W 9-125 Quick

Metabo W 9-125 Quick manual

W 9-125 Quick

Manual til Metabo W 9-125 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 120 sider.

Side: 1
Indholdsfortegnelse 1 Overensstemmelseserklæring 2 Korrekt anvendelse 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsforskrifter 5 Oversigt 6 Specielle produktegenskaber 7 Anvendelse 8 Tænd og sluk 9 Hastighedsindstilling (afhængig af udstyr) 10 Montering af værktøjer 10.1 Påsætning af skære- og skrubskiver 10.2 Fastgørelse/løsning af "Quick"- spændeflange (afhængig af udstyr) 10.3 Fastgørelse/løsning af spændeflange (afhængig af udstyr) 11 Vedligeholdelse 12 Afhjælpning af fejl 13 Tilbehør 13.1 Tag beskyttelsesskærmen af 13.2 Montering af håndbeskytter 13.3 Montering af bagskive og sliberondel 13.4 Montering af stålbørste 13.5 Montering af kopsten med beskyttelsesskærm 14 Reparationer 15 Miljøbeskyttelse 16 Tekniske data 1 Overensstemmelses- erklæring Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 anførte normer eller normative dokumenter. 2 Korrekt anvendelse Vinkelslibere er i forbindelse med originalt Metabo tilbehør egnet til vinkelskæring, slibning, slibning med bagskive og børstning af metal, beton, sten og lignende materialer uden anvendelse af vand. Der må under ingen omstændigheder bruges savklinger, savkædeklinger eller lignende. Brugeren er selv ansvarlig for skader forårsaget ved utilsigtet anvendelse af vinkelsliberen. Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser og vedlagte sikkerhedsforskrifter skal overholdes. 3 Generelle sikkerhedsanvisninger Læs medfølgende sikkerhedsanvisninger (rødt hæfte) og betjeningsvejledningen omhyggeligt og komplet igennem, før de tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. 4 Særlige sikkerhedsforskrifter ! Af hensyn til din egen sikkerhed og til beskyttelse af maskinen bør tekstpassager, der er mærket med dette symbol, følges nøje! Anvend altid beskyttelsesbriller og høreværn. Brug også andet personligt beskyttelsesudstyr, såsom handsker, egnet tøj og hjelm. Sæt støttegrebet (5) på, inden du begynder at arbejde med vinkelsliberen, og før den altid med begge hænder. Under bearbejdningen af især metal kan ledende støv sætte sig inde i maskinen. Det kan bevirke, at der overføres elektrisk energi til maskinen. Hermed kan der opstå midlertidig fare for elektrisk stød. Derfor er det nødvendigt regelmæssigt, ofte og grundigt at udblæse den kørende maskine med trykluft gennem de bageste luftspalter. Under udblæsningen skal der holdes godt fat i maskinen. 86 DANSK Betjeningsvejledning Kære kunde. Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dit nye elektroværktøj fra Metabo. Alle Metabos elektroværktøjer testes omhyggeligt og underkastes Metabos kvalitetssikrings strenge kvalitetskontrol. Men levetiden for et elektroværktøj afhænger i høj grad også af dig selv. Læs omhyggeligt informationerne i denne betjeningsvejledning og i vedlagte dokumentation. Jo mere omhyggeligt du behandler dit Metabo elektroværktøj, desto længere har du glæde af det. 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 86
Side: 2
Det anbefales at anvende et stationært udsugningsanlæg og seriekoble en fejlstrømsafbryder (FI). Hvis vinkelsliberen slukkes på grund af FI- afbryderen skal vinkelsliberen kontrolleres og renses. Motorrensning, se vedligeholdelse. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Støv kan være eksplosivt. Der må ikke bearbejdes materialer, som under bearbejdningen kan afgive sunhedsfarligt støv eller damp (f.eks. asbest). Sørg for, at de gnister, der kan opstå i løbet af arbejdet, ikke kan bringe brugeren eller andre personer i fare, ej heller kan antænde let antændelige substanser. Fareområder skal beskyttes med svært antændelige tæpper. Hold altid en ildslukker i beredskab i områder, der udsættes for brandfare. Brug altid tilbehør, der opfylder følgende mindstekrav. Den maksimale slibeskive- diameter skal overholdes (se Tekniske data). Brug mindst "max 80 m/s". Huldiameteren i slibeskiven (3) skal passe nøjagtigt til støtteflangen (10) uden slip. Der må ikke bruges adapter eller reduktionsstykker. Den tilladte hastighed nmax skal mindst svare til elektroværktøjets friløbshastighed (se Tekniske data). Brug mindst "max 45 m/s". Efter hvert værktøjsskift skal der foretages en testkørsel. Hold godt fast på vinkelsliberen med begge hænder. Hold vinkelsliberen væk fra kroppen. Pas på, at der ikke opholder sig nogen i fareområdet. Lad vinkelsliberen køre i ca. 30 sekunder. Vinkelsliberen kører videre i ca. 5 sekunder, efter at den er slukket. Følg anvisningerne fra værktøjs- eller tilbehørsfabrikanten! Beskyt skiverne mod fedt og slag! Der må ikke anvendes beskadiget, urundt eller vibrerende værktøj. Brug aldrig skæreskiver som skrubskiver! Skæreskiven må ikke udsættes for trykbelastninger i sideretningen. Arbejd altid med påsat beskyttelsesskærm (4) ved skæring eller skrubning! Værktøj må kun anvendes tørt! Grib aldrig med hånden om et kørende værktøj; fare for læsioner! Pas på ikke at beskadige gas- eller vandrør, elektriske ledninger eller bærende vægge (bygningsstatik). Når el-værktøjet bruges i det fri, skal der indskydes et FI-relæ med maks. brydestrøm (30 mA)! Kontinuerlig drift på vinkelsliberen: Til forhindring af utilsigtet start: Frisæt altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikkontakten eller hvis der har været strømafbrydelse. Anvend elektriske mellemlag, hvis disse stilles til rådighed med slibemidlet og er påkrævede. Hvis man anvender gevindhul-skiver, skal man være opmærksom på, er gevindet er langt nok inde i skiven, for at kunne holde spindellængden. Fastgør arbejdsemnet sikkert. Sørg for, at ventilationsåbningerne er frie ved støvudviklende arbejde. Hvis det skulle være nødvendigt at fjerne støvet, skal De først frakoble værktøjet fra strømforsyningen (anvend ikke- metalliske objekter) og undgå beskadigelse af de indre dele. Slibeskiverne skal opbevares og anvendes i henhold til fabrikantens anvisninger. max. 80 mm 3 10 87 DANSK 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 87
Side: 3
Læs betjeningsvejledningen Bær beskyttelsesbriller Stands straks vinkelsliberen, hvis sikkerhedskoblingen bliver aktiveret, og ret fejlen. Er støttegrebet beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Elværktøjet må ikke anvendes med et defekt støttegreb. 5 Oversigt Se side 3 (fold ud). 1 * Skydekontakt (låsbar) 2 Spindellåseknap 3 * Slibeskive 4 Beskyttelsesskærm 5 * Støttegreb / støttegreb med vibrationsdæmpning 6 * Elektronisk signallampe (kun VTC, TC) 7 * Stillehjul for hastighedsregulering (VC, VTC) 8 Afbryderspærring 9 Afbrydergreb 10 Støtteflange 11* "Quick"-spændeflange eller alternativt 12 * Spændeflange med 13 * taphulsnøgle * afhængig af udstyr (se Tekniske data) 6 Specielle produktegenskaber Metabo S-automatic sikkerhedskobling Hvis værktøjet sidder i klemme reduceres kraften til motoren. På grund af de stærke kræfter, der udvikles, skal De altid holde begge hænder på håndgrebene, finde et sikkert fodfæste og arbejde koncentreret. Marathon-motor Den støvbeskyttede Metabo Marathon-motor giver op til 50% længere levetid i kraft af Metabo viklingsbeskyttelses- kurven og pulverbelagt feltvikling. Beskyttelsesskærm Da beskyttelsesskærmen kan indstilles uden brug af værktøj, kan maskinen lynhurtigt tilpasses til forskellige arbejdsopgaver. Autostop-motorkul Ved nedslidte autostop-motorkul afbrydes el- værktøjet automatisk; derved undgår man at beskadige ankeret. Ekstra støttegreb med vibrationsdæmpning (alt efter udstyr): Giver komfort ved kontinuerlig anvendelse. Elektronisk VC/VTC/TC/C (afhængig af udstyr) Ved hjælp af elektronikken er det muligt at slibe materialerigtigt (VC/VTC) og holde en næsten konstant hastighed selv under belastning (VC/VTC/TC/C). Vario-Tacho-Constamatic-elektronikken VTC / Tacho-Constamatic-elektronikken TC omfatter desuden startstrømsbegrænsning, elektronisk styret blød start, overvågning af viklings- temperaturen og elektronisk genstartssikring. Udstyret på dit elektroværktøj fremgår af Tekniske data. 7 Anvendelse Kontroller, at netspændingen og - frekvensen på typeskiltet stemmer overens med det aktuelle forsyningsnet, inden du tager maskinen i brug. Montering af støttegreb Af hensyn til sikkerheden skal støttegrebet (5) altid sættes på højre eller venstre side af vinkelsliberen, før du begynder at arbejde. Montering af beskyttelsesskærm for arbejde med slibeskiver) Tag spændeflangen (12) eller "Quick"- spændeflangen (11) og støtteflangen (10) af spindelen. Ved påsætning af beskyttelsesskærmen (4) på vinkelsliberen skal man være opmærksom på, at kærven på beskyttelsesskærmen passer med mærket på vinkelsliberen. Drej beskyttelsesskærmen, så det lukkede område vender ind mod brugeren! 88 DANSK 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 88
Side: 4
Stikket sættes i stikkontakten Ved VTC/TC-elektronik (afhængig af udstyr): Den røde elektronik-signallampe (6) giver et enkelt kort blink, når stikket sættes i stikkontakten, og indikerer dermed, at masnen er klar til brug. 8 Tænd og sluk Før altid maskinen med begge hænder! Tænd for maskinen, inden værktøjet føres hen til arbejdsemnet! Det skal undgås, at maskinen suger ekstra støv og spåner ind. Når maskinen tændes og slukkes, skal den holdes væk fra aflejret støv. Læg den slukkede maskine først til side, når motoren står stille. Ved VTC/TC-elektronik: Den røde elektronik- signallampe (6) giver et enkelt kort blink. Maskiner med skydekontakt (1): (maskiner med betegnelsen W... eller WE...) Tænd: Skub skydekontakt (1) fremad, indtil den går i hak. Sluk: Tryk på den bageste del af skydekontakten. Maskiner med tilkoblingsspærre: (maskiner med betegnelsen W… …-150 … eller WE …-150 …) Tænd: Tryk skydekontakt (1) ned bagtil, og skub den derefter fremad, indtil den går i hak. Sluk: Tryk på den bageste del af skydekontakten. Maskiner med tilkoblingsspærre (Sikkerhedsafbryderen kan ikke låses der): (maskiner med betegnelsen WEP…) Maskinen må ikke bæres eller hænges op i afbrydergrebet (9). Tænd: Skub afbryderspærring (8) i pilens retning og tryk på afbrydergreb (9). Sluk: Slip afbrydergrebet (9). Maskiner med afbrydergreb (9): (maskiner med betegnelsen WP... eller WPS...) Tænd: Skub afbryderspærring (8) i pilens retning og tryk på afbrydergreb (9). Sluk: Slip afbrydergrebet (9). Kontinuerligt løb: (maskiner med betegnelsen WP...) Tænd for vinkelsliberen og skub afbryderspærring (8) fremad, indtil den går i hak. Sluk ved kontinuerligt løb: Tryk kort på afbrydergreb (9) og slip det igen. Ved permanent tilkobling kører maskinen videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid begge hænder på de dertil indrettede håndgreb på maskinen, find et sikkert fodfæste og arbejd koncentreret. Genstartssikring (kun ved VTC/TC-elektronik): Hvis maskinen er tændt, når stikket sættes i stikkontakten eller når strømmen kommer igen efter en strømafbrydelse, starter den ikke. Den røde elektronik-signallampe (6) blinker. Sluk og tænd for vinkelsliberen igen. 9 8 1 0 I W... ...-150 ... WE ...-150 ... 1 0 I W ... WE ... 89 DANSK 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 89
Side: 5
9 Hastighedsindstilling (afhængig af udstyr) Indstil den anbefalede hastighed med stillehjulet (7). Skæreskive, skrubskive, kopsten, diamant- skæreskive: Høj hastighed Børste: Mellemhøj hastighed Slibetallerken: Lav til mellemhøj hastighed Ved arbejde med lav hastighed må elektroværktøjet kun trykkes let imod emnet. 10 Montering af værktøjer Før alle monteringsarbejder skal strømstikket trækkes ud af stikkontakten. Vær sikker på, at vinkelsliberen er slukket. Låsning af spindelen Tryk spindellåseknappen (2) ind og drej spindelen med hånden, indtil låseknappen går mærkbart i indgreb. 10.1 Påsætning af skære- og skrubskiver Sæt den medleverede støtteflange (10) på spindelen, som vist på figuren. Kontroller, at støtteflangen ikke kan dreje på spindelen. Læg skæreskive eller skrubskive på støtteflangen, som vist på figuren. Kontroller, at slibeskiven ligger glat an mod hele støtteflangen. Ved vinkelskæring skal metalflangen på skæreskiven ligge an mod støtteflangen. 10.2 Fastgørelse/løsning af "Quick"- spændeflange (afhængig af udstyr) Fastgørelse Ved værktøj, der er over 8 mm tykt i spændeområdet, skal der i stedet for ”Quick”-flange (11) anvendes spænde- flange (12) med taphulsnøgle (13). Sæt "Quick"-spændeflangen (11) ind i noterne på spindelen, som vist på tegningen. Lås spindelen. Spænd "Quick"-spændeflangen (11) fast med hånden i urets retning. Spænd ”Quick”- spændeflangen fast ved at dreje slibetallerkenen kraftigt i urets retning. Løsning Når der er slukket for vinkelsliberen, kører den videre i ca. 5 sekunder. Lige før slibeværktøjet standser, trykkes spindellåseknappen (2) ind, hvorefter "Quick"-spændeflangen løsner sig. Spindelen må kun standses med spindellåseknappen (2), når der anvendes "Quick"-spændeflange! Skru "Quick"-spændeflangen af. 10.3 Fastgørelse/løsning af spændeflange (afhængig af udstyr) Fastgørelse 12 12 B A 11 10 10 90 DANSK 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 90
Side: 6
Skru spændeflangen (12) på spindelen, som følger: Tynde slibetallerkener (A): Brystet på spændeflangens skal vende opad for at slibetallerkenen kan spændes rigtigt fast. Tykke slibetallerkener (B): Brystet på spændeflangens skal vende nedad, for at spændeflangen kan sættes rigtigt på. Lås spindelen. Sæt taphulsnøglen (13) på spændeflangen (12) og spænd den fast i urets retning. Løsning Lås spindelen, løsn spændeflangen med taphulsnøglen (13) og skru den af. 11 Vedligeholdelse Træk strømstikket ud af kontakten før alle vedligeholdelsesarbejder! Motorrensning: Udblæs maskinen regelmæssigt, ofte og grundigt med trykluft gennem de bageste luftspalter. Under udblæsningen skal der holdes godt fat i maskinen. Kullene må kun udskiftes af fabrikanten eller på et specialværksted. Lad maskinen efterse og vedligeholde (med garantibevis) af Metabo kundeservice. 12 Afhjælpning af fejl Ved VTC/TC-elektronik: Elektronik-signallampen (6) lyser, og belastningshastigheden aftager. Viklingstemperaturen er for høj. Lad vinkelsliberen køre i friløb, indtil elektronik- signallampen slukker. 13 Tilbehør Anvend kun originale Metabo tilbehørsdele. Kontakt din forhandler, hvis du får brug for tilbehør. Hvis du skal købe tilbehør, skal forhandleren kende den nøjagtige type på elektroværktøjet. Se side 4: a Skæreskive-beskyttelseskærm med føringsslæde til bearbejdning af sten b Håndbeskytter c Beskyttelsesbrille d Kopsten-beskyttelsesskærm e Kopsten til glatning af overflader f Stålbørster g Lamelslibetallerken h Skære- og skrubskiver i Flex-bagskive j Velcro-bagskive k Sliberondeller l Diamant-skæreskive m Forlængerstykke til arbejde med bagskiver n Taphulsnøgle (forkrøppet) 13.1 Tag beskyttelsesskærmen af 13.2 Montering af håndbeskytter (til arbejde med bagskive og sliberondel eller børste) Tag om nødvendigt værktøjet, beskyttelsess- kærmen og støttegrebet af. Sæt håndbeskytteren (b) over gevindstykket på støttegrebet (5). Ret håndbeskytteren ind og sæt den med støttegrebet på vinkelsliberen. b 1 2 3 12 13 91 DANSK 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 91
Side: 7
13.3 Montering af bagskive og sliberondel Brug kun den spændeflange, der følger med bagskiven! Læg bagskiven (i) på spindelen, som vist på billedet. Skru sliberondellen (k) på med den spændeflange, der følger med bagskiven. Lås spindelen. Spænd sliberondellen med bagskiven fast med hånden i urets retning. Løsnes med hånden eller evt. med taphulsnøglen (13). 13.4 Montering af stålbørste Håndbeskytteren sættes på. Tag beskyttelsesskærmen (4) af. Lås spindelen. Skru stålbørsten (f) på og spænd den fast med en gaffelnøgle 22 mm (7/8"). 13.5 Montering af kopsten med beskyttelsesskærm Tag beskyttelsesskærmen (4) af. Sæt kopsten- beskyttelsesskærmen (d) på vinkelsliberen i pilens retning indtil stop. Spænd skruen fast med en skruetrækker. Sæt støtteflangen (10) på spindelen. Kontroller, at støtteflangen ikke han dreje på spindelen. Læg kopstenen på støtteflangen. Skru spændeflangen (12) eller "Quick"- spændeflangen (11) på spindelen. Lås spindelen. Sæt kopstenen fast med spændeflangen (12) eller "Quick"-spændeflangen (11). Hvis der anvendes spændeflange (12), skal der bruges en forkrøppet taphulsnøgle (n). Indstil kopstenens frie højde i forhold til beskyttelsesskærmen til ca. 0,5 - 1 cm efter behov. Løsn begge fløjmøtrikker og forskyd beskyttelsesskærmen op eller ned. Spænd fløjmøtrikkerne fast igen. 10 92 DANSK 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 92
Side: 8
14 Reparationer Reparationer på elektroværktøjer må kun foretages af autoriserede fagfolk! Metabo-elværktøjer, der skal repareres, kan indsendes til en af de adresser, der står på reservedelslisten. Beskriv venligst den konstaterede fejl ved indsendelsen. 15 Miljøbeskyttelse Metabos emballage kan genbruges 100 %. Udtjent elektroværktøj og tilbehør indeholder betydelige mængder værdifulde rå- og kunststoffer, der ligeledes kan indgå i råstofkredsløbet igen. Da slibestøvet kan indeholde skadelige stoffer, må det ikke kommes i skraldespanden, men skal afleveres på et godkendt affaldsdeponi for problemaffald. Denne betjeningsvejledning af trykt på klorfrit bleget papir. Kun for EU-lande: Elværktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte elværktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. 16 Tekniske data Definition af begreberne på side 2. Vi tager forbehold for tekniske ændringer. Dmax = Maksimal slibeskivediameter n = Friløbshastighed M = Spindelgevind P1 = Nom. optagen effekt P2 = Afgiven effekt ahw = Typisk vægtet acceleration i hånd-/armområdet Typisk A-vægtet lydstyrke LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau Brug høreværn! m = Maskinvægt Måleværdier beregnet jf. EN 50144. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 93 DANSK 11 DA_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:42 Uhr Seite 93

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo W 9-125 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo W 9-125 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo W 9-125 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo W 9-125 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo W 9-125 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Vinkelsliber
  • Model/navn: W 9-125 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer