Metabo WBE 700 manual

Få vist brugermanualen for Metabo WBE 700 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: WBE 700
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 42
DANSK da
43
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse
boremaskiner, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 2.
Vinkelboremaskinen er beregnet til boring i metal,
træ, plast og lignende materialer.
For skader som opstår pga. ikke formålsmæssigt
brug er alene brugeren ansvarlig.
De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og
de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal
følges.
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-værk-
tøjets sikkerhed.
ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
ADVARSEL – Læs alle sikkerheds-
instrukserne og anvisningerne. I tilfælde af
manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne
og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød,
alvorlige personskader, og der kan opstå brandfare.
Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger bør
opbevares for senere brug! Det benyttede
begreb "el-værktøj" refererer til netdrevne maskiner
(med tilslutningskabel) og batteridrevne maskiner
(uden tilslutningskabel).
3.1 Arbejdspladssikkerhed
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionstruede
omgivelser, hvor der er brændbare væsker,
gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst
børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el-
værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over maskinen.
3.2 Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten.
Stikket må under ingen omstændigheder
ændres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der
passer til kontakterne, nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges
risikoen for elektrisk stød.
c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger risikoen
for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er
beregnet til (f.eks. må man aldrig bære
elværktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op
i ledningen eller rykke i ledningen for at trække
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der
kun benyttes en forlængerledning, der er
godkendt til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at benytte
elværktøjet i fugtige omgivelser, skal der
anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af
fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk
stød.
3.3 Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad
man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man
bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er træt,
har nydt alkohol eller er påvirket af medicin
eller euforiserende stoffer. Få sekunders
uopmærksomhed ved brug af elværktøjet kan føre
til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr
som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj,
beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af
maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for
personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér
altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket
sættes i og/eller akkuen tilsluttes, og før el-
værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg
for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til
nettet, da dette øger risikoen for personskader.
d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle,
inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj
eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
e) Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at
stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud
af balance. Det er derved nemmere at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede
situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold
1. Konformitetserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
Side: 43
DANSK
da
44
hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger
sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i
løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning
nedsætter risikoen for personskader som følge af
støv.
3.4 Omhyggelig omgang med og brug af el-
værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid en maskine, der er beregnet til det stykke
arbejde, der skal udføres. Med den rigtige
maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden
for det angivne effektområde.
b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er
defekt. En maskine, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der
skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges
væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med maskinen eller ikke har
gennemlæst disse instrukser, benytte
maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af
ukyndige personer.
e) El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt.
Kontrollér, om bevægelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brækket eller beskadiget, således at
elværktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen
tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt
vedligeholdte maskiner.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer
med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt
fast og er nemmere at føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. I tilfælde af anvendelse af værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesområde, kan der opstå farlige
situationer.
3.5 Service
a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres størst mulig
maskinsikkerhed.
Brug det ekstra greb, som følger med
maskinen. Mister De kontrollen over maskinen,
er der risiko for skader.
Hold maskinen i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme
i kontakt med skjulte strømledninger eller
maskinens eget kabel. Kontakt med en
spændingsførende ledning kan også gøre
maskinens metaldele spændingsførende og føre til
elektrisk stød.
Vær opmærksom på gas, strøm, og vandledninger
under arbejdet!
Undgå utilsigtet opstart: Frigør altid afbryderen, når
stikket trækkes ud af stikket, eller når der opstår en
strømafbrydelse.
Tag ikke om det roterende værktøj!
Spåner og lignende fjernes først, når el-værktøjet er
stoppet.
Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i et
skruestik.
Reducering af støvbelastning:
Partikler, der opstår, når man arbejder med
denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forårsage kræft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra
mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til
træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler),
visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller,
asbest.
Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller
personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for
belastningen.
Partiklerne må ikke optages af kroppen.
Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk små partikler.
Overhold de gældende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).
Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå
aflejringer i omgivelserne.
Anvend en egnet støvudsugning.
Støvbelastningen kan reduceres på følgende
måde:
- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv,
- anvend et udsugningsanlæg og/eller en
luftrenser,
- sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold
den ren vha. støvudsugning. Fejning eller
blæsning hvirvler støvet op.
- Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå
udblæsning, bankning eller børstning.
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 44
DANSK da
45
Se side 1.
1 Tandkrans-borepatron
2 Holdegreb
3 Kontakt
4 Reguleringshjul til forindstilling af
omdrejningshastighed
Før De tager maskinen i brug bør De
kontrollere, at den på mærkepladen oplyste
netspænding og frekvens er i overensstemmelse
med den fra Deres strømforsyning.
Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD)
med en maks. brydestrøm på 30 mA.
6.1 Montering af holdegrebet
Brug for en sikkerheds skyld altid det
medfølgende støttehåndtag.
7.1 Til-/frakobling
Tilkobling (fast tilkobling): Kontakten (3)
skubbes fremad, indtil den falder i hak.
Frakobling: Tryk på kontaktens (3) bagerste ende.
Ved fast tilkobling kører maskinen også
videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor
altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil
beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd
koncentreret.
7.2 Forvalg af omdrejningstal
Vælg det maksimale omdrejningstal på
indstillingshjulet (4).
7.3 Værktøjsskift til tandkrans-borepatron
Opspænding af værktøjet:
Placer værktøjet og fastspænd det jævnt i alle tre
boringer med nøglen til borepatronen.
Fjern værktøjet:
Åbn tandkrans-borepatronen med nøglen til denne
og fjern værktøjet.
7.4 Afmontering af borepatron
Borepatronen åbnes helt. Sekskantnøgle stikkes -
helt gennem borepatronen - ind i maskinens
spindel. Sekskantnøgle (f.eks. med skruestik)
holdes fast.
Borepatronen løsenes med et let slag med en
gummihammer på den isatte borepatronsnøgle
og skrues af.
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
- Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder MARKANT.
Motortemperaturen er for høj! Lad maskinen køre
i tomgang, indtil maskinen er kølet af.
- Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder LIDT.
Maskinen overbelastes. Arbejd videre med
reduceret belastning.
- Genstartssikring: Maskinen kører ikke. Den
elektriske beskyttelse mod genindkobling er
aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen
er tændt, eller når strømforsyningen etableres
igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke.
Sluk og tænd igen for maskinen.
Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af
faguddannede elektrikere!
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbehør.
Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides
i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro-
pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles
adskilt og genanvendes i en recyclingproces.
Forklaringer til oplysningerne på side 2.
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
P1 =Nominelt forbrug
P2 =Afgiven effekt
n1 =Tomgangsomdrejningstal
n2 =Belastningsomdrejningstal
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
7. Anvendelse
3x
8. Tilbehør
9. Afhjælpning af fejl
10. Reparation
11. Miljøbeskyttelse
12. Tekniske data
Side: 45
DANSK
da
46
ø max =maksimal bordiameter
b =Borepatron-spændingsvidde
G =Borespindelgevind
m =Vægt
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
Klasse II maskine
~ Vekselstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt
iht. EN 60745:
ah, D =Vibrationsemission
(boring i metal)
Kh, D =Usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA =Lydtryksniveau
LWA =Lydeffektniveau
KpA, KWA= Usikkerhed
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo WBE 700.

Stil et spørgsmål om Metabo WBE 700

Har du et spørgsmål om Metabo WBE 700 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo WBE 700. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo WBE 700 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.