Miele G 6620 SCi manual

Få vist brugermanualen for Miele G 6620 SCi below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Miele
  • Product: Opvaskemaskine
  • Model/navn: G 6620 SCi
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Græsk, Hollandsk, Dansk, Nordmand, Italiensk

Indholdsfortegnelse

Side: 0
Brugsanvisning
Opvaskemaskine
Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installa-
tion og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.
da-DK M.-Nr. 10 383 830
HG05
Side: 1
Indhold
2
Beskrivelse af opvaskemaskinen.........................................................................  5
Oversigt ................................................................................................................... 5
Betjeningspanel....................................................................................................... 6
Råd om sikkerhed og advarsler ...........................................................................  7
Miljøbeskyttelse...................................................................................................  16
Bortskaffelse af emballagen.................................................................................. 16
Bortskaffelse af en gammel opvaskemaskine....................................................... 16
Energispareråd ...................................................................................................... 17
Første ibrugtagning.............................................................................................  18
Døren åbnes .......................................................................................................... 18
Døren lukkes.......................................................................................................... 18
Børnesikring .......................................................................................................... 18
Afkalkningsanlæg .................................................................................................. 19
Vandhårdhed vises og indstilles....................................................................... 20
Når opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der bruges:........................ 22
Filtersalt................................................................................................................. 22
Filtersalt påfyldes ............................................................................................. 23
Kontrollampe for påfyldning af filtersalt ........................................................... 24
Afspændingsmiddel .............................................................................................. 25
Afspændingsmiddel påfyldes........................................................................... 25
Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel ........................................ 26
Afspændingsmiddeldosering indstilles ............................................................ 27
Opvaskemaskinen fyldes....................................................................................  28
Vær opmærksom på følgende............................................................................... 28
FlexAssist .............................................................................................................. 30
Overkurv................................................................................................................ 30
Overkurven indstilles........................................................................................ 31
Underkurv.............................................................................................................. 32
Bestik..................................................................................................................... 34
3D-bestikbakke + (afhængig af model) ............................................................ 34
Bestikkurv (afhængig af model)........................................................................ 36
Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes................................................. 37
Opvaskemaskine med bestikbakke ................................................................. 37
Opvaskemaskine med bestikkurv .................................................................... 39
Den daglige drift ..................................................................................................  41
Opvaskemiddel ..................................................................................................... 41
Opvaskemiddel påfyldes.................................................................................. 43
Opvaskemaskinen tændes.................................................................................... 44
Et program vælges ................................................................................................ 44
Side: 2
Indhold
3
Et program startes................................................................................................. 45
Tidsdisplay ............................................................................................................ 45
EnergiManagement ............................................................................................... 46
Programslut ........................................................................................................... 46
Opvaskemaskinen slukkes.................................................................................... 47
Opvaskemaskinen tømmes................................................................................... 47
Et program afbrydes.............................................................................................. 48
Programvalg ændres ............................................................................................. 48
Ekstrafunktioner..................................................................................................  49
Kort .................................................................................................................. 49
Autoreg. dosering.................................................................................................. 49
Kontrollamper for påfyldning frakobles ................................................................. 50
Forvalg................................................................................................................... 51
Automatic tilpasses............................................................................................... 53
Memory ................................................................................................................. 54
AutoOpen .............................................................................................................. 55
Standbyoptimering................................................................................................ 56
Standardindstillinger.............................................................................................. 57
Programoversigt..................................................................................................  58
Rengøring og vedligeholdelse............................................................................  62
Opvaskebeholderen rengøres ............................................................................... 62
Dørlisten og døren rengøres.................................................................................. 62
Fronten rengøres ................................................................................................... 63
Filterkombinationen i opvaskebeholderen kontrolleres......................................... 64
Filtrene rengøres.................................................................................................... 64
Spulearmene rengøres .......................................................................................... 66
Småfejl udbedres ................................................................................................  67
Tekniske fejl........................................................................................................... 67
Fejl i vandtilløb....................................................................................................... 69
Fejl i vandafløb ...................................................................................................... 69
Generelle problemer med opvaskemaskinen........................................................ 70
Lyde....................................................................................................................... 71
Utilfredsstillende opvaskeresultat ......................................................................... 72
Småfejl udbedres ................................................................................................  75
Filteret i vandtilløbet renses................................................................................... 75
Afløbspumpe og tilbageløbsventil rengøres.......................................................... 76
Service / garanti ..................................................................................................  77
Til testinstitutter..................................................................................................... 79
Side: 3
Indhold
4
Ekstra tilbehør .....................................................................................................  80
Eltilslutning ..........................................................................................................  82
Vandtilslutning .....................................................................................................  83
Mieles vandbeskyttelsessystem............................................................................ 83
Vandtilløb............................................................................................................... 83
Vandafløb .............................................................................................................. 84
Tekniske data.......................................................................................................  85
Tekniske data ........................................................................................................ 85
Side: 4
Beskrivelse af opvaskemaskinen
5
Oversigt
a Øverste spulearm (ikke synlig)
b Bestikbakke (afhængig af model)
c Overkurv
d Midterste spulearm
e Tilbageløb vandreservoir (afhængig
af model)
f Nederste spulearm
g Filterkombination
h Typeskilt
i Beholder til afspændingsmiddel
j Beholder til opvaskemiddel (2 kamre)
k Beholder til filtersalt
Side: 5
Beskrivelse af opvaskemaskinen
6
Betjeningspanel
a Programmer
ECO = ECO
Auto = Automatic
 75 °C = Intensiv 75 °C
 65 °C = QuickPowerWash 65 °C
 45 °C = Skåne 45 °C
 55°C = Universal Plus 55 °C
b Tidsdisplay
c Kontrollamper fejl/påfyldning
/ = Tilløb/Afløb
 = Afspændingsmiddel
 = Salt
d Tasten Start med kontrollampe
e Tasten  (Kort) med kontrollampe
f Tasten  (Forvalg) med kontrollampe
g Programtast 
h Tænd/Sluk-tast 
Denne brugsanvisning beskriver flere opvaskemaskinemodeller med forskellige
højder.
De forskellige modeller benævnes, som følger:
Normal = Opvaskemaskiner med 80,5 cm højde
XXL = Opvaskemaskiner med 84,5 cm højde.
Side: 6
Råd om sikkerhed og advarsler
7
Denne opvaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbe-
stemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på
personer og ting.
Læs venligst brugs- og monteringsanvisningerne nøje, inden opva-
skemaskinen opstilles og tages i brug. De indeholder begge vigti-
ge anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse.
Derved beskyttes personer, og skader på opvaskemaskinen und-
gås.
Gem venligst brugs- og monteringsanvisningerne, og giv dem vi-
dere til en eventuel senere ejer af opvaskemaskinen.
Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi an-
visningerne ikke er blevet fulgt.
Side: 7
Råd om sikkerhed og advarsler
8
Retningslinjer vedrørende brugen
 Denne opvaskemaskine er beregnet til anvendelse i private hus-
holdninger eller på lignende opstillingssteder.
 Denne opvaskemaskine er ikke beregnet til udendørs brug.
 Opvaskemaskinen er udelukkende beregnet til brug i almindelig
husholdning til opvask af husholdningsservice. Det er ikke tilladt at
anvende opvaskemaskinen til andre formål.
 Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk
formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er
i stand til at betjene opvaskemaskinen sikkert, må ikke anvende den
uden opsyn. Disse personer må kun bruge opvaskemaskinen uden
opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene
den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert be-
tjening.
Side: 8
Råd om sikkerhed og advarsler
9
Børn i huset
 Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af opvaskemaskinen,
medmindre der holdes konstant opsyn med dem.
 Børn på 8 år eller derover må kun bruge opvaskemaskinen uden
opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene
den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert be-
tjening.
 Børn må ikke rengøre eller vedligeholde opvaskemaskinen uden
opsyn.
 Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af opva-
skemaskinen. Lad dem aldrig lege med opvaskemaskinen. De kan
bl.a. risikere at lukke sig inde!
 Hvis den automatiske døråbning er aktiveret (afhængig af model),
må små børn ikke opholde sig i opvaskemaskinens åbningsområde.
Hvis der imod forventning skulle opstå en fejlfunktion, kan der være
risiko for tilskadekomst.
 Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballage-
materiale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Op-
bevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde.
 Undgå, at børn kommer i kontakt med opvaskemiddel. Opvaske-
middel kan forårsage ætsninger i mund og svælg eller kvælning.
Sørg også for, at børn ikke kommer i nærheden af den åbne opva-
skemaskine, da der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
Søg omgående læge, hvis et barn har fået opvaskemiddel i munden.
Side: 9
Råd om sikkerhed og advarsler
10
Teknisk sikkerhed
 Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige
kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligehol-
delse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service.
 En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden.
Kontroller derfor opvaskemaskinen for synlige skader. Tag aldrig en
beskadiget opvaskemaskine i brug!
 Denne opvaskemaskine skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbe-
kendtgørelsen. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikker-
hedsforanstaltning afprøves og gennemgås af en fagmand.
Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af
manglende eller afbrudt jordledning (fx elektrisk stød).
 Pålidelig og sikker drift er kun sikret, når opvaskemaskinen er til-
sluttet et offentligt elnet.
 Opvaskemaskinen må kun tilsluttes til elnettet via et 3-polet stik
med jord. Efter opstilling skal stikkontakten være frit tilgængelig, så
strømmen til opvaskemaskinen altid kan afbrydes.
 Der må ikke være anbragt en kontakt til et elektrisk apparat bag
opvaskemaskinen, da indbygningsnichens dybde kan være for lille,
hvorved der kan opstå tryk på kontakten og dermed fare for overop-
hedning (brandfare).
 Opvaskemaskinen må ikke indbygges under en kogeplade, da de
delvis høje strålingstemperaturer kan beskadige opvaskemaskinen.
Af samme grund er opstilling direkte ved siden af varmekilder, der
normalt ikke opstilles i køkkener (fx åbent ildsted o.l.), ikke tilladt.
 De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på
opvaskemaskinens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de
eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader
på opvaskemaskinen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde
bør man kontakte en elinstallatør.
Side: 10
Råd om sikkerhed og advarsler
11
 Opvaskemaskinen må først tilsluttes elnettet, når installation,
montering og indstilling af dørfjedrene er helt afsluttet.
 Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt fungerende dør-
mekanik, da der ellers kan opstå fare, når den automatiske døråb-
ning (afhængig af model) er aktiveret.
Korrekt fungerende dørmekanik vil sige:
– Dørfjedrene skal være justeret ensartet i begge sider. De er juste-
ret korrekt, når døren i halvåben tilstand (ca. 45° åbningsvinkel)
bliver stående i denne position, når den slippes. Den må ikke fal-
de ned uden at blive bremset.
– Dørlåsskinnen kører automatisk ind, når døren åbnes efter tørrefa-
sen.
 Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige
sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslut-
ning af opvaskemaskinen.
 Denne opvaskemaskine må ikke anvendes på ikke-stationære op-
stillingssteder (fx skibe).
 Opstil ikke opvaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. En
frosset slange kan springe, når den kommer under tryk. Elektronik-
kens præcision kan også påvirkes ved temperaturer under fryse-
punktet.
 Anvend udelukkende opvaskemaskinen, når den er tilsluttet til et
fuldstændigt udluftet rørledningsnet, for at undgå skader på ma-
skinen.
 Plastkabinettet på vandtilslutningen indeholder en elektrisk ventil
og må derfor ikke komme i vand.
 Der er spændingsførende ledninger i tilløbsslangen, og den må
derfor ikke afkortes.
Side: 11
Råd om sikkerhed og advarsler
12
 Mieles Waterproof-system sikrer mod vandskader, hvis nedenstå-
ende anvisninger følges:
– Korrekt installation
– Vedligeholdelse af opvaskemaskinen og udskiftning af dele ved
konstaterede skader
– Vandhanen lukkes i tilfælde af længerevarende fravær (fx ferie).
Waterproof-systemet fungerer også, når opvaskemaskinen er sluk-
ket, men dog ikke, hvis forbindelsen til elnettet er afbrudt.
 Vandtrykket (flydetrykket ved vandtilslutningen) skal ligge mellem
50 og 1000 kPa (0,5 og 10 bar).
 En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden!
Afbryd derfor straks opvaskemaskinen, og kontakt Miele Teknisk
Service.
 Reparation af opvaskemaskinen inden garantiens udløb bør kun
foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende
skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.
 Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele.
Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskrave-
ne er opfyldt.
 Forbindelsen til elnettet skal være afbrudt, når opvaskemaskinen
skal repareres og vedligeholdes (sluk opvaskemaskinen, og træk
stikket ud).
 En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel
ledning af samme type (kan bestilles ved telefonisk henvendelse til
vores reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50). Af sikkerhedsmæs-
sige grunde må ledningen kun udskiftes af en Miele-tekniker eller en
anden fagmand autoriseret af Miele.
Side: 12
Råd om sikkerhed og advarsler
13
 På grund af specielle krav (fx mht. temperatur, fugtighed, kemisk
holdbarhed, slidstyrke og vibration) er denne opvaskemaskine udsty-
ret med en speciel pære (afhængig af model), som kun må anvendes
til det påtænkte formål. Den er ikke egnet til oplysning af rum. Ud-
skiftning bør kun foretages af Miele Teknisk Service.
Retningslinjer for opstilling
 Opvaskemaskinen skal opstilles og tilsluttes som beskrevet i mon-
teringsanvisningen.
 Vær forsigtig før og under montering af opvaskemaski-
nen. Der kan være risiko for at skære sig på metaldele. Bær
beskyttelseshandsker.
 Opvaskemaskinen skal stå i vater for at sikre korrekt funktion.
 Underbygningsmaskiner og integrerbare maskiner må kun indbyg-
ges under en gennemgående køkkenbordplade, som er skruet fast
på skabene.
 Dørfjedrene skal justeres ensartet i begge sider. De er justeret kor-
rekt, når døren i halvåben tilstand (ca. 45° åbningsvinkel) bliver stå-
ende i denne position, når den slippes. Den må ikke falde ned uden
at blive bremset.
Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt indstillede dørfjed-
re.
Side: 13
Råd om sikkerhed og advarsler
14
Den daglige brug
 Kom aldrig opløsningsmiddel i opvaskebeholderen. Der kan være
risiko for eksplosion!
 Hvis der anvendes opvaskemiddel i pulverform, skal man undgå
at indånde støvet. Indtag heller ikke opvaskemidlet! Opvaskemidlet
kan forårsage ætsninger i næse, mund og svælg. Hvis man har
indåndet eller indtaget opvaskemiddel, skal man straks søge læge.
 Man kan komme til skade på den åbne dør eller snuble over den.
Lad ikke opvaskemaskinens dør stå unødigt åben.
 Man bør ikke læne sig op ad eller sætte sig på den åbne dør. Op-
vaskemaskinen kan vippe, hvorved man kan komme til skade, eller
opvaskemaskinen kan blive beskadiget.
