tænder ikke:
•	 Kontroller, om der er tændt for gasflaskens gastilførsel.
•	 Forvis dig om, at der er nok gas i flasken.
•	 Kontroller, om der springer gnister fra elektroden over til brænderen.
Ingen gnist:
•	 Forvis dig om, at batteriet er indsat korrekt (ved griller med elektrisk tænding).
•	 Afstanden mellem brænder og elektrode må kun være 5-8 mm.
•	 Kontroller, om ledningerne ved den elektroniske tænding og elektroden er isat og sidder fast.
•	 Indsæt et nyt batteri (type AA, LR02, 1.5 volt) i den elektriske tænding (ved griller med elektrisk tænding).
•	 Hvis du ikke kan tage grillen i brug efter at have fulgt de ovenstående anvisninger, bedes du kontakte din forhandler.
Side: 72
73
GARANTIBESTEMMELSER
1.	Garanti
Ved køb af dette produkt fra OUTDOORCHEF hos en autoriseret forhandler har du ud over produktet i henhold til indeværende bestemmelser fået
en producentgaranti fra DKB Household Switzerland AG („DKB“) med gyldighed på op til 3 år.
Garantien omfatter udelukkende afhjælpning af mangler, der opstår ved korrekt anvendelse, og som beviseligt kan henføres til materiale- og/eller
fabrikationsfejl.
2.	Fremgangsmåde
Du bedes straks efter modtagelsen kontrollere, at produktet fungerer korrekt og er uden mangler. Skulle der mod forventning være mangler ved
produktet, bedes du følge nedenstående fremgangsmåde (bring-in-garanti):
•	 Henvend dig inden for 30 dage efter, at du har opdaget manglen, til forhandleren*, og medbring produktet / produktdelen, købskvitteringen
samt serienummer og artikelnummer**
•	 Beskriv fejlen ved at fremvise det defekte produkt / den defekte produktdel eller et foto
•	 Den gratis garanti iht. pkt. 3 træder i kraft, så snart forhandleren eller DKB har kontrolleret manglen (med forbehold påhviler transport- og
forsendelsesomkostningerne den oprindelige slutkøber).
3.	 Garantiens omfang
DKBs produktgaranti begynder ved købsdatoen og gælder for den oprindelige slutkøber. Garantien kan kun gøres gældende ved fremvisning af den
originale købskvittering.
Garantien ydes iht. DKBs skøn som reparation, udskiftning af defekte dele, levering af et nyt produkt eller som en prisnedsættelse, hvis enhedens
funktion ikke er forringet. Påberåbelse af garantien medfører ikke mulighed for ophævelse af købskontrakten. Kunden har ikke krav på et erstat-
ningsprodukt, mens det defekte produkt repareres.
En udførelse af ydelser iht. garantibestemmelserne
medfører ikke, at garantiperioden forlænges, eller at en ny garantiperiode træder i kraft. Udskiftede dele tilhører DKB. Hvis et defekt produkt byttes til
et nyt, påbegyndes en ny garantiperiode.
Garantiperioderne er som følger:
•	 3 år på den emaljerede kugle (nederste del og låg) mod gennemrustning
•	 3 år på den emaljerede grillrist mod gennemrustning eller gennembrænding
•	 3 år på alle dele i rustfrit stål mod gennemrustning eller gennembrænding
•	 2 år for alle øvrige fabrikations-/materialefejl
•	 For skader i emaljen gælder garantien kun, såfremt garantikravet fremføres inden for 30 dage fra købsdatoen. Garantien gælder kun for nye,
ubrugte produkter.
4.	Undtagelser
I de følgende tilfælde er der ikke tale om mangler, dvs. materiale- eller fabrikationsfejl iht. de foreliggende bestemmelser, eller mangelsbeføjelser:
•	 Almindelig slitage ved korrekt anvendelse af produktet.
•	 Fejl og/eller skader som følge af forkert, uforsvarlig eller ikke-formålsbestemt brug eller uhensigtsmæssig installation, montering og
reparationsforsøg af uautoriserede personer.
•	 Fejl og/eller skader på grund af tilsidesættelse af brugsanvisningen eller drifts- og vedligeholdelseanvisningerne (f.eks. beskadigelser
grundet forkert montering eller uhensigtsmæssig rengøring af den emaljerede overflade på tragten eller grillristen, manglende udførelse af
tæthedskontroller osv.)
•	 Ujævnheder, farveafvigelser på emaljen samt mindre fejl (f.eks. produktionsrelaterede støttepunkter på nederst lågkant eller på ophængningsdele).
•	 Misfarvninger og beskadigelse af produktet (f.eks. af farveoverfladen) på grund af vejrforholdene (inkl. hagl), uforsvarlig opbevaring af
produktet (dvs. uden beskyttelse mod vejret) eller uforsvarlig anvendelse af kemikalier.
•	 Dannelse af rust og flyverust på grund af vejrforholdene eller uforsvarlig anvendelse af kemikalier.
•	 Fejl, som ikke mærkbart forringer den formålsbestemte anvendelse af produktet eller produktets funktioner.
•	 Generelt for sliddele som grillrist, tragt, brændere, termometer, tænding og batteri, elektrode, tændingskabel, gasslange, gastryksregulator,
varmelegeme, reflektor, alu-beskyttelsesfolie og kulrist.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes ændringer, ukorrekt brug eller bevidst beskadigelse.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes uhensigtsmæssig vedligeholdelse og reparation.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes manglende udførelse af den rutinemæssige vedligeholdelse.
•	 Fejl og/eller skader, som er opstået ved den oprindelige transport.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes force majeure.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes slitage ved erhvervsmæssig anvendelse (hoteldrift, restaurationsbranche, arrangementer osv.).
*	 Du finder en liste over forhandlere på vores hjemmeside OUTDOORCHEF.COM
**	 Seriennummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill (se GASKUGLEGRILL).
Side: 73
OUTDOORCHEF.COM
74
DKB udelukker alle kundekrav, der ikke nævnes udtrykkeligt i de foreliggende garantibestemmelser, medmindre der kan gøres obligatoriske, retmæssige
forpligtelser eller erstatningsansvar gældende. Dette gælder også i særlig grad i forhold til erstatningskrav, der skyldes misligholdelse, kompensation
for skader, der er et resultat af en mangel, tabt fortjeneste og transportskader, der ikke er indberettet hos forhandleren inden for en frist på 30 dage
efter modtagelse af produktet.
OUTDOORCHEF arbejder konstant på at udvikle og forbedre sine produkter. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre produkterne uden forudgående
varsel.
Det registrerede varemærke OUTDOORCHEF repræsenteres af følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postboks
8052 Zürich – Schweiz
www.dkbrands.com
Side: 74
75
TEKNISKE INFORMATIONER
CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt	 7.50 kW
Gasforbrug	 546 g/h
Dyse (28-30/37 mbar)	 0.78 mm / markering: BD
Dyse (50 mbar)	 0.85 mm / markering: AD
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
anbefalede gasflasker 	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maks. tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet 	 Propan maks. 7.5 kg
CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt	 12,80 kW
Gasforbrug	 932 g/h
Dyse (28–30/37 mbar)	 0.86 mm / markering: BE
Dyse (50 mbar)	 0.74 mm / markering: AE
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
anbefalede gasflasker 	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maks. tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet 	 Propan maks. 7.5 kg
AUCKLAND 4+ G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt	 9.60 kW
Gasforbrug 	 699 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.86 mm / markering: BE
Dyse (50 mbar) 	 0.74 mm / markering: AE
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maks. tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet 	 Propan maks. 7.5 kg
SIDEBRÆNDER (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G)
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt	 3.80 kW
Gasforbrug 	 276 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm / markering: BK
Dyse (50 mbar) 	 0.85 mm / markering: AG
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
INFRARØD BRÆNDER (AUCKLAND 4+G)
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt	 6.20 kW
Gasforbrug 	 451 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 1.16 mm / markering: BP
Dyse (50 mbar) 	 1.00 mm / markering: AP
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
	
KATEGORIER
I3B/P(30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P(50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
	
Elektrisk tænding
Til at drive den elektriske tænding kræves et batteri (type AAA,
LR02, 1.5 Volt).
Henvisning vedrørende temperaturvisningen
Visningsafvigelsen i forhold til termometret kan være på +/– 10 %.
Hjemmeside
Find yderligere oplysninger, tips og tricks, opskrifter og alt, hvad
der er værd at vide om OUTDOORCHEF-produkterne,
på OUTDOORCHEF.COM
Brugsanvisning australske grill
2014_Art-Nr. 19.120.10

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef Perth.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef Perth

Har du et spørgsmål om Outdoorchef Perth men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef Perth. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef Perth så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.