SXE 450 TurboTec

Metabo SXE 450 TurboTec manual

SXE 450 TurboTec

Manual til Metabo SXE 450 TurboTec på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 60 sider.

Side: 1
DANSK da 40 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse trykluft- excenterslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Excentersliberen er egnet til tørslibning af plane eller hvælvede flader, træ, kunststoffer, ikke- jernmetaller, stålplader og lignende, spartlede og lakerede overflader samt til polering. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Hold fast i maskinen på de tilhørende greb. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Slibepapir 2 Bagskive 3 Ekstra greb (aftageligt) 4 Stillehjul til forvalg af svingningstallet 5 TurboBoost-kontakt 6 Spærreknap til fast tilkobling 7 Afbrydergreb 8 Låseknap til „Duo“ svingbevægelsesindstilling * 9 Håndtag 10 Sekskantnøgle 11 Udsugningsstuds 12 Støvpose 13 Tætningsliste 14 Fastspændingsskrue til bagskive 15 Bremsering til bagskivebremse * typeafhængig Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 2
DANSK da 41 netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Ekstra greb (aftageligt) Det ekstra greb (3) kan skrues af om nødvendigt (højregevind). 6.2 Påsætning af slibepapir Nem at sætte på og tage af på grund af velcrolukning. Slibepapiret trykkes blot på, så slibepapirets (1) og bagskivens (2) huller sidder over hinanden. 7.1 Duo-svingbevægelsesindstilling (kun på SXE 450 TurboTec) Der kan vælges mellem 2 svingbevægelsesindstillinger: • Stor svingbevægelse (6,2 mm): Grovslibning med stor slibeeffekt • Lille svingbevægelse (2,8 mm): Finslibning, polering Ændring af svingbevægelse: - Træk stikket ud! - Tryk låseknappen (8) ind, og hold den inde. - Drej bagskiven (2) mod uret, indtil der lyder et klik. - Hold stadig knappen inde. - Drej bagskiven en halv omdrejning videre til næste låsestilling. - Slip låseknappen 7.2 Tænd/sluk, fast tilkobling For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (7) aktiveres. Ved fast tilkobling kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (6). Maskinen slukkes igen med afbrydergrebet (7). 7.3 Indstilling af svingningstal Når TurboBoost-kontakten (5) er slukket, kan svingningstallet indstilles med stillehjulet (4). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillinger af svingningstal: Kunststof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 Metal, plexiglas® , gammel maling. . . . . . .3-4 Grov-, finslibning, polering, træ . . . . . . . . .5 Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.4 TurboBoost-kontakt Tryk på TurboBoost-kontakten (5) under arbejdet for at tilslutte ekstra ydelsesreserver og opnå maksimal slibeeffekt. 7.5 Støvudsugning For at sikre en optimal støvudsugning skal slibepapiret anbringes sådan, at slibepapirets (1) og bagskivens (2) huller sidder over hinanden. Bemærk: Ved slibning af abrasivt materiale (f.eks. gips osv.) anbefaler vi at tilslutte velegnet udsugningsudstyr (ekstern udsugning). Egen udsugning: Sæt støvposen (12) på udblæsningsstudsen (11) . Fjern støvposen (12) ved at trække den bagud og af. For en optimal udsugningsydelse skal støvposen (12) tømmes rettidigt. Ekstern udsugning: På udblæsningsstudsen (11) tilsluttes egnet udsugningsudstyr. Tøm støvposen: Træk tætningskappen (13) af. Tøm støvposen (12) og rengør den i givet fald med udsugningsudstyr. Luk støvposen igen med tætningslisten (13). Rengør maskinen regelmæssigt, ofte og grundigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Udskiftning af slidt bagskive Bemærk: Ved slibning af abrasivt materiale (f.eks. spartlede eller lakerede overflader osv.) slides bagskiven nødvendigvis hurtigere. - Skru fastgørelsesskruen (14) på bagskiven ud med sekskantnøglen (10). - Tag bagskiven (2) af. - Bagskive (som reserve), se kapitlet Tilbehør - Sæt bagskiven (2) på, og drej den, indtil den går i hak på medbringerskiven. - Skru fastspændingsskruen (14) i igen, og spænd til. Udskift bagskivebremse/bremsering Stiger bagskivens tomgangshastighed efter nogen tid, er bremseringen (15) slidt og skal udskiftes. Bemærk: Ved slibning af abrasivt materiale (f.eks. spartlede eller lakerede overflader osv.) slides bremseringen nødvendigvis hurtigere. - Skru fastgørelsesskruen (10) på bagskiven ud med unbrakonøglen (14). - Tag bagskiven (2) af. - Skift den gamle bremsering (15) ud med den nye bremsering (se side 2), og placér den nye bremsering i samme position som den gamle bremsering. Vær opmærksom på markeringens placering på bremseringen. - For at opnå en velfungerende funktion smøres bremseringen på sin kontaktflade med bagskiven med et tyndt lag fedt (se side 2). - Sæt bagskiven (2) på, og drej den, indtil den går i hak på medbringerskiven. - Skru låseskruen (14) i igen, og spænd til. 7. Anvendelse 2. 1. 3. 4. 180° CLICK 2,8 6,2 mm mm 8. Rensning, vedligeholdelse
Side: 3
DANSK da 42 Undgå at trykke maskinen kraftigt ind mod slibefladen. Det bliver slibeeffekten ikke bedre af, men derimod ringere. For en optimal udsugningsydelse skal støvposen (12) tømmes rettidigt. Brug egnet slibepapir for at opnå et optimalt arbejdsresultat: Fjernelse af gamle laklag = P 40 Forslibning af træ = P 60, P 80 Finslibning af træ = P 100, P 120 Slibning af finér, primer, spartel, lak = P 180, P 240, P 320, P 400 Brug kun originalt Metabo tilbehør. Bemærk: Tilbehør fra Metabo er tilpasset maskinens hæftende velcrobelægning. Dette fører til en lang holdbarhed på den hæftende velcrobelægning. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. D = Bagskivens diameter P1 = Nom. optagen effekt P2 = Afgiven effekt n0 = Hastighed ved friløb (stillehjul) n0, TB = Hastighed ved friløb (TurboBoost-kontakt) n1, TB = Hastighed ved nominel belastning (TurboBoost-kontakt) s0 = Svingningstal ved friløb (stillehjul) s0, TB = Svingningstal ved friløb (TurboBoost-kontakt) s1, TB = Svingningstal ved nominel belastning (TurboBoost-kontakt) S = Svingbevægelsesdiameter m = Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah =vibrationsemission (overfladeslibning) Kh =usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 9. Tips og Tricks 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SXE 450 TurboTec men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SXE 450 TurboTec. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SXE 450 TurboTec så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SXE 450 TurboTec

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SXE 450 TurboTec below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudsere
  • Model/navn: SXE 450 TurboTec
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk