W 18 LTX 125 Quick

Metabo W 18 LTX 125 Quick manual

W 18 LTX 125 Quick

Manual til Metabo W 18 LTX 125 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 108 sider.

Table of contents

Side: 1
DANSK da 72 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse vinkel- slibere, identificeret ved angivelse af type og serie- nummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Akku-vinkelsliberne er med originalt Metabo- tilbehør egnet til slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring af metal, beton, sten og lignende materialer uden anvendelse af vand. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger  for slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring: a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber, sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine. Vær opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger, øvrige anvisninger, illustrationer og data, som De modtager sammen med apparatet. Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garanterer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el-værktøjet. Forkert målte indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel. Når indsatsværktøj fastgøres med flangedar, skal boringen passe nøjagtigt til flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt på el- værktøjets holdeanordning, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beskadiget. Kontrollér før brug altid indsatsværktøjet f.eks. slibeskive for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede børstehår. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal De kontrollere, om det er beskadiget eller anvende et indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal De sørge for, at De selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade apparatet køre i et minut med maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis De udsættes for kraftig støj i længere tid, kan De lide høretab. i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til personskader også uden for det direkte arbejdsområde. e) Hold altid kun apparatet i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller apparatets eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan 1. Overensstemmelses erklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 73 også gøre apparatets metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. k) Hold netkablet væk fra roterende indsatsværktøj. Hvis De mister kontrollen over apparatet, kan netkablet blive skåret over eller ramt, og Deres hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med fralægningsfladen, hvorved De kan miste kontrollen over el-værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens De bærer det. Deres tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i Deres krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i apparatets hus og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brandbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på blokeringsstedet. Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsretning på blokeringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at Deres krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra greb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede forsigtighedsforanstaltninger. b) Sørg for at Deres hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Deres hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at Deres krop befinder sig i det område,  hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget  får el-værktøjet til at bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse  på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilbageslag eller at De mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag eller at De mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slibning og skæring: a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el- værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret således, at slibefladen ligger under beskyttel- sesskærmens kant. En forkert monteret slibe- skive, som rager ud over beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt. c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret sikkert på el-værktøjet og være indstillet således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs. den mindst mulige del af slibemidlet skal pege hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibekornene samt gnister, som kan antænde tøjet. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefalede formål.  F.eks.: Slib aldrig med sidefladen af en skæreskive. Skæreskiver er beregnet til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver. f) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større el-værktøjer. Slibeskiver til større el- værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el-værktøjer. 4.4 Yderligere særlige sikkerhedsanvisninger for skæring: a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag eller brud på slibemidlet.
Side: 3
DANSK da 74 b) Undgå området foran og bag den roterende skæreskive. Hvis De bevæger skæreskiven i emnet væk fra Dem selv, kan el-værktøjets roterende skive blive slynget direkte ind mod Dem ved et tilbageslag. c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal apparatet slukkes og holdes roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast. d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på dens fulde hastighed, før De forsigtigt fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. e) Understøt plader eller store emner for at nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider af skiven, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten. f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i bestående vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. 4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger for sandpapirslibning: a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade, men læs og overhold producentens forskrifter vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade, der rager ud over slibebagskiven, kan føre til personskader samt til blokering, iturivning af slibebladet eller til tilbageslag. 4.6 Særlige sikkerhedsanvisninger for arbejde med stålbørster: a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også mister børstehår ved almindelig brug. Overbelast ikke børstehårene med for stort tryk. Flyvende børstehår kan meget let trænge ind under tyndt tøj og/eller under huden. b) Hvis det anbefales at bruge en beskyttelsesskærm, skal De forhindre, at beskyttelsesskærmen og stålbørsten berører hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge af modtrykket og centrifugalkræfter øge deres diameter. 4.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller.  Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibemidlet, og hvis det kræves. Vær opmærksom på informationerne fra producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt skiverne mod fedt og stød! Slibeskiver skal opbevares og behandles omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger. Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning! Skæreskiver må ikke udsættes for tryk fra siden. Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der anvendes indsatsværktøjer med gevindindsats, må spindelenden ikke berøre slibeværktøjets hul. Vær opmærksom på, at gevindet i indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se side 2 og kapitel 14. Tekniske data. Det anbefales at bruge et stationært udsugningsanlæg. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden.  Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri ved arbejde i støvede omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne støvet, skal batteripakken først fjernes (brug ikke genstande af metal), og undgå at beskadige indvendige dele. Beskadiget, urundt eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør, elektriske ledninger og bærende vægge (statik). Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra holdegreb. Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med en defekt beskyttelsesskærm. 4.8 Sikkerhedsanvisninger vedrørende batteripakken: Beskyt batteripakker mod fugtighed!  Udsæt ikke batteripakker for ild! 
Side: 4
DANSK da 75 Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Se side 2. 1 Bøjle til fastgørelse/løsning af spændemøtrikken (uden værktøj) med håndkraft * 2 Spændemøtrik (uden værktøj) * 3 Støtteflange 4 Spindel 5 Spindellås 6 Skydekontakt til tænd/sluk * 7 Elektronisk signallampe* 8 Knap til frigørelse af batteripakke 9 Knap til kapacitetsindikator 10 Kapacitets- og signalindikator 11 Batteripakke 12 Støvfilter 13 Kontaktspærre * 14 Afbrydergreb * 15 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning* 16 Beskyttelsesskærm 17 Spændemøtrik * 18 Tapnøgle* 19 Arm til fastgørelse af beskyttelsesskærm * alt efter udstyr/medleveres ikke 6.1 Montering af ekstra greb Arbejd kun med monteret ekstra greb (15)! Skru det ekstra holdegreb fast på den venstre eller højre side af maskinen. 6.2 Montering af beskyttelsesskærmen Anvend af sikkerhedsmæssige årsager altid den beskyttelsesskærm, som er beregnet til den pågældende slibeskive! Se også kapitel 11. Tilbehør! Beskyttelsesskærm til slibning Beregnet til arbejde med skrubskiver, lamelslibe- skiver, diamant-skæreskiver. Se side 2, illustration E. - Træk i armen (19). Sæt beskyttelsesskærmen (16) på i den viste stilling. - Slip armen, og drej beskyttelsesskærmen, indtil armen går i indgreb. - Træk i armen (19), og drej beskyttelsesskærmen, således at det lukkede område vender mod brugeren. - Kontrollér at monteringen er korrekt: Armen skal være i indgreb og beskyttelsesskærmen må ikke kunne drejes. Beskyttelsesskærmen skal rage mindst 3,4 mm ud over indsatsværktøjet. 6.3 Støvfilter Se side 2, illustration A. Monter altid støvfilteret (12) i meget støvede omgivelser. Maskinen opvarmes hurtigere, når støvfilteret (12) er monteret. Elektronikken beskytter maskinen mod overophedning (se kapitel 10.). Montering: Monter støvfilteret (12) som vist. Afmontering: Løft støvfilteret (12) lidt ud ved de øverste kanter, og træk det af. 6.4 Drejelig batteripakke Se side 2, illustration B. Den bagerste del af maskinen kan drejes 270° i tre trin for at tilpasse maskinens form til arbejdsbetingelserne. Arbejd altid i fastlåst stilling. 6.5 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (11). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (10): - Tryk på knappen (9), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 6.6 Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (8), og træk batteripakken (11) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (11) i, til den går i hak. Før alt ombygningsarbejde: Tag batteripakken ud af maskinen. Maskinen skal være slukket og spindlen skal stå stille. Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel 11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. 7.1 Låsning af spindel - Tryk spindellåsen (5) ind, og drej  spindlen (4) manuelt, indtil det kan mærkes, at spindellåsen går i indgreb. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Montering af slibeskive
Side: 5
DANSK da 76 7.2 Påsætning af slibeskive Se side 2, illustration C. - Sæt støtteflangen (3) på spindlen. Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. - Læg slibeskiven på støtteflangen (3). Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen. Pladeflangen fra skæreskiverne skal ligge på støtteflangen. Bemærk: Støtteflangen (3) er sikret mod af falde af. Aftagning: Træk den eventuelt af med kraftanvendelse. 7.3 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik (uden værktøj) (afhængigt af udstyr) Fastspænd spændemøtrikken (uden værktøj) (2) udelukkende med håndkraft! Under arbejdet skal bøjlen (1) altid ligge fladt i spændemøtrikken (2) . Fastgørelse af spændemøtrik (uden værktøj) (2): Hvis indsatsværktøjet er tykkere end 6 mm i spændeområdet, må spændemøtrikken (uden værktøj) ikke anvendes! Brug i sådanne tilfælde spændemøtrikken (17) med tapnøgle (18). - Lås spindlen (se kapitel 7.1). - Vip spændemøtrikkens bøjle (1) op. - Sæt spændemøtrikken (2) på spindlen (4). Se illustrationen på side 2. - Spænd spændemøtrikken med uret med håndkraft ved hjælp af bøjlen (1). - Vip bøjlen (1) ned igen. Løsning af spændemøtrik (uden værktøj) (2): - Lås spindlen (se kapitel 7.1). - Vip spændemøtrikkens bøjle (1) op. - Skru spændemøtrikken (2) mod uret med håndkraft. Bemærk: Hvis spændemøtrikken (2) sidder meget stramt, kan man også bruge en tapnøgle til at skrue den af med. 7.4 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik (afhængigt af udstyr) Fastgørelse af spændemøtrik (17):  Spændemøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru spændemøtrikkerne på spindlen som beskrevet nedenfor: Se side 2, illustration D. - A) Ved tynde slibeskiver:  Brystet på spændemøtrikken (17) viser opad, således at den tynde slibeskive kan spændes sikkert. B) Ved tykke slibeskiver:  Brystet på spændemøtrikken (17) viser nedad, således at spændemøtrikken kan anbringes sikkert på spindlen. - Lås spindlen. Spænd spændemøtrikken (17) med tapnøglen (18) i urets retning. Løsning af spændemøtrik: - Lås spindlen (se kapitel 7.1). Skru spændemøtrikken (17) af med tapnøglen (18) mod urets retning. 8.1 Til-/frakobling Maskinen skal altid betjenes med begge hænder. Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Det skal undgås, at maskinen suger ekstra støv og spåner ind. Når maskinen tændes og slukkes, skal den holdes væk fra aflejret støv. Læg den slukkede maskine først til side, når motoren står stille. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når batteripakken tages ud af maskinen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. Maskiner med afbrydergreb: Tænd: Skub skydekontakten (6) frem. El-værktøjet holdes tændt ved at trykke kontakten ned, til den går i hak. Sluk: Tryk på den bagerste del af skydekontakten (6), og giv slip. Maskiner med sikkerhedsafbryder  (med dødmandsfunktion): (maskiner med betegnelsen WP...) Tænd: Skub kontaktspærren (13) i pilens retning,  og tryk på afbrydergrebet (14). Sluk: Slip afbrydergrebet (14). 8.2 Arbejdsanvisninger Slibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets overflade ikke bliver for varm.  Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40° opnås det bedste resultat. Skæring: Arbejd ved skæring altid i modløb (se billede). Ellers er der fare for, at maskinen springer ukontrolleret ud af snittet. Arbejd med jævn fremføring, der passer til det materiale, der skal bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving ikke. Sandpapirslibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets overflade ikke bliver for varm. Arbejde med stålbørster: Tryk maskinen jævnt. 8. Anvendelse 0 I 6 0 I 14 13
Side: 6
DANSK da 77 Rengør støvfilteret regelmæssigt: Tag det af og rens det med trykluft. Den elektroniske signallampe (7) lyser og den hastigheden under belastning aftager. Temperaturen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe slukker. Den elektroniske signallampe (7) blinker og maskinen kører ikke. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Sættes batteripakken i en tændt maskine, starter maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Brug kun originalt Metabo tilbehør.  Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Opladere B Batteripakke C Beskyttelsesskærm til skæring Beregnet til arbejde med skæreskiver, diamant- skæreskiver. D Håndbeskytter til sandpapirslibning, arbejde med stålbørster Beregnet til arbejde med bagskiver, slibeskiver og stålbørster. Monter håndbeskytteren under det ekstra greb på siden. E Spændemøtrik (17) F Spændemøtrik (uden værktøj) (2) G Støvfilter (12) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet, som opstår, kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf ikke støvet med husholdningsaffaldet, men aflever det til et indsamlingssted for specialaffald. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller udslidte batteripakker til Deres Metabo- forhandler! Kast aldrig batteripakker i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Uddybning af oplysningerne på side 2. Vi forbeholder os ret til ændringer, der tjener til teknisk fremskridt. U =Batteripakkens spænding Dmax =Maksimal diameter for indsatsværktøjet tmax,1 =Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af spændemøtrik (17) tmax,2 =Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af Quick- spændemøtrik (2) tmax,3 =Skrubskive/Skæreskive: Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet M =Spindelgevind l =Slibespindlens længde n =Friløbshastighed (maksimal hastighed) P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, SG =Vibrationsemission (overfladeslibning) ah, DS =Vibrationsemission (slibning med slibebagskive) Kh,SG/DS =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 9. Rengøring 10. Afhjælpning af fejl 11. Tilbehør 12. Reparation 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo W 18 LTX 125 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo W 18 LTX 125 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo W 18 LTX 125 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo W 18 LTX 125 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo W 18 LTX 125 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kværne
  • Model/navn: W 18 LTX 125 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer