Outdoorchef P-420 E Minichef + manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef P-420 E Minichef + below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: P-420 E Minichef +
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
39
BRUGSANVISNING
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF elektriske kuglegrill i brug.
ELEKTRISK KUGLEGRILL
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden du tager din OUTDOORCHEF elektriske kuglegrill i brug.
Tilsidesættelse af de i denne brugsanvisning anførte sikkerhedshenvisninger, advarsler og forholdsregler kan resultere i meget alvorlige og
endda dødelige kvæstelser eller materiel skade forårsaget af brand eller eksplosion.
1.	 Varmeslange
2.	 Udskiftelig alu-beskyttelsesfolie
3.	 Varmereflektor
4.	 Fedtbakke
5.	 Temperaturstyring
6.	 Hovedafbryder
VIGTIGT: Elektrisk stød
For dette produkt gælder følgende nominelle værdier: 220-240 volt, 50/60Hz.
Ydelse: 1800-2200 W
IPX4
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav
gældende. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
LOGIN CARD
VIGTIGT:
Du bedes straks skrive serienummer på din elektriske kuglegrill
på bagsiden af denne brugsanvisning. Nummeret står under
temperaturstyringen og på emballagen.
Artikelnummeret og navnet på din elektriske kuglegrill står på dit
Welcome Card, der ligger i dokumentmappen.
1
2
3
4
5
6
da
Side: 39
OUTDOORCHEF.COM
40
SIKKERHEDSHENVISNINGER
ADVARSEL:
•	 Kun til privat brug.
•	 Disse produkter må anvendes af børn over 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller mangel på
erfaring og/eller viden, hvis disse personer er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af produktet og har forstået de farer, der er
forbundet med brugen heraf. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn, medmindre de
er under opsyn.
•	 Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med grillen.
•	 Brug ikke trækul eller andet brændstof til denne grill. Det kan forårsage brand.
•	 Ilden kan beskadige grillen og bevirke, at den bliver usikker i brug.
•	 Grillen må kun bruges udendørs.
•	 Undgå kontakt med brændbare genstande/materialer som papir, klude, kemikalier osv. ved grillen, og stil aldrig grillen i nærheden af let
antændelige genstande/ materialer som forhæng, skillevæge, træ, hø, tørre buske el.l.
•	 Tilslut og brug kun grillen iht. oplysningerne på typeskiltet.
•	 Brug kun grillen, når netledningen, stikkontakten og selve grillen ikke viser tegn på beskadigelse. Kontroller dette inden hver brug. Tilslut altid
varmeelementet til temperaturstyringen, inden du sætter netledningen i stikkontakten. Symbolet „UP“ ved varmeelementet skal være synlig.
•	 ADVARSEL: Netledningen må ikke klemmes eller skure mod skarpe kanter, og den skal kontrolleres med jævne mellemrum.
•	 Netledningen på denne grill kan ikke udskiftes. Hvis det beskadiges, skal grillen kasseres.
•	 Kontroller altid, at stikkontakten har den korrekte spænding (220-240 V). Desuden skal stikkontakten være egnet til en enhed med en
ydelse på 1800-2200 Watt.
•	 Brug ikke grillen, hvis ledningen eller stikket på temperaturstyringen er defekt.
•	 Tilslut kun grillen til en jordet stikkontakt.
•	 Tag ikke grillen i brug, hvis stikkontakten er beskadiget.
•	 Forvis dig om, at der i samme kredsløb ikke er tilsluttet enheder med højt strømforbrug, mens grillen er i brug.
•	 Træk stikket efter hver grillning eller hvis der opstår fejl. ADVARSEL: Træk i stikket og ikke i
•	 netledningen.
•	 Beskyt netledningen mod varme genstande.
•	 Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
•	 Brug kun grillen på en vandret og stabil flade.
•	 Flyt ikke grillen, mens den er i brug.
•	 Lad ikke grillen stå uden opsyn, mens den er i brug.
•	 ADVARSEL: Dele af grillen kan blive meget varme. Derfor må små børn og kæledyr ikke opholde sig i nærheden af grillen.
•	 Brug beskyttelseshandsker, når du rører ved varme komponenter.
•	 Grillen er varm i nogen tid efter at den er slukket. Vær opmærksom på, at du ikke bliver skoldet, og at du ikke lægger ting på grillen. Brandfare.
•	 Der skal være en minimumsafstand på 3 m mellem grill og vandbassiner som pools eller damme, således at der ikke kan sprøjtes på grillen
eller den kan falde i vandet.
•	 Brug ikke grillen, når det regner, da den er et elektrisk apparat.
•	 For at undgå fare, må reparationer kun foretages af de officielle forhandleres og servicepartners kundeservice.
•	 Ingen af producenten leverede originale dele må ændres.
•	 Hvis det er nødvendigt, brug kun jordede forlængerledninger med mindst 10 A (230 V) strømstyrke (ledningsdiameter mindst 1,5 mm) og
vær opmærksom på, at man ikke kan snuble over ledningen og at grillen ikke kan væltes.
•	 Brug en muligst kort forlængerledning.
•	 Sæt aldrig 2 eller flere forlængerledninger sammen.
•	 Læg ikke netledningen hen over befærdede arealer.
•	 Grillen, varmeelementet og netledningen må ikke nedsænkes i vand ellen anden væske, når de skal rengøres: Fare for kvæstelser, ild og
elektrisk stød.
•	 Træk straks netstikket, hvis grillen bliver våd. Grib ikke ned i vandet.
•	 Inden du afmonterer varmeelementet, træk altid netstikket.
•	 Drej også ved korte afbrydelser i brug temperaturstyringen og hovedafbryderen på , „O“.
•	 Når der grilles, skal fedtbakken altid være isat grillen.
•	 Rengør fedtbakken med jævne mellemrum.
•	 Opbevar ikke grillen udendørs.
•	 Lad grillen køle helt af efter brug, inden du rengør den eller sætter den på plads.
•	 Brug ikke den elektriske grill som varmeapparat eller til at tørre vådt tøj.
•	 Brug ikke grillen indendørs eller til almindelig madlavning.
Side: 40
41
•	 Stikflammer må ikke slukkes med vand. Sluk grillen. Træk netledningen og vent, indtil grillen er kølet af.
•	 Brug altid kun grillen iht. beskrivelserne i denne brugsanvisning. Al anden brug, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, kan forårsage
brand, elektriske stød eller andre kvæstelser eller skader.
•	 Denne grill overholder de tekniske standarder og sikkerhedsregler for elektriske enheder.
•	 Henvend dig til din forhandler, hvis du har brug for en ny temperaturstyring. Temperaturstyringen er specielt konstrueret til denne grill.
FORDELE VED OUTDOORCHEF ELEKTRISK KUGLEGRILL
•	 Din OUTDOORCHEF kuglegrill er en innovation indenfor elektriske grillere. EASY REFLECT folien sikrer en jævn varmefordeling og ved
behov også grillning ved høje temperatere på op til 300° C.
•	 Neddryppende fedt og marinader fordamper på alu-beskyttelsesfolien og giver grillmaden dens typiske grillsmag.
•	 En udskiftelig alu-beskyttelsesfolie beskytter EASY REFLECT mod neddryppende grillvæske.
•	 Grillmadens neddryppende væske opsamles i fedtbakken.
•	 Varmereguleringen gør det også muligt at tilberede mad ved lave temperaturer (roastbeef, stege osv.).
DRIFT
•	 Lad aldrig din OUTDOORCHEF elektriske grill stå uden opsyn, når den er i brug.
•	 Ingen af producenten leverede originale dele må ændres.
•	 Enhver ændring af grillen kan være farlig.
•	 Se efter, om ledning, stik og varmelegemeregulator er beskadiget eller slidte, inden du starter grillen.
•	 Undgå så vidt muligt at bruge en forlængerledning. Hvis brugen af en forlængerledning er nødvendig, vælg den kortest mulige. Forbindelser
må ikke ligge på jorden og skal holdes tørt. Lad ikke ledningen hænge hen over et hjørne af bordpladen, således at den udgør en snublefare
eller at børn trækker i ledningen. Brug kun forlængerledninger, der er tilladt til udendørs brug.
