Outdoorchef Paris Deluxe manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef Paris Deluxe below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Paris Deluxe
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Italiensk, Engelsk, Nordmand, Fransk, Svensk, Dansk, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 49
OUTDOORCHEF.COM
50
BRUGSANVISNING
VIGTIGT FOR DIN SIKKERHED
Enhver, som betjener grillen, skal kende antændingsprocessen og overholde den. Børn må ikke betjene grillen. Monteringsanvisningerne fra
opbygningsvejledningen skal nøje følges. En ukorrekt montering kan have farlige følger.
Anbring aldrig antændelige væsker og materialer henholdsvis reservegasflasker i nærheden af grillen. Opstil aldrig grillen eller gasflasken/-erne i
lukkede rum uden ventilation.
Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din gaskuglegrill i brug. Grillen må kun bruges udendørs og skal stå med en
sikkerhedsafstand på mindst 1.5 m fra brændbare genstande.
GASFLASKER
•	 Der må kun sættes gasflasker med en maksimal gasvægt på 7.5 kg på gulvpladen. Placer flasken på den anviste plads, se
OPBYGNINGSVEJLEDNINGEN. (Selv om modellen Kensington 480 G er udstyret med en bundplade, må du ikke sætte en
gasflaske på den.)
•	 Den medfølgende flaskerem eller passende gasflaskeholder bruges til at fastgøre gasflasken. Sørg også for, at der ikke er utætte
forskruninger. (Ill. 2A)
•	 Gennemfør en KONTROL AF TÆTHED inden brug og hver gang, gasflasken er blevet udskiftet.
•	 Gasflasker må ikke udsættes for en temperatur på mere end 50° C og må aldrig opbevares i et lukket rum eller i kældre.
•	 Bemærk og overhold de sikkerhedsforskrifter, som er angivet på de gasflasker, som benyttes.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Denne brugsanvisning skal opbevares af ejeren og altid være let at få fat i.
Tænd grillen iht. kapitel SÅDAN TÆNDER DU GRILLEN.
•	 „Kun til udendørs brug“
•	 „Læs venligst brugsanvisningen, før du tager produktet i brug“
•	 „ADVARSEL: Tilgængelige dele kan være meget varme. Sørg for, at grillen er uden for børns rækkevidde.“
•	 „Når grillen er i brug, må den ikke stå i nærheden af brændbart materiale“
•	 „Flyt ikke grillen, mens den er i brug“
•	 „Luk for gastilførslen på gasflasken, når du er færdig med at bruge grillen“
•	 Brug aldrig grillen under et halvtag.
•	 Skub ikke griller, der har styrehjul, hen over ujævnt underlag eller høje kanter.
•	 Brug beskyttelseshandsker, når du rører ved varme dele.
•	 Når du er færdig med at grille, skal gasreguleringsknappen altid sættes på , og der skal lukkes for gastilførslen på gasflasken.
VIGTIGT:
Du bedes straks skrive gaskuglegrillens serienummer på bagsiden af denne brugsanvisning.
Nummeret står på datamærkaten, der afhængig af grillmodellen befinder sig på grillstellet
eller på bundpladen.
Artikelnummeret og navnet på din gaskuglegrill står på dit Welcome Card, der ligger i doku-
mentmappen.
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav
gældende. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
LOGIN CARD
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28,
8052 Zürich - Switzerland
Created by
ANB
Realised by
GOT
Version date
09.07.2015
Replace Page 1 of 1
File Nr.
PM
File name
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
Label size 45x105
16.06.2014
50 mbar
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
3+
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
30/37 mbar
Cat.I
Made in China
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
Made in China
00137
37
da
Side: 50
51
•	 Ved skift af gasflasken skal gasreguleringsknappen stå på , og gastilførslen på gasflasken skal være lukket. VIGTIGT: Der må ikke være
antændingskilder i nærheden.
•	 Efter tilslutning af en ny gasflaske kontrolleres forbindelsen i henhold til vejledningen KONTROL AF TÆTHED.
•	 Hvis der er mistanke om utætheder, sættes gasreguleringsknappen på , og der lukkes for gastilførslen på gasflasken. Få de gasførende
dele kontrolleret af en gasfagmand.
•	 Hvis der er skader eller tegn på slitage på gasslangen, skal den straks udskiftes. Slangen skal være fri for knæk og uden revner. Glem ikke
at lukke for gasreguleringsknappen og gastilførslen, før du fjerner slangen.
•	 Udskift slangen og gastrykregulatoren efter en brugstid på tre år efter købsdatoen. Sørg for, at gastrykregulatoren og slangen er i overens-
stemmelse med de pågældende EN-standarder.
•	 Gasslangens anbefalede længde er 90 cm og må ikke overstige 150 cm.
•	 	
Bloker aldrig det store runde luftindsugningshul ved karrets bund eller luftslidserne i låget. Ventilationshullerne i gasflaskerummet må under
ingen omstændigheder være lukket eller dækket.
•	 	
„Der må ikke foretages ændringer ved produktet“
•	 Der må ikke foretages nogen form for ændringer af gashanen, tændingssikringen, brænderen eller andre dele af grillen. Hvis der er mistanke
om fejl, skal du henvende dig til en fagmand.
•	 Grillen leveres med den passende gasslange og gastrykregulator. Gasslangen skal under alle omstændigheder holdes væk fra grillens varme
udvendige flader. Slangen må ikke snos. Ved grillmodeller med en slangeføring skal slangen fastgøres i denne føring.
•	 Slange og regulator opfylder de nationale regler og EN-standarderne.
•	 Hvis der ikke opnås fuld styrke, og der er mistanke om, at gastilførslen er tilstoppet, skal du henvende dig til en gasfagmand.
•	 Brug kun grillen på et fast og sikkert underlag.
•	 Stil aldrig grillen på trægulve eller andre brændbare flader, når den er i brug. Hold grillen på sikker afstand af brændbare materialer.
•	 Undgå et temperaturchok for pladen i tilfælde af griller med granitplader.
•	 Opbevar ikke grillen i nærheden af let antændelige væsker eller materialer.
•	 Hvis grillen skal overvintre i et rum, skal gasflasken altid fjernes. Den bør altid opbevares udendørs på et godt ventileret sted, som børn ikke
har adgang til.
•	 Stil grillen et så vindstille sted som muligt, inden den tages i brug.
•	 Når grillen ikke bruges, skal den, efter den er helt afkølet, beskyttes mod udefrakommende påvirkninger ved hjælp af et betræk. Betræk
købes hos din grillforhandler.
•	 For at undgå fugt anbefaler vi at fjerne betrækket efter regn.
KONTROL AF TÆTHED
ADVARSEL: Under tæthedskontrollen må der ikke være antændingskilder i nærheden. Dette gælder også rygning. Kontroller aldrig tætheden
med en brændende tændstik eller en åben flamme, og foretag altid kontrollen udendørs
1.	 Gasreguleringsknappen skal stå på .
2.	 Luk op for gastilførslen på regulatoren, og påfør med en pensel en sæbeopløsning af 50 % flydende sæbe og 50 % vand på alle gasførende
dele (forbindelsen på gasflasken/gastrykregulatoren/gasslangen/ gasindgangen/forbindelsen på ventilen). Du kan også bruge en spray til
lækagesøgning. (Ill. 2B)
3.	 Hvis der dannes bobler i sæbeopløsningen, er det tegn på utætheder. VIGTIGT: Grillen må først bruges, når alle utætheder er udbedret. Luk
for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Utæthederne udbedres ved at stramme forbindelserne, såfremt dette er muligt, eller udskifte de defekte komponenter.
5.	 Gentag trin 1 og 2.
6.	 Kontakt din gasforhandler, hvis utæthederne fortsat består.
BEMÆRK: Udfør en KONTROL AF TÆTHED, hver gang gasflasken er blevet tilsluttet eller udskiftet, og når grillsæsonen starter.
Side: 51
OUTDOORCHEF.COM
52
FORKLARING PÅ SYMBOLERNE PÅ BETJENINGSKONSOLLEN
KUGLENS BRÆNDER-SYSTEM
Modeller med en ringbrænder (Ill. 1A)
Ringbrænderen kommer op på trin den højeste effekt og på den laveste effekt.
Modeller med to ringbrænd (Ill. 1B)
Den store ringbrænder kommer op på trin den højeste effekt og på den laveste effekt. Denne er beregnet til anvendelse i
temperaturområdet middel og høj.
Den lille ringbrænder er beregnet til madlavning ved lave temperaturer og kan kun reguleres i begrænset omfang. Forskellen mellem og er
ikke synlig. Den lille ringbrænder når op på en temperatur på ca. 100 til 120° C.
