TS 254 M

Metabo TS 254 M manual

TS 254 M

Manual til Metabo TS 254 M på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 128 sider.

Side: 1
DANSK da 90 Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Korrekt anvendelse 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Opstilling 7. Ibrugtagning 8. Betjening 9. Transport 10. Vedligeholdelse og pleje 11. Tips og tricks 12. Problemer og forstyrrelser 13. Tilbehør 14. Reparation 15. Miljøbeskyttelse 16. Tekniske Data Vi erklærer under eneansvar: Disse bordrundsave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Kontrolrapport *4), Udførende kontrolorgan *5), Teknisk dossier ved *6) - se side 3. Bordrundsaven er konciperet til langsgående og tværgående skæring af træ, lamineret træ, spånplader, møbelplader, plastmaterialer og lignende materiale. Metal må kun saves over, når følgende forholdsregler overholdes: – Kun med egnet savklinge (se kapitel 13. Tilbehør) – Kun non-ferro-metaller (ikke hårdmetal eller hærdet metal, ikke magnesium) Runde emner må ikke saves, da de ellers kan fordrejes af den roterende savklinge. Ved savning på højkant af flade emner skal der anvendes et egnet anslag for at sikre en stabil føring. Maskinen må ikke anvendes til falsning og notning. Maskinen må ikke anvendes til slidsning (færdig not i emnet). Maskinen må ikke anvendes til dyksnit. Enhver anden anvendelse er i strid med formålet og er ikke tilladt. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår som følge af ukorrekt anvendelse. Ved ukorrekt anvendelse, ved ændringer på maskinen eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Generelle sikkerhedsanvisninger til el- værktøj ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Det benyttede begreb "el-værktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til netdrevne maskiner (med strømkabel) og batteridrevne maskiner (uden strømkabel). 3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el- værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøjer. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el- værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at bruge el- værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. Støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller batteriet, løfter eller bærer det Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader. d) Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el- værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra roterende dele. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. h) Vær altid forsigtig og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for el-værktøj, selvom du er fortrolig med el-værktøjet efter mange ganges brug. Uagtsomme handlinger kan inden for brøkdele af sekunder medføre alvorlige personskader. 3.4 Anvendelse og behandling af el- værktøjet a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det passende el- værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, hvis det er aftageligt, før maskinen indstilles, før skift af tilbehørsdele og før el-værktøjet lægges til opbevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. e) Vedligehold el-værktøj og tilbehørsdele. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el- værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el- værktøjer. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer. h) Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie og smørefedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke sikker betjening og kontrol af el- værktøjet i uventede situationer. 3.5 Service a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed. 4.1 Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med beskyttelsesskærme a) Fjern ikke beskyttelsesskærmene. Beskyttelsesskærmene skal altid være i funktionsdygtig tilstand og korrekt monteret. Løse, beskadigede eller ikke korrekt fungerende beskyttelsesskærme skal repareres eller udskiftes. b) Anvend ved dybe snit altid savklingens beskyttelsesskærm og spaltekniven. Ved snit, hvor savklingen saver helt igennem emnets tykkelse, reducerer beskyttelsesskærmen og andre sikkerhedsanordninger risikoen for personskader. c) Genmontér straks beskyttelsessystemet efter afslutning af arbejdsprocedurer (f.eks. falsning), hvor det er nødvendigt at fjerne beskyttelsesskærmen og spaltekniven. Beskyttelsesskærmen og spaltekniven nedsætter risikoen for personskader. d) Kontrollér, inden el-værktøjet tændes, at savklingen ikke berører beskyttelsesskærmen, spaltekniven eller Indholdsfortegnelse 1. Overensstemmelseserklæring 2. Korrekt anvendelse 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 91 emnet. Utilsigtet kontakt mellem disse komponenter og savklingen kan føre til en farlig situation. e) Justér spaltekniven iht. beskrivelsen i denne brugsanvisning. Forkert afstand, position eller indstilling kan være årsag til, at spaltekniven ikke forhindrer et tilbageslag effektivt. f) For at spaltekilen kan fungere, skal den befinde sig i savspalten. Ved snit i emner, der er for korte til at spaltekniven kan gå i indgreb, er spaltekniven uvirksom. Under disse betingelser kan spaltekniven ikke forhindre et tilbageslag effektivt. g) Anvend den passende savklinge til spaltekniven. For at spaltekniven virker korrekt, skal savklingens diameter passe til den tilsvarende spaltekniv, savklingens hovedklinge være tyndere end spaltekniven og tænderne være bredere end spalteknivens tykkelse. 4.2 Sikkerhedsanvisninger for savning a) FARE Fingre og hænder må ikke komme i nærheden af savklingen eller saveområdet. I tilfælde af et øjebliks uopmærksomhed eller hvis man glider væk, kan hånden komme i berøring med savklingen og føre til alvorlige personskader. b) Før emnet kun frem modsat savklingens rotationsretning. Hvis emnet føres frem i samme retning som savklingens rotationsretning over bordet, kan medføre, at emnet og hånden bliver trukket ind i savklingen. c) Anvend ved længdesnit aldrig et geringsanslag for at føre emnet frem, og anvend ved tværsnit aldrig geringsanslaget sammen med parallelanslaget til længdeindstilling. Hvis emnet føres samtidig med parallelanslag og geringsanslag øges sandsynligheden for at savklingen kommer i klemme og medfører tilbageslag. d) Ved længdesnit skal fremføringskraften på emnet altid ske mellem anslagsskinne og savklinge. Anvend en skubbestok, hvis afstanden mellem anslagsskinne og savklinge er mindre end 150 mm, og en skubbeblok, hvis afstanden er mindre end 50 mm. Sådanne "arbejdshjælpemidler" sørger for, at hænder forbliver i en sikker afstand til savklingen. e) Anvend kun den medfølgende skubbestok fra producenten. Skubbestokken sørger for tilstrækkelig afstand mellem hånd og savklinge. f) Brug aldrig en skubbestok, der er beskadiget eller har hak. En beskadiget skubbestok kan brække og forårsage, at hånden kommer i kontakt med savklingen. g) Arbejd ikke "på fri hånd". Brug altid parallelanslaget eller geringsanslaget for at placere og styre emnet. "På fri hånd" betyder, at emnet støttes og styres med begge hænder i stedet for med parallelanslaget eller geringsanslaget. Savning "på fri hånd" medfører forkert justering, fastklemning og tilbageslag. h) Grib aldrig om eller over en roterende savklinge. Hvis man griber efter et emne, kan det medføre utilsigtet berøring med den roterende savklinge. i) Afstiv lange og/eller brede emner bagved og/eller på siden af bordet, så de forbliver i vandret positionen. Lange og/eller brede emner har tendens til at tippe på savplanets kant; dette medfører tab af kontrollen, fastklemning af savklingen og tilbageslag. j) Før emnet ensartet frem. Emnet må hverken bøjes eller drejes. Hvis savklingen sætter sig fast, skal el-værktøjet omgående slukkes, netstikket tages ud og årsagen afhjælpes. Sætter savklingen sig fast på grund af emnet, kan det medføre tilbageslag eller blokering af motoren. k) Fjern ikke materiale, der er blevet savet af, mens saven kører. Afsavet materiale kan sætte sig fast mellem savklinge og anslagsskinne eller i beskyttelsesskærmen og når det fjernes, trække fingrene ind i savklingen. Sluk for saven og vent, indtil savklingen står stille, inden materialet fjernes. I) Til længdesnit på emner, som er tyndere end 2 mm, skal et yderligere parallelanslag anvendes. Tynde emner kan kile sig fast under parallelanslaget og medføre tilbageslag. 4.3 Tilbageslag - årsager og tilsvarende sikkerhedsanvisninger Et tilbageslag er den pludselige reaktion af emnet på grund af en savklinge, der hænger eller sidder fast, eller et snit ind i emnet på skrå i forhold til savklingen, eller hvis en del af emnet klemmes inde mellem savklinge og parallelanslag eller et andet fast objekt. I de fleste tilfælde gribes emnet af savklingens bagerste del ved et tilbageslag, løftes fra savplanet og slynges i retning af operatøren. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af bordrundsaven. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Stå aldrig i direkte linje med savklingen. Ophold dig altid på den side i forhold til savklingen, hvor også anslagsskinnen er. Ved et tilbageslag kan emnet med stor hastighed slynges mod personer, som står foran og i en linje med savklingen. b) Grib aldrig over eller bag savklingen for at trække i eller afstive emnet. Dette kan medføre utilsigtet berøring med savklingen eller et tilbageslag kan medføre, at fingrene bliver trukket ind i savklingen. c) Hold og tryk emnet, der saves af, aldrig mod den roterende savklinge. Hvis emnet, der saves af, trykkes mod savklingen, medfører det fastklemning og tilbageslag. d) Justér anslagsskinnen parallelt i forhold til savklingen. En ikke justeret anslagsskinne trykker emnet mod savklingen og forårsager tilbageslag. e) Ved skjulte savsnit (f.eks. falsning) skal en trykkam anvendes for at føre emnet mod bord og anslagsskinne. Med en trykkam kan emnet bedre kontrolleres ved tilbageslag. f) Vær særlig forsigtig ved savning i områder af samlede emner, hvor der ikke direkte indblik. Når savklingen føres ind i materialet, kan den save skjulte genstande, og det kan forårsage et tilbageslag. g) Afstiv store plader for at mindske risikoen for et tilbageslag som følge af en savklinge, der sidder fast. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Plader skal afstives i begge sider, både i nærheden af savsporet og i kanten. h) Vær særdeles forsigtig ved savning af emner, som er skæve, har knuder, er deformerede eller som ikke har en lige kant, med hvilken de kan føres med et geringsanslag eller langs en anslagsskinne. Et emne, der er skævt, har knuder eller er deformeret, er ustabilt og fører til forkert justering af skærefugen med savklingen, fastklemning og tilbageslag. i) Sav aldrig flere på eller efter hinanden stablede emner. Savklingen kan gribe en eller flere dele og forårsage et tilbageslag. j) For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet således, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, kan den løfte emnet og forårsage tilbageslag, når saven startes på ny. k) Sørg for, at savklingerne er rene, skarpe og tilstrækkeligt udlagt. Brug aldrig skæve savklinger eller savklinger med tænder, som har revner eller er brækket. Skarpe og korrekt udlagte savklinger minimerer fastklemning, blokering og tilbageslag. 