Metabo WF 18 LTX 125 manual

Manual til Metabo WF 18 LTX 125 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 124 sider.

Side: 1
DANSK da 81 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse vinkelslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. De flade vinkelslibere er med originalt Metabo- tilbehør egnet til slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring af metal, beton, sten og lignende materialer uden anvendelse af vand. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger for slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring: Anvendelse a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber, sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine. Vær opmærksom på alle sikkerhedsanvis- ninger, øvrige anvisninger, illustrationer og data, som De modtager sammen med appa- ratet. Hvis de følgende anvisninger ikke over- holdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garan- terer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el-værktøjet. Forkert målte indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel. Når indsatsværktøj fastgøres med flangedar, skal boringen passe nøjagtigt til flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt på el- værktøjets holdeanordning, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beska- diget. Kontrollér før brug altid indsatsværktøjet f.eks. slibeskive for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede børstehår. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal De kontrollere, om det er beskadiget eller anvende et indsatsværktøj, som ikke er beska- diget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal De sørge for, at De selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade apparatet køre i et minut med maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttel- sesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller special- forklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften, og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis De udsættes for kraftig støj i længere tid, kan De lide høretab. i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brud- stykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til personskader også uden for det direkte arbejdsområde. e) Hold altid kun maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømled- ninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 82 k) Hold netkablet væk fra roterende indsatsværktøj. Hvis De mister kontrollen over apparatet, kan netkablet blive skåret over eller ramt, og Deres hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med fralæg- ningsfladen, hvorved De kan miste kontrollen over el-værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens De bærer det. Deres tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i Deres krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i apparatets hus og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brand- bare materialer. Gnister kan antænde disse mate- rialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsan- visninger Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på bloke- ringsstedet. Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsretning på bloke- ringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet, og sørg for, at Deres krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra holdegreb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilba- geslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede forsigtighedsforanstaltninger. b) Sørg for, at Deres hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Deres hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at Deres krop befinder sig i det område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilbageslag, eller at De mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag, eller at De mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slib- ning og skæring: a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el- værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret således, at slibefladen ligger under beskyttel- sesskærmens kant. En forkert monteret slibe- skive, som rager ud over beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt. c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret sikkert på el-værktøjet og være indstillet således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs. den mindst mulige del af slibemidlet skal pege hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibekornene samt gnister, som kan antænde tøjet. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefa- lede formål. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen af en skære- skive. Skæreskiver er beregnet til materialeafslib- ning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibe- skiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver. f) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større el-værktøjer. Slibeskiver til større el-værk- tøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el-værktøjer. 4.4 Yderligere særlige sikkerhedsanvisnin- ger for skæring: a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis skæreskiven overbelastes, øges skivens belast- ning, og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilba- geslag eller brud på slibemidlet. b) Undgå området foran og bag den roterende skæreskive. Hvis De bevæger skæreskiven i emnet væk fra Dem selv, kan el-værktøjets rote-
