TS 254

Metabo TS 254 manual

TS 254

Manual til Metabo TS 254 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 200 sider.

Side: 1
120 DANSK 1. Oversigt over saven 2. Læs først! 3. Sikkerhed 4. Opstilling 5. Ibrugtagning 6. Betjening 7. Transport 8. Vedligeholdelse og pleje 9. Tips og tricks 10. Tilgængeligt tilbehør 11. Reparation 12. Bortskaffelse 13. Problemer og forstyrrelser 14. Tekniske data 1. Oversigt over saven 3 1 4 5 6 7 12 13 15 18 17 Bagside: 22 23 2 24 Højre side: 20 8 16 21 19 11 9 14 10 1 Tværanslag 2 Forlængerbord 3 Spånhætte 4 Sugeadapter 5 Støvsugerslange 6 Parallelanslag 7 Skubbestok 8 Sidebord 9 Klemmehåndtag til sidebordet 10 Hylde skubbestok 11 Fod/greb 12 Start-/stopkontakt 13 Håndhjul til indstilling af hæld- ningsvinkel 14 Håndsving til indstilling af skære- højde 15 Hældningsstop 16 Klemmehåndtag til at fastlåse hældningsvinklen 17 Savklingeholder 18 Værktøjsholder 19 Gaffelnøgle 20 Hylde spånhætte 21 Hylde parallelanslag 22 Hylde tværanslag 23 Kabelholder 24 Spånudkast Indholdsfortegnelse 17028992_10_TS254_DA.fm Originalbetriebsanleitung DANSK
Side: 2
DANSK 121 ADVARSEL – Læs betjeningsvej- ledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsan- visninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risi- ko for elektrisk stød, brand og/eller al- vorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sam- men med disse papirer. – Denne betjeningsvejledning henven- der sig til personer med teknisk kendskab til håndteringen af maski- ner af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring med brug af så- danne maskiner, bør du få hjælp fra en mere erfaren person. – Producenten påtager sig intet an- svar for skader, der opstår, fordi denne betjeningsvejledning ikke er blevet fulgt. Informationerne i denne betjeningsvej- ledning er markeret som følger: Fare! Advarer mod person- skader eller miljøska- der. Risiko for stød! Advarer mod person- skader på grund af elek- tricitet. Roterende dele! Advarer mod person- skader som følge af, at legemsdele eller klæd- ningsstykker trækkes ind i maskinen. OBS! Advarer mod tingsska- der. OBS: Supplerende informatio- ner. 3.1 Tiltænkt formål Maskinen er konciperet til langsgående og tværgående skæring af træ, lamine- ret træ, spånplader, møbelplader og lig- nende materiale. Metal må kun saves over, når følgende forholdsregler overholdes: – Kun med egnet savklinge (se "Tilgængeligt tilbehør") – Kun non-ferro-metaller (intet hårdmetal eller hærdet metal) Runde emner må kun saves med en eg- net holdeindretning, da de ellers kan fordrejes af den roterende savklinge. Ved savning på højkant af flade emner skal der anvendes et egnet anslag for at sikre en stabil føring. Maskinen må ikke anvendes til falsning og notning uden egnet beskyttelsesud- styr. Rundsave må ikke anvendes til slids- ning (færdig not i arbejdsemnet) Enhver anden anvendelse er i strid med formålet og er ikke tilladt. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår som følge af ukorrekt anvendel- se. Ændringer eller brug af reservedele på maskinen, som ikke er kontrolleret eller godkendt af producenten kan føre til al- vorlige skader under brug. 3.2 Generelle sikkerhedsan- visninger OBS! Ved brug af el-værktøj skal følgende grundlæggende sikkerhedsforholdsreg- ler overholdes som beskyttelse mod elektrisk stød, personskader og brand.  Overhold de følgende sikkerhedsan- visninger ved brug af denne maski- ne for at undgå person- eller tings- skader.  Overhold denne betjeningsvejled- ning, især de specielle sikkerheds- anvisninger i de respektive kapitler;  Overhold de gældende direktiver el- ler ulykkesforebyggende forskrifter for håndtering af rundsave. Generelle farer!  Hold orden på arbejdsområdet – uorden i arbejdsområdet kan forår- sage alvorlige ulykker.  Vær opmærksom. Vær opmærk- som på, hvad du gør. Arbejd altid fornuftigt. Maskinen må ikke anven- des, hvis du er ukoncentreret.  Tag altid hensyn til eksterne påvirk- ninger: Sørg altid for ordentlig belys- ning.  Undgå usikre arbejdsstillinger. Sørg for sikkert fodfæste, og hold lige- vægten til enhver tid.  Anvend egnet emneunderlag til lan- ge emner.  Brug ikke el-værktøj, hvor der er brand- eller eksplosionsfare.  Denne maskine må kun betjenes af personer, som har kendskab til rundsave, og som til enhver tid er sig bevidst om faren ved håndteringen af sådanne save. Personer under 18 år må kun betje- ne maskinen i forbindelse med en uddannelse og under opsyn af en uddannelsesleder.  Hold uvedkommende personer bor- te fra fareområdet, dette gælder især for børn. Lad aldrig andre per- soner røre ved maskinen eller strøm- kablet under anvendelsen.  Maskinen må ikke overbelastes – maskinen må kun anvendes inden for det effektområde, der er angivet i de tekniske data. Fare på grund af elektricitet!  Udsæt aldrig maskinen for regn. Maskinen må ikke anvendes i fugti- ge eller våde omgivelser. Undgå al kontakt med jordede dele under arbejdet med denne maskine (f.eks. radiatorer, rør, komfurer, køle- skabe).  Anvend aldrig strømkablet til formål, som det ikke er beregnet til. Fare for kvæstelser og klem- ning på grund af bevægelige dele!  Maskinen må ikke tages i brug uden monterede beskyttelsesanordnin- ger.  Hold altid tilstrækkelig afstand til savklingen. Anvend eventuelt en eg- net fremføringshjælp. Hold under ar- bejdet altid tilstrækkelig afstand til de drevne komponenter.  Vent til savklingen står stille, før du fjerner små emnestykker, trærester m.v. fra arbejdsområdet.  Den stoppende savklinge må ikke stoppes ved at trykke på siden af den.  Det skal før vedligeholdelsesarbej- der kontrolleres, om maskinen er ta- get fra strømmen.  Når maskinen slås til (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejder), skal det kontrolleres, at der ikke er mon- teringsværktøj eller løse dele i ma- skinen. 2. Læs først! 3. Sikkerhed
Side: 3
DANSK 122  Maskinen skal altid slukkes, når den ikke skal bruges. Der er risiko for at skære sig, også på stoppet skæreværktøj!  Ved udskiftning af det skærende værktøj bør der anvendes handsker.  Savklinger opbevares således, at der ikke er risiko for kvæstelser. Der er risiko for, at emner ka- stes tilbage (emnet gribes af sav- klingen og slynges mod operatøren):  Arbejd kun med korrekt indstillet spaltekniv.  Spaltekniven og den anvendte sav- klinge skal passe sammen: Spalte- kniven må ikke være tykkere end snitfugens bredde og ikke tyndere end stamklingen.  Hold emnerne lige, så de ikke klem- mes fast.  Kontroller, om savklingen er egnet til at save det materiale, som emnet består af.  Sav kun tynde eller tyndvæggede emner med fintandede savklinger.  Anvend altid skarpe savklinger.  Undersøg i tvivlstilfælde emnerne for fremmedlegemer (for eksempel søm eller skruer).  Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen.  Sav aldrig flere emner ad gangen – heller ikke bundter, der består af fle- re delemner. Der er risiko for ulyk- ker, hvis et enkelt emne ukontrolle- ret fanges af savklingen.  Fjern små emnestykker, trærester osv. fra arbejdsområdet – savklin- gen skal stå stille forinden. Roterende dele!  Sørg for, at legemsdele eller klæd- ningsstykker ikke kan gribes fast af de roterende dele og trækkes ind af maskinen under driften (bær ikke slips, ingen handsker og ingen klædningsstykker med brede ær- mer; anvend altid hårnet ved langt hår).  Sav aldrig emner, på hvilke der sid- der – tove, – snore, – bånd, – kabler eller – metaltråd, eller som indeholder sådanne materialer. Der er risiko ved utilstrækkelig brug af personlige værnemidler!  Brug høreværn.  Brug beskyttelsesbriller.  Brug støvmaske.  Brug egnet arbejdstøj.  Ved arbejder i det fri anbefales skridsikkert fodtøj.  Bær handsker ved håndtering af savklingerne og rå arbejdsemner. Bær savklingerne i en holder. Træstøv udgør en sundhedsri- siko!  Nogle træstøvarter (f.eks. ege-, bø- getræ og ask) kan forårsage kræft, hvis de indåndes. Der må kun arbej- des med et udsugningsanlæg. Ud- sugningsanlægget skal overholde værdierne, der er angivet i de tekni- ske data.  Sørg for, at der under arbejdet kun kommer så lidt træstøv ud i omgivel- serne som muligt: – Aflejringer af træstøv fjernes fra arbejdsområdet (ikke ved at pu- ste!) – Utætheder i udsugningsanlæg- get fjernes – Sørg for god udluftning Ændringer på maskinen eller brug af dele, som producenten ikke har kontrolleret eller godkendt, ud- gør en risiko  Denne maskine monteres nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning.  Anvend derfor kun dele, der er tilladt af producenten. Dette gælder især for: – Savklinger (bestillingsnumre fin- des under Tilgængeligt tilbehør) – Sikkerhedsudstyr (bestillings- numre, se reservedelsliste).  Foretag ingen ændringer på delene. Der kan være risiko på grund af mangler på maskinen!  Maskine samt tilbehør skal altid be- handles ordentligt. Følg altid vedli- geholdelsesforskrifterne.  Før maskinen startes, skal den un- dersøges for beskadigelser: Før ma- skinen bruges, skal beskadiget sik- kerhedsudstyr, beskyttelsesanordninger samt be- skadigede reservedele undersøges nøje for, om de er fejlfrie og fungerer korrekt. Kontroller, om de bevægeli- ge dele fungerer fejlfrit og ikke klem- mer. Samtlige dele skal være korrekt monteret og opfylde alle betingelser for at sikre, at maskinen fungerer fejlfrit.  Beskadigede beskyttelsesanordnin- ger eller dele skal repareres eller ud- skiftes af en elektriker. Beskadige- de kontakter skal udskiftes i en serviceafdeling. Maskinen må ikke anvendes, når en kontakt ikke kan slås korrekt til eller fra.  Hold grebene tørre og fri for olie og fedtstoffer. Risiko på grund af larm!  Brug høreværn.  Kontroller, at spaltekniven ikke er bøjet. Er spaltekniven bøjet, trykker den siden af emnet ind mod savklin- gen. Dette medfører larm. Fare på grund af blokerende emner eller dele af emner! I tilfælde af blokering: 1. Sluk for maskinen. 2. Træk netstikket ud. 3. Brug handsker. 4. Fjern blokeringen vha. værktøj. 3.3 Symboler på maskinen Angivelser på typeskiltet: (25) Fabrikant (26) Serienummer (27) Maskinbetegnelse (28) Motordata (se også "Tekniske data") (29) CE-mærkning – denne maskine overholder EU-direktivet i hen- hold til overensstemmelseser- klæringen (30) Bortskaffelsessymbol – maski- nen bortskaffes hos producen- ten 26 27 28 29 30 32 25 31
Side: 4
DANSK 123 Sikkerhedssymboler Fare! Manglende overholdel- se af følgende advarsler kan medføre alvorlige personskader eller tingsskader. Læs betjeningsvejlednin- gen. Hold hænderne væk fra den roterende savklinge. Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Anvend ikke maskinen i fugtige eller våde omgivel- ser. 3.4 Sikkerhedsanordninger Spaltekniv Spaltekniven (33) forhindrer, at ar- bejdsemnet gribes af savtænder og slynges mod operatøren. Spaltekniven skal altid være monteret under driften. Spånhætte Spånhætten (34) beskytter mod utilsig- tet berøring af savklingen og mod om- kringflyvende spåner. Spånhætten skal altid være monteret under driften. Skubbestok Skubbestokken (35) anvendes som for- længelse af hånden, så arbejdsemnet kan føres sikkert forbi savklingen. Det sikrer mod utilsigtet berøring af savklin- gen. Skubbestokken skal altid bruges, når af- standen mellem savklingen og paral?le- lanslaget er mindre end 120 mm. . Skubbestokken skal føres i en vinkel på 20° … 30° til savplanets overflade. Når skubbestokken ikke bruges, skal den opbevares sammen med maskinen. Hvis skubbestokken er beskadiget, skal den skiftes ud. Sørg for sikkert fodfæste, og hold ligevægten til enhver tid. Opstilling uden maskinstativ: 1. Vær to personer om at løfte saven ud af emballagen. 2. Stil saven på et stabilt bord eller en arbejdsbænk. 3. Skru saven fast på bordet eller ar- bejdsbænken. Opstilling med maskinstativ: 1. Vær to personer om at løfte saven ud af emballagen. 2. Stil maskinen på gulvet. 3. Løft maskinen op i grebene, og stil den på højkant. 4. Træk grebene (36) ud, drej og fast- lås dem. 5. Klap de to nederste bordben ud.Det gøres ved at trykke de røde låsegreb (37) ned (med foden eller hånden) og vippe bordbenene ned. 6. Vip maskinen lidt bagud, og tryk de to bordben nedad. De røde låsegreb (37) skal gå i indgreb. 7. Klap de to øverste bordben ud. Det gøres ved at skubbe de røde låse- greb (38) mod højre og vippe bord- benene ned. De røde låsegreb skal gå i indgreb. . 8. Tag fat om saven i midten af det øverste rammestel. Rejs saven op, og stil den på benene. (Hold foden mod støttefoden for at undgå, at sa- ven forskubber sig, når den rejses op). (31) Byggeår (32) Mål på godkendte savklinger 33 34 4. Opstilling 35 36 37 38
Side: 5
DANSK 124 9. De justerbare støttefødder (39) kan kompensere for ujævnheder i gulvet. 5.1 Montering Spaltekniv Bemærk: Spaltekniven er allerede indstillet kor- rekt ved leveringen. Det er kun nødven- digt at justere denne ved ibrugtagnin- gen, hvis spaltekniven har forskudt sig under transporten. 1. Kør savklingen helt op. 2. Skru skruen (40) mod uret, løft plan- indlægget op, og fjern det. 3. Løsn låsearmen (41) (drejes mod uret!). 4. Træk spaltekniven (42) op af den nederste transportstilling til anslag. 5. Kontroller spalteknivens position: – Afstanden mellem savklingens ydre kant og spaltekniven skal være på 3 til 5 mm – Spaltekniven skal flugte med sav- klingen. Fare! Spaltekniven er en del af sikker- hedsudstyret og skal være monteret korrekt for at sikre en risikofri drift. Hvis spaltekniven skal justeres: 1. Løsn låsearmen (41) (drejes mod uret!). 2. Juster spaltekniven (42) i lodret ret- ning: Afstanden mellem savklingens ydre kant og spaltekniven skal være på 3 til 5 mm. 3. Fastspænd låsearmen (41) (drejes med uret!). Juster spaltekniven i sidelæns retning: Spaltekniven (43) og savklingen skal flugte med hinanden. 4. Løsn de tre unbrakoskruer (44). 5. Juster spaltekniven (43), så den flugter med savklingen. . 6. Spænd de tre unbrakoskruer (44). 7. Fastgør planindlægget, og fastlås det med skruen (40). Montering af spånhætten 1. Kør savklingen helt op. 2. Monter spånhætten (46) til spalte- knivens forreste holder (45). 3. Fastspænd spånhætten med klem- mehåndtaget. 5.2 Nettilslutning Fare! Elektrisk spænding  Maskinen må kun anvendes i tør- re omgivelser.  Brug kun maskinen med strøm- kilder, som opfylder følgende krav (se også "Tekniske data"): – Stikkontakter skal være jordet forskriftsmæssigt – Netspænding og -frekvens skal svare til de data, der står på maskinens typeskilt – Sikring med en HFI-afbryder med en mærkestrøm på 30 mA OBS! Henvend dig til dit forsyningssel- skab eller en elektriker, hvis du er i tvivl om, at din strømforsyning opfyl- der disse krav.  Læg strømkablet sådan, at det hverken forstyrrer eller bliver be- skadiget under arbejdet.  Beskyt strømkablet mod varme, aggressive væsker og skarpe kanter.  Anvend kun gummikabler med tilstrækkeligt tværsnit som for- længerledning (se "Tekniske da- ta").  Udenfor må der kun bruges for- længerledninger, som er god- kendt til udendørs brug og mær- ket tilsvarende.  Træk ikke netstikket ud af stik- kontakten ved at trække i kablet. 5. Ibrugtagning 39 40 41 42 maks. 5 43 44 45 46
Side: 6
DANSK 125  Undgå utilsigtet start: Sørg for, at start-/stopkontakten er slukket, når stikket sættes ind i stikkon- takten. Risiko for ulykker! Saven må kun betjenes af en person ad gangen. Yderligere personer må kun opholde sig i nærheden af ma- skinen for at hjælpe med at tilføre el- ler fjerne emner. Kontroller, at følgende er i orden, før arbejdet påbegyndes: – Strømkabel og netstik – Start-/stopkontakt – Spaltekniv – Spånhætte – Fremføringshjælp (skubbestok, skubbeplade og greb) Brug personlige værnemidler: – Støvmaske – Høreværn – Beskyttelsesbriller Indtag en korrekt arbejdsposition under arbejdet med saven: – Foran på operatørsiden – Frontal til saven – Til venstre for savklingens flugt- linje – Arbejder to personer med maski- nen, skal den ene person have tilstrækkelig afstand til saven Alt efter behov bruges følgende til arbejdet: – Egnede emneunderlag – hvis em- nerne ellers ville falde ned fra bordet, efter at de er savet over. – Spånudsugningsanlæg Undgå typiske betjeningsfejl: – Stop aldrig en savklinge ved at trykke den på siden. Der er risiko for returslag. – Tryk altid emnet ned mod bordet under savningen. Pas på, at det ikke klemmes fast. Der er risiko for returslag. – Sav aldrig flere emner ad gangen – heller ikke bundter, der består af flere delemner. Der er risiko for ulykker, hvis et enkelt emne ukontrolleret fanges af savklin- gen. Roterende dele! Skær aldrig emner, på hvilke der sid- der wire, snore, bånd, kabler eller tråde, eller som indeholder disse materialer. 6.1 Spånudsugningsanlæg/ universalstøvsugere Fare! Nogle træstøvarter (f.eks. bøge-, egetræ og ask) kan forårsage kræft, hvis de indåndes. I lukkede rum bør du altid arbejde med et egnet spånudsugningsanlæg. Udsug- ningsanlægget skal opfylde følgen- de betingelser: – Passende til udsugningsstud- sens diameter (spånhætte 38 mm; spånkasse 35/44 mm) – Luftmængde  460 m3 /h – Undertryk ved savens udsug- ningsstudser  530 Pa – Lufthastighed ved savens udsug- ningsstuds  20 m/s Udsugningsstudserne til spånudsugning befinder sig på savklingens beskyttel- seskasse og på spånhætten. Læs også betjeningsvejledningen til spånudsugningsanlægget! Brug af maskinen uden spånudsug- ningsanlæg er kun mulig udendørs. 6.2 Indstilling af skærehøj- den Fare! Legemsdele eller genstande, som befinder sig i indstillingsområdet, kan gribes af den roterende savklin- ge! Indstil kun skærehøjden, når savklingen står stille! Savklingens skærehøjde skal passe til emnets højde: Spånhætten skal ligge lige over emnet med den nederste for- kant.  Indstil skærehøjden ved at dreje på håndhjulet (47). OBS! For at udligne et eventuelt spillerum ved skærehøjdejusteringen køres savklingen altid nedefra til den øn- skede position. 6.3 Indstilling af savklingens hældning Fare! Legemsdele eller genstande, som befinder sig i indstillingsområdet, kan gribes af den roterende savklin- ge! Indstil først savklingens hæld- ning, når savklingen står stille! Savklingens hældning kan indstilles mellem -1,5° og 46,5°. 1. Løsn klemmehåndtaget (48). 2. Indstil den ønskede savklingehæld- ning. 3. Fastlås den indstillede hældnings- vinkel ved at spænde klemmehånd- taget (48). Håndhjul til indstilling af skærehøjden Skærehøjden kan indstilles ved at dreje på håndhjulet (49). Klemmehåndtag til indstilling af hældningsvinklen Savklingen kan indstilles mellem -1,5° og 46,5° ved at løsne klemmehåndtaget (50). 6. Betjening 47 48
Side: 7
DANSK 126 For at den indstillede hældningsvinkel ikke ændres under savningen, skal den fastlåses med klemmehåndtaget (50). Skiftegreb til hældningsstop Hældningsindstillingen har et indbygget stop ved 0° og ved 45°. Ved specielle geringssnit (underskæring) kan hæld- ningsvinklen øges med 1,5° i begge ret- ninger.  Træk hældningsstoppet (51) ud, og anbring det over højre excenterskive = savklingens hældningsvinkel kan indstilles mellem -1,5° og 45°.  Træk hældningsstoppet (51) ud, og anbring det over venstre excenter- skive = savklingens hældningsvinkel kan indstilles mellem 0° og 46,5°. Start-/stopkontakt  Stop = tryk på den nederste kontakt (52).  Start = tryk på den øverste kontakt (53) i 1 til 2 sek. 6.4 Indstilling af paralle- lanslaget Til parallelanslaget bruges den lange anslagsprofil (54). Monteringen foreta- ges på ledeskinnen foran på saven. – Placer parallelanslaget til højre for savklingen. Markeringen i luppen viser paralle- lanslagets afstand til savklingen på en skala. – Løsn parallelanslagets klemme- håndtag (55), og forskyd paralle- lanslaget, indtil markeringen i luppen viser den ønskede afstand til sav- klingen. Tryk klemmehåndtaget (55) ned for at fastspænde parallelanslaget. – Anslagsprofilen (54) skal under sav- ningen med parallelanslaget stå pa- rallelt med savklingen og være fast- spændt med klemmehåndtaget (55). Det sker ved at trykke klemme- håndtaget ned. – Fingermøtrikker (56) til at fastspæn- de anslagsprofilen. Når de to finger- møtrikker (56) er løsnet, kan an- slagsprofilen tages af og flyttes: Lav anlægskant: – til skæring af flade arbejdsemner – hvis savklingen hælder Høj anlægskant: – til skæring af høje emner (maks. 87 mm) 6.5 Justering af markør på parallelanslaget 1. Juster parallelanslaget på savklin- gen. 2. Løsn skruen på parallelanslagets markør. 3. Bring markøren på parallelanslaget og "O" på skalabåndet i overens- stemmelse med hinanden. 4. Spænd skruen på parallelanslagets markør igen. Bemærk: For at undgå at emnet klemmes fast un- der savningen med parallelanslaget: Forskyd parallelanslaget helt mod højre, og indstil derefter den ønskede skære- bredde. Bemærk: Juster parallelanslaget (om nødvendigt): For at emnet ikke sætter sig fast mellem parallelanslaget og savklingen, skal pa- rallelanslaget justeres, så det er parallelt med savklingen eller åbner maks. 0,3 mm bagtil. For at kunne justere pa- rallelanslaget er det nødvendigt at løsne de to skruer på oversiden af anslaget. Spænd derefter skruerne igen. Henvisning: Justering af klemmekraften på paralle- lanslaget (efter behov): Skal det bager- ste klemmestykke før eller senere klem- me som det forreste klemmestykke, kan dette indstilles ved at dreje på møtrikken (på den bagerste front). Løsn møtrikken, så det bagerste klemmestykke klem- mer senere. Stram møtrikken, så det ba- gerste klemmestykke klemmer før. 6.6 Indstilling af tværansla- get Tværanslaget (58) skubbes ind i sav- planets not foran. Til vinkelsnit kan tværanslaget justeres 60° mod begge sider. 49 50 51 53 52 54 55 56 57 58 59
Side: 8