Brænder-system ved den ekstra grillflade på VENEZIA 570 G (Ill. 1C)
De to brændere er ens. De kommer op på trin den højeste effekt og på den laveste effekt. De er beregnet til anvendelse i
temperaturområdet middel og høj.
INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING
1.	 Rengør alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer.
2.	 Kontroller alle gasførende dele som beskrevet i kapitlet KONTROL AF TÆTHED. Dette gælder også, når din gaskuglegrill er leveret i
monteret tilstand fra forhandleren.
3.	 Lad grillen brænde i ca. 20–25 minutter på trin .
Varmetrin og tænding
	 	: Fra position
	 	: lav effekt
	 	: middel effekt
	 	: fuld effekt
	 	: Tænding
	 	: Tænder
Placering af EASY FLIP-tragten
Direkte position for EASY FLIP-tragten
Indirekte position for EASY FLIP-tragten
Side: 52
53
SÅDAN TÆNDER DU
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange og gastrykregulator er monteret korrekt. (Følg vejledningen i kapitlet KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grill-låget. BEMÆRK: Tænd aldrig for grillen, når låget er lukket.
3.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
4 a.	Modeller med en ringbrænder:
Tryk på gasreguleringsknappen, og drej den mod uret hen på trin . Tryk på den sorte tændingsknap, og hold den inde, indtil gnisten
kommer, og gassen brænder. (Ill. 1D)
4 b. Modeller med to ringbrændere og separat tændingshoved:
Tryk på gasreguleringsknappen på den store ringbrænder, og drej den mod uret hen på trin .
Tryk på den sorte tændingsknap, og hold den inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder.
Eller tryk på gasreguleringsknappen på den lille ringbrænder (venstre hoved), og drej den mod uret hen på trin .
Tryk på den sorte tændingsknap, og hold den inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder. (Fig. 1E)
4 c. Modeller med to ringbrændere uden separat tændingshoved:
Tryk på gasreguleringsknappen på den store ringbrænder, og drej den mod uret hen på trin .
Hold gasreguleringsknappen inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder. (Fig. 1F)
Eller tryk på gasreguleringsknappen på den lille ringbrænder (venstre hoved), og drej den mod uret hen på trin .
Hold gasreguleringsknappen inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder.
5.	 Hvis gassen ikke brænder inden for 3 sekunder, stilles gasreguleringsknappen på . Vent to minutter, så den uforbrændte gas kan
bortventileres. Gentag herefter punkt 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde grillen i tre forsøg, skal årsagerne findes (som beskrevet i kapitlet UDBEDRING AF FEJL).
SÅDAN TÆNDER DU P-420 G / P-420 G MINICHEF
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange og gastrykregulator er monteret korrekt. (Følg vejledningen i kapitlet KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grill-låget. BEMÆRK: Tænd aldrig for grillen, når låget er lukket.
3.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på gasreguleringsknappen, og drej den mod uret hen på trin . Aktiver den røde tændingsknap flere gange, indtil gassen
brænder. (Ill. 1G)
5.	 Hvis gassen ikke brænder inden for 3 sekunder, stilles gasreguleringsknappen på . Vent to minutter, så den uforbrændte gas kan
bortventileres. Gentag herefter punkt 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde grillen i tre forsøg, skal årsagerne findes (som beskrevet i kapitlet UDBEDRING AF FEJL).
SÅDAN TÆNDER DU DEN EKSTRA GRILLFLADE TIL VENEZIA 570 G
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange og gastrykregulator er monteret korrekt. (Følg vejledningen i kapitlet KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Fjern granit-beklædningen på den ekstra grillflade, og placer den under sidehylden i den beregnede holder. BEMÆRK: Tænd aldrig for gril-
len, når granit-beklædningen er lukket.
3.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på den højre eller venstre gasreguleringsknap, og drej den mod uret hen på trin . Tryk på tændingsknappen, og hold den inde,
indtil gnisten kommer, og gassen brænder. (Ill. 1H)
5.	 Hvis gassen ikke brænder inden for 3 sekunder, stilles gasreguleringsknappen på . Vent to minutter, så den uforbrændte gas kan bortventileres.
Gentag herefter punkt 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde brænderen til den ekstra grillflade i tre forsøg, skal årsagerne findes (som beskrevet i kapitlet
UDBEDRING AF FEJL).
7.	 Følg punkt 4 for at tænde den anden brænder.
8.	 Læg først granitpladen over, når den ekstra grillflade er helt kølet ned.
Side: 53
OUTDOORCHEF.COM
54
EASY FLIP-TRAGTSYSTEMET OMDANNER EN GRILL TIL TO
	 Nøgleelementet i OUTDOORCHEF-gaskuglegrillen hedder EASY FLIP-tragt og afspejler
OUTDOORCHEF-ingeniørernes innovationskunst.
EASY FLIP-tragten gør det muligt at ændre varmefordelingen fra direkte til indirekte inden for nogle få sekunder. På samme tid forhindrer den
som intelligent beskyttelsesværn den skadelige fedtflammebrand og uønskede røgudvikling.
Et enkelt håndelag er nok til at skifte fra direkte til indirekte grillning, madlavning og bagning: Vend ganske enkelt EASY FLIP-tragten.
BRUGSANVISNING TIL GASKUGLEGRILLEN
Så nemt er det:
9.	 Sæt EASY FLIP-tragten i den ønskede position. BEMÆRK: Brug varmebestandige handsker for at ændre på tragtens position, mens grillen
er tændt.
10.	Vælg om nødvendigt det pågældende tilbehør.
1
1.	 Lad grillen brænde i ca. 10–15 minutter på trin med lukket låg
12.	 Sæt altid gasreguleringsknappen på når du er færdig med at grille. Luk derefter for gastilførslen på gasflasken. Flaskehanen skal også
lukkes, når flasken er tom.
DIREKTE VARME INDIREKTE VARME
Ved direkte grillning og madlavning Ved indirekte grillning, madlavning og bagning
arbejder du med en høj temperatur, som er
koncentreret omkring risten. Eksempelvis til et smukt
grillmønster på bøffen
fordeler varmen sig på ensartet vis i den
lukkede grillkugle. Perfekt til f.eks. dampkogning
af grøntsager eller langsom mørning af stegen.
Side: 54
55
TIPS OG TRICKS
Med indirekte varme
Større stege eller hele kyllinger: Ved hjælp af EASY FLIP-tragten er det ikke længere nødvendigt at vende større stykker kød under
grillningen. Gasbrænderens varme stiger op ad grillkuglens indersider og fordeles på ensartet vis i hele kuglen. Læg grillmaden på
den forvarmede grillrist, og luk låget. Der skal altid være lidt afstand mellem de enkelte stykker kød. Ved at lukke låget brunes grill-
maden fra alle sider, og stegen forbliver saftig.
Intet må overlades til tilfældigheder ved større stykker: Derfor anbefaler vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK–kernetemperatur-
måleapparatet til perfekte resultater.
Med direkte varme
Mindre stykker kød såsom bøffer, koteletter og pølser: Grillmaden placeres på den forvarmede grillrist i midten og steges kort ved
åbent låg. Herefter lægges grillmaden ud til siden, varmen reduceres til og steges færdigt ved lukket låg.
For at opnå et optimalt resultat for det korttidsstegte kød anbefaler vi støbejernspladen fra OUTDOORCHEF
Med det rigtige tilbehør bliver det endnu sjovere med din OUTDOORCHEF. Uanset om du vil grille, stege eller bage: Giv frit løb for din
kreativitet og lysten til at eksperimentere.
Alle tilbehørsdele til din grill findes på OUTDOORCHEF.COM
Se OUTDOORCHEF-grilltidstabellen for de enkelte produkter på OUTDOORCHEF.COM
GRILLNING PÅ DEN EKSTRA FLADE
Lad grillen brænde ved fuld varme i ca. 10 minutter. Læg grillmaden på grillristen, og reguler temperaturen efter behov – .
EFTER GRILLNINGEN
1.	 Sæt gasreguleringsknappen på alle brændere på .
2.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
3.	 Lad grillen køle helt af, før den rengøres.
4.	 Sæt det passende betræk over grillen.
RENGØRING
Mellem de enkelte grillninger skal der kun udføres en let rengøring, da det meste fedt enten er fordampet eller ledt ned i opsamlingsskålen.
Lad grillen brænde i ca. 10 minutter ved fuld effekt, hvis den er meget beskidt. Brug en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster) til at
rengøre tragten og risten. For at foretage en grundig rengøring, brug OUTDOORCHEF GRILLRENS. Du kan enten bruge en skuresvamp af
nylon og sæbevand til at fjerne løse rester.
VIGTIGT: Lad grillen tørre fuldstændigt på trin efter enhver grundig rengøring (slukning).
RENGØRING AF DEN EKSTRA GRILLFLADE PÅ VENEZIA 570 G
Mellem de enkelte grillninger skal der kun udføres en let rengøring, da det meste fedt enten er fordampet eller ledt ned i opsamlingsskålen. Brug
en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster) til at rengøre grillristen.
Du kan til slut trække opsamlingsskålen ud og rengøre den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
VIGTIGT: Hvis du bruger rengøringsmidler, skal grillen bagefter tørre godt igennem. Tørringen accelereres ved at tænde grillen og lade den
brænde nogle minutter på højeste trin.
Side: 55
OUTDOORCHEF.COM
56
BRUG AF OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIGTIGT: Grillen må ikke være tændt, når man bruger OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Bær handsker for at beskytte hænderne og
helst også briller. Sprøjt rengøringsmidlet på grillen eller tilbehøret, mens det stadig er lidt varmt, og lad det virke i 15–30 min. Sprøjt midlet på
igen ved snavsede flader, skyl med rigelige mængder vand, og lad delene tørre. ADVARSEL: OUTDOORCHEF GRILLRENS må ikke bruges på
pulvercoatede flader.
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse af grillen garanterer perfekt funktion.
•	 Kontroller alle gasførende dele mindst to gange årligt og hver gang, grillen ikke har været i brug i længere tid. Edderkopper og andre insekter
kan forårsage tilstopninger, som skal fjernes, før grillen tages i brug.
•	 Hvis grillen jævnligt bliver skubbet rundt på ujævne overflader, skal du fra tid til anden kontrollere, at alle skruer stadig er skruet fast i.
•	 Hvis du ikke bruger grillen i en længere periode, bør du gennemføre en KONTROL AF TÆTHED, før du tager den i brug igen. Hvis du er i
tvivl om noget, skal du henvende dig til din gasleverandør eller forhandleren.
•	 For at undgå korrosionsskader bør alle metaldele smøres ind i olie, før grillen stilles til side for en længere periode.
•	 Når grillen ikke har været i brug længe, og mindst en gang i løbet af grillsæsonen, bør du kontrollere gasslangen for revner, knæk og andre
skader. En beskadiget gasslange skal udskiftes med det samme som beskrevet i kapitlet SIKKERHEDSANVISNINGER.
•	 For at du kan få længst mulig glæde af din grill, anbefaler vi følgende:
•	 Behandl alle trædele én gang årligt med en træolie – dette forhindrer ridser.
•	 Beskyt din grill mod udefrakommende påvirkninger efter fuldstændig nedkøling med et passende OUTDOORCHEF-betræk.
•	 For at forhindre fugt anbefaler vi at fjerne betrækket efter regn. Betræk købes hos din grillforhandler.
UDBEDRING AF FEJL
Brænderen vil ikke tænde:
•	 Kontroller, om gastilførslen på gasflasken er åbnet.
•	 Kontroller, om der er nok gas i flasken.
•	 Kontroller, om der springer gnister fra elektroden til brænderen.
Ingen gnist:
•	 Kontroller, at batteriet er lagt rigtigt i (for grill med elektrisk tænding).
•	 Afstanden mellem brænder og elektrode må kun være 5–8 mm.
•	 Kontroller, om ledningerne på den elektriske tænding og elektroden er sat i og sidder korrekt.
•	 Sæt et nyt batteri (type AAA, LR03, 1.5 Volt) i den elektriske tænding (for grill med elektrisk tænding).
Hvis du ikke kan tænde grillen med disse tiltag, skal du kontakte din forhandler.
FORBRUGERGARANTI
1. Garanti og forhold til købers øvrige rettigheder.
Med købet af dette OUTDOORCHEF-produkt hos en autoriseret forhandler får du som privat slutkunde (”forbruger”) en producentgaranti fra
DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Producentgarantien sikrer dine garantikrav over for garantiyderen iht. denne aftale. Garantikravene gælder ud over dine øvrige kontraktlige eller
lovmæssige rettigheder. Disse øvrige rettigheder udelukkes eller begrænses ikke af denne garanti. Du kan derfor ligeledes gøre dine øvrige
kontraktlige eller lovmæssige krav gældende over for den forpligtede part. Således berøres eksempelvis krav iht. loven om produktansvar ikke
af denne garanti. Som køber vil det desuden navnlig fortsat være mulig at gøre kontraktlige mangelsbeføjelser gældende over for sælgeren.
Således kan eksempelvis en eventuel ophævelse af købskontrakten kun gøres gældende over for sælgeren, og ikke som et led i denne garanti
over for DKB.
2. Parterne og garantiforudsætninger
DKB er garantiyder. Enhver slutkunde, der har købt et nyt produkt hos en autoriseret forhandler til private formål, er garantiberettiget. Købet skal
dokumenteres ved fremvisning af kvitteringen. Der er tale om køb til private formål, hvis produktet er købt af en naturlig person til formål, der i
overvejende grad ikke kan tilordnes personens erhvervsmæssige aktivitet. Hvis der opstår et garantikrav, skal du inden for to måneder gøre det
gældende over for garantiyderen. Ellers er det ikke muligt at gøre garantikrav gældende. For åbenlyse mangler starter denne udelukkelsesfrist
ved køb af produktet. DKB anbefaler, at du efter købet straks kontrollerer produktet for mangler.
Side: 56
57
3. Omfang
Garantien gælder fra købsdatoen og ydes i følgende tilfælde, såfremt der ikke foreligger en udelukkelsesgrund iht. afsnit 4:
•	 3 år på den emaljerede kugle (underdel og låg) mod gennemrustning.
•	 3 år på den emaljerede grillrist mod gennemrustning eller gennembrænding.
•	 3 år ved alle dele i rustfrit stål mod rust eller smeltning.
•	 Fejl i emaljen inden første ibrugtagning.
•	 2 år ved alle andre produktions-/materielle fejl.
Følgende, der er uden betydning for funktionen og med rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, gælder ikke som mangler: Ujævn­
heder, farveafvigelser på emaljen samt mindre fejl (f.eks. produktionsrelaterede støttepunkter på nederst lågkant eller på ophængningsdele).
Ved et garantikrav udskifter og erstatter DKB efter eget valg de beskadigede eller mangelfulde dele eller hele produktet. For så vidt det med
rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, kan produktet også udskiftes til en sammenlignelig og nyere model, f.eks. en efterfølgende
model. For så vidt, at produktets funktion ikke forringes af en mangel og det med rimelighed må kunne accepteres af for dig som kunde, kan du
i stedet for en reparation også tilbydes en rimelig økonomisk erstatning.
I garantiens afviklingsperiode (kontrol og eventuel udskiftning) kan der over for DKB ikke gøres krav på et erstatningsprodukt eller anden form
for erstatning. En udførelse af ydelser iht. garantibestemmelserne medfører ikke, at garantiperioden forlænges, eller at en ny garantiperiode
træder i kraft. Udskiftede dele tilhører DKB. Kun hvis et defekt produkt byttes til et nyt, påbegyndes en ny garantiperiode.
Der kan inden for rammerne af denne garanti ikke gøres yderligere krav gældende mod garantiyderen. Dine krav på grundlag af øvrige rets-
grundlag udelukkes eller indskrænkes dog ikke herved (se også afsnit 1).
4. Udelukkelse
I følgende tilfælde ydes der ikke garanti:
•	 Almindelig slitage ved formålsbestemt brug, især på almindelige sliddele som tragt, brænder, termometer, tænding og batteri, elektrode,
tændingskabel, gasslange, gastrykregulator, varmelegeme, reflektor, alu-beskyttelsesfolie, grill- eller kulrist, antændingsrist samt drypbakke.
•	 Skader på emaljen ved brugte produkter, såfremt fejlen ikke bevisligt allerede var tilstede inden første ibrugtagning.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes ukyndig eller ikke formålsbestemt brug, navnlig på grund af tilsidesættelse af brugsanvisningen, sikkerheds-
anvisningerne eller drifts-/vedligeholdelsesanvisningerne (f.eks. indendørs brug af OUTDOOR-produkter, skader pga. mangelfuld montage,
ukyndig rengøring af den emaljerede overflade på tragten eller grillristen, manglende gennemførelse af en tæthedstest, såfremt denne
anbefales i brugsanvisningen, brug af skadelige kemikalier, ikke formålsbestemt brug osv.).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes indgreb eller reparationer ved personer, der ikke er autoriseret af DKB.
•	 Fejl og/eller skader pga. ødelæggende vejrforhold (f.eks. hagl eller lynnedslag).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes chikanøs, forsætlig eller uagtsom beskadigelse, der ikke er forårsaget af DKB.
•	 Fejl og/eller skader, der er opstået under transporten til køberen, for så vidt, at transporten ikke er foranlediget af garantiyderen.
•	 Fejl og/eller skader som følge af force majeure.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes slitage ved professionel brug i erhvervsmæssigt øjemed (f.eks. brug på hoteller eller inden for gastronomi).
5. Afvikling af garantien
I garantitilfælde bedes du så hurtigt som muligt henvende dig hos os eller hos en af vores autoriserede forhandlere (en forhandlerliste finder
du på www.outdoorchef.com) og ud over din adresse, så vidt det er muligt, give oplysning om produkt/produktdel, købskvittering, serienummer
og artikelnummer (begge dele finder du på datamærkaten på dit produkt, se første afsnit i brugsanvisningen). Du er desuden velkommen til at
beskriv manglen vha. et foto. Aflever produktet til forhandleren eller hos os (bring in-garanti), så vi kan kontrollere garantisagen. Hvis din garanti
er berettiget, erstatter vi de nødvendige og påkrævede transport- og forsendelsesomkostninger, i modsat fald returnerer vi produktet for din
regning.
Det registrerede varemærke OUTDOORCHEF repræsenteres af følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postboks | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
*	 Se en forhandlerliste på vores hjemmeside på OUTDOORCHEF.COM
**	
Serienummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill
(se første afsnit i denne BRUGSANVISNING).
Side: 57
OUTDOORCHEF.COM
58
TEKNISKE INFORMATIONER
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G /
VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt
- lille brænder	 1.20 kW
- stor brænder	 8.50 kW
Gasforbrug	 702 g/h
28–30/37 mbar
- Dyse lille brænder	 0.55 mm/markering: BF
- Dyse stor brænder	 1.47 mm/markering: BT
50 mbar
- Dyse lille brænder	 0.48 mm/markering: AF
- Dyse stor brænder 	 1.27 mm/markering: AT
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maksimalt tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet	 Propan maks. 7.5 kg
LEON 570 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 8.50 kW
Gasforbrug 	 612 g/h
Dyse (28-30/37 mbar)	 1.47 mm/markering: BT
Dyse (50 mbar) 	 1.27 mm/markering: AT
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maksimalt tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet	 Propan maks. 7.5 kg
AMBRI 480 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 5.40 kW
Gasforbrug 	 389 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 1,15 mm/markering: BN
Dyse (50 mbar) 	 1,02 mm/markering: AN
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maksimalt tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet	 Propan maks. 7.5 kg
CHELSEA 480 G / CHELSEA 480 G LH / KENSINGTON 480 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 5.60 kW
Gasforbrug 	 397 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 1,15 mm/markering: BN
Dyse (50 mbar) 	 1,02 mm/markering: AN
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
P-420 G / P-420 G MINICHEF
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 4.30 kW
Gasforbrug 	 315 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 1.02 mm/markering: BL
Dyse (50 mbar) 	 0.88 mm/markering: AH
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Sidebrænder
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 3.80 kW
Gasforbrug 	 276 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm/markering: BK
Dyse (50 mbar) 	 0.85 mm/markering: AG
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Ekstra grillflade VENEZIA 570 G
CE	0063BT3928
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 8.60 kW
Gasforbrug 	 630 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm/markering: BK
Dyse (50 mbar) 	 0.88 mm/markering: AH
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Kategorier
I3B/P (30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Elektrisk tænding
Til at drive den elektriske tænding kræves et batteri (type AAA, (LR03),
1.5 Volt).
Henvisning vedrørende temperaturvisningen
Visningsafvigelsen i forhold til termometret kan være på +/– 10 %.
Hjemmeside
Find yderligere oplysninger, tips og tricks, opskrifter og alt,
hvad der er værd at vide om OUTDOORCHEF-produkterne,
på OUTDOORCHEF.COM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef Paris Deluxe.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef Paris Deluxe

Har du et spørgsmål om Outdoorchef Paris Deluxe men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef Paris Deluxe. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef Paris Deluxe så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.