Outdoorchef Australia 455 G manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef Australia 455 G below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Australia 455 G
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Indonesisk

Indholdsfortegnelse

Side: 43
OUTDOORCHEF.COM
44
BRUGSANVISNING
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden du tager din OUTDOORCHEF gasgrill i brug.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager produktet i brug. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige
oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
VIGTIG FOR DIN SIKKERHED
Enhver, som betjener grillen, skal kende antændingsprocessen og overholde den. Børn må ikke betjene grillen.
Monteringsanvisningerne fra opbygningsvejledningen skal nøje overholdes. En uforsvarlig montage kan være farlig.
Anbring aldrig antændelige væsker og materialer eller reservegasflasker i nærheden af grillen. Opstil aldrig grillen eller gasflasken/-flaskerne i lukkede
rum uden ventilation.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager din gasgrill i brug. Grillen må kun bruges udendørs, og der skal være en sikkerhedsafstand
på mindst 1.5 m til brændbare genstande.
GASFLASKER
Der må kun sættes gasflasker med en maks. nettovægt på 7.5 kg
(uden flaske) på bundpladen. Sæt flasken på den anviste plads, se
opbygningsvejledningen. Vær opmærksom på, at der ikke er utætte
forskruninger.
Gennemfør inden brug og efter hvert gasflaskeskift en
KONTROL AF TÆTHED.
Gasflasker må ikke udsættes for en temperatur på mere end 50° C
og må aldrig opbevares i et lukket rum eller kælderværelse. Læs og
overhold sikkerhedsforskrifterne på gasflaskerne.
BEMÆRK: Kontroller, om pressostaten og gasflasken er godkendt i
dit land. Anvend kun gasflasker, der overholder den korrekte standard.
På grund af forskellige tætningssystemer er det ikke muligt at opnå en
tæt skrueforbindelse, hvis pressostat- og gasflaskesystemerne ikke
passer sammen. Denne utæthed kan medføre, at den udstrømmende
gas pludselig kan antænde, hvis den kommer i forbindelse med gnister
eller åben ild. Vi anbefaler af sikkerheds- og garantiårsager altid at
kontrollere gasgrillerne inden køb og om nødvendigt at tilpasse/få
tilpasset pressostat og gasslange til det pågældende land.
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
VIGTIGT:
Du bedes straks skrive gasgrillens serienummer på bagsiden af denne brugsanvisning. Nummeret
står på datamærkaten, der afhængig af grillmodellen befinder sig på grillstellet eller på bundpladen.
Artikelnummeret og navnet på din gasgrill står på dit Welcome Card, der ligger i dokumentmappen.
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav gældende.
Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
LOGIN CARD
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28,
8052 Zürich - Switzerland
Created by
ANB
Realised by
GOT
Version date
09.07.2015
Replace Page 1 of 1
File Nr.
PM
File name
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
Label size 45x105
16.06.2014
50 mbar
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632017
Cat.I3 B/P
3+
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
30/37 mbar
Cat.I
Made in China
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
Made in China
00137
37
da
Side: 44
45
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Denne brugsanvisning skal opbevares af ejeren og altid være let tilgængeligt.
Tænd grillen iht. kapitlet SÅDAN TÆNDER DU GRILLEN.
•	 „Kun til udendørs brug“
•	 „Læs venligst brugsanvisningen, før du tager produktet i brug“
•	 „ADVARSEL: Tilgængelige dele kan være meget varme. Sørg for, at grillen er uden for børns rækkevidde.“
•	 „Når grillen er i brug, må den ikke stå i nærheden af brændbart materiale“
•	 „Flyt ikke grillen, mens den er i brug“
•	 „Luk for gastilførslen på gasflasken, når du er færdig med at bruge grillen“
•	 Brug aldrig grillen under et halvtag.
•	 Skub ikke griller, der har styrehjul, hen over ujævnt underlag eller høje kanter.
•	 Tjek, at drypbakken under brug altid er helt lukket og er i hak.
•	 Brug beskyttelseshandsker, når du rører ved varme komponenter.
•	 Når du er færdig med at grille, drej altid gasreguleringsknappen på og luk for gastilførslen på gasflasken.
•	 Når du skifter gasflasken, vær opmærksom på, at gasreguleringsknappen står på og at gastilførslen på gasflasken er lukket.
VIGTIGT: Der må ikke være antændingskilder i nærheden
•	 Når en ny gasflaske er blevet tilsluttet, kontroller samlingen iht. vejledningen under KONTROL AF TÆTHED.
•	 Hvis der er en risiko for utætte dele, drej gasreguleringsknappen på og luk for gastilførslen på gasflasken. Få kontrolleret de gasførende
dele hos forhandleren.
•	 Hvis gasslangen er beskadiget eller hvis der er tegn på slitage, skal den straks udskiftes. Slangen skal være fri for knæk og uden revner.
Husk at lukke for gasreguleringsknappen og gastilførslen, før du fjerner slangen.
•	 Udskift slangen og gastrykregulatoren efter en brugstid på 3 år fra købsdatoen. Vær opmærksom på, at gastrykregulatoren og slangen
opfylder de pågældende EN normer.
•	 Den anbefalede længde på gasslangen er 90 cm og må ikke overskride 150 cm.
•	 Bloker aldrig luftindsugningshullerne i selve grillen eller luftslidserne i låget. Ventilationsåbningerne i gasflaskerummet må under ingen
omstændigheder lukkes eller tildækkes.
•	 „Der må ikke foretages ændringer ved produktet“ Hvis der er mistanke om fejl, henvend dig til en fagmand.
•	 Grillen leveres med passende gasslange og gastrykregulator. Gasslangen skal altid holdes på afstand af
•	 grillens varme ydersider. Slangen må ikke snos. Ved grillmodeller med slangeføring skal slangen altid sættes fast i denne føring.
•	 Slange og regulator opfylder de nationale bestemmelser og EN normerne.
•	 Hvis der ikke opnås fuld styrke og der er mistanke om, at gastilførslen er tilstoppet, bør du henvende dig til en gasfagmand.
•	 Brug kun grillen på et fast og sikkert underlag. Stil aldrig grillen på et trægulv eller andre brændbare flader, når den er i brug. Hold grillen på
sikker afstand af brændbare materialer.
•	 Undgå at udsætte evt. granitplader på grillen for temperaturchok.
•	 Opbevar ikke grillen i nærheden af let antændelige væsker eller materialer.
•	 Hvis grillen skal overvintre i et rum, skal gasflasken altid fjernes. Den bør altid opbevares udendørs på et godt ventileret sted, som børn ikke
har adgang til.Sæt altid grillen et sted, hvor der er læ, inden du tager den i brug.
•	 Når grillen ikke bruges, bør den, efter at den er kølet helt af, beskyttes med et betræk. Betræk kan købes hos din grillforhandler.
•	 For at undgå fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet.
Side: 45
OUTDOORCHEF.COM
46
KONTROL AF TÆTHED
ADVARSEL: Under tæthedskontrollen må der ikke være antændingskilder i nærheden. Dette gælder også rygning. Kontroller aldrig tætheden med
en brændende tændstik eller en åben flamme, og foretag altid kontrollen udendørs.
1.	 Gasreguleringsknappen skal stå på .
2.	 Åbn for gastilførslen på regulatoren og påfør med en pensel en sæbeopløsning af 50 % flydende sæbe og 50 % vand på alle gasførende
dele (forbindelsen på gasflasken/gastrykregulatoren/gasslangen/gasindgangen/forbindelsen på ventilen). Du kan også bruge en spray til
lækagesøgning.
3.	 Hvis der dannes bobler i sæbeopløsningen, er det tegn på utætheder. VIGTIGT: Grillen må først bruges, når alle utætheder er udbedret. Luk
for gastilførslen på gasflasken.
4.	 Hvis det er muligt, kan du udbedre utæthederne ved at efterspænde samlingerne, ellers udskift de defekte dele.
5.	 Gentag trin 1 og 2.
6.	 Hvis utæthederne ikke kan repareres, kontakt din gasfagmand.
HENVISNING: Gennemfør en KONTROL AF TÆTHED efter hver tilslutning eller udskiftning af gasflasken og i starten af hver grillsæson.
ORKLARING AF SYMBOLERNE PÅ BETJENINGSPANELET
INDEN FØRSTE BRUG
1.	 Vask alle dele, som kommer i berøring med fødevarer.
2.	 Kontroller alle gasførende dele som beskrevet i kapitlet KONTROL AF TÆTHED. Gennemfør også denne kontrol, hvis din gasgrill blev
leveret monteret fra forhandleren.
3.	 Lad grillen brænde i ca. 20–25 minutter på trin .
4.	 Vær opmærksom på, at fedtbakken er skubbet ind til anslag. Dette gælder også ved normal grillning.
Temperaturtrin og tænding
	 	: Off position
	 	: lav styrke
	 	: middel styrke
	 	: fuld styrke
	 	: Tænding
	 	: Tænder
Side: 46
47
SÅDAN TÆNDER DU
HENVISNING: Det er ikke nødvendigt, at alle brændere er i brug hele tiden. Antallet af brændere er afhængig af tilberedelsesmåden og mængden
af grillmad.
SÅDAN TÆNDER DU HOVEDBRÆNDERNE
(AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G /
AUSTRALIA 455 G)
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange, gastrykregulator og gasflaske er monteret korrekt og er tætte. (Følg vejledningen i kapitlet
KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grilllåget. VIGTIGT: Tænd aldrig grillen, mens låget er lukket.
3.	 Åbn gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på gasreguleringsknappen og drej den modsat urets retning til trin . Tryk på den sorte tændknap og hold den nede, til gnisten
springer over, og gassen brænder.
5.	 Hvis gassen ikke tænder inden for 3 sekunder, drej gasreguleringsknappen på . Vent 2 minutter, til den uforbrændte gas er fordampet.
Gentag derefter punkt 2 til 4.
6.	 Hvis det ikke lykkes at tænde grillen i 3 forsøg, skal årsagen findes (som beskrevet i afsnittet AFHJÆLPNING AF FEJL).
7.	 Brænderne skal tages i brug fra venstre til højre.
SÅDAN TÆNDES SIDEBRÆNDEREN
(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange, gastrykregulator og gasflaske er monteret korrekt og er tætte. (Følg vejledningen i kapitlet
KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Fjern granitafdækningen på sidebrænderen og anbring den under den højre sidehylde i den dertil beregnede holder (gælder for AUSTRALIA 455 G)
eller åbn afdækningen ved sidebrænderen (gælder for AUSTRALIA 325 G og AUSTRALIA 425 G).
3.	 VIGTIGT: Tænd aldrig grillen, når granitafdækningen eller afdækningen er lukket.
4.	 Åbn gastilførslen på gasflasken.
5.	 Tryk på gasreguleringsknappen med påskriften SIDE BURNER og drej den modsat urets retning til trin . Tryk på tændknappen og
hold den nede, til gnisten springer over, og gassen brænder.
6.	 Hvis gassen ikke tænder inden for 3 sekunder, drej gasreguleringsknappen på . Vent 2 minutter, til den uforbrændte gas er fordampet.
Gentag derefter punkt 2 til 4.
7.	 Hvis det ikke lykkes at tænde sidebrænderen i 3 forsøg, skal årsagen findes (som beskrevet i afsnittet AFHJÆLPNING AF FEJL).
8.	 Læg først granitafdækningen på sidebrænderen, når den er helt afkølet (gælder kun for model AUSTRALIA 455 G) eller luk afdækningen
(gælder for modellerne AUSTRALIA 325 G og AUSTRALIA 425 G).
SÅDAN TÆNDER DU INFRARØDBRÆNDEREN (POWER BURNER PÅ AUSTRALIA 455 G)
VIGTIGT: Det er forbudt at bruge infrarødbrænderen med lukket låg.
1.	 Kontroller, at alle forbindelser mellem gasslange, gastrykregulator og gasflaske er monteret korrekt og er tætte. (Følg vejledningen i kapitlet
KONTROL AF TÆTHED).
2.	 Åbn grilllåget. VIGTIGT: Tænd aldrig grillen, når låget er lukket, og læg aldrig grillpladen på infrarødbrænderen. Det kan misfarve låget og
deformere grillpladen.
3.	 Åbn gastilførslen på gasflasken.
4.	 Tryk på gasreguleringsknappen med påskriften POWER BURNER og drej den modsat urets retning til trin . Tryk på tændknappen og
hold den nede, til gnisten springer over, og gassen brænder.
5.	 Hvis gassen ikke tænder inden for 3 sekunder,
6.	 drej gasreguleringsknappen på . Vent 2 minutter, til den uforbrændte gas er fordampet. Gentag derefter punkt 2 til 4.
7.	 Hvis det ikke lykkes at tænde infrarødbrænderen i 3 forsøg, skal årsagen findes (som beskrevet i afsnittet AFHJÆLPNING AF FEJL).
Side: 47
OUTDOORCHEF.COM
48
OUTDOORCHEFS AUSTRALSKE GRILLSYSTEM
Australien er kendt for sin fremragende barbecue. A-LINE fra OUTDOORCHEF er lige så fremragende. Den tilbyder pålidelige kvalitetsproduk-
ter.
På det robuste stel, der er nemt at manøvrere med, er der god arbejdsplads. De uopslidelige støbejernsbrændere holder på varmen og fordeler den
jævnt i grillkammeret. Takket være det integrerede termometer kan temperaturen hele tiden kontrolleres, og de flammetag, der er specielt udviklet til
dette grillsystem, beskytter grillmaden mod fedtbrande.
BRUGSANVISNING FOR DEN AUSTRALSKE GRILL MED GAS
Så let er det:
1.	 Opvarm grillen ved lukket låg i ca. 10 minutter på trin .
2.	 Læg grillmaden på hhv. grillristen eller grillpladen og indstil temperaturen efter eget ønske – .
3.	 ANBEFALING: Med kun lidt grillmad anbefaler vi, at der kun tændes for én brænder. Grillning med lukket låg reducerer grilltiden og gasforbruget.
4.	 Stil efter grillningen altid gasreguleringsknappen på . Luk for gastilførslen på gasflasken. Hanen skal lukkes, selv om flasken er tom.
GRILLNING MED INFRARØDBRÆNDEREN
1.	 Opvarm grillen ved ÅBENT LÅG i ca. 5 minutter på trin .
2.	 Læg maden på risten. Infrarødbrænderen egner sig til hurtig bruning og korttidsstegt kød.
3.	 VIGTIGT: Det er forbudt at bruge infrarødbrænderen med lukket låg og at anbringe grillpladen over infrarødbrænderen. Det kan misfarve
låget og deformere grillpladen.
4.	 Stil efter grillningen altid gasreguleringsknappen på . Luk for gastilførslen på gasflasken. Hanen skal lukkes, selv om flasken er tom.
Med det rette tilbehør har du endnu mere glæde af din OUTDOORCHEF. Kun din fantasi sætter grænsen.
Alle tilbehørsprodukter til din grill finder du på OUTDOORCHEF.COM
EFTER GRILLNINGEN
1. 	 Stil gasreguleringsknappen på alle brændere på .
2. 	 Luk for gastilførslen på gasflasken.
3. 	 Lad grillen afkøle helt og rengør den.
4. 	 Dæk grillen til med det passende betræk.
DIREKT VARME INDIREKT VARME
Direkte grillning og kogning: Læg grillmaden over de
tændte brændere
Ved indirekte grillning, kogning og bagning:
Læg grillmaden i midten, luk låget og
tænd kun de to yderste brændere.
Side: 48
49
RENGØRING
Der kræves kun meget lidt rengøring mellem hver grillning, da det meste fedt enten fordamper eller ledes ned i drypbakken.
Brug en grillbørste med messingbørster til at rengøre grillristen og grillpladen (ikke stålbørster).
For at foretage en grundig rengøring, brug OUTDOORCHEF GRILLRENS. Du kan ligeledes bruge en nylonsvamp og sæbevand til at fjerne løse
rester.
Tag grillristen og grillpladen af og rengør støbejernsbrænderne.
Infrarødbrænderen skal ikke rengøres, da fedtet straks brænder væk under grillningen.
Til sidst kan du trække drypbakken ud og rengøre den med OUTDOORCHEFs BBQ CLEANER.
VIGTIGT: Hvis du bruger rengøringsmidler, skal grillen bagefter tørre godt igennem. For at fremskynde tørringen kan du tænde grillen og lade den
brænde nogle minutter med åbent låg på trin .
BRUG AF OUTDOORCHEF BBQ CLEANER
VIGTIGT: Grillen må ikke være i brug, når du bruger OUTDOORCHEF BBQ CLEANER. Brug beskyttelsesbriller og -handsker. Spray grillen eller
tilbehøret grundigt, mens de stadig er varme, og lad det virke i 15–30 minutter. Spray beskidte flader igen, skyl dem grundigt med vand og lad dem
tørre. ADVARSEL: OUTDOORCHEF GRILLRENS må ikke bruges på pulvercoatede flader.
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse af grillen sikrer en upåklagelig funktion. Kontroller alle gasførende dele mindst to gange om året og efter længere tids
opbevaring. Edderkopper og andre insekter kan forårsage forstoppelser, som skal fjernes inden brug.
Hvis grillen tit flyttes i ujævnt terræn, skal du fra tid til anden kontrollere, at alle skruer sidder fast.
Hvis du ikke skal bruge grillen i en længere periode, bør du inden næste brug gennemføre en KONTROL FOR TÆTHED. Hvis du er i tvivl om noget,
kontakt venligst din gasleverandør eller forhandleren.
Inden længere opbevaring skal alle metaldele olieres for at undgå korrosionsskader
Efter længere tids opbevaring og mindst én gang i løbet af grillsæsonen bør du kontrollere gasslangen for revner, knæk og andre beskadigelser.
En beskadiget gasslange skal straks udskiftes som beskrevet i kapitlet SIKKERHEDSHENVISNINGER.
For at du kan have glæde af din grill rigtig længe, anbefaler vi, at du, efter at grillen er kølet helt af, beskytter den med et passende OUTDOORCHEF
betræk.
For at undgå fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet. Betræk kan købes hos din grillforhandler.
AFHJÆLPNING AF FEJL
Brænderen tænder ikke:
•	 Kontroller, om der er tændt for gasflaskens gastilførsel.
•	 Forvis dig om, at der er nok gas i flasken.
•	 Kontroller, om der springer gnister fra elektroden over til brænderen.
Ingen gnist:
•	 Forvis dig om, at batteriet er indsat korrekt (ved griller med elektrisk tænding).
•	 Afstanden mellem brænder og elektrode må kun være 5-8 mm.
•	 Kontroller, om ledningerne ved den elektroniske tænding og elektroden er isat og sidder fast.
•	 Indsæt et nyt batteri (type AA, LR02, 1.5 volt) i den elektriske tænding (ved griller med elektrisk tænding).
•	 Hvis du ikke kan tage grillen i brug efter at have fulgt de ovenstående anvisninger, bedes du kontakte din forhandler.
FORBRUGERGARANTI
1. Garanti og forhold til købers øvrige rettigheder.
Med købet af dette OUTDOORCHEF-produkt hos en autoriseret forhandler får du som privat slutkunde (”forbruger”) en producentgaranti fra
DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Producentgarantien sikrer dine garantikrav over for garantiyderen iht. denne aftale. Garantikravene gælder ud over dine øvrige kontraktlige eller
lovmæssige rettigheder. Disse øvrige rettigheder udelukkes eller begrænses ikke af denne garanti. Du kan derfor ligeledes gøre dine øvrige
kontraktlige eller lovmæssige krav gældende over for den forpligtede part. Således berøres eksempelvis krav iht. loven om produktansvar ikke
af denne garanti. Som køber vil det desuden navnlig fortsat være mulig at gøre kontraktlige mangelsbeføjelser gældende over for sælgeren.
Således kan eksempelvis en eventuel ophævelse af købskontrakten kun gøres gældende over for sælgeren, og ikke som et led i denne garanti
over for DKB.
Side: 49
OUTDOORCHEF.COM
50
2. Parterne og garantiforudsætninger
DKB er garantiyder. Enhver slutkunde, der har købt et nyt produkt hos en autoriseret forhandler til private formål, er garantiberettiget. Købet skal
dokumenteres ved fremvisning af kvitteringen. Der er tale om køb til private formål, hvis produktet er købt af en naturlig person til formål, der i
overvejende grad ikke kan tilordnes personens erhvervsmæssige aktivitet.
Hvis der opstår et garantikrav, skal du inden for to måneder gøre det gældende over for garantiyderen. Ellers er det ikke muligt at gøre garanti-
krav gældende. For åbenlyse mangler starter denne udelukkelsesfrist ved køb af produktet. DKB anbefaler, at du efter købet straks kontrollerer
produktet for mangler.
3. Omfang
Garantien gælder fra købsdatoen og ydes i følgende tilfælde, såfremt der ikke foreligger en udelukkelsesgrund iht. afsnit 4:
•	 3 år på den emaljerede kugle (underdel og låg) mod gennemrustning.
•	 3 år på den emaljerede grillrist mod gennemrustning eller gennembrænding.
•	 3 år ved alle dele i rustfrit stål mod rust eller smeltning.
•	 Fejl i emaljen inden første ibrugtagning.
•	 2 år ved alle andre produktions-/materielle fejl.
Følgende, der er uden betydning for funktionen og med rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, gælder ikke som mangler: Ujævn­
heder, farveafvigelser på emaljen samt mindre fejl (f.eks. produktionsrelaterede støttepunkter på nederst lågkant eller på ophængningsdele).
Ved et garantikrav udskifter og erstatter DKB efter eget valg de beskadigede eller mangelfulde dele eller hele produktet. For så vidt det med
rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, kan produktet også udskiftes til en sammenlignelig og nyere model, f.eks. en efterfølgende
model. For så vidt, at produktets funktion ikke forringes af en mangel og det med rimelighed må kunne accepteres af for dig som kunde, kan du
i stedet for en reparation også tilbydes en rimelig økonomisk erstatning.
I garantiens afviklingsperiode (kontrol og eventuel udskiftning) kan der over for DKB ikke gøres krav på et erstatningsprodukt eller anden form
for erstatning. En udførelse af ydelser iht. garantibestemmelserne medfører ikke, at garantiperioden forlænges, eller at en ny garantiperiode
træder i kraft. Udskiftede dele tilhører DKB. Kun hvis et defekt produkt byttes til et nyt, påbegyndes en ny garantiperiode.
Der kan inden for rammerne af denne garanti ikke gøres yderligere krav gældende mod garantiyderen. Dine krav på grundlag af øvrige rets-
grundlag udelukkes eller indskrænkes dog ikke herved (se også afsnit 1).
4. Udelukkelse
I følgende tilfælde ydes der ikke garanti:
•	 Almindelig slitage ved formålsbestemt brug, især på almindelige sliddele som tragt, flammetag, brænder, termometer, tænding og batteri,
elektrode, tændingskabel, gasslange, gastrykregulator, varmelegeme, reflektor, alu-beskyttelsesfolie, grill- eller kulrist eller kulbakke, antæn-
dingsrist samt drypbakke.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes ukyndig eller ikke formålsbestemt brug, navnlig på grund af tilsidesættelse af brugsanvisningen, sikkerheds-
anvisningerne eller drifts-/vedligeholdelsesanvisningerne (f.eks. indendørs brug af OUTDOOR-produkter, skader pga. mangelfuld montage,
ukyndig rengøring af den emaljerede overflade på tragten eller grillristen, manglende gennemførelse af en tæthedstest, såfremt denne
anbefales i brugsanvisningen, brug af skadelige kemikalier, ikke formålsbestemt brug osv.).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes indgreb eller reparationer ved personer, der ikke er autoriseret af DKB.
•	 Fejl og/eller skader pga. ødelæggende vejrforhold (f.eks. hagl eller lynnedslag).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes chikanøs, forsætlig eller uagtsom beskadigelse, der ikke er forårsaget af DKB.
•	 Fejl og/eller skader, der er opstået under transporten til køberen, for så vidt, at transporten ikke er foranlediget af garantiyderen.
•	 Fejl og/eller skader som følge af force majeure.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes slitage ved professionel brug i erhvervsmæssigt øjemed (f.eks. brug på hoteller eller inden for gastronomi).
5. Afvikling af garantien
I garantitilfælde bedes du så hurtigt som muligt henvende dig hos os eller hos en af vores autoriserede forhandlere (en forhandlerliste finder
du på www.outdoorchef.com) og ud over din adresse, så vidt det er muligt, give oplysning om produkt/produktdel, købskvittering, serienummer
og artikelnummer (begge dele finder du på datamærkaten på dit produkt, se første afsnit i brugsanvisningen). Du er desuden velkommen til at
beskriv manglen vha. et foto. Aflever produktet til forhandleren eller hos os (bring in-garanti), så vi kan kontrollere garantisagen. Hvis din garanti
er berettiget, erstatter vi de nødvendige og påkrævede transport- og forsendelsesomkostninger, i modsat fald returnerer vi produktet for din
regning.
Det registrerede varemærke OUTDOORCHEF repræsenteres af følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postboks | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
Side: 50
51
TEKNISKE INFORMATIONER
AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Samlet ydelse	 1
1.7 kW
Propan	 546 g/h
Dyse (28-30/37 mbar)	 0.78 mm / markering: BD
Dyse (50 mbar)	 0.68 mm / markering: AD
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Maks. tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet 	 Propan maks. 7.5 kg
AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Samlet ydelse	 16,80 kW / 21,0 kW
Propan	 1
165 g/h
Dyse (28–30/37 mbar)	 0.98 mm / markering: BK
Dyse (50 mbar)	 0.88 mm / markering: AH
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Maks. tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet 	 Propan maks. 7.5 kg
AUSTRALIA 455 G
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Samlet ydelse	 22.8 kW
Propan	 862 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm / markering: BK
Dyse (50 mbar) 	 0.88 mm / markering: AH
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Maks. tilladte gasflasker	 Butan maks. 7.5 kg
på grillstellet 	 Propan maks. 7.5 kg
SIDEBRÆNDER
(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt	 4.20 kW
Propan	 1
16 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm / markering: BK
Dyse (50 mbar) 	 0.85 mm / markering: AG
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
INFRARØD BRÆNDER (AUSTRALIA 455 G)
CE	0063
Gas	 Propan/butan 30/31
Effekt	 6.0 kW
Propan	 418 g/h
Dyse (28-30/37 mbar) 	 1.16 mm / markering: BP
Dyse (50 mbar) 	 1.00 mm / markering: AP
Gastryk 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
	
KATEGORIER
I3B/P (30 mbar)
	
I3B/P (50 mbar)
	
I3+ (28/30/37 mbar)
	
	
Elektrisk tænding
Til at drive den elektriske tænding kræves et batteri (type AAA,
LR02, 1.5 Volt).
Henvisning vedrørende temperaturvisningen
Visningsafvigelsen i forhold til termometret kan være på +/– 10 %.
Hjemmeside
Find yderligere oplysninger, tips og tricks, opskrifter og alt, hvad
der er værd at vide om OUTDOORCHEF-produkterne,
på OUTDOORCHEF.COM
*	 Se en forhandlerliste på vores hjemmeside på OUTDOORCHEF.COM
**	
Serienummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill
(se første afsnit i denne BRUGSANVISNING).

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef Australia 455 G.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef Australia 455 G

Har du et spørgsmål om Outdoorchef Australia 455 G men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef Australia 455 G. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef Australia 455 G så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.