DANSK 127 Til vinkelsnit på 45° og 90° er der tilhø- rende anslag. For at indstille vinklen: Løsn klemmegre- bet (57) ved at dreje det mod uret. Risiko for kvæstelser! Klemmegrebet skal være spændt til under savningen med tværanslag. Forsatsprofilen kan forskydes eller af- monteres ved at løsne fingermøtrikkerne (59). 6.7 Indstilling af sidebordet Sidebordet udvider anlægsfladen, så større emner også kan holdes sikkert fast.  For at indstille sidebordet skal klem- megrebet (60) løsnes. Risiko for kvæstelser! Klemmegrebet skal altid være spændt til under savningen. Aflæsning af skalabåndet ved arbejde med parallelanslag På hvilken skala skærebredden aflæses afhænger af, hvordan anslagsprofilen er monteret på parallelanslaget: – Høj anlægskant = skala med sort skrift på hvid baggrund. – Lav anlægskant = skala med hvid skrift på sort bag- grund. Ved mindre skærebredder trækkes si- debordet ikke ud. Skærebredden aflæ- ses på den højre skala på parallelansla- gets markør: – Høj anlægskant: skærebredde mulig fra 0 til 35 cm. – Lav anlægskant: skærebredde mulig fra 0 til 29,5 cm. Skal der gennemsaves større emner, skal sidebordet trækkes ud. 1. Skub parallelanslaget til skalaens slutposition. 2. Træk sidebordet ud, og indstil parall- elanslaget til den ønskede afstand. Skærebredden aflæses på den ven- stre skala på skalabåndets markør. 6.8 Indstilling af forlænger- bord Forlængerbordet udvider anlægsfla- den, så længere emner også kan holdes sikkert fast. 1. De to fingerskruer (61) skal løsnes, før forlængerbordet kan trækkes ud. 2. Træk forlængerbordet ud, og indstil den til den ønskede afstand. 3. Spænd de to fingerskruer igen. 6.9 Skæring Fare! Skubbestokken skal altid bruges, når afstanden mellem savklingen og parallelanslaget er mindre end 120 mm. Lige snit 1. Indstil og fastlås hældningsvinklen. 2. Indstil skærehøjden. Spånhætten skal foran flugte med emnet. 3. Indstil parallelanslaget. 4. Start saven. 5. Skub emnet jævnt bagud, og skær igennem i én arbejdsgang. 6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke fortsættes med det samme. Vinkelsnit 1. Tværanslaget skubbes ind i savpla- nets not foran. 2. Indstil den ønskede vinkel, efter at klemmegrebet (62) er løsnet på tværanslaget, og spænd derefter klemmegrebet til igen. 3. Indstil afstanden i siden mellem for- satsprofilen og savklingen:  Løsn fingermøtrikken, og forskyd forsatsprofilen.  Fastspænd fingermøtrikken. 4. Tryk emnet mod tværanslaget. 5. Skær emnet igennem ved at skubbe tværanslaget fremefter. 6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke fortsættes med det samme. Fare! Før hver transport:  Sluk for maskinen.  Vent til savklingen står stille.  Træk netstikket ud.  Kør savklingen helt ned.  Indstil savklingens hældningsvinkel til 0°, og spænd til med klemme- håndtaget.  Afmonter påmonteringsdele (spån- hætte, spånudsugning). Opbevar spånhætten på savplanet.  Rul strømkablet op på kabelrullen. Kun maskiner med maskinstativ:  Løft maskinen op i rammestellet, og vip den bagud. Stil maskinen på høj- kant, og klap de øverste ben ind. De røde låsegreb skal gå i indgreb igen.  Vip maskinen bagud, og klap de ne- derste ben ind. De røde låsegreb skal gå i indgreb igen.  Skub grebene ind, og stil maskinen på gulvet. 60 61 7. Transport 62
Side: 9
DANSK 128 Risiko for klemning Lås det udtrukne sidebord med klemmehåndtaget. Bær maskinen i grebene på siden (63) af planet. OBS! Maskinen må ikke løftes op i beskyt- telsesanordningerne, sidebordet el- ler betjeningselementerne! Mobil transport:  Træk grebet ud, drej og fastlås det.  Træk eller skub saven i grebet. Anvend om muligt den originale embal- lage til indsendelsen. Fare! Før påbegyndelse af vedligeholdel- ses- eller rengøringsarbejder: 1. Sluk for maskinen. 2. Vent til savklingen står stille. 3. Træk netstikket ud. – Efter at vedligeholdelses- og rengø- ringsarbejderne er afsluttede, skal alt sikkerhedsudstyr igen tages i drift og kontrolleres. – Beskadigede dele, især sikkerheds- udstyr, må kun erstattes med origi- nale dele; dele der ikke er kontrolle- ret og godkendt af producenten kan forårsage alvorlige skader. – Anden form for vedligeholdelse eller reparation end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun udføres af fagfolk. Fare! Ved beskadigede planindlæg er der fare for, at små dele klemmes fast mellem planindlæg og savklinge og dermed blokerer savklingen. Beska- digede planindlæg skal skiftes ud med det samme! 8.1 Udskiftning af savklingen Fare! Savklingen kan stadig være meget varm et stykke tid efter gennemskæ- ringen – der er risiko for forbræn- ding! Lad den varme savklinge køle af. Rens ikke savklingen med brændbare væsker. Selvom savklingen står stille, er der risiko for at komme til at skære sig. Brug derfor altid handsker under ud- skiftningen af savklingen. Ved monteringen skal der tages hen- syn til savklingens drejeretning! 1. Kør savklingen helt op. 2. Tag spånhætten af. 3. Løsn og afmonter planindlægget (64). 4. Drej spændemøtrikken (68) med en gaffelnøgle, og træk samtidigt sav- klingens låsegreb (65) opad , indtil det går i indgreb. 5. Hold fast i låsegrebet, og skru spændemøtrikken af ved at dreje den med uret. 6. Tag spændemøtrikken (68), den ydre savklingeflange (67) og sav- klingen af savklingeakslen. 7. Rengør savklingeflangernes (66) og (67) savklingens spændeflader. Fare! Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til at fjerne harpiks), som kan angribe letmetalkomponenterne; i modsat fald nedsættes savens robusthed. 8. Skub den indre savklingeflange (66) på motorakslen. 9. Sæt en ny savklinge på (vær op- mærksom på drejeretningen!). Fare! Anvend kun savklinger, som stem- mer overens med angivelserne i de tekniske data og i standarden EN 847-1 - ved uegnede, beskadigede eller deformerede savklinger kan dele slynges ud på grund af centrifu- 8. Vedligeholdelse og pleje 63 64 65 66 67 68
Side: 10
DANSK 129 galkraften. Anvend aldrig: – Savklinger, hvis maksimale om- drejningshastighed ligger under savklingeakslens nominelle tom- gangshastighed (se "Tekniske Data") – Savklinger af højtlegeret stål (HS eller HSS) – Savklinger, hvis skærebredde er mindre, eller hvis stamklingetyk- kelse er større end spalteknivens tykkelse – Savklinger med synlige skader – Skæreskiver Fare! – Monter kun savklingen med origi- nale dele. – Anvend ikke løse reduktionsrin- ge, i modsat fald kan savklingen løsne sig. – Savklinger skal monteres såle- des, at de løber jævnt og ikke kan løsne sig under driften. 10. Skub den ydre savklingeflange (67) på. 11. Løsn spændemøtrikken (68) (ven- stregevind!). Drej spændemøtrikken (68) med en gaffelnøgle, og træk samtidigt savklingens låsegreb (65) opad , indtil det går i indgreb. 12. Hold fast i låsegrebet, og spænd spændemøtrikken håndfast ved at dreje den mod uret. Fare! – Værktøjet til fastspænding af savklingen må ikke forlænges. – Spændeskruen må ikke spændes til ved at slå på værktøjet. 13. Indstil spaltekniven efter savklingens størrelse (69). (Indstilling af spaltekniv, se 5.1) 14. Monter planindlægget. 15. Fastgør spånhætten. 8.2 Indstilling af hældnings- begrænsning 1. Indstil hældningsstoppet (71) til vin- kelområdet 0°/45°. 2. Fastspænd den indstillede hæld- ningsvinkel ved at spænde klemme- håndtaget (70) til. 3. Kontroller hældningsvinklen: – 0° = ret vinkel i forhold til savpla- net – 45° med separat vinkelmåler. Hvis disse værdier ikke opnås nøj- agtigt: 4. Løsn krydskærvskruen (72) i den pågældende excenterskive, og ju- ster excenterskiven, indtil hæld- ningsvinklen til savplanet er præcis 0° (= ret vinkel) og 45° i slutpositioner- ne. 5. Spænd krydskærvskruen i excenter- skiven igen. 6. Det kan være nødvendigt at efterju- stere vinkelskalaen foran på saven efter indstilling af hældningsbe- grænsningen. Bemærk: For at kunne indstille en hældningsbe- grænsning fra -1,5° til 46,5° skal hæld- ningsstoppet trækkes ud. 8.3 Opbevaring af maskinen Fare! Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde. Opbevar maskinen så- dan, at den ikke kan sættes i gang af uvedkommende personer, og ingen kan komme til skade på maskinen. OBS! Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. 8.4 Vedligeholdelse Rengøring af saven  Fjern savspåner og støv med en støvsuger eller en børste: – Føringselementer til justering af savklingen – Ventilationsåbninger på motoren – Savklinge-beskyttelseskasse – Højdejustering – Svingføring Før der tændes for maskinen Visuel kontrol – Afstand savklinge – spaltekniv 3 til 5 mm. – Spaltekniv flugter med savklingen Kontroller visuelt, om strømkabel og netstik er ubeskadigede; defekte dele skal eventuelt udskiftes af en elektriker. Ved hver frakobling Kontroller, om savklingen har et efterløb på mere end 10 sekunder. Er efterløbet længere, skal motoren udskiftes af en elektriker. 1x om måneden (ved daglig brug) Fjern savspåner med en støvsuger eller en pensel; smør føringselementerne let: – Gevindstykke og styrestænger til højdeindstilling – Svingsegmenter Efter 150 driftstimer Kontroller alle skrueforbindelser, spænd eventuelt efter. Efter behov Indstil bordbenenes føringsbøsninger.  Skru unbrakoskruerne (73a) med uret = træg føring.  Skru unbrakoskruerne (73a) mod uret = let føring.  ekstra finjustering ved hjælp af pinol- skrue (73b). 69 70 71 72
Side: 11
DANSK 130  Indstil føringsbøsningerne på forre- ste benholder:  Skru unbrakoskruerne (74) med uret = træg føring.  Skru unbrakoskruerne (74) mod uret = let føring. Indstil føringsbøsningerne på bagerste benholder:  Skru unbrakoskruerne (75) med uret = træg føring.  Skru unbrakoskruerne (75) mod uret = let føring. Spænd alle unbrakoskruer ens.  Før der foretages skæring, bør der laves en prøvesavning på et egnet emne.  Læg altid emnet på savplanet såle- des, at emnet ikke kan tippe eller vak- le (f.eks. ved skæring af et hvælvet bræt skal den udad hvælvede side vendes opad).  Anvend et længdeanslag til effektiv savning af lige lange sektioner:  Hold planets overflader rene. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i den- ne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Fare! Reparationer på el-værktøj må af sikkerhedsmæssige grunde kun foretages af en elektriker med origi- nale reservedele! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el- værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaf- fald. Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk affald skal brugte elektriske apparater skilles ad, sorteres og afleveres til en godkendt genbrugsstation. Du kan kontakte din kommune for flere oplysninger om affaldsordninger i dit område. Maskinens emballage består af 100 % genbrugsmateriale. Fare! Før driftsforstyrrelser afhjælpes: 1. Sluk for maskinen. 2. Træk netstikket ud. 3. Vent til savklingen står stille. Når driftsforstyrrelserne er afhjulpe- de, skal alle sikkerhedsanordninger igen tages i brug og kontrolleres. Motoren kører ikke Den elektriske beskyttelse mod genind- kobling er aktiveret. Hvis netstikket stik- kes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsyningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke:  Sluk og tænd igen for maskinen. Ingen strøm.  Kontroller kabel, stik, stikkontakt og sikring. Motor overophedet, f.eks. pga. stump savklinge eller spånophobning i huset:  Fjern årsagen til overophedningen, lad maskinen køle af i nogle minut- ter. Tænd igen for maskinen. Omdrejningshastighed nås ikke Overbelastningsbeskyttelse: Belast- ningshastigheden falder MARKANT:  Motortemperaturen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil ma- skinen er kølet af. Overbelastningsbeskyttelse: Belast- ningshastigheden falder LIDT:  Maskinen overbelastes. Arbejd vide- re med reduceret belastning. Den angivne maksimale omdrejnings- hastighed nås ikke – motoren får for lidt strøm:  Brug en kortere tilledning eller en til- ledning med et større tværsnit ( 1,5 mm2 ).  Lad en elektriker kontrollere strøm- forsyningen. Skæreeffekt bliver ringere Savklingen er stump (klingen er evt. an- løbet på siden).  Udskift savklingen (se kapitlet "Ved- ligeholdelse"). Spånudkast tilstoppet Intet udsugningsanlæg tilsluttet eller ud- sugningseffekt for lav.  Forhøj udsugningseffekten (luft- strømningshastighed  20 m/sec ved spånudkastrøret). 9. Tips og tricks 73a 73b 74 75 10. Tilgængeligt tilbehør 11. Reparation 12. Bortskaffelse 13. Problemer og forstyrrel- ser
Side: 12
DANSK 131 14. Tekniske data Spænding V 220-240 (1 50/60 Hz) Effekt Optagen effekt P1 Afgiven effekt P2 kW kW 2,00 kW S6 20% 1,27 kW S6 20% Strømforbrug A 9 Sikringer min. A 16 (træg) Beskyttelsesklasse IP 20 Nominel omdr.tal i tomgang (med 230V) min-1 4200 Skærehastighed (med 230V) m/s 57 Spalteknivens tykkelse mm 2,3 Savklinge Savklingediameter (udvendig) Savklingeboring (indvendig) Skærebredde Savklingens maks. basistykkelse mm mm mm mm 250-254 30 2,4 1,6 Skærehøjde med lodret savklinge ved 45° hældning af savklingen mm mm 0 ... 87 0 ... 50 Maks. skærebredde med parallelanslag mm 630 Maks. tværsnitbredde med vinkelanslag mm 200 Mål uden maskinstativ (L x B H) med maskinstativ (L x B H) Savplanets længde Savplanets bredde mm mm mm mm 740 x 750 x 355 790 x 945 x 850 670/970 715/995 Maskinvægt med maskinstativ kg 33,4 Støjemissionsværdier iht. EN 61029 * A-lydtryksniveau LpA A-lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed (KpA, KWA) dB (A) dB (A) dB (A) 99 112 3 * Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el-værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo TS 254 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo TS 254. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo TS 254 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo TS 254

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo TS 254 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Båndsave
  • Model/navn: TS 254
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Ungarer