Metabo W 17-180 manual

Manual til Metabo W 17-180 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 108 sider.

Side: 1
DANSK da 71 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse vinkelslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Vinkelsliberne er med originalt Metabo-tilbehør egnet til slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring af metal, beton, sten og lignende materialer uden anvendelse af vand. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger for slibning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster og skæring: Anvendelse a) Dette el-værktøj kan anvendes som sliber, sandpapirsliber, stålbørste og skæremaskine. Vær opmærksom på alle sikkerhedsanvis- ninger, øvrige anvisninger, illustrationer og data, som De modtager sammen med appa- ratet. Hvis de følgende anvisninger ikke over- holdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til polering. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garan- terer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el-værktøjet. Forkert målte indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel. Når indsatsværktøj fastgøres med flanger, skal monteringshullet passe nøjagtigt til flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt på el-værktøjets holdeanordning, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beska- diget. Kontrollér før brug altid indsatsværktøjet f.eks. slibeskive for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede børstehår. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal De kontrollere, om det er beskadiget eller anvende et indsatsværktøj, som ikke er beska- diget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal De sørge for, at De selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade apparatet køre i et minut med maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttel- sesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller special- forklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis De udsættes for kraftig støj i længere tid, kan De lide høretab. i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brud- stykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til personskader også uden for det direkte arbejdsområde. e) Hold altid kun apparatet i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømled- ninger eller apparatets eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre appa- ratets metaldele spændingsførende og føre til elek- trisk stød. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 72 k) Hold netkablet væk fra roterende indsats- værktøj. Hvis De mister kontrollen over apparatet, kan netkablet blive skåret over eller ramt, og Deres hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsats- værktøjet står helt stille. Det roterende indsats- værktøj kan komme i kontakt med fralægnings- fladen, hvorved De kan miste kontrollen over el- værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens De bærer det. Deres tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i Deres krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i apparatets hus og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brand- bare materialer. Gnister kan antænde disse mate- rialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsan- visninger Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på bloke- ringsstedet. Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsretning på bloke- ringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at Deres krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra holdegreb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilba- geslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede forsigtighedsforanstaltninger. b) Sørg for at Deres hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Deres hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at Deres krop befinder sig i det område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsats- værktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilbageslag eller at De mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag eller at De mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slib- ning og skæring: a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el- værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret således, at slibefladen ligger under beskyttelsesskærmens kant. En forkert monteret slibeskive, som rager ud over beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt. c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret sikkert på el-værktøjet og være indstillet således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs. den mindst mulige del af slibemidlet skal pege hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibekornene samt gnister, som kan antænde tøjet. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefa- lede formål. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen af en skæreskive. Skæreskiver er beregnet til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibe- skiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver. f) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større el-værktøjer. Slibeskiver til større el-værk- tøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el-værktøjer. 4.4 Yderligere særlige sikkerhedsanvisnin- ger for skæring: a) Undgå at skæreskiven blokerer samt et for højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag eller brud på slibemidlet. b) Undgå området foran og bag den roterende skæreskive. Hvis De bevæger skæreskiven i emnet væk fra Dem selv, kan el-værktøjets rote-
Side: 3
DANSK da 73 rende skive blive slynget direkte ind mod Dem ved et tilbageslag. c) Hvis skæreskiven sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal apparatet slukkes og holdes roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast. d) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på dens fulde hastighed, før De forsigtigt fort- sætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. e) Understøt plader eller store emner for at nedsætte risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider af skiven, både i nærheden af skære- snittet og ved kanten. f) Vær særlig forsigtig ved "lommesnit" i bestå- ende vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. 4.5 Særlige sikkerhedsanvisninger for sand- papirslibning: a) Brug ikke overdimensionerede slibeblade, men læs og overhold producentens forskrifter vedrørende slibebladets størrelse. Slibeblade, der rager ud over slibebagskiven, kan føre til personskader samt til blokering, iturivning af slibe- bladet eller til tilbageslag. 4.6 Særlige sikkerhedsanvisninger for arbejde med stålbørster: a) Vær opmærksom på, at stålbørsten også mister børstehår ved almindelig brug. Overbe- last ikke børstehårene med for stort tryk. Flyvende børstehår kan meget let trænge ind under tyndt tøj og/eller under huden. b) Hvis det anbefales at bruge en beskyttelses- skærm, skal De forhindre, at beskyttelses- skærmen og stålbørsten berører hinanden. Skive- og kopbørster kan som følge af modtrykket og centrifugalkræfter øge deres diameter. 4.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibe- midlet, og hvis det kræves. Vær opmærksom på informationerne fra produ- centen af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt skiverne mod fedt og stød! Slibeskiver skal opbevares og behandles omhyg- geligt i henhold til producentens anvisninger. Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning! Skære- skiver må ikke udsættes for tryk fra siden. Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der anvendes indsatsværktøjer med gevind- indsats, må spindelenden ikke berøre slibeværktø- jets hul. Vær opmærksom på, at gevindet i indsats- værktøjet er langt nok til spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet på spindlen. Spindellængde og spindelgevind se side 3 og kapitel 14. Tekniske data. Under bearbejdningen af især metal kan ledende støv sætte sig inde i maskinen. Det kan bevirke, at der overføres elek- trisk energi til maskinen. Hermed kan der opstå midlertidig fare for elektrisk stød. Derfor er det nødvendigt regelmæssigt, ofte og grundigt at udblæse den kørende maskine med trykluft gennem de bageste ventilationsåbninger. Under udblæsningen skal der holdes godt fat i maskinen. Det anbefales at anvende et stationært udsugnings- anlæg og forkoble en fejlstrømsafbryder (FI). Hvis vinkelsliberen slukkes på grund af FI-afbryderen, skal maskinen kontrolleres og rengøres. Motorren- gøring se kapitel 9. Rengøring. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri ved arbejde i støvede omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne støvet, skal el-værktøjet først kobles fra strømnettet (brug ikke genstande af metal), og undgå at beskadige indvendige dele. Beskadiget, urundt eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør, elek- triske ledninger og bærende vægge (statik). Ved brug af maskinen udenfor: ForkoblFI-afbryder med maksimalaktiveringsstrøm (30 mA)! Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra håndgreb. Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med en defekt beskyttelsesskærm.
Side: 4
DANSK da 74 Maskinen må ikke tilkobles, hvis komponenter eller beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte. Dette el-værktøj er ikke beregnet til polering. Garan- tikrav bortfalder, hvis apparatet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til! Motoren kan blive over- ophedet og el-værktøjet kan blive beskadiget. Til polering anbefaler vi vores vinkelpolerer. Se side 2. 1 Støtteflange 2 Spindel 3 Spindellås 4 Spærre (mod utilsigtet tilkobling, evt. til fast tilkobling)* 5 Afbryder (til tænd/sluk) 6 Knap (til drejning af hovedgrebet)* 7 Hovedgreb 8 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning* 9 Beskyttelsesskærm 10 Spændemøtrik 11 Tapnøgle 12 Arm (til justering af beskyttelsesskærmen uden værktøj)* 13 Snaplås (til justering af beskyttelsesskærmen uden værktøj)* 14 Skrue (til indstilling af snaplåsens spændkraft)* * alt efter udstyr/medleveres ikke Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strøm- nettets netspænding og netfrekvens. 6.1 Montering af ekstra greb Arbejd kun med monteret ekstra greb (8)! Skru det ekstra holdegreb fast i det venstre, midterste eller højre gevindhul (alt efter behov) med håndkraft. 6.2 Montering af beskyttelsesskærmen Anvend af sikkerhedsmæssige årsager altid den beskyttelsesskærm, som er beregnet til den pågældende slibeskive! Se også kapitel 11. Tilbehør! Beskyttelsesskærm til slibning Beregnet til arbejde med skrubskiver, lamelslibe- skiver, diamant-skæreskiver. W 17-150, WX 17-150: Se side 2, illustration D. - Tryk på armen (12) og hold den trykket. Sæt beskyttelsesskærmen (9) på i den viste stilling. - Slip armen, og drej beskyttelsesskærmen, indtil armen går i indgreb. - Tryk på armen og drej beskyttelsesskærmen, således at det lukkede område vender mod brugeren. - Kontrollér at monteringen er korrekt: Armen skal være i indgreb og beskyttelsesskærmen må ikke kunne drejes. W 17-180, WX 17-180: Se side 2, illustration E. - Åbn snaplåsen (13). Sæt beskyttelsesskærmen (9) på i den viste stilling. - Drej beskyttelsesskærmen, således at det lukkede område vender mod brugeren. - Luk snaplåsen. - Øg om nødvendigt snaplåsens spændkraft ved at spænde skruen (14) (når snaplåsen er åben). Beskyttelsesskærmen skal rage mindst 3,4 mm ud over indsatsværktøjet. 6.3 Drejeligt hovedgreb Der må kun arbejdes med fastlåst hovedgreb (7). Se side 2, illustration A. - Tryk knappen (6) ind. - Hovedgrebet (7) kan nu drejes 90° til begge sider og fastlåses i den pågældende position. - Kontrollér fastlåsningen: Hovedgrebet (7) skal være i indgreb og må ikke kunne drejes. 6.4 Nettilslutning Netstikdåserne skal være sikret med træge smelte- sikringer eller automatsikringer. Maskiner med et "X" i typebetegnelsen: (Med indbygget automatisk startstrømsbegrænsning (softstart)). Netstikdåserne kan også være sikret med flinke smeltesikringer eller automatsikringer. Før alle omstillinger: Træk stikket ud af stik- dåsen. Maskinen skal være slukket og spindlen skal stå stille. Beskyttelsesskærmen til skæring (se kapitel 11. Tilbehør) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. 7.1 Låsning af spindel Spindellåsen (3) må kun trykkes ind, når spindlen står stille! - Tryk spindellåsen (3) ind, og drej spindlen (2) manuelt, indtil det kan mærkes, at spindellåsen går i indgreb. 7.2 Påsætning af slibeskive Se side 2, illustration B. - Sæt støtteflangen (1) på spindlen. Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. - Læg slibeskiven på støtteflangen (1) som vist i illu- stration B. Slibeskiven skal ligge jævnt på støtteflangen. Pladeflangen fra skæreskiverne skal ligge på støt- teflangen. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Montering af slibeskive
Side: 5
DANSK da 75 7.3 Fastgørelse/løsning af spændemøtrik Fastgørelse af spændemøtrik (10): Spændemøtrikkens 2 sider er forskellige. Skru spændemøtrikkerne på spindlen som beskrevet nedenfor: Se side 2, illustration C. - A) Ved tynde slibeskiver: Brystet på spændemøtrikken (10) viser opad, således at den tynde slibeskive kan spændes sikkert. B) Ved tykke slibeskiver: Brystet på spændemøtrikken (10) viser nedad, således at spændemøtrikken kan anbringes sikkert på spindlen. - Lås spindlen. Spænd spændemøtrikken (10) med tapnøglen (11) i urets retning. Løsning af spændemøtrik: - Lås spindlen (se kapitel 7.1). Skru spændemø- trikken (10) af med tapnøglen (11) mod urets retning. 8.1 Til-/frakobling Maskinen skal altid betjenes med begge hænder. Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Det skal undgås, at maskinen suger ekstra støv og spåner ind. Når maskinen tændes og slukkes, skal den holdes væk fra aflejret støv. Læg den slukkede maskine først til side, når motoren står stille. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. Midlertidig tilkobling: Tilkobling: Tryk spærren (4) ind, og tryk så på afbryderen (5). Slip spærren (4). Frakobling: Slip afbryderen (5). Fast tilkobling (afhængigt af udstyr): Tilkobling: Tryk spærren (4) ind, og hold den inde. Tryk på afbryderen (5), og hold den inde. Maskinen er nu tilkoblet. Tryk nu spærren (4) ind igen for at fastlåse afbryderen (5) (fast tilkobling). Frakobling: Tryk på afbryderen (5), og slip den. 8.2 Arbejdsanvisninger Slibning og sandpapirslibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets over-flade-- ikke bliver for varm. Skrubslibning: Med en arbejdsvinkel på 30° - 40° opnås det bedste resultat. Skæring: Arbejd ved skæring altid i modløb (se billede). Ellers er der fare for, at maskinen springer ukontrolleret ud af snittet. Arbejd med jævn fremføring, der passer til det materiale, der skal bearbejdes. Undgå at sidde fast, tryk ikke, sving ikke. Arbejde med stålbørster: Tryk maskinen jævnt. Motorrensning: Udblæs maskinen regelmæssigt, ofte og grundigt med trykluft gennem de bageste ventilationsåbninger. Under udblæsningen skal der holdes godt fat i maskinen. Knap (6) til indstilling af hovedgrebet: Udblæs jævnligt knappen (i trykket tilstand, i alle tre grebs- positioner). Når maskinen tændes, opstår der kortvarige spæn- dingsfald. Hvis nettet er meget belastet, kan det påvirke driften af andre maskiner. Hvis modstanden i nettet er mindre end 0,4 ohm, opstår der ikke fejl. Genstartsbeskyttelse: Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsy- ningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Beskyttelsesskærm til skæring Beregnet til arbejde med skæreskiver, diamant- skæreskiver. Monter beskyttelsesskærmen som beskrevet under "Beskyttelsesskærm til slibning" (kapitel 6.2). B Håndbeskytter til sandpapirslibning, arbejde med stålbørster Beregnet til arbejde med bagskiver, slibeskiver og stålbørster. Monter håndbeskytteren under det ekstra greb på siden. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i tilbehørskataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! 8. Anvendelse 9. Rengøring 10. Afhjælpning af fejl 11. Tilbehør 12. Reparation
Side: 6
DANSK da 76 Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet, som opstår, kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf ikke støvet med husholdningsaf- faldet, men aflever det til et indsamlingssted for specialaffald. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Uddybning af oplysningerne på side 3. Vi forbe- holder os ret til ændringer, der tjener til teknisk frem- skridt. Dmax =Maksimal diameter for indsatsværktøjet tmax,1 =Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværk- tøjet i spændeområdet ved anvendelse af spændemøtrik (10) tmax,3 =Skrubskive/skæreskive: Maksimal tilladt tykkelse for indsatsværk- tøjet M =Spindelgevind l =Slibespindlens længde n =friløbshastighed (maksimal hastighed) P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, SG = Vibrationsemission (overfladeslibning) ah, DS = Vibrationsemission (slibning med slibebagskive) Kh,SG/DS = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Brug høreværn! 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo W 17-180 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo W 17-180. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo W 17-180 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo W 17-180

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo W 17-180 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kværne
  • Model/navn: W 17-180
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer