Metabo WP 11-150 QuickProtect manual

Få vist brugermanualen for Metabo WP 11-150 QuickProtect below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Vinkelsliber
  • Model/navn: WP 11-150 QuickProtect
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 70
DANSK da
71
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at disse
vinkelslibere er i overensstemmelse med de på
side 3 angivne standarder og direktiver.
Vinkelsliberne er med originalt Metabo-tilbehør
egnet til slibning, sandpapirslibning, arbejde med
stålbørster og skæring af metal, beton, sten og
lignende materialer uden anvendelse af vand.
WE 14-125 VS er også egnet til polering.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om
forebyggelse af ulykker og de vedlagte
sikkerhedsforskrifter skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-værk-
tøjets sikkerhed.
ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis-
ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv
kun el-værktøjet sammen med disse papirer.
4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger
for slibning, sandpapirslibning,
arbejde med stålbørster og skæring:
Anvendelse
a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber,
sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine.
Vær opmærksom på alle
sikkerhedsanvisninger, øvrige anvisninger,
illustrationer og data, som De modtager
sammen med apparatet. Hvis de følgende
anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader. WE 14-125 VS kan også anvendes
som polerer.
b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering.
Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke
er beregnet til, kan der opstå farer og personskader.
(Gælder ikke for WE 14-125 VS.)
c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til
dette el-værktøj og anbefalet af producenten.
At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet,
garanterer ikke for en sikker anvendelse.
d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal
være mindst lige så høj som den maksimale
hastighed, der er angivet på el-værktøjet.
Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i
stykker og flyve rundt.
e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og
tykkelse skal stemme overens med målene på
el-værktøjet. Forkert målte indsatsværktøjer kan
ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt.
f) Slibeskiver, flanger, slibebagskiver eller
andet tilbehør skal passe nøjagtigt til el-
værktøjets slibespindel. Indsatsværktøjer, som
ikke passer nøjagtigt til el-værktøjets slibespindel,
roterer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan
medføre, at De mister kontrollen.
g) Brug ikke indsatsværktøj, som er
beskadiget. Kontrollér før brug altid
indsatsværktøjet f.eks. slibeskive for
afsplintninger og revner, slibebagskiver for
revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse
eller brækkede børstehår. Hvis el-værktøjet
eller indsatsværktøjet tabes, skal De
kontrollere, om det er beskadiget eller anvende
et indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når
indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal
De sørge for, at De selv og andre personer, der
befinder sig i nærheden, er uden for det
område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade
apparatet køre i et minut med maksimal
hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for
det meste i dette testtidsrum.
h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
helmaske til ansigtet, øjenværn eller
beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte
arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art
støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker
eller specialforklæde, som beskytter mod små
slibe- og materialepartikler. Øjnene skal
beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften
og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde.
Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv,
der opstår under arbejdet. Hvis De udsættes for
kraftig støj i længere tid, kan De lide høretab.
i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand
mellem arbejdsområdet og andre personer.
Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af emnet eller brækkede
indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til
personskader også uden for det direkte
arbejdsområde.
j) Hold altid kun apparatet i de isolerede greb,
når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet
kan komme i kontakt med skjulte
strømledninger eller apparatets eget kabel.
Kontakt med en spændingsførende ledning kan
også gøre apparatets metaldele spændingsførende
og føre til elektrisk stød.
1. Konformitetserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsforskrifter
4. Særlige sikkerhedsforskrifter
Side: 71
DANSK
da
72
k) Hold netkablet væk fra roterende
indsatsværktøj. Hvis De mister kontrollen over
apparatet, kan netkablet blive skåret over eller ramt,
og Deres hånd eller arm kan blive trukket ind i det
roterende indsatsværktøj.
I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før
indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende
indsatsværktøj kan komme i kontakt med
fralægningsfladen, hvorved De kan miste kontrollen
over el-værktøjet.
m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens De bærer
det. Deres tøj kan blive fanget ved en tilfældig
kontakt med det roterende indsatsværktøj og
indsatsværktøjet kan bore sig ind i Deres krop.
n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger
regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i
apparatets hus og ved store mængder metalstøv
kan der opstå elektriske farer.
o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af
brandbare materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver
flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre
flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød.
4.2 Tilbageslag og tilsvarende
sikkerhedsanvisninger:
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes,
at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive,
slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller
blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at
det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt.
Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod
indsatsværktøjets omdrejningsretning på
blokeringsstedet.
Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et
emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i
emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker
af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger
sig derefter hen imod eller væk fra brugeren,
afhængigt af skivens omdrejningsretning på
blokeringsstedet. I denne forbindelse kan
slibeskiver også brække.
Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig
brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af
egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives
nedenfor.
a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at
Deres krop og arme befinder sig i en position,
der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid
det ekstra holdegreb, hvis et sådant findes, for
at have så meget kontrol som muligt over
tilbageslagskræfterne eller
reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i
hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags-
og reaktionskræfterne med egnede
forsigtighedsforanstaltninger.
b) Sørg for at Deres hånd aldrig kommer i
nærheden af det roterende indsatsværktøj.
Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Deres
hånd ved et tilbageslag.
c) Undgå at Deres krop befinder sig i det
område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et
tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at
bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens
bevægelse på blokeringsstedet.
d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at
indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og
sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har
tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe
kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører
et tilbageslag eller at De mister kontrollen.
e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede
savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører
hyppigt til tilbageslag eller at De mister kontrollen
over el-værktøjet.
4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger
for slibning og skæring
a) Brug kun slibemidler, der er godkendt
til el-værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der
er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler,
der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke
afskærmes tilstrækkeligt og er usikre.
b) Beskyttelsesskærmen skal være monteret
sikkert på el-værktøjet og være indstillet
således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs.
den mindst mulige del af slibemidlet skal pege
hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen
beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig
kontakt med slibekornene samt gnister, som kan
antænde tøjet.
c) Slibemidler må kun anvendes til de
anbefalede formål.F.eks.: Slib aldrig med
sidefladen af en skæreskive. Skæreskiver er
beregnet til materialeafslibning med kanten af
skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for
kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker.
d) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i
den rigtige størrelse og form, der passer til den
valgte slibeskive. Egnede flanger støtter
slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud
på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være
forskellige fra flanger til andre slibeskiver.
e) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til
større el-værktøjer. Slibeskiver til større el-
værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder
i mindre el-værktøjer.
4.4 Yderligere særlige sikkerheds-
anvisninger for skæring:
a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for
højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis
skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning
og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast
eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag
eller brud på slibemidlet.
b) Undgå området foran og bag den roterende
skæreskive. Hvis De bevæger skæreskiven i
emnet væk fra Dem selv, kan el-værktøjets
roterende skive blive slynget direkte ind mod Dem
ved et tilbageslag.
c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet
afbrydes, skal apparatet slukkes og holdes
roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at
trække skæreskiven ud af snittet, mens den
Side: 72
DANSK da
73
roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find
og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast.
d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det
befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på
dens fulde hastighed, før De forsigtigt
fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast,
springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag.
e) Understøt plader eller store emner for at
nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge
af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje
sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på
begge sider af skiven, både i nærheden af
skæresnittet og ved kanten.
f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i
bestående vægge eller andre områder, hvor
der ikke er direkte indblik. Den neddykkende
skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der
skæres i gas- eller vandledninger, elektriske
ledninger eller andre genstande.
4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger
for sandpapirslibning:
a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade,
men læs og overhold producentens forskrifter
vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade,
der rager ud over slibebagskiven, kan føre til
personskader samt til blokering, iturivning af
slibebladet eller til tilbageslag.
4.6 Kun WE 14-125 VS: Særlige
sikkerhedsanvisninger for polering:
Polersvampen skal være fri for løse dele, især
snore. Læg snorene til side, eller afkort dem.
Løse snore, der roterer med rundt, kan gribe fat i
fingre eller sætte sig fast i arbejdsemnet.
4.7 Særlige sikkerhedsanvisninger
for arbejde med stålbørster:
a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også
mister børstehår ved almindelig brug.
Overbelast ikke børstehårene med for stort
tryk. Flyvende børstehår kan meget let trænge
ind under tyndt tøj og/eller under huden.
b) Hvis det anbefales at bruge en
beskyttelsesskærm, skal De forhindre, at
beskyttelsesskærmen og stålbørsten berører
hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge
af modtrykket og centrifugalkræfter øge deres
diameter.
4.8 Yderligere sikkerhedsanvisninger:
ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller.
Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger
med slibemidlet, og hvis det kræves.
Vær opmærksom på informationerne fra
producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt
skiverne mod fedt og stød!
Slibeskiverne skal opbevares og behandles
omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger.
Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning!
Skæreskiver må ikke udsættes for tryk fra siden.
Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne
skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger.
Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang.
Hvis der anvendes indsatsværktøjer med
gevindindsats, må spindelenden ikke berøre
slibeværktøjets hul. Vær opmærksom på, at
gevindet i indsatsværktøjet er langt nok til
spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal
passe til gevindet på spindlen. Spindellængde og
spindelgevind se side 3 og kapitel 14. Tekniske
data.
Under bearbejdningen af især metal
kan ledende støv sætte sig inde i
maskinen. Det kan bevirke, at der overføres
elektrisk energi til maskinen. Hermed kan der opstå
midlertidig fare for elektrisk stød. Derfor er det
nødvendigt regelmæssigt, ofte og grundigt at
udblæse den kørende maskine med trykluft
gennem de bageste ventilationsåbninger. Under
udblæsningen skal der holdes godt fat i maskinen.
Det anbefales at anvende et stationært
udsugningsanlægogforkoble en fejlstrømsafbryder
(FI). Hvis vinkelsliberen slukkes på grund af FI-
afbryderen, skal maskinen kontrolleres og
rengøres. Motorrengøring se kapitel 9. Rengøring.
Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse
træsorter, mineraler og metal kan være
sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af
dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/
eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv
anses for at være kræftfremkaldende, især i
forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling
(chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt
materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
- Brug så vidt muligt støvudsugning.
- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Det anbefales at bruge et åndedrætsværn
i filterklasse P2.
Vær opmærksom på de gældende regler i dit land
vedrørende de bearbejdede materialer.
Der må ikke bearbejdes materialer, der danner
sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest).
Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri ved arbejde
i støvede omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at
fjerne støvet, skal el-værktøjet først kobles fra
strømnettet (brug ikke genstande af metal), og
undgå at beskadige indvendige dele.
Beskadiget, urundt eller vibrerende værktøj må ikke
anvendes.
Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør,
elektriske ledninger og bærende vægge (statik).
Ved brug af maskinen udenfor: Forkobl FI-afbryder
med maksimal aktiveringsstrøm (30 mA)!
Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen
indstilles, omstilles eller vedligeholdes.
Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Sluk
omgående maskinen, hvis sikkerhedskoblingen
aktiveres!
Side: 73
DANSK
da
74
Hvis et ekstra holdegreb er beskadiget eller revnet,
skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes
med et defekt ekstra holdegreb.
Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller
revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke
anvendes med en defekt beskyttelsesskærm.
Dette el-værktøj er ikke beregnet til polering
(gælder ikke for WE 14-125 VS). Garantikrav
bortfalder, hvis apparatet anvendes til formål, som
det ikke er beregnet til! Motoren kan blive
overophedet og el-værktøjet kan blive beskadiget.
Til polering anbefaler vi vores vinkelpolerer.
Se side 2.
1 Quick-spændemøtrik *
2 Støtteflange
3 Spindel
4 Spindellås
5 Skydekontakt til tænd/sluk *
6 Elektronisk signallampe *
7 Indstillingshjul til indstilling af hastighed*
8 Kontaktspærre *
9 Afbrydergreb *
10 Ekstra holdegreb / ekstra holdegreb til
vibrationsdæmpning*
11 Beskyttelsesskærm
12 Spændemøtrik *
13 Tapnøgle*
14 Arm til fastgørelse af beskyttelsesskærm
* afhængigt af udstyr/medleveres ikke
Før De tager maskinen i brug, bør De
kontrollere, at den på mærkepladen oplyste
netspænding og frekvens er i overensstemmelse
med den fra Deres strømforsyning.
6.1 Montering af ekstra holdegreb
Arbejd kun med monteret ekstra holdegreb
(10)! Skru det ekstra holdegreb fast på den
venstre eller højre side af maskinen.
6.2 Montering af beskyttelsesskærmen
Anvend af sikkerhedsmæssige årsager altid
den beskyttelsesskærm, som er beregnet til
den pågældende slibeskive! Se også kapitel 11.
Tilbehør!
Beskyttelsesskærm til slibning
Beregnet til arbejde med skrubskiver, lamelslibe-
skiver, diamant-skæreskiver.
Se side 2, illustration C.
- Tryk på armen (14) og hold den trykket. Sæt
beskyttelsesskærmen (11) på i den viste stilling.
- Slip armen og drej beskyttelsesskærmen, indtil
armen går i indgreb.
- Tryk på armen og drej beskyttelsesskærmen,
således at det lukkede område vender mod
brugeren.
- Kontrollér at monteringen er korrekt: Armen skal
være i indgreb og beskyttelsesskærmen må ikke
kunne drejes.
