Microlife NC 100 manual

Få vist brugermanualen for Microlife NC 100 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Microlife
  • Product: Termometer
  • Model/navn: NC 100
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 33
34
Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af en-
heden.
Type BF godkendt
Dette Microlife termometer er et kvalitetsprodukt, som
bygger på den seneste teknologi og er testet efter interna-
tionale standarder. Termometret kan med sin unikke tekno-
logi give stabile aflæsninger for hver måling uden varmepå-
virkning. Instrumentet udfører en selvtest, hver gang det
tændes for at sikre den specificerede målenøjagtighed.
Dette Microlife termometer er beregnet til den regelmæssige
måling og overvågning af den menneskelige kropstemperatur.
Termometret er klinisk testet og fundet sikkert og
præcist, når det anvendes i overensstemmelse med
dets brugsanvisning.
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, så du forstår
alle funktioner og sikkerhedsinformationen.
Microlife Digital Termometer, Non Contact NC 100 DA
1 Målesensor
2 Tracking lys
3 START-knap
4 Display
5 Tænd/sluk-knap
6 Funktionsknap
7 Låg til batterirum
8 Alle segmenter vist
9 Hukommelse
AT Klar til måling
AK Måling færdig
AL Krops mode
AM Objekt mode
AN Indikation af lavt batteri
AO Skift mellem Celsius og Fahrenheit
AP Hukommelses-mode
AQ Hent de seneste 30 aflæsninger
AR Målt temperatur for høj
AS Målt temperatur for lav
BT Omgivelsestemperatur for høj
BK Omgivelsestemperatur for lav
BL Fejlfunktion-display
BM Blankt display
BN Fladt batteri
BO Udskiftning af batteriet
Side: 34
35
NC 100 DA
Indholdsfortegnelse
1. Dette termometers fordele
2. Vigtige sikkerhedsanvisninger
3. Dette termometers målemetode
4. Betjeningsdisplay og symboler
5. Skift mellem krops og objekt mode
6. Betjeningsvejledning
7. Kan skifte mellem Celsius og Fahrenheit
8. Aflæsning af 30 målinger i hukommelses-mode
9. Fejlmeddelelser
10.Rengøring og desinfektion
11.Udskiftning af batteri
12.Garanti
13.Tekniske specifikationer
14.www.microlife.com
Garantikort (se bagside)
1. Dette termometers fordele
Måling på få sekunder
Den innovative infrarøde teknologi tillader måling uden at
berøre objektet. Dette garanterer en sikker og hygiejnisk
måling på sekunder.
Alsidig anvendelse (mange slags målinger)
Dette termometer byder på en lang række målinger fra 0 -
100,0 °C / 32,0 - 212,0 °F, betydende at apparatet kan
bruges til at måle kropstemperatur eller måle overfladetem-
peraturen på følgende:
 Mælks overfladetemperatur i babys flaske
 Overfladetemperatur for babys bad
 Omgivelsestemperatur
Præcist og troværdigt
Den unikke konstruktion med avanceret infrarød sensor
sikrer, at hver måling er nøjagtig og pålidelig.
Blid og nem at anvende
 Det ergonomiske design giver simpel og let brug af
termometret.
 Dette termometer kan endog bruges på et sovende
barn, og derved undgå at forstyrre det.
 Dette termometer er hurtigt og dermed behageligt at
bruge for børn.
Auto-Display-hukommelse
Den seneste aflæsning vises automatisk i 2 sekunder, når
enheden tændes.
Visning af flere målinger
Brugere kan kalde de seneste 30 aflæsninger med en regi-
strering af både tid og dato ved at gå ind i hukommelses-
mode, og dermed holde styr på temperaturvariationer.
Sikker og hygiejnisk
 Ingen direkte hud kontakt.
 Ingen risiko for glasskår eller kviksølvforgiftning.
 Helt sikker til brug med børn.
 Rengøring af måleenheden kan udføres med en sprit-
vædet bomuldsklud, hvilket gør dette termometer fuld-
stændig hygiejnisk til brug for hele familien.
Feber-alarm
10 korte bip og et rød LCD-baggrundslys advarer patienten
om, at han/hun kan have en temperatur der er 37,5 °C eller
derover.
2. Vigtige sikkerhedsanvisninger
 Dette instrument må kun anvendes til de formål, som er
beskrevet i dette hæfte. Producenten kan ikke holdes
ansvarlig for skade på grund af forkert anvendelse.
 Put aldrig dette termometer i vand eller andre
væsker. Følg instruktionerne for rengøring i
afsnittet: «Rengøring og desinfektion».
Side: 35
36
 Brug ikke instrumentet, hvis du tror det er beskadiget
eller du bemærker noget usædvanligt.
 Åben aldrig instrumentet.
 En grundliggende fysiologisk effekt kaldet blodkarsam-
mentrækning kan forekomme i tidlige faser af feber,
hvilket resulterer i kølig hud, så temperaturen målt med
dette termometer kan være påfaldende lav.
 Hvis resultatet af målingen ikke er i overensstemmelse
med patientens velbefindende eller unormal lav,
gentages målingen hver 15 minut eller sammenhold
resultatet med en anden kerne temperatur.
 Detteinstrument beståraf følsomme komponenter og bør
behandles forsigtigt. Overhold opbevarings- og arbejds-
stemperaturerne beskrevet i «Tekniske specifikationer»
afsnittet!
 Sørg for at børn ikke anvender instrumentet uden opsyn,
da nogle dele er små nok til at kunne sluges.
 Beskyt det mod:
- ekstreme temperaturer
- slag og tab
- vand og støv
- direkte sollys
- varme og kulde
 Hvis instrumentet ikke bruges i en længere periode, bør
batterierne fjernes.
 ADVARSEL: Brug af dette instrument bør ikke er-
statte konsultationer med din læge. Dette instrument
er IKKE vandtæt! Placér det ALDRIG i væsker!
3. Dette termometers målemetode
Dettetermometermålerinfrarødenergi,derudstrålesfrahuden
over panden så vel som fra objekter. Denne energi opsamles
gennem linsen og konverteres til en temperaturværdi.
Temperaturmålinger foretaget ved scanning over øjenbry-
nområdet giver den højeste nøjagtighed.
4. Betjeningsdisplay og symboler
 Alle segmenter vist 8: Tryk på tænd/sluk-knappen 5
for at tænde enheden, alle segmenter vil blive vist i
2 sekunder.
 Hukommelse 9: Den seneste aflæsning vil automatisk
blive vist på displayet i 2 sekunder.
 Klar til måling AT: Når apparatet er klar til måling,
blinker «°C» eller «°F» symbolet, mens mode symbolet
(krop eller objekt) vil vises i displayet.
 Måling færdig AK: Resultatet vil blive vist i display 4
med «°C» eller «°F» symbolet og mode symbolet
konstant i displayet.Termometeret er klar til måling så
snart «°C» eller «°F» symbolet blinker igen.
 Indikation af lav batteri AN: Når enheden er tændt, vil
batteriikonet blive ved at blinke for at minde brugeren om
at udskifte batteriet.
5. Skift mellem krops og objekt mode
For at skifte fra krops til objekt mode, skydes funktions-
knappen 6 på siden af termometeret nedad. For at skifte
tilbage til krop mode, skydes knappen op igen.
6. Betjeningsvejledning
Målinger i krops mode
1. Tryk på tænd/sluk-knappen 5. Displayet 4 aktiveres
for at vise alle segmenter i 2 sekunder.
2. Seneste måling vises automatisk i displayet i 2 sekunder
med «M» ikonet 9.
3. Når «°C» Eller «°F» ikonet blinker, høres en bip-lyd og
termometret er klar til måling AT.
4. Placér termometeret i centeret af panden i en
distance af højst 5 cm. Før placering af termometer-
sonden på måleområdet, fjernes snavs, hår og sved.
5. Tryk på START-knappen 3 og før termometret lang-
somt fra midten af panden og ud til tindingen. Det akti-
veret blå tracking lys vil indikere måleområdet. Efter
3 sekunder vil et langt bip kontrollere gennemførelsen af
Side: 36
37
NC 100 DA
målingen. Hvis tindingen ikke er nået før det lange bip,
gentages målingen som beskrevet ovenfor.
6. Aflæs den målte temperatur på LCD displayet.
Måling i objekt mode
1. Følg step 1-3 ovenfor, placér derefter termometret i
centeret af det objekt du vil måle og med en distance på
højst5cm.TrykpåSTART-knappen3.Efter3 sekunder
vil et langt bip kontrollere gennemførelsen af målingen.
2. Aflæs den målte temperatur på LCD displayet.
 Bemærk:
 Patienter og termometer børe være i stabil rumtem-
peratur i 30 minutter.
 Foretag ikke en måling under eller lige efter pusling af baby.
 Anvend ikke termometer under forhold med høj luftfug-
tighed.
 Patienter bør ikke drikke, spise eller udføre fysisk aktivitet
før/under målingen.
 Flyt ikke måleenheden fra måleområdet, før afslutnings-
bippet høres.
 Tør sonden af med sprit og vent 15 minutter, før der fore-
tages en måling på en anden patient.
 10 korte bip og et rød LCD-baggrundslys advarer
patienten om, at han/hun kan have en temperatur der er
37,5 °C eller derover.
 Tag altid temperaturmålingerne samme sted, da tempe-
raturen kan variere alt efter placering.
 Læger anbefaler rektal måling på nyfødte børn på 0-
6 mdr., da alle andre målemetoder kan føre til tvetydige
resultater. Hvis et non-contact termometer anvendes på
sådanne børn, anbefaler vi at resultatet sammenlignes
med en rektal måling.
 I de følgende situationer anbefales det, at temperaturen
aflæses tre gange, og at der regnes med den højeste værdi:
1. Børn under tre år med svækket immun-system og for
hvem det er kritisk, om de har feber eller ej.
2. Når brugeren er ved at lære at bruge termometret
første gang, indtil han/hun kender instrumentet godt
og får konsistente aflæsninger.
3. Hvis målingen er overraskende lav.
 Målinger fra forskellige måle områder bør ikke
sammenlignes, da den normale krops temperatur
varierer fra måle område og måle tidspunkt, højest
om aftenen og lavest en time før man vågner.
Normale krops temperaturer:
- Armhulen: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Oral: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Rektal: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 100: 35,4 °C - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Kan skifte mellem Celsius og Fahrenheit
Termometret kan vise temperaturmålinger i enten Fahren-
heit eller Celsius. For at skifte mellem visning af °C og °F
slukkes enheden, og START-knappen holdes inde 3 i
5 sekunder; når du holder op med at trykke på START-
knappen 3 efter 5 sekunder, vil det aktuelle måleenhed
(«°C» eller «°F» ikon) blinke i displayet AO. Skift måleska-
laen mellem °C og °F ved at trykke på START-knappen 3
igen. Når måleskalaen er valgt, ventes i 5 sekunder og
enheden vil automatisk blive klar til måling.
8. Aflæsning af 30 målinger i hukommelses-
mode
Termometret kan huske de seneste 30 aflæsninger.
 Hukommelses-mode AP: Tryk på START-knappen 3
for at gå ind i hukommelses-mode, når der er slukket.
Hukommelsesikonet «M» blinker.
 Aflæsning 1 den seneste aflæsning AQ: Tryk på og slip
START-knappen 3 for at kalde de seneste aflæsninger
frem. Viser 1 alene sammen med hukommelsesikonet.
Side: 37
38
 Aflæsning 30 - aflæsning i gang: Tryk på og slip START-
knappen 3 gentagne gange for at fremkalde aflæsninger
i rækkefølge, op til de seneste 30 aflæsninger.
Ved at trykke på og slippe START-knappen 3 efter at de
seneste 30 aflæsninger er kaldt frem, vil ovennævnte
forløb gentages fra først aflæste værdi.
9. Fejlmeddelelser
 Målt temperatur for høj AR: Viser «H» når målt tempe-
ratur er højere end 42,2 °C / 108,0 °F i krops mode eller
100 °C / 212 °F i objekt mode.
 Målt temperatur for lav AS: Viser «L» når målt tempe-
ratur er lavere end 34,0 °C / 93,2 °F i krops mode eller
0 °C / 32 °F i objekt mode.
 Omgivelsestemperatur for høj BT: Viser «H»
i når den omgivende temperatur er højere end
40,0 °C / 104,0 °F.
 Omgivelsestemperatur for lav BK: Viser «L»
i når omgivelsestemperaturen er lavere end
16,0 °C / 60,8 °F i krops mode eller er lavere end 5,0 °C
/ 41,0 °F i objekt mode.
 Fejlfunktion-display BL: Ved fejlfunktion i systemet.
 Blankt display BM: Tjek om batterierne er sat korrekt i.
Tjek også polaritet (<+> og <->) på batterierne.
 Indikation af fladt batteri BN: Hvis dette ikon «» er
det eneste symbol vist på displayet, skal batterierne
skiftes øjeblikkeligt.
10.Rengøring og desinfektion
Brug en spritklud eller bomuldsstof vædet med alkohol (70%
Isopropyl) for at rengøre termometret og måleenheden. Pas
på ikke få væske ind i termometret. Brug aldrig slibende
rengøringsmidler, fortynder eller benzin til rengøring og dyp
aldrig instrumentet i vand eller andre rengøringsvæsker. Pas
på ikke at ridse overfladen på målelinsen eller displayet.
11.Udskiftning af batteri
Dette instrument er forsynet med 2 nye, long-life 1.5V, str.
AAA batterier. Batterierne bør skiftes når ikonet «» BN er
det eneste symbol som vises på displayet.
Tag batteridækslet BO af ved at skubbe det i den viste retning.
Udskift batterierne – og sørg for at de vender korrekt som
vist af symbolerne i rummet.
Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaf-
fes i overensstemmelse med de lokalt gældende
regler. Altså ikke sammen med husholdningsaffald.
12.Garanti
Dette instrument er dækket af en 2 års garanti fra købsda-
toen. Garantien gælder kun ved visning af garantikortet
udfyldt af forhandleren (se bag på) med bekræftelse af
købsdata eller kassekvittering.
 Garantien dækker instrumentet. Batterier og emballage
er ikke dækket af garantien.
 Åbning eller ændring af instrumentet annullerer garantien.
 Garantien dækker ikke skade på grund af forkert
behandling, afladede batterier, ulykker eller manglende
overholdelse af betjeningsvejledningen.
Kontakt Microlife-service.
13.Tekniske specifikationer
Type: Digital Termometer, Non Contact NC 100
Måleområde: Krops mode: 34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F)
Objekt mode: 0-100,0 °C (32-212,0 °F)
Opløsning: 0,1 °C / °F
Målenøjag-
tighed:
Laboratorium:
0,2°C, 36,0  39,0 °C
(0,4°F, 96,8  102,2 °F)
Side: 38
39
NC 100 DA
Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr
Direktiv 93/42/EEC.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Ifølge Medical Product User Act anbefales professionelle
brugere, at der udføres et eftersyn hvert andet år. Overhold
venligst de gældende regler ved bortskaffelse.
14.www.microlife.com
Detaljeret brugerinformation om vore termometre, blodtryks-
monitorer og service kan findes på www.microlife.com.
Display: Liquid Crystal Display, 4 cifre plus
specielle ikoner
Lyd: Enheden er tændt og klar til målingen:
1 kort bip-lyd.
Færdiggørelse af måling: 1 langt bip
(1 sec.) hvis den målte værdi er under
37,5 °C / 99,5 °F, 10 korte «bip» høres,
hvis den målte værdi er 37,5 °C / 99,5 °F
eller højere.
Systemfejl eller fejlfunktion: 3 korte «bip»
høres
Hukommelse: Auto-visning af den seneste målte tempe-
ratur.
30 aflæsningers hukommelse i hukom-
melses-moden.
Baggrundslys: Displayet vil lyse GRØNT i 4 sekunder, når
apparatet tændes.
Displayet vil lyse GRØNT i 5 sekunder, når
en måling er udført med en målt værdi
under 37,5 °C / 99,5 °F.
Displayet vil lyse RØDT i 5 sekunder, når
en måling er udført med en målt værdi på
eller over 37,5 °C / 99,5 °F.
Anvendelses-
temperatur:
Krops mode: 16-40,0 °C (60,8-104,0 °F)
Objekt mode: 5-40,0 °C (41-104,0 °F)
Opbeva-
ringstempe-
ratur:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % max. relativ fugtighed
Automatisk
slukning: Ca. 1 minut efter sidste måling er foretaget.
Batteri: 2 x 1,5 V Batterier; størrelse AAA
Dimensioner: 150 x 40 x 39mm
Vægt: 81 g (med batterier), 56 g (uden batterier)
Reference til
standarder:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Microlife NC 100.

Stil et spørgsmål om Microlife NC 100

Har du et spørgsmål om Microlife NC 100 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Microlife NC 100. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Microlife NC 100 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.