4.4 Sikkerhedsanvisninger til betjening af bordrundsave a) Sluk bordrundsaven og afbryd den fra elnettet, inden indlægspladen fjernes, savklingen udskiftes, indstillinger foretages på spaltekniven, tilbageslagssikringen eller savklingens beskyttelsesskærm samt efter hver afsluttet savning. Forsigtighedsforanstaltninger er til for at undgå uheld. b) Lad aldrig bordrundsaven køre uden opsyn. Sluk el-værktøjet og gå ikke væk, før det står helt stille. En kørende sav uden opsyn udgør en ukontrolleret fare. c) Stil bordrundsaven op på sted, der er plant og godt belyst, og hvor du kan stå sikkert og kan holde balancen. Opstillingsstedet skal være stort nok til at kunne håndtere emnernes størrelse godt. Uorden, uoplyste arbejdsområder og ujævne, glatte gulve øger faren for uheld. d) Fjern regelmæssigt savspåner og savsmuld under savplanet og/eller vha. en støvudsugning. Samlet savsmuld er brændbart og kan antænde sig selv. e) Bordrundsaven skal sikres. En bordrundsav, der ikke er sikret korrekt, kan flytte sig eller vælte. f) Fjern indstillingsværktøj, trærester osv. fra bordrundsaven, inden den tændes. Distraktion eller eventuel indeklemning kan være farlig. g) Anvend altid savklinger i den korrekte størrelse og med et passende styrehul (f.eks. stjerneformet eller rundt). Savklinger, som ikke passer til savens monteringsdele, kører uregelmæssigt og fører til kontroltab. h) Brug aldrig beskadiget eller forkert monteringsmateriale til savklingen, som f.eks. flanger, spændeskiver, skruer eller møtrikker. Dette monteringsmateriale til savklingen er konstrueret specielt til saven for at opnå driftssikkerhed og optimal effekt. i) Stil dig aldrig på bordrundsaven og benyt den ikke som stigetaburet. Dette kan medføre alvorlige personskader, hvis el-værktøjet vælter eller hvis du ved en fejltagelse kommer i kontakt med savklingen. j) Kontrollér, at savklingen er monteret i den rigtige rotationsretning. Brug ikke slibeskiver eller stålbørster med bordrundsaven. Ukorrekt montering af savklingen eller brug af ikke anbefalet tilbehør kan forårsage alvorlige personskader. 4.5 Yderligere sikkerhedsanvisninger – Denne brugsanvisning er rettet mod personer med teknisk kendskab til håndteringen af maskinerne som er beskrevet her. Har du ingen erfaringer med sådanne maskiner, bør du hente hjælp fra en mere erfaren person. – Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne brugsanvisning ikke er blevet overholdt. Informationerne i denne brugsanvisning er markeret som følger: Fare! Advarer mod personskader eller mil- jøskader. Fare for strømstød! Advarer mod personskader pga. elektricitet. Fare for indgreb! Advarer mod personskader som føl- ge af at legemsdele eller klædnings- stykker trækkes ind i maskinen. NB! Advarer mod materielle skader. OBS: Supplerende informationer. • Overhold denne brugsanvisning, særligt de specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive kapitler. • Overhold de gældende direktiver eller ulykkesforebyggende forskrifter for håndtering af rundsave. Generelle farer! • Tag hensyn til omgivelsesbetingelserne. • Anvend egnede emneunderlag til lange emner. • Denne maskine må kun betjenes af personer, som har kendskab til rundsave, og som til enhver tid er sig bevidst om faren ved håndteringen af sådanne save. Personer under 18 år må kun betjene maskinen i forbindelse med en uddannelse og under opsyn af en uddannelsesleder. • Hold uvedkommende, især børn, borte fra fareområdet. Lad aldrig andre personer røre ved maskinen eller strømkablet under anvendelsen. • Undgå overophedning af savtænderne. • Undgå at plast smelter ved savning af plastmaterialer. • Udfør kun skæring af kiler med egnede hjælpeanslag.
Side: 3
DANSK da 92 Fare på grund af elektricitet! • Udsæt aldrig maskinen for regn. Maskinen må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Undgå al kontakt med jordede dele med denne maskine (f.eks. radiatorer, rør, komfurer, køleskabe) under arbejdet. • Anvend aldrig strømkablet til formål, som det ikke er beregnet til. Fare for kvæstelser og klemning på grund af bevægelige dele! • Tag aldrig maskinen i brug uden de nødvendige beskyttelsesanordninger. • Hold altid tilstrækkelig afstand til savklingen. Anvend eventuelt en egnet fremføringshjælp. Hold altid tilstrækkelig afstand til de drevne komponenter under arbejdet. • Vent til savklingen står stille, før du fjerner små emnestykker, trærester m.v. fra arbejdsområdet. • Den stoppende savklinge må ikke stoppes ved at trykke på siden af den. • Før transport af maskinen eller udførelse af nogen form for indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring skal det sikres, at maskinen er afbrudt fra lysnettet. • Når maskinen slås til (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejder), skal det kontrolleres at der ikke er monteringsværktøj eller løse dele i maskinen. Fare for snitsår, også ved slukket skæreværktøj! • Ved udskiftning af det skarpe skæreværktøj bør der anvendes handsker. • Opbevar savklingen således, at der ikke er risiko for kvæstelser. Fare på grund af tilbageslag fra emner! • Arbejd kun med korrekt indstillet spaltekniv. • Hold emnerne lige, så de ikke klemmer fast. • Kontrollér, om savklingen er egnet til at save det materiale, som emnet består af. • Sav kun tynde eller tyndvæggede emner med fintandede savklinger. • Anvend altid skarpe savklinger. • Undersøg i tilfælde af tvivl emnerne for fremmedlegemer (for eksempel søm eller skruer). • Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen. Fare for indgreb! • Sørg for at legemsdele eller klædningsstykker ikke kan gribes fast af de roterende dele og trækkes ind af maskinen under driften (bær ikke slips, ingen handsker og ingen klædningsstykker med bredde ærmer; anvend altid hårnet ved langt hår). • Sav aldrig emner, på hvilke der sidder – tove – snore – bånd – kabler – metaltråde eller som indeholder sådanne materialer. Fare ved utilstrækkelig brug af personlige værnemidler! • Brug høreværn. • Brug beskyttelsesbriller. • Brug støvmaske. • Brug egnet arbejdsbeklædning. • Ved arbejder i det fri anbefales skridsikkert fodtøj. Træstøv udgør en sundhedsrisiko! • Forskellige træstøvarter (f.eks. af bøge-, egetræ og ask) kan forårsage kræft hvis de inhaleres. Der må kun arbejdes med et udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget skal overholde værdierne, der er angivet i kapitel 8.1. Reducering af støvgener: • Partikler, der dannes ved arbejde med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv). • Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. • Partiklerne må ikke optages af kroppen. • Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation på arbejdsstedet og brug egnede værnemidler som fx åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. • Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsesformål og - sted (fx sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). • Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. • Anvend den medfølgende støvsamler og en egnet støvudsugning. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. • Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: – Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, – Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, – sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. – Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Ændringer på maskinen eller brug af dele, som producenten ikke har kontrolleret eller godkendt, udgør en risiko • Denne maskine skal monteres nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning. • Anvend derfor kun dele, der er godkendt af producenten. Dette gælder især for: – savklinger (se kapitel 13. Tilbehør vedrørende bestillingsnumre); – Sikkerhedsanordninger. • Foretag ingen ændringer på delene. Der kan være risiko på grund af mangler på maskinen! • Maskine samt tilbehør skal altid behandles ordentligt. Følg altid vedligeholdelsesforskrifterne. • Maskinen skal kontrolleres før hver idriftsættelse for beskadigelser: Før maskinen tages i brug skal sikkerhedsudstyret, beskyttelsesanordningerne eller reservedele, som er lettere beskadiget, nøje undersøges for om de er i orden og om de fungerer korrekt. Kontroller om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke klemmer. Samtlige dele skal være korrekt monteret og opfylde alle betingelser for at sikre at maskinen fungerer fejlfrit. • Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele skal repareres eller udskiftes af en elektriker. Beskadigede kontakter skal udskiftes i en serviceafdeling. Maskinen må ikke anvendes, når en kontakt ikke kan slå korrekt til eller fra. Risiko på grund af larm! • Brug høreværn. • Kontrollér, at spaltekniven ikke er bøjet. Er spaltekniven bøjet, trykker den siden af emnet ind mod savklingen. Dette medfører larm. Fare pga. blokerende emner eller dele af emner! I tilfælde af blokering: 1. Sluk for maskinen 2. Træk netstikket ud 3. Brug handsker 4. Fjern blokeringen vha. værktøj. 4.6 Symboler på maskinen Angivelser på typeskiltet: a Producent b Serienummer c Maskinbetegnelse d Motordata (se også "Tekniske data") e CE-mærkning – denne maskine overholder EU-direktivet i henhold til overensstemmelseserklæringen f Årgang g Bortskaffelsessymbol – maskinen bortskaffes hos producenten h Mål på godkendte savklinger Sikkerhedssymboler Fare! Hvis der ikke tages hensyn til følgende advarsler, er der risiko for kvæstelser eller tingskader. Læs brugsanvisningen. Hold hænderne væk fra den roterende savklinge. Brug beskyttelsesbriller og Brug høreværn. Anvend ikke maskinen i fugtige eller våde omgivelser. 4.7 Sikkerhedsindretninger Spaltekniv Spaltekniven (5) forhindrer, at emnet gribes af savtænder og slynges mod operatøren. Spaltekniven skal altid være monteret under driften. Spånhætte Spånhætten (7) beskytter mod utilsigtet berøring af savklingen og mod omkringflyvende spåner. Spånhætten skal altid være monteret under driften. Skubbestok Skubbestokken (12) anvendes som forlængelse af hånden, så emnet kan føres sikkert forbi savklingen. Det sikrer mod utilsigtet berøring af savklingen. Skubbestokken skal altid bruges, når afstanden mellem savklingen og parallelanslaget er mindre end 150 mm. D-72622 Nürtingen Germany xxxx 30 a b c d e f g h
Side: 4
DANSK da 93 Skubbestokken skal føres i en vinkel på 20° … 30° i forhold til savbordets overflade. Når skubbestokken ikke bruges, skal den opbevares sammen med maskinen. Udskift skubbestokken når den er ødelagt. Se side 2. 1 Tværanslag 2 Klemmehåndtag til fastgørelse af tværanslag 3 Forlængerbord 4 Planindlæg 5 Spaltekniv 6 Klemmegreb til fastgørelse af spånhætte 7 Spånhætte 8 Parallelanslag 9 Bordudvidelse 10 Rouletteret møtrik 11 Klemmehåndtag til fastgørelse af parallelanslag 12 Skubbestok 13 Hylde skubbestok 14 Tænd-kontakt 15 Sluk-kontakt 16 Håndhjul til indstilling af hældningsvinkel 17 Håndsving til indstilling af skærehøjde 18 Klemmehåndtag til fastlåsning af hældningsvinkel 19 Hældningsstop 20 Støttefod (til udligning af ujævnheder i gulvet) 21 Justerskrue (fastklemning af parallelanslag) 22 Hylde spånhætte 23 Hylde tværanslag 24 Kabelopvikling 25 Udsugningsstuds 26 Hylde parallelanslag 27 Gaffelnøgle 28 Værktøjsholder Sørg for sikkert fodfæste og hold altid balancen. 1. Vær to personer om at løfte saven ud af emballagen. 2. Stil saven på et stabilt bord eller en arbejdsbænk. 3. Udligning af ujævnheder i gulvet med støttefoden (20): Løsn skruen, indstil støttefoden, spænd skruen hårdt fast igen. 4. Skru saven fast på bordet eller arbejdsbænken. OBS: Når maskinen tændes for første gang, kan gummispåner blive slynget ud. Dette er konstruktionsbetinget og har ingen betydning. 7.1 Montering Indstilling af spaltekniv (om nødvendigt) OBS: Spaltekniven (5) er allerede indstillet korrekt ved leveringen. Det er kun nødvendigt at justere denne ved ibrugtagningen, hvis spaltekniven har forskudt sig under transporten. 1. Kør savklingen helt op. 2. Drej skruen (29) mod urets retning, løft bordindlægget (4) og tag det ud. 3. Løsn låsearmen (35) (drejes mod uret!). 4. Træk spaltekniven (5) op fra den nederste transportstilling til anslag. 5. Kontrollér spalteknivens position: – Afstanden mellem savklingens ydre kant og spaltekniven skal være på 3 til 8 mm. – Spaltekniven skal flugte med savklingen. Fare! Spaltekniven er en del af sikkerhedsudstyret og skal være monteret korrekt for at sikre en risikofri drift. 6. Fastspænd låsearmen (30) (drejes med uret!). Indstilling i sidelæns retning (om nødvendigt): Spaltekniven (5) og savklingen skal flugte nøjagtigt med hinanden. 7. Løsn de tre unbrakoskruer (31). 8. Justér spaltekniven (5), så den flugter med savklingen. 9. Spænd de tre unbrakoskruer (31). 10.Fastgør bordindlægget (4)og lås det med skruen (29). Montering af spånhætten 1. Kør savklingen helt op. 2. Montér spånhætten (7) på holderen på spaltekniven (5). 3. Fastspænd spånhætten med klemmehåndtaget (6). Højdeindstilling af planindlægget (om nødvendigt) Planindlægget (4) er indstillet korrekt, når dets overflade befinder sig 0 mm til 0,7 mm under bordets overflade. Drej de 4 skruer i hjørnerne på planindlægget (4) for at indstille højden. 7.2 Strømtilslutning Fare! Elektrisk spænding • Maskinen må kun anvendes i tørre omgivelser. • Brug kun maskinen med strømkilder, som opfylder følgende krav (se også "Tekniske data"): – Stikkontakter skal være jordet for- skriftsmæssigt. – Netspænding og -frekvens skal svare til de data, der står på maskinens type- skilt – Sikring med en FI-afbryder (RCD) med en fejlstrøm på 30 mA OBS: Henvend dig til din forsyningsvirksomhed eller til en elektriker, hvis du skulle være i tvivl om at husets elektriske tilslutninger overholder kravene. • Læg strømkablet sådan at det hverken forstyrrer eller bliver beskadiget under arbejdet. • Beskyt strømkablet mod varme, aggressive væsker og skarpe kanter. • Anvend kun gummikabler med tilstrækkeligt tværsnit som forlængerledning. • Udenfor må der kun bruges forlængerledninger, som er godkendt til udendørs brug og mærket tilsvarende. • Træk ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i strømkablet. • Undgå utilsigtet start: Sørg for, at tænd-/ sluk-kontakten er slukket, når stikket sættes ind i stikkontakten. Risiko for ulykker! Saven må kun betjenes af en person ad gangen. Yderligere personer må kun opholde sig i nærheden af maskinen for at hjælpe med at tilføre eller fjerne emner. Kontroller at følgende er i orden før arbejdet påbegyndes: – Strømkabel og netstik – Start-/stopkontakt – Spaltekniv; – Spånhætte; – Fremføringshjælp (skubbestok, skubbe- plade og greb) Brug personlige værnemidler: – Støvbeskyttelsesmaske; – Høreværn; – Beskyttelsesbriller. 5. Oversigt 6. Opstilling 7. Ibrugtagning 12 ̞ʸʼʷÃÃ 4 29 5 30 max. 8 mm 5 31 8. Betjening 7 5 6
Side: 5
DANSK da 94 Indtag en korrekt arbejdsposition under ar- bejdet med saven: – Foran på operatørsiden; – frontalt til saven; – til venstre for savklingens flugtlinje; – arbejder to personer med maskinen, skal den ene person have tilstrækkelig af- stand til saven. Alt efter behov bruges følgende til arbejdet: – Egnede emneunderlag – hvis emnerne el- lers ville falde ned fra bordet, efter at de er savet over. – Spånudsugningsanlæg Undgå typiske betjeningsfejl: – Stop aldrig en savklinge ved at trykke den på siden. Der er risiko for tilbageslag. – Tryk altid emnet ned mod bordet under savningen. Pas på, at det ikke klemmes fast. Der er risiko for tilbageslag. – Sav aldrig flere emner ad gangen – heller ikke bundter, der består af flere delem- ner. Der er risiko for ulykker, hvis et en- kelt emne ukontrolleret fanges af savklin- gen. Fare for indgreb! Skær aldrig emner, på hvilke der sidder wires, snore, bånd, kabler eller tråde eller som indeholder disse materialer. 8.1 Spånudsugningsanlæg/ universalstøvsugere Fare! Nogle træstøvarter (f.eks. bøge-, egetræ og ask) kan forårsage kræft, hvis de indåndes. I lukkede rum bør du altid arbejde med et eg- net spånudsugningsanlæg. Brug yderligere en støvmaske, da ikke alt savstøv kan opfanges eller udsuges. Brug af maskinen uden et egnet spånudsug- ningsanlæg er kun mulig udendørs. Udsugningsanlægget skal opfylde følgende betingelser: • Passe til diameteren på udsugningsstudsen (spånkasse 35/44 mm); • Luftmængde  460 m3 /h • Undertryk på savens udsugningsstuds  530 Pa • Lufthastighed på savens udsugningsstuds  20 m/s. Udsugningsstudsen (25) til spånudsugning befinder sig på beskyttelseskassen til savklingen. Læs også brugsanvisningen til spånudsugningsanlægget! 8.2 Indstilling af skærehøjden Fare! Legemsdele eller genstande, som befinder sig i indstillingsområdet, kan gribes af den roterende savklinge! Indstil kun skærehøjden, når savklingen står stille! Savklingens skærehøjde skal passe til emnets højde: Spånhætten skal ligge lige over emnet med den nederste forkant. • Indstil skærehøjden ved at dreje på håndsvinget (17). OBS: Kør altid savklingen nedefra til den ønskede position for at udligne et eventuelt spillerum ved indstilling af skærehøjden. 8.3 Indstilling af savklingens hældning Fare! Legemsdele, genstande eller maskindele, som befinder sig i indstillingsområdet, kan gribes af den roterende savklinge! Indstil først savklingens hældning, når savklingen står stille! Savklingens hældning kan indstilles mellem -1,5° og 46,5°. 1. Løsn klemmehåndtaget (18). 2. Indstil savklingens hældning ved at dreje på håndhjulet (16). 3. Fastlås den indstillede hældningsvinkel ved at spænde klemmehåndtaget (18) (drejes med uret). Indstilling for underskæringer Hældningsindstillingen har et indbygget stop ved 0° og ved 45°. Ved specielle geringssnit (underskæring) kan hældningsvinklen øges med 1,5° i begge retninger. • Træk hældningsstoppet (18) ud, og anbring det over højre excenterskive = savklingens hældningsvinkel kan indstilles mellem -1,5° og 45°. • Træk hældningsstoppet (18) ud, og anbring det over venstre excenterskive = savklingens hældningsvinkel kan indstilles mellem 0° og 46,5°. Tænd-/sluk-kontakt • Start = tryk på den øverste kontakt (14) i 1 til 2 sek. • Stop = tryk på den nederste kontakt (15). 8.4 Indstilling af parallelanslaget Monteringen foretages på ledeskinnen foran på saven. – Placer parallelanslaget (8) til højre for savklingen. Markeringen i luppen viser parallelanslagets afstand til savklingen på skalaen. – Løsn parallelanslagets klemmehåndtag (11), og forskyd parallelanslaget, indtil markeringen i luppen viser den ønskede afstand til savklingen. – Finjustering: Ved at dreje på den rouletterede møtrik (10) (på det forreste klemmeelement, til højre) kan man indstille skærebredden præcist. Tryk klemmehåndtaget (11) ned for at fastlåse det. – Anslagsprofilen (32) skal under savningen med parallelanslaget stå parallelt med savklingen og være fastspændt med klemmehåndtaget (11). Det sker ved at trykke klemmehåndtaget (11) ned. – Fingermøtrikker (33) til fastspænding af anslagsprofilen. Når de to fingermøtrikker (33) er løsnet, kan anslagsprofilen tages af og flyttes: Lav anlægskant: – til savning af flade emner, – hvis savklingen hælder Høj anlægskant: – til savning af høje emner. 8.5 Justering af markør på parallelanslaget 1. Justér parallelanslaget på savklingen. 2. Løsn skruen på parallelanslagets markør. 3. Bring markøren på parallelanslaget og "0" på skalabåndet i overensstemmelse med hinanden. 4. Spænd skruen på parallelanslagets markør igen. OBS: For at undgå at emnet klemmes fast under savningen med parallelanslaget: Forskyd parallelanslaget helt mod højre, og indstil derefter den ønskede skærebredde. OBS: Justering af parallelanslaget (om nødvendigt): For at emnet ikke sætter sig fast mellem parallelanslaget og savklingen, skal parallelanslaget justeres, så det er parallelt med savklingen eller åbner maks. 0,3 mm bagtil. For at kunne justere parallelanslaget er det nødvendigt at løsne de 2 skruer på parallelanslagets overside. Spænd derefter skruerne igen. OBS: Justering af parallelanslagets klemkraft (om nødvendigt): Hvis det bagerste klemstykke skulle klemme tidligere end det forreste klemstykke, kan dette indstilles ved at dreje møtrikken (21). Løsn møtrikken (21) for at det bagerste klemstykke 17 18 16 19 32 8 10 11 33
Side: 6
DANSK da 95 klemmer senere. Spænd møtrikken (21) for at det bagerste klemstykke klemmer tidligere. 8.6 Indstilling af tværanslaget Tværanslaget (1) skubbes ind i savplanets not foran. Til vinkelsnit kan tværanslaget justeres 60° mod begge sider. Til vinkelsnit på 45° og 90° er der tilhørende anslag. For at indstille vinklen: Løsn klemmegrebet (2) ved at dreje det mod uret. Risiko for kvæstelser! Klemmegrebet skal spændes til under savningen med et tværanslag. Forsatsprofilen kan forskydes eller afmonteres ved at løsne fingermøtrikkerne (34). OBS: Sløret på tværanslaget (1) kan indstilles efter behov: Løsn skruerne (35) til plastglideren på styreskinnen til tværanslaget, forskyd tværanslaget og stram skruen igen. 8.7 Indstilling af sidebordet Sidebordet (9) udvider anlægsfladen, så større emner også kan holdes sikkert fast. 1. For at trække sidebordet (9) ud skal de to fingerskruer (37) løsnes. 2. Træk sidebordet (9) ud og indstil det til den ønskede afstand. 3. Spænd de to fingerskruer (37) igen. Risiko for kvæstelser! Selve fingerskruerne (37) skal altid være spændt under savningen. Aflæsning af skalabåndet ved arbejde med parallelanslag På hvilken skala skærebredden aflæses afhænger af, hvordan anslagsprofilen er monteret på parallelanslaget: – Høj anlægskant = skala med sort skrift på hvid baggrund. – Lav anlægskant = skala med hvid skrift på sort baggrund. Ved mindre skærebredder trækkes sidebordet ikke ud. Skærebredden aflæses på den højre skala på parallelanslagets markør: – Høj anlægskant: skærebredde mulig fra 0 til 35 cm. – Lav anlægskant: skærebredde mulig fra 0 til 29,5 cm. Skal der saves større emner, skal sidebordet (9) trækkes ud. 1. Skub parallelanslaget til skalaens slutposition. 2. Træk sidebordet ud, og indstil parallelanslaget på den ønskede afstand. Skærebredden aflæses på den venstre skala på skalabåndets markør. 8.8 Indstilling af forlængerbord Forlængerbordet (3) udvider anlægsfladen, så længere emner også kan holdes sikkert fast. 1. De to fingerskruer (36) skal løsnes, før forlængerbordet kan trækkes ud. 2. Træk forlængerbordet ud, og indstil den på den ønskede afstand. 3. Fastspænd de to fingerskruer igen. 8.9 Savning Fare! Skubbestokken skal altid bruges, når afstanden mellem savklingen og parallelanslaget er mindre end 150 mm. Lige snit 1. Indstil og fastlås hældningsvinklen. 2. Indstil skærehøjden. Spånhætten skal foran flugte med emnet. 3. Hvis savklingen hælder, skal parallelanslaget placeres og indstilles til venstre for savklingen. 4. Saven startes. 5. Skub emnet jævnt bagud, og skær igennem i én arbejdsgang. 6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke fortsættes med det samme. Vinkelsnit 1. Tværanslaget (1) skubbes ind i savplanets not foran. 2. Indstil den ønskede vinkel, efter at klemmegrebet (2) er løsnet på tværanslaget, og spænd derefter klemmegrebet til igen. 3. Indstil afstanden i siden mellem forsatsprofilen og savklingen: •Løsn fingermøtrikken (34), og forskyd forsatsprofilen. •Fastspænd fingermøtrikken (34). 4. Tryk emnet mod tværanslaget. 5. Skær emnet igennem ved at skubbe tværanslaget fremefter. 6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke fortsættes med det samme. Fare! Før hver transport: • Sluk for maskinen. • Vent til savklingen står stille. • Træk strømkablet fra. • Afmonter påmonteringsdele (spånhætte, spånudsugning). Opbevar spånhætten på huset. • Bring spaltekniven i transportstilling. Følg beskrivelserne i kapitel 7.1, dog skub spaltekniven (5) ned til anslag (transportstilling). • Kør savklingen helt ned. • Indstil savklingens hældningsvinkel på 0°, og spænd til med klemmehåndtaget. • Rul strømkablet op på kabelrullen. Fare for at blive klemt inde Skub sidebordet helt ind og fastgør det med fingerskruerne. Bær maskinen i grebene på siden (38) af planet. NB! Maskinen må ikke løftes op i beskyttelsesanordningerne, sidebordet, når det er trukket ud/ikke er fastlåst, eller betjeningselementerne! NB! Bær maskinen med to personer (vægt)! Fare! Før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejder startes: 1.Sluk for maskinen. 2.Vent indtil savklingen står stille. 3.Træk strømkablet fra. – Efter at vedligeholdelses- og rengøringsarbejderne er afsluttede, skal al sikkerhedsudstyr igen monteres og kontrolleres. – Defekte dele, især sikkerhedsudstyr, må kun udskiftes med originale dele, da dele som ikke er afprøvet og godkendt af producenten kan medføre alvorlige ulykker. – Vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, som går ud over det, der er beskrevet under dette kapitel, må kun foretages af et faguddannet personale. Fare! Ved beskadigede planindlæg er der fare for, at små dele klemmes fast mellem planindlæg og savklinge og dermed blokerer savklingen. 35 34 2 1 37 9 36 3 12 ̞ʸʼʷÃÃ 34 2 1 9. Transport 10. Vedligeholdelse og pleje 38
Side: 7
DANSK da 96 Beskadigede planindlæg skal skiftes ud med det samme! 10.1 Udskiftning af savklingen Fare! Savklingen kan stadig være meget varm et stykke tid efter gennemskæringen – der er risiko for forbrænding! Lad den varme savklinge køle af. Rens ikke savklingen med brændbare væsker. Selvom savklingen står stille, er der risiko for at komme til at skære sig. Brug derfor altid handsker under udskiftning af savklingen. Ved monteringen skal der tages hensyn til savklingens rotationsretning! 1. Kør savklingen helt op. 2. Tag spånhætten (7) af. 3. Drej skruen (29) mod urets retning, løft bordindlægget (4) og tag det ud. 4. Drej savklingens spændemøtrik (40) med en gaffelnøgle (27) og træk samtidigt savklingens låsegreb (39) opad, indtil det går i indgreb. 5. Hold fast i låsegrebet (39), og skru spændemøtrikken (40) af ved at dreje den med uret. 6. Tag spændemøtrikken (40), den ydre savklingeflange (41) og savklingen af savklingeakslen. 7. Rengør spændefladerne på savklingeflangerne (41) og (42) og savklingen. Fare! Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til at fjerne harpiks), som kan angribe letmetalkomponenterne; i modsat fald nedsættes savens robusthed. 8. Skub den indre savklingeflange (42) på motorakslen. 9. Sæt en ny savklinge på (vær opmærksom på rotationsretningen!). Fare! Brug kun savklinger, som svarer til de tekniske data og EN 847-1 – ved savklinger, som ikke er egnede, eller som er beskadigede, kan savklingen slynges eksplosionsagtigt væk pga. centrifugalkraften. Anvend aldrig: – Savklinger, hvis maksimale omdrejnings- hastighed ligger under savklingeakslens nominelle tomgangshastighed (se "Tekni- ske Data") – Savklinger af højtlegeret stål (HS eller HSS) – Savklinger, hvis skærebredde er mindre eller hvis hovedklinge er tykkere end tyk- kelsen på spaltekniven – Savklinger med synlige skader – Skæreskiver. Fare! – Montér kun savklingen med originale de- le. – Anvend ikke løse reduktionsringe, i mod- sat fald kan savklingen løsne sig. – Savklinger skal monteres således, at de løber jævnt og ikke kan løsne sig under driften. 10.Skub den ydre savklingeflange (41) på. 11.Løsn spændemøtrikken (40) (venstregevind!). Drej spændemøtrikken (40) med en gaffelnøgle (27) og træk samtidigt savklingens låsegreb (39) opad , indtil det går i indgreb. 12.Hold fast i låsegrebet (39), og spænd spændemøtrikken håndfast ved at dreje den mod uret. Fare! – Værktøjet til fastspænding af savklingen må ikke forlænges. – Spændeskruen må ikke spændes til ved at slå på værktøjet. 13.Indstil spaltekniven efter savklingens størrelse. (Indstilling af spaltekniv, se 7.1) 14.Fastgør bordindlægget (4)og lås det med skruen (29). 15.Fastgør spånhætten (7). 10.2 Indstilling af hældningsbegrænsning 1. Indstil hældningsstoppet (19) til vinkelområdet på 0° / 45°. 2. Fastlås den indstillede hældningsvinkel ved at spænde klemmegrebet (18). 3. Kontrollér hældningsvinklen: – 0° = ret vinkel i forhold til savplanet – 45° med separat vinkelmåler Hvis disse værdier ikke opnås nøjagtigt: 4. Løsn krydskærvskruen (43) i den pågældende excenterskive, og justér excenterskiven, indtil hældningsvinklen til savplanet er præcis 0° (= ret vinkel) eller 45° i slutpositionerne. 5. Spænd krydskærvskruen i excenterskiven igen. 6. Det kan være nødvendigt at efterjustere vinkelskalaen foran på saven efter indstilling af hældningsbegrænsningen. OBS: For at kunne indstille en hældningsbegrænsning fra -1,5° til 46,5° skal hældningsstoppet trækkes ud. 10.3 Opbevaring af maskinen Fare! Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde. Opbevar maskinen sådan, at den ikke kan sættes i gang af uvedkommende personer, og ingen kan komme til skade på maskinen. NB! Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. 10.4 Vedligeholdelse Rengøring af sav • Fjern savspåner og støv med en støvsuger eller en børste: – Føringselementer til justering af savklingen – Ventilationsåbninger på motoren – Savklinge-beskyttelseskasse – Højdejustering – Svingføring Før der tændes for maskinen Visuel kontrol – Afstand savklinge – spaltekniv 3 til 8 mm. – Spaltekniv flugter med savklingen Kontrollér visuelt, om strømkabel og netstik er ubeskadigede; defekte dele skal eventuelt udskiftes af en elektriker. Ved hver frakobling Kontrollér, om savklingen har et efterløb på mere end 10 sekunder. Er efterløbet længere, skal motoren udskiftes af en elektriker. 1x om måneden (ved daglig brug) Fjern savspåner med en støvsuger eller en pensel; smør føringselementerne let: – Gevindstykke og styrestænger til højdeindstilling – Svingsegmenter Efter 150 driftstimer Kontrollér alle skrueforbindelser, spænd eventuelt efter. • Før der foretages skæring, bør der laves en prøvesavning på et egnet emne. • Læg altid emnet på savplanet således, at emnet ikke kan tippe eller vakle (f.eks. ved skæring af et hvælvet bræt skal den udad hvælvede side vendes opad). • Anvend et længdeanslag til effektiv savning af lige lange sektioner: • Hold planets overflader rene. Fare! Før driftsforstyrrelser afhjælpes: 1.Sluk for maskinen. 4 29 39 40 41 42 43 19 18 11. Tips og tricks 12. Problemer og forstyrrelser
Side: 8
DANSK da 97 2.Træk strømkablet fra. 3.Vent til savklingen står stille. Efter hver afhjælpning af driftsforstyrrelser skal alle sikkerhedsindretninger igen tages i brug og kontrolleres. Motoren kører ikke Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsyningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke: • Sluk og tænd igen for maskinen. Ingen strøm: • Kontrollér kabel, stik, stikdåse og sikring. Motor overophedet, f.eks. pga. stump savklinge eller spånophobning i huset: • Fjern årsagen til overophedningen, lad maskinen køle af i nogle minutter. Tænd igen for maskinen. Omdrejningshastighed nås ikke Overbelastningsbeskyttelse: Belastningshastigheden falder MARKANT: • Motortemperaturen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil maskinen er kølet af. Overbelastningsbeskyttelse: Belastningshastigheden falder LIDT: • Maskinen overbelastes. Arbejd videre med reduceret belastning. Den angivne maksimale omdrejningshastighed nås ikke – motoren får for lidt strøm: • Brug en kortere tilledning eller en tilledning med et større tværsnit ( 1,5 mm2 ). • Lad en elektriker kontrollere strømforsyningen. Skæreeffekt bliver ringere Savklingen er stump (klingen er evt. anløbet på siden). • Udskift savklingen (se kapitel 10. Vedligeholdelse). Spånudkast tilstoppet Der er ikke tilsluttet et udsugningsanlæg eller udsugningseffekten er for lav: • Tilslut et udsugningsanlæg eller forhøj udsugningseffekten (luftstrømningshastighed  20 m/sek. ved spånudkastrøret). Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Rundsavklinge Power Cut Best.-nr.: 6.28025 -Til grove og mellemfine tilskæringer ved fremføring i et træk og et lavt effektbehov -Gode skæreresultater ved langsgående skær i massivt træ Rundsavklinge Precision Cut Best.-nr.: 6.28059 -Meget bredt anvendelsesspektrum inden for træbearbejdningen -Til særdeles gode, rene skæreresultater ved længde- og tværsnit i blødt og hårdt træ -Velegnet til massivt træ og limtræ; rå belagte eller finerede spånplader, MDF, kompositmaterialer Rundsavklinge Multi Cut Best.-nr.: 6.28093 -Universel anvendelse ved avancerede materialer -Ved højeste krav til skærekvalitet, f.eks. laminat, tyndvæggede plast-, aluminium-, kobber- og messingprofiler -Ideelt egnet til mange opgaver inden for indendørs udbygning -Perfekte skæreresultater også ved tværsnit i massivt træ; rå, belagte eller finerede spånplader, MDF Skubbestok (som reserve) Best.nr.: 343433180 Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Fare! Reparationer på el-værktøj må af sikkerhedsmæssige grunde kun foretages af en elektriker med originale reservedele! Et defekt strømkabel må kun udskiftes med et specielt, originalt strømkabel fra Metabo, der er tilgængeligt hos Metabo service. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U = netspænding (~ vekselstrøm) P1 = nominel optagen effekt I = nominel strøm F = min. sikring IP = kapslingsklasse n0 = tomgangshastighed v0 = maks. skærehastighed W = spalteknivens tykkelse D = savklingens diameter (udvendig) d = savklingens hul (indvendig) b = skærebredde a = savklingens maks. legemstykkelse T90° = skærehøjde med lodret savklinge T45° = skærehøjde med 45° hældning af savklingen Sx° = savklingens svingområde Lp = maks. skærebredde med parallelanslag LW = maks. tværsnitbredde med vinkelanslag A1 = mål uden maskinstativ (LxBxH) SL = savplanets længde SB = savplanets bredde m = maskinvægt Måleværdier beregnet iht. EN 62841. ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn! 13. Tilbehør 14. Reparation 15. Miljøbeskyttelse 16. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo TS 254 M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo TS 254 M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo TS 254 M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo TS 254 M

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo TS 254 M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Båndsave
  • Model/navn: TS 254 M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Ungarer, Tjekkisk, Arabisk