Metabo WA 12-125 Quick manual

Få vist brugermanualen for Metabo WA 12-125 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Vinkelsliber
  • Model/navn: WA 12-125 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 81
DANSK
da
82
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse
vinkelslibere, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4.
Vinkelsliberne er med originalt Metabo-tilbehør
egnet til slibning, sandpapirslibning, arbejde med
stålbørster og skæring af metal, beton, sten og
lignende materialer uden anvendelse af vand.
WEVA 15-125 Quick, WEVA 15-150 Quick er
yderligere egnet til let polering. Til krævende
polering i kontinuerlig drift anbefaler vi vores
vinkelpolerer.
Maskiner med betegnelsen WEV... er takket være
indstillingshjul til indstilling af hastighed særdeles
egnet til arbejde med stålbørster.
For skader på grund af anvendelse til andre formål
end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig.
Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-værktøjets sikkerhed!
ADVARSEL – læs brugsvejledningen for at
reducere faren for personskader.
ADVARSEL – læs alle
sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til senere brug.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger for
slibning, sandpapirslibning, arbejde med
stålbørster og skæring:
Anvendelse
a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber,
sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine.
Vær opmærksom på alle
sikkerhedsanvisninger, andre anvisninger,
illustrationer og data, der følger med maskinen.
Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader. WEVA 15-125 Quick, WEVA 15-150
Quick kan også anvendes som polerer.
b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering.
Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke
er beregnet til, kan der opstå farer og personskader.
(Gælder ikke for WEVA 15-125 Quick, WEVA 15-
150 Quick.)
c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til
dette el-værktøj og anbefalet af producenten.
At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet,
garanterer ikke for en sikker anvendelse.
d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal
være mindst lige så høj som den maksimale
hastighed, der er angivet på el-værktøjet.
Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i
stykker og flyve rundt.
e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og
tykkelse skal stemme overens med målene på
el-værktøjet. Forkert dimensioneret
indsatsværktøj kan ikke afskærmes eller
kontrolleres tilstrækkeligt.
f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal
passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel.
Når indsatsværktøj fastgøres med flanger, skal
monteringshullet passe nøjagtigt til
flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer
nøjagtigt på el-værktøjets holdeanordning, drejer
ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at
man mister kontrollen.
g) Brug ikke indsatsværktøj, som er
beskadiget. Kontroller før brug altid
indsatsværktøjet f.eks. slibeskiver for
afsplintninger og revner, slibebagskiver for
revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse
eller brækkede tråde. Hvis el-værktøjet eller
indsatsværktøjet tabes, skal man kontrollere,
om det er beskadiget eller anvende et
indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når
indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal
du sørge for, at du selv og andre personer, der
befinder sig i nærheden, er uden for det
område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade
maskinen køre i et minut med maksimal
hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for
det meste i dette testtidsrum.
h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
helmaske til ansigtet, øjenværn eller
beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte
arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art
støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker
eller specialforklæde, som beskytter mod små
slibe- og materialepartikler. Øjnene skal
beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften
og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde.
Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv,
der opstår under arbejdet. Hvis du udsættes for
kraftig støj i længere tid, kan du miste hørelsen.
i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand
mellem arbejdsområdet og andre personer.
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 82
DANSK da
83
Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af emnet eller brækkede
indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til
personskader også uden for det direkte
arbejdsområde.
j) Hold altid kun maskinen i de isolerede greb,
når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet
kan komme i kontakt med skjulte
strømledninger eller maskinens eget kabel.
Kontakt med en spændingsførende ledning kan
også gøre maskinens metaldele spændingsførende
og føre til elektrisk stød.
k) Hold netkablet væk fra roterende
indsatsværktøj. Hvis du mister kontrollen over
maskinen, kan netkablet blive skåret over eller ramt,
og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det
roterende indsatsværktøj.
I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før
indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende
indsatsværktøj kan komme i kontakt med
fralægningsfladen, hvorved du kan miste kontrollen
over el-værktøjet.
m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens du bærer
det. Dit tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt
med det roterende indsatsværktøj og
indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop.
n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger
regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i
maskinens hus og ved store mængder metalstøv
kan der opstå elektriske farer.
o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af
brandbare materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver
flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre
flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød.
4.2 Tilbageslag og tilsvarende
sikkerhedsanvisninger
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes,
at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive,
slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller
blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at
det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt.
Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod
indsatsværktøjets omdrejningsretning på
blokeringsstedet.
Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et
emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i
emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker
af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger
sig derefter hen imod eller væk fra brugeren,
afhængigt af skivens omdrejningsretning på
blokeringsstedet. I denne forbindelse kan
slibeskiver også brække.
Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig
brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af
egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives
nedenfor.
a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at din
krop og arme befinder sig i en position, der kan
klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det
ekstra greb, hvis et sådant findes, for at have
så meget kontrol som muligt over
tilbageslagskræfterne eller
reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i
hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags-
og reaktionskræfterne med egnede
forsigtighedsforanstaltninger.
b) Sørg for at din hånd aldrig kommer i
nærheden af det roterende indsatsværktøj.
Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over din hånd
ved et tilbageslag.
c) Undgå at din krop befinder sig i det område,
hvor el-værktøjet bevæger sig ved et
tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at
bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens
bevægelse på blokeringsstedet.
d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at
indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og
sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har
tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe
kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører
et tilbageslag eller at man mister kontrollen.
e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede
savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører
hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen
over el-værktøjet.
4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for
slibning og skæring:
a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el-
værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er
beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der
ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke
afskærmes tilstrækkeligt og er usikre.
b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret
således, at slibefladen ligger under
beskyttelsesskærmens kant. En forkert monteret
slibeskive, som rager ud over
beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes
tilstrækkeligt.
c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret
sikkert på el-værktøjet og være indstillet
således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs.
den mindst mulige del af slibemidlet skal pege
hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen
beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig
kontakt med slibekornene samt gnister, som kan
antænde tøjet.
d) Slibemidler må kun anvendes til de
anbefalede formål. F.eks.: Slib aldrig med en
skæreskives sideflade. Skæreskiver er beregnet
til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis
disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra
siden, kan de gå i stykker.
e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i
den rigtige størrelse og form, der passer til den
valgte slibeskive. Egnede flanger støtter
slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud
på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være
forskellige fra flanger til andre slibeskiver.
f) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til
større el-værktøjer. Slibeskiver til større el-
Side: 83
DANSK
da
84
værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder
i mindre el-værktøjer.
4.4 Yderligere særlige
sikkerhedsanvisninger for skæring:
a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for
højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis
skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning
og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast
eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag
eller brud på slibemidlet.
b) Undgå området foran og bag den roterende
skæreskive. Hvis du bevæger skæreskiven i
emnet væk fra dig selv, kan el-værktøjets roterende
skive blive slynget direkte mod dig ved et
tilbageslag.
c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet
afbrydes, skal maskinen slukkes og holdes
roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at
trække skæreskiven ud af snittet, mens den
roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find
og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast.
d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det
befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på
dens fulde hastighed, før du forsigtigt
fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast,
springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag.
e) Understøt plader eller store emner for at
nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge
af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje
sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på
begge sider af skiven, både i nærheden af
skæresnittet og ved kanten.
f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i
bestående vægge eller andre områder, hvor
der ikke er direkte indblik. Den neddykkende
skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der
skæres i gas- eller vandledninger, elektriske
ledninger eller andre genstande.
4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger for
sandpapirslibning:
a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade,
men læs og overhold producentens forskrifter
vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade,
der rager ud over slibebagskiven, kan føre til
personskader samt til blokering, iturivning af
slibebladet eller til tilbageslag.
4.6 Gælder kun for WEVA 15-125 Quick,
WEVA 15-150 Quick: Særlige
sikkerhedsanvisninger for polering:
Polersvampen skal være fri for løse dele, især
snore. Læg snorene til side, eller afkort dem.
Løse snore, der roterer med rundt, kan gribe fat i
fingre eller sætte sig fast i arbejdsemnet.
4.7 Særlige sikkerhedsanvisninger for
arbejde med stålbørster:
a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også
mister tråde ved almindelig brug. Overbelast
ikke trådene med for stort tryk. Flyvende tråde
kan meget let trænge ind under tyndt tøj og/eller
under huden.
b) Hvis det anbefales at bruge en
beskyttelsesskærm, skal man forhindre, at
beskyttelsesskærmen og stålbørsten berører
hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge af
modtrykket og centrifugalkræfter øge deres
diameter.
4.8 Yderligere sikkerhedsanvisninger:
ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller.
Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger
med slibemidlet, og hvis det kræves.
Vær opmærksom på informationerne fra
producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt
skiverne mod fedt og stød!
Slibeskiverne skal opbevares og behandles
omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger.
Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning!
Skæreskiver må ikke udsættes for tryk fra siden.
Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne
skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger.
Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang.
Hvis der anvendes indsatsværktøj med
gevindindsats, må spindelenden ikke berøre
slibeværktøjets hul. Sørg for, at gevindet i
indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden.
Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet
på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se
side 4 og kapitel 14. Tekniske data.
Det anbefales at bruge et stationært
udsugningsanlæg. Man skal altid forkoble en FI-
afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på
30 mA. Hvis vinkelsliberen slukkes på grund af FI-
afbryderen, skal maskinen kontrolleres og
rengøres. Se kapitel 9. Rengøring.
Beskadiget, uafbalanceret eller vibrerende værktøj
må ikke anvendes.
Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør,
elektriske ledninger og bærende vægge (statik).
Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen
indstilles, omstilles eller vedligeholdes.
Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Sluk
omgående maskinen, hvis sikkerhedskoblingen
aktiveres!
Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal
det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et
defekt ekstra greb.
Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller
revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke
anvendes med en defekt beskyttelsesskærm.
Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i et
skruestik.
Ved maskiner med betegnelsen W..B... må
tohulsmøtrikken (14) af sikkerhedsmæssige
årsager ikke anvendes. Anvend Quick-
spændemøtrikken (1).
Reducering af støvbelastning:
Partikler, der opstår, når man arbejder med
denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forårsage kræft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden
Side: 84
DANSK da
85
reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra
mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til
træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler),
visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller,
asbest.
Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller
personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for
belastningen.
Partiklerne må ikke optages af kroppen.
Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk små partikler.
Overhold de gældende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).
Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå
aflejringer i omgivelserne.
Brug egnet tilbehør til specielt arbejde (se kapitel
11.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i
miljøet.
Anvend en egnet støvudsugning.
Støvbelastningen kan reduceres på følgende
måde:
- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv,
- anvend et udsugningsanlæg og/eller en
luftrenser,
- sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold
den ren vha. støvudsugning. Fejning eller
blæsning hvirvler støvet op.
- Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå
udblæsning, bankning eller børstning.
Se side 2.
1 Quick-spændemøtrik *
2 Spindel
3 Autobalancer-støtteflange *
4 Spindellåseknap
5 Skydekontakt til tænd/sluk *
6 Håndtag
7 Elektronisk signallampe *
8 Indstillingshjul til indstilling af hastighed *
9 Transportøje ved WEPBA 17-125 Quick,
WEPBA 17-150 Quick (må kun anvendes til
transport maskinen)*
10 Paddle-kontakt *
11 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning *
12 Beskyttelsesskærm
13 Støtteflange
14 Tohulsmøtrik*
15 Tapnøgle *
16 Arm til fastgørelse af beskyttelsesskærm
* afhængigt af udstyr/medleveres ikke
Før du tager maskinen i brug, skal du
kontrollere, at den på mærkepladen oplyste
netspænding og frekvens er i overensstemmelse
med den fra din strømforsyning.
Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD)
med en maks. brydestrøm på 30 mA.
6.1 Montering af ekstra greb
Arbejd kun med monteret ekstra greb (11)!
Skru det ekstra greb fast på den venstre eller
højre side af maskinen.
6.2 Montering af beskyttelsesskærm
Anvend af sikkerhedsmæssige årsager altid
den beskyttelsesskærm, som er beregnet til
den pågældende slibeskive! Se også kapitel 11.
Tilbehør!
Beskyttelsesskærm til slibning
Beregnet til arbejde med skrubskiver,
lamelslibeskiver, diamant-skæreskiver.
Se side 2, illustration D.
- Tryk på armen (16) og hold den trykket. Sæt
beskyttelsesskærmen (12) på i den viste stilling.
- Slip armen, og drej beskyttelsesskærmen, indtil
armen går i indgreb.
- Tryk på armen og drej beskyttelsesskærmen,
således at det lukkede område vender mod
brugeren.
- Kontrollér, at monteringen er korrekt: Armen skal
være i indgreb og beskyttelsesskærmen må ikke
kunne drejes.
Beskyttelsesskærmen skal
rage mindst 3,4 mm ud over
indsatsværktøjet.
(Afmontering i omvendt rækkefølge.)
Før alt omstillingsarbejde: Træk netstikket ud
af stikkontakten. Maskinen skal være slukket
og spindlen skal stå stille.
Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel
11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige
årsager anvendes til arbejde med skæreskiver.
7.1 Fastlåsning af spindlen
- Tryk spindellåseknappen (4) ind og drej spindlen
(2) manuelt, indtil det kan mærkes, at
spindellåseknappen går i indgreb.
7.2 Påsætning af slibeskive
WA..., WBA..., WE...A...:
Se side 2, illustration A.
Autobalancer-støtteflangen (3) er
fastmonteret på spindlen. Det er ikke
nødvendigt med en aftagelig støtteflange, som det
kendes fra andre vinkelslibere.
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
7. Montering af slibeskive
Side: 85
DANSK
da
86
Autobalancer-støtteflangens (3), slibeskivens
ogQuick-spændemøtrikkens(1)anlægsflader
skal være rene. Rengør anlægsfladerne om
nødvendigt.
- Læg slibeskiven på Autobalancer-støtteflangen
(3).
Slibeskiven skal ligge jævnt på autobalancer-
støtteflangen.
WPB...:
Se side 2, illustration B.
- Sæt støtteflangen (13) på spindlen. Den er rigtigt
monteret, når spindlen ikke kan drejes.
- Læg slibeskiven på støtteflangen (13).
Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen.
7.3 Fastgørelse/løsning af Quick-
spændemøtrik (afhængigt af udstyr)
Fastgørelse af Quick-spændemøtrik (1):
Quick-spændemøtrikken (1) må kun monteres
på maskiner med "Metabo Quick System".
Disse maskiner er kendetegnet ved den røde
spindellåseknap (4) med "M-Quick"-påskrift.
Hvis indsatsværktøjet er tykkere end 6,8 mm i
spændeområdet, må Quick-
spændemøtrikken ikke anvendes! Brug i sådanne
tilfælde tohulsmøtrikken (14) med tapnøgle (15).
- Fastlås spindlen (se kapitel 7.1).
- Sæt Quick-spændemøtrikken (1) på spindlen (2),
således at de 2 noter griber ind i de 2 notgange på
spindlen. Se illustrationen på side 2.
- Spænd Quick-spændemøtrikken manuelt i urets
retning.
- Spænd Quick-spændemøtrikken ved at dreje
slibeskiven kraftigt i urets retning.
Løsning af Quick-spændemøtrik (1):
Først når Quick-spændemøtrikken (1) er
anbragt, må spindlen stoppes med den røde
M-Quick-spindellåseknap (4)!
- Efter at maskinen er slukket, kører den lidt endnu.
- Tryk den røde M-Quick-spindellåseknap (4) ind,
kort tid før slibeskiven står stille. Quick-
spændemøtrikken (1) løsner sig automatisk med
ca. en halv omdrejning og kan skrues af uden
yderligere kraftanvendelse eller værktøj.
7.4 Fastgørelse/løsning af tohulsmøtrik
(afhængigt af udstyr)
Ved maskiner med betegnelsen W..B... må
tohulsmøtrikken (14) af sikkerhedsmæssige
årsager ikke anvendes.
Tohulsmøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru
tohulsmøtrikken på spindlen som beskrevet
nedenfor:
Se side 2, illustration C.
- X) Ved tynde slibeskiver:
Brystet på tohulsmøtrikken (14) vender opad,
således at den tynde slibeskive kan spændes
sikkert.
Y) Ved tykke slibeskiver:
Brystet på tohulsmøtrikken (14) vender nedad,
således at tohulsmøtrikken kan anbringes sikkert
på spindlen.
- Fastlås spindlen. Spænd tohulsmøtrikken (14)
med tapnøglen (15) i urets retning.
Løsning af tohulsmøtrik:
- Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). Skru
tohulsmøtrikken (14) af med tapnøglen (15) mod
urets retning.
8.1 Indstilling af hastighed (afhængigt af
udstyr)
Indstil den anbefalede hastighed med
indstillingshjulet (8). (Lille tal = lav hastighed; stort
tal = høj hastighed)
Skæreskive, skrubskive, kopsten, diamant-
skæreskive: Høj hastighed
Børste: Middel hastighed
Slibebagskive: Lav til middel hastighed
Henvisning: Til polering anbefaler vi vores
vinkelpolerer.
8.2 Til-/frakobling
Maskinen skal altid betjenes med begge
hænder.
Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet
på emnet.
Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen,
når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når
strømmen afbrydes.
WA..., WBA..., WEA..., WEVA..., WEBA...:
Ved fast tilkobling kører maskinen også
videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid
fast i maskinen med begge hænder i de dertil
beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd
koncentreret.
Undgå, at maskinen hvirvler støv og spåner op
eller suger dem ind. Læg først den slukkede
maskine til side, når motoren står stille.
Maskiner med skydekontakt:
Tilkobling: Skub skydekontakten (5) frem. El-
værktøjet holdes tændt ved at trykke
kontakten ned, indtil den går i hak.
Frakobling: Tryk på den bagerste del af
skydekontakten (5), og giv slip.
Maskiner med "Paddle-kontakt"
(med dødmandsfunktion):
8. Anvendelse
0
I
5
0
I
10
10
10
Side: 86
DANSK da
87
Tænd: Skub Paddle-kontakten (10) i pilens retning,
og tryk så på Paddle-kontakten (10).
Sluk: Slip Paddle-kontakten (10).
8.3 Arbejdsanvisninger
Slibning og sandpapirslibning:
Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen,
således at emnets overflade ikke bliver for varm.
Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40°
opnås det bedste resultat.
Skæring:
Arbejd ved skæring altid i modløb (se
billede). Ellers er der fare for, at
maskinen springer ukontrolleret ud af
snittet. Arbejd med jævn fremføring,
der passer til det materiale, der skal
bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving
ikke.
Arbejde med stålbørster:
Tryk maskinen jævnt.
8.4 Drejning af gearhus
Se side 3, illustration E.
- Træk netstikket.
- Skru fastgørelsesskruen (a) ud af armen (16). Tag
skruen, armen (med sin metaldel) af og læg dem
til side.
- Skru de 4 skruer (b) ud af gearhuset. OBS!
Gearhuset må ikke trækkes af!
- Drej gearhuset i den ønskede stilling uden at
trække det af.
- Skru de 4 skruer (b) ind i gearhuset i de
eksisterende skruegange! Tilspændingsmoment
= 3,0 Nm +/- 0,3 Nm.
- Skub fjederen, der holder armen i position, til side,
og sæt igen armen (16) (med sin metaldel) i, og
skru den fast med fastgørelsesskruen (a).
Tilspændingsmoment = 5,0 Nm +/- 0,5 Nm.
Kontrollér, at armen fungerer korrekt: den skal
være under fjederspænding.
Ved bearbejdningen kan partikler aflejre sig i el-
værktøjets indre. Det hindrer kølingen af el-
værktøjet. Ledende aflejringer kan påvirke el-
værktøjets beskyttelsesisolering og forårsage
elektriske farer.
Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og
grundigt gennem alle ventilationsåbninger foran og
bagved eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el-
værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug
herved beskyttelsesbriller og støvmaske.
Maskiner med VTC-, TC- og VC-elektronik:
Den elektroniske signallampe (7) lyser og
hastigheden under belastning aftager.
Maskinbelastningen er for høj! Lad maskinen
køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe
slukker.
Maskinen kører ikke. Signalindikatoren
for elektronik (7) blinker (afhængigt af
udstyr). Den elektriske beskyttelse mod
genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket stikkes i,
mens maskinen er tændt, eller når
strømforsyningen etableres igen efter en
afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen
for maskinen.
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Se side 5.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.
A Clips til skærebeskyttelsesskærm/
beskyttelsesskærm til skæring
Beregnet til arbejde med skæreskiver, diamant-
skæreskiver. Ved at montere clipsen til
skærebeskyttelsesskærm bliver
beskyttelsesskærmen til en
skærebeskyttelsesskærm.
B Udsugningsbeskyttelsesskærm til skæring
Beregnet til gennemskæring af stenplader med
diamant-skæreskiver. Med studs til udsugning af
stenstøvet med en egnet støvsuger.
C Udsugningsbeskyttelsesskærm til
overfladeslibning
Beregnet til slibning af beton, cementgulve, træ og
plastmaterialer med diamantkopskiver eller
fiberskiver og egnede slibebagskiver. Med studs til
udsugning af sten-, træ- og plaststøvet med en
egnet støvsuger. Ikke egnet til udsugning af gnister
eller til slibning af metal.
D Støvbeskyttelsesfilter
Det finmaskede filter forhindrer indtrængen af grove
partikler i motorhuset. Skal regelmæssigt tages af
og renses.
E Håndbeskytter
Beregnet til arbejde med bagskiver, slibeskiver,
stålbørster og flise-diamantborekroner.
Monter håndbeskytteren under det ekstra greb på
siden.
F Multipositionsbøjle til ekstra greb
Tillader mange forskellige positioner af grebet.
G Ekstra bøjlehåndtag
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i kataloget.
Reparationer på el-værktøj må kun foretages
af faguddannede elektrikere!
Hvis stikledning bliver beskadiget, skal den
erstattes af en speciel ledning.
Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal
have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser
findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
9. Rengøring
10. Afhjælpning af fejl
11. Tilbehør
12. Reparation
Side: 87
DANSK
da
88
Slibestøvet kan indeholde skadelige stoffer:
Bortskaf det korrekt.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehør.
Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides
i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro-
pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles
adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug.
Forklaringer til oplysningerne på side 4. Forbeholdt
ændringer som følge af tekniske ændringer.
Ø = maksimal diameter for
indsatsværktøjet
tmax,1 = maksimal tilladt tykkelse for
indsatsværktøjet i spændeområdet
ved anvendelse af tohulsmøtrik (14)
tmax,2 = maksimal tilladt tykkelse for
indsatsværktøjet i spændeområdet
ved anvendelse af Quick-
spændemøtrik (1)
tmax,3 = skrubskive/skæreskive:
maksimal tilladt tykkelse for
indsatsværktøjet
M = spindelgevind
l = slibespindlens længde
n* = friløbshastighed (maksimal hastighed)
nV* = friløbshastighed (indstillelig)
P1 = nominel optagen effekt
P2 = afgiven effekt
m = vægt uden netkabel
Måleværdier beregnet iht. EN 60745.
Klasse II maskine
~ Vekselstrøm
* maskiner med betegnelsen WE... : Energirige,
højfrekvente forstyrrelser kan medføre
hastighedsudsving. De forsvinder igen, så snart
forstyrrelserne er forbi.
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt
iht. EN 60745:
ah, SG = vibrationsemission
(Slibning af overflader)
ah, DS = vibrationsemission
(Slibning med slibebagskive)
ah, P = vibrationsemission
(Polering)
Kh,SG/DS/P= usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA = lydtryksniveau
LWA = lydeffektniveau
KpA, KWA = usikkerhed
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!
13. Miljøbeskyttelse
14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo WA 12-125 Quick.

Stil et spørgsmål om Metabo WA 12-125 Quick

Har du et spørgsmål om Metabo WA 12-125 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo WA 12-125 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo WA 12-125 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.