Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK manual

Manual til Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 108 sider.

Side: 1
DANSK da 71 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse batteridrevne vinkelslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Akku-vinkelsliberne er med originalt Metabo- tilbehør egnet til slibning af metal og lignende materialer med kopskiver uden anvendelse af vand. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Sikkerhedsanvisninger for slibning med kopskiver: a) Dette el-værktøj skal anvendes som slibemaskine. Følg alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og data, som du modtager sammen med maskinen. Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garanterer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og blive slynget rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el-værktøjet. Forkert dimensioneret indsatsværktøj kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel. Når indsatsværktøj fastgøres med flanger, skal monteringshullet passe nøjagtigt til flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt på el-værktøjets holdeanordning, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beskadiget. Kontroller før brug altid indsatsværktøjet fx slibeskiver for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede tråde. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal det kontrolleres, om det er beskadiget eller anvende et indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal du sørge for, at du selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lad maskinen køre i et minut med maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personlige værnemidler. Brug helmaske til ansigtet, øjeværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det arbejde, der skal udføres. Brug afhængigt af det arbejde, der skal udføres, støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften, og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis du udsættes for kraftig støj i længere tid, kan du få et høretab. i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personlige værnemidler. Brudstykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og medføre personskader også uden for det direkte arbejdsområde. j) Hold kun fast i de isolerede greb på maskinen, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Korrekt anvendelse 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 72 k) Hold strømkablet væk fra roterende indsatsværktøj. Hvis du mister kontrollen over maskinen, kan strømkablet blive skåret over eller ramt, og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med fralægningsfladen, hvorved du kan miste kontrollen over el-værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens du bærer det. Dit tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i maskinens hus, og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brandbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, fx slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., sætter sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på blokeringsstedet. Hvis fx en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsretning på blokeringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for, at din krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra håndgreb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede sikkerhedsforanstaltninger. b) Sørg for at din hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over din hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at din krop kommer ind i det område, som el-værktøjet bevæges ind i ved et tilbageslag. Tilbageslaget driver el-værktøjet i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse, hvor den blokeres. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilbageslag, eller at man mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slibning og skæring: a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el- værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret således, at slibefladen ligger under beskyttelsesskærmens kant. En forkert monteret slibeskive, som rager ud over beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt. c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret sikkert på el-værktøjet og være indstillet således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs. den mindst mulige del af slibemidlet skal pege hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibekornene samt gnister, som kan antænde tøjet. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefalede formål. F.eks.: Slib aldrig med en skæreskives sideflade. Skæreskiver er beregnet til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver. f) Brug ikke slidte slibeskiver fra større el- værktøjer. Slibeskiver til større el-værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el- værktøjer. 4.4 Yderligere sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Kontrollér håndgrebets isolering for beskadigelser før brug. Anvend ikke beskadigede ekstra håndgreb! Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibemidlet, og hvis det kræves.
