Metabo TPS 16000 S COMBI manual

Manual til Metabo TPS 16000 S COMBI på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 72 sider.

Side: 1
31 DANSK – Læs betjeningsvejledningen helt igennem før ibrugtagningen. Vær særlig opmærk- som på sikkerhedsanvisningerne. – Denne betjeningsvejledning henvender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med apparater af den her be- skrevne type. Har du ingen erfaring ved brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person. – Hvis du skulle konstatere en transportska- de kontakt da omgående din forhandler. Tænd ikke for apparatet! – Bortskaf emballagen på en miljørigtig må- de. Bring den til den nærmeste genbrugs- station/-container. – Opbevar dokumenter, der følger med det- te apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvitteringen til eventuelle garantikrav. – Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med. – Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår, fordi denne betje- ningsvejledning ikke er blevet fulgt. Informationerne i denne betjeningsvejledning er markeret som følger: AFare! Advarer mod personskader eller miljøskader. BRisiko for stød! Advarer mod personskader på grund af elek- tricitet. A NB! Advarer mod tingskader. 3OBS: Supplerende informationer. – Tallene på billederne (1, 2, 3, ...) – markerer enkeltdelene; – er fortløbende gennemnummereret; – refererer til de tilsvarende numre i pa- renteserne (1), (2), (3), ... i den tilhø- rende tekst. – Handlingsanvisninger, ved hvilke række- følgen skal overholdes, er gennemnum- mereret. – Handlingsanvisninger med vilkårlig række- følge er markeret med et punkt. – Opstillinger er markeret med en streg. 3.1 Korrekt anvendelse Pumpen er udelukkende beregnet til privat brug til afvanding i hus og have. Tilladt pumpevæske: rent eller snavset vand – Andelen af partikler i spildevandet må ikke være større end 5%. – Partikelstørrelsen i det snavsede vand må ikke overstige den maks. angivne korn- størrelse i de tekniske data. Al anden brug anses som værende i mod- strid med anvendelsesformålet og er forbudt. 1. Maskinen i overblik 1 Håndgreb / ophængningsøske 2 Niveauregulering via svømmeafbryder 3 Udluftning 4 Svømmeafbryder 5 Stopskrue 6 Indsugning 7 Indstillelig sugekurv 8 Tryktilslutning. inkl. vinkelstykke med multiadapter 9 Pumpehus 10 Strømkabel med stik 2. Læs venligst først! 2 9 4 5 7 3 8 2 1 6 10 3. Sikkerhed I_0009da4A.fm 5.7.10 Original brugsvejledning
Side: 2
32 DANSK Typiske anvendelsesområder – Oppumpning fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner, drænbrønde eller over- svømmede rum. – Vanding af haver og græsplæner Ukorrekt anvendelse Apparatet er ikke beregnet til – pumpning af væske med en temperatur > 35 °C. – drikkevandsforsyning eller pumpning af levnedsmidler. – pumpning af saltvand. – pumpning af eksplosive, brændbare, ag- gressive eller sundhedsfarlige stoffer samt fækalier. – erhvervsmæssig eller industriel brug. – konstant cirkulation (dam). Pumpen må ikke benyttes af personer (inklu- sive børn og unge) – med fysisk og/eller psykisk handicap, – med nedsatte sanser, – med utilstrækkelig erfaring og/eller kend- skab til omgangen med pumpen, eller – som ikke har læst og forstået betjenings- vejledningen. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår som følge af ukorrekt an- vendelse. Ved anvendelse i modstrid med anvendel- sesformålet, ved ændringer på apparatet el- ler ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå al- vorlige skader! 3.2 Generelle sikkerhedshenvis- ninger – Følg de efterfølgende sikkerhedsoplysnin- ger ved brugen af denne pumpe, så per- sonskader og tingskader undgås. – Iagttag de lovmæssige regler eller ulyk- kesforebyggende bestemmelser ved om- gang med dykpumper. – Ved anvendelse af pumpen i svømmebas- siner og havedamme og i disses beskyttel- seszoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Lokale forskrifter skal ligeledes overholdes. – Pumpen skal sikres med et fejlstrømsrelæ (HFI-relæ), som slår fra ved en fejlstrøm på maks. 30 mA. AGenerel fare! Pumpen må ikke benyttes, hvis personer har kontakt med den væske, der skal suges op (f.eks. i svømmebassiner eller havedamme)! De følgende risici består primært ved anven- delse af dykpumper – de kan heller ikke ude- lukkes helt med sikkerhedsforanstaltninger. AFare på grund af ydre påvirkninger! Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser! AFare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakoblingstryk pga. dårli- ge trykforhold eller en defekt pressostat ikke opnås, kan vandet i apparatet blive opvar- met gennem intern cirkulation. Herved kan der opstå skader og utætheder på pumpen og tilslutningsledningerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbræn- dinger!  Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning.  Adskil pumpen fra strømnettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det af fagpersonale kontrolleres, at anlæg- get fungerer fejlfrit. BFare på grund af strøm! Tag ikke om stikket med våde hænder! Stikket trækkes altid ud i selve stikket, ikke i kablet. Tilslutningen må kun ske med beskyttelses- kontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret. Netspænding og be- skyttelse skal overholde de tekniske data. Løft og transporter altid pumpen i håndgre- bet, aldrig i kablet eller trykslangen. Forlængerkabler skal have et tilstrækkeligt stort tværsnit. Kabeltromler skal være rullet helt ud. Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme. Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kontakt med den væske, der skal pumpes. Før der arbejdes på apparatet, skal stikket trækkes ud. BFare for elektrisk stød på grund af en defekt pumpe! Kontroller altid pumpen, især strøm- og for- længerkabel, netstik og svømmeafbryder for evt. skader, før pumpen tages i brug. Livsfa- re på grund af elektrisk stød!
Side: 3
33 DANSK Du må ikke selv udføre reparationer på ma- skinen! Ved ukyndige reparationer er der fa- re for, at væsken trænger ind i apparatets elektriske dele. A OBS! For at undgå vandskader, f. eks. over- svømmede lokaler, medført af apparatfejl eller -mangler:  Planlæg egnede sikkerhedsforanstaltnin- ger, f.eks.: – alarm eller – opsamlingsbeholder med overvågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at – pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug. – pumpen blev overbelastet gennem vedva- rende drift. – pumpen ikke blev brugt og opbevaret frostbeskyttet. – der blev gennemført egenrådige ændrin- ger på pumpen. Reparationer på el-udstyr må kun gennemføres af el-fagfolk! – der blev anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af producenten. – der blev anvendt uegnet raparationsmate- riale (armaturer, tilslutningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale: – trykbestandig (min. 10 bar) – varmebestandig (min. 100 °C) 4.1 Montering af håndgreb / ophængningsøske 1. Sæt håndgrebets to dele (12) sammen, som vist på billedet. Før strømkablet (13) og svømmeafbryde- rens kabel (14) opad og ud. 2. Forbind håndgrebets to dele (12). Sørg for, at delenes føringer griber ind i hinanden. 3. Skru håndgrebet fast på (11) pumpehuset (15) med de fire skruer. Brug kun de ved- lagte skruer. 4.2 Tilslut trykledning 1. Ved størst mulig valgt diameter på trykled- ning: Skær en mindre tilslutningsenhed på mul- tiadapteret (16) af. 3OBS Den bedste ydelse opnås ved at vælge en trykledning med størst mulig diameter. 2. Skru multiadapteret sammen(16) med vin- kelstykket (17) . 3. Skru vinkelstsykket inkl. multiadapter fast i tryktilslutningen (18). 4. Skub trykledningen på multiadapteret (16) og fikser den med et spændebånd. 4.3 Montering af svømmeafbryde- rens kabel 3OBS Fastgør svømmerkablet, så afstanden mel- lem kabelholderen og svømmeafbryderen er mindst 100 mm.  Lav en løkke med kablet. Læg løkken, som vist på billedet, over kabelholderens mid- terste klemmekrog (20) og før kablet under begge de udvendige klemmekroge (19). 4. Montering og opstilling 11 12 13 12 15 14 G 1" 1¼" 1½" 17 18 16
Side: 4
34 DANSK Efterfølgende billede viser svømmeafbryde- rens fastgjorte kabel: A NB! Svømmeafbryderens kabel kan tage skade. Træk aldrig i kablet, for at flytte kabelholderen! Løsn kablet ved at gå frem i omvendt række- følge. 4.4 Opstilling  Pladsbehov ca. 50 cm x 50 cm. Svømmeafbryderen skal kunne bevæge sig frit for at kunne fungere optimalt.  Pumpen må kun nedsænkes så langt i vandet, som angivet i de tekniske data.  Opstil pumpen, så indsugningen ikke kan blokeres af fremmedlegemer. Sæt om nødvendigt pumpen på et underlag.  Sørg for, at pumpen står stabilt. BFare for elektrisk stød på grund af afrevne kabler! Pumpen må hverken løftes eller transporte- res i kablerne eller i trykslangen! Kablerne og trykslangen er ikke dimensioneret til træk- belastningen fra pumpens vægt. 4.5 Opstilling af pumpen 1. Nedsænk pumpen en smule skråt i den væ- ske, der skal opsuges, så der ikke dannes luftblærer på undersiden. Dette ville forhin- dre opsugningen. Så snart pumpen er sat ned i vandet, kan den rettes op igen. 2. Pumpen tømmes på væskebeholderens bund. Der skal anvendes en tyk wire til nedfiring, som fastgøres til pumpens ophængningsø- ske. Pumpen kan også anvendes, når den hæn- ger i en wire. 3. Kontroller ved fornyet brug, om pumpeled- ningen er tømt helt. Udluft pumpen om nødvendigt. 5.1 Start og stop 1. Slut pumpen til strømnettet. 2. Sæt kontakten på netstikket på AUTO (se også kapitlet "Automatisk drift"). Pumpen tændes og slukkes automatisk via svømmeafbryderen (21) (22). Tænd-/sluktidspunktet er afhængig af vand- standen. Justering af pumpens start/stoptidspunkt Svømmeabryderens kabels stilling i kabel- holderen kan ændres. Herved justeres af- standen mellem pumpens start- og stoptids- punkt: – Svømmeafbryder ved "kort kabel": start- punkt og stoppunkt ligger tæt sammen. – Svømmeafbryder ved "langt kabel": start- punkt og stoppunkt ligger langt fra hinanden. A NB! Pumpen kan løbe tør og tage skade. Svømmeafbryderen skal altid være frit be- vægelig foroven og forneden, så pumpen kan tænde og slukke. 19 20 5. Drift 21 22
Side: 5
35 DANSK 5.2 Automatisk drift Sætte sugekoppen på "nede" (til pump- ning af rent og snavset vand)  Løsn sugekurven ved at dreje den mod højre (23), flyt den ned (24) og lås den igen ved at dreje til venstre (25).  Sæt kontakten på netstikket på AUTO(26). 3OBS Når sugekurven står på "nede" er pumpens ydelse størst. 5.3 Manuel drift (overfladesugning) Sætte sugekurven på "oppe" (kun til sug- ning af rent vand)  Løsn sugekurven ved at dreje den mod højre (27), flyt den op (28) og lås den igen ved at dreje til venstre (29).  Sæt kontakten på netstikket på MAN(30). A Risiko for materielle skader på grund af tørløb! Dykpumpen kan løbe varm og tage skade, da mediets kølefunktion mangler ved fladsugning. Termosikringen slår fra.  Overfladesugning må kun foretages i kort tid.  Hold øje med pumpen under overflade- sugningen. AFare på grund af en defekt pumpe! Sørg for via egnede foranstaltninger, at der ikke opstår følgeskader såsom oversvøm- mede rum på grund af en defekt pumpe. Det kan undgås ved f.eks. at installere et alarm- anlæg eller en reservepumpe. AFare! Tænd ikke for pumpen, hvis der er lukket for pumpeledningen. AFare! Tag netstikket ud før al pleje og rengøring. Anden form for vedligeholdelse eller repara- tion end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun udføres af fagfolk. 6.1 Regelmæssig pleje For at pumpen altid fungerer fejlfrit, skal den plejes regelmæssigt. Det gælder også, hvis den ikke tændes i længere tid (f.eks. ved brug i drænbrønde). Rengøring af pumpen 1. Pumpen skylles af med rent vand. Fast- siddende snavs, f.eks. algeaflejringer, fjer- nes med en børste og et rengøringsmid- del. 2. For at kunne skylle pumpen af indvendigt, dykkes pumpen ned i en beholder med rent vand og startes kort. 3. Rengøring af sugekurv: – Skru stopskruerne (32) af. Træk suge- kurven (33) af pumpefoden (31). – Rengør sugekurv og pumpefod. – Skub sugekurven (33) på pumpefoden igen (31) og fikser den med stopskruer- ne (32). 23 24 25 26 27 28 29 30 6. Pumpepleje
Side: 6
36 DANSK 6.2 Opbevaring af apparatet A NB! Frost ødelægger apparat og tilbehør, da disse indeholder vand!  Er der risiko for frost skal apparatet og til- behøret afmonteres og opbevares beskyt- tet mod frost. AFare! Før alt arbejde på maskinen: Træk netstikket ud. 7.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Ingen strøm. – Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrol- leres.  For lav netspænding. – Benyt et forlængerkabel med et til- strækkeligt stort tværsnit.  Motor overophedet, motorbeskyttelse ud- løst. – Fjern årsagen til overophedningen (er pumpen blokeret af fremmedlegemer?) – Efter afkølingen genstarter pumpen automatisk.  Svømmeafbryderen tænder ikke for pum- pen, når vandstanden stiger. – Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit. Hvis pumpen ikke tændes på trods af, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit: Send pumpen til reparation på et ser- viceværksted i dit land. Motoren larmer, starter ikke:  Løbehjulet blokeret af fremmedlegemer. – Rengør løbehjulet. Pumpen kører, men suger ikke rigtigt:  Pumpehøjde for høj. – Maksimal pumpehøjde skal overhol- des (se "Tekniske data").  Trykledning knækket. – Trykledning lægges lige.  Trykledning utæt. – Trykledning tætnes, skrueforbindelser- ne spændes efter. Pumpen kører meget larmende:  Pumpen suger luft ind. – Kontroller, at der er nok vand tilbage. – Fremmedlegemer (rengør pumpen) – Tændt for manuel drift (overfladesug- ning). – Pumpen holdes skævt ved nedsænk- ningen i væsken. Pumpen kører konstant:  Svømmeafbryderen når ikke den nederste position. – Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit. AFare! Reparationer på el-værktøj må kun foretages af autoriserede elektrikere! El-værktøj, som skal repareres, kan sendes til reparation på et lokalt autoriseret service- værksted. Adressen finder du i reservedelsli- sten. Ved indsendelse til reparation skal den fast- slåede fejl beskrives. Elektriske apparater må ikke smi- des ud sammen med den almin- delige husholdningsaffald. Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk affald skal brugte elektriske apparater skilles ad, sorteres og afleveres til en god- kendt genbrugsstation. Du kan kontakte din kommune for flere op- lysninger om affaldsordninger i dit område. Apparatets emballage kan genbruges. 7. Problemer og forstyrrelser 31 32 33 8. Reparation 9. Bortskaffelse

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo TPS 16000 S COMBI men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo TPS 16000 S COMBI. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo TPS 16000 S COMBI så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo TPS 16000 S COMBI

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo TPS 16000 S COMBI below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: TPS 16000 S COMBI
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Portugisisk, Russisk, Finsk, Slovenske, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Svensk, Dansk, Græsk, Lettisk., Litauisk.