Metabo TBP 4000 M manual

Manual til Metabo TBP 4000 M på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 56 sider.

Side: 1
26 DANSK 1. Maskinen i overblik 1 2 3 4 5 TBP 4000 M TBP 5000 M 1 Tilslutning af tryk 2 Ophængningsøskner 3 Pumpehus 4 Indsugning 5 Strømkabel med stik (22 m) Uden illustration – 15 m tov XP0028C5.fm Original brugsvejledning DANSK
Side: 2
27 DANSK 1. Maskinen i overblik...................26 2. Læses først! ..............................27 3. Anvendelsesområde  og medier...................................27 4. Sikkerhed...................................27 4.1 Korrekt anvendelse.....................27 4.2 Generelle  sikkerhedsanvisninger ................27 5. Før brug.....................................28 5.1 Tilslut trykledning ........................28 5.2 Opstilling .....................................28 6. Drift ............................................29 6.1 Start og stop ...............................29 6.2 Pumpekarakteristik .....................29 7. Vedligeholdelse og pleje..........29 7.1 Regelmæssig vedligeholdelse ....29 7.2 Opbevaring af apparatet.............29 8. Problemer og forstyrrelser ......29 8.1 Fejlsøgning .................................29 9. Reparation.................................30 10. Miljøbeskyttelse........................30 11. Tekniske data............................30 Denne betjeningsvejledning blev udfor- met således at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. Her er en lille vejledning i hvordan denne betjenings- vejledning bør læses:  Læs denne betjeningsvejledning og den vedlagte dokumentation før ibrugtagningen. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisnin- gerne.  Pumpens installation og opbygnin- gen af boringen må kun udføres af autoriserede fagfolk.  Denne betjeningsvejledning hen- vender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med appa- rater af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring i brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person.  Opbevar dokumenter, der følger med dette apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvit- teringen til eventuelle garantikrav.  Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med.  Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, som opstår fordi denne betjeningsvejled- ning eller vedlagte dokumentation ikke blev overholdt! Informationerne i denne betjeningsvej- ledning er markeret som følger: Fare!  Advarer mod personska- der eller miljøskader. Risiko for stød!  Advarer mod personska- der på grund af elektrici- tet. NB!  Advarer mod tingskader. OBS:  Supplerende informationer.  Tallene i illustrationerne (1, 2, 3, ...)  markerer enkeltdelene;  er fortløbende gennemnummere- ret;  refererer til de tilsvarende numre i parenteserne (1), (2), (3) ... i den tilhørende tekst.  Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret.  Handlingsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt.  Opstillinger er markeret med en streg. Dette apparat anvendes til pumpning af klaret vand fra store dybder, for eksem- pel:  som dybbrøndspumpe, til anven- delse i borehuller eller skakte med mindst 100 mm diameter;  til bevanding af byggepladser;  til forsyning af havevandingsanlæg. A NB!  Væskens maksimalt tilladte temperatur er 35 °C. Pumpen må ikke anvendes til trans- port af væsker, som indeholder frem- medlegemer (f.eks. sand). Sand samt andre slibende stoffer bevirker et kraftigt slid og kan blokere rotoren. Producenten påtager sig intet ansvar for skader hvis pumpen transporterer sand eller andre fremmedlegemer. 4.1 Korrekt anvendelse Apparatet må ikke anvendes til drikkevandsforsyning eller til pumpning af levnedsmidler. Eksplosive, brandfarlige, aggressive eller sundhedsska- delige stoffer samt ekskremen- ter må ikke pumpes op. Apparatet er ikke egnet til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse. Enhver anden brug er i mod- strid med anvendelsesformå- let. Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af produ- centen, kan der opstå alvor- lige skader! 4.2 Generelle sikkerheds- anvisninger Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med mang- lende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikker- hed, eller de har fået instruktio- ner fra denne person om, hvor- dan apparatet skal anvendes. Lad aldrig børn bruge maski- nen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Ved anvendelse i svømmebas- siner og damme i haven og i disses beskyttelseszoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702 overholdes. Lokale forskrifter skal ligeledes overholdes. De følgende risici består pri- mært ved anvendelse af dyk- pumper – de kan heller ikke udelukkes helt med sikker- hedsforanstaltninger. A Fare som følge af påvirkninger af miljøet!  Apparatet må ikke anven- des i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nær- heden af brandfarlige væsker eller gasser! Indholdsfortegnelse 2. Læses først! 3. Anvendelsesområde og medier 4. Sikkerhed
Side: 3
28 DANSK A Fare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakob- lingstryk pga. dårlige trykfor- hold eller en defekt pressostat ikke opnås, kan vandet i appa- ratet blive opvarmet gennem intern cirkulation. Herved kan der opstå skader og utætheder på pumpen og tilslutningsledningerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbrændinger!  Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning.  Adskil pumpen fra strøm- nettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtag- ning skal det af fagperso- nale kontrolleres, at anlæg- get fungerer fejlfrit. B Der er fare pga. elektri- citet!  Vandstråler må ikke rettes direkte mod apparatet eller andre elektriske dele! Der er fare for strømstød!  Tag ikke om stikket med våde hænder! Stikket træk- kes altid ud i stikket, ikke i kablet.  Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt- stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrol- leret. Netspænding og beskyttelse skal overholde de tekniske data.  Beskyttelsen skal ske via et HFI-relæ med en lækstrøm på maksimalt 30 mA.  Beskyttelseskontakt-stikdå- sen eller stikforbindelsen med forlængerledning skal placeres i et område uden risiko for oversvømmelser og beskyttet mod vand.  Forlængerledninger skal have tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekniske data"). Kabeltromler skal være rul- let helt ud.  Strømkabel og forlænger- ledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyt- tes mod skarpe kanter, olie og varme.  Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kontakt med den væske, der skal pumpes.  Træk netstikket ud:  før alle arbejder på maskinen;  hvis personer er i svøm- mebassinet eller i dam- men. A Fare som følge af mangler på apparatet!  Hvis du skulle konstatere en transportskade kontakt da omgående din forhand- ler. Apparatet må ikke sæt- tes i drift.  Kontroller apparatet, især kabel og stik, for eventuelle beskadigelser hver gang apparatet tages i brug. Der er fare for strømstød!  Er apparatet beskadiget må det først anvendes igen, efter at det er blevet repare- ret af fagfolk.  Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Ved ukyndige reparationer er der fare for, at væsken trænger ind i apparatets elektriske dele. A OBS!  For at undgå vandska- der, f. eks. oversvømmede lokaler, medført af apparat- fejl eller -mangler:  Planlæg egnede sikkerhe- dsforanstaltninger, f.eks.:  alarm eller  opsamlingsbeholder med overvågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at  pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug.  pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift.  pumpen ikke blev brugt og opbevaret frostbeskyttet.  der blev gennemført egen- rådige ændringer på pum- pen. Reparationer på el- udstyr må kun gennemfø- res af el-fagfolk!  der blev anvendt reserve- dele, der ikke er afprøvet og godkendt af producen- ten.  der blev anvendt uegnet raparationsmateriale (armaturer, tilslutningsled- ninger osv.). Egnet installationsmateri- ale:  trykbestandig (min. 10 bar)  varmebestandig (min. 100 °C) 5.1 Tilslut trykledning Trykledningen skrues enten direkte til tryktilslutningen (6) eller tilsluttes med en multiadapter (lås evt. trykledningen med spændebånd). 5.2 Opstilling A NB!  Pumpens installation og opbyg- ningen af boringen må kun udfø- res af autoriserede fagfolk.  Følg dokumentationen til ibrug- tagning af dybbrøndspumpen.  Pladsbehov ca. 100 mm diameter.  Apparatet må kun anvendes i vand med en maksimal dybde, der er angivet i de tekniske data.  Pumpens indsugning må ikke befinde sig i brøndens filterområde og ikke i nærheden af bunden. Fast- gør pumpen så højt i brønden som muligt, dog mindst 2 meter under vandoverfladen.  Drives pumpen ikke i en boring, skal driveren sørge for at der ikke suges fremmedlegemer ind. 5. Før brug 6
Side: 4
29 DANSK A NB!  Pumpen må ikke løftes i kablet eller trykslangen, da kabel og tryk- slange ikke er dimensionerede til trækbelastningen gennem pumpens vægt. 1. Pumpen tømmes over væskebehol- derens bund. Der skal anvendes et tykt tov til nedfiring, som fastgøres til toppen af pumpen.  Pumpen kan også anvendes hæn- gende i en wire. 2. Tilslut stikket. 6.1 Start og stop  Sæt stikket i når dykpumpen skal til- sluttes.  Træk stikket ud når dykpumpen skal slås fra. A NB!  Ved for lav vandstand løber dybbrøndspumpen tør og beskadi- ges eller ødelægges heraf. Kontroller under pumpens drift, at vandstanden altid er tilstrækkelig og pumpen ikke kan løbe tør. Producenten påtager sig intet ansvar hvis pumpen løber tør! Overbelastningssikring Dykpumpen har en overbelastningssik- ring, som automatisk slår motoren fra, hvis dykpumpen overbelastes.  Hvis overbelastningspumpen udløses: 1. Træk stikket ud. 2. Fjern årsagen til overbelastningen (se "Vedligeholdelse og pleje"). 6.2 Pumpekarakteristik Pumpekarakteristikken viser, hvilken pumpekapacitet der kan opnås afhæn- gigt af pumpemængden. A Fare! Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk stikket ud. 3. Kontroller om apparat og tilsluttet tilbehør er trykløst. Andre vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, end de der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 7.1 Regelmæssig vedligehol- delse For at dybbrøndspumpen altid fungerer fejlfrit, skal den vedligeholdes regel- mæssigt. Dette gælder også hvis dyb- brøndspumpen arbejder under hårde betingelser, men ikke tilsluttes over en længere periode:  Anvend pumpen regelmæssigt, så der ikke aflejrer sig fremmedlege- mer i pumpens indre.  Lad helst pumpen forblive i vand, for at undgå at rester i pumpen tørrer ud. Årlig vedligeholdelse 1. Pumpehus og kabel kontrolleres for beskadigelser. 2. Pumpen skylles af med rent vand. Fastsiddende snavs, f.eks. algeaf- lejringer, fjernes med en børste og et rengøringsmiddel. 3. For at kunne skylle pumpen af ind- vendigt, dykkes pumpen ned i en beholder med rent vand og startes kort. Rengør indsugningsåbningerne 1. Under den underste del er der i den mellemste åbning en lås til at løsne endestykket med. Skru de tre låseskruer ud på låsen. 2. De tre låsebolte af plastik på låsen trykkes indefra og ud og endestyk- ket tages ud. 3. Rengør endestykket med klart vand og sæt det på igen bagefter. Låse- boltene skal gå tydeligt i hak. Rengør rotorerne 1. Løsn skruerne øverst på dybbrønds- pumpen og tag overdelen af. 3 OBS: Strømkablet kan evt. tages af. Løsn de to skruer på kablets holder og træk stikket af. 2. Skru underdelen helt af. 3. Skru sekskantmøtrikken af rotoraks- len og træk rotorerne af. 4. Rotor og de indvendige sider i huset, der kan nås, rengøres. Fjern eventuelt tråde, der har samlet sig om rotorens aksel. Fastsiddende snavs fjernes med en børste og et rengøringsmiddel. A NB! Vær under monteringen af pumpen opmærksom på at O-ringene på over- og underdelen er ubeskadi- gede og sidder korrekt. 5. Monter dybbrøndspumpen igen. 7.2 Opbevaring af apparatet A NB!  Frost ødelægger apparat og til- behør, da disse indeholder vand!  Er der risiko for frost skal apparatet og tilbehøret afmonteres og opbeva- res sikkert mod frost. A Fare! Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk stikket ud. 3. Kontroller om apparat og tilsluttet tilbehør er trykløst. 8.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Ingen strøm.  Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres.  For lav netspænding.  Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data").  Overbelastningssikring udløst.  Fjern årsagen til overbelastnin- gen (er væsken for varm? er pumpen blokeret af fremmedle- gemer?) Motoren larmer, starter ikke:  Pumpen er blokeret af fremmedle- gemer.  Pumpen rengøres. Pumpen suger ikke ordentligt:  Pumpehøjde for høj.  Maksimal pumpehøjde skal over- holdes (se "Tekniske data").  Trykledning knækket.  Trykledning lægges lige.  Trykledning utæt.  Trykledning tætnes, skrueforbin- delserne spændes efter. Pumpen kører meget larmende:  Pumpen suger luft ind.  Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand. 6. Drift 7. Vedligeholdelse og pleje 8. Problemer og forstyrrel- ser
Side: 5
30 DANSK A  Fare! Sørg for, at el-værktøjet kun repare- res af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres den størst mulige opretholdelse af el-værktøjets sikker- hed. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el- værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Apparatets emballage kan genbruges. Brugte apparater og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genanven- des. 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data TBP 4000 M TBP 5000 M Netspænding V 230  1 230  1 Frekvens Hz 50 50 Mærkeeffekt W 750 1000 Mærkestrøm A 4,0 5,5 Sikring min. (træg eller B-automat) A 10 10 Driftskondensator F 16,0 16,0 Nominelt omdrejningstal min-1 2800 2800 Pumpekapacitet maks. l/h 3800 5000 Pumpehøjde maks. m 55 60 Transporttryk maks. bar 5,5 6,0 Driftsdybde maks. m 20 20 Tilførselstemperatur maks. °C 35 35 Beskyttelsesklasse IP 68 IP 68 Kapsling I I Isolationsklasse B B Materiale Ædelstål  og plastik Ædelstål Strømkabel (HO 7 RN-F) m 22 22 Tilslutning af tryk (UG=udv. gevind, IG=indv. gevind) 1" IG 1" IG Dimensioner (pumpehus) Højde Diameter mm mm 920 98 920 98 Rotorer 7 8 Vægt uden kabel med kabel kg  kg 10,5  12,0 10,7  12,2 Maksimal længde til forlængerledning ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit m m 30 50 30 50

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo TBP 4000 M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo TBP 4000 M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo TBP 4000 M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo TBP 4000 M

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo TBP 4000 M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: TBP 4000 M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Dansk, Finsk, Græsk