Outdoorchef Montreux 570 G 2015 manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef Montreux 570 G 2015 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Montreux 570 G 2015
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Indonesisk

Indholdsfortegnelse

Side: 3
OUTDOORCHEF.COM
4
DE
EN
FR
NL
IT
ES
PT
DA
FI
Bedienungsanleitung	6
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Gas-Kugelgrill
in Betrieb nehmen.
User Guide	 15
Please read these instructions carefully before using your OUTDOORCHEF Gas Kettle
Barbecue.
Mode d’emploi	 24
Avant la première mise en service de votre gril sphérique à gaz OUTDOORCHEF, lisez les
informations suivantes attentivement.
Gebruiksaanwijzing	33
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw ­
OUTDOORCHEF gaskogelbarbecue in
gebruik neemt.
Istruzioni per l’uso	 42
Leggere attentamente le presenti istruzioni in tutte le loro parti prima di mettere in funzione il
barbecue sferico a gas OUTDOORCHEF.
Guía del usuario	 51
Lea con atención estas instrucciones antes de encender su barbacoa redonda de gas
OUTDOORCHEF.
Manual do utilizador	 60
Leia com atenção estas instruções antes de utilizar o barbecue a gás OUTDOORCHEF.
Brugsanvisning	69
Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF
gaskuglegrill i brug.
Käyttöohje	78
Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin otat OUTDOORCHEF-kaasupallogrillin käyttöön.
Side: 68
69
Brugsanvisning
VIGTIGT FOR DIN SIKKERHED
Enhver, som betjener grillen, skal kende antændingsprocessen og overholde den. Børn må ikke betjene grillen. Monteringsanvisningerne fra
opbygningsvejledningen skal nøje følges. En ukorrekt montering kan have farlige følger.
Anbring aldrig antændelige væsker og materialer henholdsvis reservegasflasker i nærheden af grillen. Opstil aldrig grillen eller gasflasken/-erne i
lukkede rum uden ventilation.
Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din gaskuglegrill i brug. Grillen må kun bruges udendørs og skal stå med en
sikkerhedsafstand på mindst 1.5 m fra brændbare genstande.
GASFLASKER
•	 Der må kun sættes gasflasker med en maksimal gasvægt på 7.5 kg på gulvpladen. Placer flasken på den anviste plads, se
OPBYGNINGSVEJLEDNINGEN.
•	 Den medfølgende flaskerem eller passende gasflaskeholder bruges til at fastgøre gasflasken. Sørg også for, at der ikke er utætte
forskruninger. (Ill. 2A)
•	 Gennemfør en KONTROL AF TÆTHED inden brug og hver gang, gasflasken er blevet udskiftet.
•	 Gasflasker må ikke udsættes for en temperatur på mere end 50° C og må aldrig opbevares i et lukket rum eller i kældre.
•	 Bemærk og overhold de sikkerhedsforskrifter, som er angivet på de gasflasker, som benyttes.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Denne brugsanvisning skal opbevares af ejeren og altid være let at få fat i.
Tænd grillen iht. kapitel SÅDAN TÆNDER DU GRILLEN.
•	 Brug kun grillen udendørs.
•	 Brug aldrig grillen under et halvtag.
•	 Lad aldrig grillen være uden opsyn, når den er i brug.
•	 BEMÆRK: Nogle dele af grillen kan blive meget varme. Sørg derfor for, at grillen er uden for små børns rækkevidde.
•	 Flyt ikke grillen, når den er i brug.
•	 Skub ikke griller, der har styreruller, hen over ujævnt underlag eller høje kanter.
•	 Hav en sikkerhedsafstand på 1,5 m til brændbare materialer.
•	 Brug beskyttelseshandsker, når du rører ved varme dele.
•	 Når du er færdig med at grille, skal gasreguleringsknappen altid sættes på , og der skal lukkes for gastilførslen på gasflasken.
•	 Ved skift af gasflasken skal gasreguleringsknappen stå på , og gastilførslen på gasflasken skal være lukket. VIGTIGT: Der må ikke være
antændingskilder i nærheden.
VIGTIGT:
Du bedes straks skrive gaskuglegrillens serienummer på bagsiden af denne brugsanvisning.
Nummeret står på datamærkaten, der afhængig af grillmodellen befinder sig på grillstellet
eller på bundpladen.
Artikelnummeret og navnet på din gaskuglegrill står på dit Welcome Card, der ligger i doku-
mentmappen.
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav
gældende. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
Typ:
PIN 0063 BP 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich
00632014
Made in China
Cat.I =30mbar
3 B/P
DK NO NL SE LU
=28-30/37mbar
Cat.I
3+
GB FR BE ES IT CH
30/37 mbar
PT
FI
Butane / Propane
G30 / G31
CZ RO
PL
Serial No.:
Article No.:
one main burner: Qn= Total rate SQn=
Side burner: Qn=
30/37 mbar
30/37 mbar
LOGIN CARD
DA
Side: 69
OUTDOORCHEF.COM
70
•	 Efter tilslutning af en ny gasflaske kontrolleres forbindelsen i henhold til vejledningen KONTROL AF TÆTHED.
•	 Hvis der er mistanke om utætheder, sættes gasreguleringsknappen på , og der lukkes for gastilførslen på gasflasken. Få de gasførende
dele kontrolleret af en gasfagmand.
•	 Hvis der er skader eller tegn på slitage på gasslangen, skal den straks udskiftes. Slangen skal være fri for knæk og uden revner. Glem ikke
at lukke for gasreguleringsknappen og gastilførslen, før du fjerner slangen.
•	 Udskift slangen og gastrykregulatoren efter en brugstid på tre år efter købsdatoen. Sørg for, at gastrykregulatoren og slangen er i overens-
stemmelse med de pågældende EN-standarder.
•	 Gasslangens anbefalede længde er 90 cm og må ikke overstige 150 cm.
•	 Bloker aldrig det store runde luftindsugningshul ved karrets bund eller de 6 luftslidser i låget. Ventilationsåbningerne i gasflaskerummet må
under ingen omstændigheder være lukket eller dækket.
•	 Der må ikke foretages nogen form for ændringer af gashanen, tændingssikringen, brænderen eller andre dele af grillen. Hvis der er mistanke
om fejl, skal du henvende dig til en fagmand.
•	 Grillen leveres med den passende gasslange og gastrykregulator. Gasslangen skal under alle omstændigheder holdes væk fra grillens varme
udvendige flader. Slangen må ikke snos. Ved grillmodeller med en slangeføring skal slangen fastgøres i denne føring.
•	 Slange og regulator opfylder de nationale regler og EN-standarderne.
•	 Hvis der ikke opnås fuld styrke, og der er mistanke om, at gastilførslen er tilstoppet, skal du henvende dig til en gasfagmand.
•	 Brug kun grillen på et fast og sikkert underlag.
•	 Stil aldrig grillen på trægulve eller andre brændbare flader, når den er i brug. Hold grillen på sikker afstand af brændbare materialer.
•	 Undgå et temperaturchok for pladen i tilfælde af griller med granitplader.
•	 Opbevar ikke grillen i nærheden af let antændelige væsker eller materialer.
•	 Hvis grillen skal overvintre i et rum, skal gasflasken altid fjernes. Den bør altid opbevares udendørs på et godt ventileret sted, som børn ikke
har adgang til.
•	 Stil grillen et så vindstille sted som muligt, inden den tages i brug.
•	 Når grillen ikke bruges, skal den, efter den er helt afkølet, beskyttes mod udefrakommende påvirkninger ved hjælp af et betræk. Betræk
købes hos din grillforhandler.
•	 For at undgå fugt anbefaler vi at fjerne betrækket efter regn.
KONTROL AF TÆTHED
ADVARSEL: Under tæthedskontrollen må der ikke være antændingskilder i nærheden. Dette gælder også rygning. Kontroller aldrig tætheden
med en brændende tændstik eller en åben flamme, og foretag altid kontrollen udendørs
1.	 Gasreguleringsknappen skal stå på .
2.	 Luk op for gastilførslen på regulatoren, og påfør med en pensel en sæbeopløsning af 50 % flydende sæbe og 50 % vand på alle gasførende
dele (forbindelsen på gasflasken/gastrykregulatoren/gasslangen/ gasindgangen/forbindelsen på ventilen). Du kan også bruge en spray til
lækagesøgning. (Ill. 2B)
3.	 Hvis der dannes bobler i sæbeopløsningen, er det tegn på utætheder. VIGTIGT: Grillen må først bruges, når alle utætheder er udbedret. Luk
for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Utæthederne udbedres ved at stramme forbindelserne, såfremt dette er muligt, eller udskifte de defekte komponenter.
5.	 Gentag trin 1 og 2.
6.	 Kontakt din gasforhandler, hvis utæthederne fortsat består.
BEMÆRK: Udfør en KONTROL AF TÆTHED, hver gang gasflasken er blevet tilsluttet eller udskiftet, og når grillsæsonen starter.
Side: 70
71
FORKLARING PÅ SYMBOLERNE PÅ BETJENINGSKONSOLLEN
KUGLENS BRÆNDER-SYSTEM
Modeller med en ringbrænder (Ill. 1A)
Ringbrænderen kommer op på trin den højeste effekt og på den laveste effekt.
Modeller med to ringbrænd (Ill. 1B)
Den store ringbrænder kommer op på trin den højeste effekt og på den laveste effekt. Denne er beregnet til anvendelse i
temperaturområdet middel og høj.
Den lille ringbrænder er beregnet til madlavning ved lave temperaturer og kan kun reguleres i begrænset omfang. Forskellen mellem og er
ikke synlig. Den lille ringbrænder når op på en temperatur på ca. 100 til 120° C.
Brænder-system ved den ekstra grillflade på VENEZIA 570 G (Ill. 1C)
De to brændere er ens. De kommer op på trin den højeste effekt og på den laveste effekt. De er beregnet til anvendelse i
temperaturområdet middel og høj.
INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING
1.	 Rengør alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer.
2.	 Kontroller alle gasførende dele som beskrevet i kapitlet KONTROL AF TÆTHED. Dette gælder også, når din gaskuglegrill er leveret i
monteret tilstand fra forhandleren.
3.	 Lad grillen brænde i ca. 20–25 minutter på trin .
Varmetrin og tænding
	 	: Fra position
	 	: lav effekt
	 	: middel effekt
	 	: fuld effekt
	 	: Tænding
	 	: Tænder
Placering af EASY FLIP-tragten
Direkte position for EASY FLIP-tragten
Indirekte position for EASY FLIP-tragten
Side: 71
OUTDOORCHEF.COM
72
SÅDAN TÆNDER DU
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange og gastrykregulator er monteret korrekt. (Følg vejledningen i kapitlet KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grill-låget. BEMÆRK: Tænd aldrig for grillen, når låget er lukket.
3.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
4 a.	Modeller med en ringbrænder:
Tryk på gasreguleringsknappen, og drej den mod uret hen på trin . Tryk på den sorte tændingsknap, og hold den inde, indtil gnisten
kommer, og gassen brænder. (Ill. 1D)
4 b. Modeller med to ringbrændere og separat tændingshoved:
Tryk på gasreguleringsknappen på den store ringbrænder, og drej den mod uret hen på trin .
Tryk på den sorte tændingsknap, og hold den inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder.
Eller tryk på gasreguleringsknappen på den lille ringbrænder (venstre hoved), og drej den mod uret hen på trin .
Tryk på den sorte tændingsknap, og hold den inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder. (Fig. 1E)
4 c. Modeller med to ringbrændere uden separat tændingshoved:
Tryk på gasreguleringsknappen på den store ringbrænder, og drej den mod uret hen på trin .
Hold gasreguleringsknappen inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder. (Fig. 1F)
Eller tryk på gasreguleringsknappen på den lille ringbrænder (venstre hoved), og drej den mod uret hen på trin .
Hold gasreguleringsknappen inde, indtil gnisten springer over, og gassen brænder.
5.	 Hvis gassen ikke brænder inden for 3 sekunder, stilles gasreguleringsknappen på . Vent to minutter, så den uforbrændte gas kan
bortventileres. Gentag herefter punkt 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde grillen i tre forsøg, skal årsagerne findes (som beskrevet i kapitlet UDBEDRING AF FEJL).
SÅDAN TÆNDER DU CITY 420 G
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange og gastrykregulator er monteret korrekt. (Følg vejledningen i kapitlet KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grill-låget. BEMÆRK: Tænd aldrig for grillen, når låget er lukket.
3.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på gasreguleringsknappen, og drej den mod uret hen på trin . Aktiver den røde tændingsknap flere gange, indtil gassen
brænder. (Ill. 1G)
5.	 Hvis gassen ikke brænder inden for 3 sekunder, stilles gasreguleringsknappen på . Vent to minutter, så den uforbrændte gas kan
bortventileres. Gentag herefter punkt 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde grillen i tre forsøg, skal årsagerne findes (som beskrevet i kapitlet UDBEDRING AF FEJL).
SÅDAN TÆNDER DU DEN EKSTRA GRILLFLADE TIL VENEZIA 570 G
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange og gastrykregulator er monteret korrekt. (Følg vejledningen i kapitlet KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Fjern granit-beklædningen på den ekstra grillflade, og placer den under sidehylden i den beregnede holder. BEMÆRK: Tænd aldrig for gril-
len, når granit-beklædningen er lukket.
3.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på den højre eller venstre gasreguleringsknap, og drej den mod uret hen på trin . Tryk på tændingsknappen, og hold den inde,
indtil gnisten kommer, og gassen brænder. (Ill. 1H)
5.	 Hvis gassen ikke brænder inden for 3 sekunder, stilles gasreguleringsknappen på . Vent to minutter, så den uforbrændte gas kan bortventileres.
Gentag herefter punkt 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde brænderen til den ekstra grillflade i tre forsøg, skal årsagerne findes (som beskrevet i kapitlet
UDBEDRING AF FEJL).
7.	 Følg punkt 4 for at tænde den anden brænder.
8.	 Læg først granitpladen over, når den ekstra grillflade er helt kølet ned.
Side: 72
73
EASY FLIP-TRAGTSYSTEMET OMDANNER EN GRILL TIL TO
	 Nøgleelementet i OUTDOORCHEF-gaskuglegrillen hedder EASY FLIP-tragt og afspejler
OUTDOORCHEF-ingeniørernes innovationskunst.
EASY FLIP-tragten gør det muligt at ændre varmefordelingen fra direkte til indirekte inden for nogle få sekunder. På samme tid forhindrer den
som intelligent beskyttelsesværn den skadelige fedtflammebrand og uønskede røgudvikling.
Et enkelt håndelag er nok til at skifte fra direkte til indirekte grillning, madlavning og bagning: Vend ganske enkelt EASY FLIP-tragten.
BRUGSANVISNING TIL GASKUGLEGRILLEN
Så nemt er det:
9.	 Sæt EASY FLIP-tragten i den ønskede position. BEMÆRK: Brug varmebestandige handsker for at ændre på tragtens position, mens grillen
er tændt.
10.	Vælg om nødvendigt det pågældende tilbehør.
1
1.	 Lad grillen brænde i ca. 10–15 minutter på trin med lukket låg
12.	 Sæt altid gasreguleringsknappen på når du er færdig med at grille. Luk derefter for gastilførslen på gasflasken. Flaskehanen skal også
lukkes, når flasken er tom.
DIREKTE VARME INDIREKTE VARME
Ved direkte grillning og madlavning Ved indirekte grillning, madlavning og bagning
arbejder du med en høj temperatur, som er
koncentreret omkring risten. Eksempelvis til et smukt
grillmønster på bøffen
fordeler varmen sig på ensartet vis i den
lukkede grillkugle. Perfekt til f.eks. dampkogning
af grøntsager eller langsom mørning af stegen.
Side: 73
OUTDOORCHEF.COM
74
Tips og tricks
Med indirekte varme
Større stege eller hele kyllinger: Ved hjælp af EASY FLIP-tragten er det ikke længere nødvendigt at vende større stykker kød under
grillningen. Gasbrænderens varme stiger op ad grillkuglens indersider og fordeles på ensartet vis i hele kuglen. Læg grillmaden på
den forvarmede grillrist, og luk låget. Der skal altid være lidt afstand mellem de enkelte stykker kød. Ved at lukke låget brunes grill-
maden fra alle sider, og stegen forbliver saftig.
Intet må overlades til tilfældigheder ved større stykker: Derfor anbefaler vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK–kernetemperatur-
måleapparatet til perfekte resultater.
Med direkte varme
Mindre stykker kød såsom bøffer, koteletter og pølser: Grillmaden placeres på den forvarmede grillrist i midten og steges kort ved
åbent låg. Herefter lægges grillmaden ud til siden, varmen reduceres til og steges færdigt ved lukket låg.
For at opnå et optimalt resultat for det korttidsstegte kød anbefaler vi støbejernspladen fra OUTDOORCHEF
Med det rigtige tilbehør bliver det endnu sjovere med din OUTDOORCHEF. Uanset om du vil grille, stege eller bage: Giv frit løb for din
kreativitet og lysten til at eksperimentere.
Alle tilbehørsdele til din grill findes på OUTDOORCHEF.COM
Se OUTDOORCHEF-grilltidstabellen for de enkelte produkter på OUTDOORCHEF.COM
GRILLNING PÅ DEN EKSTRA FLADE
Lad grillen brænde ved fuld varme i ca. 10 minutter. Læg grillmaden på grillristen, og reguler temperaturen efter behov – .
EFTER GRILLNINGEN
1.	 Sæt gasreguleringsknappen på alle brændere på .
2.	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
3.	 Lad grillen køle helt af, før den rengøres.
4.	 Sæt det passende betræk over grillen.
RENGØRING
Mellem de enkelte grillninger skal der kun udføres en let rengøring, da det meste fedt enten er fordampet eller ledt ned i opsamlingsskålen.
Lad grillen brænde i ca. 10 minutter ved fuld effekt, hvis den er meget beskidt. Brug en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster) til at
rengøre tragten og risten.
Brug OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER til de andre dele og til grundig rengøring. Du kan enten bruge en skuresvamp af nylon og
sæbevand til at fjerne løse rester.
VIGTIGT: Lad grillen tørre fuldstændigt på trin efter enhver grundig rengøring (slukning).
RENGØRING AF DEN EKSTRA GRILLFLADE PÅ VENEZIA 570 G
Mellem de enkelte grillninger skal der kun udføres en let rengøring, da det meste fedt enten er fordampet eller ledt ned i opsamlingsskålen. Brug
en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster) til at rengøre grillristen.
Du kan til slut trække opsamlingsskålen ud og rengøre den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
VIGTIGT: Hvis du bruger rengøringsmidler, skal grillen bagefter tørre godt igennem. Tørringen accelereres ved at tænde grillen og lade den
brænde nogle minutter på højeste trin.
Side: 74
75
BRUG AF OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIGTIGT: Grillen må ikke være tændt, når man bruger OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Bær handsker for at beskytte hænderne og
helst også briller. Sprøjt rengøringsmidlet på grillen eller tilbehøret, mens det stadig er lidt varmt, og lad det virke i 15–30 min. Sprøjt midlet på
igen ved snavsede flader, skyl med rigelige mængder vand, og lad delene tørre.
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse af grillen garanterer perfekt funktion.
•	 Kontroller alle gasførende dele mindst to gange årligt og hver gang, grillen ikke har været i brug i længere tid. Edderkopper og andre insekter
kan forårsage tilstopninger, som skal fjernes, før grillen tages i brug.
•	 Hvis grillen jævnligt bliver skubbet rundt på ujævne overflader, skal du fra tid til anden kontrollere, at alle skruer stadig er skruet fast i.
•	 Hvis du ikke bruger grillen i en længere periode, bør du gennemføre en KONTROL AF TÆTHED, før du tager den i brug igen. Hvis du er i
tvivl om noget, skal du henvende dig til din gasleverandør eller forhandleren.
•	 For at undgå korrosionsskader bør alle metaldele smøres ind i olie, før grillen stilles til side for en længere periode.
•	 Når grillen ikke har været i brug længe, og mindst en gang i løbet af grillsæsonen, bør du kontrollere gasslangen for revner, knæk og andre
skader. En beskadiget gasslange skal udskiftes med det samme som beskrevet i kapitlet SIKKERHEDSANVISNINGER.
•	 For at du kan få længst mulig glæde af din grill, anbefaler vi følgende:
•	 Behandl alle trædele én gang årligt med en træolie – dette forhindrer ridser.
•	 Beskyt din grill mod udefrakommende påvirkninger efter fuldstændig nedkøling med et passende OUTDOORCHEF-betræk.
•	 For at forhindre fugt anbefaler vi at fjerne betrækket efter regn. Betræk købes hos din grillforhandler.
UDBEDRING AF FEJL
Brænderen vil ikke tænde:
•	 Kontroller, om gastilførslen på gasflasken er åbnet.
•	 Kontroller, om der er nok gas i flasken.
•	 Kontroller, om der springer gnister fra elektroden til brænderen.
Ingen gnist:
•	 Kontroller, at batteriet er lagt rigtigt i (for grill med elektrisk tænding).
•	 Afstanden mellem brænder og elektrode må kun være 5–8 mm.
•	 Kontroller, om ledningerne på den elektriske tænding og elektroden er sat i og sidder korrekt.
•	 Sæt et nyt batteri (type AAA, LR03, 1.5 Volt) i den elektriske tænding (for grill med elektrisk tænding).
Hvis du ikke kan tænde grillen med disse tiltag, skal du kontakte din forhandler.
GARANTIBESTEMMELSER
1.	Garanti
	 Med købet af dette OUTDOORCHEF-produkt hos en autoriseret forhandler får du ud over produktet en 3-årig producentgaranti fra DKB
Household Switzerland AG („DKB“) i henhold til nærværende bestemmelser.
	 Garantien gælder udelukkende mangler som følge af materielle og/eller produktionsfejl ved korrekt anvendelse.
2.	Fremgangsmåde
	 Kontroller straks produktet for mangler og dets funktion efter modtagelse. Hvis det købte produkt mod forventning skulle have en mangel,
skal følgende fremgangsmåde overholdes (bring-in garanti):
•	 Henvend dig inden for 30 dage fra opdagelse af manglen til din forhandler* med produkt/produktdel, købskvittering, serienummer og
artikelnummer**
•	 Beskriv situationen ved hjælp af det købte produkt/produktdel eller et billede
•	 Efter kontrol af manglen ved forhandleren eller DKB træder den gratis garanti i kraft i henhold til punkt 3 (under forbehold pålægges
den private førstekøber transport- og forsendelsesomkostningerne)
*	 Se en forhandlerliste på vores hjemmeside på OUTDOORCHEF.COM
**	 Seriennummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill (se det første afsnit i denne BRUGSANVISNING).
Side: 75
OUTDOORCHEF.COM
76
3.	Garanti
DKB's producentgaranti løber fra købsdatoen og gælder for den private førstekøber. Garantien kan kun gøres gældende mod forevisning af den
originale købskvittering.
Garantiydelsen sker efter DKB's egen vurdering ved istandsættelse, udskiftning af mangelfulde dele, udskiftning af produktet eller en
prisnedsættelse, såfremt produktets funktion ikke er påvirket. Det er ikke muligt at træde tilbage fra købet i tilfælde af garantisager. Der kan ikke
gøres krav gældende om et erstatningsprodukt i reparationstiden.
En garantisag medfører hverken en forlængelse eller nystart af garantiens løbetid. Udskiftede dele overgår til DKB's ejendom. Ved udskiftning af
produktet starter garantiens løbetid på ny.
Garantifristerne er følgende:
•	 3 år ved den emaljerede kugle (underdel og låg) mod rust
•	 3 år ved den emaljerede grillrist mod rust eller smeltning
•	 3 år ved alle dele af rustfrit stål mod rust eller smeltning
•	 2 år ved alle andre produktions-/materielle fejl
•	 Garantien ved skader i emaljen gælder udelukkende inden for en meddelelsesfrist på 30 dage fra købsdatoen. Denne gælder kun ved nye
apparater, som stadig er ubenyttede.
4.	Udelukkelse
Garantien bortfalder ved følgende mangler, som ikke er materielle eller produktionsfejl i henhold til bestemmelserne:
•	 Almindelig slitage ved korrekt brug.
•	 Defekter og/eller skader som følge af forkert, ukorrekt brug eller brug, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne, samt som
følge af ukorrekt installation, montering og reparationsforsøg ved ikke-autoriserede personer.
•	 Defekter og/eller skader som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen eller drifts-/vedligeholdelsesanvisningerne (eksempelvis
beskadigelser som følge af mangelfuld montering eller ukorrekt rengøring af emaljerede overflader på tragten eller grillristen, manglende
gennemførelse af tæthedskontrollen osv.).
•	 Ujævnheder, farveforskelle i emaljen og mindre fejl (såsom produktionsbetingede trykpunkter på den nederste lågkant eller ophæng).
•	 Farveændringer og beskadigelser af produktet (f.eks. af farveoverfladen) som følge af vejrmæssige påvirkninger (inkl. hagl), ukorrekt (ikke
vejrbestandig) opbevaring af produktet eller ukorrekt anvendelse af kemikalier.
•	 Rust- og rustfilmdannelse som følge af vejrmæssige påvirkninger eller ukorrekt anvendelse af kemikalier.
•	 Fejl, som ikke synligt påvirker den korrekte brug eller anvendelse af produktet.
•	 Generelt for sliddele såsom grillrist, tragt, brænder, termometer, tænding og batteri, elektrode, tændingskabel, gasslange, gastrykregulator,
varmeelement, reflektor, beskyttelsesfolie af aluminium eller kulrist
•	 Defekter og/eller skader som følge af ændringer, anvendelse til andre formål eller forsætlige beskadigelser.
•	 Defekter og/eller skader som følge af ukorrekt vedligeholdelse eller reparation.
•	 Defekter og/eller skader som følge af manglende gennemførelse af jævnlig vedligeholdelse.
•	 Defekter og/eller skader, som er opstået i forbindelse med den oprindelige transport.
•	 Defekter og/eller skader som følge af force majeure.
•	 Defekter og/eller skader som følge af slitage i forbindelse med professionel brug (hotelvirksomhed, restaurationsvirksomhed, arrangementer
osv.).
DKB udelukker andre kundekrav end dem, der er beskrevet i disse garantibestemmelser, såfremt der ikke foreligger en tvingende lovmæssig
forpligtelse eller et tvingende lovmæssigt krav. Dette gælder navnlig også i forhold til krav på skadeserstatning som følge af manglende
overholdelse, erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste og transportskader, som ikke er blevet meddelt forhandleren inden for en frist på
30 dage fra modtagelse af produktet.
OUTDOORCHEF-produkterne undergår en kontinuerlig videreudvikling. Der kan således forekomme ændringer af produkterne uden forudgående
meddelelse herom.
Det registrerede mærke OUTDOORCHEF repræsenteres ved følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Schweiz
www.dkbrands.com
Side: 76
77
TEKNISKE INFORMATIONER
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G /
VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt
- lille brænder	 1.20 kW
- stor brænder	 8.50 kW
Gasforbrug	 702 g/h
28–30/37 mbar
- Dyse lille brænder	 0.55 mm/markering: BF
- Dyse stor brænder	 1.47 mm/markering: BT
50 mbar
- Dyse lille brænder	 0.48 mm/markering: AF
- Dyse stor brænder 	 1.27 mm/markering: AT
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maksimalt tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet	 Propan maks. 7.5 kg
LEON 570 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 8.50 kW
Gasforbrug 	 612 g/h
Dyse (28-30/37 mbar)	 1.47 mm/markering: BT
Dyse (50 mbar) 	 1.27 mm/markering: AT
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maksimalt tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet	 Propan maks. 7.5 kg
AMBRI 480 G / DELTA 480 G / PORTO 480 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 5.40 kW
Gasforbrug 	 389 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 1,15 mm/markering: BN
Dyse (50 mbar) 	 1,02 mm/markering: AN
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Maksimalt tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet	 Propan maks. 7.5 kg
CITY 420 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 4.30 kW
Gasforbrug 	 315 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 1.02 mm/markering: BL
Dyse (50 mbar) 	 0.88 mm/markering: AH
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Anbefalede gasflasker	 Butan maks. 13 kg
	 Propan maks. 10.5 kg
Sidebrænder
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 3.80 kW
Gasforbrug 	 276 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm/markering: BK
Dyse (50 mbar) 	 0.85 mm/markering: AG
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Ekstra grillflade VENEZIA 570 G
CE	0063BT3928
Gas	 Propan/butan 30/31
Styrke	 8.60 kW
Gasforbrug 	 630 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm/markering: BK
Dyse (50 mbar) 	 0.88 mm/markering: AH
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Kategorier
I3B/P (30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Elektrisk tænding
Til at drive den elektriske tænding kræves et batteri (type AAA,
(LR03), 1.5 Volt).
Henvisning vedrørende temperaturvisningen
Visningsafvigelsen i forhold til termometret kan være på +/– 10 %.
Hjemmeside
Find yderligere oplysninger, tips og tricks, opskrifter og alt, hvad
der er værd at vide om OUTDOORCHEF-produkterne,
på OUTDOORCHEF.COM
Side: 134
OUTDOORCHEF.COM
135
135

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef Montreux 570 G 2015.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef Montreux 570 G 2015

Har du et spørgsmål om Outdoorchef Montreux 570 G 2015 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef Montreux 570 G 2015. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef Montreux 570 G 2015 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.