Beskyttelsesskærmen skal
rage mindst 3,4 mm ud over
indsatsværktøjet.
Før alle omstillinger: Træk stikket ud af
stikdåsen. Maskinen skal være slukket og
spindlen skal stå stille.
Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel
11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige
årsager anvendes til arbejde med skæreskiver.
7.1 Låsning af spindel
- Tryk spindellåsen (4) ind og drej spindlen (3)
manuelt, indtil det kan mærkes, at spindellåsen
går i indgreb.
7.2 Påsætning af slibeskive
Se side 2, illustration A.
- Sæt støtteflangen (2) på spindlen. Den er rigtigt
monteret, når spindlen ikke kan drejes.
Kun W 8-100: Skru støtteflangen sådan på
spindlen ved hjælp af tohulsnøglen, at den lille
krave (med diameter 16 mm) vender opad.
- Sæt slibeskiven på støtteflangen (2).
Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen.
Pladeflangen fra skæreskiverne skal ligge på
støtteflangen.
7.3 Fastgørelse/løsning af Quick-
spændemøtrik (afhængigt af udstyr)
Fastgørelse af Quick-
spændemøtrik (1):
Hvis indsatsværktøjet er tykkere end 8 mm i
spændeområdet, må Quick-spændemøtrikken
ikke anvendes! Brug i sådanne tilfælde
spændemøtrikken (12) med tapnøgle (13).
- Lås spindlen (se kapitel 7.1).
- Sæt Quick-spændemøtrikken (1) på spindlen (3),
således at de 2 noter griber ind i de 2 notgange på
spindlen. Se illustrationen på side 2.
- Spænd Quick-spændemøtrikken manuelt i urets
retning.
- Spænd Quick-spændemøtrikken ved at dreje
slibeskiven kraftigt i urets retning.
Løsning af Quick-spændemøtrik (1):
Først når Quick-spændemøtrikken (1)
er anbragt, må spindlen stoppes med
spindellåsen (4)!
- Efter at maskinen er slukket, kører den lidt endnu.
- Tryk spindellåsen (4) ind, kort tid før slibeskiven
står stille. Quick-spændemøtrikken (1) løsnes.
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
7. Montering af slibeskive
Side: 74
DANSK da
75
7.4 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik
(afhængigt af udstyr)
Fastgørelse af spændemøtrik (12):
Spændemøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru
spændemøtrikkerne på spindlen som beskrevet
nedenfor:
Se side 2, illustration B.
- X) Ved tynde slibeskiver:
Brystet på spændemøtrikken (12) viser opad,
således at den tynde slibeskive kan spændes
sikkert.
Y) Ved tykke slibeskiver:
Brystet på spændemøtrikken (12) viser nedad,
således at spændemøtrikken kan anbringes
sikkert på spindlen.
Z) Kun W 8-100:
Spændemøtrikkens krave vender nedad og den
jævne flade vender opad.
- Lås spindlen. Spænd spændemøtrikken (12) med
tapnøglen (13) i urets retning.
Løsning af spændemøtrik:
- Lås spindlen (se kapitel 7.1). Skru
spændemøtrikken (12) af med tapnøglen (13)
mod urets retning.
8.1 Indstilling af hastighed (afhængigt af udstyr)
Indstil den anbefalede hastighed med
indstillingshjulet (7).
Skæreskive, skrubskive, kopsten, diamant-
skæreskive: Høj hastighed
Børste: Middel hastighed
Slibebagskive: Lav til middel hastighed
Bemærk: Til polering anbefaler vi vores
vinkelpolerer.
8.2 Tænd/sluk
Maskinen skal altid betjenes med begge
hænder.
Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet
på emnet.
Det skal undgås, at maskinen suger ekstra
støv og spåner ind. Når maskinen tændes og
slukkes, skal den holdes væk fra aflejret støv. Læg
den slukkede maskine først til side, når motoren står
stille.
Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen,
når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når
strømmen afbrydes.
Ved fast tilkobling kører maskinen også
videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor
altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil
beregnede holdegreb, sørg for at stå stabilt og
arbejd koncentreret.
Maskiner med afbrydergreb:
Tænd: Skub skydekontakten (5) frem. El-værktøjet
holdes tændt ved at trykke kontakten ned, til
den går i hak.
Sluk: Tryk på den bagerste del af skydekontakten
(5), og giv slip.
Maskiner med "Ergo sikkerhedsafbryder"
(med dødmandsfunktion):
(maskiner med betegnelsen WP..., WEP...)
Tænd: Skub kontaktspærren (8) i pilens retning,
og tryk på afbrydergrebet (9).
Sluk: Slip afbrydergrebet (9).
8.3 Arbejdsanvisninger
Slibning og sandpapirslibning:
Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen,
således at emnets over-flade-- ikke bliver for varm.
Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40°
opnås det bedste resultat.
Skæring:
Arbejd ved skæring altid i modløb
(se billede). Ellers er der fare for, at
maskinen springer ukontrolleret ud af
snittet. Arbejd med jævn fremføring,
der passer til det materiale, der skal
bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving
ikke.
Arbejde med stålbørster:
Tryk maskinen jævnt.
Motorrengøring: Udblæsmaskinenregelmæssigt,
ofte og grundigt med trykluft gennem de bageste
ventilationsåbninger. Under udblæsningen skal der
holdes godt fat i maskinen.
Maskiner med VTC- og TC-elektronik:
Den elektroniske signallampe (6) lyser og
den hastigheden under belastning
aftager. Viklingstemperaturen er for høj! Lad
maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske
signallampe slukker.
Maskiner med VTC-, TC-, VC-elektronik:
Den elektroniske signallampe (6) blinker
og maskinen kører ikke. Den elektriske
beskyttelse mod genindkobling er aktiveret.
Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen er tændt,
eller når strømforsyningen etableres igen efter en
8. Anvendelse
9. Rengøring
10. Afhjælpning af fejl
0
I
5
0
I
8 9
8 9
Side: 75
DANSK
da
76
afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen
for maskinen.
Brug kun originalt Metabo tilbehør. Se side 4.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.
A Beskyttelsesskærm til skæring
Beregnet til arbejde med skæreskiver, diamant-
skæreskiver.
Monter beskyttelsesskærmen som beskrevet under
"Beskyttelsesskærm til slibning" (kapitel 6.2).
B Beskyttelsesskærm til skæring med styre-
slæde
Beregnet til gennemskæring af stenplader med
diamant-skæreskiver.
Sæt beskyttelsesskærmen på maskinen, og fastgør
den med skruen. Med studs til udsugning af sten-
støvet med en egnet støvsuger.
C Håndbeskytter til sandpapirslibning,
arbejde med stålbørster
Beregnet til arbejde med bagskiver, slibeskiver og
stålbørster.
Monter håndbeskytteren under det ekstra greb på
siden.
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i tilbehørskataloget.
Reparationer på el-værktøjer må kun
foretages af faguddannede elektrikere!
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Slibestøvet, som opstår, kan indeholde skadelige
stoffer: Bortskaf ikke støvet med husholdningsaf-
faldet, men aflever det til et indsamlingssted for
specialaffald.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbehør.
Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides
i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro-
pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles
adskilt og genanvendes i en recyclingproces.
Uddybning af oplysningerne på side 2. Vi
forbeholder os ret til ændringer, der tjener til teknisk
fremskridt.
Dmax = Maksimal diameter for indsatsværk-
tøjet
tmax,1 = maksimal tilladt tykkelse for
indsatsværktøjet i spændeområdet ved
anvendelse af spændemøtrik (12)
tmax,2 = maksimal tilladt tykkelse for indsatsværk-
tøjet i spændeområdet ved
anvendelse af Quick-spændemøtrik (1)
tmax,3 = Skrubskive/Skæreskive: maksimal
tilladt tykkelse for indsatsværktøjet
M = Spindelgevind
l = Slibespindlens længde
n* = Friløbshastighed (maksimal hastighed)
P1 = Nominel optagen effekt
P2 = Afgiven effekt
m = Vægt uden netkabel
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
Klasse II maskine
~ Vekselstrøm
* Maskiner med betegnelsen WE... :
Energierige højfrekvente forstyrrelser kan
forårsage hastighedsudsving. De forsvinder igen,
så snart forstyrrelserne er forbi.
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt
iht. EN 60745:
ah, SG = Vibrationsemission
(overfladeslibning)
ah, DS = Vibrationsemission
(slibning med slibebagskive)
Kh,SG/DS = Usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA =Lydtryksniveau
LWA =Lydeffektniveau
KpA, KWA= Usikkerhed
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!
11. Tilbehør
12. Reparation
13. Miljøbeskyttelse
14. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo WP 11-150 QuickProtect.

Stil et spørgsmål om Metabo WP 11-150 QuickProtect

Har du et spørgsmål om Metabo WP 11-150 QuickProtect men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo WP 11-150 QuickProtect. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo WP 11-150 QuickProtect så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.