Outdoorchef City 420 E manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef City 420 E below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: City 420 E
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk

Indholdsfortegnelse

Side: 52
53
Brugsanvisning
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF elektriske kuglegrill i brug.
ELEKTRISK KUGLEGRILL
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden du tager din OUTDOORCHEF elektriske kuglegrill i brug.
Tilsidesættelse af de i denne brugsanvisning anførte sikkerhedshenvisninger, advarsler og forholdsregler kan resultere i meget alvorlige og
endda dødelige kvæstelser eller materiel skade forårsaget af brand eller eksplosion.
1.	 Varmeslange
2.	 Udskiftelig alu-beskyttelsesfolie
3.	 Varmereflektor
4.	 Fedtbakke
5.	 Temperaturstyring
6.	 Hovedafbryder
VIGTIGT: Elektrisk stød
For dette produkt gælder følgende nominelle værdier: 230 volt, 50/60Hz.
Ydelse: 2000 W
DA
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav
gældende. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
LOGIN CARD
VIGTIGT:
Du bedes straks skrive serienummer på din elektriske kuglegrill
på bagsiden af denne brugsanvisning. Nummeret står under
temperaturstyringen og på emballagen.
Artikelnummeret og navnet på din elektriske kuglegrill står på dit
Welcome Card, der ligger i dokumentmappen.
1
2
3
4
5
6
Side: 53
OUTDOORCHEF.COM
54
SIKKERHEDSHENVISNINGER
ADVARSEL:
•	 Brug ikke trækul eller andet brændstof til denne grill. Det kan forårsage brand. Ilden kan beskadige grillen og bevirke, at den bliver usikker i brug.
•	 Grillen må kun bruges udendørs.
•	 Undgå kontakt med brændbare genstande/materialer som papir, klude, kemikalier osv. ved grillen, og stil aldrig grillen i nærheden af let
antændelige genstande/materialer som forhæng, skillevæge, træ, hø, tørre buske el.l.
•	 Tilslut og brug kun grillen iht. oplysningerne på typeskiltet.
•	 Brug kun grillen, når netledningen, stikkontakten og selve grillen ikke viser tegn på beskadigelse. Kontroller dette inden hver brug. Tilslut altid
varmelegemet til temperaturstyringen, inden du sætter netledningen i stikkontakten. Symbolet „UP“ ved varmelegemet skal være synlig.
•	 Tilslut kun grillen til en jordet stikkontakt.
•	 Tag ikke grillen i brug, hvis stikkontakten er beskadiget.
•	 Forvis dig om, at der i samme kredsløb ikke er tilsluttet enheder med højt strømforbrug, mens grillen er i brug.
•	 Træk stikket efter hver grillning eller hvis der opstår fejl. VIGTIGT: Træk i stikket og ikke i netledningen.
•	 VIGTIGT: Netledningen må ikke klemmes eller skure mod skarpe kanter, og den skal kontrolleres med jævne mellemrum.
•	 Netledningen på denne grill kan ikke udskiftes. Hvis det beskadiges, skal grillen kasseres.
•	 Beskyt netledningen mod varme genstande.
•	 Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
•	 Brug kun grillen på en vandret og stabil flade.
•	 Flyt ikke grillen, mens den er i brug.
•	 Lad ikke grillen stå uden opsyn, mens den er i brug.
•	 VIGTIGT: Dele af grillen kan blive meget varme. Derfor må små børn og kæledyr ikke opholde sig i nærheden af grillen.
•	 Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med grillen.
•	 Grillen er ikke beregnet til, at den kan bruges af personer (inkl. børn), der har begrænsede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner,
medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller har fået anvisninger om, hvordan grillen bruges.
•	 Brug beskyttelseshandsker, når du rører ved varme komponenter.
•	 Grillen er varm i nogen tid efter at den er slukket. Vær opmærksom på, at du ikke bliver skoldet og at du ikke lægger ting på grillen. Brandfare.
•	 Der skal være en minimumsafstand på 3 m mellem grill og vandbassiner som pools eller damme, således at der ikke kan sprøjtes på grillen
eller den kan falde i vandet.
•	 Brug ikke grillen, når det regner, da den er et elektrisk apparat.
•	 For at undgå fare, må reparationer kun foretages af de officielle forhandleres og servicepartners kundeservice.
•	 Ingen af producenten leverede originale dele må ændres.
•	 Hvis det er nødvendigt, brug kun jordede forlængerledninger med mindst 10 A (230 V) strømstyrke (ledningsdiameter mindst 1.5 mm) og
vær opmærksom på, at man ikke kan snuble over ledningen og at grillen ikke kan væltes.
•	 Brug en muligst kort forlængerledning.
•	 Sæt aldrig 2 eller flere forlængerledninger sammen.
•	 Læg ikke netledningen hen over befærdede arealer.
•	 Grillen, varmelegemet og netledningen må ikke nedsænkes i vand ellen anden væske, når de skal rengøres: Fare for kvæstelser, ild og
elektrisk stød.
•	 Træk straks netstikket, hvis grillen bliver våd. Grib ikke ned i vandet.
•	 Inden du afmonterer varmelegemet, træk altid netstikket.
•	 Drej også ved korte afbrydelser i brug temperaturstyringen og hovedafbryderen på , „O“.
•	 Drej også ved korte afbrydelser i brug temperaturstyringen på .
•	 Når der grilles, skal fedtbakken altid være isat grillen.
•	 Rengør fedtbakken med jævne mellemrum.
•	 Opbevar ikke grillen udendørs.
•	 Lad grillen køle helt af efter brug, inden du rengør den eller sætter den på plads.
•	 Brug ikke grillen som varmeapparat eller til at tørre vådt tøj.
•	 Brug ikke grillen indendørs eller til almindelig madlavning.
•	 Stikflammer må ikke slukkes med vand. Sluk grillen. Træk netledningen og vent, indtil grillen er kølet af.
•	 Kontroller altid, at stikkontakten har den korrekte spænding (230 V). Desuden skal stikkontakten være egnet til en enhed med en ydelse på 2200 watt.
•	 Brug altid kun grillen iht. beskrivelserne i denne brugsanvisning. Al anden brug, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, kan forårsage
brand, elektriske stød eller andre kvæstelser eller skader.
Side: 54
55
•	 Denne grill overholder de tekniske standarder og sikkerhedsregler for elektriske enheder.
•	 Brug ikke grillen, hvis ledningen eller stikket på temperaturstyringen er defekt. Henvend dig til din forhandler, hvis du har brug for en ny
temperaturstyring. Temperaturstyringen er specielt konstrueret til denne grill..
FORDELE VED OUTDOORCHEF ELEKTRISK KUGLEGRILL
•	 Din OUTDOORCHEF kuglegrill er en innovation indenfor elektriske grillere. EASY REFLECT folien sikrer en jævn varmefordeling og ved
behov også grillning ved høje temperatere på op til 300° C.
•	 Neddryppende fedt og marinader fordamper på alu-beskyttelsesfolien og giver grillmaden dens typiske grillsmag.
•	 En udskiftelig alu-beskyttelsesfolie beskytter EASY REFLECT mod neddryppende grillvæske.
•	 Grillmadens neddryppende væske opsamles i fedtbakken.
•	 Den trinløse varmeregulering gør det også muligt at tilberede mad ved lave temperaturer (roastbeef, stege osv.).
DRIFT
•	 Grillen er ikke beregnet til at blive betjent af børn.
•	 Lad aldrig din OUTDOORCHEF elektriske grill stå uden opsyn, når den er i brug.
•	 Ingen af producenten leverede originale dele må ændres.
•	 Enhver ændring af grillen kan være farlig.
•	 Se efter, om ledning, stik og varmelegemeregulator er beskadiget eller slidte, inden du starter grillen.
•	 Når grillen tages i brug første gang, kan der opstå en let brandlugt. Det skyldes afbrænding af varmelegemets resterende smøremiddel.
Det påvirker ikke grillens sikkerhed.
•	 For at undgå en brand eller elektrisk stød, skal nye elektriske kredsløb eller stikkontakter altid monteres af en autoriseret elektriker.
•	 Forkert jordede stikkontakter kan forårsage elektrisk stød.
•	 Undgå så vidt muligt at bruge en forlængerledning. Hvis brugen af en forlængerledning er nødvendig, vælg den kortest mulige. Forbindelser
må ikke ligge på jorden og skal holdes tørt. Lad ikke ledningen hænge hen over et hjørne af bordpladen, således at den udgør en snublefare
eller at børn trækker i ledningen. Brug kun forlængerledninger, der er tilladt til udendørs brug.
•	 Rens grillristen og grillkammeret efter hver brug.
•	 Stil din elektriske kuglegrill på et jævnt, stabilt underlag for at forhindre, at den vælter. VIGTIGT: Sæt ikke grillen på, under eller i nærheden
af varmefølsomme eller let antændelige genstande.
•	 OUTDOORCHEF elektrisk grill er ikke beregnet til indbygning i fritidskøretøjer, campingvogne og/eller både!
•	 Hele grillkammeret opvarmes stærkt under brug. Hav altid grillen under opsyn. Fjern alt brændbart materiale i en omkreds på 60 cm.
•	 Kontroller inden hver brug, om der har samlet sig fedt i fedtbakken. Fjern fedtet for at undgå stikflammer.
•	 For at undgå elektrisk stød, må du ALDRIG nedsænke stik, ledning, varmelegeme eller temperaturstyring i vand eller andre væsker.
•	 Ledninger må ikke komme i nærheden af varme overflader.
•	 Hold grillfladen fri for antændelige gasser og væsker (benzin, alkohol el.lign.) og for andet antændeligt materiale.
•	 Når grillen er i brug, skal den stå på et jævnt og stabilt underlag, og der må ikke være brændbart materiale i nærheden.
•	 Træk nedledningen helt ud inden brug. Undgå, at ledningen kommer i berøring med grillkammer eller -låg.
•	 Vask alle dele, som kommer i berøring med fødevarer.
•	 Flyt ikke OUTDOORCHEF elektrisk grill, mens du griller eller mens grillen stadig er varm.
Side: 55
OUTDOORCHEF.COM
56
IDRIFTTAGNING
•	 Inden du tilslutter grillen til strømforsyningen, kontroller, om netspændingen er i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet.
•	 Sæt netstikket i en jordet stikkontakt (230 V). VIGTIGT: Klem ikke netledningen. Lad ikke ledningen hænge løs, og vær opmærksom på, at
man ikke kan snuble over den.
•	 Denne OUTDOORCHEF elektriske grill er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
INDEN GRILLNINGEN
•	 Rengør grillristen inden første grillning.
•	 Vær opmærksom på, at netledningen ikke er tilsluttet.
•	 Vær opmærksom på, at ledningen ikke kommer i berøring med den varme grill eller med grilllåget.
•	 Sæt fedtbakken i den dertil beregnede plads i kuglen.
•	 Læg alu-beskyttelsesfolien på EASY REFLECT og sæt den ind i grillen.
•	 Udskift beskyttelsesfolien på EASY REFLECT, når den er fyldt med fedtaflejringer.
•	 Isæt varmelegemet; skiltet „UP“ (opad), der befinder sig på varmelegemet, skal være synlig. Vær opmærksom på, at varmelegemets
tværafstivninger befinder sig i de pågældende udsparinger, og at varmelegemet er faldet helt i hak.
•	 Isæt grillristen.
•	 Læg låget på.
TEMPERATURSTYRINGEN
	
0
I :	 Hovedafbryder position O / I = grillen tændes og slukkes
	
ON
OFF :	 Temperaturstyring: Position OFF / ON
	 :	Funktionsvalg-tast
	 :	Funktionsvalg-tast
Position 1 = 70–90° C
Position 2 = 150–170° C
Position 3 = 170–190° C
Position 4 = 230–250° C
Position 5 = 250–280° C
Position 6 = 280–310° C
Position 7 = 310–350° C
VIGTIGT: Funktionen „7“ bruges kun til kraftig bruning og må kun bruges UDEN LÅG. Hvis låget lukkes, kan det føre til overophedning.
	 :	Kontrollampe:
•	 a.	 Når kontrollampen blinker, opvarmes grillen.
•	 b.	 Når kontrollampen lyser konstant, har grillen opnåede den ønskede temperatur.
1 2 3 4 5 6 7
ON
OFF
0
I
Side: 56
57
BETJENING AF GRILLEN
1.	 Forvis dig om, at varmelegemet er isat korrekt.
2.	 Sæt netstikket i den jordede stikkontakt.
3.	 VIGTIGT: Grillen skal være tilsluttet via en fejlstrøms-beskyttelseskontakt (FI-kontakt) med en nominel fejl på maks. 30 mA.
4.	 Sæt hovedafbryderen på „I“.
5.	 Sæt temperaturstyringen på „ON“.
6.	 Den grønne kontrollampe på trin 1 begynder at blinke og angiver derved, at varmelegemet opvarmes.
7.	 Væg efter behov den ønskede temperatur på temperaturstyringen med piletasterne < eller > fra trin 1–7 og opvarm grillen ved lukket låg,
indtil den grønne kontrollampe lyser konstant og dermed angiver, at den ønskede temperatur er nået. Opvarmningen varer 10–15 minutter,
alt efter trin og vejrlig.
8.	 Vælges trin 7, varmer grillen konstant. VIGTIGT: Grill KUN MED ÅBENT LÅG i denne position.
9.	 Vejret kan muligvis kræve en tilpasning ved hjælp af temperaturstyringen for at holde den rigtige grilltemperatur.
Tips og tricks
•	 Med denne elektriske kuglegrill fra OUTDOORCHEF kan du grille (med og uden låg) og koge (med låg). HENVISNING: For at undgå en
overophedning, må denne grill ikke tildækkes med faste eller fleksible materialer som f.eks. aluskåle, alufolier eller andre varmebestandige
materialer. Brug af disse genstande eller materialer på grillristen nedsætter grillens sikkerhed og kan beskadige den voldsomt.
•	 Med det rette tilbehør har du endnu mere glæde af din OUTDOORCHEF. Uanset, om du griller eller koger: Kun din fantasi sætter grænsen.
Alle tilbehørsprodukter til din grill finder du på OUTDOORCHEF.COM
EFTER GRILLNINGEN
•	 Drej temperaturstyringen på „OFF“.
•	 Sæt hovedafbryderen på „O“.
•	 Træk altid netstikket, når grillen ikke er i brug. Grillen er kun afbrudt fra strømtilførslen, når netstikket er trukket ud af stikkontakten. Træk i
selve stikket og ikke i netledningen.
•	 Rens grillristen og fedtbakken efter hver brug. Lad grillen køle helt af, inden du rengør den.
RENGØRING
•	 Inden du påbegynder rengøringen, drej temperaturstyringen på „OFF“.
•	 Sæt hovedafbryderen på „O“.
•	 Træk netstikket ud af stikkontakten og lad grillen køle helt af.
•	 VIGTIGT: Nedsænk aldrig grill og varmelegemer med netledningen i vand, og rens dem aldrig under rindende vand. Undgå, at elektriske
komponenter kommer i berøring med vand.
•	 Tør varmelegemer af med en fugtig klud og tør dem med en blød, tør klud. VIGTIGT: Brug ingen skarpe eller ridsende rengørings- og
opløsningsmidler for at rense den elektriske kuglegrill.
•	 Rens risten med en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster). Brug ikke skarpe genstande eller aggressive rensemidler.
•	 Vask fedtbakken med sæbevand.
•	 Det meste af fedtet fordamper eller drypper på alu-beskyttelsesfolien og bortledes således til fedtbakken. Udskift derfor beskyttelsesfolien
på EASY REFLECT med jævne mellemrum, dog senest, når den er fyldt med fedtaflejringer. VIGTIGT: En tør alu-beskyttelsesfolie bevirker,
at undervarmen udvikler sig bedre og at grillresultatet bliver bedre!
•	 Til rengøring af de øvrige dele samt til en grundigere rengøring brug en nylonsvamp og sæbevand til at fjerne alle løse rester. Brug også
gerne ovnrens. VIGTIGT: Tænd grillen på trin 6 og lad den tørre godt igennem efter hver grundigere rengøring, fordi de fleste ovnrens har en
stærk lugt.
Side: 57
OUTDOORCHEF.COM
58
VEDLIGEHOLDELSE
•	 Netledningen skal med jævne mellemrum kontrolleres for tegn på beskadigelse. Brug ikke grillen, hvis ledningen er beskadiget.
•	 Udskift med jævne mellemrum alu-beskyttelsesfolien på varmereflektoren, således at undervarmen kan udvikle sig og fedt og fedtrester
bedre kan bortledes.
•	 Inden længere opbevaring skal alle metaldele olieres for at undgå korrosionsskader
•	 For at sikre grillen en lang levetid anbefales det at beskytte den med et OUTDOORCHEF betræk, når grillen er helt kølet af. For at undgå
fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet.
•	 Betræk kan købes hos din grillforhandler.
LAGRING OG/ELLER IKKE-BRUG
Når du ikke bruger din OUTDOORCHEFelektriske kuglegrill, drej hovedafbryderen på „O“. Træk netledningen ud af stikkontakten og
opbevar den indendørs.
BORTSKAFFELSE
En udtjent grill kan gratis afleveres hos forhandleren for sagkyndig bortskaffelse. En grill med farlige defekter skal straks kasseres og det
skal sikres, at den ikke længere kan bruges. Bortskaf ikke en sådan grill sammen med almindelig husholdningsaffald. Aflever den til en
genbrugsstation til speciel affaldshåndtering.
GARANTIBESTEMMELSER
1.	Garanti
Ved køb af dette produkt fra OUTDOORCHEF hos en autoriseret forhandler har du ud over produktet i henhold til indeværende bestemmelser
fået en producentgaranti fra DKB Household Switzerland AG („DKB“) med gyldighed på op til 3 år.
Garantien omfatter udelukkende afhjælpning af mangler, der opstår ved korrekt anvendelse, og som beviseligt kan henføres til materiale- og/
eller fabrikationsfejl.
2.	Fremgangsmåde
Du bedes straks efter modtagelsen kontrollere, at produktet fungerer korrekt og er uden mangler. Skulle der mod forventning være mangler
ved produktet, bedes du følge nedenstående fremgangsmåde (bring-in-garanti):
•	 Henvend dig inden for 30 dage efter, at du har opdaget manglen, til forhandleren*, og medbring produktet / produktdelen, købskvitteringen
samt serienummer og artikelnummer**
•	 Beskriv fejlen ved at fremvise det defekte produkt / den defekte produktdel eller et foto
•	 Den gratis garanti iht. pkt. 3 træder i kraft, så snart forhandleren eller DKB har kontrolleret manglen (med forbehold påhviler transport- og
forsendelsesomkostningerne den oprindelige slutkøber)
3.	 Garantiens omfang
DKBs produktgaranti begynder ved købsdatoen og gælder for den oprindelige slutkøber. Garantien kan kun gøres gældende ved fremvisning
af den originale købskvittering.
Garantien ydes iht. DKBs skøn som reparation, udskiftning af defekte dele, levering af et nyt produkt eller som en prisnedsættelse, hvis
enhedens funktion ikke er forringet. Påberåbelse af garantien medfører ikke mulighed for ophævelse af købskontrakten. Kunden har ikke
krav på et erstatningsprodukt, mens det defekte produkt repareres.
En udførelse af ydelser iht. garantibestemmelserne medfører ikke, at garantiperioden forlænges, eller at en ny garantiperiode træder i kraft.
Udskiftede dele tilhører DKB. Hvis et defekt produkt byttes til et nyt, påbegyndes en ny garantiperiode.
Garantiperioderne er som følger:
•	 3 år på den emaljerede kugle (nederste del og låg) mod gennemrustning
•	 3 år på den emaljerede grillrist mod gennemrustning eller gennembrænding
•	 3 år på alle dele i rustfrit stål mod gennemrustning eller gennembrænding
•	 2 år for alle øvrige fabrikations-/materialefejl
•	 For skader i emaljen gælder garantien kun, såfremt garantikravet fremføres inden for 30 dage fra købsdatoen. Garantien gælder kun for nye,
ubrugte produkter.
*	 Du finder en liste over forhandlere på vores hjemmeside OUTDOORCHEF.COM
**	 Serienummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill (se ELEKTRISK KUGLEGRILL)
Side: 58
59
4.	Undtagelser
I de følgende tilfælde er der ikke tale om mangler, dvs. materiale- eller fabrikationsfejl iht. de foreliggende bestemmelser, eller mangelsbeføjelser:
•	 Almindelig slitage ved korrekt anvendelse af produktet.
•	 Fejl og/eller skader som følge af forkert, uforsvarlig eller ikke-formålsbestemt brug eller uhensigtsmæssig installation, montering og
reparationsforsøg af uautoriserede personer.
•	 Fejl og/eller skader på grund af tilsidesættelse af brugsanvisningen eller drifts- og vedligeholdelseanvisningerne (f.eks. beskadigelser
grundet forkert montering eller uhensigtsmæssig rengøring af den emaljerede overflade på tragten eller grillristen, manglende udførelse af
tæthedskontroller osv.)
•	 Ujævnheder, farveafvigelser på emaljen samt mindre fejl (f.eks. produktionsrelaterede støttepunkter på nederst lågkant eller på
ophængningsdele).
•	 Misfarvninger og beskadigelse af produktet (f.eks. af farveoverfladen) på grund af vejrforholdene (inkl. hagl), uforsvarlig opbevaring af
produktet (dvs. uden beskyttelse mod vejret) eller uforsvarlig anvendelse af kemikalier.
•	 Dannelse af rust og flyverust på grund af vejrforholdene eller uforsvarlig anvendelse af kemikalier.
•	 Fejl, som ikke mærkbart forringer den formålsbestemte anvendelse af produktet eller produktets funktioner.
•	 Generelt for sliddele som grillrist, tragt, brændere, termometer, tænding og batteri, elektrode, tændingskabel, gasslange, gastryksregulator,
varmelegeme, reflektor, alu-beskyttelsesfolie og kulrist.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes ændringer, ukorrekt brug eller bevidst beskadigelse.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes uhensigtsmæssig vedligeholdelse og reparation.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes manglende udførelse af den rutinemæssige vedligeholdelse.
•	 Fejl og/eller skader, som er opstået ved den oprindelige transport.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes force majeure.
•	 Fejl og/eller skader, som skyldes slitage ved erhvervsmæssig anvendelse (hoteldrift, restaurationsbranche, arrangementer osv.).
DKB udelukker alle kundekrav, der ikke nævnes udtrykkeligt i de foreliggende garantibestemmelser, medmindre der kan gøres obligatoriske,
retmæssige forpligtelser eller erstatningsansvar gældende. Dette gælder også i særlig grad i forhold til erstatningskrav, der skyldes misligholdelse,
kompensation for skader, der er et resultat af en mangel, tabt fortjeneste og transportskader, der ikke er indberettet hos forhandleren inden
for en frist på 30 dage efter modtagelse af produktet.
OUTDOORCHEF arbejder konstant på at udvikle og forbedre sine produkter. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre produkterne uden
forudgående varsel.
Det registrerede varemærke OUTDOORCHEF repræsenteres af følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postboks
8052 Zürich – Schweiz
www.dkbrands.com
WEBPAGE
Flere oplysninger, tips og tricks, opskrifter og yderligere informationer om OUTDOORCHEF produkterne
finder du på OUTDOORCHEF.COM
Brugsanvisning elektrisk kuglegrill
2014_Art-Nr. 19.140.04

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef City 420 E.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef City 420 E

Har du et spørgsmål om Outdoorchef City 420 E men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef City 420 E. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef City 420 E så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.