Microlife NC 150 manual

Få vist brugermanualen for Microlife NC 150 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Microlife
  • Product: Termometer
  • Model/navn: NC 150
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Svensk, Dansk, Russisk, Nordmand, Finsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Tyrkisk, Græsk, Bulgarsk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 19
18
Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af enheden.
Type BF godkendt
Dette Microlife termometer er et kvalitetsprodukt, som bygger på
den seneste teknologi og er testet efter internationale standarder.
Termometret kan med sin unikke teknologi give stabile aflæs-
ninger for hver måling uden varmepåvirkning. Instrumentet udfører
en selvtest, hver gang det tændes for at sikre den specificerede
målenøjagtighed.
Dette Microlife termometer er beregnet til den regelmæssige
måling og overvågning af den menneskelige kropstemperatur.
Termometret er klinisk testet og fundet sikkert og præcist, når
det anvendes i overensstemmelse med dets brugsanvisning.
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, så du forstår alle
funktioner og sikkerhedsinformationen.
Indholdsfortegnelse
1. Dette termometers fordele
• Måling på få sekunder
• Alsidig anvendelse (mange slags målinger)
• Præcist og troværdigt
• Blid og nem at anvende
• Visning af flere målinger
• Sikker og hygiejnisk
• Feber-alarm
2. Vigtige sikkerhedsanvisninger
3. Dette termometers målemetode
4. Betjeningsdisplay og symboler
5. Indstilling af dato, tid og bipper
6. Skift mellem krops og objekt mode
7. Betjeningsvejledning
8. Kan skifte mellem Celsius og Fahrenheit
9. Aflæsning af 30 målinger i hukommelses-mode
10. Fejlmeddelelser
11. Rengøring og desinfektion
12. Udskiftning af batteri
13. Garanti
14. Tekniske specifikationer
15. www.microlife.com
Garantikort (se bagside)
Microlife Digital Termometer, Non Contact NC 150 DA
1 Målesensor
2 Tracking lys
3 Display
4 START-knap
5 Tænd/sluk-knap
6 Funktionsknap
7 Låg til batterirum
8 M-knap (Memory/hukommelse)
9 Alle segmenter vist
AT Hukommelse
AK Klar til måling
AL Måling færdig
AM Krops mode
AN Objekt mode
AO Indikation af lavt batteri
AP Skift mellem Celsius og Fahrenheit
AQ Hukommelses-mode
AR Hent de seneste 30 aflæsninger
AS Målt temperatur for høj
BT Målt temperatur for lav
BK Omgivelsestemperatur for høj
BL Omgivelsestemperatur for lav
BM Fejlfunktion-display
BN Blankt display
BO Fladt batteri
BP Dato/tid
BQ Indstilling af bipper
BR Udskiftning af batteriet
Side: 20
19
NC 150 DA
1. Dette termometers fordele
Måling på få sekunder
Den innovative infrarøde teknologi tillader måling uden at berøre
objektet.Dettegarantererensikker oghygiejniskmålingpåsekunder.
Alsidig anvendelse (mange slags målinger)
Dette termometer byder på en lang række målinger fra 0 - 100,0 °C
/ 32,0 - 212,0 °F, betydende at apparatet kan bruges til at måle krop-
stemperatur eller måle overfladetemperaturen på følgende:
• Mælks overfladetemperatur i babys flaske
• Overfladetemperatur for babys bad
• Omgivelsestemperatur
Præcist og troværdigt
Den unikke konstruktion med avanceret infrarød sensor sikrer, at
hver måling er nøjagtig og pålidelig.
Blid og nem at anvende
• Det ergonomiske design giver simpel og let brug af termometret.
• Dette termometer kan endog bruges på et sovende barn, og
derved undgå at forstyrre det.
• Dette termometer er hurtigt og dermed behageligt at bruge for
børn.
Visning af flere målinger
Brugere kan kalde de seneste 30 aflæsninger med en registrering
af både tid og dato ved at gå ind i hukommelses-mode, og dermed
holde styr på temperaturvariationer.
Sikker og hygiejnisk
• Ingen direkte hud kontakt.
• Ingen risiko for glasskår eller kviksølvforgiftning.
• Helt sikker til brug med børn.
Feber-alarm
10 korte bip og et rød LCD-baggrundslys advarer patienten om, at
han/hun kan have en temperatur der er 37,5 °C eller derover.
2. Vigtige sikkerhedsanvisninger
• Dette instrument må kun anvendes til de formål, som er
beskrevet i dette hæfte. Producenten kan ikke holdes ansvarlig
for skade på grund af forkert anvendelse.
• Put aldrig dette termometer i vand eller andre væsker. Følg
instruktionerne for rengøring i afsnittet: «Rengøring og
desinfektion».