 Servicet kan være meget varmt ved programslut! Lad det derfor
afkøle i opvaskemaskinen, indtil det er til at røre ved.
 Anvend kun opvaske- og afspændingsmidler beregnet til hushold-
ningsopvaskemaskiner. Anvend aldrig opvaskemiddel til opvask i
hånden.
 Anvend aldrig opvaskemiddel, der er beregnet til brug i industriop-
vaskemaskiner. Der kan opstå skader på materialer, og der kan des-
uden være fare for kraftige kemiske reaktioner (eksplosionsagtige re-
aktioner).
 Opvaskemiddel beskadiger beholderen til afspændingsmiddel!
Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i beholderen til
afspændingsmiddel.
 Opvaskemiddel beskadiger afkalkningsanlægget. Fyld aldrig op-
vaskemiddel (heller ikke flydende) i saltbeholderen.
 Anvend kun grovkornet filtersalt. Andre former for salt kan inde-
holde uopløselige bestanddele, som kan medføre fejl på afkalknings-
anlægget.
Side: 14
Råd om sikkerhed og advarsler
15
 I opvaskemaskiner med bestikkurv (afhængig af model) bør knive
og gafler af sikkerhedsmæssige grunde anbringes med skaftet opad.
Bestikket bliver dog lettere rent og tørt, hvis det anbringes med skaf-
tet nedad.
 Ikke-varmebestandigt plastservice, fx engangsbeholdere eller en-
gangsbestik, må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Disse dele kan
blive misdannede ved de høje temperaturer.
 Ved brug af ekstrafunktionen FlexiTimer/Forvalg (afhængig af
model) skal man sørge for, at beholderen til opvaskemiddel er helt
tør. Hvis beholderen er fugtig, klumper opvaskemidlet, hvorved det
måske ikke skylles helt ud.
 Opvaskemaskinens kapacitet fremgår af afsnittet Tekniske data.
Tilbehør
 Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele,
bortfalder kravet om garanti, reklamationsret og/eller produktansvar.
Bortskaffelse af opvaskemaskinen
 Gør dørlåsen ubrugelig, så børn ikke kan lukke sig inde i ma-
skinen. Fjern eller ødelæg låsepalen.
Side: 15
Miljøbeskyttelse
16
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen beskytter opvaskemaski-
nen mod transportskader. Emballagen
er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske
hensyn og kan således genbruges.
Det drejer sig om følgende materialer:
Udvendig emballage:
– Bølgepap af op til 100% genanven-
deligt materiale, alternativt: strækfilm
af polyætylen (PE)
– Pakkebånd af polypropylen (PP)
Indvendig emballage:
– Strækbar polystyrol (EPS) uden klor
eller fluor
– Bund, dækramme og beskyttelsesli-
ster af ubehandlet naturtræ
– Beskyttelsesfolie af polyætylen (PE)
Genbrug af emballagematerialerne spa-
rer råstoffer og mindsker affaldsproble-
merne. Emballagen bør derfor afleveres
på nærmeste genbrugsstation/opsam-
lingssted.
Bortskaffelse af en gammel
opvaskemaskine
Gamle elektriske og elektroniske pro-
dukter indeholder stadig værdifulde ma-
terialer. De indeholder imidlertid også
skadelige stoffer, som er nødvendige
for deres funktion og sikkerhed. Hvis
disse bortskaffes sammen med hus-
holdningsaffaldet eller behandles for-
kert, kan det skade den menneskelige
sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke
det gamle produkt med husholdningsaf-
faldet.
Aflever i stedet for det gamle produkt
på nærmeste opsamlingssted eller den
lokale genbrugsstation, så delene kan
blive genanvendt.
Sørg for, at den gamle opvaskemaskine
opbevares utilgængeligt for børn, indtil
den fjernes.
Alle opvaskemaskinens plastdele er for-
synet med internationalt standardisere-
de symboler. Dermed er det ved bort-
skaffelse af opvaskemaskinen muligt at
finsortere plastdelene til miljøvenlig
genanvendelse.
Side: 16
Miljøbeskyttelse
17
Energispareråd
Denne opvaskemaskine er yderst vand-
og energibesparende. Den kan endog
blive endnu mere økonomisk, hvis ne-
denstående råd følges:
– Udnyt altid pladsen i kurvene fuldt
ud, dog uden at overfylde maskinen;
på den måde vaskes mest økonomisk
op.
– Vælg et opvaskeprogram, der passer
til den pågældende form for service
og tilsmudsningsgrad.
– Vælg programmet ECO (hvis det fin-
des) til energibesparende opvask.
Dette program er mht. det kombine-
rede energi- og vandforbrug det mest
effektive til opvask af normalt snavset
service.
– Følg anvisningerne om dosering af
opvaskemiddel nøje.
– Reducer mængden af opvaskemiddel
i pulverform eller flydende opvaske-
middel med
1
/3, hvis kurvene kun er
halvt fyldt.
– Opvaskemaskinen kan tilsluttes til
varmt vand. Varmtvandstilslutning er
specielt velegnet, hvis man har et al-
ternativt varmtvandsanlæg, fx solen-
ergi med cirkulation eller jordvarme.
Ved elektrisk opvarmede anlæg an-
befaler vi tilslutning til koldt vand.
Side: 17
Første ibrugtagning
18
Døren åbnes
Døren åbnes automatisk på klem ved
afslutning af programmer med en tørre-
fase (se afsnittet Programoversigt) for at
forbedre tørringen.
Denne funktion kan frakobles (se afsnit-
tet Ekstrafunktioner, AutoOpen).
 Tag fat i dørgrebet, og træk i det for
at åbne døren.
 Åbn døren helt, så dørlåsskinnen kø-
rer ind igen.
Hvis døren åbnes, mens opvaskemaski-
nen kører, afbrydes opvaskefunktioner-
ne automatisk.
 Når vandet i opvaskemaskinen
er varmt, er der risiko for skoldning!
Hvis det er nødvendigt at åbne dø-
ren, mens opvaskemaskinen kører,
skal dette derfor gøres meget forsig-
tigt.
 Sørg for at holde dørens åbne-
område frit.
Døren lukkes
 Skub kurvene ind.
 Tryk døren i, til den går i hak.
 Risiko for at få fingrene i klemme!
Tag ikke fat i dørens lukkeområde.
Børnesikring
For at sikre at børn ikke åbner opva-
skemaskinen, kan døren sikres med
børnesikringen. Den kan da kun åbnes
med meget stor kraftanvendelse.
 Døren sikres ved at skubbe skyderen
under dørgrebet mod højre.
 Sikringen af døren udløses ved at
skubbe skyderen mod venstre.
Side: 18
Første ibrugtagning
19
Afkalkningsanlæg
For at opnå gode opvaskeresultater skal
opvaskemaskinen bruge blødt (kalkfat-
tigt) vand. Hvis vandet er hårdt, vil der
komme hvide belægninger på service
og opvaskebeholder.
Vand med en hårdhedsgrad på over
4°dH (0,7 mmol/l) skal derfor afkalkes.
Dette sker automatisk i det indbyggede
afkalkningsanlæg. Afkalkningsanlægget
er egnet til vandhårdheder op til 70°dH
(12,6 mmol/l).
– Afkalkningsanlægget har brug for fil-
tersalt.
Hvis der anvendes kombiopvaske-
middel, kan man afhængig af vand-
hårdhed (< 21°dH) undlade at anven-
de salt (se afsnittet Den daglige drift,
Opvaskemiddel).
– Opvaskemaskinen skal programme-
res nøjagtigt til vandhårdheden i boli-
gen.
– Det lokale vandværk kan i givet fald
oplyse om vandets præcise hård-
hedsgrad i området.
– Ved skiftende vandhårdhed (fx 10 -
15°dH) indstilles altid den højeste
værdi (i dette tilfælde 15°dH).
Ved et eventuelt servicebesøg vil det
gøre det meget lettere for teknikeren,
hvis han kender vandhårdheden.
Noter derfor venligst vandets hårdheds-
grad her:
____________°dH
Ved levering er opvaskemaskinen
programmeret til hårdhedsgrad 15°dH
(2,7 mmol/l).
Hvis denne indstilling svarer til den ak-
tuelle vandhårdhed, kan de næste sider
springes over.
Hvis området har en anden vandhård-
hed, skal afkalkningsanlægget indstilles
på denne.
Side: 19
Første ibrugtagning
20
Vandhårdhed vises og indstilles
 Sluk opvaskemaskinen med tasten
, hvis den stadig er tændt.
 Hold Start inde, og tænd samtidig
opvaskemaskinen ved tryk på tasten
. Hold Start inde i mindst 4 se-
kunder, indtil kontrollampen for Start
lyser.
Hvis den ikke gør det, startes forfra.
 Tryk 2 gange på tasten .
Kontrollampen for  blinker i sekvenser
a 2 korte blink.
Den indstillede værdi vises i tidsdisplay-
et efter et  (se skemaet).
I tidsdisplayet vises indstillingen   .
Vandhårdheden er indstillet på 15°dH
(indstilling ved levering).
 Vælg med Start den værdi, der passer
til den aktuelle vandhårdhed.
For hvert tryk på tasten springes vi-
dere til næste trin. Når den højeste
værdi er nået, startes forfra.
Indstillingen er straks gemt.
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
Side: 21
Første ibrugtagning
22
Når opvaskemaskinen tages i
brug første gang, skal der
bruges:
– ca. 2 l vand,
– ca. 2 kg filtersalt,
– opvaskemiddel til husholdningsopva-
skemaskiner,
– afspændingsmiddel til husholdnings-
opvaskemaskiner.
Alle opvaskemaskiner afprøves, inden
de forlader fabrikken. Hvis der er vand
i opvaskebeholderen, er det derfor
restvand fra denne afprøvning og ikke
fra brug af opvaskemaskinen.
Filtersalt
For at opnå gode opvaskeresultater skal
opvaskemaskinen bruge blødt (kalkfat-
tigt) vand. Hvis vandet er hårdt, vil der
komme hvide belægninger på service
og opvaskebeholder. Vand med en
hårdhedsgrad på over 4°dH (0,7 mmol/l)
skal derfor afkalkes. Dette sker automa-
tisk i det indbyggede afkalkningsanlæg.
Afkalkningsanlægget er egnet til vand-
hårdheder op til 70°dH (12,6 mmol/l).
Afkalkningsanlægget har brug for filter-
salt.
Hvis der anvendes kombiopvaskemid-
del, kan man afhængig af vandhårdhed
(< 21°dH) undlade at anvende salt (se
afsnittet Den daglige drift, Opvaskemid-
del).
Hvis vandhårdheden konstant ligger
under 5°dH (= 0,9 mmol/l), er det ik-
ke nødvendigt at påfylde salt. Kon-
trollampen for/meddelelsen om på-
fyldning af filtersalt slukker automatisk
i overensstemmelse med programme-
ringen af afkalkningsanlægget.
 Opvaskemiddel ødelægger af-
kalkningsanlægget.
Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke
flydende) i saltbeholderen.
 Anvend kun specielt, helst grov-
kornet filtersalt eller andre rene koge-
salte.
Andre salttyper kan indeholde vand-
uopløselige bestanddele, som kan
medføre fejl på afkalkningsanlægget.
Side: 22
Første ibrugtagning
23
Filtersalt påfyldes
Vigtigt! Inden der påfyldes salt første
gang, skal saltbeholderen fyldes med
ca. 2 l vand, så saltet kan blive op-
løst.
Når opvaskemaskinen er taget i
brug, vil der altid være tilstrækkeligt
vand i beholderen.
 Tag den nederste kurv ud, og åbn lå-
get på saltbeholderen.
Hver gang låget på saltbeholderen
åbnes, vil der løbe vand eller saltop-
løsning ud af beholderen.
Åbn derfor kun saltbeholderen, når
der skal påfyldes salt.
 Fyld først beholderen med ca. 2 l
vand.
 Sæt tragten på, og fyld salt i behol-
deren, indtil den er fuld. Beholderen
rummer op til 2 kg, afhængig af filter-
salttype.
 Rens påfyldningsområdet omkring
beholderen for saltrester, og skru lå-
get fast på.
 Start programmet QuickPowerWash
med tilvalget Kort uden service umid-
delbart efter hver saltpåfyldning, så
salt, der måtte være løbet over, for-
tyndes og pumpes bort.
Side: 23
Første ibrugtagning
24
Kontrollampe for påfyldning af filter-
salt
 Påfyld salt efter programslut, når kon-
trollampen Salt lyser.
 Risiko for korrosion!
Start programmet QuickPowerWash
med tilvalget Kort uden service
umiddelbart efter hver saltpåfyldning,
så salt, der måtte være løbet over,
fortyndes og pumpes bort.
Hvis saltkoncentrationen stadig ikke er
høj nok, kan kontrollampen for påfyld-
ning af salt stadig lyse et lille stykke tid,
efter at der er fyldt salt på. Den slukker,
så snart saltkoncentrationen er blevet
høj nok.
Kontrollampen for påfyldning af salt er
frakoblet, hvis opvaskemaskinen er
programmeret til en vandhårdhed under
5°dH (= 0,9 mmol/l).
Hvis der altid anvendes opvaskemid-
del med kombifunktion, og kontrollam-
perne for påfyldning af salt og
afspændingsmiddel ikke skal lyse, kan
disse deaktiveres (se afsnittet Ekstra-
funktioner, Kontrollamper for påfyld-
ning frakobles).
Sørg for at påfylde salt og afspæn-
dingsmiddel og aktivere kontrollam-
perne for påfyldning igen, hvis der ik-
ke længere anvendes kombiopva-
skemiddel.
Side: 24
Første ibrugtagning
25
Afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel er nødvendigt, for
at vandet lettere kan løbe af servicet, og
servicet bedre kan tørre. Afspændings-
midlet fyldes i beholderen og doseres
automatisk i den forindstillede mængde.
 Anvend kun afspændingsmiddel,
der er beregnet til husholdningsop-
vaskemaskiner. Hvis der fejlagtigt
påfyldes opvaskemiddel i stedet for
afspændingsmiddel, kan det beska-
dige beholderen!
Alternativt kan der anvendes
– husholdningseddike med maks. 5%
syre
eller
– flydende citronsyre med maks. 10%
koncentration.
Servicet vil da være mere fugtigt og
plettet, end når der anvendes afspæn-
dingsmiddel.
 Anvend aldrig eddike med højere
koncentration (fx 25% eddikesyre).
Dette kan beskadige opvaskemaski-
nen.
Hvis der kun anvendes kombiopva-
skemidler, er det ikke nødvendigt at
anvende afspændingsmiddel.
Afspændingsmiddel påfyldes
 Tryk åbningstasten på låget til
afspændingsmiddelbeholderen i pi-
lens retning. Klappen springer op.
Side: 25
Første ibrugtagning
26
 Påfyld kun afspændingsmiddel, til det
kan ses i påfyldningsåbningen.
Beholderen rummer ca. 110 ml.
 Luk klappen omhyggeligt. Der skal ly-
de et klik, da der ellers kan trænge
vand ind i beholderen til afspæn-
dingsmidlet, når opvaskemaskinen
arbejder.
 Tør eventuelt spildt afspændingsmid-
del på døren op, så det ikke forår-
sager kraftig skumdannelse i den ef-
terfølgende opvask.
Kontrollampe for påfyldning af
afspændingsmiddel
Når kontrollampen Afspændingsmiddel
begynder at lyse, er der kun afspæn-
dingsmiddel nok til, at opvaskemaski-
nen kan sættes i gang 2 - 3 gange.
 Påfyld afspændingsmiddel i rette tid.
Hvis der altid anvendes opvaskemid-
del med kombifunktion, og kontrollam-
perne for påfyldning af salt og
afspændingsmiddel ikke skal lyse, kan
disse deaktiveres (se afsnittet Ekstra-
funktioner, Kontrollamper for påfyld-
ning frakobles).
Sørg for at påfylde salt og afspæn-
dingsmiddel og aktivere kontrollam-
perne for påfyldning igen, hvis der ik-
ke længere anvendes kombiopva-
skemiddel.
Side: 26
Første ibrugtagning
27
Afspændingsmiddeldosering
indstilles
For at opnå et optimalt opvaskeresultat
kan afspændingsmiddeldoseringen
indstilles.
Doseringsmængden kan indstilles i trin
fra 0 - 6. Ved levering er den indstillet
på trin 3. Denne indstilling anbefales.
Den doserede afspændingsmiddel-
mængde kan være større end den
indstillede værdi på grund af den auto-
matiske tilpasning i programmet Auto-
matic (hvis det findes).
Hvis der stadig er pletter på glassene:
 Vælg en højere afspændingsmiddel-
dosering.
Hvis glassene er tågede eller slørede:
 Vælg en lavere afspændingsmiddel-
dosering.
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten , hvis den stadig er tændt.
 Hold tasten Start inde, og tænd sam-
tidig opvaskemaskinen ved tryk på
tasten . Hold tasten Start inde i
mindst 4 sekunder, indtil kontrollam-
pen for Start lyser.
Hvis den ikke gør det, startes forfra.
 Tryk 3 gange på tasten .
Kontrollampen for  blinker i sekvenser
a 3 korte blink.
Den indstillede værdi vises i tidsdisplay-
et efter et .
I tidsdisplayet vises blinkindstillingen
 .
Afspændingsmiddeldoseringen er
indstillet på trin 3 (indstilling ved leve-
ring).
 Vælg det ønskede trin med tasten
Start.
Ved hvert tryk på tasten springes vi-
dere til næste trin. Når den højeste
værdi er nået, startes forfra.
Indstillingen er straks gemt.
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
Side: 27
Opvaskemaskinen fyldes
28
Vær opmærksom på følgende
Fjern større madrester fra servicet.
Det er ikke nødvendigt at skylle af un-
der rindende vand!
 Vask ikke service med aske,
sand, voks, smørefedt eller farve op i
opvaskemaskinen. Disse stoffer be-
skadiger opvaskemaskinen.
Servicet kan anbringes overalt i kurve-
ne. Opvaskeresultatet bliver dog bedst,
hvis følgende anvisninger følges:
– Service og bestik må ikke placeres
tæt op ad hinanden.
– Servicet anbringes således, at alle
flader bliver overspulet med vand.
Kun på den måde bliver det helt rent.
– Servicet anbringes således, at det
står fast.
– Kopper, glas, gryder o.l. anbringes i
kurven med åbningen nedad.
– Høje, slanke, hule genstande place-
res i kurvens midterste område. Dér
nås de bedst af vandstrålerne.
– Genstande med dyb bund stilles om
muligt skråt, så vandet kan løbe fra.
– Spulearmene må ikke blokeres af for
høje genstande eller af dele, der stik-
ker gennem kurven. Foretag eventuelt
kontrol ved at dreje spulearmene
med hånden.
– Små genstande anbringes i bestik-
kurven eller bestikbakken (afhængig
af model), da de kan falde ned gen-
nem kurvene.
Nogle madvarer som fx gulerødder,
tomater og ketchup kan indeholde
naturlige farvestoffer. Hvis større
mængder af disse farvestoffer kom-
mer ind i opvaskemaskinen, kan de
misfarve plastservice og opvaskema-
skinens plastdele. Plastdelenes sta-
bilitet påvirkes ikke af denne misfarv-
ning.
Også opvask af sølvbestik kan give
misfarvning af plastdele.
Side: 28
Opvaskemaskinen fyldes
29
Service, der ikke er egnet til opva-
skemaskine:
– Bestik og service med dele af træ:
Træet tørrer ud og bliver grimt. Desu-
den kan den lim, der er anvendt, ikke
tåle opvask i opvaskemaskine, hvor-
ved træskafterne kan løsne sig.
– Kunstgenstande som antikke, værdi-
fulde vaser eller glas med dekoration:
Disse genstande kan ikke tåle opvask
i opvaskemaskine.
– Plastdele af ikke-varmebestandigt
materiale: Disse dele kan blive defor-
me.
– Kobber-, messing-, tin- og alumini-
umsgenstande: Disse kan blive mis-
farvede eller matte.
– Glasurdekorationer: Disse kan blive
blege, når de har været i opvaskema-
skine mange gange.
– Sarte glas og krystalgenstande: Disse
kan blive uklare efter længere tids
brug.
Bemærk!
Sølv, der er pudset med sølvpudse-
middel, kan efter opvask i maskine sta-
dig være lidt fugtigt eller plettet, da van-
det ikke løber af som en hinde. Det må
da tørres med et viskestykke.
Sølv kan misfarves ved kontakt med
svovlholdige levnedsmidler. Dertil hører
fx æggeblomme, løg, mayonnaise, sen-
nep, bælgfrugter, fisk, fiskelage og ma-
rinader.
 Til aluminiumsgenstande (fx fedt-
filtre til emhætter) må der ikke anven-
des stærkt ætsende alkaliske opva-
skemidler beregnet til brug i indu-
striopvaskemaskiner.
Der kan opstå skader på materialer-
ne. I ekstreme tilfælde er der fare for
en eksplosionsagtig kemisk reaktion
(fx knaldluftreaktion).
Tip: Køb service og bestik, der kan tåle
maskinopvask.
Glasbeskyttelse
– Glas kan blive slørede efter flere gan-
ge opvask. Anvend derfor program-
mer med lave temperaturer (se afsnit-
tet Programoversigt) eller programmer
med GlassCare (afhængig af model)
til sarte glas. Risikoen for at glassene
bliver slørede, er dermed mindre.
– Køb glas, der er velegnede til opvask
i opvaskemaskine (fx Riedel glas).
– Anvend opvaskemiddel med særlige
glasbeskyttelsesstoffer (fx Miele
CareCollection-tabs).
– Yderligere oplysninger om glasbe-
skyttelse findes på internetsiden
http://www.mieleglasscare.com.
Side: 29
Opvaskemaskinen fyldes
30
FlexAssist
De gule FlexAssist-markeringer angiver
de bevægelige dele i opvaskekurvene
og bestikskuffen. De tjener også som
greb og viser i givet fald med et symbol
anvendelsesområdet for det bevægeli-
ge element.
Overkurv
Se også afsnittet "Opvaskemaskinen
fyldes - Eksempler på, hvordan opva-
skemaskinen fyldes", når opvaskema-
skinen skal fyldes.
 Anvend af sikkerhedsgrunde kun
opvaskemaskinen med isat over- og
underkurv (undtagen i programmet
Uden overkurv, hvis opvaskemaskinen
har dette).
 Anbring små, lette og sarte genstan-
de såsom underkopper, kopper, glas,
dessertskåle osv. i overkurven.
En lav gryde kan også anbringes i
overkurven.
 Anbring lange genstande såsom sup-
peskeer, grydeskeer og lange knive
på tværs forrest i overkurven.
Klaphylde
 Når der skal anbringes høje genstan-
de, kan den lille hylde klappes op på
det gule greb .
Glas kan anbringes, så de læner op ad
klaphylden. Herved står de bedre fast.
 Klap klaphylden ned, og stil glassene
op ad den.
Side: 30
Opvaskemaskinen fyldes
31
Overkurven indstilles
For at få mere plads til høje genstande i
over- eller underkurven kan man indstil-
le overkurven i 3 positioner med hver 2
cm forskel i højden.
Overkurven kan også indstilles på skrå,
så vandet bedre kan løbe ud af fordyb-
ninger i servicet. Vær opmærksom på,
at kurven skal kunne skubbes frit ind i
opvaskemaskinen.
 Træk overkurven ud.
Overkurven indstilles opad:
 Træk kurven opad, indtil den går i
hak.
Overkurven indstilles nedad:
 Træk armene på siderne af kurven
opad.
 Indstil den ønskede position, og lås
armene fast igen.
Alt efter overkurvens indstilling kan man
anbringe fx tallerkener med følgende
diametre i kurvene:
Opvaskemaskine med bestikkurv
(model fremgår af typeskiltet)
Over-
kurvens
place-
ring
Tallerkendiameter i cm
Overkurv Under-
kurv
Normal XXL
Øverst 20 24 31 (35*)
I midten 22 26 29
Nederst 24 28 27
Opvaskemaskine med bestikbakke
(model fremgår af typeskiltet)
Over-
kurvens
place-
ring
Tallerkendiameter i cm
Overkurv Under-
kurv
Normal XXL
Øverst 15 19 31 (35*)
I midten 17 21 29
Nederst 19 23 27
* Op til 35 cm diameter, når tallerkenerne
stilles på skrå (se afsnittet Underkurv).
Side: 31
Opvaskemaskinen fyldes
32
Underkurv
Se også afsnittet "Opvaskemaskinen
fyldes - Eksempler på, hvordan opva-
skemaskinen fyldes", når opvaskema-
skinen skal fyldes.
 Store og tunge genstande som taller-
kener, fade, gryder, skåle osv. place-
res i underkurven.
Glas, kopper, små tallerkener og un-
derkopper kan også anbringes i un-
derkurven.
 Stil særligt store tallerkener i midten
af underkurven.
Hvis tallerkenerne stilles på skrå, kan
der anbringes tallerkener med en dia-
meter på op til 35 cm.
MultiComfort-område
Det bageste område af underkurven
kan anvendes til kopper, glas, tallerke-
ner og gryder.
 Glasholderen kan klappes op, når der
skal anbringes store genstande.
 Langstilkede glas, fx vin-, champag-
ne- eller ølglas, kan lænes op ad eller
hænges op i glasholderens udsnit.
Glasholderen kan indstilles i 2 højder.
 Skub glasholderen til den ønskede
højde, indtil holderne går i hak for-
oven eller forneden.
Side: 32
Opvaskemaskinen fyldes
33
Sammenklappelig stavindsats (af-
hængig af model)
De forreste rækker i stavindsatsen an-
vendes til tallerkener, suppetallerkener,
fade, skåle og underkopper.
Rækkerne i stavindsatsen kan klappes
ned, så der bliver mere plads til store
genstande, som fx gryder, pander og
skåle.
 Tryk den gule arm ned , og klap
stavindsatsen ned .
Side: 33
Opvaskemaskinen fyldes
34
Bestik
3D-bestikbakke + (afhængig af model)
Se også afsnittet "Opvaskemaskinen
fyldes - Eksempler på, hvordan opva-
skemaskinen fyldes", når opvaskema-
skinen skal fyldes.
 Anbring bestikket i bestikbakken.
Hvis man anbringer knive, gafler og
skeer opdelt i forskellige områder, er
det lettere, når bestikket skal tages ud
igen.
Bladet på skeerne lægges på de små
tandrækker, så også de sidste rester
vand kan dryppe af.
For at opnå et optimalt opvaskeresultat
anbringes skeen i bestikbakken med in-
dersiden mod midten.
Den øverste spulearm må ikke bloke-
res af for høje genstande (fx kage-
spader o.l.)!
Indsatserne i siden kan skubbes ind
mod midten på de gule greb for at give
plads til højt service i overkurven (se
også afsnittet Overkurv, glasbøjle).
Hvis skeernes skafter ikke kan ligge
mellem holderne, anbringes skeerne
med bladet mellem holderne.
Side: 34
Opvaskemaskinen fyldes
35
For at få mere plads til store bestikdele i
midten af bestikbakken kan den midter-
ste del indstilles i højden med den gule
skyder.
De to stavindsatser i den midterste del
af bestikskuffen kan klappes ned for at
gøre plads til store bestikdele.
 Træk stavindsatserne op , og klap
dem ned .
Side: 35
Opvaskemaskinen fyldes
36
Bestikkurv (afhængig af model)
Bestikkurven kan anbringes hvor som
helst på de forreste rækker i underkur-
vens stavindsats.
 Anbring bestikket usorteret i bestik-
kurvens rum. Af sikkerhedsmæssige
grunde bør knive og gafler anbringes
med skafterne opad. Bestikket bliver
dog lettere rent og tørt, hvis det an-
bringes med skafterne nedad.
 Små bestikdele anbringes i de dertil
beregnede rum på tre sider af bestik-
kurven.
Bestikholder til bestikkurven
Den medfølgende holder kan anvendes
til meget snavset bestik. Da bestikdele-
ne hænges op i denne holder enkeltvis,
kan delene ikke lægge sig klos op ad
hinanden, og fladerne nås derfor bedre
af vandstrålerne.
 Anbring holderen på bestikkurven ef-
ter behov.
 Stik bestikket ned i holderen med
skafterne nedad.
 Fordel bestikket jævnt.
Side: 37
Opvaskemaskinen fyldes
38
Bestikbakke
Kraftigt tilsmudset service
Side: 39
Opvaskemaskinen fyldes
40
Bestikkurv
Kraftigt tilsmudset service
Side: 40
Den daglige drift
41
Opvaskemiddel
 Anvend kun opvaskemiddel be-
regnet til husholdningsopvaskema-
skiner.
Opvaskemiddeltyper
Moderne opvaskemidler indeholder
mange virkestoffer. De vigtigste er:
– Kompleksbindere binder vandhård-
hed og forhindrer dermed kalkaflejrin-
ger.
– Alkalitet er nødvendig til opblødning
af indtørret snavs.
– Enzymer nedbryder stivelse og oplø-
ser protein.
– Iltbaseret blegemiddel fjerner farvede
pletter (fx te, kaffe, tomatsovs).
Der fås fortrinsvis mildt alkaliske opva-
skemidler med enzymer og iltbaseret
blegemiddel.
Der er forskellige former for opvaske-
midler.
– Opvaskemiddel i pulverform og som
gel doseres forskelligt afhængig af
servicemængden og servicets til-
smudsningsgrad.
– Tabs indeholder en opvaskemiddel-
mængde, der er tilstrækkelig til de
fleste anvendelser.
Ud over normale opvaskemidler findes
der produkter med kombifunktion (se
afsnittet Ekstrafunktioner, Autoreg. do-
sering, hvis det findes).
Disse produkter indeholder afspæn-
dingsmiddel og afkalkningsfunktion
(salterstatning). Disse produkter beteg-
nes 3-i-1-tabs, og hvis de derudover in-
deholder komponenter som glasbeskyt-
telse, glans til rustfrit stål eller forstær-
ket opvaskeeffekt betegnes de 5-i-1-
tabs, 7-i-1-tabs, All-in-1-tabs osv.
Anvend kun disse kombiopvaskemidler
til det af producenten anbefalede vand-
hårdhedsområde.
Opvaske- og tørreeffekten af disse
kombiopvaskemidler er meget forskel-
lig.
De bedste opvaske- og tørreresultater
opnås ved anvendelse af opvaskemid-
del i forbindelse med separat dosering
af salt og afspændingsmiddel.
Side: 41
Den daglige drift
42
Dosering af opvaskemiddel
 Følg doseringsanvisningerne på em-
ballagen.
 Hvis ikke andet er angivet, doseres
en opvasketab eller 20-30 ml opva-
skemiddel i kammer II, afhængig af
hvor snavset servicet er. Ved meget
snavset service kan der desuden fyl-
des en smule opvaskemiddel i kam-
mer I.
 Det er muligt, at nogle tabs ikke oplø-
ses fuldstændigt i programmet
QuickPowerWash (hvis det findes).
Hvis der anvendes mindre opvaske-
middel end angivet, er der risiko for,
at servicet ikke bliver helt rent.
 Opvaskemiddel kan forårsage
ætsninger i næse, mund og svælg.
Undgå at indånde opvaskemiddel i
pulverform. Indtag ikke opvaskemid-
del. Søg straks læge i tilfælde af
indånding eller indtagelse af opva-
skemiddel.
Sørg for, at børn ikke kommer i berø-
ring med opvaskemiddel. Der kan
være rester af opvaskemiddel i opva-
skemaskinen. Hold derfor børn væk
fra den åbne opvaskemaskine. På-
fyld først opvaskemidlet lige før pro-
gramstart, og sørg for at sikre døren
med børnesikringen (afhængig af
model).
Side: 42
Den daglige drift
43
Opvaskemiddel påfyldes
 Tryk på åbningsknappen. Beholder-
klappen åbnes.
Efter afslutning af et program står klap-
pen åben.
 Fyld opvaskemiddel i kamrene, og luk
klappen.
 Luk også pakken med opvaskemid-
del, da opvaskemidlet ellers kan
klumpe.
Doseringshjælp
Kammer I kan indeholde maks. 10 ml,
kammer II maks. 50 ml opvaskemiddel.
Til hjælp ved doseringen er der anbragt
markeringer i kammer II: 20, 30. De an-
giver den omtrentlige mængde i ml, når
døren er åbnet i vandret stilling.
Side: 43
Den daglige drift
44
Opvaskemaskinen tændes
 Kontroller, om spulearmene kan dre-
jes frit.
 Luk døren.
 Åbn vandhanen, hvis den er lukket.
 Tænd opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
Kontrollampen for Start blinker, og kon-
trollampen for det valgte program lyser.
Hvis det sidst anvendte program øn-
skes anvendt i stedet for programmet
ECO, skal tilvalget Memory aktiveres
(se afsnittet Ekstrafunktioner, Me-
mory).
Et program vælges
Vælg altid opvaskeprogram ud fra servi-
cets art og tilsmudsningsgrad.
I afsnittet Programoversigt er program-
merne og deres anvendelsesområder
beskrevet.
 Vælg det ønskede program med
programtasten .
Kontrollampen for det valgte program
lyser.
I tidsdisplayet vises tiden for det valgte
program i timer og minutter.
Der kan nu vælges ekstrafunktioner
(se afsnittet Ekstrafunktioner).
Hvis der er valgt ekstrafunktioner, lyser
de pågældende kontrollamper.
Side: 44
Den daglige drift
45
Et program startes
 Tryk på på tasten Start.
Programmet starter.
Kontrollampen for Start lyser.
Hvis det skulle blive nødvendigt at
afbryde et program, må dette kun
gøres inden for de første minutter af
programforløbet. Ellers er der risiko
for, at vigtige programafsnit springes
over.
Tidsdisplay
Før programstart vises tiden for det
valgte program i timer og minutter. Un-
der hele opvaskeforløbet vises
programmets resttid.
Den viste programtid kan ændre sig fra
gang til gang for det samme program.
Den er bl.a. afhængig af tilløbsvandets
temperatur, afkalkningsanlæggets rege-
nereringscyklus, opvaskemiddeltypen,
mængden af service samt af, hvor
snavset servicet er.
Når et program vælges for første gang,
angives en gennemsnitlig programvarig-
hed, der gælder for koldtvandstilslut-
ning.
De tider, der er angivet i programover-
sigten, er baseret på maskinfyldning og
temperaturer iht. standard.
I hvert programforløb korrigerer elektro-
nikken programtiden efter indløbsvan-
dets temperatur og mængden af ser-
vice.
Side: 45
Den daglige drift
46
EnergiManagement
For at spare energi slukker opvaskema-
skinen automatisk 10 minutter efter sid-
ste berøring af en betjeningstast eller
programslut (se afsnittet Ekstrafunktio-
ner, Standbyoptimering).
 Opvaskemaskinen tændes igen ved
tryk på tasten .
Opvaskemaskinen slukker ikke, mens
et program er i gang, mens Forvalg
tæller ned, eller hvis der foreligger en
fejl.
Programslut
Programmet er slut, når der i tidsdis-
playet vises et ., og døren eventuelt
er åbnet på klem.
I programmet QuickPowerWash åbner
døren sig først nogle minutter efter pro-
gramslut.
Tørreblæseren kører eventuelt videre i
nogle minutter efter programslut.
 Åbn døren helt, så dørlåsskinnen kø-
rer ind igen.
Servicet kan nu tages ud.
 Hvis den automatiske døråbning
er frakoblet (se afsnittet Ekstrafunk-
tioner, AutoOpen), og døren alligevel
ønskes åbnet efter programslut, skal
den åbnes helt.
Ellers kan sarte bordkanter blive be-
skadiget af vanddamp, da blæseren
ikke længere kører.
Side: 46
Den daglige drift
47
Opvaskemaskinen slukkes
Efter afslutning af programmet:
 Opvaskemaskinen kan altid slukkes
med tasten .
Hvis opvaskemaskinen slukkes under
afviklingen af et program, stoppes pro-
grammet.
Også en igangværende forvalgs-
nedtælling (FlexiTimer) kan afbrydes på
denne måde.
Vandhanen bør af sikkerhedsmæssi-
ge grunde lukkes, hvis opvaskema-
skinen ikke skal bruges i længere tid,
fx i ferier.
Opvaskemaskinen tømmes
Varmt service kan ikke tåle stød! Lad
det derfor afkøle i opvaskemaskinen,
indtil det er til at røre ved.
Hvis døren åbnes helt, efter at opva-
skemaskinen er slukket, afkøles servicet
hurtigere.
Tøm først underkurven, derefter over-
kurven og til sidst bestikbakken (hvis
der er en sådan).
Herved undgås, at der falder vanddrå-
ber fra overkurven eller bestikbakken
ned på servicet i underkurven.
Side: 47
Den daglige drift
48
Et program afbrydes
Programmet afbrydes, så snart døren
åbnes.
Når døren lukkes igen, fortsætter pro-
grammet efter nogle sekunder derfra,
hvor det blev afbrudt.
 Når vandet i opvaskemaskinen
er varmt, er der risiko for skoldning!
Hvis det er nødvendigt at åbne dø-
ren, mens opvaskemaskinen kører,
skal dette derfor gøres meget forsig-
tigt. Inden døren lukkes igen, bør den
stå på klem i ca. 20 sek., så tempe-
raturen i opvaskebeholderen kan
udlignes. Tryk herefter døren i, til dør-
låsen går i hak.
Programvalg ændres
Når først klappen på opvaskemiddel-
beholderen er åbnet, kan der ikke
længere skiftes program.
Hvis et program allerede er startet, kan
der skiftes program på følgende måde:
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
 Tænd opvaskemaskinen igen ved tryk
på tasten .
 Vælg det ønskede program, og start
det.
Side: 48
Ekstrafunktioner
49
Kort 
Tilvalget Kort  reducerer programti-
den i de programmer, det er aktiveret i
(se afsnittet Programoversigt).
For at opnå et optimalt opvaskeresultat
øges forbrugsværdierne.
I forbindelse med programmet
QuickPowerWash bevirker valg af tilval-
get Kort , at programmet afvikles
uden tørring og dermed også uden au-
tomatisk døråbning (hvis maskinen har
denne funktion).
 Tænd opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
Kontrollampen for Start blinker.
 Vælg et program.
 Tryk på tasten .
Kontrollampen for  lyser.
 Et program kan nu startes.
Det valgte tilvalg forbliver aktivt i det
pågældende program, indtil indstillingen
ændres.
Autoreg. dosering
For at opnå et optimalt opvaskeresultat
tilpasser opvaskemaskinen automatisk
programafviklingen til den anvendte op-
vaskemiddeltype. Afhængig af program
kan programtiden og energiforbruget
derved ændres en smule.
Side: 49
Ekstrafunktioner
50
Kontrollamper for påfyldning
frakobles
Hvis der altid anvendes opvaskemiddel
med kombifunktion, og kontrollamperne
for påfyldning af salt og afspændings-
middel ikke skal lyse, kan disse deakti-
veres. Funktionen Autoreg. dosering på-
virkes ikke heraf.
 Sluk opvaskemaskinen med tasten
, hvis den stadig er tændt.
 Hold Start inde, og tænd samtidig
opvaskemaskinen ved tryk på tasten
. Hold Start inde i mindst 4 se-
kunder, indtil kontrollampen for Start
lyser.
Hvis den ikke gør det, startes forfra.
 Tryk 9 gange på tasten .
Kontrollampen for  blinker i sekvenser
a 9 korte blink.
Blinkindstillingen i tidsdisplayet viser,
om kontrollamperne for påfyldning er til-
eller frakoblet.
–  : Kontrollamperne for påfyldning er
tilkoblet
–  : Kontrollamperne for påfyldning
er frakoblet
 Indstillingen kan ændres ved tryk på
tasten Start.
Indstillingen er straks gemt.
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
Sørg for at påfylde salt og afspæn-
dingsmiddel og aktivere kontrollam-
perne for påfyldning igen, hvis der ik-
ke længere anvendes kombiopva-
skemiddel.
Side: 50
Ekstrafunktioner
51
Forvalg
Starttidspunktet for et program kan
indstilles, fx for at udnytte en billigere
natstrømstakst. Programstarten kan ud-
skydes mellem 30 minutter og 24 timer.
Ved udskydelse af start mellem 30 mi-
nutter og 9 timer og 30 minutter indstil-
les tiden i trin a 30 minutter og derefter i
trin a 1 time.
Ved brug af Forvalg skal man sørge
for, at beholderen til opvaskemiddel
er helt tør, når der fyldes opvaske-
middel i; tør den evt. af forinden. El-
lers kan opvaskemidlet klumpe,
hvorved det måske ikke skylles helt
ud.
Brug ikke flydende opvaskemiddel,
da det kan løbe ud.
 For at undgå at børn kommer i
berøring med opvaskemidlet:
Fyld først opvaskemiddel på lige in-
den programstart, dvs. lige inden
Forvalg aktiveres med tasten Start,
og sørg for at sikre døren med bør-
nesikringen.
 Tænd opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
Kontrollampen for Start blinker.
 Vælg det ønskede program.
 Tryk på tasten .
I tidsdisplayet vises den sidst anvendte
forvalgstid. Kontrollampen for  lyser.
 Indkod den ønskede forvalgstid med
tasten .
Når tasten  holdes inde, tælles der
automatisk op til  timer. Hvis der skal
startes forfra med . timer, skal ta-
sten  derefter trykkes ind to gange.
 Tryk på tasten Start.
Kontrollampen for Start lyser.
Side: 51
Ekstrafunktioner
52
Når Standbyoptimering er tilkoblet (se
afsnittet Ekstrafunktioner, Standby-
optimering), slukker tidsdisplayet efter
nogle minutter, og kun kontrollampen
for Start blinker langsomt.
Tryk på en vilkårlig tast for at tænde
tidsdisplayet igen i nogle minutter.
Tiden indtil programstart tælles ned:
Over 10 timer i trin a 1 time, under 10 ti-
mer i trin a 1 minut.
Når det indstillede tidspunkt er nået,
starter det valgte program automatisk. I
tidsdisplayet vises den resterende tid,
og kontrollampen for  slukker.
Visning af Forvalg i tidsdisplayet:
Op til 59 minutter:
fx 30 minutter = .
1 time til 9 timer og 30 minutter:
fx 5 timer = .
Fra 10 timer:
fx 15 timer = 
Start af program før det forvalgte
starttidspunkt:
Programmet kan startes, selv om det
valgte starttidspunkt endnu ikke er nået.
Dette gøres på følgende måde:
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .
 Tænd opvaskemaskinen igen ved tryk
på tasten .
 Vælg eventuelt det ønskede program.
 Tryk på tasten Start.
Programmet starter. Kontrollampen for
Start lyser.
Side: 52
Ekstrafunktioner
53
Automatic tilpasses
Programmet Automatic kan tilpasses,
så det er velegnet til at fjerne meget
fastsiddende snavs, hvor den samlede
tilsmudsningsgrad samtidig er lav. Her-
ved øges energiforbruget.
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten , hvis den stadig er tændt.
 Hold tasten Start inde, og tænd sam-
tidig opvaskemaskinen ved tryk på
tasten . Hold tasten Start inde i
mindst 4 sekunder, indtil kontrollam-
pen for Start lyser.
Hvis den ikke gør det, startes forfra.
 Tryk 5 gange på tasten .
Kontrollampen for  blinker i sekvenser
a 5 korte blink.
Blinkindstillingen i tidsdisplayet viser,
om tilvalget Automatic tilpasses er til-
koblet.
–  : Funktionen Automatic tilpasses er
tilkoblet.
–  : Funktionen Automatic tilpasses
er frakoblet.
 Indstillingen kan ændres ved tryk på
tasten Start.
Indstillingen er straks gemt.
 Sluk opvaskemaskinen ved tryk på
tasten .

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Miele G 6620 SCi.

Stil et spørgsmål om Miele G 6620 SCi

Har du et spørgsmål om Miele G 6620 SCi men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Miele G 6620 SCi. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Miele G 6620 SCi så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.