Side: 3
DANSK da 83 rende skive blive slynget direkte ind mod Dem ved et tilbageslag. c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal apparatet slukkes og holdes roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast. d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på dens fulde hastighed, før De forsigtigt fort- sætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. e) Understøt plader eller store emner for at nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider af skiven, både i nærheden af skære- snittet og ved kanten. f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i bestå- ende vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. 4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger for sand- papirslibning: a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade, men læs og overhold producentens forskrifter vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade, der rager ud over slibebagskiven, kan føre til personskader samt til blokering, iturivning af slibe- bladet eller til tilbageslag. 4.6 Særlige sikkerhedsanvisninger for arbejde med stålbørster: a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også mister børstehår ved almindelig brug. Overbe- last ikke børstehårene med for stort tryk. Flyvende børstehår kan meget let trænge ind under tyndt tøj og/eller under huden. b) Hvis det anbefales at bruge en beskyttelses- skærm, skal De forhindre, at beskyttelses- skærmen og stålbørsten berører hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge af modtrykket og centrifugalkræfter øge deres diameter. 4.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibe- midlet, og hvis det kræves. Vær opmærksom på informationerne fra produ- centen af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt skiverne mod fedt og stød! Slibeskiver skal opbevares og behandles omhyg- geligt i henhold til producentens anvisninger. Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning! Skære- skiver må ikke udsættes for tryk fra siden. Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der anvendes indsatsværktøjer med gevind- indsats, må spindelenden ikke berøre slibeværktø- jets hul. Vær opmærksom på, at gevindet i indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se side 3 og kapitel 14. Tekniske data. Beskadiget, urundt eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør, elek- triske ledninger og bærende vægge (statik). Ved brug af maskinen udenfor: ForkoblFI-afbryder med maksimalaktiveringsstrøm (30 mA)! Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra håndgreb. Brug aldrig en beskadiget beskyttelsesskærm. Kontroller altid beskyttelsesskærmen for ridser, deformationer, slid eller kraftig slitage før brug. Dette el-værktøj er ikke beregnet til polering. Garantikrav bortfalder, hvis apparatet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til! Motoren kan blive overophedet og el-værktøjet kan blive beska- diget. Til polering anbefaler vi vores vinkelpolerer. 4.8 Særlige sikkerhedsanvisninger for elek- triske maskiner: Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Under bearbejdningen af især metal kan ledende støv sætte sig inde i maskinen. Det kan bevirke, at der overføres elek- trisk energi til maskinen. Hermed kan der opstå midlertidig fare for elektrisk stød. Derfor er det nødvendigt regelmæssigt, ofte og grundigt at udblæse den kørende maskine med trykluft gennem de bageste ventilationsåbninger. Under udblæsningen skal der holdes godt fat i maskinen. Det anbefales at anvende et stationært udsugningsanlægogforkoble en fejlstrømsafbryder (FI). Hvis maskinen slukkes på grund af FI- afbryderen, skal maskinen kontrolleres og renses. Motorrengøring se kapitel 9. Rengøring. 4.9 Særlige sikkerhedsanvisninger for akku- maskiner: Tag batteriet ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batterier mod fugtighed! Udsæt ikke batterier for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batterier! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter!
Side: 4
DANSK da 84 Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Bøjle til fastgørelse/løsning af spændemøt- rikken (uden værktøj) med håndkraft * 2 Spændemøtrik (uden værktøj) * 3 Støtteflange 4 Spindel 5 Spindellås 6 Beskyttelsesskærm 7 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning* 8 Skydekontakt til tænd/sluk * 9 Håndtag 10 Kontaktspærre * 11 Afbrydergreb * 12 Elektronisk signallampe * 13 Knap til frigørelse af akku * 14 Knap til kapacitetsindikator * 15 Kapacitets- og signalindikator * 16 Akku * 17 Støvfilter * 18 Spændemøtrik * 19 Tapnøgle* 20 Arm til fastgørelse af beskyttelsesskærm * alt efter udstyr/medleveres ikke 6.1 Specielt til elektriske maskiner Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strøm- nettets netspænding og netfrekvens. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.2 Specielt til akku-maskiner Støvfilter Monter altid støvfilteret (17) i meget støvede omgivelser. Maskinen opvarmes hurtigere, når støvfilteret (17) er monteret. Elektronikken beskytter maskinen mod overophedning (se kapitel 10.). Montering: Se side 2, illustration A. Montér støvfilteret (17) som vist på billedet. Fjernelse: Løft støvfilteret (17) lidt op i den øverste kant, og træk det nedad og ud. Drejelig akku Se side 2, illustration B. Den bagerste del af maskinen kan drejes 270° i tre trin for at tilpasse maskinens form til arbejdsbetin- gelserne. Arbejd altid i fastlåst stilling. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 5
DANSK da 85 Batteri Batteriet skal oplades før den første ibrugtagning (16). Genoplad batteriet, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (15): - Tryk på knappen (14), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteriet næsten tom og skal genoplades. Udtagning og isætning af batteri Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af akkuen (13), og træk akkuen (16) nedad og ud. Isætning:Skub batteriet (16) på indtil indgreb. 6.3 Montering af ekstra greb Arbejd kun med monteret ekstra greb (7)! Skru det ekstra holdegreb fast på den venstre eller højre side af maskinen. 6.4 Montering af beskyttelsesskærmen Anvend af sikkerhedsmæssige årsager altid den beskyttelsesskærm, som er beregnet til den pågældende slibeskive! Se også kapitel 11. Tilbehør! Beskyttelsesskærm til slibning Beregnet til arbejde med skrubskiver, lamelslibe- skiver, diamant-skæreskiver. Se side 2, illustration E. - Sæt beskyttelsesskærmen (6) på i den viste stil- ling. - Tryk på armen og drej beskyttelsesskærmen, således at det lukkede område vender mod brugeren. - Slip armen, og drej beskyttelsesskærmen, indtil armen går i indgreb. - Kontrollér at monteringen er korrekt: Armen skal være i indgreb og beskyttelsesskærmen må ikke kunne drejes. Beskyttelsesskærmen skal rage mindst 3,4 mm ud over indsatsværktøjet. Før alle omstillingsarbejder: Tag akkuen ud af maskinen / træk stikket ud af stikdåsen! Maskinen skal være slukket, og spindlen skal stå stille. Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel 11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. 7.1 Låsning af spindel Spindellåsen (5) må kun trykkes ind, når spindlen står stille! - Tryk spindellåsen (5) ind, og drej spindlen (4) manuelt, indtil det kan mærkes, at spindellåsen går i indgreb. 7.2 Påsætning af slibeskive Se side 2, illustration C. - Sæt støtteflangen (3) på spindlen. Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. - Læg slibeskiven på støtteflangen (3). Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen. Pladeflangen fra skæreskiverne skal ligge på støt- teflangen. 7.3 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik (uden værktøj) (afhængigt af udstyr) Fastspænd spændemøtrikken (uden værktøj) (2) udelukkende med håndkraft! Under arbejdet skal bøjlen (1) altid ligge fladt i spændemøtrikken (2) . Fastgørelse af spændemøtrik (uden værktøj) (2): Hvis indsatsværktøjet er tykkere end 6 mm i spændeområdet, må spændemøtrikken (uden værktøj) ikke anvendes! Brug i sådanne tilfælde spændemøtrikken (18) med tapnøgle (19). - Lås spindlen (se kapitel 7.1). - Vip spændemøtrikkens bøjle (1) op. - Sæt spændemøtrikken (2) på spindlen (4). Se side 2, illustration D. - Spænd spændemøtrikken med uret med hånd- kraft ved hjælp af bøjlen (1). - Vip bøjlen (1) ned igen. Løsning af spændemøtrik (uden værktøj) (2): - Lås spindlen (se kapitel 7.1). - Vip spændemøtrikkens bøjle (1) op. - Skru spændemøtrikken (2) mod uret med hånd- kraft. Bemærk: Hvis spændemøtrikken (2) sidder meget stramt, kan man også bruge en tapnøgle til at skrue den af med. 7.4 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik Fastgørelse af spændemøtrik (18): Spændemøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru spændemøtrikkerne på spindlen som beskrevet nedenfor: Se side 2, illustration D. - A) Ved tynde slibeskiver: Brystet på spændemøtrikken (18) viser opad, således at den tynde slibeskive kan spændes sikkert. B) Ved tykke slibeskiver: Brystet på spændemøtrikken (18) viser nedad, således at spændemøtrikken kan anbringes sikkert på spindlen. - Lås spindlen. Spænd spændemøtrikken (18) med tapnøglen (19) i urets retning. Løsning af spændemøtrik: - Lås spindlen (se kapitel 7.1). Skru spændemøt- rikken (18) af med tapnøglen (19) mod urets retning. 7. Montering af slibeskive
Side: 6
DANSK da 86 8.1 Til-/frakobling Maskinen skal altid betjenes med begge hænder. Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Det skal undgås, at maskinen suger ekstra støv og spåner ind. Når maskinen tændes og slukkes, skal den holdes væk fra aflejret støv. Læg den slukkede maskine først til side, når motoren står stille. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når batteripakken tages ud af maskinen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. Maskiner med afbrydergreb: Tænd: Skub skydekontakten (8) frem. El-værktøjet holdes tændt ved at trykke kontakten ned, til den går i hak. Sluk: Tryk på den bagerste del af skydekontakten (8), og giv slip. Maskiner med sikkerhedsafbryder (med dødmandsfunktion): (maskiner med betegnelsen WPF..., WEPF...) Tænd: Skub kontaktspærren (10) i pilens retning, og tryk på afbrydergrebet (11). Sluk: Slip afbrydergrebet (11). 8.2 Arbejdsanvisninger Slibning og sandpapirslibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets over?flade?? ikke bliver for varm. Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40° opnås det bedste resultat. Skæring: Arbejd ved skæring altid i modløb (se billede). Ellers er der fare for, at maskinen springer ukontrolleret ud af snittet. Arbejd med jævn fremføring, der passer til det materiale, der skal bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving ikke. Arbejde med stålbørster: Tryk maskinen jævnt. Motorrensning: Udblæs maskinen regelmæssigt, ofte og grundigt med trykluft gennem de bageste ventilationsåbninger. Under udblæsningen skal der holdes godt fat i maskinen. Rengør støvfilteret regelmæssigt: Tag det af og rens det med trykluft. 10.1 Elektriske maskiner: - Overbelastningsbeskyttelse: Belastningsha- stigheden falder MARKANT. Motortempera- turen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil maskinen er kølet af. - Overbelastningsbeskyttelse: Belastningsha- stigheden falder LIDT. Maskinen overbelastes. Arbejd videre med reduceret belastning. - Metabo S-automatic sikkerhedsafbryder: Maskinen blev FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes ved for hurtig spændingsæn- dring (som f.eks. opstår ved pludselig blokering eller ved tilbageslag). Sluk for maskinen med skydekontakten (8). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå bloke- ring. Se kapitel 4.2. - Genstartssikring: Maskinen kører ikke. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er akti- veret. Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsyningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. 10.2 Akku-maskiner: - Den elektroniske signallampe (12) lyser, og hastigheden under belastning aftager. Temperaturen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe slukker. - Den elektroniske signallampe (12) blinker, og maskinen kører ikke. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Sættes akkuen i en tændt maskine, starter maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Beskyttelsesskærm til skæring Beregnet til arbejde med skæreskiver, diamant- skæreskiver. Monter beskyttelsesskærmen som beskrevet under "Beskyttelsesskærm til slibning" (kapitel 6.4). B Håndbeskytter til sandpapirslibning, arbejde med stålbørster 8. Anvendelse 0 I 8 0 I 11 10 9. Rengøring 10. Afhjælpning af fejl 11. Tilbehør
Side: 7
DANSK da 87 Beregnet til arbejde med bagskiver, slibeskiver og stålbørster. Monter håndbeskytteren under det ekstra greb på siden. C Opladere D Batteripakker Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i tilbehørskataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet, som opstår, kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf ikke støvet med husholdningsaf- faldet, men aflever det til et indsamlingssted for specialaffald. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bort- skaffelse og genbrug af udtjente maskiner, embal- lage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recycling- proces. Specielle anvisninger for akku-maskiner: Batterier må ikke bortskaffes sammen med almin- deligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batterier til Metabo-forhandleren! Smid ikke batterier i vandet. Aflad batteriet i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Uddybning af oplysningerne på side 3. Vi forbe- holder os ret til ændringer, der tjener til teknisk frem- skridt. U = Akkuens spænding Dmax = Maksimal diameter for indsatsværk- tøjet tmax,1 = Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af spændemøtrik (18) tmax,2 = Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af Quick- spæn- demøtrik (2) tmax,3 = Skrubskive/skæreskive: Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet M = Spindelgevind l = Slibespindlens længde n* = Friløbshastighed (maksimal hastighed) P1 = Nominel optagen effekt P2 = Afgiven effekt m = vægt med mindste akku / vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Elektromagnetiske forstyrrelser: Ved påvirkning fra ekstreme elektromagnetiske forstyrrelser udefra kan der i enkelte tilfælde opstå midlertidige hastighedsudsving, eller genstartsik- ringen kan blive aktiveret. Sluk og tænd i så fald for maskinen. Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, SG = Vibrationsemission (overfladeslibning) ah, DS = Vibrationsemission (slibning med slibebagskive) Kh,SG/DS = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtrykniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 12. Reparation 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo WF 18 LTX 125 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo WF 18 LTX 125. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo WF 18 LTX 125 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo WF 18 LTX 125

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo WF 18 LTX 125 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudsere
  • Model/navn: WF 18 LTX 125
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Spansk, Slovenske, Kroatisk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Arabisk