• Brug ikke instrumentet, hvis du tror det er beskadiget eller du
bemærker noget usædvanligt.
• Åben aldrig instrumentet.
• En grundliggende fysiologisk effekt kaldet blodkarsammentræk-
ning kan forekomme i tidlige faser af feber, hvilket resulterer i
kølig hud, så temperaturen målt med dette termometer kan være
påfaldende lav.
• Hvis resultatet af målingen ikke er i overensstemmelse med
patientens velbefindende eller unormal lav, gentages målingen
hver 15 minut eller sammenhold resultatet med en anden kerne
temperatur.
• Dette instrument består af følsomme komponenter og bør
behandles forsigtigt. Overhold opbevarings- og arbejdsstempe-
raturerne beskrevet i «Tekniske specifikationer» afsnittet!
• Sørg for at børn ikke anvender instrumentet uden opsyn, da
nogle dele er små nok til at kunne sluges.
• Beskyt det mod:
- ekstreme temperaturer
- slag og tab
- vand og støv
- direkte sollys
- varme og kulde
• Hvis instrumentet ikke bruges i en længere periode, bør batte-
rierne fjernes.
 ADVARSEL: Brug af dette instrument bør ikke erstatte
konsultationer med din læge. Dette instrument er IKKE
vandtæt! Placér det ALDRIG i væsker!
3. Dette termometers målemetode
Dette termometer måler infrarød energi, der udstråles fra huden
over panden så vel som fra objekter. Denne energi opsamles
gennem linsen og konverteres til en temperaturværdi.
Temperaturmålinger foretaget ved scanning over øjenbrynom-
rådet giver den højeste nøjagtighed.
4. Betjeningsdisplay og symboler
• Alle segmenter vist 9: Tryk på tænd/sluk-knappen 5 for at
tænde enheden, alle segmenter vil blive vist i 1 sekund.
• Klar til måling AK: Når apparatet er klar til måling, blinker «°C»
eller «°F» symbolet, mens mode symbolet (krop eller objekt) vil
vises i displayet.
Side: 21
20
• Måling færdig AL: Resultatet vil blive vist i display 3 med
«°C» eller «°F» symbolet og mode symbolet konstant i
displayet.Termometeret er klar til måling så snart «°C» eller
«°F» symbolet blinker igen.
• Indikation af lav batteri AO: Når enheden er tændt, vil ikonet
«» blive ved at blinke for at minde brugeren om at udskifte
batterierne.
5. Indstilling af dato, tid og bipper
Indstilling af dato og tid
1. Når de nye batterier er sat i, blinker årstallet på displayet BP. Du
kan indstille årstallet ved at trykke på START-knappen 4.
Bekræft og gå videre til at indstille måneden ved at trykke på M-
knappen 8.
2. Try på START-knappen 4 for at indstille måneden. Tryk på M-
knappen 8 for at bekræfte og derefter indstille dagen.
3. Følg vejledningen ovenfor for at indstille dag, 12- eller 24-
timersformat, timer og minutter.
4. Når du har indstillet minutterne og trykket på M-knappen 8, er
dato og tid indstillet, og tiden vises.
 Hvis du ikke trykker på nogen knap i 20 sekunder, slår
instrumentet automatisk over på Klar til måling AK.
 Annuller indstilling af tid: Tryk på tænd/sluk-knappen 5,
mens tiden indstilles. LCD-displayet viser nu «--:--» i stedet
for dato/tid-ikonerne. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen
5 for at påbegynde måling. Hvis du ikke gør yderligere
inden for 20 sekunder, slukker instrumentet automatisk.
 Skift aktuel dato og tid: Tryk på og hold M-knappen 8
nede i ca. 3 sekunder, indtil årstallet begynder at blinke BP.
Du kan nu indtaste de nye værdier, som beskrevet ovenfor.
Indstilling af bipperen
1. Mens instrumentet er slukket, skal du trykke på og holde tænd/
sluk-knappen 5 nede i 5 sekunder for at indstille bipperen BQ.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen 5 igen for enten at tænde eller
slukke bipperen. Bipperen er aktiveret, når bipperikonet BQ ikke
er streget ud.
 Hvis du ikke trykker på nogen knap i 5 sekunder, slår instru-
mentet automatisk over på Klar til måling AK.
6. Skift mellem krops og objekt mode
For at skifte fra krops til objekt mode, skydes funktionsknappen 6
på siden af termometeret nedad. For at skifte tilbage til krop mode,
skydes knappen op igen.
7. Betjeningsvejledning
Målinger i krops mode
1. Tryk på tænd/sluk-knappen 5. Displayet 3 aktiveres for at
vise alle segmenter i 1 sekund.
2. Når «°C» Eller «°F» ikonet blinker, høres en bip-lyd og termo-
metret er klar til måling AK.
3. Placér termometeret i centeret af panden i en distance af
højst 5 cm. Før placering af termometersonden på måleom-
rådet, fjernes snavs, hår og sved.
4. Tryk på START-knappen 4 og før termometret langsomt
fra midten af panden og ud til tindingen. Det aktiveret blå
tracking lys vil indikere måleområdet. Efter 3 sekunder vil et
langt bip kontrollere gennemførelsen af målingen. Hvis
tindingen ikke er nået før det lange bip, gentages målingen som
beskrevet ovenfor.
5. Aflæs den målte temperatur på LCD displayet.
Måling i objekt mode
1. Følg step 1-2 ovenfor, placér derefter termometret i centeret af
det objekt du vil måle og med en distance på højst 5 cm. Tryk
på START-knappen 4. Efter 3 sekunder vil et langt bip kontrol-
lere gennemførelsen af målingen.
2. Aflæs den målte temperatur på LCD displayet.
 Bemærk:
• Patienter og termometer børe være i stabil rumtemperatur
i 30 minutter.
• Foretag ikke en måling under eller lige efter pusling af baby.
• Anvend ikke termometer under forhold med høj luftfugtighed.
• Patienter bør ikke drikke, spise eller udføre fysisk aktivitet før/
under målingen.
• Flyt ikke måleenheden fra måleområdet, før afslutningsbippet
høres.
• 10 korte bip og et rød LCD-baggrundslys advarer patienten om,
at han/hun kan have en temperatur der er 37,5 °C eller derover.
• Tag altid temperaturmålingerne samme sted, da temperaturen
kan variere alt efter placering.
Side: 22
21
NC 150 DA
• Læger anbefaler rektal måling på nyfødte børn på 0-6 mdr., da
alle andre målemetoder kan føre til tvetydige resultater. Hvis et
non-contact termometer anvendes på sådanne børn, anbefaler
vi at resultatet sammenlignes med en rektal måling.
• I de følgende situationer anbefales det, at temperaturen
aflæses tre gange, og at der regnes med den højeste værdi:
1. Børn under tre år med svækket immun-system og for hvem
det er kritisk, om de har feber eller ej.
2. Når brugerenervedat læreat brugetermometret førstegang,
indtil han/hun kender instrumentet godt og får konsistente
aflæsninger.
3. Hvis målingen er overraskende lav.
• Målinger fra forskellige måle områder bør ikke sammen-
lignes, da den normale krops temperatur varierer fra måle
område og måle tidspunkt, højest om aftenen og lavest en
time før man vågner.
Normale krops temperaturer:
- Armhulen: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Oral: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Rektal: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 150: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
8. Kan skifte mellem Celsius og Fahrenheit
Termometret kan vise temperaturmålinger i enten Fahrenheit eller
Celsius. For at skifte mellem visning af °C og °F slukkes enheden,
og START-knappen holdes inde 4 i 5 sekunder; når du holder
op med at trykke på START-knappen 4 efter 5 sekunder, vil det
aktuelle måleenhed («°C» eller «°F» ikon) blinke i displayet AP.
Skift måleskalaen mellem °C og °F ved at trykke på START-
knappen 4 igen. Når måleskalaen er valgt, ventes i 5 sekunder
og enheden vil automatisk blive klar til måling.
9. Aflæsning af 30 målinger i hukommelses-mode
Dette termometer kan huske de sidste 30 målinger med registre-
ring af både tidspunkt og dato.
• Hukommelses-mode AQ: Tryk på M-knappen 8 for at gå ind
i hukommelses-mode, når der er slukket. Hukommelsesikonet
«M» blinker.
• Aflæsning 1 den seneste aflæsning AR: Tryk på og slip M-
knappen 8 for at kalde de seneste aflæsninger frem. Viser 1
alene sammen med hukommelsesikonet.
• Aflæsning 30 - aflæsning i gang: Tryk på og slip M-knappen 8
gentagne gange for at fremkalde aflæsninger i rækkefølge, op til
de seneste 30 aflæsninger.
Ved at trykke på og slippe M-knappen 8 efter at de seneste 30
aflæsninger er kaldt frem, vil ovennævnte forløb gentages fra først
aflæste værdi.
10.Fejlmeddelelser
• Målt temperatur for høj AS: Viser «H» når målt temperatur er
højere end 42,2 °C / 108,0 °F i krops mode eller 100 °C /
212 °F i objekt mode.
• Målt temperatur for lav BT: Viser «L» når målt temperatur er
lavere end 34,0 °C / 93,2 °F i krops mode eller 0 °C / 32 °F i
objekt mode.
• Omgivelsestemperatur for høj BK: Viser «H» i når den
omgivende temperatur er højere end 40,0 °C / 104,0 °F.
• Omgivelsestemperatur for lav BL: Viser «L» i når omgi-
velsestemperaturen er lavere end 16,0 °C / 60,8 °F i krops
mode eller er lavere end 5,0 °C / 41,0 °F i objekt mode.
• Fejlfunktion-display BM: Ved fejlfunktion i systemet.
• Blankt display BN: Tjek om batterierne er sat korrekt i. Tjek
også polaritet (<+> og <->) på batterierne.
• Indikation af fladt batteri BO: Hvis dette ikon «» er det eneste
symbol vist på displayet, skal batterierne skiftes øjeblikkeligt.
11.Rengøring og desinfektion
Brug en spritklud eller bomuldsstof vædet med alkohol (70%
Isopropyl) for at rengøre termometret og måleenheden. Pas på
ikke få væske ind i termometret. Brug aldrig slibende rengørings-
midler, fortynder eller benzin til rengøring og dyp aldrig instru-
mentet i vand eller andre rengøringsvæsker. Pas på ikke at ridse
overfladen på målelinsen eller displayet.
12.Udskiftning af batteri
Dette instrument er forsynet med 2 nye, long-life 1.5V, str. AAA
batterier. Batterierne bør skiftes når ikonet «» BO er det eneste
symbol som vises på displayet.
Tag batteridækslet BR af ved at skubbe det i den viste retning.
Udskift batterierne – og sørg for at de vender korrekt som vist af
symbolerne i rummet.
Side: 23
22
Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i
overensstemmelse med de lokalt gældende regler. Altså
ikke sammen med husholdningsaffald.
13.Garanti
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen.
Garantien gælder kun ved visning af garantikortet udfyldt af forhand-
leren (se bag på) med bekræftelse af købsdata eller kassekvittering.
• Garantien dækker instrumentet. Batterier og emballage er ikke
dækket af garantien.
• Åbning eller ændring af instrumentet annullerer garantien.
• Garantien dækker ikke skade på grund af forkert behandling,
afladede batterier, ulykker eller manglende overholdelse af
betjeningsvejledningen.
Kontakt Microlife-service.
14.Tekniske specifikationer
Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv
93/42/EEC.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Ifølge Medical Product User Act anbefales professionelle brugere,
at der udføres et eftersyn hvert andet år. Overhold venligst de
gældende regler ved bortskaffelse.
15.www.microlife.com
Detaljeret brugerinformation om vore termometre, blodtryksmoni-
torer og service kan findes på www.microlife.com.
Type: Digital Termometer, Non Contact NC 150
Måleområde: Krops mode: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Objekt mode: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Opløsning: 0,1 °C / °F
Målenøjag-
tighed:
Laboratorium:
±0,2 °C, 36,0 ∼ 39,0 °C / ±0,4 °F, 96,8 ∼ 102,2 °F
Display: Liquid Crystal Display, 4 cifre plus specielle ikoner
Lyd: Enheden er tændt og klar til målingen: 1 kort bip-lyd.
Færdiggørelse af måling: 1 langt bip (1 sec.) hvis
den målte værdi er under 37,5 °C / 99,5 °F,
10 korte «bip» høres, hvis den målte værdi er
37,5 °C / 99,5 °F eller højere.
Systemfejl eller fejlfunktion: 3 korte «bip» høres
Hukommelse: 30 målinger i hukommelsesfunktion med registre-
ring af både tidspunkt og dato.
Baggrundslys: Displayet vil lyse GRØNT i 4 sekunder, når appa-
ratet tændes.
Displayet vil lyse GRØNT i 5 sekunder, når en
måling er udført med en målt værdi under 37,5 °C /
99,5 °F.
Displayet vil lyse RØDT i 5 sekunder, når enmåling
er udført med en målt værdi på eller over 37,5 °C /
99,5 °F.
Anvendelses-
temperatur:
Krops mode: 16-40,0 °C / 60,8-104,0 °F
Objekt mode: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F
Opbeva-
ringstempe-
ratur:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % max. relativ fugtighed
Automatisk
slukning: Ca. 1 minut efter sidste måling er foretaget.
Batteri: 2 x 1,5 V Batterier; størrelse AAA
Dimensioner: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Vægt: 90 g (med batterier), 67 g (uden batterier)
Reference til
standarder: ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Microlife NC 150.

Stil et spørgsmål om Microlife NC 150

Har du et spørgsmål om Microlife NC 150 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Microlife NC 150. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Microlife NC 150 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.