Metabo W 2000-180 manual

Manual til Metabo W 2000-180 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 112 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
Side: 1
DANSK da 72 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse vinkelslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinerne er med originalt Metabo-tilbehør egnet til slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring af metal, beton, sten og lignende materialer uden anvendelse af vand. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal altid følges. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for din egen og el- værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger for slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring: Anvendelse a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber, sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine. Vær opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger, øvrige anvisninger, illustrationer og data, som De modtager sammen med apparatet. Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garanterer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el-værktøjet. Forkert målte indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel. Når indsatsværktøj fastgøres med flanger, skal monteringshullet passe nøjagtigt til flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt på el-værktøjets holdeanordning, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beskadiget. Kontrollér før brug altid indsatsværktøjet f.eks. slibeskive for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede børstehår. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal De kontrollere, om det er beskadiget eller anvende et indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal De sørge for, at De selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade apparatet køre i et minut med maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis De udsættes for kraftig støj i længere tid, kan De lide høretab. i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til personskader også uden for det direkte arbejdsområde. e) Hold altid kun apparatet i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet 1. Overensstemmels- eserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 73 kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller apparatets eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre apparatets metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. k) Hold netkablet væk fra roterende indsatsværktøj. Hvis De mister kontrollen over apparatet, kan netkablet blive skåret over eller ramt, og Deres hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med fralægningsfladen, hvorved De kan miste kontrollen over el-værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens De bærer det. Deres tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i Deres krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i apparatets hus og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brandbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på blokeringsstedet. Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsretning på blokeringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at Deres krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra holdegreb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede forsigtighedsforanstaltninger. b) Sørg for at Deres hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Deres hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at Deres krop befinder sig i det område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilbageslag eller at De mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag eller at De mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slibning og skæring: a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el- værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret således, at slibefladen ligger under beskyttel- sesskærmens kant. En forkert monteret slibe- skive, som rager ud over beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt. c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret sikkert på el-værktøjet og være indstillet således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs. den mindst mulige del af slibemidlet skal pege hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibekornene samt gnister, som kan antænde tøjet. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefalede formål. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen af en skæreskive. Skæreskiver er beregnet til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver. f) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større el-værktøjer. Slibeskiver til større el- værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el-værktøjer.
Side: 3
DANSK da 74 4.4 Yderligere særlige sikkerhedsanvisninger for skæring: a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag eller brud på slibemidlet. b) Undgå området foran og bag den roterende skæreskive. Hvis De bevæger skæreskiven i emnet væk fra Dem selv, kan el-værktøjets roterende skive blive slynget direkte ind mod Dem ved et tilbageslag. c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal apparatet slukkes og holdes roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast. d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på dens fulde hastighed, før De forsigtigt fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. e) Understøt plader eller store emner for at nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider af skiven, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten. f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i bestående vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. 4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger for sandpapirslibning: a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade, men læs og overhold producentens forskrifter vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade, der rager ud over slibebagskiven, kan føre til personskader samt til blokering, iturivning af slibebladet eller til tilbageslag. 4.6 Særlige sikkerhedsanvisninger for arbejde med stålbørster: a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også mister børstehår ved almindelig brug. Overbelast ikke børstehårene med for stort tryk. Flyvende børstehår kan meget let trænge ind under tyndt tøj og/eller under huden. b) Hvis det anbefales at bruge en beskyttelsesskærm, skal De forhindre, at beskyttelsesskærmen og stålbørsten berører hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge af modtrykket og centrifugalkræfter øge deres diameter. 4.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Maskinen må ikke tilkobles, hvis komponenter eller beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte. Maskiner med softstart (der er et "WE..." i typebetegnelsen): Hvis maskinen accelererer meget hurtigt til den maksimale hastighed, når den tændes, er der en elektronisk fejl. Andre elektroniske sikkerhedsfunktioner virker ikke mere. Få straks maskinen repareret (se kapitel 12.). Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibemidlet, og hvis det kræves. Vær opmærksom på informationerne fra producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt skiverne mod fedt og stød! Slibeskiverne skal opbevares og behandles omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger. Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning! Skæreskiver må ikke udsættes for tryk fra siden. Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der anvendes indsatsværktøj med gevindindsats, må spindelenden ikke berøre slibeværktøjets hul. Sørg for, at gevindet i indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se side 3 og kapitel 14. Tekniske data. Det anbefales at bruge et stationært udsugningsanlæg. Man skal altid forkoble en FI- afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Hvis vinkelsliberen slukkes på grund af FI- afbryderen, skal maskinen kontrolleres og rengøres. Se kapitel 9. Rengøring. Beskadiget, uafbalanceret eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør, elektriske ledninger og bærende vægge (statik). Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med en defekt beskyttelsesskærm. Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i et skruestik. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen.
Side: 4
DANSK da 75 Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde (se kapitel 11.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Støtteflange 2 Spindel 3 Spindellås 4 Spærre (mod utilsigtet tilkobling, evt. til fast tilkobling)* 5 Afbryder (til tænd/sluk) 6 Ekstra holdegreb 7 Beskyttelsesskærm 8 Spændemøtrik 9 Tapnøgle 10 Skrue (til justering og fastgørelse af beskyttelsesskærmen) * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Brug kun forlængerledninger med et tværsnit på mindst 1,5 mm2 . Forlængerledningen skal være egnet til maskinens optagne effekt (se tekniske data). Hvis der anvendes en kabelrulle, skal ledningen altid rulles helt af. 6.1 Montering af ekstra holdegreb Arbejd kun med monteret ekstra holdegreb (6)! Skru det ekstra holdegreb fast i det venstre, midterste eller højre gevindhul (alt efter behov) med håndkraft. 6.2 Montering af beskyttelsesskærm (til arbejde med slibeskiver) Før ibrugtagning: Anbring beskyttelseskappen. Beskyttelsesskærmen (7) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skrubskiver. En speciel beskyttelsesskærm til skæring (se kapitel 11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. Se side 2, illustration D. - Løsn skruen (10). Sæt beskyttelsesskærmen (7) på i den viste stilling. - Drej beskyttelsesskærmen, således at det lukkede område vender mod brugeren. - Spænd skruen (10), så drejelåsen går i indgreb i udsparingerne. - Kontrollér, om alt sidder korrekt – beskyttelsesskærmen må ikke kunne drejes. Beskyttelsesskærmen skal rage mindst 3,4 mm ud over indsatsværktøjet. 6.3 Nettilslutning Netstikdåserne skal være sikret med træge smeltesikringer eller automatsikringer. Maskiner med et "WE..." i typebetegnelsen: (Med indbygget automatisk startstrømsbegrænsning (softstart)). Netstikdåserne kan også være sikret med flinke smeltesikringer eller automatsikringer. Før alle omstillinger: Træk stikket ud af stikdåsen. Maskinen skal være slukket og spindlen skal stå stille. Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel 11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. 7.1 Låsning af spindel Spindellåsen (3) må kun trykkes ind, når spindlen står stille! - Tryk spindellåsen (3) ind, og drej spindlen (2) manuelt, indtil det kan mærkes, at spindellåsen går i indgreb. 7.2 Påsætning af slibeskive Se side 2, illustration B. - Sæt støtteflangen (1) på spindlen. Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. - Læg slibeskiven på støtteflangen (1) som vist i illustration B. Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Montering af slibeskive
Side: 5
DANSK da 76 Pladeflangen fra skæreskiverne skal ligge på støtteflangen. 7.3 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik Fastgørelse af spændemøtrik (8): Spændemøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru spændemøtrikkerne på spindlen som beskrevet nedenfor: Se side 2, illustration C. - A) Ved tynde slibeskiver: Brystet på spændemøtrikken (8) viser opad, således at den tynde slibeskive kan spændes sikkert. B) Ved tykke slibeskiver: Brystet på spændemøtrikken (8) viser nedad, således at spændemøtrikken kan anbringes sikkert på spindlen. - Lås spindlen. Spænd spændemøtrikken (8) med tapnøglen (9) i urets retning. Løsning af spændemøtrik: - Lås spindlen (se kapitel 7.1). Skru spændemøtrikken (8) af med tapnøglen (9) mod urets retning. 8.1 Tænd/sluk Maskinen skal altid betjenes med begge hænder. Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Det skal undgås, at maskinen suger ekstra støv og spåner ind. Når maskinen tændes og slukkes, skal den holdes væk fra aflejret støv. Læg den slukkede maskine først til side, når motoren står stille. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Se side 2, illustration A. Midlertidig tilkobling: Tilkobling: Skub spærren (4) i pilens retning, og tryk på afbryderen (5). Frakobling: Slip afbryderen (5). Fast tilkobling (afhængigt af udstyr): Tilkobling: Skub spærren (4) i pilens retning, tryk på afbryderen (5), og hold den trykket ind. Maskinen er nu tilkoblet. Skub nu igen spærren (4) i pilens retning for at fastlåse afbryderen (5) (fast tilkobling). Frakobling: Tryk på afbryderen (5), og slip den. 8.2 Arbejdsanvisninger Slibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets overflade ikke bliver for varm. Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40° opnås det bedste resultat. Skæring: Arbejd ved skæring altid i modløb (se billede). Ellers er der fare for, at maskinen springer ukontrolleret ud af snittet. Arbejd med jævn fremføring, der passer til det materiale, der skal bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving ikke. Sandpapirslibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets overflade ikke bliver for varm. Arbejde med stålbørster: Tryk maskinen jævnt. 8.3 Drejning af gearhus Se side 2, illustration E. - Træk netstikket. - Skru de 4 skruer (a) ud af gearhuset. OBS! Gearhuset må ikke trækkes af! - Drej gearhuset i den ønskede stilling uden at trække det af. - Skru de 4 skruer (a) ind i gearhuset i de eksisterende skruegange! Tilspændingsmoment = 3,4 Nm +/- 0,7 Nm. Ved bearbejdningen kan partikler aflejre sig i el- værktøjets indre. Det hindrer kølingen af el- værktøjet. Ledende aflejringer kan påvirke el- værktøjets beskyttelsesisolering og forårsage elektriske farer. Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og grundigt gennem alle luftslidser foran og bagved eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el-værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske. Maskiner med et "WE..." i typebetegnelsen: - Genstartssikring: Maskinen kører ikke. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsyningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. - Maskinen accelererer meget hurtigt til den maksimale hastighed, når den tændes, dvs. den automatiske startstrømsbegrænsning (softstart) fungerer ikke. Der er en elektronisk fejl, og andre elektroniske sikkerhedsfunktioner virker ikke mere. Få straks maskinen repareret (se kapitel 12.). W 2000..., W 2200..., WP 2000..., WP 2200...: - Når maskinen tændes, opstår der kortvarige spændingsfald. Hvis nettet er meget belastet, kan det påvirke driften af andre maskiner. Hvis 8. Anvendelse 9. Rengøring 10. Afhjælpning af fejl
Side: 6
DANSK da 77 modstanden i nettet er mindre end 0,2 ohm, opstår der ikke fejl. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Skrubskive (må kun anvendes med monteret beskyttelsesskærm) B Lamelslibeskive (må kun anvendes med monteret beskyttelsesskærm) C Beskyttelsesskærm til skæring. D Skæreskive (må kun anvendes med monteret beskyttelsesskærm til skæring) E Diamant-skæreskiver (må kun anvendes med monteret beskyttelsesskærm) F Beskyttelsesskærm til skæring mit føringsslæde (monteres på maskinen og fastgøres med skrue.) (med studs til udsugning af stenstøvet, som dannes ved skæring i stenplader, med et egnet udsugningsapparat.) G Håndbeskyttelse (monteres under det ekstra holdegreb på siden.) H Forlænger (til arbejde med bagskiver. Forøger afstanden mellem spindel og bagskive med ca. 35 mm) I Bagskive fiberslibeskiver (må kun monteres med den medleverede bagskive- spændemøtrik.) (må kun anvendes med monteret håndbeskyttelse) J Fiberslibeskiver (må kun anvendes med monteret håndbeskyttelse.) K Ståltrådsbørste (må kun anvendes med monteret håndbeskyttelse.) L Stativ til metalskæring M Spændemøtrik (8) N Quick-spændemøtrik Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Hvis netledningen til maskinen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at fore- bygge farer. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet, som opstår, kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf ikke støvet med husholdningsaf- faldet, men aflever det til et indsamlingssted for specialaffald. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recycling- proces. Uddybning af oplysningerne på side 3. Vi forbeholder os ret til ændringer, der tjener til teknisk fremskridt. Ø =Maksimal diameter for indsatsværktøjet tmax,1 =Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af spændemøtrik (8) tmax,2 =Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af Quick-spændemøtrik tmax,3 =Skrubskive/Skæreskive: Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet M =Spindelgevind l =Slibespindlens længde n =Friløbshastighed (maksimal hastighed) P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, SG =Vibrationsemission (overfladeslibning) ah, DS =Vibrationsemission (slibning med slibebagskive) Kh,SG/DS = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed 11. Tilbehør 12. Reparationer 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data
Side: 7
DANSK da 78 Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo W 2000-180 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo W 2000-180. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo W 2000-180 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo W 2000-180

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo W 2000-180 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Ikke kategoriseret
 • Model/navn: W 2000-180
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk