Metabo WE 24-230 MVT SET manual

Få vist brugermanualen for Metabo WE 24-230 MVT SET below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Vinkelsliber
  • Model/navn: WE 24-230 MVT SET
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 80
DANSK da
81
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse
vinkelslibere, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.
Maskinerne er med originalt Metabo-tilbehør egnet
til slibning, sandpapirslibning, arbejde med
stålbørster og skæring af metal, beton, sten og
lignende materialer uden anvendelse af vand.
For skader på grund af anvendelse til andre formål
end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig.
Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-værktøjets sikkerhed!
ADVARSEL – læs brugsvejledningen for at
reducere faren for personskader.
ADVARSEL – læs alle
sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til senere brug.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger
for slibning, sandpapirslibnng, arbejde
med trådbørste og skæremaskine:
Anvendelse
a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber,
sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine.
Vær opmærksom på alle
sikkerhedsanvisninger, andre anvisninger,
illustrationer og data, der følger med maskinen.
Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader.
b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering.
Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke
er beregnet til, kan der opstå farer og personskader.
c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til
dette el-værktøj og anbefalet af producenten.
At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet,
garanterer ikke for en sikker anvendelse.
d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal
være mindst lige så høj som den maksimale
hastighed, der er angivet på el-værktøjet.
Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i
stykker og flyve rundt.
e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og
tykkelse skal stemme overens med målene på
el-værktøjet. Forkert dimensioneret
indsatsværktøj kan ikke afskærmes eller
kontrolleres tilstrækkeligt.
f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal
passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel.
Når indsatsværktøj fastgøres med flanger, skal
monteringshullet passe nøjagtigt til
flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer
nøjagtigt på el-værktøjets holdeanordning, drejer
ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at
man mister kontrollen.
g) Brug ikke indsatsværktøj, som er
beskadiget. Kontroller før brug altid
indsatsværktøjet f.eks. slibeskiver for
afsplintninger og revner, slibebagskiver for
revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse
eller brækkede tråde. Hvis el-værktøjet eller
indsatsværktøjet tabes, skal man kontrollere,
om det er beskadiget eller anvende et
indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når
indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal
du sørge for, at du selv og andre personer, der
befinder sig i nærheden, er uden for det
område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade
maskinen køre i et minut med maksimal
hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for
det meste i dette testtidsrum.
h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
helmaske til ansigtet, øjenværn eller
beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte
arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art
støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker
eller specialforklæde, som beskytter mod små
slibe- og materialepartikler. Øjnene skal
beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften
og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde.
Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv,
der opstår under arbejdet. Hvis du udsættes for
kraftig støj i længere tid, kan du miste hørelsen.
i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand
mellem arbejdsområdet og andre personer.
Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af emnet eller brækkede
indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til
personskader også uden for det direkte
arbejdsområde.
j) Hold altid kun maskinen i de isolerede greb,
når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet
kan komme i kontakt med skjulte
strømledninger eller maskinens eget kabel.
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 81
DANSK
da
82
Kontakt med en spændingsførende ledning kan
også gøre maskinens metaldele spændingsførende
og føre til elektrisk stød.
k) Hold netkablet væk fra roterende
indsatsværktøj. Hvis du mister kontrollen over
maskinen, kan netkablet blive skåret over eller ramt,
og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det
roterende indsatsværktøj.
I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før
indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende
indsatsværktøj kan komme i kontakt med
fralægningsfladen, hvorved du kan miste kontrollen
over el-værktøjet.
m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens du bærer
det. Dit tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt
med det roterende indsatsværktøj og
indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop.
n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger
regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i
maskinens hus og ved store mængder metalstøv
kan der opstå elektriske farer.
o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af
brandbare materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver
flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre
flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød.
4.2 Tilbageslag og tilsvarende
sikkerhedsanvisninger
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes,
at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive,
slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller
blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at
det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt.
Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod
indsatsværktøjets omdrejningsretning på
blokeringsstedet.
Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et
emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i
emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker
af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger
sig derefter hen imod eller væk fra brugeren,
afhængigt af skivens omdrejningsretning på
blokeringsstedet. I denne forbindelse kan
slibeskiver også brække.
Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig
brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af
egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives
nedenfor.
a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at din
krop og arme befinder sig i en position, der kan
klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det
ekstra greb, hvis et sådant findes, for at have
så meget kontrol som muligt over
tilbageslagskræfterne eller
reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i
hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags-
og reaktionskræfterne med egnede
forsigtighedsforanstaltninger.
b) Sørg for at din hånd aldrig kommer i
nærheden af det roterende indsatsværktøj.
Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over din hånd
ved et tilbageslag.
c) Undgå at din krop kommer ind i det område,
som el-værktøjet bevæges ind i ved et
tilbageslag. Tilbageslaget
driver el-værktøjet i den modsatte retning af
slibeskivens
bevægelse, hvor den blokeres.
d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at
indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og
sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har
tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe
kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører
et tilbageslag eller at man mister kontrollen.
e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede
savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører
hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen
over el-værktøjet.
4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for
slibning og skæring:
a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el-
værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er
beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der
ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke
afskærmes tilstrækkeligt og er usikre.
b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret
således, at slibefladen ligger under
beskyttelsesskærmens kant. En forkert monteret
slibeskive, som rager ud over
beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes
tilstrækkeligt.
c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret
sikkert på el-værktøjet og være indstillet
således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs.
den mindst mulige del af slibemidlet skal pege
hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen
beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig
kontakt med slibekornene samt gnister, som kan
antænde tøjet.
d) Slibemidler må kun anvendes til de
anbefalede formål. F.eks.: Slib aldrig med en
skæreskives sideflade. Skæreskiver er beregnet
til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis
disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra
siden, kan de gå i stykker.
e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i
den rigtige størrelse og form, der passer til den
valgte slibeskive. Egnede flanger støtter
slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud
på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være
forskellige fra flanger til andre slibeskiver.
f) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til
større el-værktøjer. Slibeskiver til større el-
værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder
i mindre el-værktøjer.
4.4 Yderligere særlige
sikkerhedsanvisninger for skæring:
a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for
højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis
skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning
og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast
Side: 82
DANSK da
83
eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag
eller brud på slibemidlet.
b) Undgå området foran og bag den roterende
skæreskive. Hvis du bevæger skæreskiven i
emnet væk fra dig selv, kan el-værktøjets roterende
skive blive slynget direkte mod dig ved et
tilbageslag.
c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet
afbrydes, skal maskinen slukkes og holdes
roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at
trække skæreskiven ud af snittet, mens den
roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find
og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast.
d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det
befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på
dens fulde hastighed, før du forsigtigt
fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast,
springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag.
e) Understøt plader eller store emner for at
nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge
af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje
sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på
begge sider af skiven, både i nærheden af
skæresnittet og ved kanten.
f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i
bestående vægge eller andre områder, hvor
der ikke er direkte indblik. Den neddykkende
skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der
skæres i gas- eller vandledninger, elektriske
ledninger eller andre genstande.
4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger for
sandpapirslibning:
a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade,
men læs og overhold producentens forskrifter
vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade,
der rager ud over slibebagskiven, kan føre til
personskader samt til blokering, iturivning af
slibebladet eller til tilbageslag.
4.6 Særlige sikkerhedsanvisninger for
arbejde med stålbørster:
a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også
mister tråde ved almindelig brug. Overbelast
ikke trådene med for stort tryk. Flyvende tråde
kan meget let trænge ind under tyndt tøj og/eller
under huden.
b) Hvis det anbefales at bruge en
beskyttelsesskærm, skal man forhindre, at
beskyttelsesskærmen og stålbørsten berører
hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge af
modtrykket og centrifugalkræfter øge deres
diameter.
4.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger:
ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller.
Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med
slibemidlet, og hvis det kræves.
Vær opmærksom på informationerne fra
producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt
skiverne mod fedt og stød!
Slibeskiverne skal opbevares og behandles
omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger.
Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning!
Skæreskiver må ikke udsættes for tryk fra siden.
Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne
skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger.
Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang.
Hvis der anvendes indsatsværktøj med
gevindindsats, må spindelenden ikke berøre
slibeværktøjets hul. Sørg for, at gevindet i
indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden.
Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet
på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se
side 3 og kapitel 14. Tekniske data.
Det anbefales at bruge et stationært
udsugningsanlæg. Man skal altid forkoble en FI-
afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på
30 mA. Hvis vinkelsliberen slukkes på grund af FI-
afbryderen, skal maskinen kontrolleres og
rengøres. Se kapitel 9. Rengøring.
Beskadiget, uafbalanceret eller vibrerende værktøj
må ikke anvendes.
Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør,
elektriske ledninger og bærende vægge (statik).
Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen
indstilles, omstilles eller vedligeholdes.
Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal
det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et
defekt ekstra greb.
Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller
revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke
anvendes med en defekt beskyttelsesskærm.
Maskinen må ikke tilkobles, hvis komponenter eller
beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte.
Maskiner med softstart (identificeret ved "WE..." i
typebetegnelsen): Hvis maskinen meget hurtigt
accelererer til den maksimale hastighed, når den
tændes, foreligger en elektronikfejl. Andre
elektroniske sikkerhedsfunktioner virker ikke mere.
Få straks maskinen repareret (se kapitel 12.).
Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i en
skruestik.
Reducering af støvbelastning:
Partikler, der opstår, når man arbejder med
denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forårsage kræft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra
mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til
træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler),
visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller,
asbest.
Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller
personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for
belastningen.
Partiklerne må ikke optages af kroppen.
Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk små partikler.
Side: 83
DANSK
da
84
Overhold de gældende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).
Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå
aflejringer i omgivelserne.
Brug egnet tilbehør til specielt arbejde (se kapitel
11.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i
miljøet.
Anvend en egnet støvudsugning.
Støvbelastningen kan reduceres på følgende
måde:
- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv,
- anvend et udsugningsanlæg og/eller en
luftrenser,
- sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold
den ren vha. støvudsugning. Fejning eller
blæsning hvirvler støvet op.
- Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå
udblæsning, bankning eller børstning.
Se side 2.
1 Quick-spændemøtrik *
2 Støtteflange *
3 Spindel
4 WEA...: Autobalancer-støtteflange (ikke aftagelig) *
5 Spindellåseknap
6 Elektronisk signallampe *
7 Spærre (mod utilsigtet tilkobling, evt. til fast
tilkobling) *
8 Afbryder (til tænd/sluk)
9 Knap (til drejning af hovedgrebet)
10 Hovedgreb
11 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning
12 Beskyttelsesskærm
13 Spændemøtrik *
14 Tapnøgle *
15 Snaplås (til justering af beskyttelsesskærmen
uden værktøj)
16 Skrue (til indstilling af snaplåsens spændkraft)
* afhængigt af udstyr/medleveres ikke
Før du tager maskinen i brug, skal du
kontrollere, at den på mærkepladen oplyste
netspænding og frekvens er i overensstemmelse
med den fra din strømforsyning.
Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD)
med en maks. brydestrøm på 30 mA.
Brug kun forlængerkabler med et
minimumstværsnit på 1,5 mm2. Forlængerkablerne
skal passe til maskinens optagne effekt (jf.
Tekniske data). Hvis der anvendes en kabelrulle,
skal kablet altid rulles helt ud.
6.1 Montering af ekstra greb
Arbejd kun med monteret ekstra greb (11)!
Skru det ekstra holdegreb fast i det venstre,
midterste eller højre gevindhul (alt efter behov) med
håndkraft.
6.2 Montering af beskyttelsesskærm
(ved arbejde med slibeskiver)
Montér beskyttelsesskærmen
før du tager maskinen i brug.
Beskyttelsesskærmen (12) skal af
sikkerhedsmæssige årsager anvendes til
arbejde med skrubskiver.
En speciel beskyttelsesskærm til skæring (se
kapitel 11. Tilbehør) skal af
sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde
med skæreskiver.
Se side 2, illustration E.
- Åbn snaplåsen (15). Sæt beskyttelsesskærmen
(12) på i den viste stilling.
- Drej beskyttelsesskærmen, således at det
lukkede område vender mod brugeren.
- Luk snaplåsen.
- Øg om nødvendigt snaplåsens spændkraft ved at
spænde skruen (16) (når snaplåsen er åben).
Beskyttelsesskærmen skal
rage mindst 3,4 mm ud over
indsatsværktøjet.
6.3 Drejeligt hovedgreb
Der må kun arbejdes med fastlåst hovedgreb
(10).
Se side 2, illustration B.
- Tryk knappen (9) ind.
- Hovedgrebet (10) kan nu drejes 90° til begge sider
og fastlåses i den pågældende position.
- Kontrollér fastlåsningen: Hovedgrebet (10) skal
være i indgreb og må ikke kunne drejes.
6.4 Nettilslutning
Netstikdåserne skal være sikret med træge
smeltesikringer eller automatsikringer.
Maskiner med "WE..." i typebetegnelsen:
(med indbygget automatisk
startstrømsbegrænsning(softstart))Netstikdåserne
kan også være sikret med flinke smeltesikringer
eller automatsikringer.
Før alt omstillingsarbejde: Træk netstikket ud
af stikkontakten. Maskinen skal være slukket
og spindlen skal stå stille.
Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel
11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige
årsager anvendes til arbejde med skæreskiver.
7.1 Fastlåsning af spindlen
Spindellåsen (5) må kun trykkes ind, når
spindlen står stille!
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
7. Montering af slibeskive
Side: 84
DANSK da
85
- Tryk spindellåsen (5) ind og
drej spindlen (3) manuelt, indtil spindellåsen går
mærkbart i indgreb.
7.2 Påsætning af slibeskive
Se side 2, illustration C.
Maskiner med betegnelsen W 2..., WE 2...:
- Sæt støtteflangen (2) på spindlen. Den er rigtigt
monteret, når spindlen ikke kan drejes.
- Læg slibeskiven på støtteflangen (2) som vist i
illustration C.
Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen.
Maskiner med betegnelsen WEA 2...:
Autobalancer-støtteflangen (4) er
fastmonteret på spindlen. Det er ikke
nødvendigt med en aftagelig støtteflange, som det
kendes fra andre vinkelslibere.
Autobalancer-støtteflangens (4), slibeskivens
og Quick-spændemøtrikkens (1) eller
spændemøtrikkens (13) anlægsflader skal være
rene. Rengør anlægsfladerne om nødvendigt.
- Læg slibeskiven på Autobalancer-støtteflangen
(4). Slibeskiven skal ligge jævnt på autobalancer-
støtteflangen.
7.3 Fastgørelse/løsning af Quick-
spændemøtrik (afhængigt af udstyr)
Fastgørelse af Quick-spændemøtrik (1):
Hvis indsatsværktøjet er tykkere end 8 mm i
spændeområdet, må Quick-
spændemøtrikken ikke anvendes! Brug i sådanne
tilfælde spændemøtrikken (13) med tapnøgle (14).
Brug kun fejlfrie og ubeskadigede Quick-
spændemøtrikker: Pilen skal pege mod
udsparingen i yderringen (se illustrationen på side
2).
- Fastlås spindlen (se kapitel 7.1).
- Sæt Quick-spændemøtrikken (1) på spindlen (3).
Se illustrationen på side 2.
- Spænd Quick-spændemøtrikken manuelt i urets
retning.
- Spænd Quick-spændemøtrikken ved at dreje
slibeskiven kraftigt i urets retning.
Løsning af Quick-spændemøtrik (1):
- Fastlås spindlen (se kapitel 7.1).
- Skru Quick-spændemøtrikken (1) af ved at dreje
den mod uret.
7.4 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik
(afhængigt af udstyr)
Fastgørelse af spændemøtrik (13):
Spændemøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru
spændemøtrikken på spindlen som beskrevet
nedenfor:
Se side 2, illustration D.
- A) Ved tynde slibeskiver:
Kraven på spændemøtrikken (13) peger opad for
at den tynde slibeskive kan fastspændes sikkert.
B) Ved tykke slibeskiver:
Kraven på spændemøtrikken (13) peger nedad for
at spændemøtrikken kan anbringes sikkert på
spindlen.
- Fastlås spindlen. Spænd spændemøtrikken (13)
med tapnøglen (14) i urets retning.
Løsning af spændemøtrik:
- Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). Skru
spændemøtrikken (13) af med tapnøglen (14)
mod urets retning.
8.1 Til-/frakobling
Maskinen skal altid betjenes med begge
hænder.
Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet
på emnet.
Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen,
når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når
strømmen afbrydes.
Ved fast tilkobling kører maskinen også
videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor
altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil
beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd
koncentreret.
Undgå, at maskinen hvirvler støv og spåner op
eller suger dem ind. Læg først den slukkede
maskine til side, når motoren står stille.
Se side 2, illustration A.
Midlertidig tilkobling:
Tilkobling: Skub spærren (7) i pilens retning, og tryk
på afbryderen (8).
Frakobling: Slip afbryderen (8).
Fast tilkobling (afhængigt af udstyr):
Tilkobling: Skub spærren (7) i pilens retning, tryk på
afbryderen (8), og hold den trykket ind.
Maskinen er nu tilkoblet. Skub nu igen
spærren (7) i pilens retning for at fastlåse
afbryderen (8) (fast tilkobling).
Frakobling: Tryk på afbryderen (8), og slip den.
8.2 Arbejdsanvisninger
Slibning:
Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen,
således at emnets overflade ikke bliver for varm.
Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40°
opnås det bedste resultat.
Skæring:
Arbejd ved skæring altid i modløb (se
billede). Ellers er der fare for, at
maskinen springer ukontrolleret ud af
snittet. Arbejd med jævn fremføring,
der passer til det materiale, der skal
bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving
ikke.
8. Anvendelse
Side: 85
DANSK
da
86
Sandpapirslibning:
Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen,
således at emnets overflade ikke bliver for varm.
Arbejde med stålbørster:
Tryk maskinen jævnt.
Motorrengøring: Under
bearbejdningen kan partikler aflejre
sig i el-værktøjets indre. Det hindrer kølingen af el-
værktøjet. Ledende aflejringer kan påvirke el-
værktøjets beskyttelsesisolering og forårsage
elektriske farer.
Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og
grundigt gennem alle ventilationsåbninger foran og
bagved eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el-
værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug
herved beskyttelsesbriller og støvmaske.
Knap (9) til indstilling af grebet: Støvsug
knappen af og til eller blæs den ud med tør luft (i
trykket tilstand, i alle 3 positioner af hovedgrebet).
Afbryd el-værktøjet forinden fra energiforsyningen
og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske.
Maskiner med "WE..." i typebetegnelsen:
- Overbelastningsbeskyttelse: Den
elektroniske signallampe (6) lyser, og
hastigheden under belastning aftager
KRAFTIGT. Motortemperaturen er for høj! Lad
maskinen køre i tomgang, indtil maskinen er
afkølet, og den elektroniske signallampe slukker.
- Overbelastningsbeskyttelse: Den
elektroniske signallampe (6) lyser, og
hastigheden under belastning aftager LET.
Maskinen overbelastes. Arbejd videre med
mindre belastning, indtil den elektroniske
signallampe slukker.
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: Den
elektroniske signallampe (6) lyser, og
maskinen blev SLUKKET automatisk.
Maskinen slukkes ved for hurtig
spændingsændring (som f.eks. opstår ved
pludselig blokering eller ved tilbageslag). Sluk for
maskinen med afbryderen (8). Tænd derefter for
maskinen igen, og arbejd videre som normalt.
Undgå blokering. Se kapitel 4.2.
- Genstartssikring: Den elektroniske
signallampe (6) BLINKER, og maskinen kører
ikke. Den elektriske beskyttelse mod
genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket stikkes
i, mens maskinen er tændt, eller når
strømforsyningen etableres igen efter en
afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd
igen for maskinen.
- Maskinen accelererer meget hurtigt til den
maksimale hastighed, når den tændes, dvs.
den automatiske startstrømsbegrænsning
(softstart) fungerer ikke. Der er en elektronisk fejl,
og andre elektroniske sikkerhedsfunktioner virker
ikke mere. Få straks maskinen repareret (se
kapitel 12.).
W 22-180 MVT, W 22-230 MVT, W 24-180 MVT,
W 24-230 MVT, W 26-180 MVT, W 26-230 MVT:
- Når maskinen tændes, opstår der kortvarige
spændingsfald. Hvis nettet er meget belastet, kan
det påvirke driften af andre maskiner. Hvis
modstanden i nettet er mindre end 0,2 ohm,
opstår der ikke fejl.
Brug kun originalt Metabo-tilbehør.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.
Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes
monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt.
Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for
skader.
Se side 4.
A Skrubskive (må kun anvendes med monteret
beskyttelsesskærm)
B Lamelslibeskive (må kun anvendes med
monteret beskyttelsesskærm)
C Beskyttelsesskærm til skæring.
D Skæreskive (må kun anvendes med monteret
beskyttelsesskærm til skæring)
E Diamant-skæreskiver (må kun anvendes med
monteret beskyttelsesskærm)
F Kopstenbeskyttelsesskærm (monteres på
maskinen og fastgøres med skrue (f)). Fastgør
kopstenen som beskrevet i kapitel 7.. Brug om
nødvendigt forkrøppet tapnøgle. Indstil
beskyttelsesskærmen med vingeskruerne,
således at kopstenen rager maks. 3 cm ud.)
G Kopsten (ved arbejder med topsten skal den
specielle beskyttelsesskærm til kopsten
benyttes af sikkerhedsmæssige årsager).
H Forkrøppet tapnøgle (til fastgørelse/løsning af
spændemøtrik (13) ved kopsten)
I Beskyttelsesskærm til skæring mit
føringsslæde (monteres på maskinen og
fastgøres med skrue.) (med studs til udsugning
af stenstøvet, som dannes ved skæring i
stenplader, med et egnet udsugningsapparat.)
J Håndbeskyttelse (monteres under det ekstra
holdegreb på siden.)
K Forlænger (til arbejde med bagskiver. Forøger
afstanden mellem spindel og bagskive med ca.
35 mm)
L Bagskive fiberslibeskiver (må kun monteres
med den medleverede bagskive-
spændemøtrik.) (må kun anvendes med
monteret håndbeskyttelse)
M Fiberslibeskiver (må kun anvendes med
monteret håndbeskyttelse.)
N Ståltrådsbørste (må kun anvendes med
monteret håndbeskyttelse.)
O Stativ til metalskæring
P Spændemøtrik (13)
Q Quick-spændemøtrik (1)
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
9. Rengøring
10. Afhjælpning af fejl
11. Tilbehør
Side: 86
DANSK da
87
Reparationer på el-værktøj må kun foretages
af faguddannede elektrikere!
Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal
have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser
findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Slibestøvet kan indeholde skadelige stoffer:
Bortskaf det korrekt.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehør.
Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides
i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro-
pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles
adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug.
Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt
ændringer som følge af tekniske ændringer.
Ø =maksimal diameter for indsatsværktøjet
tmax,1 =maksimal tilladt tykkelse for
indsatsværktøjet i spændeområdet ved
anvendelse af spændemøtrik (13)
tmax,2 =maksimal tilladt tykkelse for
indsatsværktøjet i spændeområdet ved
anvendelse af Quick- spændemøtrik (1)
tmax,3 =skrubskive/skæreskive:
maksimal tilladt tykkelse for
indsatsværktøjet
M =spindelgevind
l =slibespindlens længde
n =friløbshastighed (maksimal hastighed)
P1 =nominel optagen effekt
P2 =afgiven effekt
m =vægt uden netkabel
Måleværdier beregnet iht. EN 60745.
Klasse II maskine
~ Vekselstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af 3 retninger)
beregnet iht. EN 60745:
ah, SG =vibrationsemission (overfladeslibning)
ah, DS =vibrationsemission (slibning med
slibebagskive)
Kh,SG/DS = usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA = lydtryksniveau
LWA = lydeffektniveau
KpA, KWA = usikkerhed
Brug høreværn!
12. Reparation
13. Miljøbeskyttelse
14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo WE 24-230 MVT SET.

Stil et spørgsmål om Metabo WE 24-230 MVT SET

Har du et spørgsmål om Metabo WE 24-230 MVT SET men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo WE 24-230 MVT SET. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo WE 24-230 MVT SET så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.