•	 Når grillen tages i brug første gang, kan der opstå en let brandlugt. Det skyldes afbrænding af varmelegemets resterende smøremiddel.
Det påvirker ikke grillens sikkerhed.
•	 For at undgå en brand eller elektrisk stød, skal nye elektriske kredsløb eller stikkontakter altid monteres af en autoriseret elektriker.
•	 Forkert jordede stikkontakter kan forårsage elektrisk stød.
•	 Rens grillristen og grillkammeret efter hver brug.
•	 Stil din elektriske kuglegrill på et jævnt, stabilt underlag for at forhindre, at den vælter. VIGTIGT: Sæt ikke grillen på, under eller i nærheden
af varmefølsomme eller let antændelige genstande.
•	 OUTDOORCHEF elektrisk grill er ikke beregnet til indbygning i fritidskøretøjer, campingvogne og/eller både!
•	 Hele grillkammeret opvarmes stærkt under brug. Hav altid grillen under opsyn. Fjern alt brændbart materiale i en omkreds på 60 cm.
•	 Kontroller inden hver brug, om der har samlet sig fedt i fedtbakken. Fjern fedtet for at undgå stikflammer.
•	 For at undgå elektrisk stød, må du ALDRIG nedsænke stik, ledning, varmelegeme eller temperaturstyring i vand eller andre væsker.
•	 Ledninger må ikke komme i nærheden af varme overflader.
•	 Hold grillfladen fri for antændelige gasser og væsker (benzin, alkohol el.lign.) og for andet antændeligt materiale.
•	 Når grillen er i brug, skal den stå på et jævnt og stabilt underlag, og der må ikke være brændbart materiale i nærheden.
•	 Træk nedledningen helt ud inden brug. Undgå, at ledningen kommer i berøring med grillkammer eller -låg.
•	 Vask alle dele, som kommer i berøring med fødevarer.
•	 Flyt ikke OUTDOORCHEF elektrisk grill, mens du griller eller mens grillen stadig er varm.
Side: 41
OUTDOORCHEF.COM
42
IDRIFTTAGNING
•	 Inden du tilslutter grillen til strømforsyningen, kontroller, om netspændingen er i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet.
•	 Sæt netstikket i en jordet stikkontakt (220-240 V). VIGTIGT: Klem ikke netledningen. Lad ikke ledningen hænge løs, og vær opmærksom
på, at man ikke kan snuble over den.
•	 Denne OUTDOORCHEF elektriske grill er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
INDEN GRILLNINGEN
•	 Rengør grillristen inden første grillning.
•	 Vær opmærksom på, at netledningen ikke er tilsluttet.
•	 Vær opmærksom på, at ledningen ikke kommer i berøring med den varme grill eller med grilllåget.
•	 Sæt fedtbakken i den dertil beregnede plads i kuglen.
•	 Læg alu-beskyttelsesfolien på EASY REFLECT og sæt den ind i grillen.
•	 Udskift beskyttelsesfolien på EASY REFLECT, når den er fyldt med fedtaflejringer.
•	 Isæt varmelegemet; skiltet „UP“ (opad), der befinder sig på varmelegemet, skal være synlig. Vær opmærksom på, at varmelegemets
tværafstivninger befinder sig i de pågældende udsparinger, og at varmelegemet er faldet helt i hak.
•	 Isæt grillristen.
•	 Læg låget på.
TEMPERATURSTYRINGEN
	
0
I :	 Hovedafbryder position O / I = grillen tændes og slukkes
	
ON
OFF :	 Temperaturstyring: Position OFF / ON
	 :	Funktionsvalg-tast
	 :	Funktionsvalg-tast
Position 1 = 70–90° C
Position 2 = 150–170° C
Position 3 = 170–190° C
Position 4 = 230–250° C
Position 5 = 250–280° C
Position 6 = 280–310° C
Position 7 = 310–350° C
VIGTIGT: Funktionen „7“ bruges kun til kraftig bruning og må kun bruges UDEN LÅG. Hvis låget lukkes, kan det føre til overophedning.
	 :	Kontrollampe:
•	 a.	 Når kontrollampen blinker, opvarmes grillen.
•	 b.	 Når kontrollampen lyser konstant, har grillen opnåede den ønskede temperatur.
1 2 3 4 5 6 7
ON
OFF
0
I
Side: 42
43
BETJENING AF GRILLEN
1.	 Forvis dig om, at varmelegemet er isat korrekt.
2.	 Sæt netstikket i den jordede stikkontakt.
3.	 VIGTIGT: Grillen skal være tilsluttet via en fejlstrøms-beskyttelseskontakt (FI-kontakt) med en nominel fejl på maks. 30 mA.
4.	 Sæt hovedafbryderen på „I“.
5.	 Sæt temperaturstyringen på „ON“.
6.	 Den grønne kontrollampe på trin 1 begynder at blinke og angiver derved, at varmelegemet opvarmes.
7.	 Væg efter behov den ønskede temperatur på temperaturstyringen med piletasterne < eller > fra trin 1–6 og opvarm grillen ved lukket låg,
indtil den grønne kontrollampe lyser konstant og dermed angiver, at den ønskede temperatur er nået. Opvarmningen varer 10–15 minutter,
alt efter trin og vejrlig.
8.	 Vælges trin 7, varmer grillen konstant. VIGTIGT: Grill KUN MED ÅBENT LÅG i denne position.
9.	 Vejret kan muligvis kræve en tilpasning ved hjælp af temperaturstyringen for at holde den rigtige grilltemperatur.
TIPS OG TRICKS
•	 Med denne elektriske kuglegrill fra OUTDOORCHEF kan du grille (med og uden låg) og koge (med låg). HENVISNING: For at undgå en
overophedning, må denne grill ikke tildækkes med faste eller fleksible materialer som f.eks. aluskåle, alufolier eller andre varmebestandige
materialer. Brug af disse genstande eller materialer på grillristen nedsætter grillens sikkerhed og kan beskadige den voldsomt.
•	 Med det rette tilbehør har du endnu mere glæde af din OUTDOORCHEF. Uanset, om du griller eller koger: Kun din fantasi sætter grænsen.
Alle tilbehørsprodukter til din grill finder du på OUTDOORCHEF.COM
EFTER GRILLNINGEN
•	 Drej temperaturstyringen på „OFF“.
•	 Sæt hovedafbryderen på „O“.
•	 Træk altid netstikket, når grillen ikke er i brug. Grillen er kun afbrudt fra strømtilførslen, når netstikket er trukket ud af stikkontakten. Træk i
selve stikket og ikke i netledningen.
•	 Rens grillristen og fedtbakken efter hver brug. Lad grillen køle helt af, inden du rengør den.
RENGØRING
•	 Inden du påbegynder rengøringen, drej temperaturstyringen på „OFF“.
•	 Sæt hovedafbryderen på „O“.
•	 Træk netstikket ud af stikkontakten og lad grillen køle helt af.
•	 VIGTIGT: Nedsænk aldrig grill og varmelegemer med netledningen i vand, og rens dem aldrig under rindende vand. Undgå, at elektriske
komponenter kommer i berøring med vand.
•	 Tør varmelegemer af med en fugtig klud og tør dem med en blød, tør klud. VIGTIGT: Brug ingen skarpe eller ridsende rengørings- og
opløsningsmidler for at rense den elektriske kuglegrill.
•	 Rens risten med en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster). Brug ikke skarpe genstande eller aggressive rensemidler.
•	 Vask fedtbakken med sæbevand.
•	 Det meste af fedtet fordamper eller drypper på alu-beskyttelsesfolien og bortledes således til fedtbakken. Udskift derfor beskyttelsesfolien
på EASY REFLECT med jævne mellemrum, dog senest, når den er fyldt med fedtaflejringer. VIGTIGT: En tør alu-beskyttelsesfolie bevirker,
at undervarmen udvikler sig bedre og at grillresultatet bliver bedre!
•	 Til rengøring af de øvrige dele samt til en grundigere rengøring brug en nylonsvamp og sæbevand til at fjerne alle løse rester. Brug også
gerne ovnrens. VIGTIGT: Tænd grillen på trin 6 og lad den tørre godt igennem efter hver grundigere rengøring, fordi de fleste ovnrens har en
stærk lugt.
Side: 43
OUTDOORCHEF.COM
44
VEDLIGEHOLDELSE
•	 Netledningen skal med jævne mellemrum kontrolleres for tegn på beskadigelse. Brug ikke grillen, hvis ledningen er beskadiget.
•	 Udskift med jævne mellemrum alu-beskyttelsesfolien på varmereflektoren, således at undervarmen kan udvikle sig og fedt og fedtrester
bedre kan bortledes.
•	 Inden længere opbevaring skal alle metaldele olieres for at undgå korrosionsskader
•	 For at sikre grillen en lang levetid anbefales det at beskytte den med et OUTDOORCHEF betræk, når grillen er helt kølet af. For at undgå
fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet.
•	 Betræk kan købes hos din grillforhandler.
LAGRING OG/ELLER IKKE-BRUG
Når du ikke bruger din OUTDOORCHEFelektriske kuglegrill, drej hovedafbryderen på „O“. Træk netledningen ud af stikkontakten og
opbevar den indendørs.
BORTSKAFFELSE
En udtjent grill kan gratis afleveres hos forhandleren for sagkyndig bortskaffelse. En grill med farlige defekter skal straks kasseres og det
skal sikres, at den ikke længere kan bruges. Bortskaf ikke en sådan grill sammen med almindelig husholdningsaffald. Aflever den til en
genbrugsstation til speciel affaldshåndtering.
FORBRUGERGARANTI
1. Garanti og forhold til købers øvrige rettigheder.
Med købet af dette OUTDOORCHEF-produkt hos en autoriseret forhandler får du som privat slutkunde (”forbruger”) en producentgaranti fra
DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Producentgarantien sikrer dine garantikrav over for garantiyderen iht. denne aftale. Garantikravene gælder ud over dine øvrige kontraktlige eller
lovmæssige rettigheder. Disse øvrige rettigheder udelukkes eller begrænses ikke af denne garanti. Du kan derfor ligeledes gøre dine øvrige
kontraktlige eller lovmæssige krav gældende over for den forpligtede part. Således berøres eksempelvis krav iht. loven om produktansvar ikke af
denne garanti.
Som køber vil det desuden navnlig fortsat være mulig at gøre kontraktlige mangelsbeføjelser gældende over for sælgeren. Således kan eksem-
pelvis en eventuel ophævelse af købskontrakten kun gøres gældende over for sælgeren, og ikke som et led i denne garanti over for DKB.
2. Parterne og garantiforudsætninger
DKB er garantiyder. Enhver slutkunde, der har købt et nyt produkt hos en autoriseret forhandler til private formål, er garantiberettiget. Købet skal
dokumenteres ved fremvisning af kvitteringen. Der er tale om køb til private formål, hvis produktet er købt af en naturlig person til formål, der i
overvejende grad ikke kan tilordnes personens erhvervsmæssige aktivitet.
Hvis der opstår et garantikrav, skal du inden for to måneder gøre det gældende over for garantiyderen. Ellers er det ikke muligt at gøre garanti-
krav gældende. For åbenlyse mangler starter denne udelukkelsesfrist ved køb af produktet. DKB anbefaler, at du efter købet straks kontrollerer
produktet for mangler.
3. Omfang
Garantien gælder fra købsdatoen og ydes i følgende tilfælde, såfremt der ikke foreligger en udelukkelsesgrund iht. afsnit 4:
•	 3 år på den emaljerede kugle (underdel og låg) mod gennemrustning.
•	 3 år på den emaljerede grillrist mod gennemrustning eller gennembrænding.
•	 3 år ved alle dele i rustfrit stål mod rust eller smeltning.
•	 Fejl i emaljen inden første ibrugtagning.
•	 2 år ved alle andre produktions-/materielle fejl.
Følgende, der er uden betydning for funktionen og med rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, gælder ikke som mangler: Ujævn­
heder, farveafvigelser på emaljen samt mindre fejl (f.eks. produktionsrelaterede støttepunkter på nederst lågkant eller på ophængningsdele).
Ved et garantikrav udskifter og erstatter DKB efter eget valg de beskadigede eller mangelfulde dele eller hele produktet. For så vidt det med
rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, kan produktet også udskiftes til en sammenlignelig og nyere model, f.eks. en efterfølgende
model. For så vidt, at produktets funktion ikke forringes af en mangel og det med rimelighed må kunne accepteres af for dig som kunde, kan du
i stedet for en reparation også tilbydes en rimelig økonomisk erstatning.
I garantiens afviklingsperiode (kontrol og eventuel udskiftning) kan der over for DKB ikke gøres krav på et erstatningsprodukt eller anden form
Side: 44
45
for erstatning. En udførelse af ydelser iht. garantibestemmelserne medfører ikke, at garantiperioden forlænges, eller at en ny garantiperiode
træder i kraft. Udskiftede dele tilhører DKB. Kun hvis et defekt produkt byttes til et nyt, påbegyndes en ny garantiperiode.
Der kan inden for rammerne af denne garanti ikke gøres yderligere krav gældende mod garantiyderen. Dine krav på grundlag af øvrige rets-
grundlag udelukkes eller indskrænkes dog ikke herved (se også afsnit 1).
4. Udelukkelse
I følgende tilfælde ydes der ikke garanti:
•	 Almindelig slitage ved formålsbestemt brug, især på almindelige sliddele som tragt, flammetag, brænder, termometer, tænding og batteri,
elektrode, tændingskabel, gasslange, gastrykregulator, varmelegeme, reflektor, alu-beskyttelsesfolie, grill- eller kulrist eller kulbakke, antæn-
dingsrist samt drypbakke.
•	 Skader på emaljen ved brugte produkter, såfremt fejlen ikke bevisligt allerede var tilstede inden første ibrugtagning.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes ukyndig eller ikke formålsbestemt brug, navnlig på grund af tilsidesættelse af brugsanvisningen, sikkerheds-
anvisningerne eller drifts-/vedligeholdelsesanvisningerne (f.eks. indendørs brug af OUTDOOR-produkter, skader pga. mangelfuld montage,
ukyndig rengøring af den emaljerede overflade på tragten eller grillristen, manglende gennemførelse af en tæthedstest, såfremt denne
anbefales i brugsanvisningen, brug af skadelige kemikalier, ikke formålsbestemt brug osv.).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes indgreb eller reparationer ved personer, der ikke er autoriseret af DKB.
•	 Fejl og/eller skader pga. ødelæggende vejrforhold (f.eks. hagl eller lynnedslag).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes chikanøs, forsætlig eller uagtsom beskadigelse, der ikke er forårsaget af DKB.
•	 Fejl og/eller skader, der er opstået under transporten til køberen, for så vidt, at transporten ikke er foranlediget af garantiyderen.
•	 Fejl og/eller skader som følge af force majeure.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes slitage ved professionel brug i erhvervsmæssigt øjemed (f.eks. brug på hoteller eller inden for gastronomi).
5. Afvikling af garantien
I garantitilfælde bedes du så hurtigt som muligt henvende dig hos os eller hos en af vores autoriserede forhandlere (en forhandlerliste finder
du på www.outdoorchef.com) og ud over din adresse, så vidt det er muligt, give oplysning om produkt/produktdel, købskvittering, serienummer
og artikelnummer (begge dele finder du på datamærkaten på dit produkt, se første afsnit i brugsanvisningen). Du er desuden velkommen til at
beskriv manglen vha. et foto. Aflever produktet til forhandleren eller hos os (bring in-garanti), så vi kan kontrollere garantisagen. Hvis din garanti
er berettiget, erstatter vi de nødvendige og påkrævede transport- og forsendelsesomkostninger, i modsat fald returnerer vi produktet for din
regning.
Det registrerede varemærke OUTDOORCHEF repræsenteres af følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postboks | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
*	 Se en forhandlerliste på vores hjemmeside på OUTDOORCHEF.COM
**	
Serienummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill
(se første afsnit i denne BRUGSANVISNING).

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef P-420 E Minichef +.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef P-420 E Minichef +

Har du et spørgsmål om Outdoorchef P-420 E Minichef + men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef P-420 E Minichef +. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef P-420 E Minichef + så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.