WEV 10-125 Quick

Metabo WEV 10-125 Quick manual

WEV 10-125 Quick

Manual til Metabo WEV 10-125 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 124 sider.

Side: 1
DANSK da 82 Original betjeningsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse vinkelslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4. Vinkelsliberne er med originalt Metabo-tilbehør egnet til slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring af metal, beton, sten og lignende materialer uden anvendelse af vand. WEV 15-125 Quick HT, WEV 15-125 Quick Inox er yderligere egnet til let polering. Til krævende polering i kontinuerlig drift anbefaler vi vores vinkelpolerer. Maskiner med betegnelsen WEV... er takket være indstillingshjul til indstilling af hastighed særdeles egnet til arbejde med stålbørster. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for din egen og el- værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger for slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring: Anvendelse a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber, sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine. Vær opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger, øvrige anvisninger, illustrationer og data, der følger med maskinen. Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. WEV 15-125 Quick HT, WEV 15- 125 Quick Inox kan yderligere anvendes til let polering. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. (Gælder ikke for WEV 15-125 Quick HT, WEV 15- 125 Quick Inox.) c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garanterer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el-værktøjet. Forkert dimensioneret indsatsværktøj kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel. Når indsatsværktøj fastgøres med flanger, skal monteringshullet passe nøjagtigt til flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt på el-værktøjets holdeanordning, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beskadiget. Kontrollér før brug altid indsatsværktøjet f.eks. slibeskiver for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede tråde. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal man kontrollere, om det er beskadiget eller anvende et indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal du sørge for, at du selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade maskinen køre i et minut med maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis du udsættes for kraftig støj i længere tid, kan du miste hørelsen. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsforskrifter 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 83 i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til personskader også uden for det direkte arbejdsområde. j) Hold altid kun maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. k) Hold netkablet væk fra roterende indsatsværktøj. Hvis du mister kontrollen over maskinen, kan netkablet blive skåret over eller ramt, og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med fralægningsfladen, hvorved du kan miste kontrollen over el-værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens du bærer det. Dit tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i maskinens hus og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brandbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på blokeringsstedet. Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsretning på blokeringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at din krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra greb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede forsigtighedsforanstaltninger. b) Sørg for at din hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over din hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at din krop befinder sig i det område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilbageslag eller at man mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slibning og skæring: a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el- værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret således, at slibefladen ligger under beskyttelsesskærmens kant. En forkert monteret slibeskive, som rager ud over beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt. c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret sikkert på el-værktøjet og være indstillet således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs. den mindst mulige del af slibemidlet skal pege hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibekornene samt gnister, som kan antænde tøjet. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefalede formål. F.eks.: Slib aldrig med en skæreskives sideflade. Skæreskiver er beregnet til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver.
Side: 3
DANSK da 84 f) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større el-værktøjer. Slibeskiver til større el- værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el-værktøjer. 4.4 Yderligere særlige sikkerhedsanvisninger for skæring: a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag eller brud på slibemidlet. b) Undgå området foran og bag den roterende skæreskive. Hvis du bevæger skæreskiven i emnet væk fra dig selv, kan el-værktøjets roterende skive blive slynget direkte ind mod dig ved et tilbageslag. c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal maskinen slukkes og holdes roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast. d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på dens fulde hastighed, før du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. e) Understøt plader eller store emner for at nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider af skiven, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten. f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i bestående vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. 4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger for sandpapirslibning: a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade, men læs og overhold producentens forskrifter vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade, der rager ud over slibebagskiven, kan føre til personskader samt til blokering, iturivning af slibebladet eller til tilbageslag. 4.6 Gælder kun for WEV 15-125 Quick HT, WEV 15-125 Quick Inox: Særlige sikkerhedsanvisninger for polering: Polersvampen skal være fri for løse dele, især snore. Læg snorene til side, eller afkort dem. Løse snore, der roterer med rundt, kan gribe fat i fingre eller sætte sig fast i arbejdsemnet. 4.7 Særlige sikkerhedsanvisninger for arbejde med stålbørster: a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også mister tråde ved almindelig brug. Overbelast ikke trådene med for stort tryk. Flyvende tråde kan meget let trænge ind under tyndt tøj og/eller under huden. b) Hvis det anbefales at bruge en beskyttelsesskærm, skal man forhindre, at beskyttelsesskærmen og stålbørsten berører hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge af modtrykket og centrifugalkræfter øge deres diameter. 4.8 Yderligere sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibemidlet, og hvis det kræves. Vær opmærksom på informationerne fra producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt skiverne mod fedt og stød! Slibeskiverne skal opbevares og behandles omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger. Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning! Skæreskiver må ikke udsættes for tryk fra siden. Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der anvendes indsatsværktøj med gevindindsats, må spindelenden ikke berøre slibeværktøjets hul. Sørg for, at gevindet i indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se side 4-5 og kapitel 14. Tekniske data. Det anbefales at bruge et stationært udsugningsanlæg. Man skal altid forkoble en FI- afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Hvis vinkelsliberen slukkes på grund af FI- afbryderen, skal maskinen kontrolleres og rengøres. Se kapitel 9. Rengøring. Beskadiget, uafbalanceret eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør, elektriske ledninger og bærende vægge (statik). Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Sluk omgående maskinen, hvis sikkerhedskoblingen aktiveres! Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med en defekt beskyttelsesskærm. Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i et skruestik. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra
Side: 4
DANSK da 85 mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde (se kapitel 11.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Quick-spændemøtrik * 2 Støtteflange 3 Spindel 4 Spindellåseknap 5 Skydekontakt til tænd/sluk * 6 Håndtag 7 Elektronisk signallampe * 8 Indstillingshjul til indstilling af hastighed * 9 Afbrydergreb * 10 Kontaktspærre * 11 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning * 12 Beskyttelsesskærm 13 Tohulsmøtrik* 14 Tapnøgle * 15 Arm til fastgørelse af beskyttelsesskærm * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Montering af ekstra greb Arbejd kun med monteret ekstra greb (11)! Skru det ekstra greb fast på den venstre eller højre side af maskinen. 6.2 Montering af beskyttelsesskærm Anvend af sikkerhedsmæssige årsager altid den beskyttelsesskærm, som er beregnet til den pågældende slibeskive! Se også kapitel 11. Tilbehør! Beskyttelsesskærm til slibning Beregnet til arbejde med skrubskiver, lamelslibeskiver, diamant-skæreskiver. Se side 2, illustration C. - Tryk på armen (15) og hold den trykket. Sæt beskyttelsesskærmen (12) på i den viste stilling. - Slip armen, og drej beskyttelsesskærmen, indtil armen går i indgreb. - Tryk på armen og drej beskyttelsesskærmen, således at det lukkede område vender mod brugeren. - Kontrollér, at monteringen er korrekt: Armen skal være i indgreb og beskyttelsesskærmen må ikke kunne drejes. Beskyttelsesskærmen skal rage mindst 3,4 mm ud over indsatsværktøjet. (Afmontering i omvendt rækkefølge.) Før alt omstillingsarbejde: Træk netstikket ud af stikkontakten. Maskinen skal være slukket og spindlen skal stå stille. Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel 11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. 7.1 Fastlåsning af spindlen - Tryk spindellåseknappen (4) ind og drej spindlen (3) manuelt, indtil det kan mærkes, at spindellåseknappen går i indgreb. 7.2 Påsætning af slibeskive Se side 2, illustration A. - Sæt støtteflangen (2) på spindlen. Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. Kun W 9-100: Skru støtteflangen sådan på spindlen ved hjælp af tapnøglen, at den lille krave (med diameter 16 mm) vender opad. - Læg slibeskiven på støtteflangen (2). Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen. 7.3 Fastgørelse/løsning af Quick- spændemøtrik (afhængigt af udstyr) Fastgørelse af Quick-spændemøtrik (1): 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Montering af slibeskive
Side: 5
DANSK da 86 Quick-spændemøtrikken (1) må kun monteres på maskiner med "Metabo Quick System". Disse maskiner er kendetegnet ved den røde spindellåseknap (4) med "M-Quick"-påskrift. Hvis indsatsværktøjet er tykkere end 6,8 mm i spændeområdet, må Quick- spændemøtrikken ikke anvendes! Brug i sådanne tilfælde tohulsmøtrikken (13) med tapnøgle (14). - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). - Sæt Quick-spændemøtrikken (1) på spindlen (3), således at de 2 noter griber ind i de 2 notgange på spindlen. Se illustrationen på side 2. - Spænd Quick-spændemøtrikken manuelt i urets retning. - Spænd Quick-spændemøtrikken ved at dreje slibeskiven kraftigt i urets retning. Løsning af Quick-spændemøtrik (1): Først når Quick-spændemøtrikken (1) er anbragt, må spindlen stoppes med den røde M-Quick-spindellåseknap (4)! - Efter at maskinen er slukket, kører den lidt endnu. - Tryk den røde M-Quick-spindellåseknap (4) ind, kort tid før slibeskiven står stille. Quick- spændemøtrikken (1) løsner sig automatisk med ca. en halv omdrejning og kan skrues af uden yderligere kraftanvendelse eller værktøj. 7.4 Fastgørelse/løsning af tohulsmøtrik (afhængigt af udstyr) Fastgørelse af tohulsmøtrik (13): Tohulsmøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru tohulsmøtrikken på spindlen som beskrevet nedenfor: Se side 2, illustration B. - X) Ved tynde slibeskiver: Brystet på tohulsmøtrikken (13) vender opad, således at den tynde slibeskive kan spændes sikkert. Y) Ved tykke slibeskiver: Brystet på tohulsmøtrikken (13) vender nedad, således at tohulsmøtrikken kan anbringes sikkert på spindlen. Z) Kun ved W 9-100: Brystet på tohulsmøtrikken vender nedad og den jævne flade vender opad. - Fastlås spindlen. Spænd tohulsmøtrikken (13) med tapnøglen (14) i urets retning. Løsning af tohulsmøtrik: - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). Skru tohulsmøtrikken (13) af med tapnøglen (14) mod urets retning. 8.1 Indstilling af hastighed (afhængigt af udstyr) Indstil den anbefalede hastighed med indstillingshjulet (8). (Lille tal = lav hastighed; stort tal = høj hastighed) Skæreskive, skrubskive, kopsten, diamant- skæreskive: Høj hastighed Børste: Middel hastighed Slibebagskive: Lav til middel hastighed Henvisning: Til polering anbefaler vi vores vinkelpolerer. 8.2 Til-/frakobling Maskinen skal altid betjenes med begge hænder. Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. Undgå, at maskinen hvirvler støv og spåner op eller suger dem ind. Læg først den slukkede maskine til side, når motoren står stille. Maskiner med skydekontakt: Tilkobling: Skub skydekontakten (5) frem. El- værktøjet holdes tændt ved at trykke kontakten ned, indtil den går i hak. Frakobling: Tryk på den bagerste del af skydekontakten (5), og giv slip. Maskiner med "Paddle-kontakt" (med dødmandsfunktion): Tilkobling: Skub kontaktspærren (10) i pilens retning, og tryk på afbrydergrebet (9). Frakobling: Slip afbrydergrebet (9). 8.3 Arbejdsanvisninger Slibning og sandpapirslibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets overflade ikke bliver for varm. Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40° opnås det bedste resultat. Skæring: Arbejd ved skæring altid i modløb (se billede). Ellers er der fare for, at maskinen springer ukontrolleret ud af snittet. Arbejd med jævn fremføring, der passer til det materiale, der skal bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving ikke. Arbejde med stålbørster: Tryk maskinen jævnt. 8. Anvendelse 0 I 5 0 I 8 8 9 8 9
Side: 6
DANSK da 87 8.4 Drejning af gearhus Se side 3, illustration D. - Træk netstikket. - Skru fastgørelsesskruen (a) ud af armen (15). Tag skruen, armen (med sin metaldel) af og læg dem til side. - Skru de 4 skruer (b) ud af gearhuset. OBS! Gearhuset må ikke trækkes af! - Drej gearhuset i den ønskede stilling uden at trække det af. - Skru de 4 skruer (b) ind i gearhuset i de eksisterende skruegange! Tilspændingsmoment = 3,0 Nm +/- 0,3 Nm. - Skub fjederen, der holder armen i position, til side, og sæt igen armen (15) (med sin metaldel) i, og skru den fast med fastgørelsesskruen (a). Tilspændingsmoment = 5,0 Nm +/- 0,5 Nm. Kontrollér, at armen fungerer korrekt: den skal være under fjederspænding. Ved bearbejdningen kan partikler aflejre sig i el- værktøjets indre. Det hindrer kølingen af el- værktøjet. Ledende aflejringer kan påvirke el- værktøjets beskyttelsesisolering og forårsage elektriske farer. Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og grundigt gennem alle luftslidser foran og bagved eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el-værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske. Maskiner med VTC- og TC-elektronik: Den elektroniske signallampe (7) lyser og hastigheden under belastning aftager. Maskinbelastningen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe slukker. Maskinen kører ikke. Signalindikatoren for elektronik (7) blinker (afhængigt af udstyr). Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsyningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Se side 6. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Clips til skærebeskyttelsesskærm/ beskyttelsesskærm til skæring Beregnet til arbejde med skæreskiver, diamant- skæreskiver. Ved at montere clipsen til skærebeskyttelsesskærm bliver beskyttelsesskærmen til en skærebeskyttelsesskærm. B Udsugningsbeskyttelsesskærm til skæring Beregnet til gennemskæring af stenplader med diamant-skæreskiver. Med studs til udsugning af stenstøvet med en egnet støvsuger. C Udsugningsbeskyttelsesskærm til overfladeslibning Beregnet til slibning af beton, cementgulve, træ og plastmaterialer med diamantkopskiver eller fiberskiver og egnede slibebagskiver. Med studs til udsugning af sten-, træ- og plaststøvet med en egnet støvsuger. Ikke egnet til udsugning af gnister eller til slibning af metal. D Støvbeskyttelsesfilter Det finmaskede filter forhindrer indtrængen af grove partikler i motorhuset. Skal regelmæssigt tages af og renses. E Håndbeskytter Beregnet til arbejde med bagskiver, slibeskiver, stålbørster og flise-diamantborekroner. Monter håndbeskytteren under det ekstra greb på siden. F Multipositionsbøjle til ekstra greb Tillader mange forskellige positioner af grebet. G Ekstra bøjlehåndtag Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Hvis stikledning bliver beskadiget, skal den erstattes af en speciel ledning. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf disse korrekt. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! Opfylder kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og deres harmonisering til national ret skal el-værktøj, som ikke mere er funktionsdygtigt, samles særskilt og afleveres til miljørigtigt genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 4. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Ø = maksimal diameter for indsatsværktøjet 9. Rengøring 10. Afhjælpning af fejl 11. Tilbehør 12. Reparation 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data
Side: 7
DANSK da 88 tmax,1 = maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af tohulsmøtrik (13) tmax,2 = maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af Quick- spændemøtrik (1) tmax,3 = skrubskive/skæreskive: maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet M = spindelgevind l = slibespindlens længde n* = friløbshastighed (maksimal hastighed) nV* = friløbshastighed (indstillelig) P1 = nominel optagen effekt P2 = afgiven effekt m = vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm * maskiner med betegnelsen WE... : Energirige, højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, SG = vibrationsemission (Slibning af overflader) ah, DS = vibrationsemission (Slibning med slibebagskive) ah, P = vibrationsemission (Polering) Kh,SG/DS/P= usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo WEV 10-125 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo WEV 10-125 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo WEV 10-125 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo WEV 10-125 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo WEV 10-125 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Vinkelsliber
  • Model/navn: WEV 10-125 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer