Metabo TS 216 manual

Få vist brugermanualen for Metabo TS 216 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Sav
  • Model/navn: TS 216
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Ungarer, Polsk

Indholdsfortegnelse

Side: 99
DANSK
da
100
Original brugsanvisning
1. Tiltænkt formål
2. Generelle sikkerhedsanvisninger
3. Særlige sikkerhedsanvisninger
4. Oversigt
5. Opstilling
6. Ibrugtagning
7. Betjening
8. Transport
9. Vedligeholdelse og pleje
10. Tips og tricks
11. Problemer og forstyrrelser
12. Tilbehør
13. Reparation
14. Miljøbeskyttelse
15. Tekniske data
Bordrundsaven er konciperet til langsgående og
tværgående skæring af træ, lamineret træ,
spånplader, møbelplader og lignende materiale.
Metal må kun saves over, når følgende
forholdsregler overholdes:
– Kun med egnet savklinge
(se kapitel 12. Tilbehør)
– Kun non-ferro-metaller
(ikke hårdmetal eller hærdet metal, ikke
magnesium)
Runde emner må kun saves med en egnet
holdeanordning, da de ellers kan fordrejes af den
roterende savklinge.
Ved savning på højkant af flade emner skal der
anvendes et egnet anslag for at sikre en stabil
føring.
Maskinen må ikke anvendes til falsning og
notning.
Maskinen må ikke anvendes til slidsning (færdig
not i emnet).
Maskinen må ikke anvendes til dyksnit.
Enhver anden anvendelse er i strid med formålet
og er ikke tilladt. Producenten påtager sig intet
ansvar for skader, som opstår som følge af
ukorrekt anvendelse.
Ændringer eller brug af reservedele på maskinen,
som ikke er kontrolleret eller godkendt af
producenten kan føre til alvorlige skader under
brug.
Vær opmærksom på de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-værktøjets sikkerhed!
ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med
disse papirer.
Generelle sikkerhedsanvisninger til el-
værktøj
ADVARSEL – læs alle
sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til senere brug!
Det benyttede begreb "el-værktøj" refererer til
netdrevne maskiner (med tilslutningskabel) og
batteridrevne maskiner (uden tilslutningskabel).
2.1 Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der er brændbare væsker,
gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst
børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el-
værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over maskinen.
2.2 Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten.
Stikket må under ingen omstændigheder
ændres. Anvend ikke adapterstik sammen
med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik,
der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
øges risikoen for elektrisk stød.
c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger
risikoen for elektrisk stød.
d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke
er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el-
værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i
ledningen eller rykke i ledningen for at trække
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede
eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk
stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der
kun benyttes forlængerledninger, der er
godkendt til udendørs brug. Brug af en
forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at benytte el-
værktøjet i fugtige omgivelser, skal der
anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af en
fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk
stød.
2.3 Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad
man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt.
Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er
træt, har nydt alkohol eller er påvirket af
medicin eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-
værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr
som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj,
beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af
maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for
personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér
altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket
sættes i og/eller batteriet tilsluttes, og før el-
værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg
for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til
nettet, da dette øger risikoen for personskader.
d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler,
inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
e) Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at
stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud
af balance.
Det er derved nemmere at kontrollere el-værktøjet,
hvis der skulle opstå uventede situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold
hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig. Dele,
der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj,
smykker eller langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning
nedsætter risikoen for personskader som følge af
støv.
h) Vær altid forsigtig og tilsidesæt ikke
sikkerhedsreglerne for el-værktøj, selvom du
er fortrolig med el-værktøjet efter mange
ganges brug. Uagtsomme handlinger kan inden
for brøkdele af sekunder medføre alvorlige
personskader.
2.4 Anvendelse og behandling af
elværktøjet
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid en maskine, der er beregnet til det stykke
arbejde, der skal udføres. Med den rigtige
maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden
for det angivne effektområde.
b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er
defekt. En maskine, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern et aftageligt batteri, inden maskinen
indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller
maskinen lægges væk. Disse
sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet
start af el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har
gennemlæst disse instrukser, benytte
maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
e) El-værktøj og tilbehør bør vedligeholdes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele
fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om
delene er brækket eller beskadiget, således at
el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen
tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt
vedligeholdte maskiner.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer
med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt
fast og er nemmere at føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. Hvis el-værktøjet anvendes til formål,
som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesområde, kan der opstå farlige
situationer.
h) Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke
sikker betjening og kontrol af el-værktøjet i
uventede situationer.
2.5 Service
a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres størst
mulig opretholdelse af el-værktøjets sikkerhed.
2.6 Yderligere sikkerhedsanvisninger
– Denne brugsanvisning henvender sig til
personer med teknisk basisviden i håndtering af
maskiner som de her beskrevne. Hvis du ingen
erfaring har med sådanne maskiner, bedes du
først hente hjælp hos erfarne personer.
– Producenten hæfter ikke for skader, som opstår,
fordi anvisningerne i denne brugsanvisning ikke
overholdes.
Informationerne i denne brugsanvisning er
markeret som følger:
Fare!
Advarer mod personskader eller mil-
jøskader.
Risiko for stød!
Advarer mod personskader på grund
af elektricitet.
Roterende dele!
Advarer mod personskader som føl-
ge af, at legemsdele eller klædnings-
stykker trækkes ind i maskinen.
OBS!
Advarsel mod tingskader.
Henvisning:
Supplerende informationer.
3.1 Sikkerhedsanvisninger i forbindelse
med beskyttelsesskærme
a) Fjern ikke beskyttelsesskærmene.
Beskyttelsesskærmene skal altid være i
funktionsdygtig tilstand og korrekt monteret.
Indholdsfortegnelse
1. Tiltænkt formål
2. Generelle
sikkerhedsanvisninger
3. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 100
DANSK da
101
Løse, beskadigede eller ikke korrekt fungerende
beskyttelsesskærme skal repareres eller
udskiftes.
b) Anvend ved dybe snit altid savklingens
beskyttelsesskærm og spaltekniven. Ved snit,
hvor savklingen saver helt igennem emnets
tykkelse, reducerer beskyttelsesskærmen og
andre sikkerhedsanordninger risikoen for
personskader.
c) Genmontér straks beskyttelsessystemet
efter afslutning af arbejdsprocedurer (f.eks.
falsning), hvor det er nødvendigt at fjerne
beskyttelsesskærmen og spaltekniven.
Beskyttelsesskærmen og spaltekniven nedsætter
risikoen for personskader.
d) Kontrollér, inden el-værktøjet tændes, at
savklingen ikke berører
beskyttelsesskærmen, spaltekniven eller
emnet. Utilsigtet kontakt mellem disse
komponenter og savklingen kan føre til en farlig
situation.
e) Justér spaltekniven iht. beskrivelsen i
denne brugsanvisning. Forkert afstand,
position eller indstilling kan være årsag til, at
spaltekniven ikke forhindrer et tilbageslag
effektivt.
f) For at spaltekniven fungerer skal den sidde
i savsporet. Ved snit i emner, der er for korte til
at spaltekniven kan gå i indgreb, er spaltekniven
uvirksom. Under disse betingelser kan
spaltekniven ikke forhindre et tilbageslag effektivt.
g) Anvend den passende savklinge til
spaltekniven. For at spaltekniven virker korrekt,
skal savklingens diameter passe til den
tilsvarende spaltekniv, savklingens hovedklinge
være tyndere end spaltekniven og tænderne
være bredere end spalteknivens tykkelse.
3.2 Sikkerhedsanvisninger for savning
a) FARE Fingre og hænder må ikke
komme i nærheden af savklingen eller
saveområdet. I tilfælde af et øjebliks
uopmærksomhed eller hvis man glider væk, kan
hånden komme i berøring med savklingen og føre
til alvorlige personskader.
b) Før emnet kun frem modsat savklingens
rotationsretning. Hvis emnet føres frem i
samme retning som savklingens rotationsretning
over bordet, kan medføre, at emnet og hånden
bliver trukket ind i savklingen.
c) Anvend ved længdesnit aldrig et
geringsanslag for at føre emnet frem, og
anvend ved tværsnit aldrig geringsanslaget
sammen med parallelanslaget til
længdeindstilling. Hvis emnet føres samtidig
med parallelanslag og geringsanslag øges
sandsynligheden for at savklingen kommer i
klemme og medfører tilbageslag.
d) Ved længdesnit skal fremføringskraften på
emnet altid ske mellem anslagsskinne og
savklinge. Anvend en skubbestok, hvis
afstanden mellem anslagsskinne og
savklinge er mindre end 150 mm, og en
skubbeblok, hvis afstanden er mindre end 50
mm. Sådanne "arbejdshjælpemidler" sørger for,
at hænder forbliver i en sikker afstand til
savklingen.
e) Anvend kun den medfølgende skubbestok
fra producenten eller en, der er fremstillet iht.
anvisningerne. Skubbestokken sørger for
tilstrækkelig afstand mellem hånd og savklinge.
f) Brug aldrig en skubbestok, der er
beskadiget eller har hak. En beskadiget
skubbestok kan brække og forårsage, at hånden
kommer i kontakt med savklingen.
g) Arbejd ikke "på fri hånd". Brug altid
parallelanslaget eller geringsanslaget for at
placere og styre emnet. "På fri hånd" betyder,
at emnet støttes og styres med begge hænder i
stedet for med parallelanslaget eller
geringsanslaget. Savning "på fri hånd" medfører
forkert justering, fastklemning og tilbageslag.
h) Grib aldrig om eller over en roterende
savklinge. Hvis man griber efter et emne, kan det
medføre utilsigtet berøring med den roterende
savklinge.
i) Afstiv lange og/eller brede emner bagved
og/eller på siden af bordet, så de forbliver i
vandret positionen. Lange og/eller brede emner
har tendens til at tippe på savplanets kant; dette
medfører tab af kontrollen, fastklemning af
savklingen og tilbageslag.
j) Før emnet ensartet frem. Emnet må hverken
bøjes eller drejes. Hvis savklingen sætter sig
fast, skal el-værktøjet omgående slukkes,
netstikket tages ud og årsagen afhjælpes.
Sætter savklingen sig fast på grund af emnet, kan
det medføre tilbageslag eller blokering af
motoren.
k) Fjern ikke materiale, der er blevet savet af,
mens saven kører. Afsavet materiale kan sætte
sig fast mellem savklinge og anslagsskinne eller i
beskyttelsesskærmen og når det fjernes, trække
fingrene ind i savklingen. Sluk for saven og vent,
indtil savklingen står stille, inden materialet
fjernes.
I) Til længdesnit på emner, som er tyndere
end 2 mm, skal et yderligere parallelanslag
anvendes. Tynde emner kan kile sig fast under
parallelanslaget og medføre tilbageslag.
3.3 Tilbageslag - årsager og tilsvarende
sikkerhedsanvisninger
Et tilbageslag er den pludselige reaktion af emnet
på grund af en savklinge, der hænger eller sidder
fast, eller et snit ind i emnet på skrå i forhold til
savklingen, eller hvis en del af emnet klemmes
inde mellem savklinge og parallelanslag eller et
andet fast objekt.
I de fleste tilfælde gribes emnet af savklingens
bagerste del ved et tilbageslag, løftes fra
savplanet og slynges i retning af operatøren.
Et tilbageslag er resultatet af en forkert og
fejlagtig brug af bordrundsaven. Det kan
forhindres ved hjælp af egnede
sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives
nedenfor.
a) Stå aldrig i direkte linje med savklingen.
Ophold dig altid på den side i forhold til
savklingen, hvor også anslagsskinnen er.
Ved et tilbageslag kan emnet med stor hastighed
slynges mod personer, som står foran og i en linje
med savklingen.
b) Grib aldrig over eller bag savklingen for at
trække i eller afstive emnet. Dette kan medføre
utilsigtet berøring med savklingen eller et
tilbageslag kan medføre, at fingrene bliver trukket
ind i savklingen.
c) Hold og tryk emnet, der saves af, aldrig
mod den roterende savklinge. Hvis emnet, der
saves af, trykkes mod savklingen, medfører det
fastklemning og tilbageslag.
d) Justér anslagsskinnen parallelt i forhold til
savklingen. En ikke justeret anslagsskinne
trykker emnet mod savklingen og forårsager
tilbageslag.
e) Ved skjulte savsnit (f.eks. falsning) skal en
trykkam anvendes for at føre emnet mod
bord og anslagsskinne. Med en trykkam kan
emnet bedre kontrolleres ved tilbageslag.
f) Afstiv store plader for at mindske risikoen
for et tilbageslag som følge af en savklinge,
der sidder fast. Store plader kan bøje sig under
deres egen vægt. Plader skal afstives i begge
sider, både i nærheden af savsporet og i kanten.
g) Vær særdeles forsigtig ved savning af
emner, som er skæve, har knuder, er
deformerede eller som ikke har en lige kant,
med hvilken de kan føres med et
geringsanslag eller langs en anslagsskinne.
Et emne, der er skævt, har knuder eller er
deformeret, er ustabilt og fører til forkert justering
af skærefugen med savklingen, fastklemning og
tilbageslag.
h) Sav aldrig flere på eller efter hinanden
stablede emner. Savklingen kan gribe en eller
flere dele og forårsage et tilbageslag.
i) For at starte en sav igen, som sidder i
emnet, centreres savklingen i savsporet
således, at savtænderne ikke sidder fast i
emnet. Hvis savklingen sidder fast, kan den løfte
emnet og forårsage tilbageslag, når saven startes
på ny.
j) Sørg for, at savklingerne er rene, skarpe og
tilstrækkeligt udlagt. Brug aldrig skæve
savklinger eller savklinger med tænder, som
har revner eller er brækket. Skarpe og korrekt
udlagte savklinger minimerer fastklemning,
blokering og tilbageslag.
3.4 Sikkerhedsanvisninger til betjening af
bordrundsave
a) Sluk bordrundsaven og afbryd den fra
elnettet, inden indlægspladen fjernes,
savklingen udskiftes, indstillinger foretages
på spaltekniven, tilbageslagssikringen eller
savklingens beskyttelsesskærm samt efter
hver afsluttet savning.
Forsigtighedsforanstaltninger er til for at undgå
uheld.
b) Lad aldrig bordrundsaven køre uden
opsyn. Sluk el-værktøjet og gå ikke væk, før
det står helt stille. En kørende sav uden opsyn
udgør en ukontrolleret fare.
c) Stil bordrundsaven op på sted, der er plant
og godt belyst, og hvor du kan stå sikkert og
kan holde balancen. Opstillingsstedet skal være
stort nok til at kunne håndtere emnernes størrelse
godt. Uorden, uoplyste arbejdsområder og
ujævne, glatte gulve øger faren for uheld.
d) Fjern regelmæssigt savspåner og
savsmuld under savplanet og/eller vha. en
støvudsugning. Samlet savsmuld er brændbart
og kan antænde sig selv.
e) Bordrundsaven skal sikres. En bordrundsav,
der ikke er sikret korrekt, kan flytte sig eller vælte.
f) Fjern indstillingsværktøj, trærester osv. fra
bordrundsaven, inden den tændes.
Distrahering eller eventuel indeklemning kan
være farlig.
g) Brug altid savklinger, som har den rigtige
størrelse og et passende monteringshul
(f.eks. stjerneformet eller rund). Savklinger,
som ikke passer til savens monteringsdele, kører
uregelmæssigt og fører til kontroltab.
h) Brug aldrig beskadiget eller forkert
monteringsmateriale til savklingen, som
f.eks. flanger, spændeskiver, skruer eller
møtrikker. Dette monteringsmateriale til
savklingen er konstrueret specielt til saven for at
opnå driftssikkerhed og optimal effekt.
i) Stil dig aldrig på bordrundsaven og benyt
den ikke som stigetaburet. Dette kan medføre
alvorlige personskader, hvis el-værktøjet vælter
eller hvis du ved en fejltagelse kommer i kontakt
med savklingen.
j) Kontrollér, at savklingen er monteret i den
rigtige rotationsretning. Brug ikke slibeskiver
eller stålbørster med bordrundsaven. Ukorrekt
montering af savklingen eller brug af ikke
anbefalet tilbehør kan forårsage alvorlige
personskader.
3.5 Yderligere sikkerhedsanvisninger
 Overhold denne betjeningsvejledning, især de
specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive
kapitler;
 Overhold de gældende direktiver eller
ulykkesforebyggende forskrifter for håndtering
af rundsave.
Generelle farer!
 Tag altid hensyn til eksterne påvirkninger:
 Anvend egnet emneunderlag til lange emner.
 Denne maskine må kun betjenes af personer,
som har kendskab til rundsave, og som til
enhver tid er sig bevidst om faren ved
håndteringen af sådanne save.
Personer under 18 år må kun betjene maskinen
i forbindelse med en uddannelse og under
opsyn af en uddannelsesleder.
 Hold uvedkommende personer borte fra
fareområdet, dette gælder især for børn. Lad
aldrig andre personer røre ved maskinen eller
strømkablet under anvendelsen.
 Undgå overophedning af savtænderne.
 Undgå at plast smelter ved savning af
plastmaterialer.
Fare på grund af elektricitet!
 Udsæt aldrig maskinen for regn.
Maskinen må ikke anvendes i fugtige eller våde
omgivelser.
Undgå al kontakt med jordede dele under
arbejdet med denne maskine (f.eks. radiatorer,
rør, komfurer, køleskabe).
 Anvend aldrig strømkablet til formål, som det
ikke er beregnet til.
Side: 101
DANSK
da
102
Fare for kvæstelser og klemning på
grund af bevægelige dele!
 Maskinen må ikke tages i brug uden monterede
beskyttelsesanordninger.
 Hold altid tilstrækkelig afstand til savklingen.
Anvend eventuelt en egnet fremføringshjælp.
Hold under arbejdet altid tilstrækkelig afstand til
de drevne komponenter.
 Vent til savklingen står stille, før du fjerner små
emnestykker, trærester m.v. fra
arbejdsområdet.
 Den stoppende savklinge må ikke stoppes ved
at trykke på siden af den.
 Før vedligeholdelsesarbejde skal det
kontrolleres, om maskinen er taget fra
strømmen.
 Når maskinen slås til (for eksempel efter
vedligeholdelsesarbejde), skal det kontrolleres,
at der ikke er monteringsværktøj eller løse dele i
maskinen.
Der er risiko for at skære sig, også på
stoppet skæreværktøj!
 Ved udskiftning af det skærende værktøj bør der
anvendes handsker.
 Savklinger opbevares således, at der ikke er
risiko for kvæstelser.
Fare på grund af tilbageslag fra emner!
 Arbejd kun med korrekt indstillet spaltekniv.
 Hold emnerne lige, så de ikke klemmes fast.
 Kontrollér, om savklingen er egnet til at save det
materiale, som emnet består af.
 Sav kun tynde eller tyndvæggede emner med
fintandede savklinger.
 Anvend altid skarpe savklinger.
 Undersøg i tvivlstilfælde emnerne for
fremmedlegemer (for eksempel søm eller
skruer).
 Der må kun bearbejdes emner med
dimensioner, som giver et sikkert hold under
skæringen.
Roterende dele!
 Sørg for, at legemsdele eller klædningsstykker
ikke kan gribes fast af de roterende dele og
trækkes ind af maskinen under driften (bær ikke
slips, ingen handsker og ingen
klædningsstykker med brede ærmer; anvend
altid hårnet ved langt hår).
 Sav aldrig emner, på hvilke der sidder
– tove,
– snore,
– bånd,
– kabler eller
– metaltråd, eller som indeholder sådanne
materialer.
Risiko ved utilstrækkelig brug af
personligt beskyttelsesudstyr!
 Brug høreværn.
 Brug beskyttelsesbriller.
 Brug støvmaske.
 Brug egnet arbejdstøj.
 Ved arbejde i det fri anbefales skridsikkert
fodtøj.
Træstøv udgør en sundhedsrisiko!
 Nogle træstøvarter (f.eks. ege-, bøgetræ og
ask) kan forårsage kræft, hvis de indåndes. Der
må kun arbejdes med et udsugningsanlæg.
Udsugningsanlægget skal overholde værdierne,
der er angivet i kapitel 7.1.
Reducering af støvbelastning:
 Partikler, der opstår, når man arbejder med
denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forårsage kræft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling),
tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat,
træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som
ege- og bøgestøv).
 Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren
eller personer, der befinder sig i nærheden,
udsættes for belastningen.
 Partiklerne må ikke optages af kroppen.
 Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og
brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk små partikler.
 Overhold de gældende retningslinjer for
materiel, personale, anvendelsestilfælde og -
sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler,
bortskaffelse).
 Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå
aflejringer i omgivelserne.
 Anvend den medfølgende støvsamler og en
egnet støvudsugning. Således når færre
partikler ukontrolleret ud i miljøet.
 Støvbelastningen kan reduceres på følgende
måde:
– Ret ikke partikler, der kommer ud, og
maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller
personer, der befinder sig i nærheden, eller på
aflejret støv,
– anvend et udsugningsanlæg og/eller en
luftrenser,
– sørg for god ventilation på arbejdspladsen og
hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller
blæsning hvirvler støvet op.
– Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå
udblæsning, bankning eller børstning.
Ændringer på maskinen eller brug af
dele, som producenten ikke har kontrolleret
eller godkendt, udgør en risiko
 Denne maskine monteres nøjagtigt som
beskrevet i denne vejledning.
 Anvend derfor kun dele, der er tilladt af
producenten. Dette gælder især for:
– savklinger (se kapitel 12. Tilbehør vedrørende
bestillingsnumre);
– sikkerhedsanordninger.
 Foretag ingen ændringer på delene.
Der kan være risiko på grund af
mangler på maskinen!
 Maskine samt tilbehør skal altid behandles
ordentligt. Følg altid
vedligeholdelsesforskrifterne.
 Før maskinen startes, skal den undersøges for
beskadigelser: Før maskinen bruges, skal
beskadiget sikkerhedsudstyr,
beskyttelsesanordninger samt beskadigede
reservedele undersøges nøje for, om de er
fejlfrie og fungerer korrekt. Kontrollér, om de
bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke
klemmer. Samtlige dele skal være korrekt
monteret og opfylde alle betingelser for at sikre,
at maskinen fungerer fejlfrit.
 Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele
skal repareres eller udskiftes af en elektriker.
Beskadigede kontakter skal udskiftes i en
serviceafdeling. Maskinen må ikke anvendes,
når en kontakt ikke kan slås korrekt til eller fra.
Risiko på grund af larm!
 Brug høreværn.
 Kontrollér, at spaltekniven ikke er bøjet. Er
spaltekniven bøjet, trykker den siden af emnet
ind mod savklingen. Dette medfører larm.
Fare på grund af blokerende emner
eller dele af emner!
I tilfælde af blokering:
1. Sluk for maskinen.
2. Træk netstikket ud.
3. Brug handsker.
4. Fjern blokeringen vha. værktøj.
3.6 Symboler på maskinen
Oplysninger på typeskiltet:
a Producent
b Serienummer
c Maskinbetegnelse
d Motordata (se også "Tekniske data")
e CE-mærkning – denne maskine overholder
EU-direktivet i henhold til
overensstemmelseserklæringen
f Årgang
g Bortskaffelsessymbol – maskinen bortskaffes
hos producenten
h Mål på godkendte savklinger
Sikkerhedssymboler
Fare!
Manglende overholdelse af følgende
advarsler kan medføre alvorlige
personskader eller tingsskader.
Læs brugsanvisningen.
Hold hænderne væk fra den roterende
savklinge.
Brug beskyttelsesbriller og
høreværn.
Anvend ikke maskinen i fugtige eller våde
omgivelser.
3.7 Sikkerhedsanordninger
Spaltekniv
Spaltekniven (5) forhindrer, at emnet gribes af
savtænder og slynges mod operatøren.
Spaltekniven skal altid være monteret under
driften.
Spånhætte
Spånhætten (7) beskytter mod utilsigtet berøring
af savklingen og mod omkringflyvende spåner.
Spånhætten skal altid være monteret under
driften.
Skubbestok
Skubbestokken (13) anvendes som forlængelse
af hånden, så emnet kan føres sikkert forbi
savklingen. Det sikrer mod utilsigtet berøring af
savklingen.
Skubbestokken skal altid bruges, når afstanden
mellem savklingen og parallelanslaget er mindre
end 120 mm.
Skubbestokken skal føres i en vinkel på 20° …
30° til savplanets overflade.
Når skubbestokken ikke bruges, skal den
opbevares sammen med maskinen.
D-72622 Nürtingen
Germany
xxxx
30
216
mm
max.
63
mm
a
b
c
d
e f g h
13
Side: 102
DANSK da
103
Hvis skubbestokken er beskadiget, skal den
skiftes ud.
Se side 2.
1 Hylde parallelanslag
2 Forlængerbord
3 Tværanslag
4 Planindlæg
5 Spaltekniv
6 Klemmehåndtag til fastgørelse af spånhætte
7 Spånhætte
8 Klemmehåndtag til fastgørelse af tværanslag
9 Bordudvidelse
10 Klemmehåndtag til sidebord
11 Parallelanslag
12 Klemmehåndtag til fastgørelse af
parallelanslag
13 Skubbestok
14 Hylde skubbestok
15 Tænd-kontakt
16 Sluk-kontakt
17 Håndsving til indstilling af skærehøjde
18 Håndhjul til indstilling af hældningsvinkel
19 Klemmehåndtag til fastlåsning af
hældningsvinkel
20 Hældningsstop
21 Støttefod til udligning af ujævnheder i gulvet
(ved TS 216 Floor)*
22 Holder til støvsugerslange
23 Støvsugerslange
24 Justerskrue (fastklemning af parallelanslag)
25 Udsugningsstuds på spånhætte
26 Hylde spånhætte
27 Sugeadapter
28 Hylde tværanslag
29 Gaffelnøgle
30 Fod/greb til understel (kun ved TS 216/kan
ikke monteres senere ved TS 216 Floor) *
* afhængig af udstyr/model
Sørg for sikkert fodfæste, og hold
ligevægten til enhver tid.
Opstilling uden maskinstativ:
1. Vær to personer om at løfte saven ud af
emballagen.
2. Stil saven på et stabilt bord eller en
arbejdsbænk.
3. Skru saven fast på bordet eller
arbejdsbænken.
4. Udligning af ujævnheder i gulvet med
støttefoden (21): Løsn skruen, indstil
støttefoden, spænd skruen hårdt fast igen.
Opstilling med maskinstativ:
1. Vær to personer om at løfte saven ud af
emballagen.
2. Stil maskinen på gulvet.
3. Løft maskinen op i grebene, og stil den på
højkant.
4. Træk grebene (30) ud, drej og fastlås dem.
5. Klap de to nederste bordben ud. Det gøres
ved at trykke de røde låsegreb (31) ned (med
foden eller hånden) og vippe bordbenene ned.
6. Vip maskinen lidt bagud, og tryk de to bordben
nedad. De røde låsegreb (31) skal gå i
indgreb.
7. Klap de to øverste bordben ud. Det gøres ved
at skubbe de røde låsegreb (32) mod højre og
vippe bordbenene ned.
De røde låsegreb skal gå i indgreb.
8. Tag fat om saven i midten af det øverste
rammestel. Rejs saven op, og stil den på
benene. (Hold foden mod støttefoden for at
undgå, at saven forskubber sig, når den rejses
op).
9. Udlign ujævnheder i gulvet med støttefoden
(33).
Henvisning:
Når maskinen tændes for første gang, kan
gummispåner blive slynget ud. Dette er
konstruktionsbetinget og har ingen betydning.
6.1 Montering
Indstilling af spaltekniv (om nødvendigt)
Henvisning:
Spaltekniven (5) er allerede indstillet korrekt ved
leveringen. Det er kun nødvendigt at justere
denne ved ibrugtagningen, hvis spaltekniven har
forskudt sig under transporten.
1. Kør savklingen helt op.
2. Gaffelnøglen (28) stikkes ind i åbningen på
bordindlægget (4), dette løftes og tages ud.
3. Løsn låsearmen (34) (drejes mod uret!).
4. Træk spaltekniven (5) op fra den nederste
transportstilling til anslag.
5. Kontrollér spalteknivens position:
– Afstanden mellem savklingens ydre kant og
spaltekniven skal være på 3 til 8 mm.
– Spaltekniven skal flugte med savklingen.
Fare!
Spaltekniven er en del af sikkerhedsudstyret
og skal være monteret korrekt for at sikre en
risikofri drift.
6. Fastspænd låsearmen (34) (drejes med
uret!).
Indstilling i sidelæns retning (om nødvendigt):
Spaltekniven (5) og savklingen skal flugte
nøjagtigt med hinanden.
7. Løsn de tre unbrakoskruer (35).
8. Justér spaltekniven (5), så den flugter med
savklingen.
9. Spænd de tre unbrakoskruer (35).
10.Sæt planindlægget (4) i igen og tryk det fast.
Montering af spånhætten
1. Kør savklingen helt op.
2. Montér spånhætten (7) på holderen på
spaltekniven (5).
3. Fastspænd spånhætten med
klemmehåndtaget (36).
4. Oversigt
5. Opstilling
30
31
32
33
6. Ibrugtagning
5
34
max. 8 mm
5 35
Side: 103
DANSK
da
104
Højdeindstilling af planindlægget
(om nødvendigt)
Planindlægget (4) er indstillet korrekt, når dets
overflade befinder sig 0 mm til 0,7 mm under
bordets overflade.
Drej de 4 skruer i hjørnerne på planindlægget (4)
for at indstille højden.
6.2 Nettilslutning
Fare! Elektrisk spænding
 Maskinen må kun anvendes i tørre
omgivelser.
 Brug kun maskinen med strømkilder, som
opfylder følgende krav (se også "Tekniske
data"):
– Stikkontakter skal være jordet i over-
enstemmelse med forskrifterne
– Netspænding og -frekvens skal svare
til de data, der står på maskinens type-
skilt
– Sikring med en FI-afbryder (RCD) med
en fejlstrøm på 30 mA
Henvisning:
Henvend dig til dit forsyningsselskab eller en
elektriker, hvis du er i tvivl om, at din
strømforsyning opfylder disse krav.
 Læg strømkablet sådan, at det hverken
forstyrrer eller bliver beskadiget under
arbejdet.
 Beskyt strømkablet mod varme, aggressive
væsker og skarpe kanter.
 Anvend kun gummikabler med
tilstrækkeligt tværsnit som
forlængerledning.
 Udenfor må der kun bruges
forlængerledninger, som er godkendt til
udendørs brug og mærket tilsvarende.
 Træk ikke netstikket ud af stikkontakten ved
at trække i kablet.
 Undgå utilsigtet start: Sørg for, at tænd-/
sluk-kontakten er slukket, når stikket
sættes ind i stikkontakten.
Risiko for ulykker!
Saven må kun betjenes af en person ad
gangen. Yderligere personer må kun opholde
sig i nærheden af maskinen for at hjælpe
med at tilføre eller fjerne emner.
Kontrollér, at følgende er i orden, før arbejdet
påbegyndes:
– Strømkabel og netstik
– Start-/stopkontakt
– Spaltekniv
– Spånhætte
– Fremføringshjælp (skubbestok, skubbe-
plade og greb)
Brug personlige værnemidler:
– Støvmaske
– Høreværn
– Beskyttelsesbriller
Indtag en korrekt arbejdsposition under ar-
bejdet med saven:
– Foran på operatørsiden
– Frontal til saven
– Til venstre for savklingens flugtlinje
– Arbejder to personer med maskinen, skal
den ene person have tilstrækkelig af-
stand til saven
Alt efter behov bruges følgende til arbejdet:
– Egnede emneunderlag – hvis emnerne el-
lers ville falde ned fra bordet, efter at de
er savet over.
– Spånudsugningsanlæg
Undgå typiske betjeningsfejl:
– Stop aldrig en savklinge ved at trykke
den på siden. Der er risiko for tilbageslag.
– Tryk altid emnet ned mod bordet under
savningen. Pas på, at det ikke klemmes
fast. Der er risiko for tilbageslag.
– Sav aldrig flere emner ad gangen – heller
ikke bundter, der består af flere delem-
ner. Der er risiko for ulykker, hvis et en-
kelt emne ukontrolleret fanges af savklin-
gen.
Roterende dele!
Skær aldrig emner, på hvilke der sidder wire,
snore, bånd, kabler eller tråde, eller som
indeholder disse materialer.
7.1 Spånudsugningsanlæg/
universalstøvsugere
Fare!
Nogle træstøvarter (f.eks. bøge-, egetræ og
ask) kan forårsage kræft, hvis de indåndes. I
lukkede rum bør du altid arbejde med et
egnet spånudsugningsanlæg.
Udsugningsanlægget skal opfylde følgende
betingelser:
– Passende til udsugningsstudsens diame-
ter (spånhætte 38 mm; spånkasse 35/
44 mm)
– Luftmængde  460 m3
/h;
– Undertryk på savens udsugningsstuds
 530 Pa;
– Lufthastighed på savens udsugningsstuds
 20 m/s.
Udsugningsstudserne til spånudsugning befinder
sig på savklingens beskyttelseskasse og på
spånhætten.
Læs også betjeningsvejledningen til
spånudsugningsanlægget!
7.2 Indstilling af skærehøjden
Fare!
Legemsdele eller genstande, som befinder
sig i indstillingsområdet, kan gribes af den
roterende savklinge! Indstil kun
skærehøjden, når savklingen står stille!
Savklingens skærehøjde skal passe til emnets
højde: Spånhætten skal ligge lige over emnet
med den nederste forkant.
 Indstil skærehøjden ved at dreje på håndsvinget
(17).
Henvisning:
Kør altid savklingen nedefra til den ønskede
position for at udligne et eventuelt spillerum
ved indstilling af skærehøjden.
7.3 Indstilling af savklingens hældning
Fare!
Legemsdele, genstande eller maskindele,
som befinder sig i indstillingsområdet, kan
gribes af den roterende savklinge! Indstil
først savklingens hældning, når savklingen
står stille!
Savklingens hældning kan indstilles mellem -1,5°
og 46,5°.
1. Løsn klemmehåndtaget (19).
2. Indstil savklingens hældning ved at dreje på
håndhjulet (18).
3. Fastlås den indstillede hældningsvinkel ved at
spænde klemmehåndtaget (19) (drejes med
uret).
Indstilling for underskæringer
Hældningsindstillingen har et indbygget stop ved
0° og ved 45°. Ved specielle geringssnit
(underskæring) kan hældningsvinklen øges med
1,5° i begge retninger.
 Træk hældningsstoppet (20) ud, og anbring det
over højre excenterskive = savklingens
hældningsvinkel kan indstilles mellem -1,5° og
45°.
 Træk hældningsstoppet (20) ud, og anbring det
over venstre excenterskive = savklingens
hældningsvinkel kan indstilles mellem 0° og
46,5°.
Tænd-/sluk-kontakt
 Start = tryk på den øverste kontakt (15) i 1 til 2
sek.
 Stop = tryk på den nederste kontakt (16).
7. Betjening
7
5 36
17
19 18
20
-1,5° ... 45°
0° ... 46°
Side: 104
DANSK da
105
7.4 Indstilling af parallelanslaget
Monteringen foretages på ledeskinnen foran på
saven.
– Placer parallelanslaget (11) til højre for
savklingen.
Markeringen i luppen viser parallelanslagets
afstand til savklingen på skalaen.
– Løsn parallelanslagets klemmehåndtag (12), og
forskyd parallelanslaget, indtil markeringen i
luppen viser den ønskede afstand til savklingen.
Tryk klemmehåndtaget (12) ned for at
fastlåse det.
– Anslagsprofilen (37) skal under savningen med
parallelanslaget stå parallelt med savklingen og
være fastspændt med klemmehåndtaget (12).
Det sker ved at trykke klemmehåndtaget (12)
ned.
– Fingermøtrikker (38) til fastspænding af
anslagsprofilen. Når de to fingermøtrikker (38)
er løsnet, kan anslagsprofilen tages af og flyttes:
Lav anlægskant:
– til savning af flade emner,
– hvis savklingen hælder
Høj anlægskant:
– til savning af høje emner.
7.5 Justering af markør på parallelanslaget
1. Justér parallelanslaget på savklingen.
2. Løsn skruen på parallelanslagets markør.
3. Bring markøren på parallelanslaget og "0" på
skalabåndet i overensstemmelse med
hinanden.
4. Spænd skruen på parallelanslagets markør
igen.
Henvisning:
For at undgå at emnet klemmes fast under
savningen med parallelanslaget:
Forskyd parallelanslaget helt mod højre, og indstil
derefter den ønskede skærebredde.
Henvisning:
Justering af parallelanslaget (om nødvendigt): For
at emnet ikke sætter sig fast mellem
parallelanslaget og savklingen, skal
parallelanslaget justeres, så det er parallelt med
savklingen eller
åbner maks. 0,3 mm bagtil. For at kunne justere
parallelanslaget er det nødvendigt at løsne de to
skruer på parallelanslagets overside. Spænd
derefter skruerne igen.
Henvisning:
Justering af parallelanslagets klemkraft (om
nødvendigt): Hvis det bagerste klemstykke skulle
klemme tidligere end det forreste klemstykke, kan
dette indstilles ved at dreje møtrikken (24). Løsn
møtrikken (24) for at det bagerste klemstykke
klemmer senere. Spænd møtrikken (24) for at det
bagerste klemstykke klemmer tidligere.
7.6 Indstilling af tværanslaget
Tværanslaget (3) skubbes ind i savplanets not
foran.
Til vinkelsnit kan tværanslaget justeres 60° til
begge sider.
Til vinkelsnit på 45° og 90° er der tilhørende
anslag.
For at indstille vinklen: Løsn klemmegrebet (8)
ved at dreje det mod uret.
Fare for personskader!
Klemmegrebet skal være spændt til under
savningen med tværanslag.
Forsatsprofilen kan forskydes eller afmonteres
ved at løsne fingermøtrikkerne (39).
7.7 Indstilling af sidebordet
Sidebordet (9) udvider anlægsfladen, så større
emner også kan holdes sikkert fast.
 For at indstille sidebordet (9) skal klemmegrebet
(10) løsnes.
(Brug det bagerste klemmegreb til at justere det
venstre sidebord. Brug det forreste klemmegreb
til at justere det højre sidebord.)
Fare for personskader!
Klemmegrebet skal altid være spændt til
under savningen.
Aflæsning af skalabåndet ved arbejde med
parallelanslag
På hvilken skala skærebredden aflæses
afhænger af, hvordan anslagsprofilen er monteret
på parallelanslaget:
– Høj anlægskant =
skala med sort skrift på hvid baggrund.
– Lav anlægskant =
skala med hvid skrift på sort baggrund.
Ved mindre skærebredder trækkes sidebordet
ikke ud. Skærebredden aflæses på den højre
skala på parallelanslagets markør:
– Høj anlægskant: skærebredde mulig fra 0 til
25 cm.
– Lav anlægskant: skærebredde mulig fra 0 til
18,5 cm.
Skal der saves større emner, skal sidebordet (9)
trækkes ud.
1. Skub parallelanslaget til skalaens slutposition.
2. Træk sidebordet ud, og indstil parallelanslaget
på den ønskede afstand. Skærebredden
aflæses på den venstre skala på skalabåndets
markør.
7.8 Indstilling af forlængerbord
Forlængerbordet (2) udvider anlægsfladen, så
længere emner også kan holdes sikkert fast.
1. De to fingerskruer (40) skal løsnes, før
forlængerbordet kan trækkes ud.
2. Træk forlængerbordet ud, og indstil den på
den ønskede afstand.
3. Fastspænd de to fingerskruer igen.
7.9 Savning
Fare!
Skubbestokken skal altid bruges, når
afstanden mellem savklingen og
parallelanslaget er mindre end 120 mm.
Lige snit
1. Indstil og fastlås hældningsvinklen.
2. Indstil skærehøjden. Spånhætten skal foran
flugte med emnet.
3. Hvis savklingen hælder, skal parallelanslaget
placeres og indstilles til venstre for savklingen.
4. Start saven.
5. Skub emnet jævnt bagud, og skær igennem i
én arbejdsgang.
6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke
fortsættes med det samme.
Vinkelsnit
1. Tværanslaget (3) skubbes ind i savplanets not
foran.
2. Indstil den ønskede vinkel, efter at
klemmegrebet (8) er løsnet på tværanslaget,
og spænd derefter klemmegrebet til igen.
3. Indstil afstanden i siden mellem forsatsprofilen
og savklingen:
Løsn fingermøtrikken (39), og forskyd
forsatsprofilen.
Fastspænd fingermøtrikken (39).
15
16
37 11 12
38
8
3
39
10
10
9
9
40
13
Side: 105
DANSK
da
106
4. Tryk emnet mod tværanslaget.
5. Skær emnet igennem ved at skubbe
tværanslaget fremefter.
6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke
fortsættes med det samme.
Fare!
Før hver transport:
 Sluk for maskinen.
 Vent til savklingen står stille.
 Træk netstikket.
 Afmonter påmonteringsdele (spånhætte,
spånudsugning). Opbevar spånhætten på
savplanet.
 Bring spaltekniven i transportstilling. Følg
beskrivelserne i kapitel 6.1, dog skub
spaltekniven (5) ned til anslag (transportstilling).
 Kør savklingen helt ned.
 Indstil savklingens hældningsvinkel på 0°, og
spænd til med klemmehåndtaget.
 Rul strømkablet op på kabelrullen.
Kun maskiner med maskinstativ:
 Løft maskinen op i rammestellet, og vip den
bagud. Stil maskinen på højkant, og klap de
øverste ben ind. De røde låsegreb skal gå i
indgreb igen.
 Vip maskinen bagud, og klap de nederste ben
ind. De røde låsegreb skal gå i indgreb igen.
 Skub grebene ind, og stil maskinen på gulvet.
Fare for at blive klemt inde
Skub begge sideborde helt ind og fastlås
dem med klemmegrebene.
Bær maskinen i grebene på siden (41) af planet.
OBS!
Maskinen må ikke løftes op i
beskyttelsesanordningerne, sidebordet, når
det er trukket ud/ikke er fastlåst, eller
betjeningselementerne!
OBS!
Bær maskinen med to personer (vægt)!
Mobil transport:
 Træk grebet ud, drej og fastlås det.
 Træk eller skub saven i grebet.
Anvend om muligt den originale emballage til
indsendelsen.
Fare!
Før påbegyndelse af vedligeholdelses- eller
rengøringsarbejde:
1.Sluk for maskinen.
2.Vent til savklingen står stille.
3.Træk netstikket.
– Efter at vedligeholdelses- og
rengøringsarbejderne er afsluttede, skal alt
sikkerhedsudstyr igen tages i drift og
kontrolleres.
– Beskadigede dele, især sikkerhedsudstyr, må
kun erstattes med originale dele; dele der ikke
er kontrolleret og godkendt af producenten kan
forårsage alvorlige skader.
– Anden form for vedligeholdelse eller reparation
end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun
udføres af fagfolk.
Fare!
Ved beskadigede planindlæg er der fare for,
at små dele klemmes fast mellem planindlæg
og savklinge og dermed blokerer savklingen.
Beskadigede planindlæg skal skiftes ud med
det samme!
9.1 Udskiftning af savklingen
Fare!
Savklingen kan stadig være meget varm et
stykke tid efter gennemskæringen – der er
risiko for forbrænding! Lad den varme
savklinge køle af. Rens ikke savklingen med
brændbare væsker.
Selvom savklingen står stille, er der risiko for
at komme til at skære sig. Brug derfor altid
handsker under udskiftning af savklingen.
Ved monteringen skal der tages hensyn til
savklingens rotationsretning!
1. Kør savklingen helt op.
2. Tag spånhætten (7) af.
3. Gaffelnøglen (28) stikkes ind i åbningen på
bordindlægget (4), dette løftes og tages ud.
4. Drej savklingens spændemøtrik (43) med en
gaffelnøgle (29) og træk samtidigt savklingens
låsegreb (42) opad, indtil det går i indgreb.
5. Hold fast i låsegrebet (42), og skru
spændemøtrikken (43) af ved at dreje den
med uret.
6. Tag spændemøtrikken (43), den ydre
savklingeflange (44) og savklingen af
savklingeakslen.
7. Rengør spændefladerne på
savklingeflangerne (44) og (45) og savklingen.
Fare!
Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til at fjerne
harpiks), som kan angribe
letmetalkomponenterne; i modsat fald
nedsættes savens robusthed.
8. Skub den indre savklingeflange (45) på
motorakslen.
9. Sæt en ny savklinge på (vær opmærksom på
rotationsretningen!).
Fare!
Brug kun savklinger, som svarer til de
tekniske data og EN 847-1 – ved savklinger,
som ikke er egnede, eller som er
beskadigede, kan savklingen slynges
eksplosionsagtigt væk pga.
centrifugalkraften.
Anvend aldrig:
– Savklinger, hvis maksimale omdrejnings-
hastighed ligger under savklingeakslens
nominelle tomgangshastighed (se "Tekni-
ske Data")
– Savklinger af højtlegeret stål (HS eller
HSS)
– Savklinger, hvis skærebredde er mindre
eller hvis hovedklinge er tykkere end tyk-
kelsen på spaltekniven
– Savklinger med synlige skader
– Skæreskiver
Fare!
– Montér kun savklingen med originale de-
le.
– Anvend ikke løse reduktionsringe, i mod-
sat fald kan savklingen løsne sig.
– Savklinger skal monteres således, at de
løber jævnt og ikke kan løsne sig under
driften.
10.Skub den ydre savklingeflange (44) på.
11.Løsn spændemøtrikken (43) (venstregevind!).
Drej spændemøtrikken (43) med en
gaffelnøgle (29) og træk samtidigt savklingens
låsegreb (42) opad , indtil det går i indgreb.
12.Hold fast i låsegrebet (42), og spænd
spændemøtrikken håndfast ved at dreje den
mod uret.
Fare!
– Værktøjet til fastspænding af savklingen
må ikke forlænges.
8. Transport
8
39
41
9. Vedligeholdelse og pleje
42
43
44
45
Side: 106
DANSK da
107
– Spændeskruen må ikke spændes til ved
at slå på værktøjet.
13.Indstil spaltekniven efter savklingens størrelse
(46).
(Indstilling af spaltekniv, se 6.1)
14.Sæt planindlægget (4) i igen og tryk det fast.
15.Fastgør spånhætten (7).
9.2 Indstilling af hældningsbegrænsning
1. Indstil hældningsstoppet (20) til vinkelområdet
på 0° / 45°.
2. Fastlås den indstillede hældningsvinkel ved at
spænde klemmegrebet (19).
3. Kontrollér hældningsvinklen:
– 0° = ret vinkel i forhold til savplanet
– 45° med separat vinkelmåler
Hvis disse værdier ikke opnås nøjagtigt:
4. Løsn krydskærvskruen (47) i den pågældende
excenterskive, og justér excenterskiven, indtil
hældningsvinklen til savplanet er præcis 0°
(= ret vinkel) eller 45° i slutpositionerne.
5. Spænd krydskærvskruen i excenterskiven
igen.
6. Det kan være nødvendigt at efterjustere
vinkelskalaen foran på saven efter indstilling af
hældningsbegrænsningen.
Henvisning:
For at kunne indstille en hældningsbegrænsning
fra -1,5° til 46,5° skal hældningsstoppet trækkes
ud.
9.3 Opbevaring af maskinen
Fare!
Opbevar maskinen uden for børns
rækkevidde. Opbevar maskinen sådan, at
den ikke kan sættes i gang af
uvedkommende personer, og ingen kan
komme til skade på maskinen.
OBS!
Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri
eller i fugtige omgivelser.
9.4 Vedligeholdelse
Rengøring af saven
 Fjern savspåner og støv med en støvsuger eller
en børste:
– Føringselementer til justering af savklingen
– Ventilationsåbninger på motoren
– Savklinge-beskyttelseskasse
– Højdejustering
– Svingføring
Før der tændes for maskinen
Visuel kontrol
– Afstand savklinge – spaltekniv 3 til 8 mm.
– Spaltekniv flugter med savklingen
Kontrollér visuelt, om strømkabel og netstik er
ubeskadigede; defekte dele skal eventuelt
udskiftes af en elektriker.
Ved hver frakobling
Kontrollér, om savklingen har et efterløb på mere
end 10 sekunder. Er efterløbet længere, skal
motoren udskiftes af en elektriker.
1x om måneden (ved daglig brug)
Fjern savspåner med en støvsuger eller en
pensel; smør føringselementerne let:
– Gevindstykke og styrestænger til
højdeindstilling
– Svingsegmenter
Efter 150 driftstimer
Kontrollér alle skrueforbindelser, spænd eventuelt
efter.
Efter behov
Indstil bordbenenes føringsbøsninger.
 Skru unbrakoskruerne (48)
med uret =
træg føring.
 Skru unbrakoskruerne (48)
mod uret =
let føring.
 Ekstra finjustering ved hjælp af pinolskrue (49).
Indstil føringsbøsningerne på de forreste
benholdere:
 Skru unbrakoskruerne (50) med uret = træg
føring.
 Skru unbrakoskruerne (50) mod uret =
let føring.
Indstil føringsbøsningerne på de bagerste
benholdere:
 Skru unbrakoskruerne (51) med uret = træg
føring.
 Skru unbrakoskruerne (51) mod uret = let føring.
Spænd alle unbrakoskruer ens.
 Før der foretages skæring, bør der laves en
prøvesavning på et egnet emne.
 Læg altid emnet på savplanet således, at emnet
ikke kan tippe eller vakle (f.eks. ved skæring af et
hvælvet bræt skal den udad hvælvede side
vendes opad).
 Anvend et længdeanslag til effektiv savning af
lige lange sektioner:
 Hold planets overflader rene.
Fare!
Før driftsforstyrrelser afhjælpes:
1.Sluk for maskinen.
2.Træk netstikket.
3.Vent til savklingen står stille.
Når driftsforstyrrelserne er afhjulpede, skal
alle sikkerhedsanordninger igen tages i brug
og kontrolleres.
Motoren kører ikke
Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er
aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens
maskinen er tændt, eller når strømforsyningen
etableres igen efter en afbrydelse, kører
maskinen ikke:
 Sluk og tænd igen for maskinen.
Ingen strøm.
 Kontrollér kabel, stik, stikdåse og
sikring.
Motor overophedet, f.eks. pga. stump savklinge
eller spånophobning i huset:
 Fjern årsagen til overophedningen, lad
maskinen køle af i nogle minutter. Tænd igen for
maskinen.
Omdrejningshastighed nås ikke
Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder MARKANT:
 Motortemperaturen er for høj! Lad maskinen
køre i tomgang, indtil maskinen er kølet af.
Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder LIDT:
 Maskinen overbelastes. Arbejd videre med
reduceret belastning.
Den angivne maksimale omdrejningshastighed
nås ikke – motoren får for lidt strøm:
 Brug en kortere tilledning eller en tilledning med
et større tværsnit
( 1,5 mm2).
 Lad en elektriker kontrollere strømforsyningen.
Skæreeffekt bliver ringere
Savklingen er stump (klingen er evt. anløbet på
siden).
 Udskift savklingen (se kapitel 9.
Vedligeholdelse).
Spånudkast tilstoppet
Intet udsugningsanlæg tilsluttet eller
udsugningseffekt for lav.
 Tilslut et udsugningsanlæg eller forhøj
udsugningseffekten (luftstrømningshastighed
 20 m/sec ved spånudkastrøret).
Brug kun originalt Metabo-tilbehør.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.
Rundsavklinge Precision Cut, best.nr.: 6.28062
– Meget bredt anvendelsesspektrum inden for
træbearbejdningen
– Til særdeles gode, rene skæreresultater ved
længde- og tværsnit i blødt og hårdt træ
Rundsavklinge Multi Cut, best.nr.: 6.28063
46
47
20
19
45°
49
48
50
51
10. Tips og tricks
11. Problemer og forstyrrelser
12. Tilbehør
Side: 107
DANSK
da
108
– Universel anvendelse ved avancerede
materialer
– Ideelt egnet til mange opgaver inden for
indendørs udbygning
– Perfekte skæreresultater også ved tværsnit i
massivt træ; rå, belagte eller finerede
spånplader, MDF
– Ved højeste krav til skærekvalitet, f.eks. laminat,
plastmaterialer, tyndvæggede aluminium-,
kobber-, messingprofiler
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i kataloget.
Fare!
Reparationer på el-værktøj må af
sikkerhedsmæssige grunde kun foretages af
en elektriker med originale reservedele!
Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal
have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser
findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehør.
Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke
smides i husholdningsaffaldet! I henhold til
det europæiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-
værktøjer indsamles adskilt og afleveres
miljørigtigt til genbrug.
Forklaringer til oplysningerne på side 3.
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
U =netspænding
P1 =nominel optagen effekt
P2 =afgiven effekt
I =nominel strøm
F =min. sikring
IP =kapslingsklasse
n0 =tomgangshastighed
v0 =maks. skærehastighed
W =spalteknivens tykkelse
D =savklingens diameter (udvendig)
d =savklingens hul (indvendig)
b =skærebredde
a =savklinges maks. legemstykkelse
T90° =skærehøjde med lodret savklinge
T45° =skærehøjde med 45° hældning af
savklingen
Sx° =savklingens svingområde
Lp =maks. skærebredde med parallelanslag
LW =maks. tværsnitbredde med vinkelanslag
A1 =mål uden maskinstativ (LxBxH)
A2 =mål med maskinstativ (LxBxH)
SL =savplanets længde
SB =savplanets bredde
m =maskinvægt
~ Vekselstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af
de anslåede værdier.
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA =lydtryksniveau
LWA =lydeffektniveau
KpA, KWA= usikkerhed
Brug høreværn!
13. Reparation
14. Miljøbeskyttelse
15. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo TS 216.

Stil et spørgsmål om Metabo TS 216

Har du et spørgsmål om Metabo TS 216 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo TS 216. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo TS 216 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.