Side: 3
DANSK da 73 Vær opmærksom på informationerne fra producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt skiverne mod fedt og stød! Kopskiver skal opbevares og behandles omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger. Anvend ikke maskinen med skære- eller skrubskiver. Emnet skal ligge fast og være sikret mod skridning, fx ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der anvendes indsatsværktøj med gevindindsats, må spindelenden ikke berøre slibeværktøjets hul. Sørg for, at gevindet i indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se side 2 og kapitel 15. Tekniske data. Ergonomisk frontkappe for optimal maskinføring i kontinuerlig drift. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne støvet, skal batteripakken først fjernes (brug ikke genstande af metal), og undgå at beskadige indvendige dele. Beskadiget, uafbalanceret eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør, elektriske ledninger og bærende vægge (statik). Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring af maskinen. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra håndgreb. Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med en defekt beskyttelsesskærm. Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i en skruestik. Reducering af støvgener: Partikler, der dannes ved arbejde med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation på arbejdsstedet og brug egnede værnemidler som fx åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsesformål og -sted (fx sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde (se kapitel 12.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. 4.5 Sikkerhedsanvisninger vedrørende batteripakken: Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskine skal man tage batteriet ud af maskinen Ved transport af maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion- batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Se side 2. 1 Støtteflange 2 Spindel 3 Spindellåseknap 4 Elektronisk signallampe 5 Knap til kapacitetsindikator 6 Kapacitets- og signalindikator 7 Ekstra håndgreb 5. Oversigt
Side: 4
DANSK da 74 8 Beskyttelsesskærm til kopskiver 9 Skruer til justering af beskyttelsesskærmen 10 Spændemøtrik 11 Tapnøgle 12 Knap til frigørelse af batteripakke 13 Batteripakke 14 Spærre (mod utilsigtet tilkobling) 15 Afbryder (til tænd/sluk) 16 Hovedgreb 17 Knap (til drejning af hovedgrebet) 18 Skruer til placering af beskyttelsesskærmen 6.1 Montering af ekstra greb Arbejd kun med monteret ekstra greb (7)! Skru det ekstra greb fast med skrue og fjederskive i det venstre eller højre gevindhul (alt efter behov) med en unbrakonøgle. 6.2 Montering af beskyttelsesskærm Anvend af sikkerhedsmæssige årsager altid den beskyttelsesskærm, som er beregnet til den pågældende slibeskive! Se også kapitel 12. Tilbehør! Beskyttelsesskærm til slibning Beregnet til arbejde med kopskiver Se side 2, illustration E. - Løsn skruerne (18). - Sæt beskyttelsesskærmen (8) på i den viste stilling. - Spænd skruerne (18) fast igen. Beskyttelsesskærmen løsnes i omvendt rækkefølge. 6.3 Indstilling af beskyttelsesskærmen Indstil beskyttelsesskærmen således, at kopskiven rager maks. 3 mm frem. -Løsn skruerne (9). -Skub beskyttelsesskærmen (8) nedad, indtil kopskiven rager maks. 3 mm ud over beskyttelsesskærmen. -Spænd skruerne (9). 6.4 Drejeligt hovedgreb Der må kun arbejdes med fastlåst hovedgreb (16). Se side 2, illustration C. - Tryk knappen (17) ind. - Hovedgrebet (16) kan nu drejes 90° til begge sider og fastlåses i den pågældende position. - Kontrollér fastlåsningen: Hovedgrebet (16) skal være i indgreb og må ikke kunne drejes. 6.5 Batteripakke Batteripakken (13) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10° C og 30° C. Li-Ion-batteripakker "Li-Power, LiHD" har en kapacitets- og signalindikator (6): - Tryk på knappen (5) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. WPB 36-18 ...: - Anvend altid to Metabo 18-volt batteripakker med skydetilpasning. - Anbefalet kapacitet: 4,0 Ah og højere. - Det anbefales at anvende batteripakker med samme delnummer. - Der kan anvendes batteripakker med forskellig kapacitet (Ah). I dette tilfælde bestemmer batteripakken med den mindre kapacitet (Ah) driftsvarigheden. 6.6 Udtagning og isætning af batteripakke Se side 2, illustration A. Udtagning: Tryk på batteriudløseren (12) og træk batteripakken (13) af. Isætning: Skub batteripakken (13) i, til den går i hak. Før alt omstillingsarbejde: Tag batteripakken ud af maskinen. Maskinen skal være slukket og spindlen skal stå stille. Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel 12. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. 7.1 Fastlåsning af spindlen - Tryk spindellåseknappen (3) ind og drej spindlen (2) manuelt, indtil spindellåseknappen går mærkbart i indgreb. 7.2 Pålægning/påskruning af kopskiven Se side 2, illustration D. - Sæt støtteflangen (1) på spindlen. Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. - Læg kopskiven på støtteflangen (1). Kopskiven skal ligge jævnt på støtteflangen. - Skru kopskiverne på med gevindindsats. 7.3 Fastgørelse/løsning af tohulsmøtrik eller kopskive med gevindindsats Fastgørelse af tohulsmøtrik (10)/kopskive med gevindindsats: Tohulsmøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru tohulsmøtrikken på spindlen som beskrevet nedenfor: Se side 2, illustration D. - Brystet på tohulsmøtrikken (10) vender nedad, således at tohulsmøtrikken kan anbringes sikkert på spindlen. - Fastlås spindlen. Spænd tohulsmøtrikken (10)/ kopskiven med gevindindsats med tapnøglen (11) 6. Idriftsættelse =< 3 mm 7. Montering af kopskive
Side: 5
DANSK da 75 i urets retning. Mindst 20 Nm! - Bemærk: Alternativt til fastgørelsen af tapnøglen (11) kan du spænde tohulsmøtrikken (10) som følger: Fastlås spindlen. Skru tohulsmøtrikken (10)/ kopskiven med gevindindsats på med håndkraft. Tag fat i kanten af kopskiven og stram den med mindst 1/2 omdrejning i urets retning med håndkraft. Løsning af tohulsmøtrik (10)/kopskive med gevindindsats: - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). Skru tohulsmøtrikken (10)/kopskiven med gevindindsats af med tapnøglen (11) mod urets retning. Maskinen skal altid betjenes med begge hænder. Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når batteripakken tages ud af maskinen. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Undgå, at maskinen hvirvler støv og spåner op eller suger dem ind. Læg først den slukkede maskine til side, når motoren står stille. Se side 2, illustration B. Midlertidig tilkobling: Tilkobling: Skub spærren (14) i pilens retning, og tryk på afbryderen (15). Frakobling: Slip afbryderen (15). 8.1 Arbejdsanvisninger Slibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets overflade ikke bliver for varm. Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40° opnås det bedste resultat. Knap (17) til indstilling af grebet: Støvsug knappen af og til eller blæs den ud med tør luft (i trykket tilstand, i alle 3 positioner af hovedgrebet). Afbryd el-værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion- batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Ved transport af maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen. Den elektroniske signallampe (4) lyser og den hastigheden under belastning aftager. Temperaturen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe slukker. Den elektroniske signalindikator (4) blinker hurtigt og maskinen kører ikke. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Sættes batteripakken i en tændt maskine, starter maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Den elektroniske signallampe (4) blinker og maskinen kører ikke. Tryk på knappen (5) og ladetilstanden vises med lysdioderne. Når batteripakken er tom, skal man oplade igen. Elektronisk sikkerhedsfrakobling: Den elektroniske signalindikator (4) blinker, og maskinen blev SLUKKET automatisk. Maskinen slukkes ved for hurtig spændingsændring (som f.eks. opstår ved pludselig blokering eller ved tilbageslag). Sluk for maskinen. Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå yderligere blokeringer. Se kapitel 4.2. Brug kun originale Metabo-batteripakker og Metabo-tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 2. A Ladeaggregater B Batteripakke C Beskyttelsesskærm D Kopskive (uden gevindindsats) E Tapnøgle (forkrøppet – til fastgørelse/løsning af kopskiver med gevindindsats eller tohulsmøtrikken (10) ved kopskiver) F Spændemøtrik (10) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! 8. Anvendelse 9. Rengøring 10. Transport 11. Afhjælpning af fejl 12. Tilbehør 13. Reparation
Side: 6
DANSK da 76 Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet, som opstår, kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf ikke støvet med husholdningsaffaldet, men aflever det til et indsamlingssted for specialaffald. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald! Giv defekte eller opbrugte batteripakker tilbage til Deres Metabo- forhandler! Kast ikke batteripakker i vandet. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/96/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =batteripakkens spænding Dmax =maks. diameter for indsatsværktøjet tmax,1 =maks. tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af tohulsmøtrik (10) tmax,3 =kopskive: maks. tilladt tykkelse for indsatsværktøjet M =spindelgevind l =slibespindlens længde n =friløbshastighed (maksimal hastighed) P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt m =vægt (med mindste batteripakke) Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er inkl. tolerancer (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, fx organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, SG = vibrationsemission (overfladeslibning) ah, DS = vibrationsemission (slibning med slibebagskive) Kh,SG/DS = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 14. Miljøbeskyttelse 15. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: WPB 36-18 LTX BL 110 IK
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer