Metabo TP 12000 SI manual

Manual til Metabo TP 12000 SI på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 56 sider.

Side: 1
26 DANSK 1. Apparatet i overblik (leveringsomfang) 1 4 5 6 7 8 9 2 3 1 Betjeningselement:  M = manuel drift  A = automatisk drift  O = åbning af svømmer- dæksel 2 Multiadapter 3 Kontraventil 4 Strømkabel med stik 5 Svømmerdæksel 6 Indsugningsåbning på  apparatets underside 7 Pumpehus 8 Bærehåndtag /  ophængningsøske 9 Tilslutning af tryk XP0024C4.fm Original brugsvejledning DANSK
Side: 2
27 DANSK 1. Apparatet i overblik  (leveringsomfang).....................26 2. Læses først! ..............................27 3. Anvendelsesområde  og medier...................................27 4. Sikkerhed...................................27 4.1 Korrekt anvendelse.....................27 4.2 Generelle  sikkerhedsanvisninger ................27 5. Før brug.....................................28 5.1 Tilslut trykledning ........................28 5.2 Opstilling .....................................28 6. Drift ............................................29 6.1 Automatisk drift...........................29 6.2 Manuel drift.................................29 7. Vedligeholdelse og pleje..........29 7.1 Regelmæssig vedligeholdelse ....29 7.2 Opbevaring af apparatet.............30 8. Problemer og forstyrrelser ......30 8.1 Fejlsøgning .................................30 9. Reparation.................................30 10. Miljøbeskyttelse........................30 11. Tekniske Data............................31 Denne betjeningsvejledning blev udfor- met således at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. Her er en lille vejledning i hvordan denne betjenings- vejledning bør læses:  Læs betjeningsvejledningen helt igennem før ibrugtagningen. Vær særlig opmærksom på sikkerheds- anvisningerne.  Denne betjeningsvejledning hen- vender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med appa- rater af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring i brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person.  Opbevar dokumenter, der følger med dette apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvit- teringen til eventuelle garantikrav.  Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med.  Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår, fordi denne betjeningsvejledning ikke blev overholdt. Informationerne i denne betjeningsvej- ledning er markeret som følger: Fare!  Advarer mod personska- der eller miljøskader. Risiko for stød!  Advarer mod personska- der på grund af elektricitet. NB!  Advarer mod tingskader. OBS:  Supplerende informationer.  tallene i illustrationerne (1, 2, 3, ...)  markerer enkeltdelene;  er fortløbende gennemnummere- ret;  refererer til de tilsvarende numre i parenteserne (1), (2), (3) ... i den tilhørende tekst.  Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret.  Handlingsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt.  Opstillinger er markeret med en streg. Dette apparat anvendes til pumpning af vand i hus og have, for eksempel:  til tømning af beholdere, dræn- brønde eller oversvømmede rum;  som brøndpumpe;  til cirkulering, for at forhindre forråd- nelse;  til drift af kunstige vandløb. A NB!  Væskens maksimalt tilladte temperatur er 35 °C. Pumpning af væsker, som indeholder slibende stoffer (f.eks. sand), nedsæt- ter apparatets levetid. 4.1 Korrekt anvendelse Apparatet må ikke anvendes til drikkevandsforsyning eller til pumpning af levnedsmidler. Eksplosive, brandfarlige, aggressive eller sundhedsska- delige stoffer samt ekskremen- ter må ikke pumpes op. Apparatet er ikke egnet til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse. Enhver anden brug er i mod- strid med anvendelsesformå- let. Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af produ- centen, kan der opstå alvor- lige skader! 4.2 Generelle sikkerheds- anvisninger Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med mang- lende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikker- hed, eller de har fået instruktio- ner fra denne person om, hvor- dan apparatet skal anvendes. Lad aldrig børn bruge maski- nen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Ved anvendelse i svømmebas- siner og damme i haven og i disses beskyttelseszoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Lokale forskrifter skal ligeledes overholdes. De følgende risici består pri- mært ved anvendelse af dyk- pumper – de kan heller ikke udelukkes helt med sikker- hedsforanstaltninger. A Fare som følge af påvirkninger af miljøet!  Apparatet må ikke anven- des i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nær- heden af brandfarlige væsker eller gasser! A Fare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakob- lingstryk pga. dårlige trykfor- hold eller en defekt pressostat ikke opnås, kan vandet i appa- Indholdsfortegnelse 2. Læses først! 3. Anvendelsesområde og medier 4. Sikkerhed
Side: 3
28 DANSK ratet blive opvarmet gennem intern cirkulation. Herved kan der opstå skader og utætheder på pumpen og tilslutningsledningerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbrændinger!  Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning.  Adskil pumpen fra strøm- nettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtag- ning skal det af fagperso- nale kontrolleres, at anlæg- get fungerer fejlfrit. B Fare som følge af elek- tricitet!  Tag ikke om netstikket med våde hænder! Netstikket trækkes altid ud i stikket, ikke i kablet.  Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt- stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrol- leret. Netspænding og beskyttelse skal overholde de tekniske data.  Beskyttelsen skal ske via et HFI-relæ med en lækstrøm på maksimalt 30 mA.  Beskyttelseskontakt-stikdå- sen eller stikforbindelsen med forlængerledning skal placeres i et område uden risiko for oversvømmelser.  Forlængerledninger skal have tilstrækkeligt tværsnit (se „Tekniske data“). Kabeltromler skal være rul- let helt ud.  Strømkabel og forlænger- ledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyt- tes mod skarpe kanter, olie og varme.  Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kontakt med den væske, der skal pumpes.  Træk netstikket ud:  før alle arbejder på maskinen;  hvis personer er i svøm- mebassinet eller i dam- men. A Fare som følge af mangler på apparatet!  Hvis du skulle konstatere en transportskade kontakt da omgående din forhand- ler. Apparatet må ikke sæt- tes i drift.  Kontroller apparatet, især netkabel og netstik for eventuelle beskadigelser hver gang apparatet tages i brug. Der er fare for strøm- stød!  Er apparatet beskadiget må det først anvendes igen, efter at det er blevet repare- ret af fagfolk.  Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Ved ukyndige reparationer er der fare for, at væsken trænger ind i apparatets elektriske dele. A NB!  For at undgå vandska- der, f. eks. oversvømmede lokaler, medført af apparat- fejl eller -mangler:  Planlæg egnede sikkerhe- dsforanstaltninger, f.eks.:  alarm eller  opsamlingsbeholder med overvågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at  pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug.  pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift.  pumpen ikke blev brugt og opbevaret frostbeskyttet.  der blev gennemført egen- rådige ændringer på pum- pen. Reparationer på el- udstyr må kun gennemfø- res af el-fagfolk!  der blev anvendt reserve- dele, der ikke er afprøvet og godkendt af producen- ten.  der blev anvendt uegnet raparationsmateriale (armaturer, tilslutningsled- ninger osv.). Egnet installationsmateri- ale:  trykbestandig (min. 10 bar)  varmebestandig (min. 100 °C) 5.1 Tilslut trykledning Trykledningen skrues enten direkte på tryktilslutningen (10) eller tilsluttes ved hjælp af multiadapteren (11) (tryklednin- gen spændes evt. fast med spænde- bånd). Kontraventilens (12) ventilklappe skal dreje i pilens retning. (Påskrift "UP" på ventilklappen til multiadapteren). 3 Henvisning: Anvendes der en multiadapter, skal de dele, der ikke skal anvendes, for- sigtigt skæres væk , da disse kan ned- sætte gennemstrømningen unødigt meget. 5.2 Opstilling  Pladsbehov ca. 20 cm x 20 cm.  Apparatet må kun anvendes i vand med en maksimal dybde, der er angivet i de tekniske data.  Pumpen opstilles således, at ind- sugningen ikke kan blokeres af fremmedlegemer (pumpen stilles eventuelt på et underlag).  Sørg for, at pumpen står stabilt. A NB!  Pumpen må ikke løftes i kablet eller trykslangen, da kabel og tryk- slange ikke er dimensionerede til trækbelastningen gennem pumpens vægt.  Pumpen tømmes på væskebeholde- rens bund. Der skal anvendes et tykt tov til nedfiring, som fastgøres til pumpens ophængningsøske.  Pumpen kan også anvendes hæn- gende med en wire. 5. Før brug 10 11 12
Side: 4
29 DANSK Når pumpen dykkes ned i væsken, kan en ophobet luftpude sive ud af udluftningshullerne. Under udluftnin- gen dannes der luftbobler. Dette er ingen defekt, men er derimod en følge af den automatiske udluftning. Første gange pumpen dykkes ned i væsken kan det tage et par sekun- der før luften siver ud.  Sæt stikket i når dykpumpen skal til- sluttes.  Træk stikket ud når dykpumpen skal slås fra. Før apparatet tilsluttes til strømmen, kan modus vælges med betjeningselementet (13): Position A = automatisk drift Position M = manuel drift 6.1 Automatisk drift Under den automatiske drift tændes og slukkes der automatisk for dykpumpen med den integrerede svømmeafbryder:  Dykpumpen pumper, når svømme- afbryderen løftes op af væsken og derved overskrider indkoblingshøj- den (14).  Dykpumpen slår fra, når svømmeaf- bryderen synker ned og frakoblings- højden (15) underskrides. A NB!  Svømmeafbryderen skal kunne bevæge sig således, at dykpumpen ikke kan løbe tør. 6.2 Manuel drift Tilslutning  Betjeningselementet (13) skubbes opefter til position M. Dykpumpen begynder at pumpe. A NB!  Pumpen må aldrig være uden opsigt under den manuelle drift. Der er risiko for at dykpumpen løber tør og derved beskadiges, når vandstan- den er for lav. Frakobling I modsætning til den automatiske drift, slår dykpumpen ikke fra, når en bestemt vandstand underskrides.  Skub betjeningselementet (13) ned- efter til position A. Dykpumpen slår fra, når svømmeafbryderen synker ned og frakoblingshøjden underskri- des. A Fare!  Før alle arbejder på maskinen:  Sluk for apparatet.  Træk netstikket ud. Andre vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, end de der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 7.1 Regelmæssig vedligehol- delse For at dykpumpen altid fungerer fejlfrit, skal den vedligeholdes regelmæssigt. Dette gælder også når dykpumpen anvendes under hårde betingelser, men ikke tages i brug igennem længere tid (f.eks. ved drift i drænbrønde). Årlig vedligeholdelse 1. Pumpehus, kabel og svømmeafbry- der kontrolleres for slid. 2. Pumpen skylles af med rent vand. Genstridigt snavs, f.eks. algeaflejrin- ger, fjernes med en børste og et rengøringsmiddel. 3. For at kunne skylle pumpen af ind- vendigt, dykkes pumpen ned i en beholder med rent vand og startes kort. Skyl pumpen  Pumpen skal altid skylles igennem med klart vand, hvis der forinden blev pumpet væsker, som efterla- der rester som f.eks. klorholdigt vand fra et svømmebassin. Rengør svømmeafbryderen 1. Tryk betjeningselementet (16) i posi- tionen "O" og hold det trykket inde, for at løsne svømmerdækslets lås (17). Tag svømmerdækslet af. 2. Hægt svømmeren (18) af med svømmerophænget (19) og rengør den. 3. Rengør de indvendige sider samt bunden. 4. Monter dykpumpen igen. 6. Drift 13 7. Vedligeholdelse og pleje 14 15 16 17 18 19
Side: 5
30 DANSK Rengør bundstykket 1. Løsn skruerne på bundstykket (20) og tag bundstykket af. 2. Rengør alle tilgængelige indven- dige sider i kabinettet samt rotoren. Fjern fibre, der har viklet sig omkring rotorakslen. Genstridige urenheder fjernes med en børste og et rengø- ringsmiddel. 3. Monter dykpumpen igen. 7.2 Opbevaring af apparatet A NB!  Frost ødelægger apparat og til- behør, da disse indeholder vand!  Er der risiko for frost skal apparatet og tilbehøret afmonteres og opbeva- res sikkert mod frost. A Fare!  Før alle arbejder på maskinen:  Sluk for apparatet.  Træk netstikket ud. 8.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Ingen strøm.  Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres.  For lav netspænding.  Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data").  Motor overophedet, motorbeskyt- telse udløst.  Fjern årsagen til overophednin- gen (er væsken for varm? er pumpen blokeret af fremmedle- gemer?)  Efter afkølingen starter apparatet automatisk.  Svømmeafbryderen starter ikke pumpen.  Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand.  Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit. Motoren larmer, starter ikke:  Pumpen er blokeret af fremmedle- gemer.  Pumpen rengøres. Pumpen suger ikke ordentligt:  Pumpehøjde for høj.  Maksimal pumpehøjde skal over- holdes (se „Tekniske data“).  Trykledning knækket.  Trykledning lægges lige.  Trykledning utæt.  Trykledning tætnes, skrueforbin- delserne spændes efter. Pumpen kører meget larmende:  Pumpen suger luft ind.  Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand.  Svømmeafbryderen indstilles korrekt.  Pumpen holdes skævt ved ned- sænkningen i væsken. Pumpen pumper hele tiden:  Svømmeafbryderen når ikke den nederste position.  Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit.  Manuel drift er indstillet, træk net- stikket. A  Fare! Sørg for, at el-værktøjet kun repare- res af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres den størst mulige opretholdelse af el-værktøjets sikker- hed. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el- værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Apparatets emballage kan genbruges. Brugte apparater og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genanven- des. Vejledningen er trykt på klorfrit bleget papir. 8. Problemer og forstyrrel- ser 20 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse
Side: 6
31 DANSK 11. Tekniske Data TP 7500Si TP 12000Si Netspænding V 230  1 Frekvens Hz 50 Mærkeeffekt W 300 600 Mærkestrøm A 1,4 2,5 Sikringer min. (træge eller L-automat) A 10 10 Driftskondensator F 8 10 Nominelt omdrejningstal min-1 2800 2800 Pumpekapacitet maks. l/h 7500 11700 Pumpehøjde maks. m 6,5 9 Transporttryk maks. bar 0,65 0,9 Driftsdybde maks. m 7 7 Resterende vandstand maks. mm 3 3 Tilførselstemperatur maks. °C 35 35 Beskyttelsesklasse IP 68 IP 68 Kapsling I I Isolationsklasse B B Materiale Pumpehus Pumpeaksel Pumperotor Polypropylen Ædelstål Noryl Polypropylen Ædelstål Noryl Strømkabel (HO 5 RN-F) m 10 10 Tryktilslutning (AG = hangevind) 1 1/4" AG 1 1/4" AG Dimensioner (Pumpehus) Højde Bredde Diameter mm mm mm 285 185 227 320 190 230 Vægt kg 4,2 5,1 Maksimal længde til forlængerledning ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit m m 60 100 60 100

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo TP 12000 SI men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo TP 12000 SI. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo TP 12000 SI så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo TP 12000 SI

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo TP 12000 SI below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: TP 12000 SI
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Polsk, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Dansk, Græsk, Slovenske